Indholdsfortegnelse: Side 1. af 36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Side 1. af 36"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Abstract.S.2 Indledning.S.3 1. Reformeringen i Kina....S Kina går fra socialistisk planøkonomi til socialistisk markedsøkonomi...s Delkonklusion...S.5 2. Kina som medlem af WTO...S Den Kinas handelspolitik liberaliseres...s Kritikpunkter fra Vesten...S Delkonklusion... S.9 3. Samhandlen mellem Danmark og Kina....S Danmark og Kina indgår samarbejdsrelationer... S Import og eksport. S Investeringer....S Delkonklusion..S Kina som fremtidens marked.....s Efterspørgselsforhold indenlands og udlands..s Konkurrenceevnen..S Fortsat økonomisk vækst....s Delkonklusion. S Konklusion.S Litteraturliste: S Bøger.. S Artikler... S Videoklip...S Bilag...S.26 Side 1 af 36

2 Abstract: This study investigates developments in China s trade policy and analyses and discusses trade between Denmark and China. The study draws on social sciences analysis and theory using qualitative data - government reports, newspaper articles and websites - to interrogate the current business conditions between the two countries. The result of the investigation shows that Chinese trade policy has significantly developed due to government reforms and its membership of the World Trade Organisation since The Chinese market is open for business and China today is the world s largest trading nation. Trade between China and Denmark has developed positively; the Danish- Chinese trading conditions are very strong and therefore favorable for business development. This is enabled through strong partnerships between Danish industry, the Danish government and the Foreign Ministry who are clearly focussed on helping Danish companies to maximise their business opportunities in the Chinese market. Together they help to promote export opportunities for Danish companies into China and work to reduce trade barriers. The Chinese market and its economy is stronger than ever before and will, in the future, be one of Denmark s most important export destinations. Side 2 af 36

3 Indledning: Danmark er en lille handelsnation set ud fra det store verdensbillede. Samhandlen for Danmark er meget vigtig, da landet ikke er stort nok til at være selvforsynende. Samtidig er eksporten med til at skabe velstand og vækst i samfundet. Som følge af den stadig øgede internationale handel er verden blevet mindre. Verden er blevet mere globaliseret. Bevægeligheden er blevet øget, hvilket har medført økonomisk integration, som har gjort landene mere afhængige af hinanden. Efter den globale finanskrise, i år 2009, hvor økonomien i Europa stagnerede 1, begyndte Danmark og andre europæi- ske lande at rette blikket mod mulige nye handelspartnere geografisk længere væk. Blikket faldt bl.a. på Kina 2. Kina har i dag status som økonomisk supermagt. Markedet er stort, og landet er sam- tidig verdens folkerigeste land. Det kinesiske marked har altså gode rammebetingelser for handel. Formålet med denne opgave er at undersøge, hvordan den kinesiske handelspolitik har udviklet sig og analysere samt diskutere samhandlen mellem Kina og Danmark. Til at undersøge dette anvendes samfundsfaglige teorier og analyser. Endvidere analyseres og fortolkes der på kinesiske artikler og videoklip. 1 2 Madsen, Karina Søby: Finanskrisen i Europa (2015). Faktalink. Hvis ikke andet er nævn indbefatter Kina også Hong Kong. Side 3 af 36

4 1. Reformeringen i Kina: Gennem de sidste 65 år er Kina gået igennem et utal af reformeringer, som skulle bringe landet tilbage i balance efter flere krige og borgerkrige. Det kommunistiske parti (KKP) har i det halve århundrede eksperimenteret med reformeringer, som danner rammen for de økonomiske såvel som sociale forhold, som er gældende for Kina i dag. 1.1 Kina går fra socialistisk planøkonomi til socialistisk markedsøkonomi: 中国 民站起来了 3 deklarerede Mao Zedong, da folkerepublikken Kina blev oprettet d. 1. oktober 1949, hvor Mao sammen med KKP kom til magten. Mao overtog magten i et Kina, som var inkorporeret af ekstrem fattigdom, dårlig økonomi, høj inflation, arbejdsløshed samt dårlig infrastruktur. KKP s ideologiske tankegang var inspireret af det sovjetiske system, som var et klasseløst samfund, der var bygget op omkring planøkonomi, hvor staten ejer virksomhederne og styrer produktionen samt prisdannelsen. I planøkonomi er der ikke fri konkurrence, og prisen dannes ikke ud fra markedsmekanismen som i markedsøkonomien. Set i lyset af at Kinas situationen i 1949 var kritisk, opnåede KKP imponerende resultater. Gennem implementeringen af industrialiseringen og statsejede virksomheder opnåede partiet, at reetablere økonomien og sikrede derved også kineserene mere lige levestandarter end hidtil. Til trods for at det lykkes Mao at skabe et bedre økonomisk og socialt grundlag, efterlod Mao et land i ubalance. Kina var i perioden præget af ekstrem hungersnød, hvilket medførte flere millioner dødsfald. Økonomien var overordnet meget svingende, da Maos tid var mærket af et utal af eksperimenter, som til tider slog fejl. I år 1978, efter Maos død, overtog Deng Xiaoping, den daværende generalsekretær, magten i Kina. Modsat Mao ville Deng åbne Kina for omverdenen og indføre socialistisk markedsøkonomi og derved gøre op med hungersnøden og fattigdommen i landet. Deng udtalte i den sammenhæng: 贫穷 不是社会主义. 4 Maos tankegang, som havde cirkuleret om et selvstændigt Kina, som var præget af isolationisme, blev langsomt udvisket, og Kina begyndte at importere varer fra omverdenen. Efter Deng kom til magten, er beslutningstagningen i de statsejede virksomheder blevet overført til virksomhedsledelsen, markedsmekanismen er med til at fastsætter priserne, løndannelsen er blevet 3 4 Oversættelse: Det kinesiske folk har rejst sig Kilde: kommunistparties hjemmesides nyhedsside. Oversættelse: Fattigdom er ikke socialisme. Kilde: kommunistpartiets hjemmeside. Side 4 af 36

5 mere fri, og den livslange forsørgelsespligt er blevet afskaffet, hvilket samlet set har været med til at skabe et Kina i vækst. 5 Gennem de sidste 60 år er Kina gået igennem en ekstrem udvikling. De forskellige faser Kina har gennemgået for at blive et NV-land 6, kan beskrives via udviklingsteorier. Rostowa faseteori, som bygger på 5 faser, kan præcisere hvor lagt Kina er på vejen mod at blive et iland. I 1. fase beskrives Kinas situation som et ulands, hvilket var tilfældet før Maos tid. Landet var på daværende tidspunkt meget traditionsbundet og overordnet set selvforsynende. Efter Mao kom til magten bevægende Kina sig mod fase 2, som er karakteriseret ved, at forudsætningerne for industrisamfundet dannes, det er med andre ord optakten til take off fasen. Endvidere forblev Kina i fase 2 i årene efter Maos tid, hvor Deng etablere endnu bedre vilkår for industrialiseringen. I dag er Kina i fase 3, som er selve take off-fasen og samtidig også er den fase, som er omdrejningspunktet i teorien. I fase 3 investerer landet mere end 10% af BNP en 7, hvilket er det niveau Kina har nået i 2015, hvor 10,3% 8 af den samlede BNP investeres i udlandet. Kina oplever altså på nuværende tidspunkt selvforstærkende økonomisk vækst, da de flere investeringer er med til at skabe en kædereaktion, som øger produktiviteten og indkomsterne. I 4. fase, som er den næste fase Kina vil gå ind i, vil samfundet blive mere moderniseret. Sidst i fase 5 når landet ilands niveauet, som indebærer, at landet er færdig industrialiseret og masseproduktionen af varer skaber velstand i samfundet. Teorien bygger hovedsageligt på at ulandene kopier de samme udviklingsmønstre, som ilandene har været igennem før de opnåede ilandsstatus. Det er dog ikke en forudsætning, at ulandene gennemgår præcis de samme faser, som ilande har gennemgået for at opnå ilandsstatus. Det kan derfor være problematiks at generalisere, hvordan et land udvikler sig Delkonklusion: Kilde: Den Store Danske: Fra planøkonomi til markedsøkonomi og Kinas økonomisk historie kapitel 3. NV-land: Ny vækstland uland på vej. BNP: Bruttonationalprodukt. DI: Økonomiske tendenser: Markedsfokus på Kina International Økonomi. S Side 5 af 36

6 Efter årtiet er magten i Kina blevet decentraliseret. Gennem markedsøkonomiske reformer baseret på fri konkurrence, fri prisdannelse og tilladelse af ejendomsretten, som har været med til at skabe økonomisk udvikling i landet. Magten er altså ikke længere kun placeret ved staten, men er i højere grad blevet udliciteret til virksomhederne og borgerne. Det er altså hverken direkte planøkonomi eller markedsøkonomi, men en hybrid, som placerer sig imellem de to ydrepoler. Landet er blevet et mere moderniseret land, som viser flere globale tendenser på det økonomiske plan. Kinas ideologiske tanke bygger stadig på et socialistisk grundlang, dog er landet blevet mere liberaliseret i takt med reformeringen. 2. Kina som medlem af WTO: Efter 15 år med hårde forhandlinger blev Kina D. 11 dec medlem af WTO, World Trade Organisation, som er den eneste mellemstatslig organisation, som bidrager til økonomisk vækst og udvikling ved at reducere handelshindringer på det internationale marked. Det er altså en organisation, som danner grundlag for øget samhandel samtidig med at organisationen kan fungere som et redskab til at varetage egne handelsinteresser. I 2011 udtalte handelsministeren, Chen Deming, omkring medlemsskabet: 中国加 世贸组织当初是 个 勇敢和艰难的选择, 也是正确的选择. 10 Åbningen af det kinesisk marked har resulteret i at Kinas udenrigshandel er steget eksplosivt. Siden Kina trådte ind i WTO er BNP hvert år vokset med minimum 7% 11. Landet er i dag verdens største handelsnation. Kinas eksport var i 2014 samlet på mia. dollars 12, og importen var på mia. dollars Den Kinas handelspolitik liberaliseres: Siden Kina er blevet medlem af WTO, er handelspolitikken blevet liberaliseret. For at leve acceptabelt op til WTO s regelsæt har det været nødvendigt at revidere mere end 2000 love og bestemmel- 10 Citat på simplificeret kinesisk. Oversættelse: Kinas indtræden i WTO var et modigt og vanskeligt valg men også det rigtige valg. Kilde: 达沃斯论坛第 : 中国 世和欧元危机 (2011) DI: Økonomiske tendenser Markedsfokus på Kina (2015). DI. Nationale statistikker Kina. Nationale statistikker Kina. Side 6 af 36

7 se samt afskaffe flere end Endvidere har medlemsskabet krævet et anseligt reformarbejde, hvor mange afgifter og lignende er blevet afskaffet, da de har favoriseret statslige virksomheder. Desuden er mange oplysninger, som var forhenværende statshemmeligheder blevet offentliggjort. Idet Kina tidligere har været et meget isoleret land, har landet altid forsøgt at beskytte hjemmemarkedet. WTO underlagde derfor yderligere Kina krav om at sænke importafgiften, begrænse statssubsidier og nedbryde andre protektionistiske foranstaltninger, som tidligere havde beskyttet det Kinesiske hjemmemarked mod international konkurrence. 15 Trods krav fra WTO har Kina ikke ef- terlevet anfordringerne, hvilket kan begrundes med de store risicis, som kunne ramme Kina og det kommunistiske parti. Hvis Kina havde opfyldt kravene fuldstændigt, kunne den internationale konkurrence have kostet flere millioner kinesiske arbejdere jobbet. Samtidig ville bønderne blive presset af billigere importvarer af landbrugsprodukter, hvilket samlet ville kunne skabe social og politisk ustabilitet i landet og derved mistillid til det kommunistiske parti. Til trods for at Kina indgår i et globalt samhandelsfælleskab, WTO, og handelspolitikken er blevet mere liberaliseret, beskytter Kina stadig hjemmemarkedet sammenlignet med de øvrige nationalstater, som indgår i WTO samarbejdet, hvilket er med til at skabe ulige konkurrencevilkår. 2.2 Kritikpunkter fra Vesten: Den langsommelige implementering af WTO kravene har medført kritik fra Vesten. De Vestlige lande har påtalt Kina for ikke at leve op til de forpligtelser, som WTO medlemskabet indbefatter. Modsat høster Kina gevinsten ved adgangen til medlemslandenes markeder, hvilket anses som problematisk, da konkurrencevilkårene derved ikke er lige for landene. Kina er verdensstørste kopi-nation 16, hvilket koster EU og USA dyrt. Gentagende gange er Kina blevet kritiseret for ikke at håndhæve WTO s regler vedrørende ophavsretten til trods for at de kinesiske regler og love på området lever op til internationale standarter. At ophavsretten ikke efterkommes er på bekostning af omverdenen, da verdensmarkedet oversvømmes af kinesiske kopiprodukter på bekostning af originalprodukterne. Manglen på beskyttelse af IPR, Intellektuelle Property Gøttske Martin: Kina lever ikke op til WTO-forpligtelser (2005). Information. Gøttske, Martin: Kinas store sats gav gevinst (2011) DI: Til kamp mod kopiring i Kina, s.13 Side 7 af 36

8 Rights, er generelt et stort samfundsproblem, da kopi-varerne gennemsnitlig er 24% 17 dårligere kva- litet, hvilket kan være problematisk i fx fly- og medicinindustrien, da konsekvenserne heraf kan være meget omkostningsrige. Endvidere er Kina i blevet påtalt for ikke at leve op til WTO s nationalbehandlingsprincippet i bilindustrien, som indebærer, at nationalstaten skal behandle andre medlemslandes person lige så godt som deres egne såvel fysisk som juridisk. 19 Kina har i den sammenhæng anvendt økonomiske instrumenter som valutapolitik til at holde kursen gunstigt nede, hvilket er muligt, da Kinas valuta ikke følger en bestemt kurs, samtidig med at der er blevet pålagt told på henholdsvis 25% og 10% 20 for biler og bildele. Der er altså sket en toldeskalering, som har været med til at beskytte det kinesiske hjemmemarked. Kina har favoriseret hjemmemarkedet ved at diskriminere udenlandske varer, da det har været for dyrt at importere varerne fra udlandet sammenlignet med at købe varerne indenfor landets grænser. Et af de største problemer i samhandlen mellem Kina og udlandet er de høje toldsatser, som fortsat findes i diverse sektorer, hvilket er med til at beskytte det kinesiske hjemmemarked. Beskyttelsen af hjemmemarkedet, som også er kaldt protektionisme, er generelt blevet mere vanskeligt grundet WTO, der effektiv forsøger at bekæmper høje toldsatser og toldeeskalering. Stigningen i den internationale handel og det generelle fald i toldsatserne 21 har medført, at konkurrencen er blevet skær- pet, hvilket afspejles i, at priserne på bestemte varer er faldet, da den indbyrdes konkurrence har været med til at presse prisen ned. Kina skaber desuden ulige konkurrencevilkår ved at benytte statssubsidier, da det derved er muligt at nedsætte prisen urealistisk meget på de pågældende varer og derved udkonkurrerer andre udenlandske producenter. Dog er det ofte svært at gennemskue, hvorvidt Kina reelt anvender subsidier, da der oftest ikke direkte ydes statsstøtte til virksomhederne, men derimod gives indirekte statsstøtte gennem billig landleje og energi. Desuden er forholdet til miljø endnu lempeligt i Kina, det er DI: Til kamp mod kopiring i Kina, s.13 Business: Kina lider nederlag i WTO. Udenrigsministeriet: Regler i WTO. Business: Kina lider nederlag i WTO. International økonomi A s. 560: Figur 27.6 Det gennemsnitlige toldniveau i verdenshandelen siden Side 8 af 36

9 derfor let at få admission til billige råstoffer. I den sammenhæng har der eksempelvis været debat i solcelleindustrien, da Kina gennem subsidier har udkonkurreret både landene i EU og USA, hvilket har medført anti-dumping told på kinesiske solceller på 47,6% 22. Straftolden er efterfølende blevet ophævet, og der er i stedet kommet en minimumspris på solceller fra Kina, som følger markedsprisen. 23 Et andet problem er diskrimination og den manglende beskyttelse af ejendomsretten for udenlandske virksomheder, som direkte praktiseres af staten gennem politikken Buy China, som udelukker udenlandske virksomheder fra omkring 20% 24 af den kinesiske økonomi. Endvidere implementeres der i Kina ulige love og regler i form af reguleringsmekanismer, og desuden er koordinationen mellem reguleringsmyndigheder ikke gode, hvilket resulterer i forskel på reguleringer, hvilket bl.a. har været tilfældet i energisektoren, medicin- og fødevareindustrien. Handelskonflikter mellem medlemslandene er meget normalt. Til at løse konflikter anvendes Tvistbilæggelsesorganet, som er et sæt regler, som skal følges, hvis to lande har konflikter i en sag. Trods der er mange kritikpunkter fra Vesten omhandlende Kina, placerede landet sig uden Hong Kong i 2013 med 7 point ud af 10 i en undersøgelse omhandlende frihandlen i udvalgte lande. I undersøgelse var det taget højde for toldsatserne, omfanget af tekniske hindringer, graden af frie kapitalbevægelser m.v.. Hong Kong placerede sig separat med 9,5 points. Danmark fik samlet 8 points 25. Selvom Danmark scorer højere end Kina, er graden af frihandel i de to lande meget ensartet. 2.3 Delkonklusion: Overordnet set er det muligt, at konkludere at den kinesiske handelspolitik har gennemgået yderligere liberalisering efter optagelsen i WTO. Alligevel er handelspolitikken endnu ugennemsigtigt for omverdenen. Den kinesiske regering har desuden lavet deres egen fortolkning af WTO-reglerne, som bl.a. indbefatter protektionistiske træk. Dette har ført til gentagende kritik fra de øvrige WTOmedlemslande, da det har skabt problemer i samhandlen med Kina. Trods det anses som en udfor Sejlund, Heidi: EU fjerner straf på solceller. (2012) Høyrup, Nis: Europæisk straftold kan bremse det danske boom i solceller (2013) DI: Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK, s. 25 International økonomi A, s. 565: Figur 27.9 Frihandel i udvalgte lande. Side 9 af 36

10 dring at handle med Kina, er graden af frihandel høj, hvilket kan virke overraskende grundet de mange kritiskpunkter fra Vesten. 3. Samhandlen mellem Danmark og Kina: Mulighederne for samhandel mellem verdenslande er i dag uendelige. Tidligere var der meget omkostningsrigt og tidskrævende at transportere varer. Kommunikationen var forbundet med mange komplikationer, og landene var mærket af protektionisme gennem høje toldsatser. Sidenhen er verden blevet mindre. Det er blevet nemt og hurtigt at transportere varer, personer, kapital over landegrænserne samtidig med, at det også er blevet billigere. Transportomkostningerne ved henholdsvis fly- og søtransport er siden 1930 ca. blevet 5 gange billigere. 26 Ydermere er det blevet let af kom- munikere på tværs af landegrænserne efter, at internettet og mobiltelefonen er blevet opfundet. Desuden er toldsatserne generelt faldende, hvilket er med til at skabe mere samhandel mellem landene og skærpe konkurrencen. Overstående tre faktorer danner rammen for globaliseringen 27 og er samtidig også byggesten for samhandlen mellem Danmark og Kina. Det kinesiske marked er blevet rigtigt stort efter Kina valgte at gå med i WTO-samarbejdet, og verden er blevet mere globaliseret, man er altså i højere grad blevet bedre til at placere de arbejdsopgaver i de lande, hvor det bedst kan betale sig. Kina har derfor stort betydning for den danske økonomi såvel som økonomien i andre EU-lande. Den danske økonomi styrkes både gennem den direkte samhandel mellem Kina og Danmark, men også sekundært gennem Danmarks øvrige eksportmarkeder, da deres økonomier også stimuleres af Kina. Sammenlignet med flere øvrige EU lande, bl.a. Østrig, Sverige og Belgien, havde Danmark frem til 2012 ikke opnået den samme fremgang i Kina. Danmark valgte derfor at satse mere direkte på Kina. I år 2012 vedtog den danske regering en vækstmarkedsstrategi 28, da vækstpotentialet i landet blev vurderet til at være godt. Efter vækststra- tegien er blevet udarbejdet, er det kinesiske marked det eksportmarked, hvor der har været den største vækst, hvilket altså betyder, at det kinesiske marked er blevet vigtigere end hidtil Økonomi ABC, s. 184: figur 17.6 Udvikling i transportomkostninger. International økonomi A, s Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser. S. 4 Side 10 af 36

11 3.1 Danmark og Kina indgår samarbejdsrelationer: Miljøafstanden mellem Danmark og Kina er meget stor, hvilket vil sige, at landene er meget forskellige både på arealstørrelse, indbyggertal, styreform, kultur, religion osv.. Alligevel startede samarbejdsforbindelserne allerede tilbage i 1674, hvor kong Christian V skrev et brev til den kinesiske kejser Kangxi, som indbefattede gode relationer mellem landene baseret på samhandel og shipping. I 1950 anerkendte Danmark, som et af de første vestlige lande, det kommunistiske styre i Kina og oprettede diplomatiske forbindelser til landet. 29 Tiltaget har senere vist sig at være en gevinst for Danmark såvel som Kina, da diplomatiske relationer er vigtige for at optimere vilkårene for samhandlen. I perioden 2010 til 2015 har der fra dansk side været 4930 ministerbesøg i Kina, hvoraf to var statsministerbesøg og et statsbesøg. I september 2014 under Helle Tornings besøg i Kina udtalte den kinesiske præsident, Xi Jinping: 中丹两国需要从长远 度把握两国关系, 互相理解和 持. 31 Det fremgår her tydeligt, at det er en fordel at venskabsrelationen mellem Danmark og Kina blev etableret for mange år siden. Det politiske forhold er med til at skabe tillid mellem beslutningstagerne i Kina og Danmark. Tilliden er med til at danne rammebetingelserne for at al samarbejde øges såvel kulturelt som økonomisk og handelsmæssigt. Det politiske forhold har på handelssiden medført, at der i dag er direkte samhandel mellem Danmark og 4032 kinesiske byer, regio- ner og provinser. Set fra et handelsperspektiv er det gavnligt for samhandlen, at de to lande er så forskellige, da det er muligt for begge parter at få et applikabelt udbytte. Efter den globale finanskrise i 2009, hvor hele verdensøkonomien var tæt nedsmeltning, er forbruget i mange Europæiske lande faldet, hvilket også er gældende for Danmark. Den kinesiske middelklasse er i mellemtiden vokset notabelt, grundet den økonomiske fremgang, hvilket betyder, at det kinesiske forbrug er stigende. For danske virksomheder venter en helt ny skare af forbrugere, som kan blive potentielle kunder fremadsigtet. Endvidere besidder Danmark flere styrkepositioner indenfor bl.a. klima- og miljøområdet og farmaceutiske produkter, hvilket er en fordel for både Kina og Danmark. For Kina Video.sine.com.cn: 视频 : 习近平会见丹麦 相托宁 - 施密特 Folkevirke: Social, kulturel og politis oplysning, s. 9 Oversættelse: Begge lande har brug for et langsigtet perspektiv for at forstå bilaterale relationer for der- ved at kunne støtte hinanden. Kilde: Video.sine.com.cn: 视频 : 习近平会见丹麦 相托宁 - 施密特 32 Folkevirke: Social, kulturel og politis oplysning, s. 9 Side 11 af 36

12 er det derved muligt, at søge rådgivning og drage erfaringer fra Danmark, mens Danmark har potentiale for at eksportere de produkter, som allerede er udviklet til Kina, hvilket vandpumpe virksomheden Grundfos bl.a. har udnyttet. Kina er generelt blevet mere interesseret i de vestlige lande i EU, og Xi Jinping udtalte i 2014: 中国希望丹麦能够在促进中国与欧洲关系上发挥引领作 Import og eksport: For blot 20 år siden var samhandlen mellem Kina og Danmark ubetydeligt. Sidenhen er Kina blevet Danmarks største eksportmarked i Asien. Samhandlen mellem de to lande voksede fra 2005 til 2014 med 117,2%, 35 hvoraf den samlede eksport er steget med 173,9%, og den samlede import er steget med 77,8%. I 2005 var importen større end eksporten, men frem til 2014 har tjenestesamhandlen skabt så stort et overskud, at Danmark nu har et overskud på 3,8% 36 på samhandelsbalancen. Resul- tatet er bemærkelsesværdigt, da kun få lande ud over Danmark har overskud på samhandelsbalancen med Kina, da Kinas eksport er langt større end import. Danmark er i dag et af de lande, som er mest Kina orienteret i EU, da danskerne placerer sig som et af de folkefærd, som både importerer og eksporter mest til Kina opgjort ud fra indbyggertal. Over halvdelen af de varer som eksporteres til Kina er minkskind, farmaceutiske produkter og maskiner til industribrug. Især andelen af eksporterede medicin og lægemidler er steget de seneste 7 år med en tilvækst på 28,3%, 37 hvilket hænger godt sammen med, at flere kinesere udvikler diabetes som følge af urbaniseringer, hvor befolkninger er flyttet fra landet ind til byerne. I 1980 havde kun 1% 38 af kineserne udviklet diabetes, i dag er tallet over tidobbelte. 39 Desuden er fødevarer produk- 33 Oversættelse: Kina håber, at Danmark kan være med til at fremme relationen mellem Kina og Europa. Kilde: Video.sine.com.cn: 视频 : 习近平会见丹麦 相托宁 - 施密特 Worm, Verner: Danmarks handel med Kina: Væksteventyret fortsætter 2012 Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s.1. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s.2. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 3. China Digital Times: 法 法国报纸摘要 : 络审查 中国 络公司公司程序员的 脏活 Ritzau Finans: Undersøgelse viser eksplosion i diabetes i Kina (2013) Side 12 af 36

13 ter, herunder kødvarer, også ved at vinde terræn i Kina. Væksten fra 2004 til 2014 er steget med 25,2% 40. Fremadsigtet forventes det, at fødevaresektoren vil stige yderligere, da dansk Landbrug og Fødevarer har indgået en samarbejdsaftale med Kina i , som har til formål at lette adgangen til det kinesiske kødmarked. Aftalen er et resultat af, at fødevaresikkerheden er blevet hævet, da det ellers ikke ville være muligt for Danmark, at konkurrere med de øvrige lande. Det er i den sammenhæng væsentligt at påpege, at Kina som land har brug for forarbejdede kødvarer, da det ikke er muligt at producere tilstrækkeligt på hjemmemarkedet. På importsiden består ca. en fjerdedel af den samlede import fra Kina i beklædningsgenstande. Fremdeles er Danmark siden 2004 begyndt at importere elektriske maskine og apparater fra Kina, som allerede nu udgør 8,7% 42 af den samlede import. På tjenestesiden består både import og eks- porten hovedsageligt af søtransport med henholdsvis 86,7% 43 fra Kina og 68% 44 til Kina. Ydermere ses der en stigning på henholdsvis 22,7% 45 og 12,4% 46 på royalties/licenser og rejser. Den relative store tilvækst i rejser afspejles i, at Kina er blevet en langt større handelspartner for Danmark, hvilket altså betyder, at flere rejser mellem landene i handelsmæssige sammenhænge. Det er positivt for både Kina og Danmark, at den danske import er stor, da importen sikrer, at produktionen stiger, og dermed er med til at skabe økonomisk vækst i Kina. Den øgede velstand som økonomien medfører forbedrer desuden afsætningsmuligheder for danske produkter i Kina, da middelklassens købekraft stiger sammen med den øgede velstand. Sammenlignet med andre lande er Kina ikke så afhængig af udenrigshandlen, da landet er meget stort, og det derfor er i besiddelse af mange ressourcer. Kinas importkvote, som beskriver et lands import i % af BNP, var i 2014 på 23,9% 47, hvilket er meget Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 3. Landbrug, fødevarer: Landbrug og fødevarer indgår samarbejdsaftale i Kina. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 7. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 3. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 4. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 3 Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 3 DI: Økonomiske tendenser Markedsfokus på Kina, s. 1. Side 13 af 36

14 lavt, men ikke overraskende, da Kina ikke var afhængig af andre lande. Danmark havde i 2014 en importkvote på 48,5% 48, altså næsten en fordobling af den kinesiske importkvote. Til at forklare, hvorfor landene eksporterer netop de varer, som de gør, er det relevant at inddrage Heckscher og Ohlin faktorudrustningsteori 49, som omhandler produktionsfaktorer. I ordet produk- tionsfaktorer ligger både arbejdskraft, fysiske ressourcer, videns ressourcer, kapitalressourcer og infrastruktur. Teorien består i, at landene eksporterer af den produktionsfaktorer, som de har mest af. Størstedelen af Kinas eksport til Danmark er beklædningsgenstande, hvilket stemmer godt overens med, at Kina har meget og billig arbejdskraft, som indgår i netop tøjbranchen, da størstedelen laves fra hånden. Modsat er Danmark i højere grad et videnssamfund, som er langt fremme i forskning på forskellige områder. Dette hænger godt sammen med, at Danmark bl.a. eksporterer mange farmaceutiske produkter til Kina. Som kritik af teorien er der ikke taget højde for faktormobilitet, hvilket betyder, at der i teorien ikke er taget hensyn forskellige faktorers flytbarhed fx ved investering af kapital, hvor kapitalen flyttes fra land til land for at opnå større afkast. 3.3 Investeringer: FDI 50 spiller i dag en central rolle for Kina, da landet har den største FDI andel i verden og desuden placerer sig top FDI destination blandt NV-lande. Dette hænger sammen med, at Kina gennem de sidste 30 år er blevet et mere åbent og globaliseret land. Det kan være problematisk at opgøre FDIbeholdninger mellem lande, da investeringer kan ske gennem et tredjeland gennem et datterselskab. Det betyder altså, at Kina kan investere i Danmark via fx et datterselskab i Belgien. Omfanget af FDI-beholdninger, som indbefatter tredjelande kendes ikke. Hvis der kun ses på FDI-beholdning direkte mellem Kina og Danmark ses det, at beholdningen for danske investeringer i Kina er øget med 64,5mia.kr 51 fra 2004 til Kinesiske investeringer i Danmark er imidlertid faldet med -1,2 mia.kr 52 i perioden. Det er positivt, jo mere der investeres både i Kina og Danmark, da det er med DI: Økonomiske tendenser Markedsfokus på Kina, s. 1. International økonomi A, s FDI: Foreign direct investments, beholdning af direkte investeringer. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 8. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 8. Side 14 af 36

15 til at skabe arbejdspladser og vækst for begge lande. Fremdeles er det en fordel for Kina, at der investeres i landet af ilande, da ilandene automatisk overfører knowhow og teknologi til Kina, som landet ikke allerede er i besiddelse af, da Kina er et NV-land. Ydermere kan investeringerne også opmuntre til hurtigere innovation i indlandet, da konkurrencen bliver skærpet med investeringerne, og Kina stadig er tilbagestående i flere sektorer. Det kan altså i den sammenhæng diskuteres, hvad der reelt set har størst værdi, investeringerne eller de goder som medfølger. I forhold til investeringer er det også oplagt at inddrage Adam Smiths teori om absolutte fordele og David Ricardos teori om komparative fordele 53, som også er er kaldt relative fordele. Produktionsfaktorerne er meget for- skellige i henholdsvis Kina og Danmark, da Danmark er et iland, og Kina er et NV land. Danmark har absolutte fordele i højtuddannet arbejdskraft, mange maskiner pr. arbejder og et højt teknologisk standpunkt. Kina har derimod specielt en absolut fordel ved lave lønninger. Overordnet set er de danske produktionsfaktorer altså bedre end de kinesiske. Dog er kineserne stærkere på lønområdet, hvilket betyder, at hvis de danske virksomheder flytter produktionen til Kina, vil de danske produktionsfaktorer bliver optimeret samtidig med, at det vil skabe vækst i Kina. Samhandlen er altså et gensidigt forhold, hvor begge opnår komparative fordele. De kinesiske investeringer i Danmark udgjorde i 2013 kun 0,1% 54 af de samlede investeringer, som Kina har direkte i udlandet. Kinesiske investeringer i Danmark er beskedne, hvilket bør tages til efterretning, da for meget outsourcing kan føre til, at Danmark mister sine arbejdspladser i fremtiden. Fremdeles kan outsourcing af produktionen som kontrast også være med til at skabe en dominoeffekt, da danskerne vil få mulighed for at købe billigere importerede varer fra bl.a. Kina, hvilket vil give de danske forbrugere flere penge til at købe andre varer for. Deraf vil efterspørgslen på andre varer stige og produktionen i Danmark vil øges sammen med beskæftigelsen. I 2013 var 5% 55 af Danmarks samtlige datterselskaber placeret i Kina fordel på selvskaber, som samlet set be- skæftigede ansatte, bemærkelsesværdigt antages det at antallet af ansatte er blevet for International økonomi A, s Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s.8. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s.8. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s. 9 Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s.9 Side 15 af 36

16 doblet inden for de seneste to år til ca Flere danske virksomheder som investerer i Kina er førende på netop deres område bl.a. LOGO 59, MEARSK 60 og Novo Nordisk 61. Virksomhederne placerer som udgangspunkt deres produktion i Kina for at komme tættere på det kinesiske marked, og fordi lønningerne i Kina er lave, hvilket er med til at forbedre den internationale konkurrenceevne. Virksomhederne udnytter altså de komparative fordele, som samhandlen tilbyder. Ifølge teoretikeren Paul Krugman, som tager udgangspunkt i mikroøkonomi, skaber Kinas økonomiske vækst og markedstørrelse gode muligheder for at opnå stordriftsfordele, hvor der skabes omkostningsfordele ved store produktioner. Til trods for flere virksomheder vælger at oprette videns centre i Kina, er størstedelen af datterselskaberne stadig en blanding af kontorer og produktionsvirksomheder, som producerer til Kina eller indgår i værdikæden. Datterselskaberne i Kina udgør 15,5% 62 af den sam- lede nettoformueindkomst, hvilket er højt sammenlignet med, at Danmark først for få år siden er begyndt at lægge flere investeringer i Kina. Fordelen ved at anlægge datterselskaber, ud over at virksomheden kommer tættere på forbrugerne, er samtidig også at flere handelsbarrierer kan undgås. For Kina er Danmark altså stort set ubetydeligt. For Danmark er Kina en meget vigtig handelspartner, som er med til at skubbe gang i den danske økonomi og gøre Danmarks erhvervsliv mere internationaliseret samt øge den danske konkurrenceevne. Sammenlignet med de øvrige EU lande var Danmark i 2013 det land efter Holland, som havde de største investeringer i Kina opgjort på indbyggertal. 3.4 Delkonklusion: Skønt Danmarks størrelse placerer landet sig som et at de mest Kina orienterede lande, set ud fra import og eksport, opgjort ud fra indbyggertal. Endvidere anerkendte Danmark allerede tidligt Kina, hvilket har skabt gode relationer mellem de to lande. Det gode forhold har gavnet samhandlen, hvilket har afspejlet sig i flere samarbejdsaftaler, som har været med til at øge danske investeringer Folkevirke: Social, kulturel og politis oplysning, s.7 Olesen, Jesper: LEGO er klar til at investere i Kina (2012) Ritzau: Mærsk investerer tre milliarder i Kina (2012). Politiken. Fruelund, Bertil Barkholt: Novo Nordisk er kongen af Kina (2015). Finans. Udenrigsministeriets tendensanalyse: Danmark økonomiske relations med Kina facts og tendenser, s.9 Side 16 af 36

17 i Kina. De mange danske investeringer i Kina er med til at skabe yderligere vækst i det danske samfund, såvel som det kinesiske, idet investeringsmulighederne giver anledning til at benytte de komparative fordele for begge parter. 4. Kina som fremtidens marked: Som det fremgår tidligere er relationen mellem Kina og Danmark god, hvilket er et væsentligt aspekt i samhandlen, da lande med indbyrdes konflikter ikke handler i sammen udstrækning. Endvidere er Kina blevet en internationaliseret aktør med interesse for samhandel med omverdenen. Mulighederne for dansk eksport i Kina er overordnet set gode set fra et diplomatisk perspektiv, men ligesom for alle andre lande er det en udfordring at komme ind på de kinesiske marked, da der er mange protektionistiske foranstaltninger, som komplicerer eksporten samt etableringen af nye datterselvskaber i landet. Mange af de udfordringer som danske virksomheder møder, når de vender blikket mod Kina, kunne dog være undgået ved bedre informationssøgning og samarbejde med myndighederne og regeringen i Kina. Flere af de virksomheder, som kommer til Kina har ikke undersøgt markedet og de juridiske forhold gennemgående inden, at de tager springet. Dette kan skabe problemer i eksporten og etableringen af dattervirksomheder til trods for at dette kunne være undgået. 4.1 DI s mulighed for at fremme dansk eksport i Kina: En af de organisationer som varetager danske interesser i Kina er Dansk Industri (DI). DI varetager både politiske interesser såvel som serviceydelser ligesom det danske udenrigsministerium i Kina. Et tiltag fra organisationens side, som kan være med til at skabe mere gennemsigtighed på det kinesiske marked er tiltaget Own man in 63, som er et koncept, hvor den pågældende virksomhed får en medarbejde fra Kina, som kan hjælpe virksomheden til at forstå sprog, kultur, love osv.. Overordnet set fokuserer DI mere og mere på den udenlandske samhandel, da organisationen har medlemsvirksomheder, som alle bliver mere internationale og globale. For at åbne flere muligheder for danske virksomheder anvendes det nationale spor som udgangspunkt. Det vil altså sige, at DI forsøger at påvirke folketinget og ministrene til at tænke erhvervsmæssigt, når de besøger Kina. Et- 63 DI: Effektiv etablering med Own Man In (2004). DI Side 17 af 36

18 hvert besøg skal ses som en mulighed for at underskrive en ny aftale. Som kontrast anvendes Business Europe 64 til politiske tiltag, da den samlede gennemslagskraft er større sammenlignet med den nationale. Dog er det ofte svært for søsterorganisationerne at nå til enighed om, hvad der skal gøres og ikke gøres. Gennem Business Europe er det muligt at fremsætte forslag til EU-kommissionen, som har endnu større gennemslagskraft overfor til Kina. ID forsøger altså på mange måder at hjælpe de danske erhvervsdrivende, hvilket især nationalt ofte har gevinst. Dette kan begrundes med vigtigheden af eksporten for landet, som tidligere nævnt. Folketinget ved, hvor vigtigt det er for dansk eksport, at virksomhederne tilbydes de bedste vilkår, da konkurrenceevnen heraf forbedres Efterspørgselsforhold indenlands og udlands: Efterspørgslen i Kina er på nuværende tidspunkt højere, end den nogensinde har været, da levestandarten er blevet forbedret samtidig med, at middelklassen er vokset. Hvor stor eksportstigningen til Kina vil være fremadrette afhænger både af den udenlandske- og indenlandske efterspørgsel i Danmark og Kina. Eftersom middelklassen i Kina er vokset, er potentialet for at afsætte varer til Kina blevet større, da befolkningens købekraft er stigende. BNP en i Kina er meget høj sammenlignet med andre lande, hvilket er en klar indikator på den økonomiske fremgang, som sker i landet. Forbrugerne er overordnet set per definition kræsne, hvilket kan være en fordel for den danske udvikling. Det kinesiske marked adskiller sig på mange måde fra det danske grundet miljøafstanden, og det er derfor heller ikke præcis de samme produkter som efterspørges. Ved at gå ind på det kinesiske marked, vil producenterne derfor være tvunget til at videreudvikle og tilpasse varerne til den kinesiske forbruger. Dette kan være omkostningsrigt, men samtidig også en fordel på længere sigt. Flere virksomheder, især mindre eller nyere virksomheder, vil i den sammenhæng være tilbøjelige til at agere efter nabohandelsteorien 66, som er udarbejder at den svenske teoretiker Staffan Linder. Teori- en bygger på miljøafstande mellem lande. Miljøafstanden mellem nabolande er meget lille sammenlignet med miljøafstanden mellem Europa og Asien. Det er derfor meget nærliggende for mindre eller nye virksomheder at vælge at eksportere til et naboland sammenlignet med at eksportere til Kina, da risikoen for succes er større ved at forsøge at afsætte varerne i nabolandene. En mulig trus Business Europe: Europæisk paraplyorganisation, hvor alle søsterorganisationer er samlet. Kilde: Bilag 1: Interview. International økonomi A, s Side 18 af 36

19 sel for eksporten i Kina er naboefterspørgslen og den indenlandske efterspørgsel i Danmark. Et større europæisk økonomisk opsving vil kunne medføre, at de danske virksomheder vælger at satse på nabolandene og det indenlandske marked og ikke det udenlandske. Grunden til dette er, at der ikke er forbundet nogen risiko med svingninger i valutakursen ved at afsætte varer på hjemmemarkedet såvel som i Europa, grundet fastkurssamarbejdet. Set ud fra Ansoffs vækststrategier, er der fire muligheder for at skabe vækst. Nuværende marked med samme produkt, nuværende marked med nyt produkt, nyt marked med samme produkt og nyt marked med nyt produkt. Hvis de danske virksomheder skal ind på det kinesiske marked, skal de altså turde satse på et nyt marked enten med et allerede eksisterende produkt eller et helt nyt differentieret produkt Konkurrenceevnen: Fremdeles spiller konkurrenceevnen også en central rolle for eksporten. Konkurrenceevnen afhænger især af tre primære faktorer: Valutaudveksling, lønomkostninger og produktivitet. Gennem makropolitikken, valuta politik, er det muligt at forbedre såvel forringe konkurrenceevnen for Danmark ved at devaluere eller revaluere kronens værdi overfor den kinesiske møntfod yuan renminbi. Dog er det ikke muligt for Danmark, da Danmark er med i et fastkurssamarbejde, ERM2-samarbejdet 68, hvilket er et fastkurssamarbejde, som betyder, at kronen skal følge euroen. I forhold til kon- kurrenceevnen overfor Kina betyder det, at Danmarks mulighed for eksport ikke kan forbedres via valutapolitik, så Danmark derved kan vinde en fordel sammenlignet med de øvrige EU lande. Lønniveau i Danmark er meget højt sammenlignet med andre lande, hvilket kan være problematisk, da det kan forringe konkurrenceevnen overfor lande med lavere lønninger. Lønningerne er med til at bestemme, hvor billigt en bestemt varer kan fremstilles. Heldigvis bestemmes varens pris ikke udelukkende via lønniveauet, men også ud fra hvor effektiv produktionsfaktorerne anvendes, altså gennem produktivitet. I Danmark er produktiviteten generelt høj, hvilket kan begrundes via absolutte fordele, da danske virksomheder er indehavere af gode maskine, og den danske befolkning er veluddannede og derfor er kompetente til at varetage mange opgaver samt videreudvikle på virksomheden gennem forskning. Alle uddannelser i Danmark er finansieret af staten, og i forskningssammenhænge bidrager staten også med kapital, da forskningen er afgørende for konkurrenceevnen i 67 Anders, Michael: Eversøkonomi i videnssamfundet. Forlaget Columbus, 2007, s ERM2-samarbejder: Exchange Rate Mechanism. Side 19 af 36

20 forhold til omverdenen. 69 Infrastrukturen er ligeledes effektivt, da både kommunikations- og trans- portsystemet er meget velfungerende. I Kina er lønniveau derimod lavt, og overordnet set er befolkningens uddannelsesgrad tilsvarende lav, da der er stadig mange ufaglærte arbejdere i Kina. Som tidligere nævnt er Kina verdens største kopination, hvilket i den sammenhæng kan skabe problemer for danske virksomheder, da patenter kan udløbe og der endvidere også er høje tærskelværdiger for retsforfølgelse i patentsager i landet. For dansk eksport i Kina vil det betyde, at muligheden for at kineserne fremstiller piratkopier af de danske produkter er tilstede. Kineserne vil derefter kunne sælge kopiprodukterne på det indenlandske marked og derved være med til at udkonkurrere danske virksomheder. Dog er det væsentligt at påpege, at flere danske virksomheder flytter dele af værdikæden, ofte produktionen, til Kina, hvilket er med til at forbedre prisen grundet de lave lønninger og derved også forbedre den danske konkurrenceevnen på de kinesiske marked såvel som det danske. Hvis en dansk virksomhed derimod ikke starter som monopolvirksomhed i Kina, men kommer med et homogent eller lettere differentieret produkt, som fx termostater, er det muligt for virksomheden at indgå i samarbejdsaftaler med andre kinesiske producenter, som producerer beslægtede produkter. Ved at indlede et tættere samarbejde, et såkaldt joint venture, er det muligt for de to virksomheder at få bedre kontrol med marked, dele knowhow og udnytte hinandens distributionskanaler, hvilket derved kan føre til en fælles produktion uden virksomhedsopkøb. Flere danske virksomheder har anvendt joint venture heriblandt Danfoss 70, Carlsberg 71 og Siemens 72. Et andet parameter, som også er væsentligt i den sammenhæng er strukturel konkurrence, hvor danske produkter er stærke. Strukturel konkurrence indbefatter: Kvalitet og design, produktudvikling og forskning, markedsføring og salgsindsigt, leveringsbetingelser, uddannelsesniveau og den offentlige sektors serviceniveau. Danmark er kendt for et godt design i hele verden, uddannelsesniveau er højt, hvilket samtidig også betyder, at Danmarks forskning er langt fremme indenfor bestemte sektorer bl.a. medicinalt. Langt de fleste produkter som Danmark eksporterer til udlandet er up market Business: Penge til forskning er fastfrosset (2015) Business: Danfoss danner jouit venture med kinesisk firma (2008). Business. Ritzau Finans: Carlsberg køber kinesisk partner ud af joint venture (2015) Business: Siemens er trådt ud af kinesisk vindmølle-joint venture (2015) Side 20 af 36

21 produkter, som altså er produkter af så høj kvalitet, at de kan sælges til en højere pris end tilsvarende produkter på markedet. Denne type af produkter henvender sig som udgangspunkt til den kvalitetsbevidste forbruger. Pris og kvalitet hænger ofte sammen, hvilket danner grundlag for at de købere, som har købekraften dermed er villige til at betale en højere pris for en bestemt varer. Fx er dette ofte tilfældet i fødevareindustrien i Kina, da der eksempelvis er problemer med kemisk sammensatte fødevarer heriblandt æg. Danske fødevareproducenter har af samme årsag god mulighed for at afsætte varer til Kina, da Danmarks fødevarer er af høj kvalitet grundet høje krav til danske producenter fra lovgivningens side Til at sammenfatte, hvilke forhold der spiller ind på, hvorvidt et lands konkurrenceevne er stærk eller ej på specifikke områder, er det muligt at tage udgangspunkt i Porter Diamenten 75, som er ud- viklet af Michael Porter. Diamanten belyser fire elementer, som er vigtige for eksporten. De fire parametre som måles på er: Firmastrategi, struktur og rivalisering, produktionsfaktorer, efterspørgselsforhold og beslægtede virksomheder og underleverandører. I de sektorer, hvor Danmark klarer sig godt er danske virksomheder grundlæggede stærke på alle parametrene, dog er det i den sammenhæng også nødvendigt at nævne tilfældighedsparameteret, da det er tilfældigt, at det lige præcis er Danmark og ikke Norge, som bliver opfinderlandet. Med udgangspunkt i de danske vindmølleproducenter er produktionsforholdene i top, ligeledes er der en konstant efterspørgsel på vedvarende energi, hvilket tvinger virksomhederne til konstant at videreudvikle. I Danmark er der fremdeles også en stærk industriblok 76 i vindmølleproduktionen, da Danmark både har Vestas og Siemens, som er to af verdenstørste vindmølleproducenter, endvidere er der i Danmark også en række mindre underleverandører, som producerer dele til vindmøller eller har specialiseret sig opsætningen eller transporten af møllerne. Desuden forskes der flere steder i Danmark i vindmøller, bl.a. i Østerild testcenter. I vindmøllebranchen er der en såkaldt industriblok, hvilket er et stort netværk, som direkte eller indirekte har med vindmøller at gøre. Sidst er der det stratetiske aspekt, som omhandler de danske virksomheders forhold til at turde satse på udlandet. Med fortsat afsæt i vindmølleproducen News.xinhuanet.com: 七招教您辨别真假鸡蛋 ( 组图 ) Business: Kunstige æg fra Kina (2007) International økonomi A, s Industriblok: Flere virksomheder som er placeret i det samme geografiske område og alle direkte eller in- direkte arbejder med produktionen indenfor samme produktområde. Side 21 af 36

22 terne har den hårde konkurrence på det indenlandske marked været med til at presse producenterne til at udvikle konstant, hvilket har gjort at danske vindmøller i dag er nogen af de bedste på verdensplan. Dette aspekt sikre, at danske producenter klarer sig godt i den internationale konkurrence. For at de ledende danske virksomheder fortsat placerer sig som de førende i verden, er det nødvendigt, at de pågældende virksomheder konstant udvikler og opgradere sig på de stærke områder og ikke mister terræn. I forhold til vindmøllerproducenterne er de under konstant pres fra omverdenen, da der i dag er meget fokus på miljøvenlig energi, hvilket er en fordel, da det tvinger vindmølleproducenterne til at anvende den nyeste teknologi, forske og fremstille møllerne bedre og billigere. 77 Fremadrettet frygtes det dog, at den danske konkurrenceevnen vil blive svækket. Kina har stor interesse i at indgå indsnævrede frihandelsaftaler med andre ilande, hvor det centrale er nedsættelsen af toldbarriere. Allerede nu har Kina indgået aftaler med Australien, New Zealand og Sydkorea, som alle er lande med de samme kompetencer som Danmark. Kina har desuden også interesse i flere af de Asiatiske lande. Konkurrencen vil altså i fremtiden blive mere intens på alle fronter. 4.4 Fortsat økonomisk vækst: Selvom den danske konkurrenceevne er god, er det nødvendigt, at den kinesiske økonomi fortsat er i vækst, hvis eksporten til Kina skal optimeres. Det kan dog være diskutabelt, hvorvidt den kinesiske økonomi vil fortsætte med at udvikle sig positivt, da Kinas vækst er baseret på tilegnelsen af allerede eksisterende teknologi. Mao og Deng var med til at danne grundlaget for industrialiseringen, men fordi ilandene har været så meget foran, har Kina sprunget en længere udviklingsfase over, da ilandene har overført teknologi direkte til Kina. Dette har altså bevirket, at det ikke har været nødvendigt for Kina at gennemleve en længere periode med mindre avanceret teknologi og en begrænset videns horisont. Overførslen af teknologi har været med til at skabe Kinas eksplosive økonomiske vækst, hvilket betegnes catching-up 78. Ifølge teoretikerne Acemoglu og Robinson (A&R), kræver det teknologiske forandringer, hvis væksten skal fortsætte i Kina. 79 Store forandrin- ger vil dog kunne gå ind og true det kommunistiske parti magtbase, og det er her problemet opstår International Økonomi A, s Økonomi ABC, s International økonomi, s Side 22 af 36

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Sydkorea Danske virksomheder har mere at hente

Sydkorea Danske virksomheder har mere at hente Bertil Egger Beck beeb@di.dk, 3377 695 MAJ 19 Nanna Bak-Jensen nabj@di.dk, 3377 87 Sydkorea Danske virksomheder har mere at hente Trods politisk ustabilitet og usikkerhed om forholdet til Nordkorea er

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Bilag 1. Diskussionsoplæg: Frihandel under pres hvordan skal Danmark stille sig?

Bilag 1. Diskussionsoplæg: Frihandel under pres hvordan skal Danmark stille sig? Bilag 1. Diskussionsoplæg: Frihandel under pres hvordan skal Danmark stille sig? Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 Spørgsmål til drøftelse Danskernes holdning til frihandel og globalisering: Hvordan

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

> Internationalisering og åbenhed. Holland er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige placering

> Internationalisering og åbenhed. Holland er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige placering Side 64 Internationalisering og åbenhed Sådan ligger landet > 6.00 11(4) Danmark Internationalisering og åbenhed Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for internationalisering og åbenhed er

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Ambitiøse SMV er klar til at erobre nye markeder i 2018

Ambitiøse SMV er klar til at erobre nye markeder i 2018 Marie Gad, seniorchefkonsulent, msh@di.dk, 3377 3789 Allan Sørensen, chefanalytiker, als@di.dk, 3377 3912 JANUAR 2018 Ambitiøse SMV er klar til at erobre nye markeder i 2018 Halvdelen af de små og mellemstore

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

#8 Danmark falder to pladser tilbage på liste over bedste konkurrenceevne

#8 Danmark falder to pladser tilbage på liste over bedste konkurrenceevne Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2019 #8 Danmark falder to pladser tilbage på liste over bedste konkurrenceevne Danmark rykker to pladser tilbage og indtager 8.-pladsen på IMD s

Læs mere

DANSK ØKONOMI I EN GLOBAL VERDEN Handel, konkurrenceevne og innovation

DANSK ØKONOMI I EN GLOBAL VERDEN Handel, konkurrenceevne og innovation DANSK ØKONOMI I EN GLOBAL VERDEN Handel, konkurrenceevne og innovation September 2015 Peter Kjær Kruse-Andersen Danmark en lille åben økonomi i en stor verden men verden er blevet mindre Værdiafgift (udgift/import

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere NØGLETAL UGE 24 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge kom der nye meldinger fra ECB. Her annoncerede Mario Draghi

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Danmark rykker en plads frem men vi bør få mere ud af vores styrker

Danmark rykker en plads frem men vi bør få mere ud af vores styrker Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2018 Danmark rykker en plads frem men vi bør få mere ud af vores styrker Danmark rykker én plads frem og indtager nu 6.-pladsen på IMD s liste over

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner

Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner NOTAT Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 26 13 61 34 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I disse dage er det ti år siden, at EU s øst- udvidelse

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering ØKONOMISK ANALYSE. september 8 Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering Tre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien er helt eller delvist enig i, at globalisering samlet

Læs mere

Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport

Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 FEBRUAR 2018 Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport Verdensøkonomien er inde i et globalt opsving. Optimismen bobler, vækstudsigterne er

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk ØKONOMISK ANALYSE. juni 019 Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk Den danske lønkonkurrenceevne, altså hvordan danske virksomheders lønomkostninger og produktivitet ligger i forhold til udlandet, er brølstærk.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Findes der en opskrift på globaliseringssucces?

Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Forskning Professor Philipp J.H. Schröder Økonomisk Institut Business and Social Sciences Aarhus Universitet præsen TATION Hvorfor er globalisering godt?

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Megatrend Globalisering

Megatrend Globalisering Megatrend Globalisering Skrevet af Kåre Stamer Andreasen Definition Globalisering kan karakteriseres som den hastigt voksende globale integration. Globaliseringen manifesteres gennem den voksende udveksling

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013, skoleåret 2012-2013. Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Usikkerheden stiger og væksten aftager

Usikkerheden stiger og væksten aftager 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk,

Læs mere

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel riskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel eller overskudsudbud på markedet. Eksempel maksimalpris på maks : Overskudsefterspørgsel maks

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0009/55. Ændringsforslag. Marine Le Pen for ENF-Gruppen 27.1.2016 A8-0009/55 55 Betragtning A A. der henviser til, at der med TISAforhandlingerne bør opnås effektiv international regulering, ikke mindre indenlandsk regulering; A. der henviser til, at TISAforhandlingerne

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

nye job i sommerhalvåret

nye job i sommerhalvåret Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 JUNI 2018 18.000 nye job i sommerhalvåret DI s medlemmer forventer fremgangen fortsætter ind i efteråret. Svarene fra vores medlemmer indikerer,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur Analyse 16. marts 2017 Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen efter energiteknologi Af Sebastian Skovgaard Naur I notatet analyseres makroøkonomiske effekter af en lineær stigning i efterspørgslen

Læs mere

Up-market-produkter kræver produktudvikling

Up-market-produkter kræver produktudvikling Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Up-market-produkter kræver produktudvikling Fire ud af ti eksportkroner kommer fra up-market-produkter, som kan oppebære højere priser end

Læs mere

Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi

Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef mras@di.dk, 3377 3936 Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 MARTS 2018 Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi Dansk sundhedsindustri har

Læs mere

Pejlemærker december 2018

Pejlemærker december 2018 Udlandet Gunstig udvikling i verdensøkonomien. Usikkerheden tager til BNP-Vækst Udsigt til moderat vækst i BNP Beskæftigelse 60.000 nye jobs, og stor efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft Arbejdsløshed

Læs mere

DANSKE ØKONOMISKE RELATIONER MED KINA

DANSKE ØKONOMISKE RELATIONER MED KINA 17. august 218 DANSKE ØKONOMISKE RELATIONER MED KINA Handel med varer og tjenester, direkte investeringer og danske virksomheders tilstedeværelse i Kina Notat udarbejdet af Seniorøkonom Jens Hjarsbech

Læs mere

Mørkere skyer i eksporthorisonten

Mørkere skyer i eksporthorisonten NØGLETAL UGE 3 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Mørkere skyer i eksporthorisonten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har vi fået tal for væksten i Tyskland sidste år, der endte

Læs mere

Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder

Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder ANALYSE Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder Storbritanniens udtræden af EU, Brexit, nærmer sig. Det vil kunne påvirke mange danske virksomheder såvel som danske lønmodtagere. Storbritannien

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Budskabspinde til ambassadør Friis Arne Petersen ifm. Kina-SMV konference den 14. december i Eigtveds pakhus

Budskabspinde til ambassadør Friis Arne Petersen ifm. Kina-SMV konference den 14. december i Eigtveds pakhus Budskabspinde til ambassadør Friis Arne Petersen ifm. Kina-SMV konference den 14. december i Eigtveds pakhus Formålet med dagens konference er at informere om mulighederne på det kinesiske marked og hvorfor

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere