Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21"

Transkript

1 PLO, januar 2016, sagsnr Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Hvis der opstår tvivl i forbindelse med kontraktens indgåelse kan man, uanset medlemsskab i PLA eller ej, som arbejdsgiver kontakte advokaterne i PLA på tlf med henblik på rådgivning. Som ansat læge organiseret i PLO kan man kontakte advokaterne i PLO med henblik på rådgivning vedrørende kontraktens udfyldelse. Som ansat læge organiseret i YL kontaktes YL s sekretariat. For at opfylde lovens krav er det vigtigt, at ansættelseskontrakten udfyldes rigtigt. I henhold til loven skal en arbejdsgiver senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt, give lønmodtageren oplysninger om en lang række forhold. Såfremt arbejdsgiveren ikke overholder sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. PLO og PLA anbefaler, at der altid udarbejdes en ansættelseskontrakt før ansættelsen påbegyndes. I henhold til loven skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet være så klart og tydeligt beskrevet, at den ansatte ikke kan være i tvivl om, hvad der er aftalt. Opfylder ansættelseskontrakten ikke dette krav, er det som udgangspunkt arbejdsgiver, der bærer ansvaret for dette særligt hvis der efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er aftalt. Kontrakten tager udgangspunkt i, at den ansatte læge er funktionær med de rettigheder og pligter der følger heraf. Den ansatte læge er ikke omfattet af en overenskomst der regulerer løn og øvrige ansættelsesvilkår. Mange vilkår er derfor overladt til aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte læge. Vilkår som alene er reguleret ved aftale mellem parterne, er i standardkontrakten udformet således, at parterne med afkrydsning skal markere, hvad der er gældende for ansættelsesforholdet. Det anbefales, at der tages stilling og sættes kryds overalt hvor der er indsat afkrydsningsmulighed. Hvis et vilkår ikke kan fraviges ved aftale, vil der ikke være afkrydsningsmuligheder. Kontrakten skal i kopi indsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø til orientering. Ad 1 Det overenskomstmæssige grundlag for ansættelsen Overenskomst for almen praksis hjemler nedenstående 3 muligheder for ansættelse af en speciallæge i almen medicin: Ved afkrydsning skal det angives, hvad det overenskomstmæssige grundlag for ansættelsen er. 20, stk. 1: En praksis kan ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til at besætte en lægekapacitet med en ansat speciallæge i almen medicin i stedet for med en kompagnon. Ligeledes kan der ansøges om, at en delepraksistilladelse effektueres ved ansættelse af en speciallæge i almen medicin. Samarbejdsudvalget imødekommer ansøgningen, med mindre væsentlige hensyn taler imod. Antallet af ansatte læger kan dog maksimalt udgøre halvdelen af antallet af lægekapaciteter tilknyttet en praksis. Når en ansat speciallæge udtræder, skal der ansøges om en ny tilladelse fra samarbejdsudvalget, hvis praksis fortsat ønsker at lægekapaciteten besættes med en ansat speciallæge. Samarbejdsudvalget kan vælge at gøre tilladelser tidsbegrænsede.

2 20, stk. 3: En praksis har uden ansøgning til samarbejdsudvalget ret til at ansætte en speciallæge i almen medicin, f.eks. med henblik på kompagniskab, i en periode på ét år, hvis der på grund af en læges praksisophør eller på grund af en tilladelse til udvidelse af praksis er en ledig lægekapacitet i praksis, eller hvis praksis er blevet tildelt en ny tilladelse til delepraksis. Senest efter et år skal den ledige praksisdel eller delepraksisdel overdrages til en læge, der tilmeldes denne overenskomst i overensstemmelse med reglerne i 12 eller der skal være ansat en speciallæge i almen medicin i fast stilling i medfør af reglen i stk. 1. Fristen på et år regnes fra den dato, pr. hvilken en læge har meddelt praksisophør til regionen eller den dato, pr. hvilken samarbejdsudvalget har givet tilladelse til udvidelse af praksis eller tilladelse til delepraksis. 21: Samarbejdsudvalget kan give en praksis tilladelse til - ud over det antal kapaciteter praksis råder over i henhold til lægedækningsberegningen - at ansætte en ekstra speciallæge i almen medicin, hvis den pågældende praksis ved siden af arbejdet i almen praksis stiller arbejdskraft til rådighed for de almenmedicinske institutter ved universiteterne, for funktionen som bedriftslæge, kommunallæge, praksiskoordinator, praksiskonsulent, kvalitetssikringskoordinator, efteruddannelsesvejleder eller tilsvarende, eller for fagpolitisk arbejde. Samarbejdsudvalget kan knytte eventuelle vilkår til tilladelsen. Ad 2 Ansættelse Arbejdstidens længde skal angives i antal ugentlige arbejdstimer. Da ansættelsesforholdet ikke er overenskomstdækket kan det aftales, at den ugentlige arbejdstid er mere end 37 timer. Der skal ligeledes tages stilling til, hvorledes man håndterer overarbejde. Ad 3 Ansvarsområde B virker som alment praktiserende læge hos A og deltager i alt lægearbejde. B er forpligtet til at overholde overenskomst for almen praksis. Ad 4 Aflønning B s aflønning beror på individuel aftale mellem A og B. Der er ikke fastsat en overenskomstmæssig løn for B. Der kan således aftales en fast månedsløn eller en provisionsløn. Fast løn Ved aftale om fast løn kan man eventuelt tage udgangspunkt i en kendt lægefigur, f.eks. 1. reservelæge, afdelingslæge eller ikke vagtbærende overlæge. Opdaterede lønoversigter for disse lægefigurer kan ses på laeger.dk. Indgås der mellem A og B aftale om, at aflønningen er fast henledes opmærksomheden på, at lønnens regulering ligeledes bør aftales. Lønreguleringen kan oplagt følge referenceoverenskomsten. Med anden lønaftale kan man evt. aftale, at lønnen reguleres hver den 1. april og 1. oktober med stigningen i overenskomsttillægget, jf. overenskomst om almen praksis, 62 stk. 3. Provisionsløn Ved fastsættelse af provisionsprocenten vil det være tilrådeligt at tage udgangspunkt i klinikkens konkrete omkostningsniveau (herunder også hvad der måtte være aftalt i forbindelse med efteruddannelse, barsel osv. for B) i forhandlingen mellem A og B. Dertil kommer naturligvis forhold af betydning for rekrutteringen, idet almindelige markedsmekanismer således kan få direkte eller indirekte betydning for hvilke løn- og ansættelsesvilkår, der opnås enighed om. Betragtningen er således, at alle disse forhold skal afspejles i den aftalte provisionsprocent. Til orientering kan det oplyses, at den gennemsnitlige omkostningsprocent i almen praksis i 2011 udgjorde 53,61%. Ved fastlæggelse af provisionsprocenten henledes opmærksomheden på, at A iflg. aftale kan være forpligtet til at betale pension til B af provisionen, ligesom den er feriepengeberettiget.

3 Garantiløn Garantilønnen er indført for at sikre, at B er sikret en løn i de første måneder af ansættelsesforholdet, hvor patientgrundlag og omsætning skal opbygges. Ad 5 Pension Der skal mellem A og B indgås aftale om, hvorvidt der til stillingen er knyttet en pensionsordning. Vælger parterne at stillingen er forbundet med en pensionsordning, vil en referenceoverenskomst (f.eks. for afdelingslæger) kunne angive procenterne af såvel B s eget pensionsbidrag som A s pensionsbidrag. Indgås alternativ lønaftale, som ikke er hægtet op på nogen overenskomst, kan der eventuelt indgås aftale om, at A til Lægernes Pensionskasse indbetaler pension for B. Pensionsbidraget kan her f.eks. udgøre i alt 17,50% af de pensionsgivende løndele (= A-indkomsten bortset fra B s eventuelle lægevagtsindtægt). Af pensionsbidraget udgør arbejdsgiverbidraget 2/3 svarende til 11,67% som A betaler ud over lønnen i 4. B s eget bidrag udgør 1/3 svarende til 5,83% som fratrækkes lønnen i 4. Ad 6 Lægevagt Som ansat praktiserende læge er B forpligtet til på lige fod med øvrige læger at deltage i lægevagten, med mindre anden aftale indgås. Det kan aftales, hvorvidt B s vagter medregnes i arbejdstiden eller ej, ligesom det kan aftales, om B modtager egne indtjente honorarer i vagttiden med fradrag for feriepenge og lønsumsafgift. B s eventuelle vagtindtægt indgår i grundlaget for B s feriepengeberegning men ikke for pensionsberegningen. Det påhviler B at udrede det til enhver tid gældende vagtbidrag, medmindre B s vagtarbejde indregnes i arbejdstiden og ikke honoreres særskilt. I så fald betales B s vagtbidrag af arbejdsgiver. Endelig giver ansættelseskontrakten mulighed for, at der indgås helt anden aftale vedrørende lægevagtarbejde. Ad 7 Sygdom Funktionærloven fastslår, at sygdom er lovligt forfald, hvilket vil sige, at B har krav på løn under sygefravær. Herved forstås, at B under sygdom skal oppebære en løn, der ikke afviger væsentligt fra, hvad B normalt oppebærer. Er B provisionslønnet skal man vurdere, hvad B antageligt ville have oppebåret i provision, såfremt B ikke var blevet syg. Dette beløb skal betales til almindelig løn afregningstermin. Der er således tale om et skøn baseret på de foreliggende konkrete forhold, og der kan tages udgangspunkt i følgende retningslinjer: Udgangspunktet for beregning er den indtægt, B ville have oppebåret. Man kan derfor ikke uden videre lægge den provisionsindtægt til grund, som en efterfølger eller vikar i stillingen måtte oppebære. I mangel af faste holdepunkter for indtjeningen, må udgangspunktet tages i B s hidtidige indtjening i stillingen. Er der tale om en svingende indtjening må udgangspunktet tages i gennemsnitsindtjeningen for en periode af f.eks. tre, seks eller 12 måneder. Perioder med fravær pga. sygdom eller barsel, eller perioder hvor klinikken har været ferielukket, indgår ikke ved beregningen af gennemsnitsindtjeningen. I nyetablerede ansættelsesforhold vil provisionsindtjeningen typisk have været stigende og en forventet fortsat udvikling bør således være et af parametrene i beregningen. Dagpengerefusion Hvis B er fraværende pga. sygdom i mere end 30 dage, kan arbejdsgiver få refusion af B s sygedagpenge fra B s bopælskommune for det antal dage ud over de første 30, hvor B fortsat er fraværende. Fraværet anmeldes i kommunen. Sygedagpenge udgør i 2016 maksimalt 112,88 kr. pr. time svarende til kr. pr. uge. Sygedagpenge til en medarbejder er A-indkomst og indgår som almindelig løn i

4 trækgrundlaget. Der betales ATP-bidrag af sygedagpenge. Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere Mindre arbejdsgivere kan frigøre sig fra forpligtelsen til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden mod at tilmelde sig en forsikringsordning. En forsikret arbejdsgiver modtager således refusion af en medarbejders sygedagpenge allerede fra medarbejderens 2. fraværsdag der er altså ingen arbejdsgiverperiode. En forsikring dækker alle medarbejdere. Forsikringsordningen kan tegnes, når de samlede lønudgifter ikke overstiger kr. (januar 2016) og arbejdsgiver har et aktivt SE/CVR-nummer. Forsikringspræmien vil i 2016 udgøre 0,79 % af den samlede lønsum. Optagelse i forsikringsordningen sker ved tilmelding til Statens Administration, telefon , telefax Telefontid: Mandag - fredag kl Statens Administration har også udarbejdet en pjece med informationer om forsikringsordningen. Tilmeldingsblanketten kan downloades eller udleveres af den kommune, hvori praksis ligger. Administrationsudvalget Såfremt B er organiseret i PLO, er praksis i henhold til Regler og Forretningsorden for Administrationsudvalget berettiget til udbetaling af sygehjælp på samme vilkår, som hvis B havde været ejer. Sygefravær anmeldes til Administrationsudvalget ved at udfylde og indsende en blanket senest den 5. i den efterfølgende måned. Sygefravær anmeldes uanset om sygefraværet giver anledning til godtgørelse. Fravær anmeldes på følgende link: uldtids%20sygehj%c3%a6lp/prakt.%20l%c3%a6ger Ad 8: Barns sygdom B er ikke berettiget til fravær i forbindelse med barns sygdom medmindre det udtrykkeligt er aftalt. Ønskes det at B har ret til fravær og løn på barnets 1. sygedag/1. og 2. sygedag afkrydses i relevant rubrik. Fravær i forbindelse med barns sygdom berettiger ikke til sygedagpenge fra kommunen eller sygehjælp fra administrationsudvalget, jf. ovenfor under 7. Ad 9 Graviditet, barsel og adoption B har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i henhold til gældende lovgivning. Er B kvinde, er B i forbindelse med fraværet, som funktionær berettiget til halv løn i 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Er B organiseret i PLO forbedres B s lønrettigheder under fraværet, idet B har ret til sædvanlig løn under fravær svarende til den periode, som A fra PLO s Administrationsudvalg kan modtage fraværshjælp i forbindelse med B s fravær grundet graviditet, barsel og adoption. Administrationsudvalget B er, i det omfang at praksis er berettiget til barselshjælp, forpligtet til at medvirke til anmeldelse af sit fravær til Administrationsudvalget. Oplysningsskema og fraværsskema kan rekvireres på laeger.dk eller ved kontakt til administrationsudvalget på tlf Skemaerne returneres til Administrationsudvalget i slutningen af den første måneds barsel/adoptionsorlov eller senest d. 5. i efterfølgende måned. Administrationsudvalget vil herefter kontakte A og B om det videre forløb. Barselsdagpengerefusion Når A udbetaler løn til B under fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, indtræder A i B s ret til at modtage barselsdagpenge fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold. Retten til refusion af barselsdagpenge gælder, uanset om A udbetaler lønnen i henhold til f.eks. funktionærloven eller i henhold til overenskomst eller aftale og kutyme, og uanset om der er tale om fuld eller delvis løn. Kommunen kan maximalt yde barselsdagpenge svarende til 52 uger til begge forældre til sammen. Dagpengene kan højst udgøre kr. (2016-niveau) pr. uge/pr. time: 112,88 kr.

5 Barsel.dk A er omfattet af Barsel.dk, og er kvartalsvis forpligtet til at indbetale et beløb for hver ansat, der betales ATP-bidrag for. Beløbet udgør 750 kr. om året for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejder. Bidraget til Barsel.dk beregnes ud fra praksis samlede ATP-bidrag for det foregående kvartal og ud fra satsen for månedslønnede. A er berettiget til refusion dækkende forskellen mellem B s løn og barselsdagpengene fra kommunen, dog max. 146,64 kr. i timen. Refusionen skal ikke søges særskilt hos Barsel.dk. Barsel.dk anvender oplysningerne fra ansøgningen om barselsdagpenge, som praksis har sendt til kommunen. Der kan læses mere om barselsordningen på Ad 10 Efteruddannelse Som ansat med hjemmel i Overenskomst om almen praksis er B berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Under B s fravær til efteruddannelse er udgangspunktet, at A foretager løntræk med 4,8% af B s månedsløn pr. fraværsdag. B kan herefter søge Fonden for Almen Praksis om tilskud. B registreres i fonden som tilskudsberettiget og får sin egen efteruddannelseskonto. Kontoen giver et overblik over, hvor meget der er indsat, hvor meget der er udbetalt og restbeløbet, der er til rådighed. B er tilskudsberettiget fra og med datoen for ansættelsen og skal ikke først "spare op" på sin konto. Beløbets størrelse udgør en forholdsmæssig andel af årets Rådighedsbeløb. B modtager en kontomeddelelse og en velkomsthilsen fra fonden. Oplysning om tilskudsberettiget efteruddannelse kan ses i følgende vejledning: ddannelse/vejledninger Ad 11 Ferie B har ret til sædvanlig løn under ferie i det omfang, der er optjent ret hertil. Endvidere har B krav på et ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår. Ferietillægget skal normalt udbetales i forbindelse med, at B afholder sin ferie med løn. Optjening af ferie Et af Ferielovens grundprincipper er, at de ansatte gennem deres beskæftigelse optjener ret til arbejdsgiverbetalt ferie. Ferie erhverves i optjeningsåret, som altid følger kalenderåret. Opgørelse af antallet af optjente feriedage har relevans under såvel løbende ansættelsesforhold som i tilfælde af arbejdsophør. I sidstnævnte tilfælde skal antallet af feriedage indberettes til FerieKonto i forbindelse med afregningen af feriegodtgørelse. Der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse inden for optjeningsåret, sådan at der ved beskæftigelse i et helt år erhverves ret til 25 dages betalt ferie, svarende til fem hele uger i det efterfølgende ferieår. Ved beregningen afrundes der til nærmeste halve feriedag. Eksempelvis opgøres fire måneders ansættelse til 8,32 feriedage, der afrundes til 8,5. Dette har mest relevans i forbindelse med en medarbejders afvikling af ferie med løn (retten til betalt frihed), mens det i relation til en fratrædende medarbejder blot er spørgsmålet om indberetning til FerieKonto. Selve beløbet er givet (12,5 % af ferieberettiget løn). Fradrag for ikke-optjent ferie Har B ikke optjent ret til fuld ferie, har B ret til at få antallet af feriedage suppleret op til de 25 dage, men uden feriegodtgørelse eller løn. Der fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag uden løn.

6 Anden ferie Ansættelseskontrakten rummer mulighed for at A og B aftaler, at B har ret til ferie ud over de 25 feriedage efter ferieloven. Sådanne dage er ikke reguleret i ferieloven, hvorfor det beror på aftale, hvilke vilkår der er gældende for disse feriedage. Ad 12 Kundeklausul Med virkning pr. 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft vedrørende kundeklausuler. Formålet med de nye regler er at begrænse brugen af konkurrencebegrænsende regler, og betyder bl.a. at arbejdsgiver skal betale en større kompensation. Såfremt det ønskes at der indgås en kundeklausul, kan PLA kontaktes for nærmere rådgivning herom. Ad 13 Øvrige vilkår for ansættelsesforholdet Det er i kontrakten anført, at ansættelsesforholdet i øvrigt reguleres af funktionærloven. Det betyder f.eks. at regler om fratrædelsesgodtgørelse ( 2a), godtgørelse for usaglig opsigelse ( 2b), efterløn ( 8) osv. er gældende. Ad 14 Opsigelse For både arbejdsgiver og lønmodtager gælder, at opsigelsen kun kan ske med fratræden til en måneds udgang. Opsigelsen skal meddeles skriftligt, medmindre der er tale om en på forhånd aftalt tidsbegrænset ansættelse. Ved tidsbegrænset ansættelse på f.eks. 2 år, ophører ansættelsesforholdet således automatisk uden yderligere varsel, når perioden er udløbet. Inden for perioden gælder funktionærlovens varsler. Opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven: Funktionæren(B): B s opsigelsesvarsel er uanset ansættelsestidens længde 1 måned med fratræden til udgangen af en måned, medmindre parterne har aftalt en gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet. Arbejdsgiver (A): A s opsigelsesvarsel er afhængigt af hvor længe funktionæren har været ansat: Inden udløbet af 5 måneders ansættelse udgør varslet 1 måned Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse udgør varslet 3 måneder Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse udgør varslet 4 måneder Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse udgør varslet 5 måneder Ved ansættelse i mere end 8 år og 7 måneder udgør opsigelsesvarslet 6 måneder. Ved beregning af B s ansættelsestid medregnes eventuel vikartjeneste, såfremt ansættelsen uden afbrydelse fortsætter ud over vikariatet. Gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet Parterne kan under 15 aftale en gensidig forlængelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler med en eller flere måneder. 120-dages reglen 120-dages reglen er aftalt i ansættelseskontrakten under 7. Dette betyder, at A har mulighed for at opsige B med et forkortet opsigelsesvarsel på 1 måned. Det forkortede opsigelsesvarsels gyldighed er betinget af, at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens B endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at B er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. En opsigelse, som meddeles senere end 8 dage efter udløbet af e 120 dage, er næppe rettidig. Det bemærkes, at graviditetsbetinget sygdom IKKE kan medregnes i de 120 sygedage. Ad 15 Andre væsentlige vilkår af betydning for ansættelsen: Såfremt A mener der er andre vilkår i ansættelsesforholdet, hvor B ikke må være i tvivl om hvad der gælder, kan dette tilføjes her. 15 er alene medtaget for at tilgodese ansættelsesbevislovens krav om, at alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skal være oplyst overfor B. Såfremt parterne aftaler et vilkår, som ikke fremgår/behandles i kontraktens øvrige bestemmelser, skal det således medtages her. Bortset fra selvfølgeligheder der følger af sædvaner, uskrevne regler, retspraksis og almindelige retsgrundsætninger (f.eks. tavsheds-

7 /loyalitetspligt, hævebeføjelse ved kontraktens misligholdelse osv.) Det antages således, at det skal være et vilkår som i øvrigt adskiller sig fra de almindelige eller sædvanlige regler eller vilkår i ansættelsesforhold af tilsvarende art. Det skal desuden ligge inden for rammerne af et ansættelsesforhold. Sidst men ikke mindst skal det være et væsentligt vilkår. De almindelige personalemæssige og ledelsesmæssige dispositioner, som A kan udøve eventuelt efter et mindre eller rimeligt varsel, er som udgangspunkt ikke omfattet af oplysningspligten. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til PLA/PLO, på tlf

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 PLO, marts 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere