Revisionsfirmaet Axel Gram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmaet Axel Gram"

Transkript

1 Revisinsfirmaet Axel Gram VUlestftehaven Odense NV CVR-nummer: ÅRSRAPPORT l. januar 2017 tu 31. december 2017 Vedtaget på andelsbligfreningens rdinære generalfrsamling, den / 2018 dirigent REVISORINTERESSENTSKAB: Statsaut. revisr Mrten Damgaard Møller Registreret revisr Søren Bøggild Læssøegade Odense C axelgram.dk Telefn: CVR.nr. :DK DANSKF REVISOKtK. ^ K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Bestyrelsespåtegning, Den uafhængige revisrs revisinspåtegning, Ledelsesberetning mv. Freningsplysninger Årsregnskab l. januar december 2017 Resultatpgørelse Balance, aktiver Balance, passiver, Nter. Nøgleplysninger fr. Anvendt regnskabspraksis Side 2

3 BESTYRELSESPÅTEGNmG Undertegnede har aflagt årsrapprt fr. Årsrapprten er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbligfreningslvens 5, stk. 11, g 6, stk. 2 g8 samt freningens vedtægter. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af freningens aktiviteter fr regnskabsåret l januar til 31. december Der er eflter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af freningens finansielle stilling. Årsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Odense NV, den 16. marts 2018 Bestyrelse Anna. Kjelds Fnnand f Lund Kasserer LaUa Vad Hansen Bestyrelsesmedlem Side 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til medlemnierne i. Knklusin Vi har revideret årsregnskabet fr fr periden l januar december 2017, der mfatter resultatpgørelse, balance, g nter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbligfreningslvens 5, stk. 11, g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af freningens aktiviteter fr periden l. januar december 2017 i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser, andelsbligfreningslvens 5, stk. 11, g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Grundlag fr knklusin Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vres ansvar ifølge disse standarder g krav er nænnere beskrevet i revisinspåtegningens afsnit "Revisrs ansvar fr revisinen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af freningen i verensstemmelse med internatinale etiske regler fr revisrer (IESBA'S Etiske regler) g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesm vi har pfyldt vres øvrige etiske frpligtelser i henhld til disse regler g krav. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Fremhævelse af frhld ved revisinen Andelsbligfreningen har i verensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning m årsregnskaber fr andelsbligfreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslven, medtaget budgettal sm sammenligningstal i resultatpgørelse g nter. Disse budgettal har, sm det gså fi'emgår af resultatpgørelse g nter, ikke været underlagt revisin. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med årsregnskabslven, andelsbligfreningslvens 5, stk. 11, g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser fr nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig fr at vurdere freningens evne til at frtsætte driften; at plyse m frhld vedrørende frtsat drift, hvr dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere freningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Revisrs ansvar fr revisinen af årsregnskabet Vres mål er at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet sm helhed er uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, g at afgive en revisinspåtegning med en knklusin. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti fr, at en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfrmatin, når sådan findes. Fejlinfnnatin kan pstå sm følge af besvigelser eller fejl g kan betragtes sm væsentlige, hvis det med rimelighed kan frventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øknmiske beslutninger, sm regnskabsbmgeme træffer på grundlag afårsregnskabet. Sm led i en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, fretager vi faglige vurderinger g prethlder prfessinel skepsis under revisinen. Hemdver:. Identificerer g vurderer vi risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, udfrmer g udfører revisinshandlinger sm reaktin på disse risici samt pnår revisinsbevis, der er tilstrækkeligt g egnet til at danne grundlag fr vres knklusin. Risiken fr ikke at pdage væsentlig fejlinfrmatin frårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfnnatin frårsaget af fejl, idet besvigelser kan mfatte sammensværgelser, dkumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kntrl. Opnår vi frståelse af den interne kntrl med relevans fr revisinen fr at kimne udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke fr at kunne udtrykke en knklusin m effektiviteten af freningens interne kntrl. Tager vi stilling til, m den regnskabspraksis, sm er anvendt af ledelsen, er passende, samt m de regnskabsmæssige skøn g tilknyttede plysninger, sm ledelsen har udarbejdet, er rimelige.. Knkluderer vi, m ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift er passende, samt m der på grundlag af det pnåede revisinsbevis er væsentlig usikkerhed frbundet med begivenheder eller frhld, der kan skabe betydelig tvivl m freningens evne til at frtsætte driften. Hvis vi knkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vres revisinspåtegning gøre pmærksm på plysninger herm i årsregnskabet eller, hvis sådanne plysninger ikke er tilstrækkelige, mdificere vres knklusin. Vres knklusiner er baseret på det revisinsbevis, der er pnået frem til daten fr vres revisinspåtegning. Fremtidige begivenheder eller frhld kan dg medføre, at freningen ikke længere kan frtsætte driften.. Tager vi stilling til den samlede præsentatin, struktur g indhld af årsregnskabet, hemnder nteplysningeme, samt m årsregnskabet afspejler de underliggende transaktiner g begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Side 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNENG Vi kmmunikerer med den øverste ledelse m blandt andet det planlagte mfang g den tidsmæssige placering af revisinen samt betydelige revisinsmæssige bservatiner, hemnder eventuelle betydelige mangler i intern kntrl, sm vi identificerer under revisinen. Odense C, den 16. marts 2018 Revisinsfirmaet Axel Gram FS CVR-nr. : ^/ ^' Mrten Dam ard Møller Statsautriseret revisr mne23413 Side 6

7 .^ ^" i nq e ^>.1 s;? l ilba e ^ ^M5 ^ i^cli lu l ^ t lm l! rt'^ m > fa ^ lz 1)1 g ^=! Ta3 Ils i ^ M u 1-~lVI M >^1 1-1»Ti s t il u 'S ti tu w h.l a>

8 RESULTATOPGØRELSE l. JANUAR DECEMBER 2017 Budget (Ej revideret) Indtægter, andelshavere Øvrige indtægter... O O Indtægter i alt l Ejendmsskat g frsikringer Vedligehldelse, løbende Administratinsmkstninger Øvrige freningsmkstninger Omkstnmger i alt Resultat før HnansieUe pster Finansielle indtægter Finansielle mkstninger FinansieUe pster i alt Årets resultat Frslag tu resultatdispnering: Årets hensættelse til vedligehldelse af ejendmmen Anvendelse af hensættelser Overført til "Overført resultat m.v.": Betalte priritetsafdrag Udtrækning af bligatiner Indeksregulering af indekslån Overført restandel af årets resultat Resultatdispnering i alt Side 8

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 AKTIER 7 Grunde g bygninger, Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Andre tilgdehavender 8 Frudbetalte pster Tilgdehavender i alt. 9 Andre værdipapirer g kapitalandele Værdipapirer g kapitalandele i alt. 10 Likvide behldninger Omsætningsaktiver AKTIVER Side 9

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 PASSIVER Andelsindskud Overført resultat m. v. Andre reserver (jf. frslag til generalfrsamlingsbeslutning) Reserveret til vedligehldelse af ejendm, Andre reserver i alt. 11 Egenkapital Priritetsgæld. 13 Anden gæld. Langfristede gældsfrpligtelser i alt Krtfiistet andel af langfristede gældsfrpligtelser. Kreditinstitutter. Mdtagne frudbetalinger fra andelshavere 14 Øvrig anden gæld. Krtfristede gældsfrpligtelser i alt, Gældsfrpligtelser PASSIVER Knta-aktlige frpligtelser g eventualpster mv. 16 Pantsætninger g sikkerhedsstillelser 17 Beregning af andelsværdi Side 10

11 NOTER 2017 Budget 2017 (Ej revideret) 2016 l Ejendmsskat g frsikringer Ejendmsskat. Frsikringer Ejendmsskat g frsikringer i alt Vedligehldelse, løbende Vedligehldelse Murer Tømrer, ws. Havedag mv. Maler Vedligehldelse, løbende i alt Administratinsmkstninger Kntrartikler/tiyksager IT-udgifter Revisin g regnskabsmæssig assistance Revisin g regnskabsmæssig assistance vedrørende tidligere år. Revisr, likviditetsbudget g 5 års prgnse. Rådgivning vedrørende tidligere år Administratinsmkstninger i alt Side 11

12 NOTER 2017 Budget 2017 (Ej revideret) 2016 Øvrige freningsmkstninger Bestyrelseshnrar. Generalfrsamling mv. Leje g rengøring fælleshus Gaver g blmster ABF kntingent Kurser g administratin Regulering bligafgift tidligere år. Udbytteskat, ej refunderet Øvrige freningsmkstninger i alt Fmansielle indtægter Renter, pengeinstitutter, msætningsaktiver, Renter, bligatiner, msætaingsaktiver. Udbytter, msætiiingsaktiver. Kursgevinster, msætningsaktiver Finansielle indtægter i alt Finansielle mkstninger Renter, pengeinstitutter. Gebyrer mv. Renter, lån. Renter, kntrakter. Indeksregulering priritetsgæld, Priritetsrenter, kreditfreninger, Offentlig støtte - priritetsrenter., Finansielle mkstninger i alt Side 12

13 NOTER Grunde g bygninger Kstpris, prim Kstpris i alt Grunde g bygninger i alt Seneste ffentlige ejendmsvurdering kr Frudbetalte pster Fmdbetalt frsikring Fmdbetalt ABF kntingent Tilgdehavende renter bligatiner Frudbetalte pster i alt Andre værdipapu-er g kapitalandele Aktier... O Obligatiner Andre værdipapirer g kapitalandele i alt Kursværdi af bligatiner udgør pr. 31. december 2017 kr Likvide behldninger Arbejdernes Landsbank, kt Arbejdernes Landsbank, kt Nykredit, kt Likvide behldninger i alt Side 13

14 NOTER Egenkapital Andelsindskud Sald prim. Overført resultat m. v. Overført verskud eller tab, prim Ændring i dagsværdi rentesikring. Betalte priritetsafdrag Udtrækning af bligatiner. Indeksregulering lån Rest årets resultat. Egenkapital før andre reserver Reserveret til vedligehldelse af ejendm Sald prim. Årets tilgang Årets afgang. Egenkapital i alt Side 14

15 NOTER 12 Priritetsgæld Indekslån, Nykredit Overført til krtfristede gældsfrpligtelser. Priritetsgæld i alt Renter Afdrag Restgæld Kursværdi pr. 31/12 pr. 31/ Nykredit, indekslån Flexlån, restløbetid 24 år Gæld der frfalder til betaling inden fr 12 måneder fra regnskabsårets udløb er verført til krtfiistede gældsfrpligtelser. Den krtfiistede del af freningens priritetsgæld på kr udgør kr Anden gæld Anlægslån, Nykredit Rentesikring, Nykredit Anden gæld i alt Freningen har pr. 31. december 2017 indgået finansielaftale m rentembytning (renteswap) afcibor6 til fastrente på 5 pet. p. a. - Se nte Øvrig anden gæld Andre skyldige mkstninger O Afsat revisin g regnskabsmæssig asssistance Mellemregning ved salg af andele... O Øvrig anden gæld i alt Side 15

16 NOTER Kntraktlige frpligtelser g eventualpster mv. Mdta et støtte Freningen har mdtaget støtte fra staten g kmmunen til etablering af andelsbligfreningen. Af denne støtte kan kr , 60, jfi ki lv m almene bliger, kræves tilbagebetalt ved salg afandelsbligfreningens ejendm eller ved sammenlægning med en anden andelsbligfrening. Finansielle aftaler Andelsbligfreningen har indgået finansiel aftale med Nykredit Bank m renteswap med en hvedstl/restgæld på kr Pr. 31. december 2017 udgør markedsværdipgørelsen af den finansielle aftale et urealiseret tab på kr , sm fudt ud er indregnet i verført resultat m. v.. Den finansielle aftale phører den 30. december Nykredit har givet tilsagn m, at frpligtelsen ikke på nget tidspunkt vil blive krævet indfiiet før tid. 16 Pantsætninger g sikkerhedsstillelser Gæld til realkreditinstitut på kr er sikret ved pant i gmnde g bygninger. De pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi er kr Side 16

17 NOTER 17 Beregning af andels værdi Bestyrelsen freslår følgende værdiansættelse i henhld til andelsbliglvens 5, stk. 2, litra a (anskaffelsesprisen). Freningens egenkapital før andre reserver Regulering i henhld til værdiansættelsesprincip: Behldning bligatiner, regnskabsmæssig værdi Kursregulering bligatiner, kursværdi Renteswap, kstpris Renteswap, dagsværdi Reguleret egenkapital pr. 31. december , ,, 796.: S,952 Egenkapitalen frdeles efter vedtægternes 6, stk. l efter indskud. Andelenes samlede indskud udgør kr Dette svarer fr den enkelte andel til kurs ( / ) = 2, 37 Bestyrelsen freslår, at kursen 2,37 anvendes ved salg af andele fi-em til næste rdinære generalfrsamling. Andelsbli Villestftehaven 36 Villestftehaven 38 Villestftehaven 40 Villestftehaven 42 Villestftehaven 44 Villestfltehaven 46 Villestftehaven 48 Villestftehaven 50 Villestftehaven 52 Villestftehaven 54 Villestftehaven 56 Villestftehaven 58 Villestftehaven 60 Villestftehaven 62 Villestftehaven 64 Villestftehaven 66 Villestftehaven 68 Villestftehaven 70 Afhmdingsdifference Frdelingstal Andel i frmue Side 17

18 NOTER ø le l snin er fr Andelsbli renin enbirkel l Grundlæ ende l snin er m andelsbli frenm en Seneste regnskabsperide l delsbli er 2 rhvervsandele 3 ligle'emål 4 rhvervsle'emål 5 Øvrige lejemål, kældre, gara er mv. lait l januar december 2017 Antal BBRArea m ^ Cl C2 C3 Sæt kryds vilket frdelingstal benyttes ved pgørelse af andelsværdien? vilket frdelingstal benyttes ved ørelse afbli af "ften? vis andet, beskrives frdelingsnøglen er: Bligernes Bligernes Det areal (BBR) areal (anden prindelige kilde) indskud x x Andet l reningen stiftelsesår 2 jendmmens førelsesår l æfter andelshaverne fr mere end deres indskud? 2 vis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i freningen: Ja Nej x Side 18

19 NOTER Grundlæ ende l snin er m andelsbli frenin en Sæt kryds Anskaffelses- Valuarrisen vurdering vendt vurderingsprincip til beregning X afandelsværdien 2 'endmmens værdi ved det anvendte vurderin s rinci 3 Generalfrsamlin sbestemte reserver 4 eserveri rcent af ejendmsværdi Offentlig vurderin Kr. Gennemsnit kr. r.m ,6, G GI G2 G3 ar freningen mdtaget ffentligt tilskud, sm skal ilba ebetales ved frenin s løsnin? r freningens ejendm pålagt tilskudsbestemmelser, jf. v m fiigørelse fr visse tilskudsbestemmelser m.v. (lvbekendtgørelse nr. 978 af 19. ktber 2009? r der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på frenin ens ejendm? Ja x Ne' x x ndelsbli frenin ens drift, herunder udle'nin svirksmhed l 2 3 ligafgift rhvervsle'eindtæ er li le'eindtæ er Gennemsnit kr. pr. andels-m2 r. år 625 ets verskud (før afdrag), gennemsnit. r. andels-m (sidste 3 år) Frrige l Sidste -48 Ic l 3 delsværdi Gæld - msætnin saktiver eknisk andelsværdi Gennemsnit kr. r. andels-m Side 19

20 NOTER eteknik vedli ehldelse l 2 3 edligehldelse, løbende (gennemsnit. r.m2 edligehldelse, genpretiiing g envering (gennemsnit kr. r. m2) edligehld, i alt (kr. r..m2 Frrige år Sidste år I år inansielle frhld riværdi (gældsfrpligtelser sammenhldt med ejendmmens egnskabsmæssige værdi) % -107 ets afdrag. andels-m2 (sidste 3 år Frrige år Sidste år lår 236 emærknin Side 20

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapprten fr er aflagt i verensstemmelse med årsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse A, andelsbliglvens 5, stk. 11, g 6, stk. 2 g 8 samt freningens vedtægter. Frmålet med årsrapprten er at give et retvisende billede af freningens aktiviteter fr regnskabsperiden, g vise, m den budgetterede g hs medlemmerne pkrævede bligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er frmålet at give de efter bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsbligfreningslvens 6, stk. 2, krævede nøgleplysninger g at give plysning m andelenes værdi, jf. andelsbliglvens 6, stk. 8, samt at give de efter andelsbliglvens 5, stk. 11, krævede plysninger m tilbagebetalingspligt vedrørende mdtaget støtte. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis sm sidste år g aflægges i danske krner. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsfrm Resultatpgørelsen er pstillet, så denne bedst viser freningens aktivitet i det frløbne regnskabsår. De i resultatpgørelsen anførte, ureviderede budgettal fr regnskabsåret er medtaget fr at vise afsigelser i frhld til realiserede tal, g dermed hvrvidt de pkrævede bligafgifler i henhld til budget har været tilstrækkelige til at dække mkstningerne frbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Bligafgift vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Indtægter fra assistance med salg af andele, indtægtsføres i takt med mdtagelse af plysninger m indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis peridiseret fuldt ud i regnskabsperiden. Omkstninger Omkstninger vedrørende regnskabsperiden indgår i resultatpgørelsen. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperiden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle mkstninger består af regnskabsperidens rentemk sininger g bidrag vedrørende priritetsgæld, amrtiserede kurstab g lånemkstninger fra ptagelse af lån (priritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudver indregnes betalinger på indgået rentesikringsafitale (renteswap). Side 21

22 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Frslag til resultatdispnering Under resultatdispnering indgår bestyrelsens frslag til dispnering af regnskabsperidens resultat, hemnder eventuelle frslag m verførsel til "Andre reserver", f. eks. reservatin af beløb til dækning af fi-emtidige vedligehldelsesmkstninger på freningens ejendm. Frslag m verførsel af beløb til "Overført resultat mv. " er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvrvidt den pkrævede bligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte priritetsafdrag med fradrag af ikke likvide mkstninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amrtisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m. v. ). BALANCEN Materielle anlægsaktiver Freningens ejendm (grund g bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet g værdiansættes ved første indregning til kstpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes freningens ejendm til kstpris. Der afskrives ikke på freningens ejendm. Tilgdehavender Tilgdehavender værdiansættes til nminel værdi. Værdien reduceres med nedstam vning til imødegåelse af tab. Værdipapirer g kapitalandele Aktier der mfatter værdipapirer, sm er ptaget til handel på et reguleret marked måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien pgøres på grundlag af den senest nterede salgskurs. Indekserede bligatiner indregnes til indekseret anskaffelsespris. Egenkapital Under freningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fi-emtidig vedligehldelse samt reservatin til imødegåelse af værdifrringelse af freningens ejendm, kursreguleringer m. v. i verensstemmelse med generalfrsamlingsbeslutning. "Overført resultat mv. " indehlder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende verførsel af årets resultat. Priritetsgæld inkl. Hnansielle sikringsmstrumenter Priritetsgæld indregnes ved låneptagelsen til kstpris, svarende til det mdtagne prvenu efter fi-adrag af afhldte transaktinsmkstninger. I efterfølgende perider værdiansættes priritetsgælden til amrtiseret kstpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Frskellen mellem prvenuet g den nminelle værdi indregnes dermed i resultatpgørelsen ver lånets løbetid. Side 22

23 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Priritetsgælden er således værdiansat til amrtiseret kstpris, der fr kntantlån svarer til lånets restgæld. Fr bligatinslån svarer amrtiseret kstpris til en restgæld, der pgøres sm det prindeligt mdtagne prvenu ved låneptagelsen reduceret med betalte afdrag g krrigeret fr en ver afdragstiden fretagen afskrivning af lånets kurstab g lånemkstninger på ptagelsestidspunktet. Finansielle insfanmenter i frm af indgåede aftaler m rentesikring (renteswap) værdiansættes til kstpris på aftaletidspunktet, svarende til kr. 0. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Årets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er pgjrt af leverandøren af aftalen. Renteswappen indregnes i tilknytning til priritetsgælden, da den anses fr en integreret del af belåningen af freningens ejendm. Værdien afrenteswappen indgår ikke i beregningen afandelsværdien. Øvrige gældsfrpligtelser Øvrige gældsfrpligtelser værdiansættes til nminel værdi. ØVRIGE NOTER Nøgleplysninger De i nterne anførte nøgleplysninger har til frmål at leve p til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 fi-a Ministenet fr By, Blig g Landdistrikter m plysningspligt ved salg af andelsbliger. Andelsværdi Bestyrelsens frslag til andelsværdi fremgår af nterne. Andelsværdien pgøres i henhld til andelsbliglven samt freningens vedtægter. Vedtægterne bestemmer, at selvm der lvligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalfrsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Side 23

IBDO CVR-NR Tlf: GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

IBDO CVR-NR Tlf: GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 dense@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB 2017 CVR-NR. 88 00 38 10 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE

Den selvejende institution SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Den selvejende institutin SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Årsregnskab fr 2017 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige revisrs erklæring 4-6 Institutinsplysninger

Læs mere

Kristelig Lægeforening og. Kristelig Lægeforenings. Lægemissionskonto

Kristelig Lægeforening og. Kristelig Lægeforenings. Lægemissionskonto Kristelig Lægefrening g Kristelig Lægefrenings Lægemissinsknt ÅRSREGNSKAB 2017 Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter Den uafhængige revisrs erklæring I 2 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nationaløkonomisk Forening. Årsrapport 2016

Nationaløkonomisk Forening. Årsrapport 2016 Natinaløknmisk Frening Årsrapprt 2016 Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance pr. 31. december Nter 3-6 7-8 9 10 11-13 Hermed aflægges årsrapprt fr 2016 fr

Læs mere

Andelsboligforeningen Pilely

Andelsboligforeningen Pilely [3 1 r?holm V ] S K A B E FI B A L A N C E Vægtens Kvarter 152, 5220 0dense SØ CVR-nr. 30 67 59 91 Arsrapprt fr 2018 Arsrapprten er gdkendt på den Dirigent S T A T S A iu T O Fl l S E R E T R EVI SIO N

Læs mere

EJERFORENINGEN PLATANVEJ 5-7 ÅRSREGNSKABET

EJERFORENINGEN PLATANVEJ 5-7 ÅRSREGNSKABET Tlf: 39 15 5 00 keben havn@bd. dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 9 DK-1561 København V CVR-nr. 0 6 70 EJERFORENINGEN PLATANVEJ 5-7 ÅRSREGNSKABET 018 Årsregnskabet er fremlagt

Læs mere

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT Tlf: 9 15 5 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 9 DK-1561 København V CVR-nr. 0 6 70 EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT 01 Årsrapprten er fremlagt

Læs mere

Hasene Danmark. Arsrapport for [3EIEnHC)Lm VI SKABE FI BALANCE. Fabriksvej 16, 3000 Helsingør. CVR-nr

Hasene Danmark. Arsrapport for [3EIEnHC)Lm VI SKABE FI BALANCE. Fabriksvej 16, 3000 Helsingør. CVR-nr [3EIEnHC)Lm VI SKABE FI BALANCE Fabriksvej 16, 3000 Helsingør CVR-nr. 34 50 89 41 Arsrapprt fr 2017 ST ATS AUTO RI SE FIET R E VI SI O N S P A R T N E R S E LS K A B '-""."""'=g=':=.::':".:nsne.-, KBbenhavn

Læs mere

SG Huset. Årsregnskab for året 201 7

SG Huset. Årsregnskab for året 201 7 Svendbrg Kmmune Den selvejende institutin. SG Huset Årsregnskab fr året 201 7 Side 1 af 13 ID Svendbrg Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisrs

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 60 00 svendbrg@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nrgesvej 2 DK-5700 Svendbrg CVR-nr. 20 22 26 70 SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2017 CVR-NR. 82 61 09 28 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

, på Højengran. Foreningen af Time Share Ejere. Arsrapport for [3EIEnH0Lm. Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr

, på Højengran. Foreningen af Time Share Ejere. Arsrapport for [3EIEnH0Lm. Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr [3EIEnH0Lm V[ SKABER BALANCE Freningen af Time Share Ejere, på Højengran Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr. 51 72 35 54 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, den 7.

Læs mere

Foreningen af Time Share Ejere på Højengran

Foreningen af Time Share Ejere på Højengran N3E:!Er?HaLrW] V [ S K A B E FI B A LA- N C E Freningen af Time Share Ejere på Højengran Flagbakkevej 28, 9990 Skagen CVR-nr. 51 72 35 54 Arsrapprt fr 2018 ff K Arsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling,

Læs mere

INFOCENTER AALBORG KJELLERUPS TORV 5, 13., 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017

INFOCENTER AALBORG KJELLERUPS TORV 5, 13., 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 INFOCENTER AALBORG KJELLERUPS TORV 5, 13., 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT 1. JANUAR

Læs mere

HIRTSHALS GOLFKLUB ÅRSRAPPORT

HIRTSHALS GOLFKLUB ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 HIRTSHALS GOLFKLUB ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt

Læs mere

Regnskab for året 2017

Regnskab for året 2017 Ejerfreningen Drnningens Tværgade 6 (matr.nr. 409 Sankt Annæ Øster Kvarter) Regnskab fr året 2017 Administratr: Advkat Christina Aagaard Ryvangs A116 44 2900 Hellerup Indhldsfrtegnelse.Adrninisttatins-

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VODROFFSVEJ 13 A-B ÅRSRAPPORT 1. MARTS FEBRUAR 2019

ANDELSBOLIGFORENINGEN VODROFFSVEJ 13 A-B ÅRSRAPPORT 1. MARTS FEBRUAR 2019 Tlf.: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN VODROFFSVEJ 13 A-B ÅRSRAPPORT 1. MARTS 2018-28.

Læs mere

Andelsbolxgforen:ingen Væbnerhatten

Andelsbolxgforen:ingen Væbnerhatten [3 :1 :nh0lft1 Andelsblxgfren:ingen Væbnerhatten Væbnerhatten 121 5220 0dense SØ CVR-nr. 29 47 94 96 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsarnling, d. 19. marts 2C118 ST ATSA

Læs mere

Tlf.: GRUNDEJERFORENINGEN JEGUM FERIELAND BLOMSTERVANGEN 1, 6840 OKSBØL ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31.

Tlf.: GRUNDEJERFORENINGEN JEGUM FERIELAND BLOMSTERVANGEN 1, 6840 OKSBØL ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. IBDO Tlf.: 75 18 16 66 esbjerg@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revìsínsakneselskab Bavnehøjvej 6 DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN JEGUM FERIELAND BLOMSTERVANGEN 1, 6840 OKSBØL

Læs mere

IB DO AIB ØSTRIGSGAARDEN ÅRSRAPPORT. Dirigent. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr.

IB DO AIB ØSTRIGSGAARDEN ÅRSRAPPORT. Dirigent. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. Tlf: 39 15 52 00 kebenhavn bd. dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AIB ØSTRIGSGAARDEN ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt

Læs mere

Foreningen Kulturhavn Gillelejes

Foreningen Kulturhavn Gillelejes ClEl :nholm V I S K A B E F18 A L A N C E Freningen Kulturhavn Gillelejes Venner Østre Allå 77, 3250 Gilleleje CVR-nr. 38 Il 13 29 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling,

Læs mere

W Svendborg. Svendborg Idrætshal og. Svendborg Tennishal. Årsregnskab for året Den selvejende institution. ~ Kommune.

W Svendborg. Svendborg Idrætshal og. Svendborg Tennishal. Årsregnskab for året Den selvejende institution. ~ Kommune. W Svendbrg Den selvejende institutin Svendbrg Idrætshal g Svendbrg Tennishal Årsregnskab fr året 2017 Side 1 af 17 W Svendbrg Ind hldsfrtegnelse Side Påtegninger Ledelsens påtegning Bestyrelsens påtegning

Læs mere

Hjørring Golfklub. Arsrapport for Vinstrupvej 30, 9800 Hjørring. HlRRIHG GDlFKlUB. CVR-nr. IO 71 0I 70. Årsrapporten er godkendt på den

Hjørring Golfklub. Arsrapport for Vinstrupvej 30, 9800 Hjørring. HlRRIHG GDlFKlUB. CVR-nr. IO 71 0I 70. Årsrapporten er godkendt på den HlRRIHG GDlFKlUB Vinstrupvej 30, 9800 Hjørring CVR-nr. IO 71 0I 70 Arsrapprt fr Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. Dirigent HjBrring Glfklub, Vinstrupvej 30, 9800 HjØrring www.hjerringglf.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen uevej

Andelsboligforeningen uevej Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r]} Allan Seiersen (Statsaut. revisr) Ulrik Dahl (Reg. revisrj Kasper Kjærsgaard (Reg. revisr) Rnni Jeppesen (Revisr, CMA, HD[r)) JS REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsboligfbrenmgen uevej

Andelsboligfbrenmgen uevej Henrik Ladewig (Adm. dlrektar, CMA, HD(r)} Allan Seiersen (Statsaut. revisr) Ulrik Dahl (Reg. revisr) Kasper KJærsgaard (Reg. revisr) Rnni Jeppesen (Revisr. CMA, HD(r)) JS REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

Læs mere

g:;;:b':s':::=;,'s...,,.t.=,k [3EIEnH0Lm FORENINGEN DANSK DYREVÆRN, ÅRHUS Årsregnskab 2018 Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J

g:;;:b':s':::=;,'s...,,.t.=,k [3EIEnH0Lm FORENINGEN DANSK DYREVÆRN, ÅRHUS Årsregnskab 2018 Adresse: Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J [3EIEnH0Lm VI S K AB E R B A L A N C E FORENINGEN DANSK DYREVÆRN, ÅRHUS Adresse: Tingskven 5, 8310 Tranbjerg J Årsregnskab 2018 S T A TS A u T O RI S E R E T R EV I SI N S PA RTN E R S ELS KA B g:;;:b':s':::=;,'s...,,.t.=,k

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

EJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DT GEELSKOV. (BLOK 1,2 og 5) ÅRSRAPPORT 2017/18

EJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DT GEELSKOV. (BLOK 1,2 og 5) ÅRSRAPPORT 2017/18 Tlf: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DT GEELSKOV (BLOK 1,2 g 5) ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

Andelsselskabet Gram Vandværk CVR-nr

Andelsselskabet Gram Vandværk CVR-nr Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørreprt 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 E-mail: aabenraa@s-revisin.dk Trvegade 6 6330 Padbrg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 E-mail: padbrg@s-revisin.dk

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST [3EIEnHOLm VI SKABEFI BALANCE Ejerfreningen Vestervang Afsnit 5 ØST Årsrapprt fr 2017 ST ATS A U TD RIS E R ET REVISIDN SPA RTNER SE LS KAB " BEIERHOLM- medlem er RSM Internsbnal RSM - st vemensmsptendendpnetvark

Læs mere

[3EIEnH0Lrn. Ejerforeningen Ørnen. Årsrapport (CVR.nr ) Administrator:

[3EIEnH0Lrn. Ejerforeningen Ørnen. Årsrapport (CVR.nr ) Administrator: [3EIEnH0Lrn VI SKABE FI BAL ANCE Ejerfreningen Ørnen (CVR.nr. 33 99 57 84) Årsrapprt Administratr: Advdan Glstrup Glstrup Trv 6-10 2600 Glstrup adm2600@advdan.dk ST ATSAu TO RI SER ET REVISI NSPARTNERSELSKAB

Læs mere

IBDO A/B BELLEVUE I ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018

IBDO A/B BELLEVUE I ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B BELLEVUE I ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 Årsrapprten

Læs mere

IBDO KOLDING TEATERFORENING ÅRSREGNSKAB FOR SÆSONEN 2017/18

IBDO KOLDING TEATERFORENING ÅRSREGNSKAB FOR SÆSONEN 2017/18 IBDO Tlf: 76 35 56 00 klding@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Birkemse Allé 39 DK-6000 Klding CVR-nr. 20 22 26 70 KOLDIG TEATERFOREIG ÅRSREGSKAB FOR SÆSOE 2017/18 Årsrapprten er

Læs mere

Hermed fremsendes underskrevet regnskab, protokollat samt regnskabserklæring.

Hermed fremsendes underskrevet regnskab, protokollat samt regnskabserklæring. LUND ELMER SANDAGER BDO Statsautriset revisinsaktieselskab Att Jørgen Lund Havnehlmen 29 1561 København V Advkatpartnerselskab Kalvebd Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefn: +45 33 300 200 Fax: +45

Læs mere

VESTER HASSING VANDV ÆRK A.M.B.A.

VESTER HASSING VANDV ÆRK A.M.B.A. [3EIE.nH0Lrn VI SKABE FI BAL ANCE VESTER HASSING VANDV ÆRK A.M.B.A. CVR-NR. 35 42 08 94 ÅRSRAPPORT 2018 ST ATSA UTO RISER ET REVI SIO N S PA RTNEFISELS KA B 0";;""=":"::"'=----------- Aalbrg Vergaardve3

Læs mere

Andelsboligforeningen Pilely

Andelsboligforeningen Pilely [3EIEnHC)Lm VI SKABER BALANCE Andelsbligfreningen Pilely Vægtens Kvarter 134, 5220 0dense SØ CVR-nr. 30 67 59 91 Arsrapprt fr 2017 Arsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. "rl -t Dirigent

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERVANG OG 9-10 ÅRSRAPPORT

EJERFORENINGEN VESTERVANG OG 9-10 ÅRSRAPPORT Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VESTERVANG 4-5-6 OG 9-10 ÅRSRAPPORT 2017 Årsrapprten er

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

Hvide Sande Åntenneforening v/formand Regner Paulsen Geflevej Hvide Sande

Hvide Sande Åntenneforening v/formand Regner Paulsen Geflevej Hvide Sande Hvide Sande Åntennefrening v/frmand Regner Paulsen Geflevej 33 6960 Hvide Sande CVR-nummer: 1801 8233 ÅRSRÅPPORT 1. januar - 31. december 2018 (35. regnskabsår) Gdkendt på freningens rdinære generalfrsamling,

Læs mere

Midtjyske Jernbaner A/S. Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig. CVR-nr Årsrapport. l. januar december 2016

Midtjyske Jernbaner A/S. Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig. CVR-nr Årsrapport. l. januar december 2016 Statsautriseret revisinsaktieselskab Midtjyske Jernbaner A/S Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig CVR-nr. 64 64 00 11 Årsrapprt l. januar - 31. december 2016 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT

GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT Tlf: 75 224700 vardeøbd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Markedspladsen 25 OK-6800 Varde CVR-nr. 202226 70 revisinsaktieselskab GRUNDEJERFORENINGEN HENNE STRAND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 29 73 35 70 BOa

Læs mere

AJB Gildhøjparken. r RIH-REYISION er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR ÅRSRAPPORT. l. januar 2010-31. december 2010

AJB Gildhøjparken. r RIH-REYISION er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR ÅRSRAPPORT. l. januar 2010-31. december 2010 RIH-REv:ISION Registreret Revisinsaktieselskab Hulk:enej 22 DK-2640 Hedehusene Telefn: Telefax: E-mai!: 4656 0461 4659 0415 rih@rih.dk l-net: www.rih.dk CVR-nr. 73 13 17 15 AJB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

CHRISTIANSFELD F JERNVARMESELSKAB A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI DECEMBER 2018

CHRISTIANSFELD F JERNVARMESELSKAB A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI DECEMBER 2018 Tlf: 76 42 94 00 vejle@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Rms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 70 CHRISTIANSFELD F JERNVARMESELSKAB A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI - 31.

Læs mere

Tif: TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØGTENVEJ 16, TVERSTED, 9881 BINDSLEV ÅRSRAPPORT 2017/18

Tif: TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØGTENVEJ 16, TVERSTED, 9881 BINDSLEV ÅRSRAPPORT 2017/18 Tif: 96 23 54 00 hjerring@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørrebr 15 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØGTENVEJ 16, TVERSTED, 9881 BINDSLEV

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2017

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2017 EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Vldgade 2 1358 KøbenhavnK Årsrapprt 2017 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på freningens delegeretmøde Den 30/4-2018?dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

Turistforeningen for Hobro og Omegn

Turistforeningen for Hobro og Omegn [3EIEnH0Lm VI S KA B E R B A L A N C E Søndre Kajgade IOA, 9500 Hbr CVR-nr. 73 83 06 13 Arsrapprt fr 2017 ST ATS A UTO RIS E R ET R EVISI(') N S PART N E R S ELS K A B affi EIEIERH LM - medlem af RSM Internatinal

Læs mere

CHRISTIANSFELD F JERNVARMESELSKAB A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI MAJ 2018

CHRISTIANSFELD F JERNVARMESELSKAB A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI MAJ 2018 Tlf: 76 42 94 00 vejle@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Rms Hule 4, 1. sal DK- 7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 70 CHRISTIANSFELD F JERNVARMESELSKAB A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI 2017-31.

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. [3EH:nHOLm VI S KA BER BALAN C E CVR-nr. 35 42 08 94 Arsrapprt fr 2017 ST ATS A U TO RIS E R ET R EVI SI O N S P A RT N E R S E LS K A EI @a BEIERHOLM- medlem af RSM Internabnal RSM - et vetdønsmgpæntmndenetveirk

Læs mere

A/B BORUP ÅRSRAPPORT 20. REGNSKABSÅR

A/B BORUP ÅRSRAPPORT 20. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B BORUP ÅRSRAPPORT 2017 20. REGNSKABSÅR Årsrapprten er fremlagt

Læs mere

Deloitte,, 2680 Solrød Strand. Årsrapport Danske Vandværker Solrød Center 20C. CVR-nr Deloitte

Deloitte,, 2680 Solrød Strand. Årsrapport Danske Vandværker Solrød Center 20C. CVR-nr Deloitte Delitte,, Delitte CVR-nr. 33 96 35 56 Herningve'j 34 4800 Nykøbing F Telefn 54848800 Telefax 54848811 www.delitte.dk Danske Vandværker Slrød Center 20C 2680 Slrød Strand CVR-nr. 95 13 96 55 Årsrapprt 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsop1ysninger m.v. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5-7. Resultatopgørelse.

Indholdsfortegnelse. Foreningsop1ysninger m.v. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5-7. Resultatopgørelse. Musikfrlaeggerne i Danmark Indhldsfrtegnelse Freningsp1ysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning 5-7 Resultatpgørelse 8 Balance 9 - IO Nter 11-16 [3 1«:nH0Lm SKABE)i

Læs mere

Tlf: HIRTSHALS FJERNVARME A.M.B.A. SØNDERGADE 14, 9850 HIRTSHALS ÅRSRAPPORT 2017/18 59.

Tlf: HIRTSHALS FJERNVARME A.M.B.A. SØNDERGADE 14, 9850 HIRTSHALS ÅRSRAPPORT 2017/18 59. Tlf: 96 23 54 00 hjerring@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørrebr 15 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 HIRTSHALS FJERNVARME A.M.B.A. SØNDERGADE 14, 9850 HIRTSHALS ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vellerup Sommerbys Vandværk

Vellerup Sommerbys Vandværk [3EIEnHC)Lm VI SKABER BA LANCE Vellerup Smmerbys Vandværk Mejsevænget 69, 4050 Skibby CVR-nr. 19 21 76 55 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. Dingent ST ATS A U

Læs mere

BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB BØGE BAKKER 3, 9460 BROVST ÅRSRAPPORT 59. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB BØGE BAKKER 3, 9460 BROVST ÅRSRAPPORT 59. REGNSKABSÅR Tif: 96 23 54 00 hjerring@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørrebr 15 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB BØGE BAKKER 3, 9460 BROVST ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vellerup Sommerby Grundejerforening

Vellerup Sommerby Grundejerforening [3EIEnHC)Lm VI SK ABER BAL ANCE Vellerup Smmerby Grundejerfrening Mejsevænget 69, 4050 Skibby CVR-nr. 27 331610 Arsrapprt fr 2017 Arsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. Dirigent ST

Læs mere

T-! dirigent. Højmark Groth ApS. Årsrapport 1. januar december Sanderumvej 16 B, dense SV CVR-nummer:

T-! dirigent. Højmark Groth ApS. Årsrapport 1. januar december Sanderumvej 16 B, dense SV CVR-nummer: HØJMARK GROTH Højmark Grth ApS Sanderumvej 16B 5250 0dense SV T: 6613 87 37 inf@hgadm.dk www.hgadm.dk CVR nr. 25 0612 92 Højmark Grth ApS Sanderumvej 16 B, 5250 0dense SV CVR-nummer: 25061292 Årsrapprt

Læs mere

A/B KOLLEGIEANDELSBOLIGFORENINGEN THORSGADE ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018

A/B KOLLEGIEANDELSBOLIGFORENINGEN THORSGADE ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018 BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlm en 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 zyxwvutsrqpnmlkjihgfedcb A/B KOLLEGIEANDELSBOLIGFORENINGEN THORSGADE 95-97 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Læs mere

Harboøre Varmeværk A.m.b.A. CVR-nr Årsrapport. l. juli juni 2017

Harboøre Varmeværk A.m.b.A. CVR-nr Årsrapport. l. juli juni 2017 VESTJYSK Revisin Statsautriseret revisinsaktieselskab Harbøre Varmeværk A.m.b.A CVR-nr. 16 01 64 38 Årsrapprt l. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling

Læs mere

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. BAGGESVOGNSVEJ 32, 9870 SINDAL ÅRSRAPPORT 1. JULI DECEMBER REGNSKABSÅR

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. BAGGESVOGNSVEJ 32, 9870 SINDAL ÅRSRAPPORT 1. JULI DECEMBER REGNSKABSÅR Tlf.: 96 23 54 00 hjerring@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørrebr 15 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. BAGGESVOGNSVEJ 32, 9870 SINDAL ÅRSRAPPORT

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

IBDO DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT CVR-NR Tlf:

IBDO DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT CVR-NR Tlf: Tlf: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK FILMFOTOGRAF FORBUND GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2018 CVR-NR.

Læs mere

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit [3E1EnH0Lm VI SKABE FI BAL ANCE Ejerfreningen Feriecenter Rågeleje Klit Rågeleje Strandvej 91, 3210 Vejby CVR-nr. 19 06 78 90 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gclkendt på den rdinære generalfrsamling,

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

A/B BISP ÅRSRAPPORT 20. REGNSKABSÅR

A/B BISP ÅRSRAPPORT 20. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B BISP ÅRSRAPPORT 2017 20. REGNSKABSÅR Årsrapprten er fremlagt

Læs mere

BINDSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SKOLEGADE 5, 9881 BINDSLEV ÅRSRAPPORT 2017/ REGNSKABSÅR

BINDSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SKOLEGADE 5, 9881 BINDSLEV ÅRSRAPPORT 2017/ REGNSKABSÅR Tlf : 96 23 54 00 hjerring@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nørrebr 15 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BINDSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SKOLEGADE 5, 9881 BINDSLEV ÅRSRAPPORT 2017/18

Læs mere

Tlf.: SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.M. B.A. SOLBAKKEN 1, 8832 SKALS ÅRSRAPPORT 1. JULI - 31.

Tlf.: SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.M. B.A. SOLBAKKEN 1, 8832 SKALS ÅRSRAPPORT 1. JULI - 31. Tlf.: 87 25 58 00 vibrg@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Vibrg CVR-nr. 20 22 26 70 SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.M. B.A. SOLBAKKEN 1, 8832 SKALS ÅRSRAPPORT 1.

Læs mere

Tlf.: AB LEASING APS KONGEVEJEN 420, ØVERØD, 2840 HOL TE ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER

Tlf.: AB LEASING APS KONGEVEJEN 420, ØVERØD, 2840 HOL TE ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER Tlf.: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AB LEASING APS KONGEVEJEN 420, ØVERØD, 2840 HOL TE ÅRSRAPPORT

Læs mere

VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI DECEMBER REGNSKABSÅR

VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI DECEMBER REGNSKABSÅR Tlf: 76 42 94 00 vejle@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Rms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR nr. 20 22 26 70 VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI - 31. DECEMBER 2018 60.

Læs mere

ØHAVETS LÆRERKREDS ÅRSRAPPORT

ØHAVETS LÆRERKREDS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 60 00 svendbrg@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nrgesvej 2 DK-5700 Svendbrg CVR-nr. 20 22 26 70 ØHAVETS LÆRERKREDS ÅRSRAPPORT 2018 CVR-NR. 82 61 09 28 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 OK-9300 Sæby CVR-nr. 20222670 revisinsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten er fremlg gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

Årsrapport for 2017, 18

Årsrapport for 2017, 18 LPOG Statsautriserede Revisrer Lyshøjvej 3A 3650 Ølstykke Årsrapprt fr 2017, 18 Årsrapprten er fi-emlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den 28. januar 2019 Stig Nielsen dirigent Kilde

Læs mere

AKTIESELSKABETSTILDE PLANTAGE C/O KELD MADSEN, RØLKJÆR 30, 6600 VEJEN INTERN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018

AKTIESELSKABETSTILDE PLANTAGE C/O KELD MADSEN, RØLKJÆR 30, 6600 VEJEN INTERN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 76 35 56 00 klding@bd.dk www.bd.dk BOO Statsautriseret revisinsaktieselskab Klding Åpark 8A, 7. sal DK-6000 Klding CVR-nr. 20 22 26 70 AKTIESELSKABETSTILDE PLANTAGE C/O KELD MADSEN, RØLKJÆR 30, 6600

Læs mere

/\DVOS!C)N. ADVOSION ST ATSAUTORISERET REVISlONSPARTNERSELSKAB. Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th Skanderborg. CVR-nr.

/\DVOS!C)N. ADVOSION ST ATSAUTORISERET REVISlONSPARTNERSELSKAB. Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th Skanderborg. CVR-nr. /\DVOS!C)N Statsautriseret Revisinsparfnerselskab Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th. 8660 Skanderbrg Tlf.: 87 93 00 99 CVR-nr. 37 55 70 64 www.advsin.dk ADVOSION ST ATSAUTORISERET REVISlONSPARTNERSELSKAB Krøyer

Læs mere

VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR

VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR Tlf: 76 42 94 00 vejle@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Rms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 70 VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 1. JUNI 2017-31. MAJ 2018 59.

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

GF Poppelen Infrastruktur ApS

GF Poppelen Infrastruktur ApS ElEnHOLm VI SKABER BAL ANCE GF Pppelen Infrastruktur ApS Ellehammers Allå 3, 7190 Billund CVR-nr. 37 55 92 53 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d. Dirigent ST ATS

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VALSGÅRDHALLEN (FOND) ULSTRUPVEJ 3B, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VALSGÅRDHALLEN (FOND) ULSTRUPVEJ 3B, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2018 hbr@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Jeppe Aakjæ rs Vej 10 zyxwvutsrqpnmlkjihgfed DK-9500 Hbr CVR-nr. 20 22 26 70 zyxwvutsrqpnmlkjihgfedcbazyx DEN SELVEJENDE INSTITUTION VALSGÅRDHALLEN

Læs mere

Ramme Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport. l. oktober september 2017

Ramme Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport. l. oktober september 2017 VESTJYSK Revisin Statsautriseret revisinsaktieselskab Ramme Varmeværk A.m.b.a CVR-nr. 28 42 16 13 Årsrapprt l. ktber 2016-30. september 2017 Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling

Læs mere

ØHAVETS LÆRERKREDS ÅRSRAPPORT

ØHAVETS LÆRERKREDS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 60 00 svendbrg@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Nrgesvej 2 DK-5700 Svendbrg CVR nr. 20 22 26 70 ØHAVETS LÆRERKREDS ÅRSRAPPORT 2017 CVR-NR. 82 61 09 28 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT Tlf.: 99891400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 2022 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ RENOVATION APS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten e fre selskabets rdi den I-t/,,_l(

Læs mere

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc Tlf: 39 15 52 00 kebenhavn@bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab zyxwvutsrqpnmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc Havnehlmen 29 ANDELSBOLIGFORENINGEN HATTENSENS ALLÉ 6-8-10 ÅRSRAPPORT 2017 36.

Læs mere

Rosendalhallen Arsrapport for [3EH:nHOLrn. Døstrupvej 23, 9500 Hobro. CVR-nr VI S KA B E R B A LA N C E

Rosendalhallen Arsrapport for [3EH:nHOLrn. Døstrupvej 23, 9500 Hobro. CVR-nr VI S KA B E R B A LA N C E [3EH:nHOLrn VI S KA B E R B A LA N C E Døstrupvej 23, 9500 Hbr CVR-nr. 18 92 32 38 Arsrapprt fr 2018 Arsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamling, d., Dirigent ST ATSAU TORISERET REVISI N S PA

Læs mere

Energi Invest Fyn A/S Cortex Park Odense M. Årsrapport Til statusbogen

Energi Invest Fyn A/S Cortex Park Odense M. Årsrapport Til statusbogen Energi Invest Fyn A/S Crtex Park 26 5230 Odense M Årsrapprt 2017 Til statusbgen Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling Oden$e? den 24.jnaj 2( /^ dtrfgent CVR-nr. 30 48

Læs mere

Sparekassen Hobro Fonden

Sparekassen Hobro Fonden [3EIEr?H0Lrn VI S KA BER BALAN C E c/ Pul Søndberg, Ranunkelvej 4, 9500 Hbr CVR-nr, 35 71 0213 Arsregnskab fr 2018 ST ATS AU TO RISER ET REVISIO N S PA RTN ER S ELS KA B 0:=:=;=:=:7;:==.====:==:=:...=...,-,,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "AAPARKEN" AFDELING 3 H.I. BIES PLADS , 9500 HOBRO ÅRSREGNSKAB 2017

DEN SELVEJENDE INSTITUTION AAPARKEN AFDELING 3 H.I. BIES PLADS , 9500 HOBRO ÅRSREGNSKAB 2017 Tlf: 96 57 48 00 hbr@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revísínsaktíeselskab Jeppe Aakjærs Vej 10 DK-9500 Hbr CVR-nr. 20 22 26 70 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "AAPARKEN" AFDELING 3 H.I. BIES PLADS 51-261,

Læs mere

SKAGEN VARMEVÆRK AMBA ELLEHAMMERVEJ 21, 9990 SKAGEN ÅRSRAPPORT 54. REGNSKABSÅR

SKAGEN VARMEVÆRK AMBA ELLEHAMMERVEJ 21, 9990 SKAGEN ÅRSRAPPORT 54. REGNSKABSÅR Tlf: 96 79 19 00 skagen@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Bx 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN VARMEVÆRK AMBA ELLEHAMMERVEJ 21, 9990 SKAGEN ÅRSRAPPORT

Læs mere

Henne Golfklub. [3EIEnH0Lm. Årsrapport for regnskabsåret Hennebysvej 30, 6854 Henne CVR-nr

Henne Golfklub. [3EIEnH0Lm. Årsrapport for regnskabsåret Hennebysvej 30, 6854 Henne CVR-nr y, ( [3EIEnH0Lm VI SK ABE FI BAL ANCE Iltitur til SlallcnAb 1]1.-7bDDH1bLcbi tiftar underskrirt Henne Glfklub Hennebysvej 30, 6854 Henne CVR-nr. 44 58 31 06 Årsrapprt fr regnskabsåret 01.10.17-30.09.18

Læs mere

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Ejerforeningen SeaWest Delområde A Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel Årsrapport for 1. januar - 31.

Læs mere

GASmuseet Danmarks museum for

GASmuseet Danmarks museum for Ø:3EIEnH0Lm V ) S K A B E FI B A L A. N C E GASmuseet Danmarks museum fr gassens histrie Gasværksvej 2, 9500 Hbr CVR-nr. 21 51 67 75 Arsregnskab fr 2017 RSM Ei TATS AUTO RIS ERET REVISIO NSPA RTNERSE LSKAB

Læs mere

Aaby Vandværk. Industrivej 5A, Vester Aaby, 5600 Faaborg. [3EIEnH0Lm. CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den VI SKABER BALANCE

Aaby Vandværk. Industrivej 5A, Vester Aaby, 5600 Faaborg. [3EIEnH0Lm. CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den VI SKABER BALANCE [3EIEnH0Lm VI SKABER BALANCE Aaby Vandværk Industrivej 5A, Vester Aaby, 5600 Faabrg CVR-nr. 28 49 4211 Arsrapprt fr 2017 Årsrapprten er gdkendt på den rdinære generalfrsamhng, d. Dirigent ST ATSA UTO RISERET

Læs mere

MAKE-A-WISH DANMARK ÅRSREGNSKAB 19. REGNSKABSÅR

MAKE-A-WISH DANMARK ÅRSREGNSKAB 19. REGNSKABSÅR Make-A-Wish Danmarks frmål er at pfylde ønsker fr børn g unge mellem 3 g 18 år, der br i Danmark g lider af en alvrlig sygdm af livstruende karakter. MAKE-A-WISH DANMARK ÅRSREGNSKAB 2017 19. REGNSKABSÅR

Læs mere

Rosendalhallen Arsrapport for [3EIEnHOLm. Døstrupvej 23, 9500 Hobro. CVR-nr V I S K A B E FI B A l A N [-.

Rosendalhallen Arsrapport for [3EIEnHOLm. Døstrupvej 23, 9500 Hobro. CVR-nr V I S K A B E FI B A l A N [-. [3EIEnHOLm V I S K A B E FI B A l A N [-. fr Rsendalhallen 1995 Døstrupvej 23, 9500 Hbr CVR-nr. 18 92 32 38 Arsrapprt fr 2017 RSM ST ATSA ll TO RI S E RET R EVI SIO N S P A RT N E RSE LS K A B Hbr Smedevel

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken [3EIEnH0Lm VI SKABEFI BALANCE Grundejerfreningen Dyssegårdsparken Flinteøksen 4, 4700 Næstved CVR-nr. 85 321110 Arsrapprt fr 2017 Arsrapprten er gdkendt på den rdønæregeneralfrsamhng, d &0/3 Jlt)/ff Dirigent

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2017/18. [3EIEnHOLm. Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr VI SKABE FI BAL ANCE

Årsrapport 2017/18. [3EIEnHOLm. Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr VI SKABE FI BAL ANCE [3EIEnHOLm VI SKABE FI BAL ANCE Srø Internatinale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12 Årsrapprt 2017/18 ST ATS A UTO RIS E R E T REVISIO N S PARTN E R S ELS KA B @' BEIERH LM - medlem af RSM Inttirnabnal

Læs mere

Slagelse Lærerkreds. Arsrapport for [3EIEf?HOLm VI SKABEFI BALANCE. Matildevej 9, 4200 Slagelse. g::,:';.';?,':,;'::=:':',::l.l...

Slagelse Lærerkreds. Arsrapport for [3EIEf?HOLm VI SKABEFI BALANCE. Matildevej 9, 4200 Slagelse. g::,:';.';?,':,;'::=:':',::l.l... [3EIEf?HOLm VI SKABEFI BALANCE Matildevej 9, 4200 Slagelse CVR-nr. 85 58 95 12 Arsrapprt fr 2018 ST ÅTS ÅtlTO fl }SER ET R EVI SIO N S P A RTN E R S ELS KA B g::,:';.';?,':,;'::=:':',::l.l...t,-,k Slagelse

Læs mere

SKOVBO:;Z;,:7n. t- b K" REVISION zi*onorup. 77p Fax: ÅRSREGNSKAB 2017 DANSKE REVISORER

SKOVBO:;Z;,:7n. t- b K REVISION zi*onorup. 77p Fax: ÅRSREGNSKAB 2017 DANSKE REVISORER SKOVBO:;Z;,:7n REVISION zi*nrup 77p 57 561400 Fax:57526749 E-mail: inf@skvbrevisin.dk DANSKE REVISORER t- b K" Lynettens Vindkraft I/S Rhdesiavej2 2770 Kastrup ÅRSREGNSKAB 2017 CVRNR. 18 661101 Årsregnskabet

Læs mere