DRAGØR KOMMUNE. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Oktober 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAGØR KOMMUNE. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Oktober 2020"

Transkript

1 DRAGØR KOMMUNE Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret Oktober

2 INDHOLD INDLEDNING side 3 REDEGØRELSE side 5 Baggrund Område og indhold Forhold til anden planlægning mv Retsvirkninger BESTEMMELSER side 16 BILAG side 21 MILJØVURDERING side 25 Screeningsskema Forslag til tillæg til Lokalplan 61 er udarbejdet af Plan og Teknik, oktober

3 INDLEDNING OM LOKALPLANERS INDHOLD OG UDARBEJDELSE Dette er et tillæg til Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragør Centret, vedtaget d Tillægget aflyser ikke lokalplan 61, som fortsat vil være gældende med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af dette tillæg. En lokalplan fastlægger de fremtidige fysiske forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om områders anvendelse, bebyggelsens art, omfang, placering og udformning samt om vej- og stiforhold og ubebyggede arealers fremtræden og indretning mv. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan før der gennemføres for eksempel større bygge- og anlægsarbejder. En lokalplan består af to dele: en planredegørelse og selve lokalplanbestemmelserne med bilag. Redegørelsen beskriver bl.a. baggrunden for lokalplanen, de eksisterende forhold i området og sammenfatter indholdet i og intentionerne med selve planen. Planredegørelsen, som primært har til formål at orientere om lokalplanens forudsætninger og hensigter, kan ikke bruges direkte som grundlag for regulering. Lokalplanbestemmelserne, som består af et tekstafsnit med kortbilag og evt. illustrationer, udgør det juridiske dokument, der efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse angiver bindende forskrifter for grundejere og panthavere m.fl. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et udarbejdet forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om bl.a. indsigelsesfrist, som normalt er på 4-8 uger. Efter vedtagelsen skal lokalplanen bekendtgøres offentligt. Denne bekendtgørelse skal samtidig oplyse om klagemuligheder. Planens retsvirkninger indebærer, at der ikke må etableres forhold i strid med planen. 3

4 4

5 PLANREDEGØRELSE BAGGRUND Med dette tillæg til lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret, ønsker Dragør Kommune at give mulighed for, at stueetagen i det eksisterende butikscenter på Kirkevej kan udvides fra 770m 2 til 1010m 2. Bygningens ejer/køber ønsker at omdanne de eksisterende butikslokaler i bebyggelsens stueetage til en dagligvarebutik. Udvidelsen ønskes etableret mod Kirkevej og parkeringsarealet mod DB Dirchsens Allé. De eksisterende boliger på bygningens 1. sal forbliver uændret, dog åbner lokalplantillægget mulighed for, at eksisterende tagterrasser ud mod Kirkevej kan udvides og at der kan etableres en tagterrasse mod øst. En forøgelse af den eksisterende bebyggelse kræver, at bebyggelsesprocenten i området øges fra 40 til 47. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde dette tillæg til den gældende lokalplan 61. Lokalplantillægget omfatter samme område som lokalplan 61. Afgrænsningen er vist med sort streg på kortet. 5

6 LOKALPLANTILLÆGGETS OMRÅDE Lokalplantillægget omfatter samme område som lokalplan 61, nemlig matrikel nr. 21h og 21g St. Magleby By, St. Magleby, der har et grundareal på henholdsvis 3483 m 2 og 221 m 2. Lokalplantillæggets område afgrænses af Rosenengen mod nord, af DB Dirchsens Allé mod øst, af Kirkevej mod syd og af stiforbindelsen Aldershvilestien mod vest. Nord og øst for området ligger villaområder med bebyggelse i 1 til 1½ etage. Syd for området ligger Kirkevej og vest for området, på den modsatte side af Aldershvilestien, ligger Dragør Centret med butikker og bebyggelse i 2 etager. I dag er området bebygget med en centerbebyggelse i to etager. Stueetagen er indrettet forskellige butikslejemål, herunder en genbrugsbutik, et solcenter og et pizzeria. Førstesalen anvendes til boliger med tagterrasser ud mod Kirkevej. Inden for området, ud mod DB Dirchsens Allé, ligger en offentlig pumpestation. Vejadgangen til området sker fra Rosenengen. Personaleparkering og parkering til bebyggelsen sker fra den nordlige side af centerbebyggelsen. Kundeparkering til området foregår øst for bebyggelsen, mellem Rosenengen og DB Dirchsens Allé og Kirkevej. Dragør Centret set fra Kirkevej 6

7 Mod Kirkevej er der butikker i stueetagen Dragør Centrets nordlige facade, set fra parkeringspladsen Dragør Centret, set fra hjørnet af Rosenengen og Aldershvilestien. 7

