talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet"

Transkript

1 talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé

2

3 talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet april 2011

4 2

5 Indhold Indledning Vi skal have talent for de dygtige Fra ildsjæle til professionel bevægelse Sammenhængende talentindsats mangler Talentindsatsen er ikke en elitestrategi Nu skal der følges op med handling Hvad er talent? Hvad er rammerne for talentudvikling? En gryende talentdagsorden Talentindsats som sammenhængende løft Talentindsatsens muligheder og udfordringer Anbefalinger Folkeskolen De gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelserne De videregående uddannelser Tværgående indsats og internationale perspektiver

6 Indledning Vi skal have talent for de dygtige Alle børn og unge i det danske uddannelsessystem skal stimuleres og udfordres til at nå så langt som muligt. Det gælder de svageste, den store mellemgruppe, og det gælder de bedste. Det gælder de praktiske og de boglige, de alment orienterede og de erhvervsrettede, de akademiske og de professionsorienterede, dem, der interesserer sig for mennesker, og dem, der interesserer sig for ting. Pigerne og drengene. Dem, der vil noget med det kreative og musiske, og dem, der vil noget med det analytiske. Sådan kunne man blive ved. I de senere år har der været stigende fokus på at gøre en ekstra indsats for talenterne i det danske uddannelsessystem. Det skyldes ikke mindst behovet for at sikre Danmarks konkurrencedygtighed i det globale videnssamfund. Den afhænger nemlig af, at vi bliver dygtigere til at udvikle talenter. Derfor skal de mest talentfulde have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundets og deres egne fremtidsmuligheder. Talentudvikling kommer ikke kun de talentfulde elever til gode. Talent smitter, og de dygtiges indsats er med til at trække de andre op og bidrage til fællesskabet. De talentfulde elever inspirerer klassekammerater, medstuderende og lærere. Og talentudvikling tilfører energi og trivsel til de elever og studerende, der har evnerne, men er blevet demotiverede og skoletrætte. En styrket talentindsats er også et løft af bredden. Fra ildsjæle til professionel bevægelse I mange år har talentudviklingen været spredt i enkelte initiativer forskellige steder i uddannelsessystemet. Talentdagsordenen har været ildsjælenes og ikke en almen dagsorden. Den har været ny og ikke rodfæstet. Undtagelsen frem for reglen. Der har ikke været tradition for at arbejde målrettet med talentpleje i uddannelserne. Der skal sættes gang i en ny professionel bevægelse og tages udgangspunkt i, hvordan vilkårene, retningen og værdien af det professionelle arbejde på folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier, professionshøjskoler og universiteter kan forbedres. En talentstrategis stærkeste kraft er det professionelle remtræk i hverdagen. Talenterne selv er afgørende. Ikke som passive modtagere af nye faglige og pædagogiske ydelser udefra, men som motiverede, nysgerrige og langt hen ad vejen også ærgerrige unge, der kan se meningen med det. Sammenhængende talentindsats mangler Men hvad gør vi, når vi står med en påtrængende problemstilling i et komplekst uddannelsessystem? Vi kan ikke forske os ud af det og sætte os og vente på, at der ankommer en mirakelkur, den helt suveræne metode, der anviser vejen til den rigtige undervisning. I så fald venter vi ikke alene på et tog, der aldrig ankommer, men også på den forkerte perron. Vi kan heller ikke bevilge os ud af det. En styrket talentudvikling er ikke primært et spørgsmål om penge, men et spørgsmål om, hvordan vi indretter os. Den store udfordring for en styrket talentudvikling vil næppe være manglende ressourcer. Men det vil være nødvendigt at tænke i en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de eksisterende ressourcer på uddannelsesområdet. Vi kan heller ikke styre os ud af det med nye love og regler, nye krav og målsætninger. En talentstrategi afhænger ikke alene af Folketing og regering, men frem for alt af uddannelsessystemets mange aktører. Lærerne. Eleverne. Forældrene. Fagforeninger. Institutionsledelser. Kommuner. Virksomheder. For dem kan vi styrke rammerne og retningen i den professionelle indsats i undervisningen i det danske uddannelsessystem. Arbejdsgruppens tankegang hviler på ideen om partnerskaber. Derfor adresserer vi ikke alene vores forslag til en strategi til regeringen, men også til uddannelsessystemets mange aktører. Der skal ikke mindst skabes forudsætninger for et sammenhængende talentløft i uddannelsessystemet, blandt andet ved at skabe et bedre kredsløb med større sammenhæng på langs og på tværs i uddannelsessystemet, mellem forskning/ udvikling, læreruddannelser, ledelse og undervisningspraksis etc. Mellem grundskole og erhvervsskole, gymnasium og videregående uddannelse. I overgangene fra et niveau til et andet. Dette vil ikke blot komme talentudviklingen til gode, men være en løftestang på mange andre områder. Et mere sammenhængende uddannelsessystem er en forudsætning for bedre talentudvikling, der bærer frugt, men ikke en tilstrækkelig betingelse. De sidste skridt tages altid i samspil mellem talent og underviser. 4

7 Jeg tror egentlig ikke, at det handler om økonomi, men om en holdning. Det er ikke så meget ressourceflytning. Man skal hæve overliggeren i folkeskolen og fagligt udfordre børn på et højere niveau, end man gør nu. (Skoleleder, folkeskolen) På denne baggrund lægger vi op til en vidtgående strategi for den fremadrettede talentindsats. Det er dog samtidig væsentligt, at en talentstrategi er afbalanceret, så nye tiltag ikke skaber eller forstærker skævheder i det danske uddannelsessystem. Det gælder navnlig i forhold til social mobilitet, i forhold til køn og i forhold til forældede statushierarkier mellem boglige og almene fag og erhvervsrettede og praktiske fag. Vi har i vores anbefalinger søgt at skele til denne balance. Talentindsatsen er ikke en elitestrategi Men der gives ingen strategier og ingen valg uden konsekvenser. En strategi, der vil være med til at drive forandringer, stiller aldrig bare alle bedre og ingen ringere. Det er også vilkåret med en talentstrategi. Men det er ikke en elitestrategi. Talent er noget, man gør sig fortjent til, ikke en position, man indtager og privilegeres med. Talent er ikke noget, som skal styrke indlejrede skævheder i det danske uddannelsessystem og børn og unges løbebaner. Talentet er ikke kun den dygtige student, men også den ordblinde med flair for geometri. Ikke kun forskerspiren, men også den pædagogstuderende. Et løft i talentindsatsen måles ikke alene på OECD s ranglister, men også i grundskolens sløjdundervisning. Nu skal der følges op med handling Brændstoffet på vores anbefalinger handler ikke primært om flere penge. Selv om en række af arbejdsgruppens anbefalinger umiddelbart vil være forbundet med merudgifter, vurderer vi, at der samtidig vil kunne opnås væsentlige synergier i forhold til den samlede ressourceudnyttelse og kvalitet i uddannelserne, så udgifterne samlet set vil kunne holdes inden for den eksisterende ramme. Vores opgave har ikke omfattet at udfolde en detaljeret implementering af de foreslåede initiativer. Vi har derfor heller ikke foretaget beregningsoverslag eller anvist finansieringsmuligheder i forbindelse med anbefalingerne. Vi håber på, at vores evaluering af talentarbejdets status og vores anbefalinger til en strategi for hele uddannelsessystemet vil blive modtaget kritisk og engageret. Og frem for alt håber vi, at der følges op på den. God læselyst. Arbejdsgruppen for talentudvikling Arbejdsgruppens medlemmer Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol (formand) Nils O. Andersen, professor, dekan, Københavns Universitet Kirsten Birkving, skoleleder på Egedalsskolen i Kokkedal John Egebjerg, direktør for Herningsholm Erhvervsskole Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk Søren Hindsholm, rektor for Nørresundby Gymnasium og HF Ulrik Wilbek, landsholdtræner for herrelandsholdet i håndbold, forfatter, kursusleder og foredragsholder 5

8 6

9 hvad er talent? Det er helt almindelige elever. En med tørklæde, en med blåt hår, tre med skjorte. Det faglige niveau er selvfølgelig højere, og motivationen er der. (Projektleder, talentindsats) Talent er et komplekst begreb. Der findes ingen officiel eller entydig definition af, hvad et talent er. I arbejdsgruppen mener vi, at talent er en særlig kompetence, der bygger både på medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje hos barnet eller den unge til at udvikle og udnytte sit talent. Talent er således noget, man gør sig fortjent til og er motiveret for, ikke noget, man som sådan er født til. Uden motivation og træning svinder talentet hen. Inden for talentudvikling tales der generelt om to grupper af børn og unge: De talentfulde børn og unge (cirka procent af en årgang) De højtbegavede børn og unge (cirka 1-2 procent af en årgang). Vi har valgt at have hovedfokus på den brede talentgruppe. Gruppen af højtbegavede inddrages, hvor analysen taler for at udvikle initiativer, der tilgodeser denne gruppes særlige behov. Børn og unge i uddannelsessystemet er talentfulde, når de har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder har lysten og viljen til at yde en særlig indsats har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det er vigtigt at holde sig for øje, at talenter ikke blot er de indlysende dygtige eller begavede, som kan være lette at identificere, men også findes blandt de skoletrætte og utilpassede børn og unge. Vi har ikke fokuseret på at identificere talenter, men på at pege på de rammer, metoder eller pædagogiske aktiviteter, der på bedst mulig vis kan udvikle kompetencer eller talenter hos børn og unge. Vi har arbejdet med følgende talentdefinition, som udgør grundlaget for vores arbejde og anbefalinger for den fremadrettede indsats for talentudvikling i Danmark: 7

10 Hvad er rammerne for talentudvikling? Mulighederne og udfordringerne, som uddannelsessektoren i fremtiden står over for i arbejdet med at styrke talentindsatsen, er to sider af samme sag. Det danske uddannelsessystem har formået at gøre adgangen til uddannelse lige. Men den positive udvikling har en bagside: utilstrækkeligt fokus på de dygtigste elever. Internationale undersøgelser som for eksempel PISA viser, at der er relativt få elever i Danmark, som leverer toppræstationer i folkeskolen. At de dygtige elever ikke er blevet dygtigere i folkeskolen de seneste 10 år. Og at der stadig er en meget stor og forudsigelig bundgruppe og dermed en uformel sortering i den danske enhedsskole af betydeligt og bekymrende omfang. En gryende talentdagsorden Der er enighed om, at uddannelse er et afgørende konkurrenceog velfærdsparameter. Og der ses en stigende politisk opmærksomhed på talentdagsordenen som en del af løsningen på de udfordringer, det danske uddannelsessystem står over for. I dag arbejdes der i højere grad end før med talentudvikling i Danmark. Over de seneste år er en række talentprojekter sat i gang. Og i skolerne og på uddannelsesinstitutionerne arbejdes der med talentudvikling. Der er en spirende lyst og mange initiativer. Fra de talentinitiativer, der er gennemført i Danmark, ved vi, at indsatsen nytter. De steder, hvor der satses på en målrettet talentindsats, forbedres de talentfulde børns trivsel og faglige præstationer markant. Holdninger og erfaringer med talentindsats Over 86 procent af befolkningen og 91 procent af lærerne erklærer sig enige i, at det er accepteret at omtale andre personer som dygtige og talentfulde. Lærerne vurderer, at talentindsatsen påvirker elevernes engagement, faglige niveau og klassens trivsel. En mindre del af lærerne ser en effekt i forhold til klassens faglige niveau og trivsel. 57 procent af lærerne i folkeskolen vurderer, at hvis de særligt dygtige elevers faglige egenskaber styrkes, hæver det niveauet i hele klassen. Der er mangel på efteruddannelse for lærere, der ruster dem til at undervise talenter. Kun 11 procent af skolerne har afsat ressourcer til efteruddannelse af lærere i forhold til talenter. Over halvdelen af lærerne i folkeskolen har udviklet deres eget materiale til undervisning af talentfulde elever. Og 40 procent har brugt talenter som hjælpelærere. Flertallet af lærerne vurderer, at de eksisterende muligheder for differentieret undervisning ikke er tilstrækkelige til at rumme undervisning af talenter (skoleledere og lærere er dog i højere grad end befolkningen positive over for de eksisterende muligheder). Kilde: Talentindsatser i Danmark, NIRAS (2010) Vi har meget at bygge på. Vi har et velorganiseret uddannelsessystem, der kan udgøre en solid ramme for talentindsatsen. Og der er stor opbakning både i befolkningen og i stigende grad hos lærere og ledere til at satse på talenterne. 8

11 9

12 Figur 1: Befolkningens holdninger til talent Det er fortsat langt mindre acceptabelt at omtale sig selv som dygtig og talentfuld, end når omtalen gælder andre personer. I Danmark er det accepteret at omtale sig selv som dygtig og talentfuld. I Danmark er det acepteret at omtale andre personer som dygtige og talentfulde. Meget enig/enig Hverken enig eller uenig Uenig/meget uenig Meget enig/enig Hverken enig eller uenig Uenig/meget uenig Kilde: NIRAS 2010, side 12 Talentindsats som sammenhængende løft Vores analyse viser imidlertid, at talentudviklingen ikke er rodfæstet i uddannelsessystemet. Talentindsatserne hviler på ildsjæle, enkeltindsatser og frivillighed. Der er ikke formuleret klare og stærke målsætninger for talentudviklingen. Det er kun inden for få områder, at der er tradition for at tænke i talentudvikling. Og i forhold til at sikre en systematisk talentindsats mangler der en klar sammenhæng mellem niveauerne i uddannelsessystemet, ligesom det kniber med kompetenceudvikling af undervisere. Figur 2: Mål for talentindsatsen i skolernes målsætninger Kun godt en ud af 10 skoleledere i folkeskolen svarer, at der er indarbejdet mål for arbejdet med de særligt dygtige elever i skolens målsætning. Er der i din skoles målsætning indarbejdet mål for, hvordan de særligt dygtige elever støttes? Samtidig er der ret begrænsede erfaringer med og viden om talentarbejde i Danmark og i de lande, vi sammenligner os med. Der er stadig barrierer for, at talentindsatsen bliver en sammenhængende indsats, der er rodfæstet i hele uddannelsessystemet. De må fjernes, hvis vi systematisk skal udvikle og stimulere de dygtigste børn og unge i Danmark. Talentindsatsens muligheder og udfordringer Der er ikke gennemført større analyser eller udredninger, der gør det enkelt at betragte det danske uddannelsessystem under ét, når perspektivet er talentudvikling. I folkeskolen tegner problemstillingen sig på én måde, på erhvervsuddannelserne eller universiteterne har den et andet perspektiv og andre vilkår osv. Manglen på en klar strategi for området afspejler manglen på sammenhængende viden og overblik. Forsøger man alligevel for en stund at sætte sig uden for det danske uddannelsessystem og anskue det udefra, tegner der sig dog et mønster, som med nogen rimelighed kan sige noget sammenfattende om de styrker og svagheder, muligheder og trusler, som det danske uddannelsessystem står over for, hvis der skal foretages et massivt løft af talentindsatsen i Danmark. Ja Nej Kilde: NIRAS 2010, side 51 10

13 Uddannelsessektorens talentudvikling Intern Ekstern Stærke sider (S) Stærkt fokus på den enkelte i det danske uddannelsessystem Positive resultater af talentudvikling i uddannelsessystemet Et stærkt og velorganiseret offentligt uddannelsessystem med bred opbakning Et bredt fokus på talenter som andet end høj begavelse på boglige områder Voksende anerkendelse af faglighedens betydning, både som fagfaglighed og samspil mellem fagligheder Muligheder (O) Lærere, ledere og befolkning er i stigende grad positive over for talentindsatser i navnlig grundskolen Bred samfundsmæssig konsensus om uddannelse som afgørende konkurrenceparameter Stigende politisk opmærksomhed på talentdagsordenen brændende platform Danske elever blandt de dygtigste i verden til samfundsforhold, demokratiets virkemåde og politiske problemstillinger i grundskolen Svage sider (W) Talentudvikling hviler på ildsjæle og enkeltindsatser og er ikke rodfæstet på væsentlige områder Ingen stærke målsætninger for talentudvikling På mange områder ingen tradition for tænkning i talentudvikling Dårlig sammenhæng i uddannelsessystemet Ingen stærk social mobilitet i uddannelsessystemet Ingen kompetenceudvikling af undervisere rettet mod talentudvikling De dygtige er ikke blevet dygtigere i folkeskolen de seneste 10 år Trusler (T) Talentdagsordenen kan nemt forveksles med fokus på en snæver elite og dermed skygge for den brede professionelle agenda Mangel på handling vil formentlig øge skævheder og splittelse i det danske uddannelsessystem Mangel på handling svækker mulighederne for styrket human kapital som del af den danske konkurrenceevne Uddannelsessystemet er præget af betydelig træghed og særinteresser, herunder forældede statushierarkier mellem uddannelsesområder Manglende kritisk masse på små fagområder og -domæner Kilde: Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet (2011) 11

14 12

15 anbefalinger Analysen af de enkelte uddannelsesområder har naturligvis vist, at der er forskellige udfordringer fra område til område, men de vigtigste faktorer for talentindsatsen er generelt underviseren, lederen og dernæst rammer for undervisningen i form af for eksempel faglige mål og muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. I dette hæfte præsenteres de vigtigste anbefalinger fra arbejdsgruppen om talentudvikling i uddannelsessektoren i Danmark. Du finder alle anbefalingerne i arbejdsgruppens Talentrapport. Hæftet er bygget op om anbefalinger til henholdsvis folkeskolen, det gymnasiale område, det erhvervsrettede ungdomsområde og de videregående uddannelser og sammenhængen i indsatsen på tværs af områder og internationale perspektiver. 13

16 folkeskolen Jeg synes, det er spændende, og jeg får også noget ud af det. Det er motiverende at have en klasse, som er motiveret for at lære noget. Det giver mig et fagligt kick. Jeg bliver også selv udviklet inden for det faglige område, vi har på tale. (Lærer, talentindsats, folkeskolen) Talentindsatsen i folkeskolen skal først og fremmest indgå som en naturlig del af den almindelige undervisning. Og den skal suppleres af tilbud som for eksempel særlige talentforløb og talentcamps uden for skoletiden. Det er derfor afgørende, at lærerne er klædt på til at løfte opgaven med undervisningsdifferentiering for de dygtigste elever. Dygtige lærere er motorer for talentudvikling. Det forudsætter kvalitetsudvikling af læreruddannelsen. Et kvalitetsløft i læreruddannelsen skal bidrage til, at de kommende læreres mestring af fagene styrkes i dybden, i deres fagfaglighed og ikke alene i formidlingen. Vi tilslutter os regeringens betragtning om et skærpet adgangskrav til læreruddannelsen. Et skærpet adgangskrav skal suppleres med et kvalitetsløft i læreruddannelsen, så de bedste studerende uddannes til at undervise fremtidens talenter. Det er ikke tilstrækkeligt at hæve adgangstærsklen, hvis ikke aktiviteter i niveau og indhold i uddannelsen følger med, og lærerrollen i skolepraksis ikke rummer udviklingsmuligheder, der kan udfordre og stimulere talenter blandt lærerne selv. Ph.d.-opkvalificering af undervisere på læreruddannelsen kan her bidrage til en fortsat udvikling af uddannelsens kvalitet gennem kvalificeret praksisnær forskning og udvikling i et tæt samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. En af de væsentlige barrierer for opkvalificering af de lærerstuderendes kompetencer til talentarbejde er, at læreruddannelsen har større fokus på elever med læringsvanskeligheder end på elever med særlige læringspotentialer. De lærerstuderende skal opnå kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der tilgodeser både elever med læringsvanskeligheder og elever med særlige læringspotentialer. Vi ønsker derfor, at arbejdet med at få øje på og udvikle talenter tydeliggøres i læreruddannelsen. Kvalitet i læreruddannelsen er afgørende for at styrke talentindsatsen men det er en langsom forandringsproces. Der er derfor behov for, at lærere efter- og videreuddannes, så de har metoderne til at stimulere talenterne gennem undervisningsdifferentiering, herunder for eksempel berigede læreplaner. Lærerne skal støttes i forhold til undervisningsdifferentiering af de dygtigste elever. Der er derfor behov for, at arbejdet med at udvikle læremidler til talentarbejdet styrkes. Underviserne på professionshøjskolernes læreruddannelse har her en afgørende rolle, da de er i krydsfeltet mellem forskning og praksis i deres undervisning af de kommende lærere. Det har i nyere tid i dansk pædagogisk tradition ikke været kutyme at differentiere opad i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Vi mener, at berigede læreplaner som didaktisk metode med fordel kan overføres til arbejdet med talentudvikling i den almindelige undervisning. Kravet om undervisningsdifferentiering har eksisteret i folkeskoleloven siden Flere forskere har peget på, at undervisningsdifferentiering er en væsentlig faktor i forhold til elever med særlige læringspotentialer. Til trods for det er det fortsat en udfordring for mange lærere at tilrettelægge og gennemføre en differentieret undervisning. Vi mener, at stærkere kompetencer hos lærerne til at undervisningsdifferentiere kan optimere arbejdet med talenter inden for den almindelige undervisning, fulgt op af klarere mål og standarder for undervisningen. 14

17 15

18 Figur 3: Lærernes vurdering af talentudviklingen i skolen Godt seks ud af 10 folkeskolelærere er enige eller meget enige i, at der findes mange særligt dygtige elever i skolen, der ikke i tilstrækkelig grad udvikler deres potentiale. I den danske folkeskole findes mange særligt dygtige elever, som ikke i tilstrækkelig grad får udviklet deres potentiale? Folkeskolelærere Meget enig Enig Hverken/ eller Uenig Meget uenig Kilde: NIRAS 2010, side 15 16

19 ANBEFALINGER: Skærpede adgangskrav skal højne kvaliteten i læreruddannelsen, og læreruddannelsen skal styrkes, så lærerne bliver klædt på til at undervisningsdifferentiere og opnår øgede kompetencer til at få øje på og udvikle talenterne: Vi anbefaler, at regeringen højner kvaliteten i læreruddannelsen gennem forskningsmæssig opkvalificering, tiltag som skærpede adgangskrav, og at karaktergivning for de studerendes praktikperioder kraftigt overvejes. Vi anbefaler, at de skridt, som er taget med beslutningen om at igangsætte ph.d.-forløb til opkvalificering af læreruddannelsens undervisere, kraftigt styrkes. Vi anbefaler, at læreruddannelsen styrkes og justeres, med henblik på at lærerstuderende tilegner sig kompetencer inden for undervisningsdifferentiering og klasserumsledelse. Det skal i langt højere grad end i dag gøre kommende lærere i stand til at gennemføre vellykket talentudvikling i normalundervisningen. Vi anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at kompetencerne til at få øje på og udvikle elever med særlige læringspotentialer skrives ind i læreruddannelsens bekendtgørelse for fællesfagene praktik, almen didaktik, psykologi og pædagogik. Vi anbefaler, at der udvikles et permanent diplommodul og/eller andre kompetencegivende efteruddannelsestilbud, der styrker de studerendes didaktiske kompetencer i relation til talenter, herunder giver dem de faglige kompetencer til at undervisningsdifferentiere i forhold til talenter. Vi anbefaler, at der fremover udvikles læremidler, der kan understøtte stærke didaktiske design til arbejdet med talent i folkeskolen. Dette forankres i langt højere grad i læreruddannelsen i et forpligtende samarbejde mellem professionshøjskolerne, universiteterne og folkeskolen. 17

20 Nogle elever, som har været lidt fraværende hidtil, er det gået op for, at jeg kan faktisk bruge min tid rigtig godt, og jeg behøver ikke at lave gas og ballade. Og mit eget selvværd bliver større. Min status og respekt omkring mig bliver en anden. Børn respekterer hinanden for, at de er dygtige og gerne vil dele ud af det. (Projektleder, talentindsats, folkeskolen) Skoleledelsen er det centrale omdrejningspunkt for alle initiativer til forbedring af skolen. Ledelsen er afgørende for, om talentindsatsen formår at blive forankret institutionelt. Og den er afgørende for, at der er de rette rammer for lærernes arbejde. Vi vurderer i tråd med Skolens Rejsehold, at der er behov for, at kompetenceniveauet hos såvel skoleledere som skolechefer hæves. Kompetenceudvikling skal sikre en professionel ledelse, der blandt andet kan sætte talentindsatsen på dagsordenen. Talentvejledere på skolen kan understøtte, at skolen arbejder målrettet med talenterne. Der skal skabes rammer i undervisningen, så de dygtigste elever motiveres og udfordres. Det gælder særligt på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor mange elever ofte er uengagerede. Rammerne for udskolingen bør derfor nytænkes. Der skal gives mulighed for at vælge linjer efter interesse. På den måde vil elever med særligt talent inden for eksempelvis sprogfag, erhverv og teknik, musik eller kunst blive sat over for fælles udfordringer med elever, som har samme interesser og motivation for at nå så langt som muligt inden for det valgte område. Hermed skabes der på de valgte områder for linjerne en kritisk masse, et fagligt fællesskab og dermed et godt grundlag at vurdere talenter på og efterfølgende iværksætte talentarbejdet. Og det vil skabe en mere naturlig sammenhæng mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne og deres respektive profiler. Skolens Rejsehold har peget på, at de nuværende mål for undervisningen i folkeskolen er for brede og for vage. Der skal skabes mål, som alle skolens interessenter kan forstå, og som løbende følges op og testes. Regeringen har i sit folkeskoleudspil blandt andet foreslået, at der på hvert klassetrin skal være klare og præcise mål for, hvad eleverne skal lære (basismål), og mål for, hvad eleverne herudover skal stræbe efter, så alle elever udfordres mest muligt. Vi mener i tråd med regeringen, at der er behov for at sanere og forenkle fagenes mål. Det skal gøres lettere for læreren at fokusere på målene og på den enkelte elevs behov. Og målene skal flugte med intelligent og potentialeorienteret undervisningsdifferentiering. Talentindsatsen skal indgå som en naturlig del af de opstillede mål. 18

21 ANBEFALINGER: En stærk professionel ledelse skal sætte talentfulde elever på dagsordenen. Folkeskoleloven skal ændres, så unge får mulighed for at vælge linjer i udskolingen. Og talentindsatsen skal indgå som en naturlig del af få og klare mål i fagene: Vi anbefaler, at professionshøjskoler og universiteter i samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner udvikler praksisnære moduler inden for de eksisterende diplom- og masteruddannelser. De skal bidrage til udviklingen af en professionel skoleledelse. Vi anbefaler, at kommunerne får ansvar for, at der inden 2016 som hovedregel er en uddannet talentvejleder på hver skole. et bredt udbud af linjer på kommunens skoler inden for og/ eller på tværs af områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske/kunstneriske fag. Det skal i forløbet være muligt at vælge om, og alle linjer skal forberede til både de erhvervskompetencegivende og de studiekompetencegivende ungdomsuddannelser. Vi anbefaler, at der opstilles langt færre og enklere mål for hvert fag for at styrke overskueligheden og dermed gøre det lettere for læreren at fokusere sin undervisning, løbende følge op på og teste de opstillede mål og på den enkelte elevs behov. Talentindsatsen skal indgå som en naturlig del af de opstillede mål og standarder. Vi anbefaler, at folkeskoleloven ændres, så der bliver fuld linjeorganisering i klasse inden for rammerne af enhedsskolen. Kommunalbestyrelsen forpligtes til at sikre 19

22 de gymnasiale uddannelser Det spændende var at komme ud på DTU og se, hvor man forskede osv., i forhold til at sidde på skolen. (Deltager i talentinitiativ, 3. g (stx)) Langt op i nyere tid har de gymnasiale uddannelser haft karakter af at være eliteuddannelser for de få. Navnlig det almene gymnasium har derfor haft nogle umiddelbare fordele i forhold til at tiltrække og udvikle talentfulde elever. Imidlertid har de gymnasiale uddannelser i dag en langt bredere og mere sammensat elevgruppe end tidligere. Vores analyse peger på, at institutionsledelsen i vidt omfang gerne vil gøre en målrettet indsats for talentfulde elever, men at detaljerede uddannelsesbekendtgørelser og et snævert ledelsesrum er stærkt begrænsende for talentudviklingen. Mulighederne for at tilpasse den enkelte elevs læreplaner til elevens talentpotentiale udnyttes ikke optimalt. Det gælder både mulighederne for at udarbejde forskelligt pensum for delmængder af klassen og inddragelse af de valgfrie områder, som findes i flere fag. De gymnasiale bekendtgørelser er desuden meget detaljerede, og der er klare krav til, hvilke fag der indgår i en given uddannelse og med hvilket timetal. Det er afgørende, at der løsnes op for detaljerede læreplaner og fagkrav. På den måde bliver det muligt at tilpasse læringen til den enkelte elev, så det for eksempel er muligt at reducere det skriftlige arbejde for talentfulde elever, så de kan deltage i talentaktiviteter. Bekendtgørelserne sætter ingen grænser for skolelederens muligheder for at dele hold. Det gør til gengæld arbejdstidsaftalerne og økonomien. Der er derfor behov for øgede frihedsgrader i honorering af lærere, som kan understøtte en styrket og målrettet talentindsats. Der er et stort uudnyttet potentiale for talentudviklingen i samarbejdet mellem gymnasierne og uddannelsesinstitutionerne, som de unge fortsætter på, og virksomheder. Studerende og lærere fra de uddannelsesinstitutioner, som de unge fortsætter på, skal i langt højere grad end i dag inddrages som mentorer og undervisere i de gymnasiale uddannelser. Innovative og kreative ideer blandt talentfulde elever kan blomstre, hvis der skabes et systematisk samarbejde mellem talenteleverne og virksomhederne. utrecht-modellen I Utrecht i Nederlandene er der oprettet et Junior College på universitetet. Her følger de talentfulde elever i de gymnasiale uddannelser undervisning i naturvidenskabelige fag to dage om ugen. På hjemskolen er de derimod fritaget fra naturvidenskabsundervisningen. Målet med undervisningen på universitetet er todelt: De talentfulde elever får ekstra udfordringer ved at følge undervisning og laboratoriearbejde ved universitetet, men de skal også være med til at udvikle nye forløb og undervisningsmateriale til brug i gymnasierne. Derfor er lærere fra gymnasierne koblet tæt på projektet. 20

23 ANBEFALINGER: Muligheder for reduktion af timetal og omlægning af det skriftlige arbejde skal skabe rum for målrettet talentundervisning. Og systematiske netværk med de uddannelsesinstitutioner, de unge fortsætter på, og virksomheder skal styrke talentundervisningen: Vi anbefaler, at Undervisningsministeriet giver skolernes ledere beføjelse til at kunne reducere et fags timetal eller lade et valgfag på C- eller B-niveau udgå, hvis en elev deltager i talentundervisning i et tilsvarende omfang. Vi anbefaler, at Undervisningsministeriet giver skolernes ledere beføjelse til at kunne omlægge det skriftlige arbejde i talentaktiviteter for den enkelte elev, så eleven for eksempel kun har skriftlige afleveringer i dansk, studieretningsfag på A-niveau og engelsk og matematik på B-niveau. Vi anbefaler, at overenskomsternes parter skaber øget mulighed for, at skoleledelsen kan realisere en styrket differentiering i honoreringen, så den matcher det forskelligartede arbejde, som læreren udfører, for at bistå eleven på de mangfoldige måder, som udviklingen af talenter fordrer. Vi anbefaler, at der oprettes Junior Colleges som systematiske samarbejder mellem skoler, aftagerinstitutioner (for eksempel universiteter og professionshøjskoler eller erhvervsakademier) og virksomheder om undervisning af talenter. I samarbejdet kan parterne tilrettelægge og diskutere indholdet i talenternes pensum og udvikle forløb, som kan skabe udviklingsmuligheder for talenter. 21

24 erhvervsuddannelserne Med hensyn til fastholdelse er det især i ungdomsuddannelserne, at man har dette perspektiv eller i hvert fald håber, at man ved at arbejde med talenterne kan holde nogle af de bedste fast. Talentdagsordenen på erhvervsskolerne er ny. I mange år har man ganske vist dystet i faglige konkurrencer inden for flere håndværk, men en konsekvent strategi til at få øje på og udvikle talenter er først ved at blive udviklet. I de senere år har der været stigende fokus på at gøre en indsats for de stærke elever i erhvervsuddannelserne. Det er blandt andet sket for at styrke grundlaget for konkurrenceevne og vækst ved at tiltrække og fastholde de stærke elever i uddannelsen. Der er stor mangel på talentfulde og ambitiøse unge. Og i de kommende år bliver der behov for at erstatte op mod faglærte på arbejdsmarkedet. Dette er ikke muligt med den nuværende tilgang, og især de teknologitunge områder vil komme til at mangle arbejdskraft. Det er vigtigt, at det faglige niveau i erhvervsuddannelserne løftes, så uddannelserne tiltrækker de talentfulde elever. Der er brug for at booste den faglige stolthed og det faglige projekt i erhvervsuddannelserne. Vi foreslår, at der laves en ny struktur for erhvervsuddannelserne med to parallelle uddannelsesspor, hovedsporet og talentsporet. Talentsporets undervisning skal have et højere fagligt niveau, så det faglige slutniveau bliver væsentligt højere. Størstedelen af elevens uddannelse finder sted i praktikvirksomhederne. Virksomhederne skal derfor være med til at løfte uddannelsesbyrden, og arbejdsmarkedets parter skal bakke op om det. Det skal være mere målrettet og i videre omfang end i dag. Uden et større engagement fra de store virksomheder, ingen slagkraftig talentudvikling på de globaliseringsudsatte erhvervsområder. Mangel på praktikpladser har skræmt mange væk fra de erhvervsrettede uddannelser og over til for eksempel gymnasierne. Talentudvikling kan medvirke til at bryde den onde cirkel. Vi mener, at flere talentfulde unge vil give flere praktikpladser, fordi navnlig større, moderne virksomheder i højere grad kan, vil og bør tænke i karriereudvikling mere end i traditionelle læreforløb, og at de derfor vil stille flere pladser til rådighed. Talentaktiviteter kan styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De kan højne den faglige kvalitet og være et vigtigt element i vejledningsindsatsen for de elever, der står for at skulle vælge uddannelse. For eksempel er der netop afholdt det første danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser, hvor 36 fag og cirka 200 elever dystede. 22

25 Konkurrencer er på den måde med til at hæve overliggeren og motivere de dygtige elever, men kan også føre ny viden til fag gennem for eksempel internationale konkurrencer, hvor eleverne får indsigt i nye teknikker. ANBEFALINGER: Etablering af et særligt talentspor parallelt med uddannelsernes hovedspor skal styrke udfordringerne og det faglige niveau for talenterne. Store og avancerede virksomheder skal have en langt større rolle i den praktiske uddannelse af talenter. Og styrkede muligheder for at deltage i for eksempel internationale konkurrencer skal sætte øget fokus på talentindsatsen: Vi anbefaler, at der i erhvervsuddannelsessystemet udvikles mindst to parallelle uddannelsesspor, for eksempel et hovedspor og et talentspor. Talentsporet udvikles inden for de uddannelser, der er særligt konkurrenceudsatte, eller hvor der er behov for at højne det faglige niveau. Vi anbefaler, at Undervisningsministeriet i samarbejde med de faglige udvalg intensiverer arbejdet med at skaffe flere praktikpladser, specielt i moderne og avancerede virksomheder. Det skal ske, i takt med at talentsporet udvikles. Vi anbefaler, at organisationerne og Undervisningsministeriet fortsat arbejder for at styrke elevernes muligheder for at deltage i regionale, nationale og internationale konkurrencer. 23

26 de videregående uddannelser At være underviser skal være en stærk og facetteret karriere- og udviklingsvej. Uanset om det er i folkeskolen, på erhvervsskolen, gymnasiet, erhvervsakademiet, professionshøjskolen eller universitetet. Hermed skabes forudsætningerne for, at de videregående uddannelser i højere grad kan stimulere og udvikle talenterne til de professioner, erhverv og områder, hvor unge ender med at bruge deres evner og motivation. Vi vurderer, at det er af meget stor betydning, at underviserne og lederne i de videregående uddannelser sikrer, at talentarbejdet rodfæstes på uddannelsesinstitutionen. Det kræver kompetence, vilje og gode rammevilkår. Underviserne skal kunne udvikle de talentfulde studerende i undervisningen og gennem for eksempel udviklingsprojekter og internationale forløb. Udviklingen af disse kompetencer kræver efter- og videreuddannelse. I didaktisk og pædagogisk retning og i fagenes dybde. Talentudvikling skal være en integreret del af uddannelsesinstitutionernes udviklingsarbejde og strategi. Både når det gælder uddannelses- og forskningsopgaver, og når det gælder rekruttering og kompetenceudvikling af undervisere og ledernes arbejde. På de store professionsområder ikke mindst uddannelserne til lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske er der kun i beskedent omfang tradition for talentudvikling. Det bør laves om. Holdningsmæssigt og praktisk. På universitetsområdet er det vigtigt, at talentudvikling ikke alene er rettet mod forskerkarrieren, men også mod de områder og arbejdsmarkeder, hvor langt de fleste kandidater får arbejde. De dygtige og talentfulde studerende markerer sig blandt andet ved, at de har brug for ekstra udfordringer, for eksempel gennem ekstra eksamener og hurtigere gennemførelse af deres uddannelse. Derfor mener vi, at der kan skabes stærke talentmiljøer i de videregående uddannelser, hvis de dygtigste studerende tilbydes noget ekstra. Det motiverer. De talentfulde studerende skal gennem turbouddannelsesforløb på sommerskoler kunne uddanne sig hurtigere end den normerede uddannelsestid. Det kan også motivere og udvikle talenterne, hvis de får ekstra talenttilbud under deres uddannelse. ANBEFALINGER: Udvikling af efteruddannelsestilbud til undervisere om talentarbejde (talentdidaktik) skal styrke talentarbejdet i undervisningen. Talentudvikling skal aktivt prioriteres af institutioner og ministerier. Og det skal være muligt for talenter at få ekstra udfordringer ved at tage uddannelserne hurtigere ved deltagelse i sommerskoler og ekstra talenttilbud under deres uddannelse: Vi anbefaler, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne udvikler efter- og videreuddannelsestilbud til de videregående uddannelsers undervisere. Dels skal der fokuseres på at udvikle undervisernes kompetencer til at indgå i pædagogisk udviklings- og projektarbejde om talentfulde studerende. Og dels skal flere opkvalificeres i indholdet gennem flere professionsrettede og praksisnære ph.d-forløb for undervisere i professionsbacheloruddannelser. Vi anbefaler, at det på kort sigt sikres, at talentudvikling bliver et mål i udviklingskontrakterne, som indgås mellem ministerierne og uddannelsesinstitutionerne. De nuværende kontrakter skal dog saneres kraftigt for at sikre en reel prioritering. Vi anbefaler, at Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling sikrer, at de talentfulde studerende tilgodeses i tilrettelæggelse af de videregående uddannelser. De skal have mulighed for at udnytte deres talent til at blive hurtigere færdig gennem uddannelsesaktiviteter på sommerskoler og ved at tage ekstra fag og eksamener inden for den normerede studietid. 24

27 Det er ekstremt motiverende, også for underviserne, at arbejde sammen med studerende, der er engagerede og arbejder r. ud af bukserne. De synes, det er sjovt, og begge parter lærer noget. Det giver arbejdsglæde og en fornemmelse af at have fat i den lange ende i forhold til at styre dem i den rigtige retning. Der må bare gerne afsættes lidt flere timer til det. (Underviser, talentindsats, videregående uddannelse) 25

28 Tværgående indsats og internationale perspektiver De forskellige niveauer i uddannelsessystemet er i vidt omfang adskilte øer. Institutionelt, fagpolitisk og uddannelsesmæssigt. De er bundet sammen af elevernes uddannelsesveje, optagelseskrav mv. og en stigende investering i vejledning og brobygning. Men der savnes klarere sammenhænge i faglighed og kompetencer. Ikke ensartethed, men klarere sammenhænge. Der skal være et større systematisk overlap mellem uddannelsesniveauer. Det kunne for eksempel være via jobswop af undervisere og muligheder for, at elever og studerende kan stifte bekendtskab med fag og fagelementer fra uddannelser, der følger efter det niveau, de aktuelt går på. Eller det kunne være særlige afgangs- og eksamensbeviser til elever, som har fulgt et talentforløb. Det skal sikre bedre faglige overgange og smidighed mellem grundskole og ungdomsuddannelser for de dygtigste elever, så vi ikke taber dem på gulvet. En profileret udskoling med linjer i folkeskolen vil i sig selv styrke den naturlige sammenhæng fagligt og professionelt til ungdomsuddannelserne. Og vi skal have mere viden om, hvordan vi bedst muligt underviser talenter. I dag ved vi meget lidt. Talentudvikling skal være et tydeligt element i de aftaler om indog udgående studentermobilitet og studieophold i udlandet for undervisere, som de videregående uddannelsesinstitutioner indgår. Den internationale mobilitet skal bidrage med faglig merværdi for den talentfulde studerende eller underviser, som tager et studie- eller praktikophold i udlandet. ANBEFALINGER: Det tværgående samarbejde i uddannelsessystemet skal styrkes gennem større brug af lærerudveksling på tværs og mellem uddannelsesniveauer. Talentafgangsbeviser skal styrke indsatsen i overgangene, og vi skal mønstre praksisnær forskningsviden om talentdidaktikken alment og specifikt. Internationale aktiviteter skal udvikle de studerende og institutionernes undervisere: Vi anbefaler, at der igangsættes et arbejde med at kortlægge tværgående lærer- og underviserkompetencer gennem hele uddannelsessystemet. Arbejdet skal munde ud i anbefalinger til styrket kompetencemæssig sammenhæng på tværs af niveauer, herunder med særligt fokus på viden, didaktik og læreruddannelse på talentområdet. Arbejdet ses i forlængelse af lignende undersøgelser af indholdet på fagområder. Vi anbefaler, at skoler og institutioner i øget omfang gør brug af lærere og undervisere fra tilstødende uddannelsesniveauer i undervisningen. Det kan for eksempel ske gennem jobswop- og gæstelærerordninger og andre former for lærerudveksling, der kan understøtte et styrket samarbejde og vidensmæssigt overlap mellem niveauer. Vi anbefaler, at skoler og institutioner udformer særlige afgangs- eller eksamensbeviser til elever, der har fulgt et talentforløb i uddannelsen. Og at de institutioner, hvor eleverne fortsætter, fortæller elevernes nye undervisere om det. Vi anbefaler, at der i samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter etableres et talentcenter. Centeret skal stå for opsamling af viden og forskning på feltet, nationalt og internationalt, og udarbejde forslag til metoder, koncepter for efter- og videreuddannelsestilbud etc., der kan supplere en styrket talentorientering i de mere fagspecifikke forsknings- og udviklingsmiljøer. Vi anbefaler, at institutioner for videregående uddannelser identificerer internationale partnerinstitutioner, hvor lærer- og studentermobilitet med fordel kan ses i sammenhæng med talentforløb som supplement til ordinære og gode samarbejder. 26

29 Vi ser det som en opkvalificering af vores lærere [udveksling af lærere og undervisere mellem niveauer]. De underviser på en anden måde, fordi de enten er gymnasielærere etc., og vi gør tingene på en anden måde, og vi lærer en del af hinanden. Vi vidensdeler og erfaringsudveksler. Det går begge veje. (Afdelingsleder, grundskole) 27

30 kolofon Talentudvikling Hvor står vi og hvad bør der gøres? Resumé Forfatter: Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet Redaktion: Stefan Hermann (formand for arbejdsgruppen) og Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, sekretariatet for arbejdsgruppen Produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Phoenix Design Aid Fotos: Jakob Dall 1. udgave, 1. oplag, april 2011: 500 stk. ISBN: ISBN: (WWW) Internetadresse: Udgivet af Undervisningsministeriet og Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet, 2011 Publikationen (ISBN ) kan rekvireres hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk eller hos boghandlere Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Trykt med vegetabilske trykfarver på miljøcertificeret papir Printed in Denmark 2011 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon: eller pub@uvm.dk

31

32 Som opfølgning på regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 nedsatte Undervisningsministeriet i juni 2010 en arbejdsgruppe for talentudvikling. Formålet med arbejdsgruppen var at fremlægge et forslag til en strategi for en sammenhængende og koordineret talentindsats på alle niveauer i uddannelsessystemet. Denne publikation rummer en kort gennemgang af de vigtigste anbefalinger fra talentarbejdsgruppen. En mere detaljeret gennemgang af arbejdsgruppens analyse og strategi for talentudvikling i Danmark findes i arbejdsgruppens talentrapport, som kan downloades på

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resume af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resume af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 239 Offentligt talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resume 1 talentudvikling hvor

Læs mere

Talentudvikling i uddannelsessystemet. Hvor står vi og hvad bør der gøres?

Talentudvikling i uddannelsessystemet. Hvor står vi og hvad bør der gøres? Side 1 Talentudvikling i uddannelsessystemet. Hvor står vi og hvad bør der gøres? Talent-DK Stefan Hermann 23. august 2011 Agenda 1. Hvad er et talent og hvorfor`? 2. Hvor står vi? Talentarbejdet i dag

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

National indsats for talentfulde elever

National indsats for talentfulde elever National indsats for talentfulde elever National indsats for talentfulde elever Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet Fotograf: Jakob Dall, Ulrik Jantzen ISBN nr.:978-87-603-3217-3

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Nye muligheder til de dygtigste

Nye muligheder til de dygtigste Nye muligheder til de dygtigste I Danmark skal vi satse på de dygtigste. Dem som har ekstraordinære evner og drive, og som kan sætte et afgørende aftryk på fremtiden, hvis de får mulighed for at udfolde

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Talentrapporten og et eksempel

Talentrapporten og et eksempel rapporten og et eksempel Søren shi@nghf.dk Nørresundby Gymnasium & HF 9. februar 2012 arbejd Foredraget 1 2 3 er der en talentdagsorden? 4 5 6 arbejde arbejd Hvem taler vi om? Den gruppe af elever og børn

Læs mere

Talentudvikling i stx og hf

Talentudvikling i stx og hf Et talent er en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres (fra Talentcamps 05) Dagens program 14.00 Talentudvikling i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Talentudvikling på Virum Gymnasium

Talentudvikling på Virum Gymnasium Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent? Talentbegrebet en definition Ministeriets definition: en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE

TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE Strategi for talentudvikling i Fredericias dagtilbud og skoler. 1 TALENTSTRATEGI 0-18 ÅR FREDERICIA KOMMUNE BØRNENE ER FREMTIDEN. Byrådet har vedtaget en vision

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter

Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter 1. Indledning Et udkast til forslag til lov om et nationalt naturfagscenter har i perioden fra den 22. juni 2018 til den 27. august 2018

Læs mere

Kommission om fremtidens læreruddannelse. Kommissorium

Kommission om fremtidens læreruddannelse. Kommissorium Kommission om fremtidens læreruddannelse Kommissorium Baggrund Læreruddannelsen spiller en central rolle i det danske uddannelsessystem og det danske samfund. En læreruddannelse af høj kvalitet og på et

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen

Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen mere motiverende. Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

De globalt egnede status og perspektiver for den danske uddannelsespolitik

De globalt egnede status og perspektiver for den danske uddannelsespolitik De globalt egnede status og perspektiver for den danske uddannelsespolitik Niels Egelund, professor og institutleder, DPU Medlem af Globaliseringsrådet, Grundskolerådet og Børnerådet Globaliseringsrådet

Læs mere

Bedre uddannelser. Regeringen Juni Publikationen indeholder en kortfattet præsentation af regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser.

Bedre uddannelser. Regeringen Juni Publikationen indeholder en kortfattet præsentation af regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser. Bedre uddannelser Publikationen indeholder en kortfattet præsentation af regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser. Hele planen findes i publikationen Bedre uddannelser Handlingsplan. Handlingsplanen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 1 Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 2018-2021 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? Andelen af unge, der vælger og gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, inden de fylder 22

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse X Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og

Læs mere

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder Skolepolitik 2013-2017: Rejsen mod nye højder Folkeskolen er for alle. Det er ikke bare en konstatering, men en ambitiøs målsætning, som folkeskolerne i Nyborg Kommune hver eneste dag har til opgave at

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Rådgivningsgruppen har under sit arbejde særligt drøftet og prioriteret, at børn og unges naturvidenskabelige dannelse skal styrkes.

Rådgivningsgruppen har under sit arbejde særligt drøftet og prioriteret, at børn og unges naturvidenskabelige dannelse skal styrkes. Rådgivningsgruppens anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi Nedenstående dokument er rådgivningsgruppens anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi. Baggrund Det fremgår af gymnasiereformen fra juni

Læs mere

POUL NISSEN, OLE KYED OG KIRSTEN BALTZER. Talent i skolen. identifikation, undervisning og udvikling

POUL NISSEN, OLE KYED OG KIRSTEN BALTZER. Talent i skolen. identifikation, undervisning og udvikling POUL NISSEN, OLE KYED OG KIRSTEN BALTZER Talent i skolen identifikation, undervisning og udvikling Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer Talent i skolen identifikation, undervisning og udvikling 1.

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Aftalepartierne er enige om, at det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8.

Aftalepartierne er enige om, at det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne. Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS

Kvalitet i uddannelserne. Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS Kvalitet i uddannelserne Ursula Dybmose, KL, næstformand i PASS Invitation til samarbejde om kvalitet PASS har besluttet at arbejde for at fremme en række kvalitetsmål - og har sat arbejdet i gang De lokale

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi talentrapport af Arbejdsgruppen til talentudvikling

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Talenthold i udskolingen på tværs af skolerne i Fredensborg kommune

Talenthold i udskolingen på tværs af skolerne i Fredensborg kommune Talenthold i udskolingen på tværs af skolerne i Fredensborg kommune 1. Baggrund I Fredensborg Kommune har man over de seneste par år gjort sig en række erfaringer med oprettelse af talenthold i udskolingen

Læs mere

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE ODENSE 2. - 3. APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE OPLÆG, WORKSHOPS, KEYNOTE SPEAKERS, MESSE OG VÆRKSTEDER BIG BANG er Danmarks største naturfagskonference og -messe. Den er for

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

SoSu Fyn. Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent. Talent for faget

SoSu Fyn. Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent. Talent for faget SoSu Fyn Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent Talent for faget I en række rapporter fra bl.a. Niras og undervisningsministeriet peges der på betydningen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Fredericia Byråds UDDANNELSESPOLITIK. Foto: IBC. Foto: IBC. Foto: Fredericia Kommune. Foto: Maskinmesterskolen/Dorthe F. Hansen

Fredericia Byråds UDDANNELSESPOLITIK. Foto: IBC. Foto: IBC. Foto: Fredericia Kommune. Foto: Maskinmesterskolen/Dorthe F. Hansen 2017 2021 Fredericia Byråds UDDANNELSESPOLITIK Foto: Fredericia Kommune Foto: Maskinmesterskolen/Dorthe F. Hansen 2 FORORD I 2016 oprettede Fredericia Byråd uddannelsesudvalget med det formål at udvikle

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Digitale kompetencer og digital læring

Digitale kompetencer og digital læring Digitale kompetencer og digital læring National handlingsplan for de videregående uddannelser April 2019 Udgivet af Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel.: 3392 9700 ufm@ufm.dk www.ufm.dk Foto

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI, marts Talentstrategi

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI, marts Talentstrategi Talentstrategi Marts 2017 0 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 597 af 3. marts 2015 (Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Overblik over programmet Faglært til vækst UNGE mellem 15 og 30 år er hverken i job eller har en erhvervskompetencegivende

Overblik over programmet Faglært til vækst UNGE mellem 15 og 30 år er hverken i job eller har en erhvervskompetencegivende Overblik over programmet Faglært til vækst Programmet Faglært til vækst er en del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden vedtog i 2015. Visionen for strategien

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 239 Offentligt talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 43 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Samrådsspørgsmål A af 4. oktober 2006 Titel Målgruppe Arrangør Taletid Mener ministeren, at der er en sammenhæng

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere