Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Notat 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Notat 2016"

Transkript

1 Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Notat 2016

2 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM ERHVERVSDRIVENDES OPFORDRING TIL KØB Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Udarbejdet af Forbrugerombudsmanden SIDE 2

3 FORORD Forord Det følger af markedsføringslovens 12a, stk. 1, nr. 6, at erhvervsdrivende ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne skal angive prisen inklusive moms. Formålet med dette notat er at fastlægge Forbrugerombudsmandens opfattelse af, hvornår en købsopfordring skal anses for rettet mod forbrugerne, jf. markedsføringslovens 12a, stk. 1, nr. 6. Indledningsvist fastlægges forbrugerbegrebet, herefter behandles betingelsen om, at købsopfordringen skal være rettet mod forbrugerne. SIDE 3

4 INDHOLD Forbrugerombudsmandens notat om erhvervsdrivendes opfordring til køb Kapitel 1 Forbrugerbegrebet Lovforarbejder Forbrugerombudsmandens opfattelse af forbrugerbegrebet... 6 Kapitel 2 Rettet mod forbrugere Retsgrundlaget Praksis Forbrugerombudsmandens opfattelse af begrebet rettet mod... 9 SIDE 4

5 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM ERHVERVSDRIVENDES OPFORDRING TIL KØB Kapitel 1 Forbrugerbegrebet Markedsføringslovens 12a, stk. 1, nr. 6, har følgende ordlyd: 12 a. Ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne skal en erhvervsdrivende give følgende oplysninger, medmindre de allerede fremgår tydeligt af sammenhængen:.. 6) prisen inklusive afgifter. Bestemmelsen definerer ikke begrebet forbrugerne. Markedsføringslovens 12a blev indført i loven som led i implementeringen af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere (markedsføringsdirektivet), jf. lov nr. lov nr af 20. december Bestemmelsen er en stort set ordret implementering af direktivets artikel 7,(4) om købsopfordringer. Følgende fremgår af lovforslagets[1] specielle bemærkninger til markedsføringslovens 1, stk. 2: "Ifølge direktivets art. 2, litra a, er en forbruger en fysisk person, der i forbindelse med en af direktivet omfattet handelspraksis ikke udøver virksomhed som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver et liberalt erhverv. Dette stemmer overens med dansk civilrets almindelige definition af forbrugerbegrebet, som anvendes af markedsføringsloven. Sammenligningen mellem direktivets definition af en forbruger og dansk civilrets almindelige definition af forbrugerbegrebet er imidlertid ikke korrekt, idet definitionen af den civilretlige forbrugeraftale[2], der har været lovfæstet siden 1994[3], ikke er begrænset til fysiske personer. Ovenstående lovbemærkninger rejser spørgsmålet om, hvorvidt det har været lovgivers hensigt, at direktivets forbrugerbegreb skulle finde anvendelse på de bestemmelser, der blev indført som led i implementeringen, med den konsekvens, at der indføres et nyt og snævrere forbrugerbegreb i dansk ret, eller om det har været lovgivers hensigt, at dansk civilrets almindelige definition af forbrugerbegrebet skulle gælde. Det skal bemærkes, at markedsføringsdirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv. Medlemsstaterne kan dog uden for direktivets område vælge at indføre regler svarende til direktivets. I forbindelse med implementeringen af andre totalharmoniseringsdirektiver på forbrugerområdet[4] har man fra lovgivers side valgt en forbrugerdefinition, der er bredere end direktivernes, således at også visse juridiske personer kan anses for forbrugere. Der er med andre ord ikke noget til hinder for, at der i markedsføringslovens 12a anvendes et forbrugerbegreb, som er bredere end direktivets. SIDE 5

6 KAPITEL 1 FORBRUGERBEGREBET 1.1 Lovforarbejder Markedsføringsloven indeholder ikke og har heller aldrig indeholdt en definition af en forbruger. Definitionen af begrebet en forbruger ses i de tidligere lovforarbejder frem til implementeringen af markedsføringsdirektivet kun behandlet i relation til 6[5] i markedsføringsloven fra 1974, der indeholdt et forbud mod tilgift til en forbruger [6]. I lovforarbejderne[7] til bestemmelsen henvises der til Forbrugerkommissionens delbetænkning II om Markedsføring, Forbrugerombudsmand og Forbrugerklagenævn, side 22, hvor det fremgår, at en forbruger, jf. 6, er den endelige forbruger uanset omsætningsled[8], hvilket svarer til praksis efter den tidligere konkurrencelovs 12, stk. 1[9]. Definitionen af en forbruger i 6 er siden blevet fastslået i flere domme vedrørende bestemmelsen, herunder U H. I lovbemærkningerne til implementeringen af markedsføringsdirektivet fremgår det som nævnt ovenfor, at der i markedsføringsloven hidtil har været anvendt dansk civilrets almindelige definition af forbrugerbegrebet. Denne opfattelse af retstilstanden svarer til beskrivelsen af det generelle markedsføringsretlige forbrugerbegreb i den juridiske litteratur[10] fra før implementeringen af markedsføringsdirektivet. 1.2 Forbrugerombudsmandens opfattelse af forbrugerbegrebet Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det med henvisningen til dansk civilrets almindelige definition af forbrugerbegrebet i lovforarbejderne har været lovgives hensigt, at dette begreb skulle finde anvendelse i markedsføringslovens 12a. Dermed svarer forbrugerbegrebet til den hidtidige opfattelse af forbrugerbegrebet i markedsføringsloven samt definitionen af en forbruger i nyere dansk forbrugerlovgivning. Forbrugerombudsmanden finder således ikke, at der er tilstrækkelig klare holdepunkter for at antage, at det forhold, at der i lovforarbejderne nævnes markedsføringsdirektivets definition af en forbruger, indebærer, at det må lægges til grund, at det har været lovgivers hensigt indføre et nyt og snævrere forbrugerbegreb i markedsføringsloven. Henvisningen til direktivets definition af en forbruger som en fysisk person må derfor antages at bero på den fejlagtige opfattelse, at definitionen svarer til dansk civilrets almindelige definition af forbrugerbegrebet. Det er på denne baggrund Forbrugerombudsmandens opfattelse, at begrebet forbrugerne, jf. markedsføringslovens 12a, stk. 1, nr. 6, skal forstås som personer (juridiske eller fysiske), der hovedsagelig handler uden for deres erhverv. SIDE 6

7 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM ERHVERVSDRIVENDES OPFORDRING TIL KØB Kapitel 2 Rettet mod forbrugere Afgørende for vurderingen efter 12a, stk. 1, nr. 6, er spørgsmålet om, hvorvidt købsopfordringen anses rettet mod forbrugere. Svaret fremgår dog ikke klart af bestemmelsen selv eller dens forarbejde: 2.1 Retsgrundlaget Markedsføringslovens 12a, stk. 1, nr. 6 Markedsføringslovens 12a indeholder ikke en definition af, hvornår en opfordring til køb skal anses for rettet mod forbrugerne. Af 12a, stk. 1, nr. 6, fremgår blot: 12 a, stk. 1 Ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne skal en erhvervsdrivende give følgende oplysninger, medmindre de allerede fremgår tydeligt af sammenhængen: [ ] 6) prisen inklusive afgifter. Bestemmelsen blev indført ved en lovændring[11] i 2006 og implementerer UCPdirektivets[12] bestemmelser om oplysningspligt i forbindelse med købsopfordringer[13]. Hverken lovens forarbejder eller det bagvedliggende direktiv[14] redegør for, hvornår købsopfordringen er rettet mod forbrugere Markedsføringslovens 13 Tidligere anvendte Forbrugerombudsmanden markedsføringslovens 13, stk. 1, som hjemmel i sager om priser uden moms. Da der i 2013 er rejst tvivl om, hvorvidt 13 er i overensstemmelse med UCP-direktivet, anvender Forbrugerombudsmanden i dag 12a, stk. 1, nr. 6, i stedet. Uagtet at markedsføringslovens 13 kan være i strid med direktivet, vil forarbejderne til 13, stk. 1, kunne anvendes i fortolkningen af 12a, stk. 1, nr , stk. 1, lyder: Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ikke salg af varer ved auktionssalg, skal der ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for varen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne, er ikke omfattet af 1. pkt., men skal oplyses særskilt. Hvor varer udbydes elektronisk til forbrugerne med mulighed for bestilling, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse. Det fremgår af forarbejderne til 13, stk. 1[15], at bestemmelsen viderefører bestemmelsen i den daværende prismærkningslovs 1, stk. 1, og at den foreslåede bestemmelse [ 13] har undergået en sproglig modernisering således, at den nugældende formulering "erhvervsmæssigt udbud i detailsalg" i overensstemmelse med moderne sprogbrug foreslås omformuleret til "erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugere". Der er imidlertid hermed ikke tilsigtet en indholdsmæssig indskrænkning af anvendelsesområdet i forhold til den nugældende bestemmelse. SIDE 7

8 KAPITEL 2 RETTET MOD FORBRUGERE Forarbejderne til 13 angiver ikke klart, hvad der skal forstås ved udbud af varer til forbrugere. Det fremgår derudover af den bagvedliggende betænkning[16], at: Bestemmelsen finder kun anvendelse, når den erhvervsdrivende udbyder sine varer til private forbrugere, dvs. personer, der handler i et privat og ikke-erhvervsmæssigt øjemed. Oplysningspligten gælder for varer, der udbydes i et forretningslokale eller andet sted, hvor forbrugerne har adgang, og hvor varerne er synlige for forbrugerne. Ovenstående er dog ikke medtaget i bemærkningerne til lovforslaget. Endelig fremgår det af lovforslagets specielle bemærkninger[17], at for fortolkning af 13 s indhold og anvendelse skal man se på prismærkningslovens forarbejder Prismarkedsføringslovens 1 Prismærkningslovens 1, stk. 1, lød: 1, stk. 1. Den, der erhvervsmæssigt udbyder varer i detailsalg til den almindelige forbruger, skal ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt angive oplysning om pris, incl. moms og andre afgifter, for den enkelte vare eller for den enhed af varen, prisen angår. (min understregning) I betænkning om mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet[18] fremgår, at: Det fastslås i stk. 1 som et almindeligt princip, at varer inden for forbrugsområdet skal forsynes med oplysning om pris. Afgørende er, om varerne erhvervsmæssigt er udbudt i detailsalg, hvorved bemærkes, at disse begreber må forstås i overensstemmelse med almindelig sædvane. Det er dog i forarbejderne ikke nærmere angivet, hvad almindelig sædvane dækker over. Det fremgår af bemærkningerne til prismærkningslovens 1, stk. 1,[19] at: Lovens formål er at tilgodese købere af varer til personligt brug, og mærknings- og skiltningspligten omfatter derfor ikke forretninger, som henvender sig til købere, som skal anvende varerne i deres erhverv. Pligten til mærkning og skiltning er således med hensyn til området sammenfaldende med bestemmelsen i 17, stk. ii, i bekendtgørelse af lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift) af 1. juli 1975, som foreskriver pligt til i priskilte, annoncer og prislister o. lign., der henvender sig til private forbrugere at angive priser indbefattet afgift. Forståelse af, hvornår bestemmelsen finder anvendelse, er dog ikke nærmere uddybet. På baggrund af lovgivningen er det derfor ikke muligt præcist at fastslå, hvordan rettet mod forbrugere skal fortolkes og hvilke momenter, som skal inddrages i vurderingen. 2.2 Praksis UfR H Metro-dommen Højesteret havde ved dommen i 1989 mulighed for at udtale sig om, hvornår der foreligger udbud af varer i detailsalg, jf. prismærkningslovens 1. Sagen omhandlede en virksomhed (Metro), der var indrettet som et selvbetjenings engroslager med adgang alene for momsregistrerede og enkelte storkunder bestående af institutioner mv., der fik adgang via et såkaldt metro-pas. Der blev ikke foretaget kontrol af, at de, som hav- SIDE 8

9 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM ERHVERVSDRIVENDES OPFORDRING TIL KØB de metropas, ikke også foretog indkøb til privat forbrug. Der kunne bl.a. købes varer i så små mængder, at varerne kunne anvendes alene til et privat forbrug. I en konkret reklameavis, der blev fremlagt for retten, blev det endvidere oplyst, at der i forretningen kunne købes alt, hvad du har brug for i det daglige. Højesteret fandt, at: appellantens virksomhed ved sin indretning og markedsføring [i] muliggør - og [ii] bygger på - at kunder også indkøber varer til anvendelse i deres almindelige private forbrug. Appellanten må under disse omstændigheder anses for at»udbyde varer i detailsalg«, således som dette udtryk i prismærkningslovens 1 må forstås. Højesteret stadfæster derfor dommen. Højesteret uddyber dog ikke nærmere, hvornår den erhvervsdrivende ved sin indretning og markedsføring muliggør - og bygger på - at kunder også indkøber varer til anvendelse Landsrettens begrundelse Af landsrettens begrundelse fremgik: Ved straffedommene fra 1977 og 1983[[20]] blev det anset godtgjort, at Metro havde solgt til privat forbrug i et omfang, som i forhold til prismærkningslovens 1 måtte betegnes som ikke uvæsentligt. Efter de for landsretten foreliggende oplysninger om sagsøgerens forretningsdrift, herunder navnlig oplysningerne om, at der ikke foretages kontrol ved udgangen med, at indkøb kun sker til erhvervsmæssig brug, findes det at kunne lægges til grund, at forholdene ikke er ændret væsentligt siden de pådømte overtrædelser af lukkelovgivningen. Når yderligere henses til oplysningerne om sagsøgerens markedsføring finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte Monopolankenævnets afgørelse om at anse sagsøgerens virksomhed for omfattet af prismærkningslovens 1. Landsretten lægger herved vægt på Metros omsætning, kontrolforanstaltninger og markedsføring. Højesteret tiltræder i sin afgørelse kun landsrettens begrundelse for så vidt angår momentet markedsføring, men tiltræder landsrettens begrundelse om omsætning og kontrolforanstaltninger. Vi kan derfor ikke klarlægge, hvilken betydning disse momenter har om nogen. Uagtet at Metros omsætning har været gjort gældende som argument både for Monopoltilsynet og Landsretten, går Højesteret ikke nærmere ind i Metros omsætning. Dette taler for, at omsætningen ikke indgår som et selvstændigt moment. Ej heller synes Højesteret i sin begrundelse at anvende landsrettens begrundelse og Monopoltilsynets praksis hvor der blev lagt vægt på, om der sker et ikke uvæsentligt faktisk salg til forbrugere UfR S Bubble Jet Printer I en dom fra 1993 (U S) fandt Sø- og Handelsretten, at en annonce i Berlingske Tidendes Erhvervstillæg og i fagugebladet ComputerWorld om salg af printere med afbildning og prisoplysning for en Bubble Jet printer efter sit indhold henvendte sig til både private og erhvervsmæssige brugere af printere, hvorfor priserne skulle have været angivet inklusiv moms, jf. prismærkningslovens Forbrugerombudsmandens opfattelse af begrebet rettet mod Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at begrebet rettet mod forbrugerne, jf. markedsføringslovens 12a, stk. 1, nr. 6, i det væsentligste skal fortolkes i overensstemmelse med udtrykket udbud til forbrugere, jf. markedsføringslovens 13. SIDE 9

10 KAPITEL 2 RETTET MOD FORBRUGERE Da markedsføringslovens 13 er en videreførelse af prismærkningslovens 1, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Højesterets dom af (U H) fortsat indeholder det væsentligste fortolkningsbidrag til, hvorledes rettet mod forbrugerne skal forstås. Forbrugerombudsmanden finder på denne baggrund, at der ved vurderingen af, om der er tale om en opfordring til køb rettet mod forbrugerne skal lægges vægt på, om den erhvervsdrivendes virksomhed ved sin indretning og markedsføring muliggør og bygger på salg til forbrugere. Ved vurderingen af, om salg til forbrugere er muliggjort og om virksomheden bygger på salg til forbrugere, skal der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse lægges afgørende vægt på den erhvervsdrivendes markedsføring, herunder om den erhvervsdrivende oplyser, at dennes produkter kan købes af alle, eller om det oplyses, at kun erhvervsdrivende kan handle hos dem. Det afgørende er, hvordan den erhvervsdrivende markedsfører sig markedsføringens udformning og de valgte markedsføringsplatforme. Reklamerer den erhvervsdrivende på forsiden af sin webshop med, at den kun sælger til virksomheder og offentlige institutioner, taler dette for, at markedsføringen ikke er rettet mod forbrugere. Er det ikke klart anført, hvem den erhvervsdrivende retter sin forretning mod, er udgangspunktet, at den er rettet mod både forbrugere og erhvervsdrivende. Er der noget i den erhvervsdrivendes markedsføring, som retter sig mod forbrugere, fx brug hjemme med familien, taler dette for at markedsføringen er rettet mod forbrugere. Dernæst skal der i vurderingen af, om den erhvervsdrivendes salg til forbrugere er muliggjort og bygger på, lægges vægt på, om de produkter, der sælges, kan anvendes af både forbrugere, eller om produkterne typisk alene er beregnet til brug for erhvervsdrivende. Salg af store industrimaskiner, eller større partier af varer, taler for, at markedsføringen er rettet mod erhvervsdrivende. Sælger den erhvervsdrivende overvejende produkter, som retter sig mod erhvervsdrivende, men samtidig også markedsfører enkelte produkter, som kan anvendes af forbrugere, vil det afgørende være, hvordan de specifikke produkter er markedsført. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt begge kriterier må anses for at være til stede, således at priser skal oplyses inklusive moms. Subsidiært til kriteriet om den erhvervsdrivendes markedsføring, kan den erhvervsdrivendes faktiske salg til forbrugere i tvivlstilfælde indgå i vurderingen. I disse tvivlstilfælde vil en meget lav omsætning til forbrugere af den samlede omsætning tale for, at den erhvervsdrivende ikke retter sig mod forbrugere. Omvendt vil en højere omsætning til forbrugere tale for det modsatte resultat. I de tilfælde hvor det er usikkert, hvorvidt markedsføringen retter sig mod forbrugere, eller hvor markedsføringen umiddelbart retter sig mod virksomheder, vil en meget lav omsætning til forbrugere understøtte, at den erhvervsdrivendes virksomhed ikke muliggør eller bygger på salg til forbrugere. Ligeledes vil den erhvervsdrivendes kontrolforanstaltninger, fx køb er kun muligt ved oplysning af CVR nr., eller at hjemmesiden er opdelt i to en til erhverv og en til privat hvor forbrugeren aktivt skal vælge, om man er privat eller erhvervsdrivende, tale for, at den erhvervsdrivende ikke retter sig mod forbrugere. SIDE 10

11 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM ERHVERVSDRIVENDES OPFORDRING TIL KØB [1] Forslag til lov om markedsføring fremsat den 6. oktober 2005 af den daværende familieog forbrugerminister (L 13). [2] Se eksempelvis aftalelovens 38: Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. [3] Jf. lov nr af 21. december 1994, der implementerede de civilretlige dele af Rådets direktiv 93/13/EF af 5. april 1993 om urimelige kontraktsvilkår. [4] Fx forbrugerkreditdirektivet og forbrugerrettighedsdirektivet [5] Lov nr. 297 af 14. juni 1974 om lov om markedsføring [6] Bestemmelsen var den eneste bestemmelse i markedsføringsloven fra 1974, som kun fandt anvendelse over for forbrugere [7] Lovforsalg nr. 120 om forslag til lov om markedsføring fremsat den 8. marts 1974 af den daværende handelsminister. [8] Definitionen er bredere end dansk civilrets definition af en forbruger, idet køb af varer, som skal anvendes i en erhvervsvirksomhed, ikke omfattes af en forbrugeraftale. [9] Forbud mod tilgift [10] Se eksempelvis Markedsføringsloven af Erling Borcher og Frank Bøggild, 1. udgave, side 211 [11] Lov nr af 20. december [12] jf. direktivets art. 7, stk. 4 [13] jf. direktivets art. 7, stk. 4 [14] Det bagvedliggende direktiv finder kun anvendelse over for forbrugere, hvorfor direktivet ikke selv indeholder en betingelse om, at købsopfordringen skal være rettet mod forbrugere. [15] Forslag til lov om markedsføring fremsat den 6. oktober [16] Betænkning 1457, 2005, om revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven, s. 69. [17] Lovforslag nr. 13 fremsat den 6. oktober 2005, bemærkningerne til 11. [18] Betænkning nr. 597, [19] Lovforslag af 3. marts 1977, FT , Tillæg A, sp. 601, bemærkningerne til 1. [20] U H og Østre Landsret dom af 22. juni Det primære spørgsmål under disse sager var, hvorvidt Metro drev detailhandel og dermed var omfattet af lukkelovgivvningen. SIDE 11

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0033 Klageren: XX på vegne YY 8643 Ans By Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børneklippekort

Læs mere

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 BESPARELSESUDSAGN VED MARKEDSFØRING AF FYRVÆRKERI Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Michael Hopp, advokat, partner Jane Frederikke Land, advokat 4. juli 2016 Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Gebyrvejledning 2008

Gebyrvejledning 2008 Gebyrvejledning 2008 Gebyrvejledning Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov nr. 426 af 3. maj 2017) Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juli 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juli 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juli 2013 Sag 335/2012 (1. afdeling) Forbrugerombudsmanden (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod KGS Europe ApS

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere