Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april 2015 om uddannelsen til grafisk tekniker. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen vil som følge af eud-reformen indeholde beskrivelser af fagrækker for forskellige elevtyper, herunder elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb samt voksne med et standardiseret hovedforløb. Fagrækken for de forskellige elevtyper indeholder fag med valgfrit højere præstationsniveau. Grundfag, fagbeskrivelser af nogle af de uddannelsesspecifikke fag og modellen for uddannelsens struktur er ændret. 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområde: - Varetagelse af teknisk grafiske arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner og workflow inden for tryk, print og færdiggørelse. 4. Uddannelsens struktur Uddannelsen varer 3 år og 6 måneder omfattende grundforløbets 2. del og hovedforløbet, jf. modellen nedenfor. For elever, der gennemfører uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euvforløb) varer uddannelsen 2 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 18 uger. Uddannelsens hovedforløb opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. 1

2 Vejledende model for uddannelsens struktur 1/2 år 1/2 år 1 år 1 år 1 år 1. læreår (1 år) 2. læreår (1 år) 3. læreår (1 år) 4. læreår (6 måneder) Overgangskrav GF 1 GF 2 Hovedforløb* GF 1 (ikke en del af uddannelsen) Uddannelsens grundforløb (GF 2) (20 skoleuger) Praktik i hovedforløbet X Bundne fag i hovedforløbet (14 af 20 uger) Valgfri specialefag i hovedforløbet (6 af 20 uger) Erhvervsrettet påbygning (op til 4 ekstra uger) *) Hovedforløbets 20 skoleuger opdeles i mindst 3 skoleperioder. Varighed og placering af perioderne er vejledende. Vejledende fagrække for uddannelsens hovedforløb Fagnavn Vejl. tid H1 H2 H3 Grundfag 4 uger Teknologi F 2 uger X Engelsk F 2 uger X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 8 uger Grafisk produktion og workflow I Rutineret 2 uger X Grafisk produktion og workflow II Avanceret 0,5 uge X Grafisk produktion og workflow III Avanceret 2 uger X Grafiske materialer Rutineret 1 uge X Trykt kommunikation Rutineret 1 uge X Grafisk produktionsplanlægning *) Avanceret 1,5 uge X X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 6 uger Offsettrykning og materialer Avanceret 3 uger Frit placeret Andre trykmetoder Rutineret 2 uger Frit placeret Kvalitetskontrol og -styring *) Avanceret 1 uge Frit placeret Grafisk teknologiudvikling Avanceret 1 uge Frit placeret Studietur Avanceret 1 uge Frit placeret 2

3 Serigrafisk tryk og materialer Avanceret 2 uger Frit placeret Færdiggørelse Avanceret 3 uger Frit placeret Storformatprint Rutineret 1 uge Frit placeret Produktion af storformatprint *) Avanceret 2 uger Frit placeret Digitaltryk Rutineret 1 uge Frit placeret Produktion af digitaltryk Avanceret 1 uge Frit placeret Valgfag 2 uger Valgfag 2 uger X Antal skoleuger i alt 20 uger *) Udbydes på valgfrit højere niveau. Vejledende fagfordeling og varighed på hovedforløbene 1. hovedforløb varighed 5 uger Engelsk 1 uge Grafisk produktion og workflow I 2 uger Grafiske materialer 1 uge Trykt kommunikation 1 uge 2. hovedforløb varighed 4 uger Engelsk 1 uge Teknologi 2 uger Grafisk produktion og workflow II 0,5 uge Grafisk produktionsplanlægning 0,5 uge 3. hovedforløb varighed 5 uger Grafisk produktion og workflow III 2 uger Grafisk produktionsplanlægning 1 uge Valgfag 2 uger I alt 14 ugers bundne fag, hertil kommer 6 ugers valgfri specialefag placeret efter elevens valg og skolernes udbud, i alt 20 uger. Et standardiseret voksenforløb består af 18 skoleuger, idet de valgfri specialefag i et standardiseret voksenforløb varer 4 uger. 3

4 5. Kompetencemål for hovedforløbet Kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleperioder såvel som praktikperioder. Elevens portfolioarbejde indgår i skolens tilrettelæggelse. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaer bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilke uddannelsesspecifikke fag eleven kan vælge på et valgfrit højere niveau. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype med hver sin fagrække. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal bidrage til at gøre uddannelsen til grafisk tekniker til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal således udvikle både konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og viden, samt udvikle mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videreuddannelse. Skoleundervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer. For at sikre den fornødne bredde såvel som dybde i undervisningen, planlægges undervisningen efter de lokale muligheder og behov, suppleret med virksomhedsbesøg, gæstelærere og virksomhedsforlagt undervisning. Praktikuddannelsen skal tilrettelægges på en måde, så eleven opnår kernekompetencer, det vil sige arbejder med typiske arbejdsopgaver og får arbejdserfaringer i uddannelsens praktikdel indenfor: 1) Grafisk produktion og workflow 2) Materialevalg og -håndtering 3) Kvalitets- og produktionsstyring 4) Samarbejde med andre om løsning af faglige problemstillinger Praktikuddannelsen tilrettelægges, så eleven kan varetage produktionsopgaver og arbejdsfunktioner inden for uddannelsesområdet på det i virksomheden forekommende grafiske udstyr, jævnfør elevens personlige uddannelsesplan. Eleven skal gennem hele uddannelsestiden, såvel i praktikuddannelsen som under skoleundervisningen, indsamle eksempler på egne arbejder og andre grafiske produkter til sin personlige portfolio. Eksemplerne skal være opgaver eller produkter, som eleven enten selv har fremstillet eller selvstændigt har taget del i. Eksemplerne ledsages af en dokumentation, der i kort præcis form beskriver arbejdsprocessen og de overvejelser, der knytter sig til det valgte eksempel. Portfolien indgår i den afsluttende prøve, der samtidig er en svendeprøve. 4

5 Indsamling af eksempler på egne arbejder og andre grafiske produkter i praktikuddannelsen sker efter aftale med praktikvirksomheden og under hensyntagen til tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter. Arbejdet med elevens portfolio skal indgå i elevens personlige uddannelsesplan. 7. Bedømmelse og beviser mv. Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: I uddannelsens sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve, der samtidig udgør en svendeprøve. Svendeprøven har til formål at bedømme elevens opnåede faglige og almene kompetencer og viden samt vise, at eleven er i stand til at anvende sine kompetencer i form af færdigheder og viden ved løsning af en given opgave. Svendeprøven har endvidere til formål at vise, at eleven kan inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder inddrage viden og erfaringer fra blandt andet praktikvirksomheden. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helheder og sammenhænge og fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Svendeprøven er en mundtlig prøve over elevens projektopgave og portfolio. Prøven tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. Rammer og regler for eksaminationen og bedømmelse følger uddannelsesbekendtgørelsen og censorvejledningen. Eksaminationsgrundlaget er den stillede projektopgave og elevens portfolio. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præsentation af projektopgaven og portfolio og elevens mundtlige præstation. Projektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på elevens praktikvirksomhed eller en anden virksomhed inden for uddannelsesområdet og består af en dokumentation i form af et resumé. Resumeet indeholder elevens problemformulering, en beskrivelse af elevens arbejde med den faglige problemstilling og en konklusion. Resuméet må have et omfang af højst en A4- side. Eleven skal have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med projektopgaven. Det sker under hensyntagen til tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter. Elevens problemformulering godkendes af en lærer, som også står til rådighed for vejledning i forhold til praksisrelaterede og teoretiske overvejelser. Eleven vælger emne inden for følgende fagområder: - Grafiske materialer - Produktionsmetoder inden for trykt kommunikation - Kvalitetsstyring inden for trykt kommunikation 5

6 - Produktionsudstyr inden for trykt kommunikation - Grafisk produktion og workflow - Arbejdsmiljø inden for den grafiske branche Skolen fastsætter tidspunktet for aflevering af projektopgaven, så eksaminator og censorer har mulighed for ud fra elevens resumé at sætte sig ind i projektopgavens problemstilling, inden den mundtlige eksamination finder sted. Senest 8 dage forud for den mundtlige prøve skal censorerne have elevens resumé i hænde. Projektopgaven kan understøttes af portfoliens indhold. Portfolien er et udvalg af elevens egne opgaver og produkter, som eleven har arbejdet med under uddannelsen, ledsaget af en dokumentation for hver kernefaglighed. Egne opgaver og andre grafiske produkter er arbejdsopgaver, eleven selv har været med til at fremstille eller selvstændigt har taget del i. Portfoliens indhold skal afspejle elevens viden og forståelse for uddannelsens kernefagligheder: - Grafisk produktion og workflow - Materialevalg og -håndtering - Kvalitets- og produktionsstyring Portfolien skal indeholde: 1) En skriftlig opgave udført enten i det uddannelsesspecifikke fag Grafisk produktionsplanlægning eller Grafisk produktion og workflow eller i grundfaget Teknologi eller i et af de valgfri specialefag, 2) Et grafisk produkt eller dele af det, fremstillet af eleven selv eller noget eleven selvstændigt har taget del i, vedlagt en dokumentation hvor eleven redegør for produktets tilblivelse fra start til slut, 3) Et eksempel fra elevens praktikvirksomhed på et materiale, der indgår i den grafiske proces i virksomheden, vedlagt en dokumentation der beskriver materialets forskellige egenskaber i forhold til arbejdsprocessen og det færdige produkt og 4) Et eksempel på kvalitets- og produktionsstyring fra elevens praktikvirksomhed, vedlagt en dokumentation hvor eleven beskriver, hvordan man konkret i virksomheden sikrer ensartethed og et godt produkt. Portfolien afleveres senest 2 arbejdsdage forud for den mundtlige prøve. Prøven skal bestås. Ved bedømmelsen vurderer eksaminator og censorer, om eleven har kunnet løse en given opgave ved at inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder inddrage viden og erfaringer fra blandt andet praktikvirksomheden. 6

7 Eleven må medbringe håndbøger, kompendier og andre hjælpemidler til brug for sin mundtlige præsentation. Udstedelse af uddannelsesbevis Det faglige udvalg udsteder et uddannelsesbevis, når eleven har bestået svendeprøven, og når skolebevis samt afsluttende praktikerklæring for praktikuddannelsen er udstedt. 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen Vejledende tid Grundfag 4 uger Teknologi Kompetencemålene 1, 3, 4, 5, 6, 7 Niveau F 2 uger Engelsk Kompetencemålene 3, 4, 6 Niveau F 2 uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 8 uger Grafisk produktion og workflow I Kompetencemålene 1-7 Rutineret 2 uger Grafisk produktion og workflow II Kompetencemålene 1-7 Avanceret 0,5 uger Grafisk produktion og workflow III Kompetencemålene 1-7 Avanceret 2 uger Grafiske materialer Kompetencemålene 1, 3, 5 Rutineret 1 uge Trykt kommunikation Kompetencemålene 1, 2, 3, 5, 6 Rutineret 1 uge Grafisk produktionsplanlægning Kompetencemålene 4, 5, 6, 7 Avanceret 1,5 uger Valgfri uddannelsesspecifikke fag 6 uger Offsettrykning og materialer Kompetencemålene 1-7 Avanceret 3 uger Andre trykmetoder Kompetencemålene 1-7 Rutineret 2 uger Kvalitetskontrol og -styring Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Grafisk teknologiudvikling Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Studietur Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Serigrafisk tryk og materialer Kompetencemålene 1-7 Avanceret 2 uger Færdiggørelse Kompetencemålene 1-7 Avanceret 3 uger Storformatprint Kompetencemålene 1-7 Rutineret 1 uge Produktion af storformatprint Kompetencemålene 1-7 Avanceret 2 uger Digitaltryk Kompetencemålene 1-7 Rutineret 1 uge 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen Vejledende tid Produktion af digitaltryk Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Antal ugers valgfag 2 uger Antal skoleuger i alt 20 uger 9

10 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre de uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Delmål for fag med valgfrit højere niveau fremgår af fagbeskrivelserne. Fagnavn tilvalgt højere niveau tilvalgt højere niveau Vejledende tid Fagnavn obligatorisk niveau obligatorisk niveau Grafisk produktionsplanlægning Ekspert 1,5 uger Grafisk produktionsplanlægning Avanceret Kvalitetskontrol og -styring Ekspert 1 uge Kvalitetskontrol og -styring Avanceret Produktion af storformatprint Ekspert 2 uger Produktion af storformatprint Avanceret 10

11 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen Vejledende tid Grundfag 4 uger Teknologi Kompetencemålene 1, 3, 4, 5, 6, 7 Niveau F 2 uger Engelsk Kompetencemålene 3, 4, 6 Niveau F 2 uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 8 uger Grafisk produktion og workflow I Kompetencemålene 1-7 Rutineret 2 uger Grafisk produktion og workflow II Kompetencemålene 1-7 Avanceret 0,5 uger Grafisk produktion og workflow III Kompetencemålene 1-7 Avanceret 2 uger Grafiske materialer Kompetencemålene 1, 3, 5 Rutineret 1 uge Trykt kommunikation Kompetencemålene 1, 2, 3, 5, 6 Rutineret 1 uge Grafisk produktionsplanlægning Kompetencemålene 4, 5, 6, 7 Avanceret 1,5 uger Valgfri uddannelsesspecifikke fag 4 uger Offsettrykning og materialer Kompetencemålene 1-7 Avanceret 3 uger Andre trykmetoder Kompetencemålene 1-7 Rutineret 2 uger Kvalitetskontrol og -styring Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Grafisk teknologiudvikling Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Studietur Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Serigrafisk tryk og materialer Kompetencemålene 1-7 Avanceret 2 uger Færdiggørelse Kompetencemålene 1-7 Avanceret 3 uger Storformatprint Kompetencemålene 1-7 Rutineret 1 uge Produktion af storformatprint Kompetencemålene 1-7 Avanceret 2 uger Digitaltryk Kompetencemålene 1-7 Rutineret 1 uge 11

12 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen Vejledende tid Produktion af digitaltryk Kompetencemålene 1-7 Avanceret 1 uge Antal ugers valgfag 2 uger Antal skoleuger i alt 18 uger 12

13 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre de uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Delmål for fag med valgfrit højere niveau fremgår af fagbeskrivelserne. Fagnavn tilvalgt højere niveau tilvalgt højere niveau Vejledende tid Fagnavn obligatorisk niveau obligatorisk niveau Grafisk produktionsplanlægning Ekspert 1,5 uger Grafisk produktionsplanlægning Avanceret Kvalitetskontrol og -styring Ekspert 1 uge Kvalitetskontrol og -styring Avanceret Produktion af storformatprint Ekspert 2 uger Produktion af storformatprint Avanceret 13

14 SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktivitetens bidrag til kompetencemålene i uddannelsesbekendtgørelsen Grafisk produktion og workflow Eleven kan planlægge, udføre og kontrollere trykt og digital produktion på baggrund af Kompetencemålene 1-7 viden om grafisk produktion og workflow Eleven kan anvende værktøj og betjene forskellige typer af udstyr til fremstilling af trykte Kompetencemålene 1, 2, 6 og digitale produkter Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til varetagelse og rådgivning om et Kompetencemålene 1, 3, 4, 5, 6, 7 rationelt produktionsforløb Eleven kan arbejde på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler Kompetencemålene 1, 3, 6, 7 Materialevalg og håndtering Eleven kan foretage valg af materialer til fremstilling af trykte og digitale produkter samt Kompetencemålene 1, 2, 3, 6 håndtere materialer og hjælpemidler en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler Kvalitets- og produktionsstyring Eleven kan udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring Kompetencemålene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eleven kan vurdere og dokumentere faglige problemstillinger Kompetencemålene 1, 3, 4, 5, 6 Samarbejde og kommunikation Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion Kompetencemålene 5, 7 Kompetencemålene 1, 3, 5, 6 14

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Uddannelsesordning for grafisk tekniker Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse til Boligfotograf

Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse til Boligfotograf Side 1 FOTOSERIE: JIRI THOMAS KJELDGAARD Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse til Boligfotograf Udarbejdelsesdato: 8. oktober 2018 Udarbejdet af Gunner Byskov, Media College

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 355 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 377 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TVproduktionstekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sikkerhedsvagt Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 6 7 8 9 0 UDDANNELSESPLAN For mediegrafikerelev: Virksomhed: 5 6 Uddannelsesansvarlig: 7 8 9 0 Startdato for uddannelsen: Slutdato for uddannelsen:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt

Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Tekstdel - Uddannelsesordning for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER

CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER CENSORVEJLEDNING GRAFISK TEKNIKER Rammerne for den afsluttende prøve (svendeprøven) er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 378 af 08/04/2015 om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionistuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1773 af 21.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere