Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsskolen Esbjerg"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013

2 Indhold 2.0 Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Organisering af undervisningen Undervisningsdifferentiering Underviserens roller Praktikvejledning Samarbejde skole og praktik Kompetencemål Praktikmål Undervisningen... 5 Områdefag;... 5 Grundfag... 5 Valgfag - 3 uger... 5 Valgfrie specialefag - 1 uge Skole og praktikplan Formål med vekselvirkningen mellem skole og praktik i uddannelsen... 6 Basisgrupper Bedømmelsesplan Afsluttende bedømmelse... 7 Afsluttende prøve... 8 Bedømmelse i praktikken... 8 Eksamensregler Elevens arbejdstid Læringsaktiviteter og læringselementer Temaer i uddannelsen... 8 Tema 1: I gang med uddannelsen Tema 2: Social- og sundhedshjælperen på jobbet Tema 3: Hverdagslivet... 13

3 1 Tema 4: Sundhed Tema 5: Forandringer og rehabilitering Tema 6: Når livet bliver svært Tema 7: Social- og sundhedshjælperen som borger og fagperson Grundfag...20 Dansk Naturfag Læringsmiljø...21

4 1 2.0 Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Trin 1 af social- og sundhedsuddannelsen. Der optages elever til uddannelsen 6 gange årligt (15. jan., 15. marts, 1. maj, 1. aug., 15. sep. og 15. nov.). Uddannelsens varighed er 14 måneder. Til uddannelsen er knyttet to tværfagligt sammensatte underviserteams, en niveaukoordinator, en skemalægger, to uddannelsesvejledere, specialpædagogiske vejledere og en sekretær. Praktikken finder sted i kommunerne, som også er ansættende myndighed. Den enkelte kommune kan tilrettelægge praktikken forskelligt mht., hvor praktikforløbene foregår, hvilket vil fremgå af kommunens uddannelsesmateriale. Undervisningen finder sted på Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser. Undervisningen er fortrinsvis opdelt i temaer, hvor fagene integreres i læringsaktiviteterne med det mål at fremme elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder i praksis. Det tilstræbes, at undervisningen er praksisnær. Der tages udgangspunkt i cases, eksempler og opgaver, der er formet af praksis. Den praksisnære undervisning skal styrke elevernes evne til at koble teori og praksis. Elevernes relevante undervisnings- og erhvervserfaring inddrages aktivt i undervisningen. 2.3 Organisering af undervisningen Undervisningen foregår hovedsagligt på hold, hvor eleverne med udgangspunkt i bl.a. temaerne arbejder med uddannelsens fag- og kompetencemål. I valgfag og valgfri specialefag arbejder eleverne på tværs af holdene ud fra de til valgte emner. Undervisning i erhvervsrettet andetsprogsdansk foregår også på tværs af holdene. 2.4 Undervisningsdifferentiering Undervisningen tilrettelægges inden for uddannelsens rammer, så den både tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, potentialer og læringsstil, og samtidig indeholder fælles faglige opgaver/oplevelser, der kan være med til at kvalificere eleverne til at samarbejde om opgaveløsning. For at sikre en individuel tilrettelæggelse af uddannelsen samarbejder elev og kontaktlærer om at udarbejde en uddannelses- og forløbsplan indenfor de givne rammer.

5 2 2.5 Underviserens roller Underviseren fungerer typisk i flg. roller: Som underviser, der formidler viden indenfor et veldefineret emne. Som vejleder, når eleverne arbejder selvstændigt eller i grupper. Som facilitator, når eleverne indgår i case-baserede læringssituationer Som kontaktlærer, der vejleder og rådgiver i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 2.6 Praktikvejledning Nøglepersonen i praktikperioderne er elevens praktikvejleder, som vil støtte, udfordre og medvirke til at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer. I praktikvejledningen tages der udgangspunkt i elevens forudsætninger og i elevens forventninger til uddannelsen. 2.7 Samarbejde skole og praktik Skole og praktik/ansættelseskommune samarbejder omkring elevens uddannelsesplan. Hvis eleven har behov for særlige hjælpeforanstaltninger for at opnå målene, vil dette ske i et samarbejde mellem elev, skole og praktik. Det gælder både i skole- og praktikperioder. De første tre måneder af elevens praktik, er også elevens prøvetid. Når der afholdes prøvetidssamtaler, og praktikstedet vurderer, at det er relevant, at skolen deltager, inviteres uddannelsesvejlederen. Eleven kan også kontakte skolen i praktikperioderne med henblik på et samarbejdsmøde. Elevplan anvendes som et kommunikationsredskab mellem elev, skole og praktiksted. Undervisningen i skolen og vejledningen i praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i de 5 pejlemærker (link) og refleksionsmodellen(link) med det formål at understøtte elevens evne til at reflektere, at motivere til læring samt at opnå de erhvervsfaglige kompetencer. 2.8 Kompetencemål Kompetencemålene fra uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 816 af 20/07/2012) gældende både for trin 1 og trin 2. Kompetencemål 1 12 er gældende for trin 1 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde, 2. selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand,

6 3 3. udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg, 4. kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde, 5. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver, 6. skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer, 7. benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø, 8. anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning, 9. anvende relevant velfærdsteknologi, 10. understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, 11. alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, 12. i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 2.9 Praktikmål Praktikmålene er gældende for både trin 1 og 2. Praktikmålene 1 19 er gældende for trin Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver.

7 4 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

8 Undervisningen Social og sundhedshjælperuddannelsens varighed er 14 måneder. Skoleundervisningen består af 24 ugers teori fordelt således; Områdefag; Social og sundhedssektoren 2 uger Pleje og dokumentation 5 uger Psykologi og kommunikation 2,5 uger Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 3,5 uger Ergonomi og arbejdsmiljø 1 uge Grundfag Dansk 4 uger på D niveau Naturfag 2 uger på E niveau Valgfag - 3 uger Der tilbydes altid engelsk som grundfag, og eleven vejledes om betydningen af engelsk i et videreuddannelsesperspektiv. Fravælges engelsk, skal skolen tilbyde anden undervisning. Herved bliver det muligt at vælge valgfag. Forud for hvert elevoptag afgør skolen, hvilke valgfag der udbydes og oprettes. Udbuddet præsenteres for eleverne, og der oprettes hold efter ønsker og prioriteringer. Valgfrie specialefag - 1 uge Der udbydes mindst 2 af følgende fag: Borgere med psykisk sygdom Palliation 1 Demens 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 Se på hvilke valgfag og valgfri specialefag, der aktuelt udbydes.

9 Skole og praktikplan Skole og praktikplan SKOLEPERIODE I PRAKTIK 1 SKOLEPERIODE II PRAKTIK 2 SKOLEPERIODE III Ca. 8 uger Ca. 13 uger Ca. 14 uger Ca. 16 uger Ca. 2 uger Prøve i udtrukket område- eller grundfag og case-eksamen 2.12 Formål med vekselvirkningen mellem skole og praktik i uddannelsen At uddannelsen udgør en meningsfuld helhed, der stimulerer til lyst og interesse for uddannelsen og dermed elevens kommende erhvervsfunktion. At eleven styrkes i aktiv tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger ved hjælp af bl.a. personlige og faglige læringsmål forud for hvert skole- og praktikforløb. På uddannelsens første dag er der introduktion til skoleforløb, praktik og ansættende myndighed. Basisgrupper Eleven fastholder i praktikperioderne kontakten med andre elever fra holdet gennem deltagelse i basisgruppemøder. Formålet med basisgruppemøder i praktik 1 og 2 At eleven erfarer værdien af at indgå i et aktivt samarbejde med andre. At eleven sammen med basisgruppen reflekterer over og vurderer egen og andres indsat. At eleven i samarbejde med basisgruppen iværksætter og følger op på fælles opgaver. At eleven i samarbejde med basisgruppen arbejder bevidst med egne læringsmål. At eleven vurderer og vælger redskaber til evaluering af egne og andres læreprocesser. At eleven er med til at danne kultur for, at man i samspil med andre skaber basis for livslang læring. Basisgrupperne mødes én gang i hver skoleperiode sammen med kontaktlæreren, og to gange i hver praktikperiode. Møderne planlægges af basisgruppens elever i samarbejde med skole og praktik.

10 Bedømmelsesplan I slutningen af hver skoleperiode udarbejdes en skolevejledning til den enkelte elev. I skolevejledningen indgår undervisernes vurdering af elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for skoleperioden. Her vil eleven få indblik i det aktuelle faglige niveau set i forhold til de beskrevne mål for hvert tema Afsluttende bedømmelse Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse, og læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Den afsluttende bedømmelse omfatter: - Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået efter reglerne for faget. - Eksamen i grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning. Oversigt over bedømmelsesform Fag Bedømmelsesform Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode III I II Social- og sundhedssektoren B/IB S/E E Pleje og dokumentation B/IB S/E E Psykologi og kommunikation B/IB S/E E Rehabilitering og sundhedsfaglig B/IB S/E E indsats Arbejdsmiljø og ergonomi B/IB S ikke eksamensfag Naturfag B/IB S/E E Dansk B/IB S/E E Engelsk (som valgfag) E S ikke eksamensfag Valgfrit specialefag B/IB Ikke eksamensfag E = Eksamen S = Standpunktskarakter B/IB = Bestået/ikke bestået

11 8 Afsluttende prøve Ministeriet for Børn og Undervisning udtrækker et af områdefagene (undtagen arbejdsmiljø og ergonomi) eller et af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. Hvilket fag, der er udtrukket, bliver offentliggjort 3 uger før eksamen. De øvrige område og grundfag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Ved den afsluttende eksamen trækker eleven en case, som danner grundlag for en mundtlig eksamination. Formålet med den afsluttende prøve er, at eleven skal kunne demonstrere opfyldelse af kompetencemålene, se afsnit 2.8. Bedømmelse i praktikken Den samlede praktikuddannelse består af 2 praktikperioder, I praktikforløbene planlægges kontinuerlig evaluering, opsamling og vurdering. Ved afslutning af hver praktikperiode bedømmes med godkendt eller ikke godkendt. 2. praktikperiode skal bedømmes godkendt, for at eleven kan fortsætte sit videre uddannelsesforløb. Eksamensregler Der henvises til skolens eksamensregler. Se det generelle afsnit punkt Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget. I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer. Weekend-, aften- og natarbejde samt arbejde på helligdage skal påregnes jf. overenskomsten. 3.0 Læringsaktiviteter og læringselementer 3.1 Temaer i uddannelsen En stor del af undervisningen er organiseret i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiserede undervisning tager udgangspunkt i centrale temaer og tilrettelægges, så den styrker din forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder og bidrager til udviklingen af dine erhvervsfaglige kompetencer.

12 9 Uddannelsen er opdelt i 7 temaer Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Eksamen I gang med uddannelsen Social- og sundhedshjælperen på jobbet Hverdagsliv Sundhed Forandringer og rehabilitering Når livet bliver svært Social- og sundhedshjælper som borger og fagperson 1. skoleperiode Ca. 8 uger 2. skoleperiode Ca. 14 uger 3. skole p. Ca. 2 uger

13 10 Tema 1: I gang med uddannelsen Formål at eleven introduceres til uddannelsen og skolen samt hvordan man indgår i en læreproces læringselementer Velkommen Præsentation Studieteknik faglig læsning Introduktion til den lokale uddannelsesplan Elevplan Introduktion til skolens tilbud, bibliotek, sundhedscafe, lektiecafe m.m. Refleksionsmodel holdaktivitet Værdier, normer og gruppedynamik Basisgrupper Mødet med et andet menneske

14 11 Tema 2: Social- og sundhedshjælperen på jobbet Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om hvad rollen som social- og sundhedshjælper indebærer i forhold til rammer, lovgivning, dokumentation og udøvelse af faget. Fag og fagmål som indgår i temaet Målpind 2. Eleven kender de social og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 3. Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. 4. Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området, så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser og sygplejefaglige optegnelser. 6. Eleverne kan forklare kravene til faglig dokumentation, og herunder hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. 11. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 12. Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. 3. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anderkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikationen kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Læringselementer Kvalitetsstandard Konfliktforståelse Rettigheder og pligter Patientsikkerhed Observation Dokumentation + dokumentationssystemer Anderkendende tilgang Social- og sundhedshjælperen som fag- og myndighedsperson Arbejdsmiljølovgivning APV Forflytninger Linnedskift Ud i praktik Social- og sundhedspolitiske målsætninger 1. Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som

15 12 social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi

16 13 Tema 3: Hverdagslivet Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om hvilke fysiske, psykiske og sociale forhold, der har betydning for borgerens hverdagsliv Mål- Fag og fagmål som indgår i temaet pind 5. Eleven kan forklare hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 1. Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov. 1. Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relation til borgere, pårørende og kollegaer. 1. Eleven kan ud fra viden om borgerens behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 3. Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgerens livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 5. Eleven kan forklare netværkets betydning og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 6. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 7. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg og kan forklare hvordan borgere inddrages. Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Læringselementer Behov Aktiviteter Døgnrytme Livsformer Normer, holdninger og fordomme Værdier Livskvalitet Livshistorie Almindelig daglig livsførelse Netværk Kultur Demokratiske rettigheder Selvbestemmelse Arbejdsmiljø og ergonomi

17 Tema 4: Sundhed Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om, hvordan livsstilen påvirker menneskets fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Målpind Fag og fagmål som indgår i temaet Læringselementer 2. Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, 4. Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkede borgers behov 6. Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 9. Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov 10. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 4. Eleven kan forklare, hvordan man som social - og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. 2. Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner. 2. Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 14 Normalitet Sundhedsfrem me Krop Aldring Identitet Kram Livsstil Hygiejne Kommunikation Forebyggelse Livsfaser Motivation Egenomsorg Social og sundhedspolitiske målsætninger

18 15 Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi

19 16 Tema 5: Forandringer og rehabilitering Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om hvilken rolle social- og sundhedshjælperen spiller i forhold til borgere med forandringer i sundhedstilstanden og i forhold til borgere, hvis funktionsevne er nedsat. Målpind Fag og fagmål som indgår i temaet Læringselementer 1. Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra serviceloven og sundhedsloven. 7. Eleverne kan forklare opgavefordelingen inden for social-og sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger- /patientforløb. 2. Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 3. Eleven kan forklare hvordan social-og sundhedshjælperen hjælper borgere med at indtage medicin 4. Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkede borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. 8. Eleven kender forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og Serviceloven Sundhedsloven Delegering Utilsigtede hændelser Dokumentation Forflytnings- og lejringsopgaver Mestring og egenomsorg Kommunikation Motivation Vejledning/rådgivning Velfærdsteknologi Praktisk hjælp Hjælpe med at indtage medicin Observationer Opgavefordeling komplekse/ikke komplekse Hyppigst forekommende kroniske sygdomme Forebyggende indsats Smittespredning Ernæringsrigtig kost Netværk og tilbud

20 17 sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner. 9. Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgres opfattelse af livskvalitet 3. Eleven kan forklare, hvilken betydning tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver har for det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 4. Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Træningsplaner Tværfaglighed Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi

21 18 Tema 6: Når livet bliver svært Formål: Eleven opnår grundlæggende viden om social -og sundhedshjælperens rolle overfor borgeren, og hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte til at mestre en svær livssituation. Målpind Fag og fagmål som indgår i temaet Læringselementer 5. Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og Mestring og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde egenomsorg 5. Eleven kan forklare, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen Palliativ indsats eller støtte borgeren i selv at udføre den. Psykiske lidelser 7. Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan Handicaps forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt Støtte og hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til vejledning ønskede ritualer. Komplekse/ikke 8. Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin komplekse egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. opgaver 13. Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på at en borger har psykotisk, depressiv eller Tværfagligt selvmordstruende adfærd. samarbejde 14. Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere Konflikthåndtering med demens, misbrug eller psykisk sygdom. Vold og 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i magtanvendelse samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Tab, sorg og 6. Eleven kan forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres kriser pårørende i forbindelse med sorg og krise. Forflytnings- og 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre lejringsopgaver hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen Omsorg arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 5. Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi

22 19 Tema 7: Social- og sundhedshjælperen som borger og fagperson Formål: Eleven skal blive bevidst om og reflektere over personlige og faglige kompetencer, samt kommunikationens betydning i samarbejde med borgere, pårørende og kolleger. Målpind Fag og fagmål som indgår i temaet Læringselementer 3. Eleven kan forklare hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer Arbejdspladskultur 1. Eleven kan forklare, hvordan identiet, normer, holdninger og fordomme har betydning for Konflikter og arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i konflikthåndtering forhold til en professionel praksis. Samarbejde 3. Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en Kommunikation anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Førstehjælp 5. Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 6. Eleven har kendskab til faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. 15 Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge Jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Målpind angivet for følgende fag: Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og socialog sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi

23 Grundfag Grundfagene støtter op om den tematiserede undervisning. Dansk I faget dansk vil du arbejde med samtlige undervisningsmål for dansk i både skoleperiode 1 og 2. Kommunikation er en væsentlig del af dit kommende arbejdsredskab. Derfor vil du komme til at arbejde med de fire færdigheder: at tale, lytte, læse og skrive. De er fundamentet for den mundtlige og skriftlige kommunikation i arbejdet og i uddannelsen. Tekster og forskellige opgaver og øvelser vil give dig mulighed for at udvikle dine strategier inden for hver enkelt færdighed. De er nyttige redskaber for dig i danskfaget, men også i de andre fag. I undervisningen vil du blive præsenteret for forskellige teksttyper. Teksterne vil have relation til dit kommende job. Det er tekster om ældrepleje, omsorg, livskvalitet samt alderdom, demens og døden. Undervejs i forløbet vil du arbejde med små skriftlige opgaver, hvor du øver dig i de forskellige skriftlige genrer som du vil møde i uddannelsen og praktikken fx. livshistorier, plejeplaner og dokumentation. Grundfagsprøve i Dansk D niveau Danskprøven på SSH-uddannelsen tager udgangspunkt i en tekstsamling. Eksamen er mundtlig og individuel og tager udgangspunkt i en tekstsamling med et fælles tema, der knytter sig til social- og sundhedsområdet. Du har hele den første dag til forberedelse. Skolen stiller support til rådighed i tidsrummet mellem Eksamen Tidligst på prøvens anden dag bliver du eksamineret i de opgaver som du har forberedt. Til eksamen afsættes der 30 minutter inkl. Vurdering. Naturfag I naturfag vil du blandt andet opnå viden om: Hvilke rengøringsmidler, du skal anvende. Håndtering, mærkning og dosering af rengørings- og vaskemidler. PH-værdi og tensider i forbindelse med rengøringsmidler. Enzymer, og hvordan de virker i forbindelse med tøjvask. Mikroorganismer, smitteveje og immunforsvar. Kostens sammensætning så som de energigivende næringsstoffer samt vitaminer og mineraler Opbygningen af simple kemiske forbindelser f.eks. salte, vand, ilt og kuldioxid

24 21 I naturfag arbejdes med teoretiske oplæg fra underviseren, eksperimenter, opgaveløsning - selvstændigt og i grupper, case-arbejde, beregninger samt dokumentation i form af skriftlige og mundtlige/kreative fremlæggelser. Dokumentationen skal du have godkendt for at blive indstillet til eksamen. Eksamen 30 min. mundtlig case-eksamen (inkl. votering). Eksamen er individuel og tager udgangspunkt i en elevudarbejdet disposition. Eleven har ca. 7 min. til et oplæg. Med baggrund i casen skal eleven: Identificere og uddrage områder som hører ind under naturfag. Eleven uddyber mindst to af områderne. Redegøre for relevante teorier i forhold hertil. Inddrage relevante forsøg eller udstyr. 3.3 Læringsmiljø I undervisningen vil du stifte bekendtskab med mange forskellige læringsmetoder. Der vil f.eks. være; Tavleundervisning Klassedialog Gruppearbejde Individuelle opgaver Case baseret læring Rollespil Fysisk aktivitet/motion Praktiske øvelser Videooptagelser med feedback Fremlæggelser. Som social- og sundhedshjælper bruger man sig selv i arbejdet, du er redskabet. Du skal derfor forvente, at en del af undervisningen har fokus på dig, f.eks. hvordan du kan styrke din sundhed, hvordan du opøver din evne til at indgå i samspil med andre m.m. For at få viden om bl.a., hvordan det er at modtage hjælp, hvordan man kan forbedre sine arbejdsgange eller sin pædagogiske tilgang, vil du i konkrete situationer skulle agere borger, f.eks. ved forflytninger, tandbørstning m.m.

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Gældende fra 1. januar 2014 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.1 Praktiske oplysninger om skolen 4 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere