HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 22. juni 2009 og af Østre Landsrets 23. afdeling den 22. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben og Michael Rekling. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, har påstået Københavns Byrets dom af 22. juni 2009, stadfæstet af Østre Landsret den 22. juni 2010, ophævet og sagen hjemvist til fortsat behandling ved byretten for så vidt angår spørgsmålet om lejens størrelse pr. 1. marts Indstævnte, Synoptik A/S, har påstået stadfæstelse. Anbringender Københavns Kommune har anført, at kommunens adgang til at kræve lejeforhøjelse ikke er begrænset af rammerne i lejekontrakten fortolket ud fra dagældende lovgivning. Forbeholdet i

2 lejekontraktens 2 må således efter en nutidig fortolkning forstås som et generelt forbehold om, at udlejer kan kræve lejeforhøjelse efter den til enhver tid gældende lovgivning. En ny lov finder efter almindelige regler ikke anvendelse på den del af et løbende retsforhold, som allerede er afsluttet, men den anvendes på den del af retsforholdet, hvor det relevante retsfaktum ligger efter lovens ikrafttræden. Synoptik har således ikke ret i, at allerede indgåede lejemål ikke omfattes af en senere lovgivning, som videreudvikler mulighederne for lejeregulering. Reformen af lejelovgivningen i 1975 betød derfor, at Synoptik ikke kunne modsætte sig, at udlejer varslede en lejeforhøjelse til det lejedes værdi. Synoptik må da også ved 1978-tillæggets indgåelse have været fuldt opmærksom på, at udlejer havde opnået ret til at regulere lejen til det lejedes værdi, idet der i modsat fald ikke havde været nogen grund for Synoptik til at acceptere en firedobling af lejen. Da forbeholdet i 2 i 1956-lejekontrakten må forstås som et forbehold om at kunne gøre brug af de lejeforhøjelsesmuligheder, som en udlejer har efter lovgivningen, og da der i 1978-tillægget til lejeaftalen henvises til, at lejevilkårene fortsætter uforandrede, har udlejer i tillægget taget forbehold om at bevare adgangen til at foretage fremtidige lejereguleringer efter lejelovgivningens almindelige regler ved siden af den aftalte pristalsregulering. At Københavns Kommune ikke hidtil har gjort brug af sin adgang til at varsle lejeforhøjelse til det lejedes værdi/markedslejen, kan ikke tillægges nogen betydning, da det alene beror på, at kommunen først i 2006 har fået etableret en samlet administration af kommunens ejendomme med pligt til løbende at gennemgå samtlige lejekontrakter og foranledige, at den opkrævede leje svarer til markedslejen. Det er efter den nugældende erhvervslejelov udgangspunktet, at lejer og udlejer har ret til at regulere lejen til markedslejen, jf. erhvervslejelovens 13. Det er rigtigt, at der er aftalefrihed, men det fremgår hverken af loven eller dens forarbejder, at parterne skal tage forbehold for anvendelse af 13, eller at der gælder særlige vedtagelseskrav. Det fremgår heller ikke af loven eller dens forarbejder, at en aftale om pristalsregulering skulle medføre, at en part mister retten til at kræve lejen reguleret til markedslejen, medmindre parten har forbeholdt sig retten hertil. Synoptik har til støtte for det modsatte standpunkt henvist til Østre Landsrets dom af 16. marts 2010 (stadfæstet ved Højesterets dom gengivet i UfR 2011 s. 3469). Denne afgørelse er imidlertid afgjort ud fra en almindelig aftalemæssig fortolkning baseret på en række konkrete omstændigheder, som ikke er til stede i den foreliggende sag. En sædvanlig aftale om pristalsregulering kan således ikke i sig selv anses for en positiv fravælgelse af er-

3 - 3 - hvervslejelovens 13. Skulle dette være tilfældet, ville det betyde, at også lejeren ville være forhindret i at kræve lejen nedsat til markedslejen, men dette resultat kan ikke udledes ved en sædvanlig fortolkning af en aftale om pristalsregulering. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at sagen angår en ældre lejekontrakt, da erhvervslejelovens 86, stk. 2, udtrykkeligt fastslår, at loven også har virkning for lejeaftaler, der er indgået inden den 1. januar 2000, medmindre andet følger af 89. Denne bestemmelse, som indeholder en udtømmende angivelse af de undtagelser, som skal gælde fra reglen i 86, stk. 2, nævner ikke 13, som derfor finder anvendelse på alle erhvervslejemål, uanset hvornår lejemålet er indgået. Synoptik har anført, at udlejer ikke forud for indgåelsen af 1978-tillægget havde ret til at kræve lejen forhøjet til det lejedes værdi. Der er ingen holdepunkter for at antage, at lejeaftalens 2 skal fortolkes som et generelt forbehold om, at den til enhver tid gældende lejelovgivning skal finde anvendelse med den virkning, at lejekontrakten skulle blive omfattet af en lovgivning, som først indføres langt senere, og som giver udlejeren ret til at kræve lejen forhøjet til det lejedes værdi, i dag markedslejen. Det vil tværtimod forrykke parternes retsstilling væsentligt, hvis en senere lovændring skulle indebære, at udlejer tillægges en ret, som udlejer ikke havde mulighed for at betinge sig på aftaletidspunktet. Et sådant indgreb i en parts bestående og væsentlige rettigheder vil stride mod gældende retsprincipper om, at en borger skal kunne stole på og indrette sig efter, at borgernes rettigheder ikke berøves dem, uden at de har haft mulighed for at afværge dette. Henvisningen i lejekontraktens 2 kan derfor alene være en henvisning til udlejers mulighed for lejeregulering som følge af ændringer i skatter og afgifter, jf. tillige lejeaftalens 5, samt en henvisning til lejelovgivningens dagældende regler om en udlejers ret til at foretage en nærmere angiven procentforhøjelse af lejen i forhold til lejeniveauet i Henvisningen i øvrigt forbliver lejevilkårene uændrede i 1978-tillægget til lejekontrakten kan derfor ikke fortolkes på den måde, at der herved er aftalt mulighed for udlejer til at kræve lejen forhøjet til det lejedes værdi (markedslejen), men indebærer tværtimod en tilkendegivelse om, at parternes retsstilling i øvrigt ikke ændres med 1978-tillægget. Tidligere retspraksis vedrørende lejekontrakter indgået før lovrevisionen i 1975 kan ikke tillægges særlig vægt, da det i ingen af dommene er blevet gjort gældende af lejeren, at den tidligere lovgivning ikke indeholdt hjemmel for udlejer til at kræve lejen forhøjet til det lejedes

4 - 4 - værdi, og at der derfor ikke uden holdepunkter i aftalen var hjemmel til at kræve en sådan lejeforhøjelse. Spørgsmålet herom er derfor ikke tidligere blevet prøvet af domstolene. Erhvervslejelovens 86, stk. 2, om lovens anvendelse på tidligere indgåede lejeaftaler er uden betydning for stillingtagen til dette spørgsmål, da 89 ikke kan antages at angive undtagelserne fra 86, stk. 2, udtømmende. I øvrigt viser retspraksis entydigt, at det beror på en konkret aftalemæssig fortolkning af parternes aftale, om udlejer har ret til at kræve lejen forhøjet til markedsleje i tillæg til en aftalt lejeregulering, uanset om lejeaftalen er indgået før eller efter 2000, og uanset om varslingen er sket før eller efter 2000, og det er følgelig også uden betydning for bedømmelsen af den foreliggende sag, om erhvervslejelovens 89 er udtømmende. Når parterne har aftalt pristalsregulering af lejen, kan lejen ikke i tillæg til den aftalte lejeregulering kræves reguleret til markedslejen, medmindre det ved en almindelig aftalemæssig fortolkning af aftalen kan udledes, at parterne netop har aftalt, at lejen tillige skal kunne reguleres til markedslejen. Det bestrides derfor, at udlejer i en sådan situation har ret til at forhøje lejen efter erhvervslejelovens 13 selv i situationer, hvor kontrakten ikke angiver dette. Hvis parterne som det er sædvanligt har aftalt en pristalsregulering af lejen, og parterne derudover ønsker, at lejen tillige skal kunne reguleres efter reglerne om markedslejen, skal dette kunne udledes af aftalegrundlaget. Dette støttes bl.a. af Østre Landsrets dom af 16. marts 2010 (stadfæstet ved Højesterets dom af 26. september 2011, gengivet i UfR 2011 s. 3469). Det kan heller ikke i den foreliggende sag udledes af aftalegrundlaget, at udlejer har hjemmel til at kræve lejen forhøjet til markedslejen, og der har da heller ikke på noget tidspunkt efter 1975 været varslet en forhøjelse til det lejedes værdi/markedslejen, hvilket i sig selv understøtter, at det stedse har været parternes fælles opfattelse, at lejen ikke kan kræves forhøjet til det lejedes værdi, nu markedslejen. At parterne i 1978 aftalte en firedobling af lejen, må primært ses i lyset af, at der samtidig skete en udvidelse af lejemålet. Retsgrundlaget Ret for en udlejer til, hvis lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi, at forlange lejen forhøjet til et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil, blev indført i 1975 gennem en ændret affattelse af 35 i den dagældende lejelov, jf. lov nr. 82 af 19. marts 1975 om ændring af lov om leje. Ændringsloven trådte i kraft den 1. april 1975 og var ikke begrænset til kun at finde anvendelse på lejeaftaler indgået efter lovens ikrafttræden, jf. ændringslovens 2.

5 - 5 - Lov nr. 237 af 8. juni 1979 om leje videreførte i 47, stk. 1, udlejers adgang til at kræve lejen reguleret til det lejedes værdi. I tilfælde af aftalt uopsigelighed kunne lejeforhøjelse dog kun kræves, når udlejer havde forbeholdt sig at kunne regulere lejen, jf. 47, stk. 4. Ved lov nr. 829 af 21. december 1988 om lejeregulering i erhvervslokaler mv. reguleredes for erhvervslejeforhold lejereguleringen i visse henseender. Udlejers ret til at kræve lejen forhøjet til det lejedes værdi videreførtes i lovens 3. I 5 videreførtes en bestemmelse svarende til lejelovens 49, stk. 1, om lejerens ret til at kræve lejen nedsat til et beløb svarende til det lejedes værdi, og i 9 videreførtes en bestemmelse svarende til lejelovens 53, stk. 1, om, at disse reguleringsregler ikke ved aftale kunne fraviges til skade for lejeren. I bemærkningerne til en til 9 svarende bestemmelse ( 34) i et forudgående og mere omfattende forslag til lov om leje af erhvervslokaler mv., som ikke blev gennemført, hedder det om bestemmelsen bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 529 f.: Bestemmelsen fastslår - i lighed med den gældende lovs 53 - at reglerne om regulering af lejen under hensyn til det lejedes værdi ikke kan fraviges til skade for lejeren. Lejeren kan således altid med den begrænsning, der er indeholdt i 30, stk. 1, ved boligretten få prøvet spørgsmålet, om lejen overstiger det lejedes værdi. Som efter den gældende lejelov vil parterne frit kunne aftale anden regulering af lejen efter f.eks. index eller omsætning. Lejeregulering kan i så fald, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af lejeaftalen, gennemføres såvel efter aftalen herom som efter lovens bestemmelser. Ved lov nr. 934 af 27. december 1991 om ændring af lov om lejeregulering i erhvervslokaler mv. kom følgende bestemmelse ind i loven som 9, stk. 4: Stk. 4. Er det aftalt, at lejen i medfør af særlige reguleringsklausuler skal kunne reguleres på anden måde end anført i 3, skal der i lejeaftalen angives illustrerende regneeksempler, der er relevante i forhold til disse særlige reguleringsklausuler,. Såfremt lejen tillige skal kunne reguleres efter 3, skal dette fremgå udtrykkeligt af lejeaftalen. Indeholder lejeaftalen ikke oplysningerne nævnt i 1. pkt., kan udlejeren ikke kræve lejen reguleret efter de særlige reguleringsklausuler. Det fremgik af ændringslovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at bestemmelsen alene havde virkning for lejeaftaler indgået efter lovens ikrafttræden. 9, stk. 4, fik sin endelige formulering under behandlingen i Folketinget. I det lovforslag, som oprindeligt var blevet fremsat af boligministeren, var 9, stk. 4, blevet foreslået affattet således, jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 2578:

6 - 6 - Stk. 4. Er det aftalt, at lejen skal kunne reguleres på anden måde end anført i 3-5, skal det udtrykkeligt fremgå af lejeaftalen, hvis lejen også skal kunne reguleres efter disse bestemmelser. I bemærkningerne til denne bestemmelse var anført, jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 2586: Som efter den gældende lov vil parterne frit kunne aftale anden regulering end efter det lejedes værdi, men som noget nyt foreslås i stk. 4, at det udtrykkeligt skal fremgå af lejeaftalen, hvis parterne skal kunne benytte lovens regler om lejeregulering, selv om der måtte være aftalt f.eks. pristalsregulering af lejen. Ved lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler mv. er der med virkning fra 1. januar 2000 blevet gennemført en revision af lovgivningen på erhvervslejeområdet gældende også for tidligere indgåede aftaler. Loven indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 4. Lovens fravigelige bestemmelser finder anvendelse, medmindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer eller må anses for indeholdt i aftalen.. Kap. 3. Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår 9. Fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens regulering i lejeperioden sker efter parternes aftale. Stk. 2. Er lejens størrelse ikke aftalt, anses den for at udgøre det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold, jf. 13, stk. 1, 2. og 3. pkt. 13. Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Stk. 5. Regulering til markedsleje kan ske uanset aftalt uopsigelighed. 80. For lejeaftaler, der er indgået inden den 1. januar 2000, sker regulering af lejen til ikrafttræden inden udgangen af 2002 efter reglerne i 81-83, jf. dog stk Stk. 3. En aftale i henhold til tidligere lovgivning om regulering af lejen i medfør af særlige reguleringsklausuler på anden måde end efter det lejedes værdi skal respekteres. Er aftalen indgået den 1. januar 1992 eller senere, gælder betingelserne i de hidtil gældende regler i 9, stk. 4, i lov om lejeregulering i erhvervslokaler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 25. juli 1995, for regulering af lejen efter særlige reguleringsklausuler. Stk. 4. Reguleres lejen som nævnt i stk. 3, og er aftalen indgået den 1. januar 1992 eller senere, kan udlejeren ikke kræve lejen reguleret efter 81, medmindre det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at lejen tillige skal kunne reguleres efter de hidtil gældende regler i 3 i lov om lejeregulering i erhvervslokaler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 25. juli 1995.

7 - 7 - Stk. 5. For de i stk. 1 nævnte aftaler skal varsling af lejeregulering til ikrafttræden den 1. januar 2003 eller senere ske efter reglerne i 13. Lejereguleringen kan dog tidligst få virkning 4 år efter lejeforholdets begyndelse eller efter det tidspunkt, hvor der er trådt en lejeforhøjelse henholdsvis lejenedsættelse i kraft i henhold til de hidtil gældende regler i 3 eller 5 i lov om lejeregulering i erhvervslokaler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 25. juli 1995, eller i henhold til 81 eller 83 i denne lov. Endvidere skal en aftale i henhold til de hidtil gældende regler i 9, stk. 2 eller 3, i lov om lejeregulering i erhvervslokaler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 25. juli 1995, om fraskrivelse af retten til at kræve lejen reguleret i en årrække ud over de i den nævnte lovs 3 og 5 nævnte 4 år respekteres. Reguleres lejen som nævnt i stk. 3, og er aftalen indgået den 1. januar 1992 eller senere, kan udlejeren ikke kræve lejen reguleret efter 13, medmindre det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at lejen tillige skal kunne reguleres efter de hidtil gældende regler i 3 i lov om lejeregulering i erhvervslokaler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 25. juli Loven træder i kraft den 1. januar 2000 og har virkning for lejeaftaler, der indgås den 1. januar 2000 og senere. Stk. 2. Loven har desuden virkning for lejeaftaler, der er indgået inden den 1. januar 2000, jf. dog For de i 86, stk. 2, nævnte aftaler finder de regler om krav til fremhævelse i aftalen af bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, der var gældende som gyldighedsbetingelser på tidspunktet for aftalens indgåelse, anvendelse. Stk. 2. For de i 86, stk. 2, nævnte aftaler finder de regler, der var gældende for tidspunktet for aftalens indgåelse, anvendelse på følgende forhold, medmindre andet er aftalt: 1) Lejerens ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår, 2) Lejerens ret til at genindtræde i lejeforholdet, 3) Lejerens vedligeholdelsespligt,og 4) Beskyttelse mod konkurrerende virksomhed. I bemærkningerne til loven hedder det bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 33, s. 13, 15, 17, 18, 19, 32 og 33: Lovens ikrafttrædelse og virkning Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2000 og har virkning for lejeaftaler, som indgås efter lovens ikrafttræden. Med det formål at opnå, at alle erhvervslejeaftaler er omfattet af den samme lejelov, foreslås det endvidere, at loven også har virkning for allerede indgåede lejeaftaler. Dog kan parterne i sådanne aftaler først kræve regulering af lejen efter de foreslåede bestemmelser om markedsleje med virkning fra 1. januar Forslaget indeholder derfor et særligt kapitel om regulering af lejen i lejeaftaler indgået inden den 1. januar Efter disse regler kan parterne, indtil reglerne om markedsleje får virkning for allerede indgåede aftaler, regulere lejen efter det lejedes værdi. Reglerne herom svarer til de regler, der findes i erhvervslejereguleringsloven om regulering af lejen efter det lejedes værdi. For at få en smidigere tilpasning af lejen foreslås det ved

8 - 8 - henvisning til retsplejelovens 344 om fri bevisbedømmelse som noget nyt præciseret, at bevisførelsen også i sager om det lejedes værdi tillige kan ske på anden måde end ved fremlæggelse af sammenligningslejemål, f.eks. ved syn og skøn. Parterne i sådanne tvister vil desuden kunne aftale voldgift. Som nævnt indebærer forslaget, at loven får virkning for allerede indgåede aftaler. Dette gælder dog ikke i det omfang, overgangsreglerne fastsætter, at tidligere gældende lovgivning finder anvendelse. Dette gælder f.eks. spørgsmålet om afståelsesret. Endvidere bemærkes, at hvis et vilkår m.v. i en lejeaftale i dag er ugyldigt som stridende mod en ufravigelig lovbestemmelse, indebærer lovforslaget ikke, at det ugyldige vilkår bliver gyldigt, selv om et sådant vilkår efter lovforslaget nu ville kunne vedtages. Forslaget indebærer alene, at et vilkår af den nævnte karakter nu vil kunne aftales mellem parterne. Den foreslåede overgangsordning indebærer, at der for så vidt angår gældende aftaler ikke sker en forringelse af væsentlig karakter for nogen af lejeforholdets parter. Lovforslaget bygger således på den forudsætning, at der ikke hjemles indgreb af ekspropriativ karakter i parternes retsstilling efter gældende ret. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... Til 4 Efter den gældende lejelovs 4, stk. 2, anses en lejeaftale for indgået på lovens vilkår i det omfang, der ikke udtrykkeligt er fastsat andet i aftalen. Det har i praksis givet anledning til fortolkningsproblemer, at der efter lejelovens 4, stk. 2, gælder en speciel regel om, at ændring af lejerens retsstilling til skade for lejeren i forhold til retsstillingen efter loven skal være udtrykkelig. Det foreslås derfor, at kravet om, at aftalen udtrykkeligt skal tage stilling til en fravigelse af lejelovgivningens regler, ikke medtages. Herefter vil det bero på en fortolkning af aftalen efter aftalerettens almindelige regler, om der i et konkret tilfælde er aftalt en fravigelse. Den foreslåede bestemmelse svarer til bl.a. købelovens, forsikringsaftalelovens og kommissionslovens bestemmelser. Til 9 Efter de gældende regler kan det aftales, at lejen (evt. tillige) skal kunne reguleres i medfør af særlige reguleringsklausuler. Er det aftalt, at lejen skal reguleres efter sådanne klausuler, stiller loven imidlertid særlige krav til aftalens indhold med hensyn til regneeksempler m.v., jf. erhvervslejereguleringslovens 9, stk. 4. Ovennævnte bestemmelser foreslås erstattet af 9 i nærværende forslag, hvorefter fastsættelsen af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens senere regulering under lejemålets beståen overlades til parternes frie aftale. Med forslaget overlades det til parterne frit at aftale begyndelseslejen, samt hvor ofte og hvordan lejen reguleres..

9 - 9 - Endelig skal forslaget ses i sammenhæng med, at der i 13 foreslås en adgang for begge parter i lejeforholdet til at kunne kræve lejen reguleret, således at den svarer til markedslejen, dvs. den leje som en kyndig lejer og en kyndig udlejer ville aftale for det pågældende lejeforhold. Bestemmelsen kan fraviges ved parternes aftale. Parterne kan både hver for sig og gensidigt give afkald på regulering til markedslejen, og der stilles ikke særlige krav til en aftale herom. Til 13 Som anført i bemærkningerne til 9 kan parterne ved lejeaftalens indgåelse frit aftale lejens størrelse. Parterne er dog beskyttet mod urimelige aftaler og aftalevilkår af forslagets 7. Det foreslås i 13, som er ny, at begge parter i lejeforholdet, medmindre andet er aftalt, skal have en adgang til løbende i lejeforholdet at kræve lejen justeret, således at den svarer til markedslejen. Udgangspunktet for bestemmelsen er, at lejeaftalen er en aftale indgået mellem to kyndige parter, og at disse parter bør have samme adgang til at forlange, at der betales en leje for de lejede lokaler, som svarer til markedslejen. Som det fremgår af forslagets 9 skal der gælde aftalefrihed både med hensyn til fastsættelse af lejens størrelse ved aftalens indgåelse og med hensyn til regulering af lejen i lejeperioden. 13 kan fraviges ved aftale, hvilket indebærer, at parterne står frit med hensyn til at aftale en regulering af lejen i lejeperioden. Parterne kan eksempelvis både hver for sig og gensidigt uden særlige krav til aftalen derom fraskrive sig retten til at kræve lejen reguleret til markedslejen. Ifølge den gældende erhvervslejereguleringslovs 3, stk. 6, kan lejeforhøjelse kræves uanset aftalt uopsigelighed, når udlejeren har forbeholdt sig at kunne regulere lejen. Det foreslås i stk. 5, at regulering af lejen til markedsleje i lejeforhold, hvor der er aftalt uopsigelighed, kan ske uden, at parterne har forbeholdt sig at kunne regulere lejen.. Til 80 Det foreslås i stk. 1 for lejeaftaler, der er indgået inden den 1. januar 2000, i det følgende betegnet som eksisterende lejeaftaler, at lejen kan kræves reguleret efter det lejedes værdi til ikrafttræden inden udgangen af 2002 efter reglerne i forslagets Dog skal en aftale i henhold til den nugældende lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v., 9, stk. 2 eller 3, om fraskrivelse af retten til at kræve lejen reguleret i en årrække ud over de i lovens 3-5 nævnte 4 år respekteres, jf. forslaget i stk. 2. Det samme gælder en aftale i henhold til tidligere lovgivning eller den gældende erhvervslejereguleringslov om regulering af lejen i medfør af særlige reguleringsklausuler på anden måde end efter det lejedes værdi, jf. det foreslåede i stk. 3 og 4. Erhvervslejereguleringslovens 9, stk. 4, der vedrører aftaler om regulering af lejen i medfør af særlige reguleringsklausuler, stiller krav om illustrerende regneeksempler som betingelse for, at lejen kan kræves reguleret efter disse klausuler. Det følger desuden af bestemmelsen, at det er en betingelse for fra udlejers side tillige at kunne kræve lejen reguleret efter det lejedes værdi efter lovens 3, at dette udtrykkeligt fremgår af lejeaftalen.

10 Erhvervslejereguleringslovens 9, stk. 2-4, har virkning for eksisterende lejeaftaler, der er indgået den 1. januar 1992 eller senere. Er der tale om en eksisterende lejeaftale indgået den 1. januar 1992 eller senere om regulering af lejen i medfør af særlige reguleringsklausuler på anden måde end efter det lejedes værdi, følger det af det foreslåede i stk. 3, at regulering efter de aftalte klausuler kun kan ske, hvis aftalen indeholder de illustrerende regneeksempler, som erhvervslejereguleringslovens 9, stk. 4, stiller krav om. For en sådan lejeaftale gælder desuden ifølge forslaget i stk. 4, at udlejer ikke kan kræve lejen reguleret efter det lejedes værdi efter forslagets 81, hvis det ikke udtrykkeligt fremgår af aftalen, at lejen tillige kan reguleres efter erhvervslejereguleringslovens 3. Endelig foreslås det i stk. 5, at reguleres lejen efter særlige reguleringsklausuler på anden måde end efter det lejedes værdi, og er aftalen indgået den 1. januar 1992 eller senere, kan udlejeren ikke kræve lejen reguleret efter 13, medmindre det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at lejen tillige skal kunne reguleres efter de hidtil gældende regler i 3 i lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v. Højesterets begrundelse og resultat Lejelovgivningen har siden 1975 givet en udlejer i et erhvervslejemål adgang til medmindre andet er aftalt at forlange lejeforhøjelse, såfremt lejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. 35, stk. 2, i den dagældende lejelov, der blev videreført som 47 i lejeloven af 1979, senere som 3 i erhvervslejereguleringsloven fra 1988, og som nu er erstattet af 13 i erhvervslejeloven om adgang for hver af parterne til at forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Lejelovgivningen har i samme periode ikke været til hinder for, at udlejer ved aftale har kunnet betinge sig en adgang til at regulere lejen i medfør af særlige reguleringsklausuler ved siden af regulering efter de nævnte lovbestemmelser (såkaldt kombinationsregulering), jf. Højesterets dom gengivet i UfR 1990 s Er en aftale om pristalsregulering eller anden særlig regulering af lejen indgået i perioden fra den 1. januar 1992 til den 31. december 1999, kan udlejeren kun kræve lejen forhøjet i medfør af erhvervslejelovens 13, såfremt det udtrykkeligt fremgår af lejeaftalen, at udlejeren tillige kan kræve lejen reguleret efter 3 i den dagældende erhvervslejereguleringslov, jf. denne lovs 9, stk. 4, 2. pkt., og erhvervslejelovens 80, stk. 5, 4. pkt. Er en aftale om pristalsregulering eller anden særlig regulering af lejen indgået før den 1. januar 1992 eller efter den 31. december 1999, må det bero på en konkret fortolkning af parternes aftale på grundlag af almindelige fortolkningsprincipper, om udlejeren kan antages samtidig at have givet afkald på

11 at kræve lejeregulering efter lejelovgivningens regler om forhøjelse af lejen til det lejedes værdi, henholdsvis markedslejen, jf. nu erhvervslejelovens 13. Lejekontrakten mellem Københavns Kommune og Synoptik blev oprindelig indgået i 1956, og ved tillægget til lejekontrakten af 19. oktober 1978 blev det bl.a. bestemt, at lejen fremover skulle reguleres på grundlag af det lønregulerende pristal. Denne aftale om pristalsregulering udgør efter Højesterets opfattelse ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Københavns Kommune samtidig gav afkald på at kræve lejeforhøjelse i medfør af 35, stk. 2, i den dagældende lejelov, nu erhvervslejelovens 13. Der foreligger heller ikke andre omstændigheder, som sammen med den aftalte pristalsregulering af lejen giver grundlag for at fastslå, at et sådant afkald var et led i parternes aftale. Da Københavns Kommune herefter er berettiget til som udlejer at kræve lejen forhøjet til markedslejen efter erhvervslejelovens 13, tager Højesteret kommunens påstand om dommenes ophævelse og sagens hjemvisning til byretten til fortsat behandling til følge. Thi kendes for ret: Byrettens og landsrettens domme ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved byretten. Spørgsmålet om sagsomkostninger i forbindelse med denne delafgørelse afgøres i forbindelse med byrettens endelige afgørelse af sagen.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 1. juli 2019

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 1. juli 2019 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 1. juli 2019 Sag 217/2018 (1. afdeling) Gaihede Ejendomme ApS (advokat Anne Louise Husen) mod A (advokat Mikkel Jarde) I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. december 2017 Sag 74/2017 (1. afdeling) Josefine Breinholdt Andersen (advokat Lars Langkjær, beskikket) mod Frederiksberg Boligfond (advokat Anne Louise Husen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 246/2017 (2. afdeling) Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes Investeringsfond (advokat Erik Wendelboe Christiansen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 223/2017 (2. afdeling) A og B (advokat Michael S. Wiisbye for begge) mod Tryg Forsikring A/S som mandatar for C og D (advokat Morten Boe Svendsen) I

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. august 2018 Sag 255/2017 (1. afdeling) A og B (advokat Claus Bonnez for begge) mod Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS (advokat John Bjerre Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. august 2017 Sag 14/2017 A (advokat Jan Presfeldt) mod B (advokat Mathias Steinø) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 4. afdeling den 31.

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS 30204/2018 HJR A (advokat Christina Neugebauer) mod B (advokat Poul Westergaard) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 220/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard) mod Selskabet B og A (advokat Peter Giersing for begge) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019

HØJESTERETS DOM. afsagt tirsdag den 30. april 2019 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. april 2019 Sag BS 35199/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Mikkel Holm Nielsen, beskikket) mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (advokat Karsten Hagel Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-3258-14: Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. marts 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. marts 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. marts 2019 Sag 181/2018 Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets fogedret

Læs mere

Tillæg på 10-15% for fremleje! Ny dom fra Østre Landsret

Tillæg på 10-15% for fremleje! Ny dom fra Østre Landsret ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 Sag 11/2018 (2. afdeling) Miljø-Bo A/S (advokat Carsten Pedersen og advokat Eivind Einersen) mod Focus Advokater P/S (advokat Leo Jantzen og advokat Stinne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

RETTEN I VIBORG. Udskrift af dombogen. DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A Ans By og B

RETTEN I VIBORG. Udskrift af dombogen. DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A Ans By og B RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A 8643 Ans By og B 8643 Ans By mod Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS Vestervang 6 8882 Fårvang Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. august 2018 Sag 253/2017 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Henrik Juel Halberg)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37558/2018 HJR (1. afdeling) A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afvisning af en anmodning om fri proces i en sag om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 19. september 2018

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 19. september 2018 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. september 2018 Sag BS 9506/2018 HJR (2. afdeling) Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod X ApS (advokat René Offersen) I tidligere

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. september 2016 Sag 144/2016 A og B (advokat Jakob Fastrup) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Jens Erik Pedersen) I tidligere instanser er truffet afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt fredag den 3. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 29. maj 2018.

HØJESTERETS DOM. afsagt fredag den 3. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 29. maj 2018. HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. maj 2019 Sag BS-23798/2018-HJR (1. afdeling) B som hensiddende i det uskiftede bo efter A (advokat Arvid Andersen) mod Beskæftigelsesministeriet (advokat Rass Holdgaard)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. august 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. august 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018 A (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod B (advokat Anders Rynkebjerg) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

D O M. afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst.

D O M. afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst. D O M afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Jens Hartig Danielsen, Esben Hvam og Anne Knie Andresen (kst.)) i ankesag V.L. B 0756 16 A (advokatfuldmægtig Ida Grelk, Aarhus)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 Sag 182/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Næstved den 20. februar 2015 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 61/2017 A (advokat Karsten Høj) mod Region Hovedstaden (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM - 1 Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM2013.469.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fandt

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 Sag 106/2017 (2. afdeling) Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Tina Vestmark Pedersen, Mikael Lauesen, Shila Vestmark

Læs mere