Rapport: Aarhus Havn Markedsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport: Aarhus Havn Markedsanalyse"

Transkript

1 Rapport: Aarhus Havn Markedsanalyse Aarhus Havn 31. august 2022 Foto: Ritzau

2 Indhold Rapportens formål Rambøll Management Consulting har udarbejdet en markedsanalyse for Aarhus Havn, der har til formål at afdække det fremtidige behov for en havneudvidelse. Analysen tager udgangspunkt i offentlig tilgængeligt materiale, samt yderligere materiale udleveret af Aarhus Havn. Rapporten indeholder følgende: Executive summary er en kort sammenfatning af væsentlige hovedpunkter og konklusioner fra rapporten. Introduktion er en beskrivelse af havnens rolle i samfundet i dag og i fremtiden samt en historisk gennemgang af arealudviklingen. Aarhus Havn status quo er en analyse af havnens nuværende situation. Dette omfatter historisk udvikling i havnens forretningsområder, arealfordeling, kunder og effektivitet samt en analyse af både nationale og internationale konkurrerende havne. Fremtidig udvikling i den maritime sektor i Europa er en analyse af væsentlige tendenser, der forventes at påvirke den fremtidige vækst i den maritime sektor i Europa. På baggrund af denne analyse estimeres den fremtidige container trafik i et basis scenarie, samt et høj- og lav vækst scenarie. Markedsanalyse afsnittet fokuserer på Aarhus Havn og beskriver indledningsvist de tendenser, som kan påvirke godstrafikken på Aarhus Havn. Efterfølgende estimeres den fremtidige godsmængde fordelt på de forskellige forretningsområder i tre scenarier samt de væsentlige karakteristika ved hvert forretningsområde analyseres. Yderligere findes et appendiks samt en referenceliste sidst i rapporten Afgrænsning og usikkerhed Rapporten har til formål at afdække det fremtidige behov for en havneudvidelse gennem en databaseret behovsanalyse. Det betyder, at analysen bygger på historisk data samt en vurdering af fremtidige tendenser og markedsudvikling som primært baserer sig på de traditionelle forretningsområder på Aarhus Havn. Der er en række faktorer, som ikke indgår som en del af denne analyse, men er værd at fremhæve, da de kan have en betydning for behovet i fremtiden: Dry port som en alternativ løsning er ikke vurderet, og analyserne i denne rapport tager udgangspunkt i en udvidelse af havnearealerne. Alternative havnes evne til at absorbere den stigende godsmængde, som Aarhus Havn ikke kan servicere uden mere plads, er ikke vurderet, da denne analyse tager udgangspunkt i Aarhus Havns fremtidige konkurrenceevne. Rettidig omhu indgår ikke direkte i denne rapports analyser. Ved en havneudvidelse bør arealer være klar 3-5 år, før det skal bruges, da udvikling af arealerne oftest først sker, efter de er etableret. Samtidig er der en usikkerhed i forhold til fremtidige forretningsområder, der kan opstå som følge af den teknologiske udvikling. Udvikling i vandarealer er ikke inkluderet i denne rapport, da den tager udgangspunkt i havnens forretningsområder på land. Ved en havneudvidelse skabes et større vandområde, der kan tiltrække nye aktiviteter, som har behov for landareal. Det anerkendes, at der af forskellige årsager kan være forhold, som vil skabe spring i kurven frem for en lineær udvikling som præsenteret i denne rapport. Bortfald/tilgang af signifikante kunder/operatører på Aarhus Havn vil have en påvirkning på kurven, hvilket ikke har været muligt at estimere i analyserne. 2

3 Indholdsfortegnelse 01 Executive summary 05 Markedsanalyse Tendenser / Behovsanalyse 02 Introduktion Havnens rolle i samfundet 06 Appendiks Aarhus Havn Status quo Fremtidig udvikling i den maritime sektor i Europa 07 Referencer 3

4 Ordforklaring Ord / forkortelse Mtoe Ro-Ro GSCPI SD Cross docking Synchromodality TEU RMG kraner Beskrivelse Million ton oil equivalent, som er en energienhed, der bruges til at beskrive energiindholdet i alle brændsler Roll-on Roll-off, gods der kan køres fra kajen og direkte om bord og ud af skibet igen Global Supply Chain Pressure Index, som er en måling af forsyningskædeforhold, skabt af Federal Reserve Bank of New York Standard afvigelse En logistisk løsning, hvor varer fra leverandøren omlastes i et distributionscenter for at nå ud til slutdestinationen At udnytte flere transportformer og tilgængelig kapacitet optimalt, som en integreret transportløsning Twenty-foot equivalent unit. 1 TEU svarer til en 20 fodscontainter. Enhed bliver anvendt inden for skibscontainere Rail-mounted Container Gantry Crane, som er en specialiseret, elektrisk containerhåndteringskran 4

5 EXECUTIVE SUMMARY

6 Executive Summary (1/2) Aarhus Havn i dag Arealudvikling på Aarhus Havn Fremtidens havn Aarhus Havns opgave er at stille fremtidsrettet havneinfrastruktur til rådighed. Som Danmarks største containerhavn, og den eneste danske havn med oceangående anløb, er havnen en vigtig del af den nationale og europæiske infrastruktur, hvor den har en påvirkning på beskæftigelsen og værditilvæksten både lokalt og nationalt. Havnen har anløb af både fragtskibe samt krydstogtskibe og færgeforbindelser. Yderligere er der arealer til havnens kunder, der har behov for plads til cross docking, opbevaring samt distribution af godset. Modtagelse Håndtering Distribution Lastning og losning af containerskibe og bulkskibe Facilitering af Ro- Ro Anløb af andre fragtskibe Ship-to-ship operationer Anløb af krydstogtskibe og færgeforbindelser Container depot og lager Told- og veterinærmyndigheder Logistik virksomheder tilbyder cross docking, warehouse management og opbevaring Øvrige virksomheder som er afhængige af at have havnen tæt på Speditører og vognmænd organiserer og transporterer godset Rederier Aarhus Havn har afgivet ca. 65 hektar til bymæssig brug og bebyggelse. Samtidig har de tilgået 160 hektar nye arealer siden At Aarhus Havn har flere forretningsområder på havnen gør det effektivt og konkurrencedygtigt både for den enkelte operatør og for rederierne at anløbe havnen. Aarhus Havn har på nuværende tidspunkt udlejet 95% af deres arealer, hvilket betyder, at havnen ikke længere kan udvide med nye forretningsområder eller imødekomme efterspørgsel fra nye kunder m 2 er afgivet til de Bynære Arealer Container Fast bulk Flydende bulk Ro-Ro Ledigt areal Havnen vil have en afgørende betydning for omstillingen til grønne brændstoffer, hvor den vil fungere som en grøn erhvervshub med produktion og distribution af grønne brændstoffer. Transport- og værdikæden ændrer sig, hvor flere operationer forventes at være placeret på havnearealer i fremtiden, hvilket kræver større areal til produktions- og administrationsbygninger. Samtidig betyder befolkningstilvæksten i byområderne, at der skal være plads til flere beboere ved havnene, som skal være bynære og en del af lokalsamfundet. Fremtidens havn bliver mere effektiv og automatiseret som følge af den teknologiske udvikling med en mere struktureret udveksling af information. Grønne erhvervshubs Digitalisering & automatisering Transport- og værdikæden By-orienteret anvendelse 6

7 Executive Summary (2/2) Tendenser der påvirker godsomsætningen Globale tendenser På kort sigt forventes en økonomisk recession at have en negativ effekt på godsmængden. På længere sigt forventes økonomien dog i bedring hvilket vil have en positiv påvirkning på godsmængden Det geopolitiske landskab, med krigen Ukraine og øget fokus på miljøkontrol forventes at have en negativ effekt på kort sigt, hvorefter presset forventes at aftage Bæredygtighed, med globale og lokale klimamål, forventes at have en kortsigtet positiv effekt på den maritime sektor, som vil tage gods fra andre transportformer. På længere sigt forventes en nedgang i den totale godstransport som følge af klimamål, samt den grønne omstilling vil ændre på godssammensætningen Der forventes en øget volumenkapacitet som følge af nye teknologier indenfor automatisering og digitalisering, hvilket vil have en positiv påvirkning på godsmængden på længere sigt Godstrafikken forventes at blive påvirket negativt af ændrerede forsyningskæder som følge af nye prioriteter Tendenser på Aarhus Havn De seneste års vækst på Aarhus Havn er drevet af en stigning i containertrafikken til og fra Asien, hvor denne samt en potentiel ny rute til USA forventes at være afgørende for danske im- og eksportvirksomheders mulighed for fortsat at være konkurrencedygtige i fremtiden På nationalt plan er Aarhus Havn den største aktør på containerområdet med en markedsandel på 68% i 2021 Sammenlignet med konkurrerende havne udenfor Danmarks grænser er Aarhus Havn effektive, men håndterer langt mindre gods Udviklingen i godsomsætningen på Aarhus Havn Containertrafikken forventes at vækste med en gennemsnit årlig vækstrate på 1,7% i basis scenariet, 2,2% i et scenarie med høj vækst og 1% i et scenarie med lav vækst. Udviklingen i rutenetværket for Aarhus Havn forventes at være afgørende for den fremtidige vækst på containerforretningen, hvor Aarhus Havn har behov for mere kapacitet for at bibeholde deres effektivitet og konkurrenceevne. Fast bulk forventes at opleve den mindste vækstrate på 1,1 % i basis scenariet, mens flydende bulk forventes at vækste 1,3%. Både fast- og flydende bulk er kendetegnet ved specialindrettede områder til specifikke typer bulk, og der er derfor lange kontrakter mellem Aarhus Havn og deres kunder. Ro-Ro forventes at vækste med 1,2% i basis scenariet, hvor den fremtidige vækst på Aarhus Havn forventes at blive bestemt af evnen til at konkurrere med andre danske havne der udvider med nye Ro-Ro arealer. Tusind tons Container Fast bulk Flydende bulk Ro-Ro Forecast 1,7% 1,1% 1,3% 0 1,2% F 2030F 2035F 2040F 2045F 2050F 2055F Den forventede udvikling i godsomsætningen på Aarhus Havn, betyder at den nuværende kapacitet ikke er tilstrækkelig hvis Aarhus Havn fortsat skal være en effektiv og konkurrencedygtig havn. Ligeledes er der behov for nye arealer hvis havnen skal understøtte omstillingen til grønne brændstoffer i fremtiden. 7

8 INTRODUKTION HAVNENS ROLLE I SAMFUNDET

9 Havnen har en central rolle i den nationale økonomiske vækst Havnens primære opgave er at stille fremtidsrettet havneinfrastruktur til rådighed og sikre, at der tilbydes konkurrencedygtige havneservices, som møder kundernes behov. Aktiviteter og aktører på havnen Som Danmarks største containerhavn, med rutenet til det meste af verden samt den eneste danske havn med oceangående anløb, er havnen en vigtig del af både Danmarks nationale infrastruktur samt det internationale transportnetværk. Aktiviteterne på Aarhus Havn påvirker både beskæftigelsen og værditilvæksten lokalt og nationalt. Helt konkret medfører aktiviteterne på Aarhus Havn direkte eller indirekte mere end beskæftigede i Danmark, hvoraf er beskæftigede i Aarhus Kommune. De beskæftigede i Aarhus Kommune bidrager til en bruttoværditilvækst på 7,2 mia. kr. til virksomheder i kommunen. Desuden påvirker havnens aktiviteter lokaliseringen af virksomheder, da f.eks. nationale og internationale handelsvirksomheder kan opnå fordele ved at lokalisere sig nær eksporthavne med gode internationale forbindelser. Aarhus Havn danner yderligere ramme for innovative virksomheder inden for både kendte og fremtidsorienterede områder, f.eks. Pond, der revolutionerer brugen af plastik i produktionen. Aarhus Havn er en af Danmarks EU core-ports og bidrager dermed til forsyningssikkerhed og fri bevægelighed for varer, hvor havnen er en vigtig aktør for landbrugs- og byggeri sektoren. Som containerhavn med internationale forbindelser, understøtter havnen den internationale handel, hvilket bidrager til øget konkurrence med udlandet. Modtagelse Håndtering Distribution Lastning og losning af containerskibe og bulkskibe Facilitering af Ro-Ro Anløb af andre fragtskibe Ship-to-ship operationer Anløb af krydstogtskibe og færgeforbindelser Container depot og lager Told- og veterinærmyndigheder Logistik virksomheder, der tilbyder cross docking, warehouse management og opbevaring Øvrige virksomheder, som er afhængige af at have havnen tæt på Speditører og vognmænd organiserer og transporterer godset Rederier Kilder: Incentive Beskæftigelsesanalyse, Aarhus Havn 9

10 Fremtidens havn kommer tættere på byen, rummer flere operationer og spiller en stor rolle i den grønne omstilling Grønne erhvervshubs Havnen har en stor rolle og nytteværdi i den grønne omstilling. Havnen kan i fremtiden bruges som erhvervshub med lager og distribution af grønne brændstoffer, der kommer med skibe fra producenten, da der opnås store fordele ved at opbevare brændstofferne tæt på, hvor de skal bruges. Transport- og værdikæden Antallet af aktører i transportkæden er færre end tidligere. Dette betyder, at flere operationer i transportkæden placeres på havnearealerne. Havnen omfatter derfor hele logistikoperationen, og i nogle tilfælde, også produktionen. Havnen skal derfor kunne rumme produktions- og administrationsbygninger for virksomheder, der bearbejder varer, som udskibes eller kommer med skib. Bynære havnearealer Havne har før været et tungt industriområde, men befolkningsvæksten i byområder flytter flere og flere beboere på og ved havnene. Fremadrettet skal havne og byområder i højere grad være hinandens forudsætninger, ved at havnene bliver bynære og en del af lokalsamfundet. Digitalisering & automatisering Digitaliseringen tillader mere struktureret udveksling af information og dermed en mere integreret og ukompliceret logistikkæde, men har også potentiale til at nedbryde branchens forretningsmodeller. Automatisering bidrager til effektiviteten af containerterminalen og påvirker, hvor attraktiv en terminal anses for at være. Kilder: Danske Havne, Aarhus Havn, Danmarks Skibskredit 10

11 Afgivelse af havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse Yderhavnen udvidelsesplan Udbygning af Aarhus Havn fra 1998 til 2022 Aarhus Havn har i de seneste 10 år afgivet ca. 65 hektar af deres havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Området, som kaldes De Bynære Havnearealer, strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø. Aarhus Havn har afgivet arealerne til trods for, at havnen i samme periode har haft en årlig udlejningstakt på 3,3 hektar. Areal tm m 2 er afgivet til de Bynære Arealer Aarhus Havn ønsker at udvide havnen, så den efter udvidelsen indeholder følgende: Container terminal ca. 37 ha Logistiskterminal ca. 18 ha Ro-Ro terminal ca. 6 ha Tankfarm ca. 11 ha Produktion ca. 14,1 ha Blueline ca. 6 ha Øvrig infrastruktur ca. 7,1 ha Areal tilgået tm 2 Areal tilgået tm tm 2 Areal tilgået tm 2 Areal tilgået tm 2 Areal tilgået tm 2 Areal tilgået tm 2 Areal under klargøring 62 tm 2 Areal fragået -652 tm 2 Sum tm 2 Noter: tm 2 = tusinde m 2 Kilder: Aarhus Havn 11

12 Den nuværende opdeling af gods på Aarhus Havn Container 999 tm 2 Containerterminalen består i dag af kajareal til anløb af containerskibe, område til håndtering og omlastning af containere samt logistikfaciliteter til havnens kunder, som lejer arealerne. Bulk - Fast 711 tm 2 Fast bulk er opdelt i en række uafhængige lejemål, hvor hvert område er specialindrettet til de enkelte varetyper, såsom foderstoffer, sten, sand og grus. Bulk - Flydende 179 tm 2 Flydende bulk er ligeledes opdelt i en række uafhængige lejemål, hvor hvert område er specialindrettet til de enkelte varetyper, så som mineralske olier og flydende kemikalier. Ro-Ro/PAX/Cruise 298 tm 2 Ro-Ro godset er primært baseret på fragtfærgerne. Havnen har effektive kraner og moderne udstyr, som sikrer, at alle former for trailere og stykgods kan håndteres. Arealet anvendes yderligere til Molslinjens afgange mellem Aarhus Havn og Sjællands Odde samt til anløb af krydstogtsskibe. Ledigt areal 86 tm 2 Projekt 14 tm 2 Andet 539 tm 2 Havnegrænse Styrken ved Aarhus Havn er havnens mange forskellige godstyper og aktiviteter Synergier mellem godstyperne er med til at gøre det konkurrencedygtigt at anløbe Aarhus Havn. Synergierne er med til at øge serviceniveauet for den enkelte operatør på havnen, da flere godstyper anvender den samme service. Dette gælder blandt andet services som drift og vedligehold af vanddybde, adgangsveje samt maritime services. At havnens aktiviteter ligger tæt på hinanden, gør det effektivt og konkurrencedygtigt for de enkelte operatører på havnen. Der opstår yderligere synergier mellem operatørerne på havnen, som medvirker til, at de vælger Aarhus Havn frem for andre lokationer. Synergieffekterne på havnen er således med til at fastholde virksomheder på havnen og dermed sikre kritisk masse for den fælles infrastruktur og for de services på havnen, som er nødvendige for at Aarhus Havn forbliver attraktiv. Sum tm 2 Noter: tm 2 = tusinde m 2 Kilder: Aarhus Havn 12

13 AARHUS HAVN STATUS QUO

14 95% af arealerne på Aarhus Havn er udlejet Brug af arealer på Aarhus Havn Tusinde M Udlejede arealer Besat Ledig 74 Kontor fra tidligere Total Kun 5% er ledigt Optionsarealer / ledig % Havnens bygninger Total til udlejning Infrastruktur Total 95% af havnens tilgængelige arealer er i brug. Fast bulk og container udgør 60% af havnens arealer, men stod for 82% af havnens volumen i Areal fordelt på forretningsområder (inkl. infrastruktur) Tusinde M Kontor og fælles areal Den høje udlejningsprocent betyder, at havnen ikke længere kan udvide med nye forretningsområder eller imødekomme større efterspørgsel fra nye kunder Container Forretningsområde Total Fast bulk Flydende bulk Ro-ro / Pax / Cruise Arealudvikling Andet Total Kilder: Danmarks statistik, Aarhus Havn 14

15 Containergods udgør den største og hurtigst voksende godsmængde på Aarhus Havn Udvikling i godstyper på Aarhus Havn Tusind ton Forretningsområder på havnen baseret på størrelse og gennemsnitlig vækst Godsomsætning 2021 Tusinde ton Landbrug udgør i gennemsnit ca. 73% af volumen i den valgte periode Gods i containere Foderstoffer Fast bulk til bygge og anlæg Gødningsstoffer og faste kemikalier Ro-ro-gods i øvrigt Mineralske olieprodukter Flydende bulk i øvrigt Flydende bulk Fast bulk Containergods Færgegods og ro-ro Flydende bulk Fast bulk Containergods Ro-ro Stykgods Den historiske godsomsætning viser, at containergods er den godstype, hvor der kommer den største mængde gods i ton gennem Aarhus Havn. Fast bulk har i de seneste år haft en lille tilbagegang, men er blevet understøttet af landbrug som er steget med 1,7% årligt. Denne udvikling spejles også i figuren over gennemsnitlig vækst. Det fremgår, at containergods er den største og hurtigst voksende godsmængde med 15% årligt siden Gns. årlig vækst siden % -20% -5% 0% 5% 10% Kilder: Danmarks statistik, Aarhus Havn 15

16 Aarhus Havn har en lang række kunder inden for de forskellige forretningsområder CONTAINER FAST BULK FLYDENDE BULK RO-RO Kilder: Aarhus Havn 16

17 Tre primære konkurrenter, som alle forbereder sig på øgede godsmængder Konkurrent Beskrivelse USP Cargo mix (2020) Parathed til øget gods Hamborg Havn Gdansk Havn Gøteborg Havn hektarer 75 terminaler Vanddybde på +17 meter krydstogtpassagerer 200 tog til/fra havnen pr. dag (2.79 mteu fragtet i 2021) Markedsandel på 60% af det tyske containermarked 679 hektarer 38 terminaler Vanddybde på 17 meter krydstogtpassagerer Markedsandel på 65% af det polske containermarked Ca hektarer* Vanddybde på +17 meter krydstogtpassagerer 70 tog til/fra havnen pr. dag (458 tteu fragtet i 2021) Markedsandel på 55% af det svenske containermarked Banebrydende teknologi inden for containerhåndtering Førende rolle inden for digitalisering Førende rolle inden for trafikkontrol på verdensplan Den eneste dybvandsterminal i Østersøregionen med direkte anløb fra Fjernøsten Direkte adgang til jernbaneog luftforbindelser Har de bedste landforbindelser til Centralog Østeuropa Effektivt og omfattende jernbanenet, der forbinder havnen med indlandsterminaler i Sverige og Norge Bæredygtighed som en integreret del af havnens drift Første havn i verden, der leverer landstrøm til tankskibe 8,5m TEU 2,1m TEU 776t TEU 0,4% 0,7% 63,8% 34,6% 22,3% 18,3% 10,6% 28,1% 24,6% 1,1% 3,0% 0,3% 1,0% 33,2% 58,0% Uddybning af sejlrende med mellem 1 og 1,9 meter, så der kan transporteres ekstra TEU til og fra havnen Udvidelsesområde på 6,5 hektarer samt +100 hektarer som ikke er udlejet Etablering af havnens tredje dybvandskaj med en dybde på 18 meter Jorderhvervelse på 10,8ha og ny terminal i Arendal til Ro-Ro og containers Uddybning og forstærkning af kajerne Bedre vej- og jernbaneforbindelser Containere står for mere end 50% af godsomsætningen på Aarhus Havn, svarende til 718t TEU i Hamborg Havn har ligesom Aarhus Havn fokus på containere og er derfor en stor konkurrent i forhold til containerhåndtering. Gdansk Havn er den hurtigst voksende havn med størst udvidelsespotentiale. De fleste havne har udvidelsesplaner for at imødekomme den forventede vækst. Udvidelsen forbereder havnene til større skibe og øgede godsmængder. For ikke at tabe gods til konkurrenterne skal Aarhus Havn være forberedt på at modtage mere gods fra større skibe og flere kunder, så Aarhus Havn også i fremtiden kan være konkurrencedygtig. Flydende bulk Fast bulk Containers Ro-ro Andet Parathed til øget gods: LAV MIDDEL HØJ Noter: *Estimeret Kilder: Havnens hjemmeside, Eurostat 17

18 Hamborg Havn oplever fald, men investerer i at styrke sin position Styrker og kernekompetencer Bruttovægt af håndteret gods, tusind tons Banebrydende inden for containerhåndtering (CTA*) - høj grad af automatisering, software-styrede portalkraner og specialudviklede arbejdsprocesser En af havnens bærende kræfter er håndteringen af konventionelt stykgods, der ikke passer i containere Besidder en landbrugsterminal, hvor oceangående skibe kan lastes og losses samtidigt Digitaliseringsstrategi, der giver havnen en førende rolle inden for forskellige områder såsom bæredygtighed, virtual reality eller dronebrug Rollemodel for trafikkontrol på verdensplan (Hamburg Vessel Coordination Center) ,4% Ro-Ro Andet Flydende bulk Fast bulk Containers Udfordringer Hamborg Havn har tabt markedsandele til Rotterdam og Gdansk under finanskrisen Den tyske økonomi har været præget af forskellige nedgange på mange områder. Derudover har man set en lavere forbrugerefterspørgsel og en tilbagegang i liner services Den tyske containertrafik er i gennemsnit faldet med 1,3% om året siden 2015 En tilbagegang fra det asiatiske marked har ramt Hamborg havn Havnens udvidelsesplaner Uddybning af sejlrende (færdiggjort i 2022) Ind- og udgående skibsfart vinder dybgangstigning på mellem 1 og 1,9 meter afhængigt af tidevandet. Under ideelle forhold kan et fartøj af Megamaxklassen nu transportere omkring ekstra TEU til og fra havnen Noter: *Container Terminal Altenwerder Kilder: Havnens hjemmeside, Eurostat, Seatrade-maritime 18

19 Gdansk Havn oplever hastig vækst Styrker og kernekompetencer Havnen er den hurtigst voksende europæiske havn Den polske containertrafik er i gennemsnit vokset med 9,3% om året siden 2015, imens Gdansk er vokset med 13,3% i samme periode Havnen har den eneste dybvandsterminal i Østersøregionen med direkte anløb fra Fjernøsten Mange forskellige terminaler, som kan tilpasses til enhver kundes specifikke behov og aktiviteter Stort udvidelsespotentiale Direkte adgang til nationale og internationale veje samt jernbane- og luftforbindelser Har de bedste landforbindelser til Central- og Østeuropa Bruttovægt af håndteret gods, tusind tons ,5% Ro-Ro Andet Flydende bulk Fast bulk Containers Udfordringer Polen er stærkt afhængige af implementeringen af Next Generation EU projekter for at opnå fremtidige produktivitetsgevinster fra forbedret infrastruktur. Dog har der været konflikter mellem EU Kommissionen og Polen, som blandt andet har forsinket Polens Corona-hjælpepakke fra EU Polens økonomi oplever tegn på overophedning efter mange års kraftig vækst Befolkningen i den erhvervsaktive alder i Polen vil falde og dermed begrænse arbejdsudbuddet på længere sigt Havnens udvidelsesplaner Havnens tredje dybvandskaj En 717 meter dybvandskaj med en dybde på 18m, som vil øge håndteringskapaciteten med 1,5 millioner TEU om året. Indeholder 7 kajkraner, der kan laste og losse verdens største skibe og 20 automatiserede RMG-kraner til værftet Modernisering af sejlrende Udvikling af yderligere fire indre havnekajer med en samlet længde på meter sammen med jernbaneinfrastruktur. Moderniseringen vil styrke potentialet for direkte forsendelser og øge mængden af håndteret gods Udvidelsesområde på 6,5 hektarer samt 100 hektarer, som ikke er udlejet Kilder: Havnens hjemmeside, Eurostat, International Monetary Fund 19

20 Gøteborg Havn sætter bæredygtighed på agendaen Styrker og kernekompetencer Havnens største styrke er den brede vifte af tjenester, som omfatter 130 tjenester til destinationer i Europa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Nordamerika Bæredygtighed er en integreret del af driften Første havn i verden, der leverer landstrøm til tankskibe Omfattende jernbanenet (RAILPORT Scandinavia), der involverer ca. 40 terminaler i Sverige og Norge. Jernbanenettet tillader store mængder gods ( TEU i 2021) at nå ud til havnens kunder hurtigt og effektivt Super-post Panamax kraner Bruttovægt af håndteret gods, tusind tons -1,6% Ro-Ro Andet Flydende bulk Fast bulk Containers Udfordringer Afviklingen af fossile brændstoffer og omstillingen til vedvarende energi vil have en negativ påvirkning på havnens håndtering af flydende bulk bestående af råolie, diesel og benzin Svingende efterspørgsel efter energiprodukter har påvirket Gøteborg Havn negativt Mangel på halvfabrikata og komponenter forårsager forstyrrelser i bilproduktionen og i sidste ende antallet af biler, der håndteres på havnen Den svenske containertrafik er i gennemsnit vokset med 1,9% om året siden 2015, mens Gøteborg har tabt -0,6% Havnens udvidelsesplaner Jorderhvervelse på 10,8 hektar og ny terminal i Arendal Den nye terminal bliver udstyret til at håndtere Ro-Ro og containerskibe og vil primært blive brugt til europæisk trafik. Estimeres til at håndtere omkring enheder om året Uddybning og forstærkning af kajerne Uddyber sejlrenden fra de nuværende 13,5 meter til 17,5 meter, så skibe med stor dybgang kan laste og losse samtidigt og bæredygtigt i fremtiden Investeringer i bedre vej- og jernbaneadgang til havnen Den nuværende enkeltsporede bane udbygges til et dobbeltsporet system, for at gøre jernbanetrafikken mindre sårbar Kilder: Havnens hjemmeside, Eurostat 20

21 Havnens effektivitet er afgørende for den samlede konkurrenceevne Størrelsesforhold baseret på hektarer og godsmængde Hektarer Q Aarhus Havn Gøteborg Havn Gdansk Havn Hamborg Havn Indeks over maritime forbindelser for containerfragt Q Q Q Q Gods i tusind tons Indeks over linjeskibs forbindelser, som angiver havnens integrationsniveau i det globale netværk Q Q Container effektivitets indeks Havn Rank Score* Aarhus havn Gøteborg Havn Gdansk Havn Hamborg Havn 232 0,2 Q Q Hamborg Havn Gdansk Havn Aarhus Havn Gøteborg Havn Særligt containerhavne kan være kilder til forsinkelser og forstyrrelser i forsyningskæden, da containerskibsfart drives af faste tidsplaner. Effektiviteten i havnen påvirker således omkostningerne ved import og eksport samt oplandets økonomiske vækst og konkurrenceevne. Havnens effektivitet er dermed en afgørende faktor for havnens samlede konkurrenceevne. Antallet af destinationer som besejles fra havnen har også en væsentlig betydning for havnens konkurrenceevne. Trods sin størrelse, har Aarhus Havn usædvanligt mange destinationer og forbindelser og er yderligere den mest effektive havn blandt konkurrenterne. For at sikre havnens fremtidige konkurrenceevne er det afgørende at både effektiviteten og forbindelserne opretholdes. Noter: *Scoren måler den samlede effektivitet, vægtet i forhold til gennemsnittet på tværs af anløb og skibsstørrelse Kilder: World Bank, UNCTAD 21

22 Forringes havnens effektivitet, risikerer en del af godsomsætningen at flytte ud over Danmarks grænser Effektiviteten svækkes Flere virksomheder på Aarhus Havn oplever flaskehalsproblemer, som er opstået på baggrund af manglende kapacitet. Dette resulterer i længere ventetider, ineffektiv håndtering og større omkostninger*. Dette vil ligeledes have en negativ konsekvens for de virksomheder, der anvender havnen til transport af deres varer. Disse flaskehalsproblemer kan potentielt forringe effektiviteten på Aarhus Havn. Forringes effektiviteten, kan det svække havnens konkurrenceevne, da andre havne uden samme kapacitetsproblemer vil være mere attraktive grundet højere effektivitet samt bedre muligheder for at vækste. Dette kan potentielt få virksomhederne på havnen, samt deres kunder, til at se sig om efter andre havne for at undgå ventetider og højere omkostninger. Andre havne som konkurrenter Mange danske havne er specialiserede i nicheområder og vil ikke kunne håndtere den samme mængde gods, som Aarhus Havn gør i dag. Dette indikerer, at en forringelse af effektiviteten kan tvinge virksomhederne på Aarhus Havn til at anvende andre havne uden for Danmarks grænser. Dette vil have negative konsekvenser for virksomhedernes profitabilitet og CO 2 -udledning, da varerne ville skulle transporteres til Danmark med lastbil eller tog. Havn Fokusområde Udvidelsesplaner Skagen Rønne Fiskeindustri og maritim service Offshore vind og færgetrafik Udvidelse på 19ha og 1050m kaj Moleforlængelse på 475m og etablering af 325m kaj Hirtshals Fiskeindustri og Ro-Ro Planlægger udvidelse på 40ha Frederikshavn Færgetrafik og maritim service Har lige udvidet baglandsareal, kaj og vanddybde Hanstholm Fiskeindustri Har lige udvidet med 16ha Thyborøn Aalborg Randers Fiskeindustri og offshore vind Container, bulk og projektlast Fast bulk Har lige udvidet med 15ha og 220m kaj Udvidelse på 19ha Grenå Energi og projektlast Udvidelse på 4,5ha og 350m kaj Fredericia Kalundborg København Container, Ro-Ro og biobrændsel Container og fast bulk Container, biler og krydstogtskibe 90ha dry port udvidelse Har lige udvidet med 33ha og 500m kaj Udvidelse på 100ha og 1.100m kaj samt ny containerterminal Køge Fast bulk Har lige udvidet med 62ha Odense Fast bulk Har lige udvidet med 40ha og 1.000m kaj. Udvider yderligere med 100ha dry port Kolding Bulk og Ro-Ro Udvidelse på 5,4ha og 230m kaj Aabenraa Bulk og Ro-Ro Udvidelse på 35ha Esbjerg Offshore og Ro-Ro Udvidelse på 50ha Noter: *Fra interviews lavet af Aarhus Havn og Publico. Kilder: Havnenes hjemmesider, Interviews fra Aarhus Havn og Publico 22

23 FREMTIDIG UDVIKLING I DEN MARITIME SEKTOR I EUROPA

24 Betydning for Aarhus Havn Forventet effekt Drivers Trendprognoser Adskillige tendenser vil spille en væsentlig rolle for den forventede fremtidige vækst i den maritime sektor Økonomisk udvikling Regulatoriske forhold Bæredygtighed Teknologi Ændrede forsyningskæder Stigende inflation, geopolitisk usikkerhed og længerevarende COVID-19 effekter på samhandlen forventes at skabe et signifikant fald i trafikmængderne i de kommende år. BNP Forbruger efterspørgsel Produktion Arbejdskraft De politiske udsigter for den maritime trafik er hidtil under uset pres fra sanktioner mod Rusland samt stigende miljøkontrol og handelsrestriktioner. Handelsrestriktioner Geopolitik Maritim sikkerhed Miljøpolitik Med IMO s * emissionsmål og indførelsen af cirkulær økonomi, som er muliggjort af teknologi, vinder bæredygtighed frem og vil påvirke mange aspekter af den maritime sektor. Klimamål Product-as-a-service Synchromodality Optimering af volumen Kernen i den teknologiske udvikling inden for havne og containertrafik omfatter øget optimering af processer og datatransaktioner, hvilket muliggør øget volumenkapacitet. Automatisering Digitalisering Sikkerhed Forskellige drivers, der påvirker den måde, varer traditionelt har bevæget sig på, vil udvikle sig på lang sigt. Dette skaber ændrede prioriteter, som vil øge regionaliseringen af samhandelen. Adgang til råmaterialer Lavtlønnet arbejdskraft Klimatilpasning 5år <15år <30år 5år <15år <30år 5år <15år <30år 5år <15år <30år 5år <15år <30år Kortsigtet effekt Kortsigtet effekt Kortsigtet/mellemlang effekt Mellemlang effekt Langsigtet effekt En kortsigtet økonomisk recession forårsager en nedgang. På kort sigt forventes havnen således at have kapacitet til at håndtere trafikmængderne, men på længere sigt forventes igen en vækst i den maritime sektor. Øget pres fra det geopolitiske landskab vil særligt påvirke havnen på kort sigt, hvor presset på længere sigt vil aftage. Handelsrestriktioner forventes at påvirke Aarhus Havn marginalt på længere sigt. Den maritime sektor og Aarhus Kommune har fastlagt selvstændige bæredygtighedsforpligtelser, som får indflydelse på havnens drift. På længere sigt forventes synchromodality at have en positiv effekt på godsmængden. Teknologiske investeringer på havnen vil være en katalysator for at opnå effektivitet, bedre ydeevne og kapacitetsudnyttelse. Dette forventes at have en signifikant effekt på længere sigt for Aarhus Havn. Regionaliseringen vil fremme den yderligere udvikling af indre infrastruktur, hvilket signalerer en potentiel fremtidig investeringsmulighed for havnen på lang sigt. Noter: Uddybning findes i appendiks, *International Maritime Organization Kilder: RMC Analyse 24

25 Et 50-årigt øjebliksbillede viser fremgang efter en kort nedgangsperiode Forecast af europæisk containertrafik (millioner TEU) Seneste 20 år 5 år <15 år 30 år Key Takeaways Fortiden Containerdrevet vækst: I årene forud for finanskrisen i 2008 blev TEU-volumen næsten firdoblet efter at være faldet til det laveste niveau på 14% nogensinde. I en sektor med fokus på fysiske aktiver vil den digitale æra byde på nye muligheder for samhandelen. Nutiden Global økonomisk recession: En række indbyrdes forbundne tendenser vil forårsage en nedgangsperiode på kort sigt, drevet af en økonomisk recession. TEU-volumen forventes at falde med 9%, før den når niveauet før recessionen Historisk vækst Basis scenarie Høj vækst Lav vækst Fremtiden Langsigtede, divergerende trends: Efter et betydeligt fald vil TEU-volumen opnå stabil vækst gennem nye muligheder F 2030F 2035F 2040F 2045F 2050F 2055F Kilder: TT Club & McKinsey, World Bank 25

26 MARKEDSANALYSE

27 TENDENSER SOM KAN PÅVIRKE AARHUS HAVN

28 Den danske økonomiske udvikling, ændrede transportmønstre og bæredygtighed påvirker Aarhus Havn Tendenser Undertendenser Effekt Beskrivelse af påvirkning på Aarhus Havn 1 Dansk udvikling a b Befolkningsvækst Økonomiske udvikling Befolkningsvæksten på 1,2% i Aarhus er et resultat af en stigende urbanisering, hvor væksten er højere end landsgennemsnittet. Den forventede vækst i fremtiden er ligeledes højere i Aarhus end i Danmark Dette påvirker Aarhus Havn, da materialer til opførelsen af nye boliger samt øget gods til en større befolkning vil sætte yderligere pres på Aarhus Havn Danmarks bruttonationalprodukt er siden 2010 i gennemsnit vækstet med 1,7% årligt. Dette er en udvikling der forventes at fortsætte Samtidig ses et stigende husstandsforbrug i Region Midtjylland, som de seneste år er vækstet mere end landets andre regioner a Markedet Aarhus Havn er vækstet mere på containergods end øvrige danske havne Globale forsyningskæder sætter pres på de danske havne, hvor Aarhus Havn har opretholdt deres effektivitet 2 Markedsudvikling b Transport Togtransport udgør den største og hurtigst voksende andel af samlet containertransport i Europa Øget fokus på bæredygtighed og konkrete mål opsat af den Europæiske Kommission forventes at øge mængden af gods transporteret med skib i stedet for med lastbil c Handelsbalancen Den stigende containertrafik på Aarhus Havn kan understøttes af en samlet vækst på 176 mia. kr. i Danmarks import/eksport Transport mellem Aarhus og Asien er steget 31% årligt siden 2010 grundet nye ruter fra Aarhus Havn 3 Bæredygtighed a Grønne brændstoffer Efterspørgslen for grønne brændstoffer forventes at stige i de kommende år Hvis havnen for alvor skal bidrage til søfartens omstilling til grønne brændstoffer, skal det være muligt for anløbne skibe at tanke grønt på havnen. Dette kræver, at havnen ombygger nuværende tankfarme, eller opfører nye anlæg 4 Behov* a Erhvervslivets behov** Erhvervslivet placeret på Aarhus Havn er overvejende enige om et behov for en havneudvidelse. Dette skyldes primært nuværende kapacitetsproblemer, eller et ønske om at udvide forretningen på længere sigt Erhvervslivet i Aarhus-området er mere splittet omkring udvidelsen af Aarhus Havn, hvor nogle mener, det er et naturligt led i udviklingen, mens andre mener, det skader Aarhus som en by Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ Noter: *Fremgår i appendiks; **Erhvervslivets behov er afdækket af Aarhus Havn og Publico. Rambøll har dermed ikke været involveret i interview, men blot sammensat materiale udleveret af Aarhus Havn Kilder: RMC Analyse 28

29 Den positive udvikling i den danske økonomi og befolkningen sætter pres på danske havne Indeks for den befolkningsmæssige udvikling Forventet årlig Effekt Kommentar 2008 = 100 vækst 1a Siden 2008 har den årlige befolkningsvækst været på 1,2% i Indeks ( ) Aarhus Kommune, mens gennemsnittet for hele landet har været 140 på 0,5%, som et resultat af den stigende urbanisering. Dette har Hele landet 0,6% en betydning for Aarhus Havn, da opførelse af nye boliger og 130 Landsdel Østjylland 0,6% byområder i og omkring Aarhus vil afspejle sig i et større Aarhus Kommune 119 behov for transport af materialer. Yderligere forventes den 120 nationale infrastrukturplan at øge mængden af byggematerialer Fremskrivning 112 0,3% transporteret Ligeledes vil det stigende befolkningstal betyde en stigende efterspørgsel efter varer, som transporteres til området via 0 Aarhus Havn F 2030F 2035F 2040F 2045F Danmarks BNP oplever vækst, og forbruget er steget i Region Midtjylland BNP (2010-priser) Husstandsforbrug kr. pr. husstand Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland ,40 0,35 0,30 0,25 Mio. kr. +1,7% , Effekt Kommentar Den positive økonomiske udvikling i Danmark vil have en positiv effekt på Aarhus Havn, da havnen fungerer som en kontakt til omverdenen, og vil være en katalysator for den økonomiske vækst. Ligeledes vil Aarhus Havn være påvirket af det stigende forbrug i Region Midtjylland. Den fremtidige udvikling i den danske økonomi vil blive påvirket af eftervirkningerne fra COVID-19, krigen i Ukraine samt af omstillingen til en grønnere fremtid. Hvilken effekt dette vil have på Aarhus Havn, er stadig uklar. 1b Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ Kilder: Danmarks Statistik, Finansministeriet 29

30 Aarhus Havn har vundet markedsandele fra andre danske havne de seneste år og har 68% af markedet i 2021 Udvikling af containergods i danske havne i TEU Aarhus Havn +4,6% Øvrige danske havne Markedsandel Aarhus Havn +10,0% ,9% 54,4% 56,4% 58,8% 59,1% 62,5% 64,7% 65,2% 66,8% 68,1% Globale forsyningskæder har været presset og skabt forsinkelser SD fra gennemsnitsværdi GSCPI Effekt Effekt Kommentar Aarhus Havn håndterer en langt større mængde containergods sammenlignet med øvrige danske havne. Der har været en markant stigning i TEU siden Modsat er godsmængden kun langsomt stigende i de øvrige danske containerhavne. Fredericia Havn og Kalundborg Havn har oplevet vækst, mens København, Esbjerg og Aalborg Havn har håndteret færre TEU. Den markante stigning i containergods på Aarhus Havn har også medført, at Aarhus Havn har forhøjet deres markedsandel. Kommentar Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) viser et øget pres på de globale forsyningskæder. COVID-19 har sat pres på forsyningskæderne gennem et fald i produktion og senere flaskehalsproblemer ved genåbning. Aarhus Havn har formået at opretholde en god effektivitet under det øgede pres på forsyningskæderne, hvor de ifølge effektivitetsindekset fra World Bank har været mere effektive end de konkurrerende havne. 2a 2a Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ Kilder: Danmarks Statistik, Aarhus Havn, Federal Reserve Bank of New York, World Bank 30

31 En af EU s core ports med en god beliggenhed - Aarhus Havn har mulighed for yderligere at vokse Andel af samlet containertransport i Europa, i procent ,3% 20,6% 17,5% 10 8,4% 5 5,9% Rail Short sea Inland waterways Road Effekt Kommentar EU s Trans-European Network (TEN-T) investerer i at udbygge infrastrukturen med særligt fokus på togtransport. Det afspejles i den stigende andel af det samlede containergods, der transporteres med tog. Stigningen i godstransport med tog kan tage forretning væk fra skibsfragt. Den overordnede vækst kan understøtte behovet for mere plads til opbevaring på havnen samt eventuel kaj udvidelse og gode tog forbindelser. Dette understreger behovet for gode togforbindelser direkte fra havnen. Aarhus Havn er en core port i EU s netværk og en god infrastruktur kan have en positiv effekt på Aarhus Havn. 2b Trafik flow med lastbil i 2019** lastbiler per år 0 2,2 2,2 41,4 41,4 111,1 111,1 223,4 223,4 1061,2 Effekt Kommentar Det europæiske vejnet er belastet af godstransport med lastbil, som er mindre effektivt og bæredygtigt end andre transportformer. Den Europæiske Kommission har sat et mål om at flytte 30% af det totale gods der transporteres mere end 300 km med lastbil til andre transportformer som tog eller skib inden 2030 og 50% inden Dette forventes at have en positiv påvirkning på mængden af gods, der transporteres med skib i fremtiden. 2b Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ Noter: *Citat fra MKV(Aarhus Havn, COWI) **Figur udarbejdet af Speth, D., Sauter, V, Plötz, P, Signer, T. Kilder: Eurostat, Danmarks Statistik, MKV(Aarhus Havn, COWI), Speth, D., Sauter, V, Plötz, P, Signer, T., European Court of Auditors 31

32 Væksten på Aarhus Havn kan delvist forklares med en stigning i import og eksport Samlet import og eksport for Danmark i mia. kroner Mia kroner 800 Samlet import 750 Samlet eksport mia. kr Import og eksport fordelt på udvalgte lande på Aarhus Havn (alt gods) Tusind tons Nye ruter direkte til Asien er blevet etableret af Mærsk og MSC, som skaber høj vækst for Aarhus Havn Tyskland Norge Sverige Finland Syd og Mellemamerika Asien Effekt Kommentar Samlet er den danske import og eksport steget med 176 mia. kr. mellem 2019 og Fra 2020 til 2021 er eksport vokset med 14,6%, mens import er vokset med hele 19,9%. Dette kan understøtte en vækst på 15% i containergods på Aarhus Havn. I 2021 havde Danmark et samlet BNP på mia. kr., med en samlet import og eksport på mia. kr. Den største enkeltstigning i godsomsætningen for Aarhus Havn er kommet fra en direkte rute til Asien. Godsmængden fra Asien er steget med ca. 31% årligt siden 2010, hvilket svarer til en samlet vækst på 1.876%. Mens import/eksport til og fra Asien er steget, har fordelingen af, hvilken type varer Danmark eksporterer og importerer, ikke ændret sig. Der er ingen betydelig forskel på fordelingen af varetyper mellem 2015 og Den varetype der importeres og eksporteres mest, er maskiner, herefter kemikalier, færdigvarer samt næringsmidler og tobak. 2c Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ Kilder: Danmarks Statistik 32

33 Grønne brændstoffer på havnen er en forudsætning for søfartens afvikling af fossile brændstoffer Alternative brændstoffer i drift og ordre, juni ,16% 0,06% 3,85% 7,61% 0,02% 0,30% Effekt Kommentar Efterspørgslen for grønne brændstoffer forventes at stige over de kommende år. Hvis havnen skal bidrage til søfartens omstilling til grønne brændstoffer, skal det være muligt for de skibe, der anløber havnen at kunne tanke grønt, hvilket vil medføre, at havnen skal opføre ny infrastruktur til at understøtte de grønne brændstoffer. 3a Konventionelt brændstof Batteri Gas Muligt scenarie for forbrug af grønne brændstoffer Mtoe* CO2 Metanol Hydrogen Ammoniak På nuværende tidspunkt er de mest interessante brændstoftyper metanol, brint og ammoniak F 2040F 2050F 2060F 2070F Hydrogen Ammoniak Elektricitet Gas Metanol Olie Mt co Havnen har mulighed for at ombygge nuværende olietanke til tanke, som kan indeholde enten metanol eller ammoniak, men vil i så fald ikke kunne understøtte skibe med olie i den lange periode, hvor konventionelle brændstoffer forventes at udfases. Hvis bunkering placeres i inderhavnen, vil det yderligere skabe mere trafik, som vil rejse spørgsmål omkring sejladsrisiko. Placeres bunkering på yderhavnen, kan havnen understøtte skibe på forskellige typer af brændsler. Det vil yderligere være nemmere at mitigere risikoforhold, da tankene ville kunne blive nedgravet og hermed isolere dampene fra tanken. Placeres der en ammoniaktank på havnen, skal havnen godkendes som risikovirksomhed, hvilket forventes at kunne gøres uden problemer. Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn: LAV MIDDEL HØJ Noter: *Million tonnes oil equivalent Kilder: Aarhus Havn, DNV, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, International Energy Agency, Rambøll ekspert 33

34 BEHOVSANALYSE

35 Container forretningen, det største forretningsområde på Aarhus Havn, forventes at vækste mest Forretningsområde Vækstrate* Forklaring Container 1,7% Aarhus Havn er den havn i Danmark, der håndterer flest containere. Området oplever vækst, som i høj grad skyldes en stigning i transport til og fra Asien En havneudvidelse vil øge attraktiviteten for nuværende og potentielle virksomheder på havnen Kapacitetsproblemer svækker effektiviteten og dermed konkurrenceevnen Fast bulk 1,1% Fast bulk udgør en stor andel af godsomsætningen på Aarhus Havn, hvor gods til landbruget driver væksten. Aarhus Havn har vækst på foderstoffer, men fald inden for sten, sand og grus Arealerne er specialindrettede til de enkelte varetyper, og ledig kapacitet kan dermed ikke udnyttes til andre typer Nye arealer er nødvendige, for at eksisterende kunder kan vækste samt for at tiltrække nye virksomheder Flydende bulk 1,3% Flydende bulk dækker primært over transport af mineralske olier samt betydelige mængder vegetabilske olier og melasse. Området for flydende bulk er højt specialiseret med investeringer i tankanlæg og rørledninger Grønne brændstoffer forventes at udgøre en større andel af flydende bulk i fremtiden Svingende beholdninger påvirker behovet for opbevaring Ro-Ro 1,2% Ro-Ro gods er faldet grundet ændrerede færgeruter. Aarhus Havn er begrænset af blot at kunne modtage ét type Ro-Ro skib En ny Ro-Ro terminal vil kunne øge anløbsfleksibiliteten Arealet kan anvendes til andre formål, hvis der er behov for yderligere kapacitet Noter: *Rambølls basis scenarie Kilder: RMC Analyse 35

36 Godsomsætningen på Aarhus Havn er ikke påvirket på samme måde som transporten i EU Tendens Påvirkning Forklaring Økonomisk udvikling Regulatoriske forhold Bæredygtighed Den økonomiske recession forventes at påvirke Danmark i mindre grad end EU På kort sigt forventes BNP at falde mindre i Danmark end i EU, og arbejdsløsheden vil være mindre På længere sigt forventes et større bounce-back i Danmark end i EU Handelsrestriktionernes påvirkning på godsomsætning forventes at være mindre for Aarhus Havn, da store dele af transporten til/fra Aarhus Havn er inden for EU Aarhus Havn vil være mindre påvirket af krigen i Ukraine, da der fragtes mindre gods til og fra Rusland. Samhandlen med Ukraine forventes at normalisere på længere sigt Klimamål forventes at have en negativ påvirkning på den totale mængde af gods transporteret på globalt plan Dog forventes en større andel af gods at blive fragtet med skib i fremtiden, da et større fokus på bæredygtig transport er til fordel for skibstrafikken. Dette forventes at have samme påvirkning på trafikken på Aarhus Havn som i resten af EU Teknologi Ændrede forsyningskæder Aarhus Havn er blandt de mere effektive havne, hvor andre havne i de kommende år vil investere yderligere i teknologi for at kunne være en konkurrencedygtig havn Det antages, at Aarhus Havn og operatørerne fortsat vil investere i optimering af processer, da det er et fokusområde for havnen Aarhus Havn har en attraktiv lokation med god adgang til internationale transitruter på havet samt nem adgang til E45 motorvejen Kilder: RMC Analyse Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn sammenlignet med EU: Mindre Uændret Større 36

37 Aarhus Havn har ramt fuld kapacitet på container, som er i fortsat vækst Implikationer for Aarhus Havn Containertrafik-udvikling i tusind tons Containertrafikken på Aarhus Havn forventes gennemsnitligt at vækste med 2,9% årligt de næste 10 år, hvorefter den vil aftage og vækste med 1,1% årligt. Tusind tons ,9% +1,1% 2,2% 1,7% 1,0% Øge attraktiviteten For at skabe vækst gennem en større containertrafik skal Aarhus Havn øge kapaciteten. Den nuværende kapacitet bliver en barriere for fremtidig vækst, da containertrafikken forventes at vækste på længere sigt. Dette forudsætter, at Asien trafikken fortsat vækster, og at væsentlige containerkunder ikke rykker deres forretning andetsteds. Ved at øge kapaciteten kan Aarhus Havn udnytte den attraktivitet, de har gennem deres placering og effektivitet F F Aarhus Havn Planlagt kapacitet* Basis scenarie Den lavere vækstrate skyldes en forventning om, at Asientrafikken ikke vil vækste med samme hastighed efter 10 år Høj vækst Lav vækst Fastholde markedsandele Kapacitetsbegrænsninger vil ikke blot have en påvirkning på den fremtidige vækst, men også have en negativ påvirkning på effektiviteten og dermed profitabiliteten for havnens kunder. Der er et klart ønske fra erhvervslivet om øget kapacitet, for at Aarhus Havn i fremtiden skal være konkurrencedygtig. Noter: *Antager 100% udnyttet kapacitet og 37,5 hektar udvidelse Kilder: RMC Analyse 37

38 Fremtidens ruter og størrelsen på containerskibene forventes at påvirke containertrafikken på Aarhus Havn Udvikling i rutenetværk Større containerskibe Synergier Væksten i containertrafik er drevet af en øget markedsandel samt en stigning i godstransport til og fra Asien som følge af en ny rute. Udover den nuværende vækst vil en ny rute til USA give Aarhus Havn et større vækstpotentiale, end det er antaget i modellen. Godstransporten til Asien er siden 2010 i gennemsnit steget 31% årligt. Godsomsætning på Aarhus Havn Tusinde tons Containerskibe større end TEU kræver typisk en dybde på min. 14,5 meter. Antallet af store skibe med en kapacitet på mere end TEU i den internationale flåde er stigende og udgjorde i 2021 mere end 1/3. Aarhus Havn er på nuværende tidspunkt 14 meter dyb, hvor der i Yderhavnens planer forberedes til en uddybning til 15,5 meter, hvilket vil betyde, at de store containerskibe vil kunne anløbe havnen. Fordeling af skibe i den internationale flåde % af flåde Med opførelse af Marselistunnelen vil det skabe gode synergier for Aarhus Havn. Tunnelen er planlagt igangsat i 2025 og afsluttet i 2031 og vil derefter afhjælpe på belastningen af vejnettet til og fra Aarhus Havn. Kort over Marselistunnelen Europa Asien Afrika Nordamerika Syd- og Mellemamerika Øvrige Mindre end TEU Større end TEU Kilde: Aarhus Kommune Kilder: RMC Analyse, Aarhus Havn, UNCTAD, Aarhus Kommune 38

39 Fast bulk kunder har brug for specifikke arealer for at kunne håndtere deres gods Implikationer for Aarhus Havn Fast bulk trafikudvikling i tusind tons Tiltrækning af nye virksomheder Fast bulk trafikken på Aarhus Havn har en forventet årlig vækst på 1,1% frem mod Tusind tons ,4% 1,1% Hvis Aarhus Havn skal være en attraktiv lokalitet for nye typer af virksomheder, er der behov for nye arealer til etablering af håndterings- og opbevaringsfaciliteter. Dette vil give mulighed for at tage del i den stigende mængde af sten, sand og grus, som håndteres i Danmark. Parathed til fremtiden ,0% F F Aarhus Havn Basis scenarie Høj vækst Lav vækst 0,2% Øget fokus på cirkulær økonomi og potentielle nye ukendte materialer indikerer, at der er behov for en udvidelse, hvis Aarhus Havn skal kunne håndtere nye materialer og genvinding i fremtiden. Materialer som potentielt kan have en større volumen og dermed optage mere areal. Der vil opstå nye forretningsområder, som Aarhus Havn skal kunne afsøge i fremtiden gennem en arealudvidelse med plads til nye faciliteter. Kilder: RMC Analyse, Aarhus Havn 39

40 Yderhavnen skal fastholde og vækste forretningsområdet inden for fast bulk Implikationer for Aarhus Havn Fasthold markedsposition på foderstoffer Sten, sand og grus som fokusområde Potentiale i andre forretningsområder Arealerne der anvendes til fast bulk er specialindrettede til de enkelte varetyper, hvilket betyder, at omsætning ikke frit kan placeres ved eventuel ledig kapacitet. Aarhus Havn har en stor markedsandel på foderstoffer, hvor en fastholdelse og udbygning af den markedsledende position på landbrugsprodukter ønskes. Dette kræver en udvidelse af havnen, som vil sikre konkurrencedygtig effektivitet i fremtiden. Samtidig vil det understøtte behovet for attraktive faciliteter til håndtering af nye og eksisterende typer foderstoffer til fremtidig vækst af havnens nuværende kunder. Trods en stigning i godsomsætningen inden for sten, sand og grus på tværs af alle danske havne siden 2011 har Aarhus Havn oplevet et fald i godsomsætningen på netop dette område. Årsagen til dette er ukendt, men kan skyldes manglende kapacitet, virksomhederne placeret på havnen, efterspørgslen i nærområdet eller større konkurrence fra andre havne. Der er forretningsområder inden for fast bulk, hvor Aarhus Havn i dag har lav/ingen godsomsætning, men hvor der på nationalt plan er et (voksende) marked. En forudsætning for at søge disse muligheder er et større havneareal til opførelse af nye faciliteter og kapacitet. Aarhus Havn vil dermed kunne håndtere større mængder gods af anden type, end den der håndteres nu. Dette vil ligeledes øge attraktiviteten af Aarhus Havn som lokalitet for andre typer af virksomheder end hidtil. De enkelte vareejere på havnen har typisk investeret store beløb i anlæg på havneområdet og har derfor lange uopsigelige areallejekontrakter. Hvis Aarhus Havn i fremtiden skal fastholde og udvikle deres forretning inden for fast bulk, er havneudvidelsen en nødvendighed. Udvidelsen vil give Aarhus Havn mulighed for at udnytte 3 markedsindsatser, der vil have en positiv påvirkning på erhvervslivet omkring Aarhus. Kilder: RMC Analyse, Aarhus Havn, Danmarks Statistik 40

41 Aarhus Havn har en markedsledende position på foderstoffer, men faldende andel af sten, sand og grus Danmark - Fast bulk trafik udvikling Tusind tons ,9% Foderstoffer Sten, sand og grus Landbrugsprodukter Kalk, cement, gips mv Gødningsstoffer Kul Malme og metalaffald Faste kemikalier Fast bulk i øvrigt Aarhus Havn - Fast bulk trafik udvikling Tusind tons ,5% ,6% Aarhus Havn har håndteret mindre sten, sand og grus i 2021 end i 2011, mens Danmarks samlede håndtering af samme type gods er steget Aarhus Havn Foderstoffer Sten, sand og grus 249 Landbrugsprodukter Kalk, cement, gips mv. Gødningsstoffer Kul Malme og metalaffald Faste kemikalier Fast bulk i øvrigt Kilder: Danmarks Statistik 41

42 Flydende bulk kan være essentielt i omstillingen til fremtidens grønnere havn Flydende bulk trafikudvikling i tusind tons Flydende bulk trafikken på Aarhus Havn har en forventet årlig vækst på 1,3% frem mod Tusind tons ,8% Aarhus Havn omdanner en del af nuværende oliekapacitet til nye grønne brændstoffer, og misser derfor en mulighed for godsomsætning på olie F F Aarhus Havn Basis scenarie Høj vækst Lav vækst 1,6% 1,3% 0,5% Implikationer for Aarhus Havn Grønne brændstoffer Den høje specialisering af området for flydende bulk betyder, at Aarhus Havn på lang sigt har behov for yderligere areal til etablering af nye tankfarme og bunkeroperatører for at håndtere fremtidens flydende bulk. Grønne brændstoffer til erhvervslivet forventes at udgøre en større del af flydende bulk i fremtiden. Molslinjen, der sejler fra Østhavnen, tester ammoniak som brændstof til deres hurtigfærger. Ligeledes har Mærsk indgået partnerskaber for at udvikle grønne brændstoffer til deres skibe i fremtiden. Svingende beholdning Den svingende beholdning af flydende bulk skyldes indkøb af store mængder, hvor specielt mineralsk olie har været årsagen. Udviklingen omkring 2015 skyldes konkurs af OW Bunker, hvor lagrene skulle tømmes efterfulgt af forskellige aktører, der i mindre omfang forsøgte at overtage. Kilder: RMC Analyse Større areal vil give plads til bargeløsninger samt flere bunkeroperatører. 42

43 Fremtidens grønne brændstoffer kræver nye arealer til specialiserede anlæg Grønne brændstoffer Svingende beholdning Specialiserede anlæg Havnens høje lastekapacitet og internationale trafik giver mulighed for, at udskibe lokalt producerede flydende transportbrændstoffer i form af e-fuels ind og ud af Aarhus, hvilket vil øge godsmængden af flydende bulk på havnen. Det vil yderligere være en fordel, at skibene kan tanke på havnen samtidig med, at der lastes og losses gods. Fremtidens grønne brændstoffer Mtoe* F 2040F 2050F 2060F 2070F CO2 Hydrogen Ammoniak Elektricitet Gas Metanol Mt co Olie Historisk set har Aarhus Havn haft svingede godsomsætning af flydende bulk. Dette skyldes, at Aarhus Havn har været anvendt som opbevaringsplads, når store mængder olie eller andre typer flydende bulk er købt af havnens kunder til fremtidigt salg. Samtidig bliver området for flydende bulk mere specialiseret. Tusind tons pr. kvartal Godsomsætning af flydende bulk på Aarhus Havn Indgående Udgående De m 2 der på nuværende tidspunkt anvendes til flydende bulk er opdelt i en række uafhængige lejemål. Hvert område er, ligesom fast bulk, specialindrettet til de enkelte varetyper. For flydende bulk indebærer dette ofte tankanlæg og rørsystemer til kajen, hvor skibet ligger. Dette betyder, at der ved fremtidens grønne brændstoffer skal investeres i ombygning af eksisterende anlæg eller i nye anlæg og rørforbindelser, hvis Aarhus Havn skal kunne understøtte omstillingen til grønne brændsler. Kilde: Google Maps Noter: *Mtoe = Million ton oil equivalent 43 Kilder: International Energy Agency, UNCTAD, Danmarks Statistik

44 Ro-Ro kan være et fleksibel område til at understøtte fremtidig vækst Implikationer for Aarhus Havn Ro-Ro trafikudvikling* i tusind tons Ro-Ro trafikken på Aarhus Havn har en forventet årlig vækst på 1,2% frem mod Tusind tons Skyldes fald i færgegods -1,3% F F 3,1% 1,2% -1,0% Gør plads til vækst På nuværende tidspunkt er Finnlines den eneste Ro-Ro operatør på Aarhus Havn grundet kapacitet. Dette begrænser den fremtidige vækst, hvor et nyt Ro-Ro areal i Yderhavnen vil give plads til endnu en Ro- Ro operatør. Faldet i godsomsætning i 2012 skyldes tidligere ruter til Kalundborg, Halmstad, Klaipeda og Rostock, som ikke længere anvendes. Fleksibilitet Ro-Ro er et forretningsområde, der kan anvendes til mange formål. Godset kommer af transportsystemer, som endnu ikke er overgået til container samt gods, der ikke egner sig til containere. Området forventes ligeledes at kunne anvendes til andre formål, hvis ikke kapaciteten er anvendt fuldt ud. Aarhus Havn Basis scenarie Høj vækst Lav vækst Noter: *Ro-Ro trafik inkluderer færgegods på Molslinjen, men ikke passagerer og personbiler Kilder: RMC Analyse 44

45 APPENDIKS

46 AARHUS HAVN STATUS QUO

47 Forbindelser til/fra Hamborg Havn Last: Stykgods, containers, Ro-Ro og tung løft Linjefart via Hamborg Havn Direkte forbindelser og omskibning Feeder og short sea-forbindelser via Hamborg Havn Direkte forbindelser og omskibning Noter: Overblik fra 2020, antal forbindelser i det respektive område 47 Kilder: Havnens hjemmeside

48 Forbindelser til/fra Gdansk Havn Last: Containers, stykgods, Ro-Ro, biler Linjefart via Gdansk Havn Direkte forbindelser Short sea-forbindelser via Gdansk Havn Direkte forbindelser Noter: Antal anløbne havne i det respektive område 48 Kilder: Havnens hjemmeside

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Handlemuligheder for at fremme intermodale transporter til - og fra Danmark. Trafikdage 28/

Handlemuligheder for at fremme intermodale transporter til - og fra Danmark. Trafikdage 28/ Handlemuligheder for at fremme intermodale transporter til - og fra Danmark Bedre samspil mellem vej og søtransport: Havne med intermodalitet Trafikdage 28/29.08.06 Nr. 1/MH/26-2-98 Fokusområder Fokus

Læs mere

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD PADBORG FDE Center Padborg Lyren 1 6330 Padborg ITD KØBENHAVN

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Trafikdage i Aalborg, 27. august Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Trafikdage i Aalborg, 27. august Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Trafikdage i Aalborg, 27. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland TEN-T Det trans europæiske transportnetværk i EU Kommissionen fremlagde i oktober 2011 forslag til nye retningslinjer for et Trans

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2017

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2017 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og service 85 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 216 på 1,5 pct. Energiteknologieksporten udgjorde 11,1 pct.

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Dansk økonomi til Økonomisk vækst i Bruttonationalproduktet steg med, pct. i. Efter fire år med høje vækstrater i -7, økonomisk nedgang i 8 og den historiske tilbagegang på, pct. i 9 genvandt dansk økonomi

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

EU venter flere i beskæftigelse frem mod 2030

EU venter flere i beskæftigelse frem mod 2030 2. marts 218 EU venter 3. flere i beskæftigelse frem mod 23 Ifølge en ny fremskrivning fra EU-kommissionen står dansk økonomi over for en fremgang i beskæftigelsen på næsten 3. personer frem mod 23. Det

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2018 2020 2 Vision og mission DI Energi arbejder for, at virksomheder i energibranchen har de bedst mulige optimale rammevilkår. Det er en forudsætning for,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med cirka.00 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere eller

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg nr. 4 2015 Over 210.000 indbyggere Primo oktober 2015 kom befolkningstallet i Aalborg op over 210.000. Ved udgangen af september 2015 var

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

BYGGERIET 2035 EN FORESIGHT-ANALYSE FRI ÅRSMØDE /03/2018

BYGGERIET 2035 EN FORESIGHT-ANALYSE FRI ÅRSMØDE /03/2018 BYGGERIET 2035 EN FORESIGHT-ANALYSE FRI ÅRSMØDE 01.03.2018 AGENDA 1. Formål og tilgang til analysen 2. Overordnede megatrends 3. Vigtige sikre drivkræfter 4. Vigtige usikre drivkræfter og mulige udfaldsrum

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vind-er-vejen til vækst og velstand - 8 anbefalinger fra Vindmølleindustrien

Vind-er-vejen til vækst og velstand - 8 anbefalinger fra Vindmølleindustrien Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 189 Offentligt Vind-er-vejen til vækst og velstand - 8 anbefalinger fra Vindmølleindustrien Marts 2018 Vinden over Danmark er en unik ressource.

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

Godstransport og klima i Danmark

Godstransport og klima i Danmark 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

2012 var et godt år for ADP

2012 var et godt år for ADP Årsberetning 212 Årsberetning 212 212 var et godt år for ADP Vi nåede en omsætning på 13,4 mio. kr. en stigning på 2 % i forhold til 211. Omsætningen udviklede sig dermed helt som forventet. Resultatet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers

Dansk-Tysk Handelskammers Dansk-Tysk Handelskammers Konjunkturrundspørge 2018 2 Juni 2018 Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2018 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. maj til den 3. juni 2018 gennemført

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Vejen mod 95% CO2 reduktion i rollen for brint & brændselsceller til transport

Vejen mod 95% CO2 reduktion i rollen for brint & brændselsceller til transport Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 80 Offentligt Vejen mod 95% CO2 reduktion i 2050....rollen for brint & brændselsceller til transport Foretræde for Det Energi Politiske Udvalg 2. Dec.

Læs mere

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet NATIONAL VÆKSTPOLITIK Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet Danmark som vækstnation Gode rammevilkår Det skal være attraktivt for danske og udenlandske virksomheder at investere i Danmark

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Fremtidens godstransport. Workshop om fremtidens godstransport, Aalborg Universitet, den 25. august 2008

Fremtidens godstransport. Workshop om fremtidens godstransport, Aalborg Universitet, den 25. august 2008 Fremtidens godstransport Workshop om fremtidens godstransport, Aalborg Universitet, den 25. august 2008 Godstransportens betydning: Danmark - blandt de bedste til transport og logistik Godstransport forbinder

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2012, budget 2013 samt overslag 2014 og 2015

Aarhus Havns årsrapport 2012, budget 2013 samt overslag 2014 og 2015 Til Aarhus Byråd INDSTILLING BM/jg 28. februar 2013 Aarhus Havns årsrapport 2012, budget 2013 samt overslag 2014 og 2015 1. Resume Årets overskud på 22 mio. kr. er 6 mio. kr. bedre end budgetteret, men

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Trafik ind og ud af danske havne. Trafikdage, Aalborg Universitet 23. august 2010 Jakob Svane, Danske Havne

Trafik ind og ud af danske havne. Trafikdage, Aalborg Universitet 23. august 2010 Jakob Svane, Danske Havne Trafik ind og ud af danske havne Trafikdage, Aalborg Universitet 23. august 2010 Jakob Svane, Danske Havne jks@danskehavne.dk Havnen som transportcenter Tegning: Jens Hage Danske Havne Vi ved hvad der

Læs mere