8 LOKALPLANTILLÆGETS INDHOLD Lokalplantillægget muliggør, at den eksisterende centerbebyggelses stueetage kan udvides med op til 240m 2 og indrettes til en dagligvarebutik. Udvidelsen kan ske i overensstemmelse med områdets hovedisponering angivet i lokalplan 61. Der er derfor ikke ændret i bilagene til lokalplan 61. Skitsen overfor viser, hvordan det eksisterende center ønskes ombygget med en udvidelse af butiksarealet mod syd og øst. Illustration: Skovhus Arkitekter Visualiseringen viser et eksempel på, hvordan det eksisterende center kan omdannes og udbygges efter lokalplan 61 med lokalplantillæggets bestemmelser. Visualiseringen er vist fra Kirkevej. Illustration: Skovhus Arkitekter 8

9 I lokalplantillægget er følgende afsnit ændret eller tilføjet i forhold til lokalplan 61: I afsnit 1, som omhandler lokalplanens formål, er tilføjet, at lokalplantillægget muliggør en udvidelse af det eksisterende butiksareal. I afsnit 4, som omhandler bebyggelsens omfang og placering, er bebyggelsesprocenten øget fra 40 til 47. I afsnit 5, som omhandler bebyggelsens ydre fremtræden, er tilføjet bestemmelser om at tilbygning og ombygning af den eksisterende bebyggelse, hvad angår farve og materiale, skal have en ydre fremtræden som den eksisterende bebyggelse, dvs. pudsede eller kalkede facader i gul farve. Tagflader skal belægges med sort tagpap. Flade tagflader må herudover etableres som grønne tage, fx med sedum. Der ikke må ikke anvendes reflekterende materiale på tagflader. Sydfacaden skal opdeles med mindst 5 vinduespartier, således at der langs bygningens facade mod syd skabes visuel kontakt mellem torvet foran bygningen og butikken. Lokalplantillægget tilføjer endvidere en bestemmelse om, at tagterrasser til ophold må kun etableres mod Kirkevej og parkeringsarealet mod øst. For at mindske indbliksgener indeholder lokalplanen en bestemmelse om, at alle altaner og altangange mod Rosenengen skal opsættes værn i ugennemsigtigt materiale som fx matteret glas. Endelig indeholder lokalplantillægget nye bestemmelser omkring skiltning, herunder at der kun må kun må opsættes ét facadeskilt pr. butik i form af logo, på facaden ud mod Kirkevej og at der højst må opsættes ét facadeskilt på parkeringsarealet mod øst. Skilte må belyses indefra eller udefra, men belysning må ikke være til gene for omgivelserne. Ved indgangen til butiksområdet må der opsættes én fritstående vitrine til opsætning af plakater. Lokalplantillægget muliggør, at der må opsættes én pylon inden for lokalplanens område. Pylonen må maksimalt have en højde på 7 m. Ud over den nævnte skiltning, må der ikke foretages nogen form for skiltning eller reklamering i området. 9

10 I lokalplantillæggets afsnit 6, som handler ubebyggede arealer, tilføjes en bestemmelse om gang- og torvearealer foran bebyggelsen skal belægges med fliser eller lignende befæstelse, og at torvet mellem bebyggelsen og Kirkevej skal indrettes med bede, træer, belysning og byinventar, som sikrer en bymæssig helhed og som understøtter områdets karakter af bytorv. Indretningen skal tilgodese tilgængelighed for ældre og handicappede. Areal til varegård og aflæsning af varer skal være integreret i eller indbygget i bebyggelsen. Varegård og vareindlevering skal indrettes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes. I lokalplantillæggets afsnit 7, som handler om vejforhold tilføjes en bestemmelse om, der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 plads pr. 50m 2 butiksareal og mindst 1 plads pr. bolig, og at vejadgangen skal ske fra Rosenengen. I lokalplanens afsnit 8, som handler om tekniske forhold, udgår en bestemmelse om opsætning af individuelle antenner, idet denne ikke længere har hjemmel i lovgivningen. Der tilføjes et afsnit 10, som omhandler forudsætninger for bebyggelsens ibrugtagning. I dette afsnit fremgår, at der skal anlægges parkeringsarealer og sikres at støjkrav i forhold til varegård/vareindlevering kan overholdes før ny bebyggelse må tages i brug. BILAG Foruden ændringer i og tilføjelser til bestemmelserne i lokalplan 61 er lokalplanens kortbilag genoptegnet og justeret i forhold til lokalplantillæggets indhold. Herudover tilføjes et bilag med en illustrationsplan som angiver, hvordan området kan indrettes i overensstemmelse med lokalplantillægget. 10

11 LOKALPLANTILLÆGETS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Kommuneplan Kommuneplan 2009 udgør, sammen med Kommuneplanrevisionerne 2013 og 2017, kommunens overordnede plangrundlag. Kort fra Kommuneplan 2009, som med rød streg viser afgrænsningen af bymidten. Lokalplantillæggets område er vist med blå markering. Kommuneplan 2009 Lokalplanens område er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 5.08 Dragør Centret ved Maglebytorv som i kommuneplanen indgår i afgrænsningen af Dragør Bymidte med følgende rammer: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (detailhandelsbutikker, liberale erhverv, restaurationsvirksomhed og anden servicevirksomhed mv.), herunder sådanne offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et centerområde, samt boligformål (ejendommen Aldershvile, matr.nr. 21a samt 1. sal på forretningsejendommen matr.nr. 21h, begge af St. Magleby). Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund eller området under ét ikke overstige 47. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse skal opføres efter en samlet plan. I kommuneplanens generelle rammer og retningslinjer fastlægges endvidere dagligvarebutikker gives en størrelse på maksimalt m 2 og udvalgsvarebutikker en størrelse på maksimalt m 2. Det skal sikres, at det samlede areal til butiksformål i Dragør Bymidte, som samlet ramme, ikke overstiger m 2 (samlet ramme er lig den samlede rummelighed, inkl. eksisterende arealer og arealer indeholdt i de gældende planer). 11

12 Lokalplan 61 Gældende lokalplan Naturbeskyttelse Museumsloven Varmeforsyning Spildevandsplan Miljøvurdering Turismepolitik Støj Lokalplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området. Lokalplantillægget er et tillæg til den gældende lokalplan 61 for området. Lokalplantillægget ændrer og tilføjer bestemmelser i afsnit 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 10. Det fremgår af lokalplantillæggets afsnit, hvilke bestemmelser der er ændret eller tilføjet. Herudover er lokalplanens kortbilag justerede i forhold til lokalplantillæggets indhold. De øvrige bestemmelser i lokalplan 61 er forsat gældende. Lokalplantillægget antages ikke at have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV arter, jævnfør Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr af 26. november 2016). Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanens område findes fortidsminder, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27. Jordarbejdet skal standses i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum. For lokalplanområdet gælder, at den valgte varmeforsyningsform skal være i overensstemmelse med Dragør Kommunes gældende varmeforsyningsplan. Lokalplantillægget er omfattet af Spildevandsplan for Dragør Kommune. Lokalplanområdet er separatkloakeret og regnvand udledes direkte til Øresund. Den mindre arealudvidelse planforslaget muliggør vurderes ikke at være en trussel mod recipienten (Øresund). Dragør Kommune har screenet planforslaget for miljøvurdering og truffet afgørelse om, at planforslaget ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBKG nr. 973 af ). Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens 8. Der indgår i kommunens erhvervs- og turismepolitik, en målsætning om at øge besøgendes døgnforbrug i Dragør by. Udvidelsen af butikscentret vurderes ikke at give anledning til væsentlig yderligere trafikstøj. 12

13 Lokalplanens erhvervsaktivitet i forhold til butiksformål, herunder varelevering, kan medføre støjpåvirkning af omgivelserne. Støj fra lokalplanens erhvervsaktiviteter skal ved boligerne indenfor lokalplanområdet overholde krav i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. For etageboliger gælder følgende støjkrav: Grænse for udendørs støj i det pågældende område Mandag - fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl Alle dage kl db 45 db 40 db Grænse for indendørs støj i det pågældende område Dag og aften, kl Nat, kl Kontorer 40 db 40 db Beboelsesrum 30 db 25 db Der henvises til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder med tillæg. Påvirkning af bymiljøet Lokalplantillægget skønnes ikke at have væsentlig betydning for bylivet i området, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Lokalplantillægget giver mulighed for en brutto udvidelse af butiksarealet fra 770m 2 til m 2, således at der i stedet for flere forskellige butikker kan etableres én større dagligvarebutik i bebyggelsen. I forbindelse med ombygning af bebyggelsen fastholdes arealet mod Kirkevej som torv med beplantning. Det skønnes at bymiljøet herved fastholdes og evt. forskønnes i forbindelse med ombygningen. Den eksisterende parkeringsplads bevares med plads til 61 p-pladser mod 64 parkeringspladser i dag. Parkeringspladserne fordeler sig med 50 p-pladser øst for bygningen en reduktion på tre pladser i forhold til i dag. Dette som følge af at de to p-pladser foran den nye indgang nedlægges og ændres til et forareal/torv og at der fjernes en p-plads af hensyn til manøvreforhold for en lastbil. Udover p-pladserne øst for bygningen er der 11 p- pladser langs den nordlige facade af bygningen som i 13

14 dag er reserveret til boligerne og butikkerne. I fremtiden vil kun vil de seks være reserveret til boligerne og én til den nye butik. De sidste fire vil være til kundeparkering. Der er foretaget en trafikanalyse ved etablering af en dagligvarebutik på Kirkevej 137, hvoraf det fremgår, at parkeringsbehovet skønnes at være dækket med de planlagte pladser. Tilkørsel til både butikker og boliger sker i dag fra Rosenengen. Med lokalplantillægget fastholdes tilkørsel til butik og boliger fra Rosenengen. Varetilkørsel til området vil ske fra Rosenengen via parkeringspladsen øst for bebyggelsen og direkte ind i bebyggelsen. Der vil således ikke være tale om etablering af en egentlig varegård. 14

15 LOKALPLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Fremtidig anvendelse Midlertidigt forbud Med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplantillægget, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelse. Indtil forslagets endelig vedtagelse og offentliggørelse i Plandata, må de ejendomme der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Der gælder i henhold til lov om planlægning 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse, til den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, dog højst 1 år. Eksisterende anvendelse Dispensation Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan i følge planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 15

16 LOKALPLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL TILLÆG TIL LOKALPLAN 61 I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1 nævnte område. Afsnit 1. Lokalplanens formål 1.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61 afsnit 1 og tilføjes: at muliggøre en udvidelse af det eksisterende butiksareal Afsnit 2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplantillægget omfatter matr.nr. 21h og 21g af Store Magleby Der henvises til Lokalplan nr. 61 afsnit 2 Afsnit 3. Områdets anvendelse 3.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61 afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61 afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61 afsnit 3 Afsnit 4. Bebyggelsens omfang og placering 4.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61 afsnit 1 som ændres til: Bebyggelsesprocenten for delområde 1 og 2 regnet under ét må ikke overstige 47% 4.2 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 4 Afsnit 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 5 16

17 5.4 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Butikkers hovedindgang må kun ske fra sydfacaden og/eller bygningens sydøstlige hjørne. Sydfacaden skal opdeles med mindst 5 vinduespartier, således at der langs bygningens facade mod syd skabes visuel kontakt mellem torvet foran bygningen og butikken. 5.5 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Tilbygning og ombygning af den eksisterende bebyggelse skal, hvad angår farve og materiale have en ydre fremtræden som den eksisterende bebyggelse, dvs. pudsede eller kalkede facader i gul farve. Tagflader skal belægges med sort tagpap. Flade tagflader ovenpå butiksbebyggelsen må herudover fremstå som grønne tage, fx med sedum eller højbede, med flisebelagt opholdsareal. Der må ikke anvendes reflekterende materiale på tagflader. 5.6 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Tagterrasser til ophold må kun etableres mod Kirkevej og parkeringsarealet mod øst. På altangange og tagterrassers sider der vender mod Rosenengen skal opsættes ugennemsigtigt værn fx i matteret glas. 5.7 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Der må ikke opsættes skilte på den nordlige facade (mod Rosenengen), navneskilte til boliger og henvisningsskilte til parkering og -vareindlevering er dog undtaget. 5.8 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Der må opsættes ét facadeskilt pr. butik i form af logo, på facaden ud mod Kirkevej. Der må højst opsættes ét facadeskilt på parkeringsarealet mod øst. 5.9 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Der kan opstilles et samlet henvisningsskilt ved indgangene til områdets butikker og erhverv Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Skilte må belyses indefra eller udefra, men belysning må ikke være til gene for omgivelserne Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Ved indgangen til butiksområdet må der opsættes én fritstående vitrine til opsætning af plakater. Vitrinen må maksimalt have en bredde på 2 m og være maksimalt 2,2 m høj. 17

18 5.12 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Der må højst opsættes én pylon inden for lokalplanens område. Pylonen må maksimalt have en højde på 7 m. Pylonen skal holde en afstand på mindst 5 m fra skel. Placeres den indenfor vejbyggelinjen mod Kirkevej må den ikke have blivende karakter og skal fjernes ved evt. udvidelse eller ændring af Kirkevej indenfor lokalplanens område Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 5: Ud over den nævnte skiltning, må der ikke foretages nogen form for skiltning eller reklamering i området. Afsnit 6. Ubebyggede arealer 6.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 6 som ændres til: Gang- og torvearealer foran bebyggelsen skal belægges med fliser eller lignende befæstelse, som indikerer arealets status som fodgængerareal og bymæssigt opholdsareal. Parkeringsarealer må etableres som asfaltarealer. Torvet mellem bebyggelsen og Kirkevej skal indrettes med bede, træer, belysning og byinventar, som sikrer en bymæssig helhed og som understøtter områdets karakter af bytorv. Indretningen skal tilgodese tilgængelighed for ældre og handicappede. 6.4 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 6 som tilføjes: Træer og andet byudstyr, som overskrider vejbyggelinjen mod Kirkevej skal fjernes og genetableres andet sted, hvis det kræves i forbindelse med evt. udvidelse eller ændring af Kirkevejs vejareal inden for lokalplanens område. 6.5 Der tilføjes til Lokalplan nr. 61. afsnit 6: Areal til varegård og aflæsning af varer skal være integreret i eller indbygget i bebyggelsen. Varegård og vareindlevering skal indrettes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes. 6.6 Udendørs oplag må ikke finde sted. Midlertidige udstillinger af varer må dog opsættes i tilknytning til butikkernes indgange. 18

19 Afsnit 7. Vejforhold 7.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 7 som ændres til: Der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 plads pr. 50m 2 butiksareal og mindst 1 plads pr. bolig. Vejadgang til parkering skal ske som angivet på kortbilag Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 7 Afsnit 8. Tekniske forhold 8.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 8 som udgår 8.3 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 8 Afsnit 9. Ophævelse af deklaration 9.1 Der henvises til Lokalplan nr. 61. afsnit 9 Afsnit 10. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Der tilføjes nyt afsnit og følgende nye bestemmelser: 10.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse at der er etableret varegård er integreret i butiksbygningen, så støjkravene jf. 6.5 kan overholdes Det er en forudsætning for ibrugtagning at de i 7.1 nævnte parkeringspladser er anlagt. 19

20 Vedtagelsespåtegning Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret er i henhold til planlovens 27 vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den XX. XX.2020 Eik Dahl Bidstrup / Borgmester Mads Leth- Petersen Direktør 20

21 Bilag 1, matrikelkort 21h g 1: g Matrikelnummer Matrikelskel Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Delområde 2 Delområdenummer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:1000 Dato Signaturforklaring Bygning Vejkant Parkeringsafgrænsning skel mod matrikel skel mod udskilt eller optaget vej Ejd.gr. i vandløb og sø Kystlinie Grænse mod sø Skel for jernbane Optaget vej skel mod matrikel_

22 Bilag 2, områdets hoveddisponering P 21h P 1 torv g 1: g Matrikelnummer Matrikelskel Byggefelt max 11 m Byggefelt max 3 m Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Delområde 2 Delområdenummer Trappeadgang Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering P Birum til boliger Vejadgang Vareindlevering Parkering Randbeplantning Gangforløb Målforhold 1:1000 Dato Signaturforklaring Bygning Vejkant Parkeringsafgrænsning skel mod matrikel skel mod udskilt eller optaget vej Ejd.gr. i vandløb og sø Kystlinie Grænse mod sø Skel for jernbane Optaget vej skel mod matrikel_

23 Bilag 3, vejbyggelinje og stiudlæg 21h g 1: g Matrikelnummer Matrikelskel Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Delområde 2 Delområdenummer Vejbyggelinje Stiudlæg Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:1000 Dato Signaturforklaring Bygning Vejkant Parkeringsafgrænsning skel mod matrikel skel mod udskilt eller optaget vej Ejd.gr. i vandløb og sø Kystlinie Grænse mod sø Skel for jernbane Optaget vej skel mod matrikel_

24 Bilag 4, Illustrationsplan Lokalplanens afgrænsning

25 Screening for miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) af forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Udført af: Dragør Kommune Dato: Ikke relevant Ikke væsentlig Væsentlige påvirkninger Bør undersøges Bemærkninger: Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Bymiljø & Landskab Grønne områder x Lokalplantillægget giver mulighed for en udvidelse af bygningens underetage mod syd og øst med op til 240 m 2, således at butiksarealet kan øges fra 770m 2 til ca m 2. Denne udvidelse vurderes ikke at have en væsentlig betydning for grønne områder, da udvidelsen overvejende sker på eksisterende belagte arealer, der i dag indgår i parkeringsarealet og i et torv mod Kirkevej. Hvis udvidelsen betyder, at områdets eksisterende træer mod kirkevej fjernes, er der i lokalplantillægget stillet krav til, at der genplantes træer på torvet mod Kirkevej. Landskabelig/by-arkitektonisk værdi x Området ligger i et byområde, hvor det er en del af et samlet centerområde. Området anvendes i dag til butikker, bolig og parkering. Med en udvidelse der viderefører områdets eksisterende arkitektoniske udtryk og med de i lokalplantillægget fastsatte krav til skiltning og afskærmning af varegård mv. vurderes lokalplantillægget ikke at have væsentlig indvirkning på områdets landskabelige og/eller byarkitektoniske udtryk og kvalitet. På den nye østvendte tagflade åbnes der op for at der kan etableres tagterrasse. Lokalplantillægget fastlægger, at der skal være værn i ugennemsigtigt materiale mod nabobebyggelser, for at sikre at der ikke kan opstå indbliksgener. Miljøscreening af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Side 1

26 Det vurderes, at ændring af bebyggelsesprocenten i området fra 40 til 47 og etablering af en samlet dagligvarebutik kun vil have en begrænset påvirkning af områdets fremtoning og by-arkitektoniske værdier. Lokalplantillægget kan have en positiv indvirkning på områdets fremtoning, idet der planlægges for et nyt torv mod Kirkevej. Geologisk særpræg x Skovrejsning/skovnedlæggelse x Kulturhistoriske forhold x Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Kroppedal Museum kontaktes. Friluftsliv/rekreative interesser x Dyre- og planteliv samt x mangfoldighed Fredning og naturbeskyttelse x Forurening Støj og vibrationer x Der kan forekomme midlertidige støjgener i forbindelse med anlægsarbejdet. Lokalplantillægget vurderes i øvrigt ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning som følge af støj og vibrationer m.m. Med lokalplantillægget gives mulighed for varetilkørsel og varegård med tilkørsel fra parkeringspladsen mod øst. I lokalplantillægget fastlægges, at varegård og aflæsning af varer skal være integreret i bygningen. Varegård og vareindlevering skal indrettes, således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og lugt overholdes. Lys og/eller refleksioner x Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. Luft x Jord x Lokalplantillæggets område er kortlagt på vidensniveau 2, og området er samtidig klassificeret som et område med krav om analyser. Hvis der bygges eller graves, hvor der er forurening, skal de gældende regler i jordforureningslovens følges. Opgravning og bortskaffelse af forurenet jord fra en grund, der er kortlagt efter jordforureningsloven, skal anmeldes til Tårnby Kommune, jf. Dragør Kommunes forpligtende Miljøscreening af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Side 2

27 samarbejde med Tårnby kommune på miljøområdet. Grundvand x Planen vurderes ikke at være en trussel for grundvandet. Overfladevand x Lokalplanområdet er separatkloakeret. Regnvand udledes direkte til Øresund. Arealudvidelsen som planforslaget muliggør vurderes ikke at være en trussel mod recipienten (Øresund). Udledning af spildevand x Lokalplantillæggets område er separatkloakeret og afledning af spildevand skal følge den gældende spildevandsplan. Indvirkning ift. eksisterende forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, støjbelastning) x Lokalplantillæggets området er kortlagt på vidensniveau 2, og området er samtidig klassificeret som et område med krav om analyser. Hvis der bygges eller graves, hvor der er forurening, skal de gældende regler i jordforureningslovens følges. Opgravning og bortskaffelse af forurenet jord fra en grund, der er kortlagt efter jordforureningsloven, skal anmeldes til Dragør Kommune. Ressourceanvendelse Arealforbrug x Planen inddrager ikke nye arealer. Energiforbrug x Med ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 47, og en deraf følgende udvidelse af butiksarealet med 240 m 2 i området, vurderes energiforbruget ikke ændret væsentligt. Vandforbrug x Med ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 47 og en deraf følgende udvidelse af butiksarealet med 240 m 2 i området vurderes vandforbruget ikke ændret væsentligt. Produkter, materialer, råstoffer x Planen vurderes ikke at påvirke forhold vedrørende produkter, materialer og råstoffer væsentligt. Kemikalier, miljøfremmede stoffer x Planen vurderes ikke at påvirke forhold vedrørende kemikalier, miljøfremmede stoffer væsentligt. Affald, genanvendelse x Planen vurderes ikke at påvirke forhold vedrørende affald eller genanvendelse væsentligt. Miljøscreening af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Side 3

28 Befolkning og sikkerhed Arbejdsmiljø x Det vurderes, at lokalplantillægget ikke ændrer på forholdene, hvad angår udearealer for butikkernes ansatte. Svage grupper (f.eks. handicappede) x Lokalplantillægget lægger vægt på tilgængelighed for ældre og handicappede i udformningen af torv og adgangsforhold. Brand, eksplosion, giftpåvirkning x Med ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 47 i området, vil der kun i begrænset omfang komme mere bebyggelse. Bebyggelsens indretning og placering skal overholde gældende brandkrav. Trafik Sikkerhed/tryghed x Der vurderes, at udvidelsen af centret i sig selv ikke vil give særskilt anledning til væsentlig mere øget trafik, end hvad man kan forvente i et centerområde af den aktuelle størrelsesorden. Af trafikanalysen fremgår det, at der af hensyn til trafiksikkerheden kan overvejes at etablere en smal venstresvingsbane på Kirkevej til D B Dirchsens Allé for at håndtere den øgede venstresvingende trafik på en trafiksikker måde. Energiforbrug x Der vurderes, at der ikke vil blive væsentlige ændringer i energiforbruget som følge af lokalplantillægget. Trafikmønstre x Der er foretaget en trafiksimulering af den fremtidige trafik på det nuværende vejnet i programmet Vissim. På baggrund af trafiksimuleringen vurderes det, at der kan forventes en acceptabel trafikafvikling i krydsene Kirkevej/D B Dirchsens Allé og Kirkevej/Jægervej efter etablering af Lidl butik med den nuværende krydsudformning. Resultaterne viser således kun små forsinkelser og korte kødannelser. På baggrund af den gennemførte trafikanalyse er det valgt ikke at foreslå afværgeforanstaltninger til afvikling af biltrafikken. I forbindelse med etablering af Lidl bevares i stort omfang den eksisterende parkeringsplads. Der planlægges at blive 61 p-pladser mod Miljøscreening af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Side 4

29 64 p-pladser i dag fordelt til butik og boliger. Antallet af parkeringspladser til butikskunder vil i fremtiden blive 54 parkeringspladser, hvilket er én ekstra parkeringsplads i forhold til i dag. Til sammenligning er der foretaget en parkeringsanalyse ved Netto på Møllevej, der viser en maksimal belægning på 43 biler. Såfremt man kan sammenligne parkeringsbehovet ved Netto på Møllevej med en Lidl på Kirkevej, vil der under normale forhold være en tilstrækkelig kapacitet med 54 kundeparkeringspladser fordelt med 50 p-pladser øst bygningen og 4 p-pladser nord for bygningen. Der vil være 6 parkeringspladser nord for bygningen forbeholdt boligerne og yderligere en parkeringsplads forbeholdt den nye butik. Støj x Udvidelsen af butikscentret vurderes ikke at give anledning til væsentlig yderligere trafikstøj. Interessentforhold Borgere x Lokalplanen muliggør at borgerne i lokalplanområdet kan få adgang til øget dagligvarehandel. Virksomheder x Etablering af dagligvarebutik vil medføre et aktiv til byens handelsliv og dermed erhvervsliv, og det forventes, dog i begrænset omfang, at tilføre arbejdspladser. Andre myndigheder Foreninger x x Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger x Det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering, idet ændringerne som følge af lokalplantillægget vil være af begrænset karakter Miljøscreening af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Side 5

30 Screening for bilag IV arter og internationalt beskyttede naturområder i henhold til Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr af 26/11/2016) af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage på i Dragør Centret Udført af: Dragør Kommune Dato: SagsID: 19/2832 Er der internationalt beskyttede naturområder indenfor planområdet? Er der registeret bilag IV arter indenfor planområdet? Påvirkes yngle- og/eller rastområder for bilag IV arter negativt? Uddybning: Begrundelser for vurdering. Ja Nej Bemærkninger x Nærmeste natura 2000 område er Vestamager, der ligger ca. 790 m fra lokalplanområdet. Natura 2000 området vurderes ikke at blive påvirket af lokalplantillægget. x x Konklusion af screening Dragør Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret foretaget en indledende screening af forslag til lokalplantillægget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplantillægget. Screeningen viser, at ændring af bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet fra 40 til 47 %, med mulighed for at udvide butiksarealet med 240 m 2 og etablere en Lidl butik, generelt vil have minimal indvirkning på lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser. Planen medfører, at bymiljøet i området i mindre grad vil ændres, i det der kan bygges mere og området kan indeholde en dagligvarebutik på op til 1010 m 2, men miljøpåvirkning vil meget begrænset, idet området allerede i dag fremstår som et butikstorv med tilhørende parkeringsarealer. Trafikken vurderes heller ikke at blive væsentligt forøget og vil kunne afvikles på de eksisterende veje uden afværgeforanstaltninger. På baggrund af den gennemførte screening, er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplantillægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplantillægget. Miljøscreening af Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 - for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret. Side 6

Forslag til lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Forslag til lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Forslag til lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej marts 2014 Forslag til Lokalplan nr. 01-100-0004 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 381 For Esbjerg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ny rammeområde D15 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Til foreløbig vedtagelse af byrådet F O R S L A G af 9. november 2015 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Sognehus ved Nordby Kirke Fremlægges fra den 04. 02 2016 til den 31. 03 2016 Fanø Kommune December

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Lokalplan nr. 04-010-0001 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147 Kvaglund i Esbjerg Kolonihaveområderne Hedelund og Kvaglund Forslag af 20. jan. 2014 Baggrund for lokalplanændringen: Forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Væsentlige påvirkninger

Væsentlige påvirkninger Titel: Screening for Miljøvurdering af Udført af: sst Dato: 10/1 2017 SagsID: Lokalplanforslag 85.2 for etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej /Knarreborgvej Ikke relevant Ikke væsentlig Væsentlige påvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 18 4 Kommuneplantillæggets formål

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan SMV Screening Forslag til TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø December 2013 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING 4 OBLIGATORISK MILJØVURRING? 6 SCREENINGSSKEMA 6 KONKLUSION 9 2 FORMALIA HVAD ER EN SMV SCREENING? En

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ølstykke Stationsby Ølstykke Bymidte Lokalplantillæg til lokalplan 09

Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ølstykke Stationsby Ølstykke Bymidte Lokalplantillæg til lokalplan 09 09 T I L L Æ G T I L L O K A L P L A N Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx Ølstykke Stationsby Ølstykke Bymidte Lokalplantillæg til lokalplan 09 Hvad er et lokalplantillæg? Et lokalplantillæg er en juridisk

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2017

TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2017 Revision af bestemmelser om installation af anlæg, til opsamling af regnvand fra tage, til brug for toiletskyl og tøjvask. HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen

Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Lokalplanmaster revideret 25.01. 2013 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Centerområde i Viborg bymidte ved Skottenborg Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover.

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. oktober 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplanramme S014, Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej

Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplanramme S014, Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej Side 1 af 13 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplanramme S014, Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej FORSLAG Marts 2018 Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 PlanID 3633872 Tillæg nr. 041 Plannavn Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15 06-11-2017 Screening for af lokalplan 08.15 Sagsnr. 01.02.05-P16-119-17 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested Dato november

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan S1b-05 Sommerhusområdet Halshusene Erikshåb med bagvedliggende område

Tillæg nr. 1 til Lokalplan S1b-05 Sommerhusområdet Halshusene Erikshåb med bagvedliggende område Tillæg nr. 1 til Lokalplan S1b-05 Sommerhusområdet Halshusene Erikshåb med bagvedliggende område FORSLAG Marts 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Hvad er et lokalplantillæg 3 Redegørelse 4

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn Dato oktober 2018 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen Læservejledning:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan FORSLAG Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar 2011 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-121 - Tillæg nr. 6 Dette kommuneplantillæg udlægger et

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2010 2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Udarbejdet den 27. oktober 2014 Screening for miljøvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. januar 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F O

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil BILAG 9 - SCREENING FOR MILJØVURDERING Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR Lillebælt Motorvejen Jyllandsvej Middelfart Kommune TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 29.08 Erhvervsområde ved motorvejen, Jyllandsvej og April 2007 Middelfart Kommune TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 29.08

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Høringsfrist 9. august 2010 j.nr.01.02.05p21-0183 HVAD ER EN LOKALPLAN

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplanramme nr. S02, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplanramme nr. S02, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplanramme nr. S02, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej FORSLAG Januar 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Lovgrundlag: I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Udført af: DWB/MGB. Dato: 25/ SagsID: Bymiljø & Landskab Grønne områder x Landskabelig/byarkitektonisk værdi

Udført af: DWB/MGB. Dato: 25/ SagsID: Bymiljø & Landskab Grønne områder x Landskabelig/byarkitektonisk værdi Titel: Screening for Miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) af Forslag til Lokalplan 137 for Boliger på Præstefælledvej

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 9. Ramme 3.1.T.4 til tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 9. Ramme 3.1.T.4 til tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 Ramme 3.1.T.4 til tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By august 2019 Offentlig høring Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 er i høring til den 24. oktober 2019.

Læs mere

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79

Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79 Screening miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer),

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 23 Rammelokalplan for bygningsbevaring, facader, skilte, trafik, beplantning Ændring af delområdegrænser

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 23 Rammelokalplan for bygningsbevaring, facader, skilte, trafik, beplantning Ændring af delområdegrænser TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 23 Rammelokalplan for bygningsbevaring, facader, skilte, trafik, beplantning Ændring af delområdegrænser Tillæg nr. 1 til Lokalplan 23 Tillæg nr. 1 til Lokalplan 23 Indledning

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Butik ved Nørregade 35-37 Dato Juni 2015 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Inge Hansen Læservejledning: Lov

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60. Lokalplan nr. 24.1 Centerområde i Jørlunde Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Lokalplanen omfatter et område til centerformål omkring Bygaden i Jørlunde. I området ligger, nord for Bygaden,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 04.01.C02 Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 Copyright: Geodatastyrelsen, COWI, Varde Kommune RAMMEOMRÅDE 04.01.C02 Mål: 1: KOMMUNEPLAN 2017 4.000 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag

Læs mere

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA xx april 2016 Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder

Læs mere

Titel: Screening for Miljøvurdering af. Udført af: hmj. Dato: 8/6 2016

Titel: Screening for Miljøvurdering af. Udført af: hmj. Dato: 8/6 2016 Titel: Screening for Miljøvurdering af Udført af: hmj Dato: 8/6 2016 SagsID: Lokalplanforslag 85.2 for boligbyggeri etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej /Knarreborgvej LP 85.2 Ikke relevant Ikke væsentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt

LOKALPLAN NR Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Rådhusgade Enghavevej Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse

Lokalplan nr D. Område til offentlige formål i Gørløse Lokalplan nr. 3.50.D Område til offentlige formål i Gørløse 24.09.2003 Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 03.50.D Område til offentlige formål i Gørløse Juni 2003 HVORFOR LOKALPLAN? l en kommune skal der normalt

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 19 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 27.06.2016 Offentliggjort den 07.07.2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 39. for et område ved Kinovej i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 39. for et område ved Kinovej i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 39 for et område ved Kinovej i Vamdrup R E D E G Ø R E L S E VAMDRUP KOMMUNE Del af centerområde ved Kinovej Beliggende: 2 Lokalplanen omfatter et område på 403 m, beliggende

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1 Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 619 Planens indhold Planen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik med et butiksareal

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 36. Til Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 36. Til Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 36 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 25. april 2016 Offentliggjort 2. maj 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 36 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere