Flytning af broer - en ny disciplin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flytning af broer - en ny disciplin"

Transkript

1 ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen af den nye motorvej mellem Odense og Svendborg blev der i sommeren 2004 skrevet historie ved på meget kort tid at flytte 3 jernbanebroer fra deres interimspositioner ved siden af jernbanen til deres permanente placeringer i jernbanens tracé. Det specielle ved disse udførelser var, at de samlede konstruktioner, underbygningen samt brodæk på én gang blev rullet/skubbet ind på plads. En meget krævende opgave med store krav til materiel, bemanding og logistik for de 2 udførende entreprenørfirmaer MT Højgaard A/S og Jorton A/S. Udbudsform og entreprisernes organisation Broerne blev af Vejdirektoratets rådgiver på opgaven, Carl Bro A/S, udbudt i offentlig licitation i 2 hovedentrepriser, hvor MT Højgaard A/S fik overdraget entreprisen med bro ved Aarslev. Jorton A/S fik overdraget entreprisen med bro og bro , begge beliggende ved Ringe. Broerne var udbudt som en traditionel løsningsmodel med en kranmontage af fundamenter og søjler og en efterfølgende indrulning af brodækket. Montagen og indrulningen inklusive følgearbejder skulle udføres i en tidsramme på 9 døgn. Denne udførelsesmetode er kendt via tidligere broprojekter særligt i forbindelse med banerelaterede projekter. Afledt af den meget stramme tidsramme valgte begge udførende entreprenører en alternativ udførelsesmetode. Alternativet går på, at man flytter hele den samlede konstruktion fra interimspositionen ved siden af banen til endelige placering på én gang. MT Højgaard A/S udførte flytningen ved deres datterselskab Krangaarden A/S. En metode som er en decideret indrulning af bygværket på rulleskøjter. Jorton A/S, ved deres underentreprenør Hünnebeck Danmark, skubbede bygværkerne ind på plads ved hjælp af glidedragere og teflonplader. 28 DANSK VEJTIDSSKRIFT SEPTEMBER 2006

2 Figur 1. Bro Brokonstruktionen under indrulning. Gimsing & Madsen A/S har forestået byggeledelsen og fagtilsynet for de pågældende 3 banebroer inklusive koordineringen af grænseflader til entrepriser for sporog kabelarbejder. De 2 udførelsesmetoder Der er overordnet tale om 2 forskellige metoder. I det følgende betegnes de 2 systemer som indrulningsmetoden ved MT Højgaard samt indskubningsmetoden ved Jorton A/S. Indrulningsmetoden MT Højgaard A/S Bro : 75 m lang 4-fags trugkonstruktion med en samlet vægt på ca tons. Broen er understøttet i 5 linier og er direkte funderet. Broen er opført in situ støbt 22 m vinkelret fra centerlinien af eksisterende jernbanespor. Herfra er broen rullet ind på plads efter den eksisterende jernbanedæmning var gravet væk. Selve indrulningen blev udført på ca. 10 timer. Overordnet bliver broen flyttet på i alt 10 rullebaner. Hver rullebane består af et interimsfundament, en lancérbjælke, 12 stk. donkrafte, 8 rulleskøjter og 2 tværgående åg fastholdt til indstøbte stålstænger i fundamentet (se figur 1). Indrulningsmetoden i hovedtræk: Udstøbning af rullefundamenter i jernbeton lokalt ved fundamenter Montering af lancérbjælker, rulleskøjter m.m. lokalt ved fundamenter Prøveløft (ca. 5 cm) og prøveflytning af broen (ca. 10 cm) Figur 2. Bro Etablering af lancérbjælker på allerede udstøbte interimsfundamenter samtidigt sker en afretning af 30 mm læggesand for den endelige placering. Eksisterende dæmning bortgraves her indbygges stabilt grus og 30 mm læggesand Etablering af resterende rullefundamenter samt lancérbjælker Broen løftes ca. 5 cm, og indrulningen udføres i intervaller af 400 mm. Kontrol af koter udføres sammen en retningsbestemmelse for hver 800 mm fremdrift I forudsat placering verificeres mål og koter broen sænkes i forudsatte tempi af 5 mm Brodæk rettes op til sin støbeposition (spændingsfri tilstand), og lejer kan faststøbes. Teknisk beskrivelse: På indstøbte stålstænger i fundamenter monteres der 2 tværgående stålbjælker på fundamentets overside (se figur 2). Hver ende af denne bjælke var understøttet med hydraulisk donkrafte på en skøjte. Skøjten er understøttet og styret af en lancérbjælke. SEPTEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 29

3 De hydrauliske donkrafte er forbundet indbyrdes som en 3-punkts understøtning i hver lejelinie. Dette medfører, at eventuelle sætninger eller variationer på lancérbjælker kan optages i donkraftens vandring. I forudbestemte tempi blev broen hævet ca. 5 cm over sin støbeposition. Herefter blev der i alle 10 rullebaner skubbet med forbundne hydrauliske cylindre. Pr. 800 mm blev fundamenternes indbyrdes position checket med reference til udgangspunktet kontrol af indbyrdes koter, tværgående og længderetninger. Der kunne kun registreres mindre divergenser, som blev korrigeret inden den endelige placering af broen og faststøbningen af lejer. Se figur 3. Fordele ved indrulningsmetoden: Nem at justere kotemæssigt samt i det vandrette plan Ikke følsom for eventuelle mindre sætninger af rullebaner Relativ nem at rette op ved en evt. skævhed i indskubningen Hurtig udførelse (specielt selve indrulningen). Ulemper: Mere pladskrævende i bredderetningen (vinkelret på fundamenter) Kan potentielt komme i svingninger sidevejs uden foranstaltninger herimod Rulleskøjter skal være stift sammenkoblede i skubberetningen. Indskubningsmetoden JORTON A/S Bro : 86 m lang 4-fags trugkonstruktion med en samlet vægt på ca. Figur 3. Bro Tværgående stålbjælker fastholdt til fundament samt rulleskøjter på lancérbjælker. Bemærk udstansninger i lancérbjælker for etablering af modhold for vandretliggende donkrafte tons. Broen er understøttet i 5 linier. Bro , en 43 m lang 3-fags bro med en samlet vægt på ca. 900 tons. Nærværende beskrivelse og vurderinger bygger på erfaringer fra bro Broen bliver direkte funderet på en 30 mm sandpude. Broen er in situ støbt ca. 19 m vinkelret fra centerlinie af eksisterende jernbanespor. Herfra er broen skubbet ind på plads efter den eksisterende jernbanedæmning er bortgravet. Selve indskubningen var planlagt til ca. 15 timer. Udførelsen og selve broflytningen er specielt kompliceret ved netop denne bro pga. af et krav fra Vejdirektoratet til en delvis opretholdelse af trafikken på den eksisterende rute 9, Odense Svendborg. Under nedbrydningen af den eksisterende banebro samt de øvrige forberedelser var trafikken 30 DANSK VEJTIDSSKRIFT SEPTEMBER 2006

4 dog omlagt i en periode på ca. 4 døgn. I de 4 døgn skulle der udføres følgende delaktiviteter: Nedbrydning af eksisterende jernbanebro Udgravninger i eksisterende banedæmninger Tilfyldninger for underført vej og udgravninger for fundamenter og i skubbelinier Udskiftning af blødbund under fremtidige fundamenter Montering af præfabrikerede søjlerammer i 2 lejelinier afledt af de krævede pladsforhold for opretholdelsen af trafik på den underførte vej Etablering af skubbebaner og trafikværn mod underført vej Genetablering af vejbelægning i 2 spor på underført vej. Overordnet bliver broen flyttet på i alt 5 skubbebaner 1 pr. lejelinie. I hver lejelinie bliver der inden støbningen af fundamentet nedlagt 1 skubbebjælke og en glidesko centralt under fundamentet. Hver skubbebane består af et interimsfundament, en skubbebjælke, 1 donkraft med en slaglængde på 800 mm, 2 støttebjælker, 8 stk. donkrafte, 2 mm rustfrit stålbånd som underlag for de ca. 40 cm lange teflonplader som konstruktionen glider på. Se figur 4. Indskubningsmetoden i hovedtræk: Etablering af præfabrikerede betonplader for understøtning af skubbebjælker Forberedende montering af donkrafte, skubbebjælker, teflonplader m.m. lokalt ved fundamenter Prøveløft og prøveflytning af broen (ca. 10 cm) Eksisterende dæmning bortgraves her indbygges stabilt grus og 30 mm læggesand Etablering af resterende skubbefundamenter samt udlægning af skubbebjælker Indskubningen udføres i intervaller af 800 mm, her kontrolleres koter samt foretages retningsbestemmelse I forudsat placering verificeres mål og koter broen løftes for fjernelsen af skubbebjælker Broen justeres ind til den spændingsfri støbeposition. Fundamenter og lejer kan understøbes. Se figur 5. Teknisk beskrivelse: I interimsplaceringen af broen bliver der under fremtidige fundamenter støbt et midlertidigt fundament for understøtning af Figur 4. Bro Indskubning set fra eksisterende jernbanedæmning mod syd. Udgravninger er udført, og skubbebjælker er forberedt. Bemærk de 2 centrale lejelinier hvor der på forhånd er monteret de permanente søjlekonstruktioner. Figur 5. Bro Interimsfundering og skubbebjælke i nordlig lejelinie udført. Bemærk opbygningen af fremtidig vejbund for afviklingen af trafikken under broen. skubbebjælkerne. På siderne af den centralt placerede skubbebjælke placeres 2 støttebjælker, som trækkes med under selve flytningen af bygværket. Inden flytningen påbegyndes, løftes hele bygværket i forudbestemte tempi for monteringen af teflonplader. Teflonplader anbringes mellem den centralt placerede skubbebjælke i en omvendt glidesko. Derefter sænkes bygværket igen, som nu står oven på glideskoen, teflonplader og skubbebjælken. Glideskoen følger med fundamentet under hele skubbet, hvorimod teflonplader manuelt flyttes successivt i takt med fremdriften. Der foretages et prøveskub for at kontrollere udstyret umiddelbart efter montagen. Den anvendte donkraft til skubningen fastgøres på selve skubbebjælken, så ingen anden modstandsgivende anstilling er nødvendigt, da alle kræfter forbliver internt i systemet. Efter afsluttet indskubning af bygværket SEPTEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 31

5 bliver bygværket hævet for at kunne fjerne glidesko og skubbebjælker. Bygværket sænkes nu ned på indlagte understøtninger af betonklodser til den korrekte projektkote, således at konstruktionen står uden tvangsspændinger. Understøbning af fundamenter kan herefter foretages. Se figur 6. Fordele ved indskubningsmetoden: Mindre pladskrævende i bredderetningen (vinkelret på fundamenter) Relativ hurtig udførelse. Ulemper: Kræver en større afstivning af bygværket af hensyn til stabiliteten Følsom for eventuelle sætninger af skubbebaner vanskelig at justere herfor Kræver ekstra understøbning af fundamenter Besværlig at rette op ved en evt. skævhed i indskubningen. Figur 6. Bro Skubbebjælker, 2 x støttebjælker og teflonplader samt donkrafte før løft. Erfaringstilbageføring og kommende udbud Indrulning eller indskubning af broer kunne man fristes til at spørge? Hvilken metode er mest fordelagtig? Der findes ikke et entydigt svar herpå, da det endelige valg af udførelsesmetode inkluderer en overvejelse af flere faktorer, som beskrevet ovenfor. Gimsing & Madsen A/S har i 2006 for Vejdirektoratet projekteret en 67 m lang 3- fags bro, som skal føre Ring Nord ved Svendborg over den nye motorvej. For at minimere spærringen af den stærkt trafikerede ringvej støbes denne bro også ved siden af den eksisterende vejdæmning og skal efterfølgende flyttes ind til sin permanente placering. Denne sag kompliceres af lokale blødbundsforekomster. Dette stiller ekstra store krav til interimsfunderingen under flytningen. I udbudsmaterialet er de bydende ikke fastlåst til en bestemt metode for flytningen, men udbudsmaterialet indeholder en række krav med hensyn til sætninger, deformationer mv. Det bliver spændende at se, hvilken metode den kreative entreprenør vælger her. Kilder: Krangaarden A/S samt Hünnebeck Danmark A/S. 32 DANSK VEJTIDSSKRIFT SEPTEMBER 2006

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Konklusioner fra workshoppen

Konklusioner fra workshoppen Workshop om broer med og uden støbestilladser Teknologisk Institut, 2. november 2016 Konklusioner fra workshoppen Konklusioner fra workshoppen I Danmark er der mange års tradition for in-situ støbte broer.

Læs mere

Nye byggesystemer til broer: Brodæk med in situ-støbte elementer

Nye byggesystemer til broer: Brodæk med in situ-støbte elementer Nye byggesystemer til broer: Brodæk med in situ-støbte elementer Titel Nye byggesystemer til broer: Brodæk med in situ-støbte elementer Udarbejdet af Teknologisk Institut Beton Gregersensvej 2630 Taastrup

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE STIBROER OVER KYSTBANEN

HØRSHOLM KOMMUNE STIBROER OVER KYSTBANEN Att.: De bydende 23. februar 2018 HØRSHOLM KOMMUNE STIBROER OVER KYSTBANEN Projekt nr. 228776 Version 1 Dokument nr. 1223397530 Udarbejdet af MLR Rettelsesblad nr. 1 Nærværende rettelsesblad nr. 1 omfatter

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Storstrømsbroen. En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Den gamle bro er nedslidt

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Nykøbing Falster Omfartsvej Entreprise Orienteringsmøde 20. marts 2012

Nykøbing Falster Omfartsvej Entreprise Orienteringsmøde 20. marts 2012 Dagsorden: Indledning og baggrund Entrepriseopdeling Projektomfang Arbejdsplads og adgangsveje Anlægslogistik og tidsplan Grænseflader Jordhåndtering Geoteknik Grundvandssænkning Tingsted Å, oversvømmelsesrisici

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

København-Ringsted banen

København-Ringsted banen København-Ringsted banen Brugen af armeret jord på Esben Misfeldt Projektleder Aarsleff 28. November 2013 Hvem er jeg? Esben Misfeldt Nuværende Stilling: Projektleder i Per Aarsleff (Anlæg Beton) Arbejdsopgave:

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. maj 2015 15/06617-3 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.103 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Betonreparation og -renovering Kolding - 7. februar 2017

Betonreparation og -renovering Kolding - 7. februar 2017 Betonreparation og -renovering Kolding - 7. februar 2017 Lillebæltsbroen af 1935 VD-pilotprojekt Udskiftning af kørebanebeton og sprøjtebetonreparation ved/ Christian Bugge Hansen Fagprojektleder Bygværker

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY INDHOLD. 1 Resumé. Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt. 1 Resumé 1. 2 Formål 2. 3 Løsningsmodeller 2

LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY INDHOLD. 1 Resumé. Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt. 1 Resumé 1. 2 Formål 2. 3 Løsningsmodeller 2 Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LETBANE UNDERFØRING, LYNGBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tillæg 4 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen

Tillæg 4 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen Side 1/6 Vejdirektoratet v/ Niels Krogh Kristensen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Dato: 18-09-2015 Sagsnr.: 01.05.09-P17-1-11 Henv. til: Bo Boysen Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7803

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

3 Udførelse og trafikomlægning 3. 5 Etablering af autoværn i midterrabat 6. Projekttegning A Hovedtegning

3 Udførelse og trafikomlægning 3. 5 Etablering af autoværn i midterrabat 6. Projekttegning A Hovedtegning VEJDIREKTORATET Sideudvidelse af Bro 60-0-096 OF af Genvejen ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk REDEGØRELSESNOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

PROJEKT KUNDE RÅDGIVER TID TYPE PROJEKTBESKRIVELSE

PROJEKT KUNDE RÅDGIVER TID TYPE PROJEKTBESKRIVELSE Bro nr. 31 Kollekollevej Furesø Kommune 1. juni - september 2013 Denne entreprise omfattede renovering og hævning af den eksisterende stålbro over Kollekolle i Værløse. Broen og søjler blev demonteret

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

RISMARKSBROEN. Carsten Vinther-Okholm Larsen

RISMARKSBROEN. Carsten Vinther-Okholm Larsen RISMARKSBROEN Carsten Vinther-Okholm Larsen Rådgiver: Cowi Entreprenør: MT Højgaard DET SKAL GØRE ONDT,... Kilde: www.fodboldinfo.dk men hvor lidt ondt skal det gøre,. DET SKAL GØRE ONDT,... hvem kan få

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 14. december 2017 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 14. december 2017 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. december 2017 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Forstærkning af Lindenborg Pæledæk

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-22 Bygværksreparationsarbejder 2013

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-22 Bygværksreparationsarbejder 2013 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-22 Bygværksreparationsarbejder 2013 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

I nærværende Betonhåndbog er et stillads en konstruktion, der bærer en form.

I nærværende Betonhåndbog er et stillads en konstruktion, der bærer en form. 9.1 Stillads Af Jacob Christensen Figur 1. Formbærende systemstillads til støbning af bro på Holbæk-Vig motortrafikvejen 2012. Stilladset er funderet på stålplader udlagt på en gruspude. I nærværende Betonhåndbog

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juli 2013 13/06883-7 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.105 Dalbro Gubsø ETAPE

Læs mere

Forstærkning af bro Langvad Å

Forstærkning af bro Langvad Å BROER OG TUNNELER Forstærkning af bro 15320 Langvad Å CG Jensen, Betonrenovering, vandt i februar 2016 entreprisen med renovering af banebroen 15320 over Langvad Å. Broen er en gammel buebro, som fører

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Ballerup-Frederikssund-Kregme April 2018 Bro 0000522-0-001.30 UF af gangsti 30, Lundegårdsstien Bro 0000522-0-003.00,

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse NOTAT Om trafikafvikling og udførelse, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse...

Læs mere

Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: E300X Åmarksvej bro nr. 17614 Sag nr.: 14-0134 Emne: Ansøgning om tilladelse til midlertidigt jorddepoter Udført/kontrol: PSJ/LTJ Nr.: 2 Dato: 2017-11-07 Rev.: 2018-01-25 Ansøgning om 19

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. ParkLine Støttemur. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. ParkLine Støttemur. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning ParkLine Støttemur - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF ParkLine Støttemur er et spændende støttemurselement, der giver et minimalistisk udseende.

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG. Kort opførselstid med minimale gener for trafikken

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG. Kort opførselstid med minimale gener for trafikken BROER 3 REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ T rafikken i Danmark er steget eksplosivt de senere år, og trafikpropper udgør allerede et meget stort og stigende - samfundsøkonomisk

Læs mere

Tilbudsliste TBL AV-UDB PBTH Vedligehold af 2 bygværker i Sønderjylland. Marts 2019

Tilbudsliste TBL AV-UDB PBTH Vedligehold af 2 bygværker i Sønderjylland. Marts 2019 Tilbudsliste TBL AV-UDB-2019-2-PBTH Vedligehold af 2 bygværker i Sønderjylland Marts 2019 TILBUD AV-2019-2-PBTH TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder på

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud:

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05. januar Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Forstærkning af Lindenborg Pæledæk Rettelsesblad

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 12/04297-7 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling

NOTAT Om trafikafvikling NOTAT Om trafikafvikling, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse... 3 5. Trafikafvikling...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Agenda. Ny Storstrømsbro. Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen. Levetid og krav til beton. Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder

Agenda. Ny Storstrømsbro. Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen. Levetid og krav til beton. Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder Ny Storstrømsbro Dansk Betondag 10. september 2015 Projektchef Niels Gottlieb Agenda Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder Levetid og krav til beton 1

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Orienteringsmøde Entreprise Jord, belægninger og broer syd Entreprise Jord, belægninger og broer nord

Orienteringsmøde Entreprise Jord, belægninger og broer syd Entreprise Jord, belægninger og broer nord M14 Helsingørmotorvejen Orienteringsmøde Entreprise 1435.200 Jord, belægninger og broer syd Entreprise 1435.201 Jord, belægninger og broer nord 1 Jord, belægninger og broer, Nord Entreprise 1435.201, Jord,

Læs mere

selvkompakterende beton

selvkompakterende beton Danmarks første f vejbro i selvkompakterende beton Projektregi / SCC-Konsortiet, innovationskonsortium startede i 2003 og afsluttes i sommeren 2007. Formålet er at udbrede anvendelsen af SCC i Danmark

Læs mere

Styroment Projekterings - og montagevejledning

Styroment Projekterings - og montagevejledning ...fokus på isolering Styroment Projekterings - og montagevejledning l kortere byggetid l enkel montering l effektiv fundering l lette materialer ...fokus på isolering Indhold Projekteringsvejledning...........................3

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Banedanmark Anlæg & Fornyelse J. nr.: 95-/F/BR/0253 Kontrakt nr.: FBR0253xxx CVR nr. Banedanmark: 18632276 CVR nr. Allerød Kommune: 60183112 Overenskomst om omisolering af tipvognspor ved Allerød Teglværk

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bro over Funder Ådal 8 TRAFIK & VEJE 2010 FEBRUAR

Bro over Funder Ådal 8 TRAFIK & VEJE 2010 FEBRUAR broer og tunneler Bro over Funder Ådal Motorvejsbroen over Funder Ådal skyder i bogstavelig forstand frem fra den vestlige dalside. Hver 10. dag forlænges broen med en ny sektion på 28 m og forventes at

Læs mere

Dalbro over Funder Ådal. Date Christian Smith 1

Dalbro over Funder Ådal. Date Christian Smith 1 Date. 14.05.2009 Christian Smith 1 Etableret i 1898 Omsætning 2007: 2.809 mio Ansatte: 14.700 Scandinavia A/S Etableret i 2002 Omsætning 2008: 240 mio kr. Ansatte: 46 Andel i projektet: 10% Etableret i

Læs mere

TILBUD. Hovedpost Betegnelse Total ekskl. moms kr. 01. ARBEJDSPLADS M.V.

TILBUD. Hovedpost Betegnelse Total ekskl. moms kr. 01. ARBEJDSPLADS M.V. TILBUD Nedenstående arbejder vedrørende entreprise H4530.45 - Støjskærm langs motorvejen ved Svendborg, tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af august 21 angivne grundlag for en

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 27. maj 2016 Sagsbehandler Per Øster Mail pbos@vd.dk Telefon 7244 2513 Dokument 13/23270-12 Side 1/5 RETTELSESBLAD NR. 3 6714 Holstebro N - Aulum Udbud 6714.201 Mejrup - Tvis Rettelser

Læs mere

NORDHAVNSVEJ ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER Carsten Lehmann / Jesper Boilesen

NORDHAVNSVEJ ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER Carsten Lehmann / Jesper Boilesen Foredrag DFTU 24. april 2012 NORDHAVNSVEJ ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER Carsten Lehmann / Jesper Boilesen 1 Nordhavnsvej - overview Rampe 2 Nordhavnsvej - overview Rampe Dagslysskærm Teknik bygning & pumpestation

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Holstebromotorvejen Danmarks største motorvejsprojekt. v. Projektleder Janie Ipsen

Holstebromotorvejen Danmarks største motorvejsprojekt. v. Projektleder Janie Ipsen Holstebromotorvejen Danmarks største motorvejsprojekt v. Projektleder Janie Ipsen LOV NR. 1608 2. Projektets formål og hovedtal Styrke den regionale tilgængelighed og koble Midt og Vestjylland på de overordnede

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Projekt status Udvikling af Svendborg Havn 15. April 2008 Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Del projekter - Opdatering...1 1. Slæbested i Frihavnen...1 2. Omlægning af eksisterende

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02 DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni 2012 - Rev. 02 DESIGNMANUAL FORUDSÆTNINGER I forbindelse med udbygningen af motorvej E45 mellem Skærup og Vejle er der udarbejdet et støjskærmsprojekt

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Jordhøj med hule forslag til skovinstallation i anledning af Vestskovens 50-års jubilæum

Jordhøj med hule forslag til skovinstallation i anledning af Vestskovens 50-års jubilæum Jordhøj med hule forslag til skovinstallation i anledning af Vestskovens 50-års jubilæum Siden jeg var barn har jeg været fascineret af de af skovens dyr, der bor i huler i jorden, og da jeg ikke er en

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Montage. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Montage. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Montage Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon +45 6615 8039 Telefax +45 6615 4043 www.seriqsign.dk Indholdsfortegnelse Test og klassificering...3 Stykliste - mast og tavle...4

Læs mere

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER MARIAGERFJORD KOMMUNE STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7 September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 7 UF af Limfjorden, Aggersundbroen Aggersundbroen fører rute 29 over Aggersund i Limfjorden ved Løgstør. Broen

Læs mere

VEJPROJEKTET. Fordel. Fordel

VEJPROJEKTET. Fordel. Fordel 1 VEJPROJEKTET - F Fordel Fordel * * * * - 2 VEJPROJEKTET Vejen bliver til 1979 1995 2010-12 2000 2001-03 2003 Støbning af dalbro over Vejle Å 2004 2005 2006 Rundk ørsle len syd for Breds ten tager form

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BISPEENGBUEN. Overfladebehandling af bjælker, NOVEMBER 2012

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BISPEENGBUEN. Overfladebehandling af bjælker, NOVEMBER 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BISPEENGBUEN Overfladebehandling af bjælker, 2012-2013 NOVEMBER 2012 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Dato November 2012 BISPEENGBUEN

Læs mere

DGF John K. Frederiksen Geolog blandt Geoteknikere

DGF John K. Frederiksen Geolog blandt Geoteknikere Image size: 7,94 cm x 25,4 cm DGF John K. Frederiksen Geolog blandt Geoteknikere Breve vedr DGFs stiftelse Medlemsbevis Efterlysning: Vort fag historie Axel Garboe skrev Geologiens historie i Danmark (1959-61).

Læs mere

LINDØ port of ODENSE Brinksikring

LINDØ port of ODENSE Brinksikring Munkebo d. 02.11.2017 Udbudsbrev LINDØ port of ODENSE Brinksikring 2017-2018 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT 3 1.1 Indledning 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ordregiver og bygherre

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG VURDERING AF ETAPEOPDELING AF UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

EK-BYG-AV-OD-VIW-129 AV-OD-VIW-129. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

EK-BYG-AV-OD-VIW-129 AV-OD-VIW-129. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 EKBYGAVODVIW129 AVODVIW129 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. nov. 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 TOTALENTREPRISEKONTRAKT

Læs mere

Ny Nørreport hele forløbet Betonreparation og -renovering - af Mikael Bredsdorff og Ulla Skytte

Ny Nørreport hele forløbet Betonreparation og -renovering - af Mikael Bredsdorff og Ulla Skytte Ny Nørreport hele forløbet 07.02.2017 Betonreparation og -renovering - af Mikael Bredsdorff og Ulla Skytte Ny Nørreport hele forløbet Dagsorden Fra Ny Nørreport til Nørreport Historien Økonomien før og

Læs mere

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 15 september Projektchef Ulrik Larsen

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 15 september Projektchef Ulrik Larsen Storstrømsbroen Netværk Syd Bandholm 15 september 2016 Projektchef Ulrik Larsen Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog 2 sporet vej Fælles

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. februar 2014 IBMA/KBP SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 KORT REDEGØRELSE FOR DE RELEVANTE GRUNDE FOR TILDELINGSBESLUTNING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise HN-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Teknisk notat. Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december 2015 Vores reference: 21.2922.06

Teknisk notat. Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december 2015 Vores reference: 21.2922.06 Teknisk notat Sweco Danmark A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere