Østaftalen individuelle østarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østaftalen individuelle østarbejdere"

Transkript

1 086 Østaftalen individuelle østarbejdere 1. delrapport Præsentation og vurdering af udfordringerne for det danske arbejdsmarked af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU/EØS Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen Oktober 2007 ISBN Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5 Postboks 2099 DK 1014 København K Tel: Fax:

2 FAOS Forskningsnotat 086 side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Introduktion... 4 Sammenfatning... 6 Metode Baggrund Østarbejdere registrering, definitioner og antal Registreringer Individuelle vandrende arbejdstagere Udstationering Selvstændig virksomhed Illegalt arbejde Antallet af østarbejdere i Danmark Forhåndsgodkendte virksomheder Østarbejdere - udfordringerne Generelle udfordringer Organisering af Østarbejdere Overenskomstmodeller Lønsystemerne Andre faktorer der bidrager til integration af østarbejdere Udfordringer og løsninger i enkelte sektorer Landbruget Service generelt Service - hotel, restauration og rengøring Service - transport Byggeriet Vikarbranchen Østarbejdere rekruttering og integration Om østarbejderne Øget rekruttering og styrket integration af østarbejdere Udenlandske erfaringer Rekrutteringsmuligheder i fremtiden Afslutning Bilag A: Oversigt over interviews m.v Bilag B: Litteraturliste Bilag C: Landedata de nye EU-lande... 55

3 FAOS Forskningsnotat 086 side 3 Forord Dette er første delrapport i den række af i alt tre, som indgår i FAOS projekt, Det udvidede EU og fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere, som udføres for Beskæftigelsesministeriet. Denne delrapport omhandler østarbejdere, der kommer til Danmark som individuelle arbejdstagere. Rapporten fokuserer særligt på udfordringerne med integration af østarbejdere i sektorer og brancher med svag organiseringsgrad og/eller overenskomstdækning. Den anden delrapport vil angå udstationerede østarbejdere. Udover at beskrive gruppen og forsøge at vurdere dens omfang inden for de udvalgte sektorer, vil rapporten belyse effektivitet og hensigtsmæssighed i de eksisterende og planlagte metoder til registrering og kontrol, samt se nærmere på hvordan det sikres, at udstationerede har ordnede løn- og arbejdsforhold. Den tredje delrapport analyserer den danske arbejdsmarkedsmodel i EUsammenhæng. Det vurderes, hvilke muligheder EU-rettens bestemmelser om fri bevægelig for arbejdskraft og tjenesteydelser efterlader til såvel statslig regulering som partsregulering af arbejdsmarkedet med henblik på at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår. Medio 2008 afsluttes projektet med en rapport, som opdaterer og sammenfatter indholdet af de tre delrapporter i en samlet fremstilling af de udfordringer og muligheder, det udvidede EU og den fri bevægelig for arbejdstagere og tjenesteydere betyder for det danske arbejdsmarked.

4 FAOS Forskningsnotat 086 side 4 Introduktion Siden udvidelsen af EU med de øst- og centraleuropæiske lande i maj 2004 har mange af de gamle EU-15 og EØS-lande oplevet en stor tilstrømning af arbejdsmigranter fra de nye EU-lande. EU-udvidelsen har betydet, at reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed fra Rom-traktaten i 1957 (art.39) i dag - 50 år efter - for alvor er blevet praktisk relevante. 1 Ved udvidelsen var der stor bekymring for, om arbejdstagere fra lavtlønslandene i øst ville oversvømme de gamle EU-lande og skabe lønpres og pres mod nationale arbejdstageres jobsikkerhed. Konkret bestod bekymringen i, om de nationale arbejdsmarkedssystemer ville blive undergravet af de nye arbejdsmigranter, som ville være indstillede på at arbejde under tariffen. I dag, godt 3 år senere, har realiteterne vist sig at være mere komplekse. De gode økonomiske forhold og højkonjunkturen i bl.a. de nordeuropæiske lande (Norge, Island, Storbritannien, Irland og Danmark) betyder, at frygten for at bliver fortrængt ikke længere fylder ret meget blandt danske arbejdstagere. Der er mangel på arbejdskraft, og mange migranter er villige til at påtage sig arbejdsopgaver, som ikke er populære blandt værtlandenes egne arbejdstagere. Den økonomiske situation har i nogen grad flyttet bekymringerne fra lønmodtagersiden over på arbejdsgiversiden, hvor man oplever en stigende mangel på arbejdskraft. De faglige organisationer har dog fortsat fokus på de arbejdsforhold, som østarbejderne har og på om lønniveauet bliver påvirket. Høj beskæftigelse og lav ledighed ventes at fortsætte i adskillige år frem. Forventningen underbygges af prognoserne for den demografiske udvikling, hvor arbejdsstyrken forventes at falde med frem til år Det er vedtaget at hæve efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019 svarende til den forventede forøgelse i danskernes levealder. Hvis udskydelsen af pensionsalderen sker som planlagt, vil arbejdsstyrken i stedet blive reduceret med personer i år Tilgangen af østarbejdere kan bidrage til at undgå overophedning af dansk økonomi, som vi så det i slutningen af 1980 erne, fordi østarbejdskraft hjælper med til at begrænse flaskehalse og generelle mangelproblemer. I Danmark er procentdelen af organiserede og overenskomstdækkede arbejdstagere høj sammenlignet med andre lande i Europa. Samlet er mere end 70 pct. af den danske arbejdsstyrke både organiseret og overenskomstdækket. I denne rapport ser vi nærmere på de konkrete forhold inden for brancher med størst tilgang af østeuropæisk arbejdskraft og brancher med forskellige grader af organisering og overenskomstdækning: Bygge- og Anlæg (høj organiseringsgrad, høj overenskomstdækning) Landbrug (geografisk og branchemæssig varierende organiseringsgrad, men relativt lav overenskomstdækning) Service: 1 Som fremhævet af Jon Erik Dølvik, Fafo ved FAOS seminar den i København. 2 (Velfærdskommissionens analyserapport, Befolkningsudvikling, Velstandsdilemmaer og makroøkonomiske strategier, november 2005)

5 FAOS Forskningsnotat 086 side 5 o o Rengøring og restauration (geografisk forskellige i både organiseringsgrad og overenskomstdækning) Transport (lav organiseringsgrad men høj overenskomstdækning - enkelte områder med meget lav organiseringsgrad). Rapporten tager udgangspunkt i den seneste revision af Østaftalen. I juni måned 2007 blev der besluttet yderligere lempelser af adgang til at ansætte østarbejdere hos arbejdsgivere med overenskomst. I rapporten er der særlig fokus på udfordringerne for sektorer og brancher med svag eller ingen overenskomstdækning. Det er bl.a. følgende spørgsmål, som vi vil forsøge at belyse og afdække: Om det danske aftalesystem er robust nok til at håndtere tilkomsten af individuelle østarbejdere, så de organiseres og overenskomstdækkes, og så østarbejderne ikke bringer ordinære løn- og arbejdsforhold under pres eller kommer til at udgøre et b-hold på det danske arbejdsmarked? Om der er sektorer eller brancher med lavere organiseringsgrad og overenskomstdækning, som særligt påvirkes af de nytilkomne individuelle østarbejdere? Om der i de knapt 3½ år, der er gået siden EU-udvidelsen, har dannet sig erfaringer for danske virksomheder med brugen af østarbejdere? Hvilken betydning Østaftalens krav om sædvanlige løn- og arbejdsforhold/overenskomstdækning har haft for Danmarks muligheder for at rekruttere østarbejdere, samt for overenskomstdækning og organiseringsgrad? Ud over individuelle østarbejdere, kommer der i disse år også et forholdsvis stort antal tyske bygningshåndværkere til Danmark og et antal svenskere til detailhandlen, hotel- og restaurationsområdet i Østdanmark. Det er imidlertid ikke emnet for denne rapport. Rapporten fokuserer udelukkende på individuelle arbejdstagere fra de nye EU-lande.

6 FAOS Forskningsnotat 086 side 6 Sammenfatning Der er kommet væsentligt flere individuelle østarbejdere til Danmark, end man forudsagde inden EU-udvidelsen i maj Fra udvidelsen og frem til august 2007 har Udlændingeservice udstedt i alt arbejdstilladelser til individuelle østarbejdere. Derudover har Udlændingeservice i løbet af 2007 modtaget godt 7000 sager, som endnu ikke er færdigbehandlede. Ud af de sager var de anmeldelser om østarbejdere, der havde påbegyndt arbejde hos en overenskomstdækket, forhåndsgodkendt arbejdsgivere. Udlændingeservice har hen over sommeren 2007 dagligt modtaget fra nye anmeldelser og ansøgninger om arbejdstilladelser fra østarbejdere. Ifølge Udlændingeservice forsætter niveauet ind i efteråret 2007, og styrelsen vurderer, at det samlede antal ansøgninger om arbejdstilladelser kan nå op på alene i Hvis denne vurdering holder, kommer der til at ske en tredobling i antallet af individuelle arbejdsmigranter fra Østeuropa fra 2006 til De ankomne østarbejdere ansættes først og fremmest inden for bygge- og anlægsområdet, landbruget og i forretningsservice. Til forretningsservice hører bl.a. vikarbureauerne. Hidtil er det helt overvejende polakker, som er kommet til Danmark. Ud over de individuelle arbejdstagere er der østarbejdere i Danmark i form af udstationerede, selvstændige erhvervsdrivende og østeuropæere uden legalt opholdsgrundlag ( illegale østarbejdere ). Der findes ingen pålidelige opgørelser af antallet af udstationerede. En ny undersøgelse på bygge- og anlægsområdet anslår, at der alene i denne sektor i efteråret 2007 er ca udstationerede østarbejdere i Danmark. Antallet af østeuropæere med selvstændig virksomhed i Danmark vurderes at være begrænset, omkring personer. Antallet af illegale østarbejdere er ukendt. Politiets registreringer viser omkring sager pr. år, mens fagbevægelsen har tal, som er 4-5 gange højere. Trods den markante udvikling i antallet af østarbejdere i Danmark er der kommet endnu flere til nogle af de andre gamle EU/EØS-lande. Forskellene kan tilsyneladende kædes sammen med de forskellige økonomiske konjunkturer i landene og tidspunkterne for hvornår højkonjunkturen satte ind. I Danmark satte højkonjunkturen således senere ind end i Irland, Storbritannien og Norge. Det spiller også ind på sammenligningerne mellem landene, at man har forskellige registreringsmetoder i de enkelte lande. Den danske økonomi og beskæftigelse har også udviklet sig bedre og kraftigere end forventet forud for EU-udvidelsen. Høje vækstrater og rekord lave ledighedstal har betydet, at flere sektorer og brancher har oplevet mangel på arbejdskraft. Individuelle østarbejdere, der ansættes hos overenskomstdækkede arbejdsgivere, har generelt set ordnede løn- og arbejdsforhold. Denne konklusion bygger bl.a. på vurderinger fra hovedparten af de faglige organisationer, som vi har været i kontakt med. I den forbindelse er der grund til at understrege, at vurderingen ofte sættes op mod forholdene for østarbejdere, der arbejder som udstati-

7 FAOS Forskningsnotat 086 side 7 onerede for østeuropæiske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark. Ser man mere specifikt på de enkelte virksomhedstyper, sektorer og brancher, er billedet af de ordnede forhold knapt så entydigt. Analyserne viser, at der er en overvægt af nyetablerede arbejdsgivere blandt de arbejdsgivere, der forhåndsgodkendes til at ansætte østarbejdere. Tendensen er særlig stærk inden for bygge- og anlægsområdet og i vikarbranchen. Vi ved ikke meget om baggrunden for denne tendens bortset fra, at iværksætterånden er stimuleret af den aktuelle højkonjunktur. En større del af de nyetablerede forhåndsgodkendte arbejdsgivere er uden ansatte på det tidspunkt, hvor de bliver godkendt. Fremgangsmåden kan betyde, at hensigten er at basere virksomheden udelukkende på østeuropæisk arbejdskraft, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. I den forbindelse er den generelle melding fra fagbevægelsen, at danske arbejdsgivere, der udelukkende ansætter østarbejdere, opleves som vanskeligere at kontrollere og det er mere besværligt at sikre, at de overholder overenskomsterne. Sammenfattende konkluderes det i rapporten, at tidligere diskussioner især blandt arbejdsmarkedsforskere, om behovet for centralt at fastsætte generelle mindstestandarder for løn- og arbejdsvilkår (mindsteløn eller almengøring af overenskomster), ikke aktuelt synes at have noget videre belæg. Tilmed viser nye analyser af spørgsmålet, at lande med høj organiseringsgrad og effektiv partsregulering som tilfældet i Danmark ikke ses at have fordel af central normering af løn- og arbejdsforhold. Overordnet er det en udfordring at sikre overenskomstdækning af de nyetablere danske virksomheder og de ansatte østarbejdere; både for arbejdsgiverorganisationerne og de faglige organisationer. Det danske arbejdsmarkedssystem rummer forskellige instrumenter til at sikre overenskomstdækningen. Det er rapportens samlede vurdering, at instrumenterne dækker de behov, som EUudvidelsen og tilkomsten af østarbejdere indebærer inden for de enkelte sektorer og brancher. Det betyder imidlertid ikke, at udfordringerne med organisering og overenskomstdækning af østarbejdere er uden problemer. Østarbejderne har ikke samme tradition for faglig organisering som danskere. Der er ikke tal på andelen af østarbejdere, der til dato har valgt at lade sig organisere. Ser man på de opgørelser der foreligger, kan man få det indtryk, at der faktisk er en del østarbejdere, som har meldt sig ind i en fagforening. Opgørelserne medtager dog tilsyneladende østeuropæere, som er kommet til Danmark før EUudvidelsen i Repræsentanter fra fagbevægelsen vurderer, at organiseringen af østarbejdere hidtil har været begrænset og nok ikke når niveauet i større norske byer, hvor en undersøgelse viser, at 14 pct. af østarbejderne er organiserede. På arbejdsgiverside er der til gengæld ikke tvivl om, at der efter revisionen af Østaftalen i juni 2006 er sket en væsentlig øget organisering af arbejdsgivere og dermed en øget overenskomstdækning af individuelle østarbejdere. Udviklingen hænger sammen med Østaftalens fortrinsstilling til arbejdsgivere med overenskomstdækning, som har adgang til at ansætte østarbejdere uden at afvente en arbejdstilladelse. Den øgede arbejdsgiverorganisering er særlig tydelig

8 FAOS Forskningsnotat 086 side 8 inden for landbruget, hvor man har oplevet tæt på en fordobling af medlemstallet efter indførelse af forhåndsgodkendelsesordningen. Også i byggeriet kan der spores en udvikling, som - ud over at kunne kædes sammen med de økonomiske konjunkturer - kan forbindes med Østaftalens forhåndsgodkendelsesordning. Samlet set er andelen af østarbejdere ansat i overenskomstdækket arbejde ud af den samlede gruppe af individuelle østarbejdere i Danmark vokset fra 60 pct. i 2005 til 80 pct. i Med revisionen af Østaftalen i juni 2007 er det besluttet at afskaffe forhåndsgodkendelsesordningen pr. 1. januar Fra dette tidspunkt har alle arbejdsgivere med overenskomst adgang til at ansætte østarbejdere i arbejdsforhold omfattet af overenskomsten, uden at der foretages anmeldelse eller registrering. Det ikke muligt at forudsige, hvilken betydning det vil få for arbejdsgivernes organiseringsgrad og dermed overenskomstdækningen. På samme måde er det i dag umuligt at vurdere, hvilken betydning udfasning/ophør af overgangsordning i 2009 vil få for de samme forhold. I forhold til ændringerne pr. 1. januar 2008 synes meldingerne fra fagbevægelsen overvejende at være positive, om end man forudsætter, at fagbevægelsens egne og myndighedernes kontrolindsatser forøges. I forlængelse af behovet for en effektiv kontrol kan det fremhæves, at kontrol også opleves som vigtigt indenfor områder, hvor det er lykkedes at overenskomstdække østarbejdere. Undersøgelser viser, at østarbejdere trods overenskomstdækningen i større omfang får mindre i løn end danske ansatte kr. mindre i timen er ikke ualmindeligt inden for byggeriet. Det vurderes særligt at være minimallønområdet, der volder problemer, fordi det her forudsættes, at der foretages en lokal forhandling af lønnen. Fra arbejdsgiverside begrundes lønforskellene bl.a. med, at østarbejdere arbejder langsommere, forudsætter oplæring og generelt er mindre produktive. I arbejdet med rapporten har det været et udestående spørgsmål, om presset fra østarbejdere i særlig grad påvirker sektorer og brancher med en beskeden organiseringsgrad og overenskomstdækning. I den forbindelse har vi særligt haft fokus på dele af landbrugsområdet samt dele af serviceområdet. Beskrivelser og analyser bekræfter, at de vanskeligheder, der allerede før EU-udvidelsen har været med at organisere og overenskomstdække bestemte sektorer og brancher ikke er blevet mindre med tilkomsten af østarbejdere. På den anden side er der heller ikke fundet klare tegn på, at problemerne er vokset ekstraordinært efter EU-udvidelsen. En del af forklaringen er formentlig den tidligere nævnte virkning af Østaftalen, som netop har hjulpet med til at øge overenskomstdækningen på især landbrugsområdet. Endvidere har vi fundet, at der - lidt mod forventning har vist sig at være eksterne forhold, der har betydning for løn- og arbejdsforhold. Hermed menes eksterne set i forhold til arbejdsmarkedets parters eget arbejde med at organisere og overenskomstdække arbejdsmarkedet. På transportområdet har det vist sig, at lovgivningskravet om vognmandstilladelse bidrager til at der er ordnede løn- og arbejdsforhold. På hotel- og restaurationsområdet er der i særligt de større byer en særlig selvjustits mellem arbejdsgiverne. Det betyder konkret, at man kan finde på at anmelde hinanden til fagforeningerne, hvis en arbejdsgiver erfarer, at en anden arbejdsgiver bryder

9 FAOS Forskningsnotat 086 side 9 grundlæggende standarder for løn- og arbejdsforhold. Endelig er der eksempler på, at det kan have betydning, hvilket samarbejde der er mellem forskellige brancher. På transportområdet henter man særligt støtte til sympatiaktioner fra lagerterminalarbejdere. På trods af at organiseringen på transportområdet ikke hører til blandt de højeste, særligt hos mindre vognmænd, vurderer fagbevægelsen selv, at man har ret stor gennemslagskraft på grund af effektiviteten af de sympatiaktioner, man kan etablere. Omvendt har man på distributionsområdet i de senere år oplevet forringet mulighed for at yde sympatistøtte til andre brancher, og man har oplevet, at det har haft betydning for løn- og arbejdsforhold inden for andre brancher, især på hotel- og restaurationsområdet, hvor der tidligere var stor gennemslagskraft ved faglige aktioner, der involverede distributionen af øl og vand Den anden side af organiseringen er østarbejdernes egen motivation for at lade sig organisere. Vi ved ikke ret meget om østarbejderne og om deres ønsker og forventninger til at arbejde og opholde sig i Danmark. Der mangler undersøgelser, som afdækker disse spørgsmål. Det er dog næppe forkert at antage, at økonomien er den afgørende faktor, når østarbejdere vælger at forlade hjemlandet for at arbejde. Vi ved, at danske håndværkerlønninger er ca. 4 gange højere end f.eks. lønnen i Polen. Generelt set er den gennemsnitlige årlige danske bruttoløn i Danmark 7 gange højere end bruttolønnen i Polen og næsten 10 gange højere end i Litauen. Oplysningerne fra danske arbejdsgivere tyder på, at østarbejdere er opmærksomme på nettoindkomsten under opholdet i Danmark Østarbejderne vurderes generelt set, at være godt inde i reglerne om skattefradrag for dobbelt husførelse og befordring mellem Danmark og hjemlandet. Fradragene betyder, at de mange østarbejdere, som pendler mellem Danmark og hjemlandet, har fradrag og betaler begrænset skat i Danmark. En af de større udfordringer, som fagbevægelsen oplever i forhold til østarbejdere angår deres bolig- og transportforhold. En del sager angår østarbejdere, der betaler høje boligudgifter for ringe boliger, som de skal dele med andre østarbejdere, og som i flere tilfælde har skabt overskrifter i pressen. I flere sager har der været tale om vikarbureauer. Ud over problemet med kvaliteten af boligforholdene er der eksempler på sager, hvor arbejdsgivere har foretaget uforholdsmæssigt store fradrag i lønnen for at stille bolig til rådighed. Samme type problemer er bl.a. fremkommet i forhold til transport mellem bolig og arbejde Fra arbejdsgiverside bliver det ofte nævnt, at det er nødvendigt at stille bolig til rådighed for ansatte østarbejdere. Sker det ikke, kan man opleve problemer med at sikre, at østarbejdere bor ordentligt. Der er eksempler på, at østarbejdere ønsker at overnatte i egen bil ud fra et ønske om at spare udgiften til bolig og derved opspare så mange penge som muligt. Fra arbejdsgiverside bliver der i den forbindelse efterlyst et mere aktivt samspil med kommunerne med henblik på at kunne tilbyde østarbejderne rimelige boliger. Det handler bl.a. om mulighederne for at kunne etablere forskellige former for midlertidige boliger. Indtil videre tyder flere forhold på, at østarbejderne pendler mellem Danmark og hjemlandet. Ud fra registreringerne af længden af opholdstilladelserne

10 FAOS Forskningsnotat 086 side 10 er der ikke tegn på, at østarbejdere siden EU-udvidelsen er begyndt at arbejde i Danmark i perioder af voksende varighed. Endvidere er der i 2007 kun udstedt 650 EU-registreringsbeviser til medrejsende familiemedlemmer til østarbejdere, og siden maj 2004 er der kun udstedt EU-registreringsbeviser til østarbejdere, der har arbejdet i Danmark i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder og dermed har opnået samme rettigheder som arbejdstagere fra de gamle EU/EØS-lande. Den øgede organisering af arbejdsgivere som følge af Østaftalen synes ikke at være blevet fulgt op at samme stigende organiseringsgrad blandt østarbejderne. Spørgsmålet er, i hvilket omfang fagforeningernes medlemstilbud og overenskomsterne opleves som attraktive for østarbejderne?. Internt i både faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger er der diskussioner om, hvorvidt der er behov for særlige tilbud til de nye østeuropæiske medlemmer. I fagbevægelsen er der flere forskellige synspunkter på spørgsmålet, både mellem de forskellige sektorer og mellem forbunds- og afdelingsniveauerne. Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 blev der foretaget ændringer, som har såvel direkte som indirekte betydning for østarbejdere. Blandt de forhold som har direkte betydning, var den lempede opgørelse af pensionsancienniteten inden for bygge- og anlægsområdet. Ændringen betyder, at østarbejdere vil få lettere ved at opnå pensionsbidrag. Endvidere blev der i Industrioverenskomsten indsat en bestemmelse om, at der skal være valgfrihed for tillægsydelser fra arbejdsgiveren, som kan fradrages i lønnen (f.eks. bolig og transport). Et af de spørgsmål der kan rejses er, om overenskomsterne rummer goder, som kan motivere østarbejdere til at lade sig organisere og gå aktivt ind i indsatsen for at opnå overenskomstdækning. I de seneste årtier har danske overenskomster fået et bredere indhold i den forstand, at overenskomsterne inddrager et voksende antal service- og velfærdsområder. I dag indgår pensions-, barsels-, uddannelses- og sundhedsordninger i mange overenskomster. I rapporten vurderes det, at det formentlig har betydning for, om østarbejderne opfatter de nævnte tilbud som attraktive, hvilke tilknytning østarbejderne forventer at få til Danmark på længere sigt. I rapporten peges der på, at østarbejdernes aktuelle tilknytning betyder, at de ofte vil tilstræbe en høj arbejdstidsfleksibilitet. Som nævnt peger flere forhold i retning af, at østarbejdere pendler meget mellem Danmark og hjemlandet, og at de derfor ønsker at have lange arbejdsdage og adgang til at arbejde i weekenden mod til gengæld at have flere sammenhængende fridage, hvor de kan rejse hjem. Selvom der generelt er bevægelse i overenskomsterne i retning af øget arbejdstidsfleksibilitet, er det spørgsmålet, om østarbejdernes behov i tilstrækkelig grad opfyldes via mulighederne i overenskomsterne, og om det i øvrigt er muligt med yderligere arbejdstidsfleksibilitet inden for rammerne af EU s arbejdstidsdirektiv. Endelig ser rapporten på de muligheder, som østarbejdere indebærer for danske arbejdsgivere, der har behov for arbejdskraft.

11 FAOS Forskningsnotat 086 side 11 Østarbejderne er kommet til Danmark på et tidspunkt, hvor den danske økonomi og beskæftigelsessituationen har skabt et øget behov for arbejdskraft. Østarbejderne bliver først og fremmest ansat på områder med mangel på arbejdskraft. Der er ikke set tegn på, at østarbejdere udfordrer dansk arbejdskraft på områder uden ledige jobs. Samtidig har østarbejderne tilsyneladende især søgt til gamle EU/EØS-lande med de bedste økonomiske konjunkturer. Begge dele peger i retning af, at arbejdskraftindvandringen fra øst overvejende er efterspørgselsbaseret. Både udenlandske og danske undersøgelser tyder på, at de største grupper af østarbejdere polakker foretrækker at søge til lande, hvor der i forvejen eksisterer et netværk af landsmænd. Mens Østaftalen som nævnt har haft betydning for overenskomstdækningen af det danske arbejdsmarked, er der ikke noget der tyder på, at aftalen har haft positiv betydning for danske arbejdsgiveres rekrutteringsmuligheder. De ordnede løn- og arbejdsforhold synes således ikke i sig selv at have tiltrukket østarbejdere. Udvikling i antallet af aktive arbejdstilladelser viser en væsentlig forøgelse i tilgangen af individuelle østarbejdere efter lempelsen af overgangsordningen i juni måned Det tyder på, at overgangsordningen indirekte har begrænset tilgangen af østarbejdere til Danmark eller har presset østarbejdere over i andre adgangsveje til det danske arbejdsmarked det vil først og fremmest sige udstationering. Nogle danske arbejdsgivere undlader helt at anvende østarbejdere, selvom de har behov for arbejdskraften. Særligt i landbruget hører man forklaringen, at overgangsordningen har gjort rekrutteringen for besværlig for mindre arbejdsgivere. Arbejdsgivere oplever, at hvis de af principielle eller praktiske årsager ikke ønsker at lade sig overenskomstdække, så er adgangen til at ansætte østarbejdere tidskrævende, bureaukratisk og besværlig. Dermed bliver en investering i rekruttering af østarbejdere økonomisk uhensigtsmæssig, særligt når arbejdskraftbehovet overvejende er sæsonbetinget som i landbruget.

12 FAOS Forskningsnotat 086 side 12 Metode Rapporten baserer sig på personlige interviews med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, myndigheder, virksomheds- og arbejdsledere, tillidsrepræsentanter, almindeligt ansatte og østarbejdere. I alt er der gennemført 50 personlige interviews og telefoninterviews. Særligt analyser og beskrivelser af partsrelationer og parternes oplevelser og holdninger til udfordringer og konsekvenser ved østarbejdskraft er hentet fra de længerevarende interviews. I bilag A er angivet navne på interview- og samtalepersonerne. Interviewdeltagerne er sikret anonymitet, idet vi har bestræbt os på at undgå muligheden for at genkende sammenhængen mellem udsagnene i rapporten og interviewpersonerne. Der er således heller ikke anvendt citater i rapporten. Rapporten inddrager overvejende myndigheder som står for de forskellige typer af registreringer af individuelle østarbejdere. Det er særligt data fra Udlændingeservice, Skat og Politiet. 34 I rapporten indgår statistiske data fra Udlændingeservice, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Tønder-registret, 7E-registret, opgørelser fra Sikringsstyrelsens attest E101-registreringer og Arbejdsmarkedsstyrelsens nøgletal-database. I afsnittet om Østarbejdere registrering og antal gøres rede for antallet af østarbejdere i Danmark, og for hvordan de registreres ud fra deres forskellige opholdsgrundlag. Vi ser nærmere på, hvilke virksomhedstyper der ansætter østarbejdere, og vi undersøger hvilken viden der eksisterer om østarbejdernes egne ønsker og forventninger til at arbejde i Danmark. I afsnittet Østarbejdere udfordringer belyser vi, hvordan østarbejderne er fordelt på enkelte sektorer. Og vi ser nærmere på, hvilke udfordringer sektorer og brancher står overfor i lyset af organisering og overenskomstdækning på det enkelte område. I et afsluttende afsnit, Østarbejdere rekruttering og integration forsøger vi at kaste lidt lys over mulighederne for at øge rekruttering og arbejdsmarkedsintegration af østarbejdere. Baggrund I maj 2004 iværksatte Danmark ligesom de fleste andre gamle EU- og EØSlande, bortset fra Sverige, Storbritannien og Irland, begrænsninger for individuelle arbejdstagere fra de nye øst- og centraleuropæiske EU-medlemslande. Overgangsordningerne ophører i maj 2009 eller senest i Undervejs skal de enkelte lande løbende vurdere, om restriktionerne i den fri bevægelighed kan fjernes eller lempes. Samtidig henvender EU-kommissionen sig til medlemslandene med faste intervaller for at få en status for udviklingen og landenes overvejelser om lempelser af overgangsordningerne. 3 I en efterfølgende rapport om tjenesteydende østvirksomheder/udstationerede arbejdstagere vil andre myndighedsområder blive inddraget. Det gælder f.eks. Arbejdstilsynet. Kontakten til Arbejdstilsynet i forbindelse med denne rapport har vist, at individuelle østarbejdere, ansat på danske virksomheder, har samme arbejdsmiljøforhold som danske ansatte. Hverken Arbejdstilsynet eller FAOS har kendskab til analyser m.v., der beskriver området nærmere. 4 Arbejdstilsynet har i foråret 2007 leveret en notits til østforligskredsen, som bekræfter denne opfattelse. Notitsen er baseret på en høring af de fire arbejdstilsynscentre.

13 FAOS Forskningsnotat 086 side 13 Overgangsordningerne kan ekstraordinært forlænges frem til 2011, såfremt et medlemsland har ekstraordinære problemer, og hvis en åbning af arbejdsmarkedet vurderes at ville indebære en konkret, alvorlig risiko for det nationale arbejdsmarked. Den danske overgangsordning skabte fri adgang for østarbejdere. Straks fra udvidelsen havde arbejdstagere fra de nye EU-lande ret til at komme til Danmark i op til 6 måneder for at søge arbejde. Det var dog en betingelse for ansættelse af østarbejdere, at jobbet var tale om et fuldtidsarbejde, og at ansættelse skete på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Baggrunden for kravet om fuldtidsarbejde var at sikre, at arbejdet gjorde østarbejderen i stand til at ernære sig selv uden træk på danske sociale forsørgelsesydelser. I den første udgave af overgangsordningen kunne østarbejderen først begynde at arbejde, når Udlændingeservice havde bevilget arbejdstilladelsen. Den danske overgangsordning hørte sammen med en lignende norsk ordning til blandt de mere liberale ordninger i de gamle EU/EØS-lande. Andre EU-EØS lande indførte adgangskvoter, behovsafprøvning og andre begrænsninger for østarbejdernes adgang. Danmark har lempet sin overgangsordning to gange. Første gang i juni 2006, hvor man indførte en forhåndsgodkendelsesordning for overenskomstdækkede arbejdsgivere. Fra det tidspunkt kunne østarbejdere påbegynde arbejde på forhåndsgodkendte virksomheder, så snart ansættelsesforholdet var anmeldt til Udlændingeservice. Det vil sige uden at skulle vente på, at arbejdstilladelsen blev udstedt. Forhåndsgodkendelsen omfattede kun ansættelse af østarbejdere i overenskomstdækkede jobfunktioner eller som specialister. Endvidere skulle ansættelsen være på mindst 30 timer om ugen. Forhåndsgodkendelsen forudsætter, at arbejdsgiveren melder sig ind i en overenskomstbærende arbejdsgiverorganisation eller indgår separat overenskomst med en faglig organisation (tiltrædelsesoverenskomst eller virksomhedsoverenskomst). Forhåndsgodkendelsesordningen har betydet, at flere nye arbejdsgivere er blevet overenskomstdækkede. Arbejdsgivere uden overenskomstdækning kan fortsat ansætte østarbejdere efter 2004-reglerne, når Udlændingeservice har godkendt, at jobbet udføres på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. I juni 2007 blev østaftalen revideret på ny. Kravet om forhåndsgodkendelse af overenskomstdækkede arbejdsgivere blev fjernet. Fra 1. januar 2008 kan overenskomstdækkede arbejdsgivere umiddelbart ansætte østarbejdere i jobfunktioner omfattet af overenskomsten eller i specialistfunktioner hos en i øvrigt overenskomstdækket arbejdsgiver uden først at skulle forhåndsgodkendes. Et krav om EU-registreringsbevis til østarbejdere senest efter tre måneders ansættelse afløser kravet om anmeldelse af ansættelsen til Udlændingeservice. Registreringsbeviset vil blive udstedt af de regionale statsforvaltninger. Det vil fremgå af beviset, at personen alene har lov til arbejde uden arbejdstilladelse, når der er tale om overenskomstdækket arbejde eller arbejde som specialist hos en overenskomstdækket arbejdsgiver. Når kravet om anmeldelser af ansættelser hos overenskomstdækkede arbejdsgivere falder bort, vil østarbejderne få mulighed for med dags varsel at

14 FAOS Forskningsnotat 086 side 14 stille sig til rådighed for andre jobs og opfylder derved betingelsen for at modtage dagpenge eller kontanthjælp. Fra 1. januar 2008 opnår EU-10-borgere 5 dermed samme adgang til danske sociale ydelser som andre EU/EØS-borgere. Den seneste ændring af overgangsordningen betyder, at begrænsningerne for østarbejdere, der ansættes til overenskomstdækket arbejde, de facto falder bort pr. 1. januar Østarbejdere registrering, definitioner og antal I dette afsnit gør vi status over registreringen af østarbejdere. Vi forsøger at give et overblik over antallet af østarbejdere generelt. Vi bruger også lidt plads på at beskrive de typer af virksomheder, der har ladet sig forhåndsgodkende til ansættelse af østarbejdere. Inden vi går i gang, har vi i skemaet nedenfor angivet definitioner på de centrale begreber om individuelle vandrende østarbejdere og forhåndsgodkendte virksomheder, samt antallet pr. 1. september 2007 for de enkelte begreber/grupper. For østarbejdere sondres der mellem meddelte arbejdstilladelser og aktive arbejdstilladelser. I højre side af tabellen fremgår tidspunktet for det angivne data er udtaget samt kilde. Skema 1 (oversigt over definitioner og antal 1. september 2007 ) Begreb Definition Antal Dato og kilde Aktive arbejdstilladelser Individuelle arbejdstagere fra et af EU-10-landene,,i august 2007 har en aktiv arbejdstilladelse August 2007 Kilde: AMS nøgletal Samlede antal meddelte arbejdstilladelser efter udvidelsen Medfølgende familie Forhåndsgodkendte virksomheder Arbejdstilladelser til østarbejdere, der er udstedt til østarbejdere fra 1. maj 2004 til 1. september I tallet indgår ca verserende anmeldelsessager fra forhåndsgodkendte virksomheder. vedrørende personer, som har lov til at arbejde, inden arbejdstilladelsen er udstedt. Familie til vandrende østarbejdere, som har krav på EUregistreringsbevis samt ret til at arbejde. Virksomheder dækket af overenskomst, som er forhåndsgodkendte til at ansætte østarbejdere uden forudgående tilladelse Sammentælling pr 1. september 2007 Kilde: Udlændingeservice september 2007 Kilde Udlændingeservice Ca September 2007 Kilde: Udlændingeservice Kilde. Udlændingeservice og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Udlændingeservice bemærker, at tallene er foreløbige og endnu ikke validerede. 5 Med EU-10 menes i denne rapport: Polen, Litauen, Estland, Letland, Slovakiet, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. EU-8 er de samme lande bortset fra Rumænien og Bulgarien.

15 FAOS Forskningsnotat 086 side 15 Som det fremgår af tabellen, er der tale om en status pr. 1. september Der er meddelt flere arbejdstilladelser til samme person set over tid. Tallet på arbejdstilladelser efter udvidelsen og frem til 1. september 2007 er nået ved at sammenlægge antallet af meddelte arbejdstilladelser i 2004 (2.113), 2005 (5.442), 2006 (10.997), de meddelte tilladelser frem til 1. september 2007 samt de pr. 1. september 2007 anmeldte men endnu ikke godkendte ansættelser af østarbejdere hos forhåndsgodkendte arbejdsgivere. Udlændingeservice skønner, at ca. 20 pct. af de meddelte arbejdstilladelser pr. 1. september 2007 er gengangere dvs. udstedt til personer, som tidligere har fået en arbejdstilladelse. For at anslå antallet af individuelle østarbejdere, der har været i Danmark siden EU-udvidelsen i maj 2004, skal de meddelte arbejdstilladelser således reduceres med 20 pct. Det betyder, at i alt personer fra EU-10-landene har arbejdet i Danmark efter EU-udvidelsen og frem til 1. september Udlændingeservice har oplyst, at man pr. 1. september 2007 desuden havde ca ansøgninger om arbejdstilladelser fra østarbejdere vedrørende ansættelse på det ikke overenskomstdækkede område eller hos arbejdsgivere med overenskomst men uden forhåndsgodkendelse. Dette tal er ikke indregnet i det samlede antal arbejdstilladelser/anmeldelser, fordi de ansøgende østarbejdere først har ret til at arbejde i Danmark, når Udlændingeservice har godkendt ansøgningen. Antallet af EU-registreringsbeviser til ægtefæller, som er fulgt med den østarbejder, der har fået arbejdstilladelse i Danmark, er i tabellen kun angivet for I 2006 blev der udstedt 606 EU-registreringsbeviser og i 2005, 625 EU-registreringsbeviser til medfølgende ægtefæller. Der foreligger ikke tal for Registreringer Der er tre mulige hovedopholdsgrundlag for østarbejdere og østvirksomheder: Individuelt vandrende arbejdstagere, østeuropæiske tjenesteydere med udstationerede østarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende. Registreringsmetoderne spiller en vigtig rolle ved internationale sammenligninger mellem landene af østarbejdskraftens omfang. Der synes at være ret store forskelle i den måde, hvorpå de enkelte lande registrerer f.eks. individuelle arbejdstagere. I Norden har Norge den mest detaljerede registrering af individuelle østarbejdere. Norge fortsætter i en del tilfælde registreringen af fornyede og forlængede ophold ud over 12 måneder. Det sker på trods af, at overgangsreglerne giver østarbejderne samme opholdsrettigheder som andre EU/EØSborgere efter uafbrudt arbejde i sammenlagt 12 måneder. Omvendt registrerer Sverige i modsætning til Danmark og Norge ikke ophold af mindre end 3 måneders varighed. Registreringsforskellene betyder, at antallet af østarbejdere i henholdsvis Danmark og Sverige ikke er helt så forskelligt, som det umiddelbart kan se ud. Imidlertid er antallet af østarbejdere i Sverige væsentligt mindre end i Danmark. Sverige havde i første halvår 2007 registreret knapt nye individuelle arbejdstagere fra EU-10-landene (Migrationsverket, 10. juli 2007),

16 FAOS Forskningsnotat 086 side 16 mens Danmark på samme tidspunkt havde registreret godt 9000 (jf. AMS opgørelse). Individuelle vandrende arbejdstagere De individuelle vandrende arbejdstagere er den type af østarbejdere på det danske arbejdsmarked, som er registreret mest detaljeret. De individuelle østarbejdere registreres hos Udlændingeservice i forbindelse med ansøgningen om arbejdstilladelse eller ved anmeldelsen af deres ansættelse hos en forhåndsgodkendt arbejdsgiver. I Arbejdsmarkedsstyrelsen opsamles og rubriceres data om de vandrende arbejdstagere i forhold til branche, nationalitet, køn, alder og beskæftigelse. Udlændingeservice registrerer de forhåndsgodkendte arbejdsgivere. Registreringen rummer oplysninger om branche, CVR-nummer og fast arbejdssted. Pr. 1. september havde Udlændingeservice i 2007 meddelt arbejdstilladelser til østarbejdere. Endvidere havde Udlændingeservice modtaget anmeldte arbejdsforhold, som endnu ikke var færdigbehandlet og ansøgninger om arbejdstilladelse. Trods forventninger om faldende tilgang af individuelle østarbejdere i efteråret 2007 har Udlændingeservice oplevet, at der dagligt kommer nye anmeldelser og ansøgninger om arbejdstilladelse fra østeuropæere. Derfor har styrelsen opdateret skønnet over det samlede antal registrerede østarbejdere alene i 2007 til i alt Efter 12 måneders uafbrudt arbejde har østarbejdere ret til samme behandling som arbejdstagere fra de gamle EU/EØS-lande. Det betyder, at de har frit kan skifte job uden at skulle indhente arbejdstilladelse til det nye job. Udlændingeservice udsteder et EU-registreringsbevis (jf. EU s opholdsbekendt-gørelse) til EU-10-borgere, der fortsætter med at arbejde i Danmark ud over 12 måneder. I 2006 blev der udsted 894 EU-registreringsbeviser. Udlændingeservice skønner, at der i september 2007 er østarbejdere, som fortsat arbejder i Danmark, efter at 12 måneders perioden er gået. Medfølgende familie til f.eks. østarbejdere med arbejdstilladelse i Danmark har fri adgang til at arbejde uden at opfylde kravene om overenskomstdækning eller sædvanlige løn- og arbejdsforhold. Udlændingeservice havde pr. 1. september 2007 registreret 646 EU-registreringsbeviser til medfølgende familiemedlemmer. Man ved ikke, hvor mange af familiemedlemmerne der arbejder. Omkring 40 pct. af tilladelserne har en varighed på 12 måneder eller mere. Ud fra det tidligere nævnte tal på antallet af østarbejdere, som er blevet meddelt arbejdstilladelse i Danmark efter EU-udvidelsen og frem til 1. september 2007, kan det anslås, at maksimalt østeuropæere har haft mulighed for at forblive i Danmark efter 12 måneders periodens ophør. I dag udstedes EUregistreringsbeviset i situationer, hvor østarbejdere ansøger om forlængelse af opholdstilladelsen ud over 12 måneders perioden. Udlændingeservice oplyser, at der i 2006 blev udstedt i alt EU-registreringsbeviser til østarbejdere, som har arbejdet i Danmark uafbrudt i mere end 12 måneder. I perioden fra 1. januar og frem til 1. september 2007 var tallet EU-registreringsbeviset.

17 FAOS Forskningsnotat 086 side 17 Udstationering Ved udstationering forstås arbejde, der udføres for en virksomhed fra et andet EU-/EØS-land, og som leverer en tjenesteydelse. Udstationering vil blive behandlet indgående i en kommende rapport til Beskæftigelsesministeriet; men eftersom der i nogen grad er tale om forbundne kar mellem de forskellige opholdsgrundlag for østarbejdere, gives her en kort beskrivelse af registreringsmetoderne for udstationerede. Tjenesteydere er som regel uden fast opholdsted og uden en repræsentant i Danmark. Den tjenesteydende virksomhed i Danmark skal registreres i Tønderregisteret. Registret har som hovedformål at sikre, at udenlandske tjenesteydere opfylder deres moms- og skatteforpligtelser i Danmark. I Tønder-registret registreres firmaet navn og udenlandsk adresse, stiftelsessted, bankoplysninger og navnet på den ansvarlige indehaver, samt om der er en herboende kontaktperson (uden økonomisk ansvar). Samtidig registreres indehaverens navn, stilling, adresse, branchekode og bankoplysninger. Aktuelt rummer Tønder-registret ikke oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden, eller hvor virksomheden fysisk udfører sine opgaver. Med juni revisionen af Østaftalen er det planen, at disse oplysninger skal indgå i et nyt register, der etableres pr.1. januar Andre registreringer af udstationerede østarbejdere sker via E101-attesterne, som har til formål at beskytte de udstationerede mod at betale sociale bidrag til Danmark under deres ophold. Endelig er der det såkaldte 7E-register, som er et specialregister for udenlandske underleverandører, som leverer bygge- og anlægsopgaver til danske virksomheder. Registret rummer oplysninger om entreprenørers og underentreprenørers arbejdssted og medbragte ansatte. Den 27. august 2007 havde 184 virksomheder anmeldt 811 kontrakter med 302 udenlandske virksomheder, som sammenlagt havde medbragt medarbejdere til Danmark (kilde: 7Eregistret ). Selvstændig virksomhed Enkeltmandsvirksomheder eller filialer med fast opholdsadresse eller repræsentant i Danmark registres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via CVR-nummeret. Antallet af ansatte i virksomhederne opgøres via ATP. Det er ikke umiddelbart muligt at identificere virksomheder stiftet af østeuropæere via CVRregistreringen. Udlændingeservice præsenterer en opgørelse over samtlige udenlandske virksomheder, som kun angår perioden fra 2005 til Opgørelsen viser en stigning fra 1500 etablerede virksomheder i 2005 til godt 1700 i 2007 frem til 1. august Det vurderes, at i alt virksomheder er etableret i Danmark af østeuropæere efter EU-udvidelsen. Selvstændig virksomhed kan også være etableret i udlandet. F.eks. i et EU- 10-land. I så fald vil virksomhedens arbejde i Danmark være at anse for en midlertidig tjenesteydelse underlagt kravet om registrering i Tønderregistret også ved enkeltmandsvirksomhed uden ansatte.

18 FAOS Forskningsnotat 086 side 18 Illegalt arbejde Begrebet illegalt arbejde anvendes ofte langt bredere end blot på arbejde, der udføres i strid med udlændingelovens regler. I nogle fremstillinger anvendes betegnelsen også på arbejde, udført af østarbejdere, som ikke opfylder betingelser i overenskomsten, eller arbejde udført af udstationerede, hvor betingelserne i udstationeringsloven ikke er opfyldt. I denne rapporten anvendes Illegalt arbejde alene på arbejde udført uden opholds- og arbejdstilladelse. Udlændingeloven rummer sanktioner mod såvel arbejdsgivere som arbejdstagere, der modtager eller udfører illegalt arbejde. Tallet for politianmeldelser af ulovligt arbejde er nogenlunde konstant, under 100 anmeldelser pr. kvartal. I 4. kvartal 2006 steg tallet ret markant til 140 anmeldelser af arbejdsgivere og 118 anmeldelser af arbejdstagere. Vi kender ikke baggrunden for denne stigning I 1. kvartal 2007 er tallet tilbage på det tidligere niveau på under 100 anmeldelser. Ifølge Politiets egne opgørelser (rapport fra Rigspolitiet april 2007) rejser Politiet sigtelser i hovedparten af de anmeldte sager. På arbejdsgiversiden er det overvejende danske arbejdsgivere som retsforfølges, mens der på arbejdstagersiden primært retsforfølges personer uden for EU-området. I forhold til EU-10-landene er der registreret flest anmeldelser og sigtelser vedrørende polske borgere. Hovedparten af sagerne afgøres med bødeforlæg. I ca. 1/5 af de sager som er rejst overfor arbejdsgivere opgiver man påtale. I sager rejst overfor arbejdstagere er påtaleopgivelsen mindre, ca. 1/10 af sagerne. Dele af fagbevægelsen giver udtryk for, at politiets opgørelser er fejlbehæftet. Tilsyneladende er der stor divergens mellem det antal anmeldelser politiet har modtaget, og det antal anmeldelser fagbevægelsen har indgivet. Alene 3F og BAT (kartellet for bygge-, anlæg og træindustri) skønner at have indgivet 4-5 gange flere anmeldelser end politiet har registreret i perioden fra maj 2004 til maj Fagbevægelsen giver udtryk for, at det i praksis synes som om, at det kun er Udlændingeservice, der kan følge op på sager om ulovlig anvendelse af en forhåndsgodkendelse til at ansætte østarbejdere, som ikke er dækket af overenskomsten. Fagbevægelsen oplever, at politiet har problemer med at agere alene på grundlag af fagforeningernes henvendelse. De faglige organisationer har taget en række initiativer for at begrænse problemet med illegalt arbejde. F.eks. har byggefagene i København etableret en telefon hotline, hvor privatpersoner kan ringe med oplysninger om formodede ulovligheder. Borgere, der henvender sig, bliver bl.a. bedt om at notere antallet af personer, som de har set, hvad de lavede og eventuelle registreringsnumre på køretøjer. Antallet af østarbejdere i Danmark Der er kommet væsentligt flere østarbejdere til Danmark end de fleste vurderinger forudsagde inden udvidelsen i Vurderingerne gik i forskellige retnin- 6 I 3F og globalisering (Kongresrapport september 2007) angiver 3F/BAT-afdelingerne at have anmeldt tilfælde af illegalt arbejde i perioden 1. maj maj 2007, mens politiet har registreret anmeldelser i samme periode (s. 66).

19 FAOS Forskningsnotat 086 side 19 ger. Finansministeriets bud, som lå højest, har vist sig at ramme tættest på virkeligheden. Ministeriet skønnede, at der ville komme østarbejdere til Danmark frem til 2030 (Finansministeriet 2003). Vurderingen viser hvor vanskelig udviklingen har været at forudsige. Demografiforskerne Boeri og Brücker anslog i 2000 en nettomigration til Danmark på i alt personer frem til 2030 (DIIS, Østudvidelsen og Arbejdskraften: Myter og realiteter, 2004). Alle var enige om, at der ville komme mange i de første år efter udvidelsen, og at antallet derefter ville aftage. Det er gået anderledes. Der er kommet væsentligt flere østarbejdere end forventet, og tilgangen synes at øges frem for at aftage. I det mindste i det korte tidsperspektiv. Da Rambøll Management fremlagde sin rapport i november 2005 (Analyse af udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked) var der registreret godt aktive arbejdstilladelser, og der var samlet givet arbejdstilladelser i alt efter udvidelsen. Ved udgangen af 2. kvartal 2007 var der givet mere end aktive arbejdstilladelser i I figur 1 nedenfor fremgår udviklingen i antallet af aktuelle godkendte arbejdstilladelser. Figur 1- Udviklingen i aktive arbejdstilladelser udviklingen i aktive arbejdstilladelser 2. kvt kvt aktive arbejdstilladelser Andre Transport Service Byggeriet Industri Landbrug k k k k k k k k k k k k k2 kvartaler Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens database (Antal Arbejdstilladelser til personer fra nye EU-lande). Stregen på figuren angiver indførelsen af forhåndsgodkendelsesordningen (1. juni 2006). Tabellen angår alene de registrerede arbejdstilladelser pr. 1. august 2007 og altså ikke de verserende sager. Som beskrevet ovenfor, er der i august 2007 godt aktive arbejdstilladelser. I hele perioden efter EU-udvidelsen i maj 2004 og frem til 1. september 2007 er der meddelt godt arbejdstilladelser, og yderligere østarbejdere afventer Udlændingeservices godkendelse af deres ansættelse i danske forhåndsgodkendte virksomheder. Udlændingeservice skønner at ca. 20 pct. af arbejdstilladelserne er til gengangere. Det vil sige personer, der har modtaget mere end en arbejdstilladelse i perioden. Samlet anslås det, at i alt personer fra EU-10 landene har arbejdet i Danmark siden udvidelsen i I afsnittet, Udfordringer og løsninger i de enkelte sektorer, vender vi tilbage til udviklingen i antallet af individuelle østarbejdere i de enkelte sektorer.

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen

Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Jens Arnholtz Hansen og Søren Kaj Andersen Januar 2008 Employment Relations

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår.

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår. 29. juni 2007 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Indledende bemærkninger EU-udvidelsen

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen

Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen 083 Hovedresultater fra projektet Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelsesog aftaleforhold Jens Arnholtz Hansen og Søren Kaj Andersen

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om

til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om Vejledning til lønmodtagernes repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd om behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelse til borgere fra de nye EU-lande Vejledning til lønmodtagernes repræsentanter

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen. Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsstyrelsen. Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked 22. november 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked 22. november

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande gav et pust til dansk økonomi på 3,4 mia.kr. og fik væksten til at stige 0,2 pct. point i 2006. Til gengæld

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE

REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE MANUAL 4. UDGAVE, SEPTEMBER 2006 REGLER FOR OPHOLD OG ARBEJDE I DANMARK FOR STATSBORGERE FRA DE ØSTEUROPÆISKE EU-LANDE ORDLISTE EU-udvidelsen Arbejdskraftens frie bevægelighed EU/EØS-statsborgere Den nationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6.1 Sammenfatning 187 6.2 Udenlandske medarbejdere i Danmark 188 6.3 Udenlandske medarbejdere og dansk økonomi 196 6.4 Gode erfaringer med udenlandske medarbejdere

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Copyright 2013 FAOS Printed in Denmark, juni 2013

Læs mere

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT AFSLUTNINGSKONFERENCE PRECAWO PROJEKT A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, D E C E M B ER 6 2 0 1 6 B J A R K E R E F S L U N D, C E N T E R F O R I N D U S T R I A L P R O D U K T I O N, A A L B O R G U N I

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 19. april 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-76 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag april II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere