ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?"

Transkript

1 MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

2

3 Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for industrien, men der er også en del virksomheder, som har styr på arbejdsmiljøet. Virksomhederne skal blive meget bedre til at håndtere arbejdsmiljøet. Nogle virksomheder er motiverede, mens andre skal skubbes. Arbejdsmiljøcertifikater er et redskab for virksomheder, som vil have styr på deres arbejdsmiljø og måske ønsker at vise omverdenen, at arbejdsmiljøet er i orden. Dansk Metal vil have flere virksomheder med certifikat, for det giver medlemmerne bedre arbejdsmiljø og bedre arbejdspladser. Kravene til virksomhedernes indsats for arbejdsmiljøet vokser. Arbejdstilsynet har hidtil kun kontrolleret, at virksomhederne overholdt arbejdsmiljølovgivningen. Nu stiller myndighederne også krav om, at virksomhederne skal dokumentere, at de gør en god arbejdsmiljøindsats, og at de er mere fremadrettede. Arbejdspladsvurdering, tilpasset tilsyn og arbejdsmiljøcertifikat er eksempler på dette. Virksomhederne må forvente, at der fremover vil blive stillet krav til dem fra såvel offentlige som private kunder om, at de kan dokumentere, at de har et godt arbejdsmiljø som betingelse for, at de vil købe deres varer og serviceydelser. Arbejdsmiljøcertifikater er et internationalt fænomen. Det er allerede et krav fra mange større koncerner, som arbejder på tværs af landegrænserne. Denne pjece beskriver de fordele og udfordringer, der kan være ved at få arbejdsmiljøcertifikatet, og hvordan arbejdsmiljøledelse kan indføres på den enkelte virksomhed. På mange virksomheder vil det være medarbejderne, som skal overbevise ledelsen om det fornuftige i at få et certifikat. Pjecen henvender sig især til medlemmer af sikkerheds- og samarbejdsorganisationer og til lokale afdelinger i Dansk Metal. 3

4 4 Hvad er et arbejdsmiljøcertifikat? Virksomheden kan få et arbejdsmiljøcertifikat, hvis der er styr på arbejdsmiljøet, og hvis virksomheden overholder en række krav til arbejdsmiljøarbejdet. Det mest udbredte og anerkendte arbejdsmiljøcertifikat er OHSAS 18001, men der findes også særlige danske arbejdsmiljøcertifikater, som opnås gennem akkrediteret inspektion og akkrediteret certificering. Virksomhederne bestemmer selv, hvilken model man vil gå frem efter. OHAS og den akkrediterede danske certificeringsordning bygger på principperne for arbejdsmiljøledelse og svarer i opbygning til de gængse standarder for ledelsessystemer. Certifikaterne er oplagte for virksomheder, der allerede har et kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøledelsessystem efter internationale standarder eller specifikationer, f.eks. ISO 9000 eller ISO Certifikaterne lægger vægt på kontrol af det ledelsessystem, som virksomheden har etableret, og kontrol af, at der hele tiden er fremdrift i indsatsen, således at arbejdsmiljøet løbende forbedres. Den akkrediterede inspektion er designet til virksomheder, der ikke ønsker et formaliseret ledelsessystem. Denne model lægger vægt på inspektion af det materielle arbejdsmiljø og på kontrol af virksomhedens egen indsats. AKKREDITERING Når en virksomhed får et arbejdsmiljøcertifikat, er det dokumentation for at den overholder nogle særlige krav. Certifikatet udstedes af en såkaldt certificerende organisation f.eks. Dansk Standard, Norsk Veritas eller BVQI. For at sikre kvalitet og troværdighed af et certifikat er der også defineret nogle krav, som den certificerende organisation skal leve op til. Når en certificerende organisation bliver godkendt efter disse krav, hedder det en akkreditering. Det er DANAK, som akkrediterer de certificerende organisationer. Du kan finde de virksomheder, som allerede har fået arbejdsmiljøcertifikat på certificeringsorganisationernes hjemmesider: Dansk Standard: BVQI: Det Norske Veritas: og på Arbejdstilsynets hjemmeside: DANAK finder du på:

5 Arbejdsmiljøcertifikat via OHSAS og akkrediteret certificering For at kunne opnå et arbejdsmiljøcertifikat gennem OHSAS eller akkrediteret certificering skal virksomheden overholder arbejdsmiljølovens minimums bestemmelser og indføre et arbejdsmiljøledelsessystem, som indeholder: En skriftlig arbejdsmiljøpolitik, som udstikker retningslinjerne for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, der afdækker arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. En prioritering af indsatsen og opstilling af mål for forbedringer af arbejdsmiljøet. En handlingsplan for, hvordan, hvornår og hvem der er ansvarlig for, at de opstillede arbejdsmiljømål nås. Procedurer, der sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet er forebyggende og systematisk. En intern kontrolprocedure (audit), der skal kontrollere, at systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende, samt om målene for forbedringer bliver opfyldt. Virksomheder, som ønsker certifikat efter akkrediteret certificering, skal udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse. Heri redegøres for virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøarbejde, de væsentligste arbejdsmiljøforhold samt de beslutninger, virksomheden har taget om det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Arbejdsmiljøredegørelsen skal løbende ajourføres, dog minimum hvert tredje år og være offentligt tilgængelig. 5

6 6 BRUG APV En grundig arbejdspladsvurdering (APV) gør det nemmere for virksomheden at opfylde kravene til certificeret arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøcertifikat via inspektion Vælger virksomheden at opnå et arbejdsmiljøcertifikat gennem en akkrediteret inspektion, skal den kunne dokumentere, at den har: En arbejdsmiljøpolitik. En arbejdspladsvurdering (APV). En organisationsplan over sikkerhedsorganisationen. Skriftlige retningslinjer for oplæring og instruktion samt gennemførelse af lovpligtige uddannelser. Skriftlige retningslinjer for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker. Dokumentation for tilslutning til bedriftssundhedstjenesten (BST). Skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange. Skriftlige retningslinjer for inddragelse af sikkerhedsorganisationen i spørgsmål om planlægning m.v. Skriftlige retningslinjer for information om arbejdsmiljøforhold af betydning for fremmede virksomheder. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der tages om det rummelige arbejdsmarked. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der tages om sundhedsfremme. Derudover skal virksomheden kunne dokumentere: At den ikke har væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der kan give anledning til påbud. At den f.eks. i forbindelse med APV har foretaget en selvstændig kortlægning af de væsentligste psykosociale belastninger. At leverandørbrugsanvisninger for CE-mærkede maskiner samt leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer er til stede på virksomheden. At der er ført lovpligtige eftersyn med de tekniske hjælpemidler. Resultater af indsatsen for at opfylde virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og beslutninger vedr. sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker, typen af ulykker samt oplysning om virksomhedens forebyggelse af arbejdsulykker. At de ansatte eller deres repræsentanter har været inddraget i virksomhedens arbejde med at blive certificeret. Dokumentationen skal være offentligt tilgængelig i samlet form og skal fornys ved hver ny udstedelse af arbejdsmiljøcertifikat.

7 Fordele ved arbejdsmiljøcertifikatet Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat har flere fordele, ikke kun overfor medarbejdere og myndigheder, men også økonomiske fordele. Fordele i virksomheden: En forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, færre arbejdsskader og mindre nedslidning. Færre udgifter til erstatninger og hjælp til tilskadekomne, driftsforstyrrelser, tabte arbejdstimer, kortlægning af ulykke, administration, reparationer, indkøb af nyt udstyr, sygedagpenge, vikartimer, faldende produktivitet, ødelagte råmaterialer og forsinket levering. Mindre korttidsfravær, lavere sygefravær samt bedre fastholdelse af medarbejdere efter endt sygdom. Bedre mulighed for at undgå påbud og bøder fra Arbejdstilsynet. Automatisk kategorisering som en god virksomhed (kategori 1-virksomhed) af Arbejdstilsynet i forbindelse med det tilpassede tilsyn. Bedre sammenhæng mellem udførelsen af arbejdspladsvurdering (APV), arbejdet i sikkerhedsorganisationen og samarbejdet med BST. Større inspiration til forbedringer fra eksterne rådgivere i forbindelse med certificeringsprocessen. Større loyalitet hos medarbejderne, faldende personaleomsætning og derved færre udgifter til fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere. En bedre kommunikation, større viden og bedre dokumentation og systematik i virksomheden som følge af nye procedurer og retningslinjer. Det skaber bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøindsatsen. Stigende produktivitet som følge af mere tilfredshed, tryghed og arbejdsglæde blandt medarbejderne. 7

8 8 Fordele over for omgivelser: Bedre ekstern profilering og markedsføring. Bedre mulighed for at tiltrække ny arbejdskraft. Styrket image, eksempelvis via positiv medieomtale og dermed stigende kundetilfredshed. Bedre mulighed for at leve op til krav fra kunder og større mulighed for at dokumentere håndtering af arbejdsmiljøområdet over for kunder f.eks. ved offentlige udbud. Lavere forsikringspræmier. Lettere og billigere at tiltrække ny kapital, fordi risikoen for påbud og forbud er mindre. Virksomheden bliver en mere sikker investering. Tid og penge til arbejdsmiljøcertifikater Når virksomheden beslutter at få et arbejdsmiljøcertifikat, kræver det ofte en ekstra indsats af medarbejderne og ledelsen i virksomheden. Virksomheden skal anvende ressourcer som tid og penge til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet, og ledelsen skal tage stilling til nye indsatsområder. Men det, der umiddelbart kan opleves som anstrengende, vil være en fordel på lidt længere sigt. Indsatsen, som må opfattes som en investering i fremtiden, kan omfatte: Udgifter til certificeringen. Udgifter til ekstern konsulentbistand eller rådgivning f.eks. fra BST. Øget administration og tidsforbrug i forbindelse med certificering. Øget uddannelse og træning af medarbejdere for at opfylde kravene. Udarbejdelse, indføring og vedligeholdelse af nye rutiner og procedurer. DER ER PENGE AT SPARE Holbæk Kommune har allerede i deres arbejdsmiljøregnskab for 1998 beregnet, at en ulykke i gennemsnit koster kr. PricewaterhouseCoopers har beregnet omkostningerne ved en arbejdsmiljøulykke på en produktionsvirksomhed til kr. pr. ulykke. Dette beløb indeholder bl.a kr. pga. faldende produktivitet lige efter ulykken, kr. til ansættelse og oplæring af en ny medarbejder, kr. i driftsforstyrrelser på ulykkesdagen, samt kr. til sygedagpenge, som virksomheden skal betale.

9 Initiativ til arbejdsmiljøledelse For at få flere virksomheder i gang med det systematiske arbejdsmiljøarbejde er det afgørende, at virksomhedernes ledelse tager stilling til, om virksomheden skal indføre systematisk arbejdsmiljøledelse og få sig et certifikat. Spørgsmålet kan rejses af medarbejderne i virksomheden men også ved hjælp fra andre uden for virksomheden. Det kan eksempelvis være gennem: Sikkerhedsorganisationen Samarbejdsorganisationen BST Arbejdstilsynet Fagforeninger, f.eks. Dansk Metal Arbejdsgiverforeninger Bestyrelsen f.eks. via medarbejderrepræsentanterne Andre virksomheder f.eks. kunder eller ejere Offentlige myndigheder f.eks. i forbindelse med udbud Lokale erhvervsråd Andre netværk, hvor virksomhedsledere også deltager, f.eks. Round Table, Rotary, Junior Chamber, VL-grupperne og Green Network Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter kan forberede sig til diskussionen ved at: Sætte sig ind i certificeringsordningernes indhold og de argumenter, der kan være på virksomheden for og imod. Få kendskab til de redskaber som branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet for at hjælpe virksomheder med at gennemføre en certificeringsproces på en hurtig og effektiv måde. Undersøge, hvad andre virksomheder har gjort for at få et arbejdsmiljøcertifikat, ikke mindst virksomheder inden for samme branche for at kunne inddrage gode eksempler og erfaringer i arbejdet. Certificeringsfirmaerne og Arbejdstilsynet offentliggør navnene på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat på deres hjemmesider. Stille spørgsmål om arbejdsmiljø på bestyrelsesmøder samt få det med som et fast punkt på dagsordenen. Virksomhedens revisor kan opfordres til at kommentere arbejdsmiljøforholdene i sine revisionsprotokollater til bestyrelsen. Diskutere ideen med kolleger, der på forhånd er positive over for ideen, for at tilrettelægge en god dialog med ledelsen. Trække på hjælp fra den lokale Metal-afdeling og Bedriftssundhedstjenesten (BST). 9

10 10 Kom godt i gang! Når virksomheden har taget beslutningen om at få sig et arbejdsmiljøcertifikat, går der som reglen noget tid, inden man står med certifikatet i hånden. God forberedelse mindsker risikoen for at løbe ind i problemer, som sinker eller besværliggør processen. Her er 10 gode råd til at komme godt i gang: 1. Først og fremmest skal ledelsen være afklaret. Den må gøre det klart for sig selv og virksomhedens medarbejdere hvorfor ledelsen ønsker et arbejdsmiljøcertifikat, og hvad den vil opnå med certifikatet. 2. Udover, at beslutningen er forankret i topledelsen, må de forskellige afdelinger i virksomheden inddrages og deltage i beslutningen. 3. Sikkerheds- og samarbejdsorganisationen kan sikre sig, at alle afdelinger og medarbejdere får de informationer, som er nødvendige for at kunne deltage i beslutningen. DÅRLIGT ARBEJDS- MILJØ ER DYRT! Dårligt arbejdsmiljø er dyrt! KL oplyser i publikationen arbejdsmiljø det betaler sig, at: en fraværsdag i gennemsnit koster kr. BAT-kartellet har beregnet, at prisen for en arbejdsulykke på byggepladser er ca kr. Entreprenøren Skanska har beregnet, at de sparer: kr. pr. medarbejder i form af færre udgifter til sygedagpenge, følgeomkostninger og forsikringer som følge af arbejdsulykker gennem en aktiv indsats for arbejdsmiljøet. 4. Ledelsen må vise sin opbakning til opgaven ved at sikre, at der er ressourcer i virksomheden til at gennemføre arbejdet. For at skabe ejerskab i hele virksomheden må ledelsen tydeligt melde forventet ressourceforbrug og resultater ud i virksomheden. 5. Sikkerhedsorganisationen må påtage sig opgaven med at planlægge og tilrettelægge arbejdet med at blive certificeret. Hvis andre arbejdsgrupper skal deltage

11 11 i arbejdet, skal det sikres, at der er tæt kontakt til sikkerhedsorganisationen. 6. Der vil opstå spørgsmål undervejs, som det er nødvendigt, at ledelsen tager stilling til, for at arbejdet kan komme videre. Skab mulighed for, at der hurtigt kan tages stilling, og at alle medarbejdere har mulighed for at få afklaret deres spørgsmål med kort frist. 7. Sikkerhedsorganisationen skal hjælpe de enkelte afdelinger med at finde de forhold og arbejdssteder, hvor arbejdsmiljøet kræver særlig opmærksomhed. 8. Inden ledelsessystemet sættes endeligt i gang på hele virksomheden, kan metoder og værktøjer prøves af i en enkelt afdeling først. Så kan fejl og mangler rettes til inden, der opstår problemer flere steder. 9. Alle på virksomheden skal kunne følge med i, hvordan arbejdet skrider frem og lade sig inspirere af hinanden. Dokumentationen for de aktiviteter og procedurer, som gennemføres, må være tilgængelig. Virksomheder med intranet kan med fordel anvende det til at holde styr på dokumentationen og til at give medarbejderne adgang fra lokale PC ere. 10. Det er en klar fordel, at rådgivning om certificering er baseret på et godt kendskab til virksomheden. Træk på hjælp fra virksomhedens bedriftssundhedstjeneste men husk, at det skal være hjælp til selvhjælp, så virksomheden selv kan holde certifikatet ved lige, når BST er færdig med sit arbejde.

12 12 En ny mulighed for fagbevægelsen Dansk Metals indsats for et bedre arbejdsmiljø skal motivere virksomhederne til at tage ansvar og arbejde forebyggende. Det kan arbejdsmiljøcertifikaterne bruges til. De giver: En ny indgangsvinkel til at samarbejde med virksomheder og bedriftssundhedstjenester (BST) og en mulighed for at opnå en tættere kontakt til såvel medlemmer som arbejdsgiverne. MINDRE SYGEFRAVÆR Mindst 45% af sygefraværet blandt faglærte kan forebygges gennem bedre arbejdsmiljø. Sygefravær i arbejdsmiljøperspektiv maj 2003 AMI. En øget mulighed for at fungere som samarbejdspartner og grundlag for at fungere som kursusudbyder. Mulighed for, at redskaber om arbejdsmiljøledelse fra branchearbejdsmiljørådene bliver brugt. Mulighed for at koble virksomhedens miljøarbejde sammen med indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Anledning til, at arbejdsmiljøet bliver et emne på direktionskontorerne og håndteres på lige fod med andre ledelsesmæssige opgaver. Større inddragelse af medarbejderne i styringen af arbejdsmiljøarbejdet. Mulighed for, at Arbejdstilsynet og andre myndigheder udbreder kendskabet til de gode virksomheder. Medvirke til, at det offentlige giver arbejdsmiljøcertificerede virksomheder fortrinsret i forbindelse med udbud og kontrakter. Færre arbejdsskadesager og derfor mulighed for at flytte ressourcer i fagforeningen fra behandling af arbejdsskadesager til det forebyggende arbejde. Bedre muligheder for at anvise gode jobs til medlemmer, som vil væk fra et dårligt arbejdsmiljø. Gode arbejdsforhold for lærlinge og flere lærlinge, der deltager i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Større mulighed for at motivere underleverandører til også at tage arbejdsmiljøcertifikat, når større kunder allerede er certificerede.

13 FÆLLES SPILLEREGLER 13 Misforståelser undervejs kan undgås ved på forhånd at nedfælde nogle fælles spilleregler. De kan f.eks. omhandle: Hvem skal deltage i arbejdet og med hvilken kompetence? Hvem planlægger og tilrettelægger arbejdet med at blive certificeret? Hvordan anvendes arbejdspladsvurderingen i arbejdet med at blive certificeret? Hvilke behov er der for møder, opstartsseminar, kurser o.lign.? Hvor meget tid og hvor mange ressourcer skal anvendes for at gennemføre de enkelte aktiviteter? Hvem skal styre aktiviteten i de enkelte afdelinger? Hvordan opsamles erfaringerne undervejs? Hvem skal sørge for dokumentationen?

14 14 Nyttige internetadresser Nedenfor findes nogle internetadresser, hvor man kan hente gode råd og informationer om arbejdsmiljøcertifikater, arbejdsmiljøledelse og om arbejdsmiljøforhold generelt: Dansk Metal: Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Branchearbejdsmiljørådet Bygge og Anlæg: Dansk Standard: Bureau Veritas: Norsk Veritas: Arbejdstilsynet: Autobranchens BST: Jern- og metalbranchens BST: El- og vvs-branchens BST: Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmiljøinstituttet: AOF arbejdsmiljøportal: Nul arbejdsulykker: Gode redskaber om arbejdsmiljøcertifikat Arbejdsmiljø værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljø og miljø i autobranchen Arbejdsmiljøledelse De tre redskaber findes på:

15

16 Nyropsgade København V Postboks 308 Tlf.: Fax: August 2003 Bestillingsnr. Mj-042

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Certificeret arbejdsmiljøledelse - hjælper det på resultaterne?

Certificeret arbejdsmiljøledelse - hjælper det på resultaterne? Certificeret arbejdsmiljøledelse - hjælper det på resultaterne? ArbejdsmiljøNET konference Kolding 9. og 10. maj 2017 Ilse Just, Bureau Veritas, Lead auditor og Senior konsulent Telefon 25137125 Bureau

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018

ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018 ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Arbejdstilsynets væsentligste arbejdsmiljøforhold... 2 Arbejdstilsynets arbejdsmiljøarbejde... 2 Ulykker og nærved-ulykker

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling ARBEJDSMILJØUDVALGETS vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling FOA Aalborg Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Indledning Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet,

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven...

1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven... Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 51 O 1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v....2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven...4

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Arbejdstilsynets tilsynspraksis Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Agenda De overordnede rammer for Arbejdstilsynets tilsynsindsats Arbejdstilsynets reaktioner

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer 18. juni 2018 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer I medfør af 65 d i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet

Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet Baggrund Den daværende regering (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017 Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i direktionen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet,

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Indhold. Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til en systematisk indsats. 1. udgave, 1. oplag Psykkonsortiet

Indhold. Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til en systematisk indsats. 1. udgave, 1. oplag Psykkonsortiet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til en systematisk indsats 1. udgave, 1. oplag 2009 Psykkonsortiet Pjecen er produceret af Psykkonsortiet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere