Præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation"

Transkript

1 Præsentation Domfældte udviklingshæmmede, udvalgte data 1 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

2 7 Alder, ved flyt fra biologiske forældre år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 1-11 år år år år år 2 + år 25 er fraflyttet forældre inden fyldt 18 år 5 er fraflyttet efter fyldt 18 år usikkerhed om 7 pga, data

3 8 Antal skift i primær bolig før fyldt 18 år o gange 1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange 7gange 8 gange 7 er minimum flyttet 1 gang 5 er minimum flyttet 2 gange 17 er flyttet mellem 3 gange eller mere. Typisk i puberteten år

4 Betydningen af boligskift. A: "Jeg har ikke rigtig nogen venner. For dengang jeg var barn, skiftede jeg næsten hvert år, så jeg har ikke rigtig nogen venner, udover dem jeg bor sammen med nu". B: Har du nogen kammerater fra dengang? Næe, det var bare beboerkammerater Så når man flyttede, så mistede man forbindelsen? Ja C: indtil jeg blev 16 år var jeg i aflastningsfamilie og plejefamilie. Men jeg boede hos min mor, da jeg kom på døgntilbud. Jeg har haft fem forskellige plejefamilier. Nogen af dem kunne ikke tackle mig, andre gange blev jeg smidt ud og sådan noget. Jeg kom hjemmefra, da jeg var seks år, men nogen gange kom jeg hjem igen. Nogen skulle skilles, det sidste år boede jeg hos mor, før jeg kom på døgntilbud. Det har altid været et stort kaos, siden jeg var lille. Jeg kom hjemmefra, fordi mine forældre slog mig. De kunne ikke tackle mig."

5 Fællesskaber A: "Som 17 årig begyndte jeg at gå sammen med de gamle rødder, fordi jeg arbejdede på noget, XX tror jeg, det hed. Der kommer alle, der er på kontanthjælp ned" B: "Så begyndte jeg at hænge med nogle nye alkoholikere. Jeg var jo på kommunen, og de sagde jo, at jeg skulle ud på et eller andet sted, hvor de lavede paller. Der er alle de der sociale tabere jo ude. Så begynder jeg jo at hænge med dem". C :"Det var sådan ok. Der var nogen at snakke med, og vi tog nogen stoffer. Og så gik det helt galt. Jeg fandt de forkerte, så begyndte jeg at hænge meget ud med dem og begyndte at lave meget kriminalitet D: "Man er skuffet over sig selv, man tør bare ikke sige nej, for så er det en selv, det går udover, og man vil gerne blive i miljøet, for der er man lige som en familie. I: Var det bedre at være sammen med dem end at være alene? Ja, det var det dengang. Jeg var inde i miljøet i 3½ år"

6 Skoletiden A:"Det var mega voldeligt derude. Det var en specialskole, vi skulle lære at læse, skrive og regne, det fik jeg aldrig lært, så det kan jeg ikke. Jeg begyndte at ryge hash som år inde på lokummet sammen med en anden." B: Folk havde jo mobbet mig, men så tog det overhånd, og så begyndte jeg at moppe dem. Det er jo derfor, jeg har skiftet skole så mange gange. Også mine søskende de blev jo også mobbet. C:"Det var ikke så fedt, jeg kunne ikke rigtig følge med og kunne ikke forstå de andre elever. Jeg har gået på fem forskellige skoler." D:"Jeg blev mobbet rigtig meget af mine tidligere kammerater, slået og sparket, pisset på. De sidste år var de værste. Jeg hadede det hver eneste dag. E:"Det var jo alt det der udenom, som gjorde, at jeg faldt bagefter. Alt det ballade og flytning og sådan noget. Det er svært at følge med i stavning og sådan, til sidst var det op i specialklasserne. Jeg blev tævet, lærerne vidste det godt, men de kunne ikke rigtig gøre noget, for det foregik jo uden for skoletiden, på vej til og fra skolebussen."

7 25 Type af kriminalitet Kendetegnende ved ofte at været begået mod kendte eller kendte genstande

8 Vold og trusler mod hvem grov vold vold trusler 4 2 kammerater kærester medarbejdere familie øvrige beboere ukendte Af 32 sager om vold og grov vold omhandler 3 sager vold mod ukendte

9 Domfældte udviklingshæmmede. Data og fortællinger Anders Gimbel Socialfaglig konsulent Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD region Midtjylland Rapporten findes på sua.rm.dk 1 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

10 Straffeloven Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor. Stk. 2. Personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad, straffes ikke, medmindre særlige omstændigheder taler for at pålægge straf. Tilsvarende gælder personer, der befandt sig i en tilstand, som ganske må ligestilles med mental retardering.

11 Andre retsfølger af den strafbare handling 68. Hvis en tiltalt frifindes for straf i medfør af 16, kan retten træffe bestemmelse om anvendelse af andre foranstaltninger, der findes formålstjenlige for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Såfremt mindre indgribende foranstaltninger som tilsyn, bestemmelser vedrørende opholdssted eller arbejde, afvænningsbehandling, psykiatrisk behandling m.v. ikke findes tilstrækkelige, kan det bestemmes, at den pågældende skal anbringes i hospital for sindslidende, i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller under tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse eller i egnet hjem eller institution til særlig pleje eller forsorg. Anbringelse i forvaring kan ske under de betingelser, der er nævnt i 7.

12 Undersøgelsen Metode og afgrænsning Omhandler 37 domfældte udviklingshæmmede borgere. Er primært baseret på rets-psykiatriske undersøgelser / dokumenter, samt anklageskrift. Omhandler tiden frem til første domfældelse, Data om køn, etnicitet, eller andet indgår ikke i præsentationen, idet disse grupper er for svagt repræsenteret.

13 25 Opvækstforhold Forældres misbrug Omsorgssvigt Belastede forhold seksuelt overgreb Udsat for vold i hjemmet Far eller mor død inden barnet er fyldt 8 I 217 havde,69 % af alle 8 årige mistet en eller begge forældre, i 24 var tallet 1.24 %. Personer der har været udsat for traumatiske oplevelser og seksuelle overgreb har forhøjet risiko for at udvikle et misbrug (Misbrugsadfærd blandt borgere med udviklingshæmning-metodecentret 217)

14 3 Forældre karekteristik Skelnen mellem ressourcestærke og ressourcesvage forældre vil bero på et subjekt skøn. Vurderingen er dels baseret på beskrivelsen i de retspsykiatriske udtaleser, dels på baggrund af en individuel vurdering- hvor ordinært arbejde-og uddannelse er vægtet, samt fravær af beskrivelser om omsorgssvigt, vold, misbrug- osv.

15 8 Antal skoleskift ingen skoleskift 1 skoleskift 2 skoleskift 3 skoleskift 4 skoleskift 5 skoleskift Behæftet med nogen usikkerhed idet skoleskifte ofte ikke fremgår af dokumenterne, ej heller om det er skifte mellem specialklasser, eller fra normalklasse til specialklasse. Desuden er det usikkert om skifte i primær bolig samtidig medfører skole-skifte.

16 2 læse-skrive, regne færdigheder kan ikke kan noget kan Andelen af unge, der har begået kriminalitet, stiger i takt med, at karakteren for grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik falder. Blandt mænd i alderen år, der ikke har bestået den skriftlige afgangsprøve i matematik, har mere end fire ud af ti (41 pct.) fået én eller flere domme efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer som 25-årig.(Danmarks statistik 214)

17 3 ADL og IADL færdigheder kan ikke kan med guidning kan selv Undersøgelsen omfatter rengøring-madlavning-indkøb-tøjvask-personlig hygiejne. Kvaliteten hvormed aktiviteten er løst er ikke vurderet

18 2 Bolig ved kriminalitet egen bolig hos forældre bostøtte egen bolig institution

19 selvskade/selvmordsforsøg selvskade selvmordsforsøg samlet 16 beskrives som selvskadende eller har forsøgt selvmord. Borgere der indgår i begge kategorier vil være talt som selvmordsforsøg.

20 Hash - debutalder 13,8 år Misbrug-hash-alkohol-stoffer alkohol debutalder 14.3 stoffer-debutalder 13.7 samlet med misbrug 19 ud af 37 borgere har haft et misbrug, omkring tiden for kriminaliteten.

21 12 Alder ved første dom år år år år 28-3 år 31 + I sager med én sigtet er den sigtede oftest i 2 erne på gerningstidspunktet Gruppen af udviklingshæmmede adskiller sig tilsyneladende ved at være yngre end gennemsnittet af sigtede for vold.

22 16 Spredning i typen af kriminalitet forhold 2 forhold 3 forhold 4 forhold 5 forhold 6 forhold

23 alene 1 anden flere andre Generelt gælder at De fleste voldssager angår én gerningsperson. Der er således kun én sigtet i 87 pct. af sagerne om simpel vold, i 79 pct. af sagerne om alvorligere og særlig alvorlig vold og i 97 pct. af sagerne om vold o.l. mod offentlig myndighed. (justitsministeriets forskningskontor-)

24 Sammenligning mellem 2 grupper En gruppe på 5, der omfatter de mest kriminelt belastede sammenholdt med en gruppe på 5, der vurderes, at være væsentligt mindre kriminelt belastede. Kendetegnet for de 5 i "kontrol" gruppen er, kun har begået kriminalitet indenfor et enkelt felt, kriminaliteten er ikke gentaget. valgt på grund af deres gennemsnitlighed i forhold til den øvrige gruppe af borgere der er dømt for ensartet kriminalitet.

25 hvilken kriminalitet kriminelle kontrolgruppen Gruppen af kriminelle har alle begået mellem 4 og 5 forskellige former for kriminalitet indenfor kategorierne. I kontrolgruppen har 1 borger dom for både vold og trusler, øvrige har kun dom i 1 kategori.

26 Kriminalitet alene eller sammen med andre kriminelle kontrolgruppen 1 alene 1 anden mere end 1 anden

27 6 Misbrug Kriminelle Kontrolgruppen 2 1 Alkohol Hash Blandingsmisbrug Intet Misbrug Alle i gruppen af kriminelle har haft et misbrug.

28 5 selvskade kontrolgrp kriminelle Mere selvskade i kontrolgruppen end blandt gruppen af kriminelle

29 5 Forældrenes kompetencer Kriminelle Kontrolgruppen 1 Ressourcesvage Ressourcestærke

30 kontrol kriminelle 1 Forældres misbrug Omsorgssvigt Udsat for vold i hjemmet seksuelt overgreb Belastede forhold Far eller mor død inden barnet er fyldt 8 forældre udvik, eller sindslidelse Blandt de kriminelle er graden af belastning i barndommen væsentlig større end for kontrolgruppen.

31 12 Alder, ved flyt fra forældre kriminelle kontrolgruppe 4 2 gennemsnitsalder ved fraflytning antal bostder Kontrolgruppen, er lidt ældre ved fraflytning, og har boet færre steder end gruppen af kriminelle.

32 Skolefærdigheder og ADL De kriminelle er tilsyneladende lidt mere selvhjulpne end kontrolgruppen

33 Opsummering Gruppen af kriminelle 1. Bedre kompetencer i forhold til skole - og ADL-færdigheder. 2. Flere skifte i botilbud. 3. Mindre stabilitet i botilbuddene, og skolegang. 4. Markant flere der har været udsat for omsorgssvigt i barndommen. 5. Markant flere har i barndommen, været udsat for, eller set pårørende udsat for vold eller seksuelle overgreb. 6. Boede i egen bolig på tidspunktet for kriminaliteten. 7. Alle har haft stof, og eller alkohol misbrug i den periode hvor kriminaliteten er begået. 8. Har begået en lang række forskellige kriminelle forhold. 9. I nogen grad har begået kriminalitet imod ukendte ofre. 1. Markant grovere voldskriminalitet- 11. I nogen tilfælde sammen med andre. 12. Debutere tidligere som kriminelle

34 Kontrolgruppen 1. Flere der har været selvskadende eller forsøgt selvmord ud af 5 er opvokset med ressourcestærke forældre, hvilket kun gælder for 1 ud af 5 i gruppen af kriminelle. 3. Barnets opvækst har været præget af større stabilitet end gruppen af kriminelle. 4. Barnet, den unge har oplevet færre skifte i perioden fra 1 til 2 år. 5. Flyttet senere fra biologiske forældre. 6. Ikke haft et misbrug af stoffer eller alkohol. 7. Har boet hos plejefamilie/ institution, eller hjemme på tidspunktet for kriminaliteten. 8. Markant mindre spredning i de kriminelle forhold. 9. Kun begået kriminalitet mod kendte ofre. 1. Mildere former for kriminalitet, også i de tilfælde der omhandler vold / overgreb. 11. kun alene.

35 Fokus på.? Behovet for stabilitet? mange er flyttet og blevet flytte mange gange. Hvor mange af vores borgere vågner om morgnen, og ved ikke om de skal sove i samme seng om aftnen.???

36 ADL- skolefærdigheder Nogen har tilegnet sig disse færdigheder i voksenlivet og brugt færdighederne som løftestang til bedre fællesskaber. eks., lært sig at læse / skrive- og dermed formår at indgå i net/ spil- fællesskaber med chat funktioner og kontakter.

37 Sorg Hvordan forholder vi os som tilbud til den sorg flertallet af vores borgere formodentligt oplever. Sorgen over forældres død, og kammeraters død- Sorgen over at have været udsat / udstødt ikke at passe ind. Sorgen over at være utilstrækkelige. Sorgen over at være fjernet fordi der var noget galt med dig.

38 Medløbere Langt flertallet har udvist en medløber profil og har fortsat en medløber profil. Hvordan ruster vi borgeren til at sige fra og til at sige nej på en hensigtsmæssig måde?

39 Fællesskaber Flertallet har kun meget skrøbelige venskaber ofte baseret på situationen her og nu / dem de bor sammen med. Hvordan indgår man i et fællesskab? Hvordan skal man være kærester Hvordan skal man invitere gæster Hvordan holdes kontakt til tidligere plejefamilier / biologiske familie- tidligere tilbud??

40 Livshistorie I flertallet af interviewende har borgeren svært ved at overskue kronologien i deres liv. Hvor boede jeg, og hvornår?. Hvor gammel var jeg da plejefar døde. Hvor blev jeg konfirmeret osv. Hvordan støtter vi vedkommende i at skabe overblik??

41 Fællesskaber Ofte har fællesskaberne været præget af vold, kriminalitet og misbrug. I nogle tilfælde har vedkommende været udsat for afpresning / pression. Tilhørsforholdet til et problematisk fællesskab blev anset for at være bedre, end intet tilhørsforhold- Måske har misbruget været adgangsbilletten, fremfor ønsket om adgang til rusmidler?

Domfældte Udviklingshæmmede. Data og fortællinger. Psykiatri & Social Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Domfældte Udviklingshæmmede. Data og fortællinger. Psykiatri & Social Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Domfældte Udviklingshæmmede Data og fortællinger Psykiatri & Social Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Kolofon Forfatter: Anders Gimbel Redaktion: Didde Marie Degn Udgivelsesår: 218 Udgivet af Specialområde

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og Region Sjælland vedr. Kofoedsminde

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og Region Sjælland vedr. Kofoedsminde Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og Region Sjælland vedr. Kofoedsminde 1. Baggrund og formål med aftalen Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særlig sikret afdeling

Læs mere

Psykisk Syge Gerningsmænd

Psykisk Syge Gerningsmænd Psykisk Syge Gerningsmænd Retspsykiatri og strafferet i de nordiske lande Simon Kamber Aarhus Universitet Juridisk Institut Januar 2013 Overskrifter 1 Introduktion Overblik over projektet Introduktion

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning og kriminalitet

Borgere med udviklingshæmning og kriminalitet Borgere med udviklingshæmning og kriminalitet Fagkonference 2019 v. Trine Uhrskov Psykolog og VISO-specialist Disposition 1. Karakteristik af målgruppen 2. Forebyggende socialfaglig indsats 1. Forebyggelse

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2002-31.12.2002 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Udviklingshæmmede brandstiftere

Udviklingshæmmede brandstiftere Med støtte fra Udviklingshæmmede brandstiftere Et forskningsprojekt af Dorte Lystrup og Søren Holst Fagkonference Hell 2015 Baggrunden for projektet Hvorfor er omkring halvdelen af beboerne på Kofoedsminde

Læs mere

Dagens program. Værgemål herunder arv/testamente. Pause. Straffeloven og foranstaltningsdomme. Frokost. Pause

Dagens program. Værgemål herunder arv/testamente. Pause. Straffeloven og foranstaltningsdomme. Frokost. Pause Dagens program 9.00 10.30 Værgemål herunder arv/testamente Pause 10.45-12.30 Straffeloven og foranstaltningsdomme Frokost 13.15-14.15 Sundhedsloven Pause 14.45 16.00 Magtanvendelse Værgemålsformer - Værgemålslovens

Læs mere

Kriminalitetsprofiler & kriminalitetsforebyggelse

Kriminalitetsprofiler & kriminalitetsforebyggelse Kriminalitetsprofiler & kriminalitetsforebyggelse - hvem & hvordan?, projektleder, cand.polit./kriminolog Nyborg 1. 2. november 2017 En retspsykiatrisk patient: skyldig og straffri Ifølge Straffelovens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Straffelovens 69 og Retslægerådet

Straffelovens 69 og Retslægerådet Straffelovens 69 og Retslægerådet Peter Gottlieb Gorm Gabrielsen Alex Kørner Liv Os Stølan Justitsministeriet Retspsykiatrisk Klinik Sponsorer: Sundhedsministeriet Helsefonden Straffelovens 69 Befandt

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Forvaring i dansk strafferet 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Kriminalitetskrav Alvorlig voldsforbrydelse, drab Voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse Frihedsberøvelse Brandstiftelse Røveri

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Den vanskelige dobbeltdiagnosepatient. Leif Olstrup Overlæge Psykiatrisk afdeling i Haderslev

Den vanskelige dobbeltdiagnosepatient. Leif Olstrup Overlæge Psykiatrisk afdeling i Haderslev Den vanskelige dobbeltdiagnosepatient Leif Olstrup Overlæge Psykiatrisk afdeling i Haderslev Dobbeltdiagnose hvad er det? Psykisk lidelse Kan være v primær eller forårsaget rsaget af misbruget Misbrug

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

Unge mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården

Unge mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Unge mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Bakkegården Bakkegården er 1 af de 8 sikrede institutioner i Danmark De sikrede afdelinger modtager primært unge i varetægtssurrogat, som led i

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014. Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014. Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd FORMÅL OG BAGGRUND - Overvåge anbragte børn og unges trivsel - Gentages hvert andet år - Bestilt af Socialministeriet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse

En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse Det tværgående arbejde med at støtte de unge mod det gode liv En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse Udarbejdet i samarbejde med Analyse, Viden & Strategi November 2017 Indhold

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 28 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2010 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2010 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Retspsykiatri og kriminalisering. v. Karl Bach Jensen

Retspsykiatri og kriminalisering. v. Karl Bach Jensen Retspsykiatri og kriminalisering v. Karl Bach Jensen 1 Straffelovens 16, 68 og 69 16. Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2018 Sag 33/2018 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Dupont Jørgensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

Bilag 1: Nøgletal om udsatte børn og unge. Antal anbragte 0-22 år. Andel anbragte i plejefamilier

Bilag 1: Nøgletal om udsatte børn og unge. Antal anbragte 0-22 år. Andel anbragte i plejefamilier Bilag 1: Nøgletal om udsatte børn og unge Nedenfor angives udvalgte nøgletal for Kommune på udsatte børn og ungeområdet inden for anbringelser, forebyggende foranstaltninger, økonomi samt trivsel og skole.

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 25. juni 2018 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh:

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge 2 Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge i henhold

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2014 Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd DISPOSITION FOR DE NÆSTE PAR TIMER Ganske lidt om mig (og SFI) Lidt om anbringelsesstatistik Trivselsundersøgelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. september 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. september 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. september 2019 Sag 14/2019 Anklagemyndigheden mod A (advokat Allan Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 8. maj 2018 og af

Læs mere

Mental retardering. Jens Lund Overlæge dr.med. Region Nordjylland. Oktober 2014

Mental retardering. Jens Lund Overlæge dr.med. Region Nordjylland. Oktober 2014 Mental retardering Jens Lund Overlæge dr.med. Region Nordjylland Oktober 2014 Lovgrundlag Straffeloven, 3. kapitel Strafbarhedsbetingelser 16. Personer der på gerningstiden var utilregnelige på grund af

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Børn og unge med ADHD i Danmark. Lene Buchvardt

Børn og unge med ADHD i Danmark. Lene Buchvardt Børn og unge med ADHD i Danmark Lene Buchvardt Hyppigste diagnose 3-5 % af børnene i Danmark har ADHD ADHD er den hyppigste diagnose der stilles på børn og unge i det psykiatriske hospitalsvæsen Sundhedsdatastyrelsen,

Læs mere

Det ufødte barns udvikling og adfærd

Det ufødte barns udvikling og adfærd Det ufødte barns udvikling og trivsel Det ufødte barns udvikling og trivsel: Det ufødte barns prenatale udvikling forløber normalt. Forældrekompetencer: positiv indstilling over for barnet og mor går regelmæssigt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 184/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Beboerfortællinger om de uvisse mål for forandringer. Konference, Sydhavn 29.1. 2015 Lektor Anne Breumlund

Beboerfortællinger om de uvisse mål for forandringer. Konference, Sydhavn 29.1. 2015 Lektor Anne Breumlund Beboerfortællinger om de uvisse mål for forandringer Konference, Sydhavn 29.1. 2015 Lektor Anne Breumlund Forskningsprojekt: En fremtid uden dom Formål med undersøgelsen Undersøge om og hvordan den socialpædagogiske

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

LOVOVERTRÆDERE MED UDVIKLINGSHÆMNING

LOVOVERTRÆDERE MED UDVIKLINGSHÆMNING Socialministeriet 2003 LOVOVERTRÆDERE MED UDVIKLINGSHÆMNING En undersøgelse af, hvordan det sociale system reagerer over for udviklingshæmmede lovovertrædere med dom Udarbejdet af Birger Perlt og Pernille

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Mor og far (drikk)er for meget

Mor og far (drikk)er for meget Mor og far (drikk)er for meget I unges liv kan rusmidler fylde mere og andet end det, de måske selv indtager eller hører om. Mange unge må nemlig leve liv med hårde oplevelser med forældre eller søskende,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM

SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM SOCIALPÆDAGOGERS OPFATTELSE AF VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED DOM K O N F E R E N C E D A G D. 2 9. J A N U A R 2 0 1 5, S Y D H AV N E N M E T T E R Ø M E R P Æ D A G O G, C A N D. S O C. O G P H. D. S

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Opvækst i ghettoområder

Opvækst i ghettoområder Opvækst i ghettoområder På den seneste ghettoliste pr. 1. december 217 indgår i alt 22 boligområder med samlet set 55. indbyggere. Det er almene boligområder med mindst 1. beboere, som er kendetegnet ved,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Offerets møde med politiet

Offerets møde med politiet Offerets møde med politiet Temadag i Dansk Kriminalistforening November 2017 København Hanne Baden Nielsen, Sofie Mulvad Reinhardt og Malthe Øland Ribe Oversigt Baggrund for projekterne Erfaringer fra

Læs mere

Underretning jvf Lov om Social Service 153 og 154 PLIGT OG DILEMMA?

Underretning jvf Lov om Social Service 153 og 154 PLIGT OG DILEMMA? Underretning jvf Lov om Social Service 153 og 154 PLIGT OG DILEMMA? Lov om Social Service (LLS) 153 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

- Karakteristika - Signaler - Hvordan tager jeg hånd om et krænket barn/ung?

- Karakteristika - Signaler - Hvordan tager jeg hånd om et krænket barn/ung? PROGRAM 1. Hvornår er noget et seksuelt overgreb? 2. Grooming 3. Særligt udsatte børn/unge - Karakteristika - Signaler - Hvordan tager jeg hånd om et krænket barn/ung? 4. Børn/unge med krænkende adfærd

Læs mere

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Lis Sørensen psykolog, psykiatrisk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Jeg

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 17.00-17.45 Gruppearbejde klassevis 17.45 18.20 Opsamling i plenum. 18.20 19.00 SSP Furesø

Læs mere