VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN BIRKELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN BIRKELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I Tilsyn RAMMEBETINGELSER Børnegruppen Skoleudsættelser Medarbejdere og ledere Forældreinddragelse Overgange Lokale spørgsmål 15 3 EVALUERING AF RESULTATER Brugertilfredshed Sprogvurdering Lege- og læringsmiljøvurdering 21 4 ORDINÆRT TILSYN I Sammenfatning/primære opfølgningspunkter 24 2

3 1 ORDINÆRT TILSYN I DAGINSTITUTIONEN BIRKELY 1.1 Tilsyn 2017 Deltagere fra dagtilbuddet: Daglig leder Judy Svendsen, Daglig leder Mette Juel Navn på tilsynsførende: Susanne Stentoft Hermansen, Neu;Sight Dato for tilsyn: 29. januar 2018 Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte servicemål (jf. Dagtilbudslovens afsnit om rammer for tilsynet): Neu;Sight har til opgave gennen Rambølls systemt Hjernen&Hjertet at udføre de lovpligtige anmeldte tilsyn i Vallenbæk Kommune. Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen ift. til gældende lovgivning og kommunens indsatsområder. Kommunens beskrivelse af anledning og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde: Tilsynet er det det anmeldte lovpligtige tilsyn, og har til formål at sikre at dagtilbuddene lever op til gældende lovgivning. Tilsynet kan komme med bemærkninger, anbefalinger eller påbud ift. til de observationer der er gjort under tilsynet samt med udgangspunkt i indsamlede data fra Hjernen&Hjertet. Rammesætning af s tilsyn: Tilsynet i Birkely er gennemført indenfor nedenstående ramme. Før tilsynet Neu;Sight aftaler rammer og fokusområder for tilsynet med Vallensbæk Kommune Neu;Sight planlægger rækkefølge og tidspunkt på de enkelte tilbud og sender informationsbrev ud til lederne Alle medarbejdere inviteres til at besvare Lege- og læringsmiljøvurdering (herefter LLMV) i Rambølls system Hjernen&Hjertet Leder udfylder tilsynsskema i Rambølls system Hjernen&Hjertet Tilsynet forbereder sig med udgangspunkt i datagrundlaget fra Lege- og Læringsmiljøvurderingen, seneste tilsynsrapport og ved gennemgang af tilbuddets hjemmeside Under tilsynet Tilsynsbesøget er gennemført med udgangspunkt i nedenstående dagsorden: Velkomst i tilbuddet og rundvisning af leder (ca. 1 time) Gennemgang og dialog med leder og distriktsleder med udgangspunkt i tilsynets forberedelse, rundvisning, data fra Hjernen&Hjertet samt seneste tilsynsrapport (ca. 2 timer) Observation i tilbuddet (ca. 50 min.) Afrunding med leder (ca. 10 min) Efter tilsynet 3

4 Neu;Sight udfærdiger en tilsynsrapport for tilbuddet Lederen modtager mail, når tilsynets rapport frigives i Rambølls system Hjernen&Hjertet til gennemlæsning og kommentering for faktuelle fejl Resultaterne fra det enkelte tilbuds tilsyn indgår i den fælles kommunale rapport for hele dagtilbudsområdet i Vallensbæk Kommune, og denne formidles af Neu;Sight på et senere møde Såfremt tilsynet observerer tilfælde af kritisable forhold/svigt, kontaktes kontaktpersonen i Vallensbæk Kommune med det samme Primære opfølgningspunkter fra s seneste tilsyn: Bemærkninger: 1. Tilsynet bemærker, at ledelsen på Birkely ønsker yderligere fokus på dokumentation og evaluering, hvilket tilsynet støtter. Ad. 1 Der er nu udarbejdet årsoversigt med planlægningen og beskrivelse af gennemførelsen af årets aktiviteter. Derudover er der udarbejdet en årsoversigt over alle læreplantemaer med udgangspunkt i SMTTE. Profilpædagogerne er tovholder på de enkelte læreplanstemaer, med bl.a udarbejdelse af idékatalog og evaluering, men alle personaler er inddraget i arbejdet. Anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at det overvejes at udarbejde individuelle skriftlige mål for børnene ift. læreplanstemaerne. Dette begås for børnene tilknyttet specialgruppen, og kunne ligeledes være gavnligt for de øvrige børn. Ad. 1: Dette er ikke gennemført, da denne metodiske tilgang til børnene er tilpasset specialgruppen, og ikke børnene på de andre stuer. Der er dog udfærdiget handleplaner på de børn hvor der er behov. Anbefaling om påbud: Der forekommer ikke anbefalinger om påbud. 4

5 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 Børnegruppen Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Nej Er dagtilbuddet aldersopdelt? Nej Er børnegruppen opdelt på andre måder? Ja Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt: Vi har 2 fuld integreret stuer med ca 6 vuggestuebørn og 15 børnehavebørn på hver og 1 specialgruppe med 7 børn Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen: Vi oplever at børn lærer meget af hinanden og at de får en omsorg og hjælpsomhed overfor hinanden, samt at de ser at vi alle har forskellige behov. Det giver et godt forældre samarbejde da vi har familierne længe på samme stue samt at der ikke er skift fra stue til stue. Institutionen har været fuldt integreret i hele institutionens levetid. Denne opdeling har været overvejet løbende, men man er hver gang nået frem til, at denne opdeling har en række gode værdier: - Der er ingen overgange - Man lærer forældrene og familien rigtig godt at kende - Børnene får mulighed i at spejle sig i større børn Det kræver dog også meget planlægning og dermed tid til forberedelse. Forberedelsestiden prøver institutionen at skabe, da det også understøtter det tematiske læreplansarbejde. Derudover arbejdes der også på tværs af stuerne, og i nogle tilfælde er dette aldersopdelt. Der arbejdes med tematisererede samlinger for de største børn, i den periode hvor vuggestuebørnene spiser formiddagsmad. Vuggestuebørnene inddrages på det niveau det giver mening. 5

6 2.2 Skoleudsættelser I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet: Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 1 Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne skoleår tilfredsstillende? Handleplan udfærdiges i henhold til de kommunale retningslinier, når der søges om skoleudsættelse. 6

7 2.3 Medarbejdere og ledere Medarbejdergruppen Pædagogiske uddannelse Antal medarbejdere Ingen pædagogfaglig uddannelse 3 Pædagogisk grunduddannelse (PGU) 0 Pædagogisk assisten (PAU) 1 Seminarieuddannet pædagog 7 Videregående pædagogisk uddannelse 1 Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse Pædagogstuderende Pædagogisk assistent elev Anden relevant uddannelse Ressourceperson Antal medarbejdere Alkohol nøglepersoner 0 Nøglepersoner for psykisk syge 3 2-sprogsansvarlige 2 Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken) 2 Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb 1 Andre relevante ressourcepersoner Uddannelsesniveau i ledergruppen Antal Lederuddannelse på diplomniveau 1 Lederuddannelse på masterniveau Anden lederuddannelse Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja Der er generelt en høj faglighed blandt personalet, og der kan trækkes på pædagogerne i specialgruppen ved bekymring. Så der er meget ekspertice internt i institutionen Medarbejderudvikling Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år: PMF 3 ugers grunduddannelse. 1 modul i Miljø tearpi 7

8 Har dagtilbuddet fået værdi af de kurser og uddannelser, som der er afholdt midler til i det forløbne år? 2,0 Miljøterapiuddannelsen skal anvendes i specialgruppen. Lederen håber, at medhjælpernes nye tilegnede viden sættes i spil på sigt Medarbejdertrivsel Er antallet af opsigelser acceptabelt? 5,0 Uddyb eventuelt dit svar: Der har ikke været nogle opsigelser Er niveauet af sygefravær acceptabelt? Uddyb eventuelt dit svar: Der er enkelte der ligger med et for højt sygefravær Lederen har løbende samtaler, og har stort fokus på dette Samarbejde Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet Et fint samarbejde, Jeg har været konstitueret i en anden institution siden august 2016 så jeg har ikke haft min normale rytme i Birkely og derfor ikke været nær så synlig og nærværende som jeg plejer 8

9 Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende? Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende? Er planlægningen af praktiske aktiviteter, bemanding, normering med videre velfungerende? Uddyb eventuelt dit svar: Vi har været udfordret på en vandskade og er pt. genhuset i andre lokaler. Det har givet anledning til lidt samarbejdsproblemer, da de fysiske rammer er meget anderledes Ses også i LLMV Ledelsen Er det interne samarbejde i dagtilbuddets ledelsesteam velfungerende? Har du personer i dit professionelle netværk, som du kan sparre med omkring svære situationer... Føler du dig tilpas i rollen som leder? Oplever du som leder et konstruktivt samarbejde med forvaltningen? Uddyb eventuelt dit svar: Vi er opdelt i distrikter og jeg samarbejder mest med dagtilbudslederne. Mht. samarbejde i vores distrikt så mødes vi hver 3. uge. Vores centerchef og faglige leder kommer ud i distrikterne et par gange om året og tager forskellige emner op, ellers kan vi altid kontakte dem. Lederen er en meget synlig leder, der prioriterer at være tæt på den daglige praksis. Ift. til samarbejdet med forvaltningen, har det hjulpet med mere formaliserede møder med den faglige leder på forvaltningen. Lederen søger 9

10 de møder hun har brug for, når der opstår et behov. 10

11 2.4 Forældreinddragelse Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende? Uddyb eventuelt dit svar: Da vi har børnene på den samme stue i mange år får vi derved et super kendskab til familierne. Ses også i LLMV 11

12 2.5 Overgange Fungerer arbejdet med overgange tilfredsstillende i jeres område? Uddyb eventuelt dit svar: I Birkely har vi ingen overgange stuerne imellem. Brobygningen til skolen fungere fint. Skolen/Sfo udarbejder en plan for overgangen Der laves hvert år en plan for brobygningen, hvor det er tydeligt hvad institutionens rolle er, og det fungerer godt Mad og måltider Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til mad og måltider - herunder om der er udarbejdet en handleplan for mad og måltider Vi har ikke en handleplan, men en politik. I Birkely er der ikke madordning Har alle børn i dagtilbuddet adgang til frisk og koldt drikkevand hele dagen? Tilbyder dagtilbuddet sund morgenmad, frokost og mellemmåltider? Fremmer I aktivt børnenes viden om sund mad? Inddrages forældrene i dagtilbuddets mad- og måltidspolitik? 5,0 Er der udfordringer med usund kost blandt børnene i dagtilbuddet? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om sund mad? Er der brug for at gøre en ekstra indsats omkring mad og måltider? 2,0 12

13 2.5.2 Overvægt Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med overvægt Vi har ingen plan for dette Påvirker dagtilbuddet aktivt forældrenes valg af sunde madpakker og sund mad? Er der udfordringer med overvægt i dagtilbuddets børnegruppe? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om årsager til overvægt? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med overvægt? 2,0 Der er løbende dialoger med forældrene omkring børnenes kost. Der er udfærdiget en ny kostpolitik i efteråret Mental sundhed Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel Vi har fokus på gode relationer og arbejder bla. med vingevenner 13

14 Har alle børn et fortroligt tilhørsforhold til mindst en voksen? Arbejder dagtilbuddet målrettet med at forebygge mobning? Er der børn i dagtilbuddet, som ikke trives og/eller er udfordret på den mentale sundhed? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om forudsætningerne for børns trivsel og mentale sundhed? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes trivsel og mentale sundhed? 2,0 Ses også meget tydeligt i LLMV Fysisk aktivitet Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling Vi oplever børn med dårlig motorik og har haft flere forløb med rytmik og bevægelse. Vi har fast en dag om ugen hvor der er rytmik for alle. Vi er ude hver dag og lege på legepladsen Stimulerer personalet alle dele af børnenes motorik (grov-, fin- og sansemotorisk)? Er der udfordringer med at få stimuleret børnenes fysiske udvikling? Har personalet den nødvendige viden om børnenes fysiske og motoriske udvikling? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes fysiske aktivitet? Her har profilpædagogen bidraget til, at hele institutionens arbejde med Krop og bevægelse og fysisk aktivitet har løftet sig rigtig meget. 14

15 2.5.5 Magtanvendelse Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til magtanvendelse Vi har en specialgruppe hvor børnene kan være ud afreagerende og derfor kan være til fare for sig selv og andre. Her kan det være nødvendigt at skærme barnet Er der børn, som det i særligt omfang er nødvendigt at udøve magtanvendelse overfor? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om retningslinjerne for magtanvendelse... Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at mindske magtanvendelsen i dagtilbuddet? 2.6 Lokale spørgsmål 2,0 Hvordan bringer du profilpædagogernes kompetencer i spil? Vi har altid et punkt på p-møder som omhandler videndeling fra profilpæd. eller referat fra netværksmøde. Profilpædagogerne er altid tovholder på læreplantemaerne. Hvordan arbejder i med medarbejder- og ledergrundlaget? Vi har drøftet det på p-møder og brugt det som grundlag for MUS samtaler Hvordan bidrager du til det professionelle samarbejde i dit disktriksteam? Bidrager til diskussion, videndeling og er tovholder sammen med en lederkollega for 2 profilnetværk Hvordan bringer du ny viden ind i din institution? 15

16 Jeg videndeler på p-møder og p-lørdage. Vi har en bog hvor alle kan skrive rigtigt viden/beskeder 16

17 3 EVALUERING AF RESULTATER 3.1 Brugertilfredshed Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til samarbejdet mellem institution og forældre Vi har et fint samarbedje Er forældrenes begrundelser for at flytte dagtilbud tilfredsstillende? 5,0 Er forældrenes tilfredshed tilfredsstillende? Personalet oplever også et godt forældresamarbejde, og prioriterer det højt. Begrund eventuelt dine vurderinger vedrørende forældretilfredsheden: Vi er utrolig glade for den positive tilbagemelding. Vi oplever også mest tilfredse og positive forældre. Er børnenes løbende tilkendegivelser af deres samlede tilfredshed med dagtilbuddet tilfredsstillende? Sprogvurdering 17

18 Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog Vi har en sprogpædagog på hver stue som står for sprogscreeningen Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart: årige Inden skolestart Total Er antallet af sprogvurderede børn i de to aldersgrupper 3-årige og børn inden skolestart tilfredsstillende? 2,0 Begrund eventuelt din vurdering: Vi er bagud med nogle sprogvurderinger Institutionen er i gang med, at sprogvurdere nogle af de børn der mangler. Der er ny struktur for sprogvurderingerne, hvor hver sprogpædagog sprogvurderer "egne" børn på stuerne. Antal tosprogede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart, som er sprogvurderet i løbet af det sidste år: årige Inden skolestart Total Hvor mange tosprogede børn er der i dagtilbuddet? 19 18

19 Er antallet af tosprogede børn mellem 3 og 5 år, som er sprogvurderet tilfredsstillende? Begrund eventuelt din vurdering: Vi er uforstående overfor der står 0 da vi har sprogvurderet 2 treårige og 1 femårig i Vi mangler at sprogvurdere 1 barn tosprogede barn i 2017 der er også sprogvurderet 2 femårige i 2018 Dette undersøges nærmere. Sprogvurderingsresultatet for 3-årige børn i dagtilbuddet: Antal svar % 5 75% 10 Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Er resultatet tilfredsstillende? 2,0 Begrund eventuelt din vurdering: Vi er bagud med nogle 3 årige. Nogle af de 3 årige er det talepædagoger indover 19

20 Sprogvurderingsresultat for børn inden skolestart i dagtilbuddet: Antal svar % 5 75% 10 Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Er resultatet tilfredsstillende? Begrund eventuelt din vurdering: Dem der mangler bliver sprogvurderet inden marts 2018, så de er klar til børneprofilerne Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til: Vi skal have mere fokus på at få testet i de dertil afsatte tidsrum. Vi har ændret vores arbejdsgange til at det er den enkelte stues sprogpædagog der er ansvarlig for egne børn, dette for at give et bedre overblik. Dette også for bedre at kunne følge op på stuen. Der er afsat tid til, at de to sprogpædagoger kan gå fra og forberede og gennemføre sprogvurderingerne. 20

21 3.3 Lege- og læringsmiljøvurdering Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet: Inviterede Antal svar Svarprocent Fagpersonale % - Ledere Medarbejdere % Er svarandelen blandt fagpersonalet tilfredsstillende? Resultat af seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet: Leg og læring 3,6 Børnefællesskaber Overgange og tværfaglighed Ledelse Pædagogfaglige kompetencer 4,4 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 4,3 4,7 Forældresamarbejde 4,5 4, Leder Medarbejdere Er resultatet tilfredsstillende? 21

22 Begrund eventuelt din vurdering: Vi skal have uddybet hvorfor at leg og læringligger så meget lavere end de andre områder Det pædagogiske personale føler sig hæmmede af de midlertidige rammer, men de gør det rigtig godt, og gennemfører mange pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i årsplanlægningen. Leg og læring: Der er stort fokus på at organisere den pædagogiske praksis, så lederen undrer sig over resultatet, og tager dette op i personalegruppen, for at finde ud af hvad det handler om. Udgangspunkt i børnenes interesser: Her bør der være en overvejelse om, hvor vidt den høje grad af struktur og planlægning kan være skyld i, at nogle mener at det gør det svært at tage udgangspunkt i børnenes interesser. Børn i udsatte postitioner: Der er i institutionen meget fokus på dette, både i den daglige praksis og gennem handleplaner på de enkelte børn. Ligeledes forsøges specialbørnene inddraget, så meget som muligt i de to øvrige stuers aktiviteter. IT og digitalisering: Personalet har mange forventninger og ambitioner om, hvad de gerne vil, men har svært ved at få det prioriteret ind i dagligdagen. Fysiske rammer: Institutionen er i midlertidige lokaler, men alle bør kunne bruge uderummet som et aktivt læringsrum. Børnefællesskaber: Understøtter dette rigtig godt. Fælles grundlag ift. aftagerskoler: Der er ny udgave af brobygning for hvert år, men det vigtige er, at institutionen ved hvad der skal gøres. Leder ift. ikke engagerede medarbejdere: Kan skyldes, at lederen har været deltidskonstitueret i Løkkebo. Leder er nu tilbage på fuld tid. Forskel på uddannede og ikke uddannde: Der er brug for, at alle er inddraget i opgaver og aktiviteter med så lille en medarbejdergruppe. Hele personalegruppen har været her i mange år, og deres kompetencer udnyttes på bedste vis. Evaluering: Pga. flytningen har der været evalueringer der ikke er blevet gennemført, men dette er der fulgt op på nu. Engagement: 10 svarer at de er engagerede i høj eller meget høj grad. Relationsarbejdet: Prioteres højt og er den grundlæggende værdi for arbejdet i Birkely, hvilket tydeligt afspejles i resultaterne. Positiv relation til alle forældre: Lederen vil tage en dialog omkring, hvordan der sikres at alle forældre har en relation til en medarbejder, og om hvordan det kan forstås. Der afholdes årlige konsultationer med forældrene, og der bruges generelt meget tid på forældresamarbejdet. De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege- og læringsmiljøvurderingen 22

23 Medarbejderne anerkender børnenes forskellige følelser og hjælper med at sætte ord på Dagtilbuddet har en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set Dagtilbuddet støtter allerede etablerede børnefællesskaber i at være åbne overfor andre børn Medarbejderne støtter børnene i at håndtere uenigheder og konflikter gennem dialog Medarbejderne reflekterer over, hvordan de kan skabe gode relationer til børnene 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 Digitale redskaber inddrages i understøttelsen af børnenes læring 3,1 Dagtilbuddet er indrettet med udgangspunkt i børnenes læringsbehov 2,8 Dagtilbuddet er indrettet, så børnene har mulighed for mange forskellige måder at bevæge sig på 2,6 Dagtilbuddets indretning er fleksibel og kan ændres efter behov 2,2 Dagtilbuddets indretning gør det muligt for børnene at være uforstyrrede i det, de er i gang med 1,9 De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege-... Begrund eventuelt din vurdering: Vi har fokus på børnfællesskaber, rummelighed og refleksion over egen praksis De fem højeste afspejler de indsatsområder der er arbejdet med, så det er godt. De fem laveste afspejler de midlertidige fysiske rammer, men der er forsøgt at indrette rummene så godt som det er muligt. 23

24 4 ORDINÆRT TILSYN I DAGINSTITUTIONEN BIRKELY 4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter Det er tilsynets samlede vurdering at Birkely fremstår som et meget veldrevet dagtilbud, hvor børn og personale generelt trives. Lederen er sammen med personalet lykkedes med at fastholde pædagogisk fagligt fokus, gennem både flytning og lederens konstituering i Løkkebo. Bl.a ved at synliggøre de gode ting der gøres, og personalets høje grad af engagement ift. at være i midlertidige lokaler og at skulle flytte i nye. Indretningen af de midlertidige lokaler tager udgangspunkt i børnenes behov, og bag de igangsatte aktiviteter ligger der gode pædagogiske overvejelser. Institutionen har en struktureret og systematisk evalueringskultur, der er bundet tæt op på arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Anbefalinger Tilsynet anbefaler at der i forbindelse med indførelsen af de styrkede pædagogiske læreplaner, videreudvikles på den allerede eksisterende evalueringspraksis. Anbefalinger om påbud Tilsynet finder ikke anledning til anbefalinger om påbud. 24

25 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN LØKKEBO ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN LØKKEBO ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I DAGINSTITUTIONEN SYVHØJVÆNGE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE PILETRÆET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE PILETRÆET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE PILETRÆET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PILETRÆET 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2

Læs mere

Vallensbæk Kommune TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport

Vallensbæk Kommune TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport TILSYNSRAPPORT 11-12-2017 til 30-01-2018 Kommunalrapport INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formål med rapporten... 3 Dagtilbud der er omfattet i tilsynet... 3 Generelt om tilsynet... 4 SPROGINDSATSEN...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN NØDDEBOPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN NØDDEBOPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN STIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN STIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I DAGINSTITUTION AMALIEPARKEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Dagplejen ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

Dagplejen ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet Dagplejen ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-09 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6 2.3 Medarbejdere

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SOMMERFUGLEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN SOMMERFUGLEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SPECIALBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KILDEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KILDEBAKKEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ØSTERMARIE BØRNEHUS MARIEHØNEN 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBAKKEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Carsten Borrisholt, pædagog Mia Mollerup Møllgaard og bestyrelsesmedlem Nikolaj Nielsen Navn på tilsynsførende: Inge

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRÆRIEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NEXØ BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET NORDSTJERNEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN MEJSEBO ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

VALLENSBÆK KOMMUNE DAGINSTITUTIONEN MEJSEBO ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet VALLENSBÆK KOMMUNE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-10 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen 5 2.2 Skoleudsættelser 6

Læs mere

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT 1-03-2017 til 31-08-2017 Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET I HASLE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TRINBRÆTTET RØNNE NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRINBRÆTTET RØNNE NORD 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VORES BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET LINDELY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET LINDELY 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NYKER BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Børnegruppen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-10-01 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GREVEHAVEN BHV./DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA 3 1.1 Tilsyn 2017

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2. Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4. Generelt om tilsyn

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE ÅSAGERGÅRD INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE ÅSAGERGÅRD INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE ÅSAGERGÅRD INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ÅSAGERGÅRD INTEGRERET 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE MÅBJERGHUS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE MÅBJERGHUS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE MÅBJERGHUS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I MÅBJERGHUS BØRNEHAVE 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-18 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SKOVBØRNEHAVEN NIBSBJERGHUS 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN PLATANVEJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN PLATANVEJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN PLATANVEJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-18 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VUGGESTUEN PLATANVEJ 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SØSTJERNEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRYLLESKOVEN/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SKATTEØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SKATTEØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SKATTEØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKATTEØEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE LÆRINGSCENTER SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I LÆRINGSCENTER SYD 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE TJØRNELYHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE TJØRNELYHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE TJØRNELYHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TJØRNELYHUSET SELVEJENDE 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVAT INSTITUTION TROLDHØJ 3 1.1 Tilsyn 2017 3

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LIDEN STINA ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Liden Stina Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Isa

Læs mere

GREVE KOMMUNE STRANDHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE STRANDHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE STRANDHUSET SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I STRANDHUSET SELVEJENDE 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET STJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET STJERNEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE RØNNE BØRNEASYL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE RØNNE BØRNEASYL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE RØNNE BØRNEASYL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I RØNNE BØRNEASYL 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-18 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN HELGOLANDSGADE 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3

Læs mere

HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE ØSTBYENS BØRNEHUSE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ØSTBYENS BØRNEHUSE 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-04-07 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-20 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2017 3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VUGGESTUEN KOMETEN - MEJDAL 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATUR- OG SKOVBØRNEHUSET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Natur- og Skovbørnehuset Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Elise Jensen,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION MIDGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Midgården Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Alexandra

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNECENTER NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNECENTER NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNECENTER NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNECENTER NORD 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE LILLEBO INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE LILLEBO INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE LILLEBO INTEGRERET ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I LILLEBO INTEGRERET 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SVANEKE BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

GREVE KOMMUNE ELVERHØJ/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE ELVERHØJ/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE ELVERHØJ/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ELVERHØJ/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET TRILOBITTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET TRILOBITTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET TRILOBITTEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET TRILOBITTEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-25 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNE UNIVERSET MEJDAL 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-04-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SKOVEN, BØRNE UNIVERSET MEJDAL 3 1.1 Pædagogisk tilsyn

Læs mere

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 6 4.1 Det

Læs mere

GREVE KOMMUNE NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NØRREGÅRDEN/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEBY ØST ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEBY ØST ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEBY ØST ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBY ØST 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET

ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET ORDINÆRT TILSYN I FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Susanne Jacobsen, bestyrelsesformand Henrik Olesen og stedfortræder Birte Nielsen Navn på tilsynsførende: Pædagogisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 GENTOFTE KOMMUNE GALAKSEN FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Antal besvarelser: 62 Svarprocent: 79,5% Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNET TILFREDSHED 3 1.1 Samlet tilfredshed med dagtilbuddet 3 1.2

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEMYR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven Lillemyr Deltagere fra dagtilbuddet: Leder, Birgit Dam, Medarbejder

Læs mere

GREVE KOMMUNE ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ERIKSMINDE BØRNEHUS SELVEJENDE 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHAVEN ÆBLEGÅRDEN FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 74,1% Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNET TILFREDSHED 3 1.1 Samlet tilfredshed med dagtilbuddet

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Nordstjernen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Anette Nielsen,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN LILLEGRYN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven Lillegryn Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Ida Gro, Forældre

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ALLINGE-TEJN BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ALLINGE-TEJN BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ALLINGE-TEJN BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-09-27 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I ALLINGE-TEJN BØRNEHUS 3 1.1 Tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE KRUDTTØNDEN, BUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE KRUDTTØNDEN, BUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE KRUDTTØNDEN, BUR ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-10-22 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTTØNDEN, BUR 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HERNING KOMMUNE KALDALEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KALDALEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KALDALEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I KALDALEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 217-4-7 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GAZELLEN EJSING 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 217 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Børneliv Distrikt 05 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Herning Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Børneliv Distrikt 05 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Herning Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING 5 2.1 Formål med rapporten

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Børneuniverset Herning Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Børneuniverset Herning Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING 5 2.1 Formål med rapporten 5 2.2 Sådan læses figuren 5 3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-01-24 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I NØRRELANDSKIRKENS BØRNEHUS 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE WAGNERHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE WAGNERHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE WAGNERHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I WAGNERHUS 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Børnegruppen

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYKER BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Nyker Børnehus Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Bente Hansen, medarbejdertommy Hansen,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN VIMMERBY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN VIMMERBY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN VIMMERBY ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-06-15 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN VIMMERBY 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

GREVE KOMMUNE VESTERBO/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE VESTERBO/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE VESTERBO/DISTRIKT SYD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-08-16 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I VESTERBO/DISTRIKT SYD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NEXØ BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Nexø Børnehus Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Kristian Johannesen, medarbejder Kristina

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN ELLEBÆK ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN ELLEBÆK ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE BØRNEHAVEN ELLEBÆK ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN ELLEBÆK 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Løvfrøen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lisbet Werenberg,

Læs mere

GREVE KOMMUNE SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-11-14 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SOLSIKKEN/DISTRIKT NORD 3 1.1 Anmeldt tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE GAZELLEN EJSING ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2018-09-14 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I GAZELLEN EJSING 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2018 3 2 RAMMEBETINGELSER 5

Læs mere

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 5 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12

Læs mere