OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI"

Transkript

1 OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering, innovation og samskabelse) side 5 3. Trin 1: for digitalisering side 6 4. Trin 2: på digitaliseringsprojekter side 8 5. Trin 3: Styrings- vidensværktøjer side 14 2

3 HVORFOR OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI Gentofte Kommunes strategi er at skabe bedre velfærd for færre ressourcer og robuste arbejdsfællesskaber. I dette arbejde nytænker vi vores opgaveløsning, organisering og styring både politisk og administrativt med særligt fokus på potentialerne i digitaliseringen. Rammevilkårene er, som de er, men vi SKAL kunne levere god og gerne bedre velfærd for færre ressourcer, og vi VIL være en attraktiv arbejdsplads, som selv er med til at skabe vores fremtid. Selv om den offentlige sektor i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi. Når det digitale potentiale skal realiseres til gavn for kommunens virksomheder og borgere, må digitalisering gribes an på en ny måde. Fokus i digitaliseringen må flyttes fra interne administrative processer til den direkte kontakt mellem kommune, borgere og virksomheder og til de store velfærdsområder, som er under pres. Samtidig er det nødvendigt at sætte retning for digitaliseringen, så det uudnyttede potentiale kan komme optimalt i spil, og bidrage til mest mulig borgernær værdi. Dette er en stor opgave med potentiel stor indflydelse på den måde, de kommunale kerneopgaver løses. Det er også en opgave, som kun kan løses i tæt samspil mellem alle dele af kommunen, borgere og virksomheder. 3

4 ARBEJDSOPGAVER FOR OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN OM TEKNOLOGISKE UDVIKLINGS- TENDENSER POLITISK MODEL + PRINCIPPER PEJLEMÆRKER Leverancen fra opgaveudvalg for digitalisering og teknologi er et led i udnytte det teknologiske potentiale til at skabe mere borgernær værdi. Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi havde tre opgaver, som består i at levere viden om ny teknologier, komme med forslag til en model for politisk forankring af digitaliseringsindsatsen og forslag til en række pejlemærker, der kan skabe afsættet for, at kommune, borgere og virksomheder i samspil kan udnytte potentialet i den teknologiske udvikling. Opgaveudvalgets arbejde giver Kommunalbestyrelsen større viden på det teknologiske område og sikrer løbende tilførelse af ny viden. Pejlemærkerne skal sætte retning for og prioritering af hvor realiseringen skal udfoldes med udgangspunkt i borgere og virksomheders behov. Modellen skal integrere digitalisering i den politiske ledelse gennem en kobling til den nye styringsform og proces. Modellen indeholder principper for data, etik og kompetencer. Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi har tidsmæssigt haft et overlappende forløb med Opgaveudvalget om Innovation. Arbejdet i de to udvalg er blevet koordineret og undervejs i processen har de to opgaveudvalg sammen afholdt konferencen Teknologilaboratorium i september Begge udvalg havde til opgave at levere en politisk model. Grundstrukturen i DIS-modellen (digitalisering, innovation og samskabelse) blev skabt i Opgaveudvalg om innovation. De tre elementer, digitalisering, innovation og samskabelse, går hånd i hånd i de omfattende forandringer organisationen ønsker at skabe. Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi leverer ind i DIS-modellens struktur, og følger derfor de tre trin, som den er bygget op omkring. De tre trin består af politiske principper, politisk retning og opfølgning samt værktøjer. I det følgende gennemgås trinene ét for ét med leverancerne fra opgaveudvalget for digitalisering og teknologi. 4

5 DIGITALISERING I DIS-MODELLEN Her gennemgås opgaveudvalget for digitalisering og teknologis leverance til DIS-modellens tre trin. Med uddybning af de pejlemærker, principper og styringsværktøjer fra opgaveudvalg for digitalisering og teknologi som indgår i de tre trin. Endvidere har opgaveudvalget koblet sig på værktøjet Sparringsrummet, som er et produkt fra Opgaveudvalg om Innovation, i det sparringsrummet kalder på både den innovative og den digitale understøttelse. TRIN 1 Værktøjer Principperne for digitalisering adresserer kompetencer indenfor teknologi hos borgere og virksomheder samt etiske og persondatamæssige problemstillinger, som kommunen skal navigere i ved brug af teknologi. Retningen sættes med tre pejlemærker som skal vise, hvilket potentiale kommunen sammen med borgere og virksomheder skal søge at realisere i de kommende år. Politikerne og organisationen har en løbende dialog omkring igangværende større projekter. Styringsværktøjer til det daglige arbejde med digitalisering, som tager os fra pejling til handling og effekt. Værktøjet sparringsrummet er fælles for opgaveudvalg for digitalisering og teknologi og opgaveudvalg om innovation. 5

6 for digitalisering 6

7 TRIN 1 POLITISKE PRINCIPPER FOR DIGITALISERING Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender nedenstående principper for herigennem at give organisationen de bedste forudsætningerne for at lykkes med digitalisering. DIGITALE LØSNINGER SKAL VÆRE LET TILGÆNGELIGE OG TILPASSET BORGEREN Uanset om de digitale kompetencer og forventninger er høje eller lave MENNESKET FØRST Digitalisering skal ske med udgangspunkt i borgernes behov og forventninger samt respekt for det enkelte menneske og ikke være et mål i sig selv UDNYTTE MULIGHEDERNE I DATA Indenfor lovens ramme opsamler vi så meget data vi kan KONTROL OVER EGNE DATA Anvendelse af persondata skal have et klart formål og kommunikeres til den enkelte 7

8 8

9 POLITISK RETNING OG OPFØLGNING Formålet med at sætte politisk retning og lave opfølgning er at danne et organisatorisk fundament for digitalisering. Den politiske retning og opfølgning har fokus på de større digitaliseringsprojekter, hvor det drejer sig om mange penge og/eller vigtige politiske prioriteringer. Nedenfor er pejlemærkernes funktion og brug kort beskrevet. PEJLEMÆRKERNES FUNKTION OG BRUG 1. Pejlemærkerne danner en ny ramme for politiske drøftelser om retningen for brug af teknologi og digitalisering i kommunen. 2. Pejlemærkerne danner fælles afsæt for forvaltning og kommunalbestyrelse i prioriteringen af digitaliseringstiltag 3. Pejlemærkerne sætter retning for forvaltningen, når it-projekter indstilles til politisk vedtagelse

10 HVORDAN SÆTTES RETNING? Digitale pejlemærker Den politiske retning for de digitale indsatser sættes gennem tre pejlemærker. PEJLEMÆRKE 1 Teknologi skal frigive ressourcer og skabe borgernær værdi Mennesker skal løse de opgaver, hvor mennesker skaber en særlig værdi. Teknologi skal optimere og effektivisere driften. Effekten af anvendelsen af teknologien skal komme flest mulig til gavn. EKSEMPLER PÅ MULIGE TILTAG Bruge teknologi til at understøtte differentieret undervisning for bedre læring for den enkelte elev Bruge teknologi til rådgivning om fremtidige uddannelsesvalg fx online port folio Give automatisk besked ved udløb af pas og kørekort Bruge teknologi til at koble systemer for en mere sammenhængende serviceoplevelse for borgeren Bruge kunstig intelligens mønstergenkendelse til at give borgerne bedre og mere unikke services Se bilag Uddybning af pejlemærkernes betydning i praksis.

11 HVORDAN SÆTTES RETNING? Digitale pejlemærker Den politiske retning for de digitale indsatser sættes gennem tre pejlemærker. PEJLEMÆRKE 2 Brug data til at skabe værdi for borgere og virksomheder Datadreven udvikling af velfærd, serviceoplevelser og den kommunale kerneopgave. Data udstilles (open data) for borgere og virksomheder som afsæt for vækst, nye virksomheder, front-forskning, måling, evaluering og meget andet. EKSEMPLER PÅ MULIGE TILTAG 1. Etablere en databank 2. Brug data til at styre på kapacitet i institutioner 3. Bruge data til at målrette forebyggelsestiltag i forhold til målgruppe og forebyggelsesform 4. Bruge data til at forebygge frafald på uddannelser 5. Bruge data til at gøre det lettere som forbruger at træffe sunde og bæredygtige valg Se bilag Uddybning af pejlemærkernes betydning i praksis.

12 HVORDAN SÆTTES RETNING? Digitale pejlemærker Den politiske retning for de digitale indsatser sættes gennem tre pejlemærker. PEJLEMÆRKE 3 Forstå og udnytte teknologiernes muligheder For at kunne udnytte det teknologiske potentiale til at skabe borgerrettet effekt på nye måder, skal vi være bedre til at både at forstå og udnytte teknologiernes muligheder. Vi skal have et højt ambitionsniveau, mod til og mulighed for at afprøve teknologiernes potentialer sammen med borgere og virksomheder. EKSEMPLER PÅ MULIGE TILTAG 1. Afholde konkurrencer eller arrangementer, hvor teknologiernes potentialer afprøves på kommunens udfordringer 2. Understøtte innovationsforum eller -miljø, hvor flere kan tænke kreativt og afprøve teknologier i Gentofte 3. Udfordre kommunikationskanalerne sammen med borgerne 4. Være pilotkommune på find eksempelvis p- plads-app, selvkørende biler, selvkørende busser på tværs af kommunens bydelscentre. Se bilag Uddybning af pejlemærkernes betydning i praksis.

13 HVORDAN FØLGES OP? skal sikre, at politikerne og forvaltningen er enige om den strategiske retning for digitalisering samt at vi lærer af de projekter, der løses i organisationen. Opgaveudvalget anbefaler, at den politiske retning og opfølgning indgår i Kommunalbestyrelsens almindelige årshjul med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab. Se nedenstående årshjul. 13

14 Værktøjer til styring og øget viden i det daglige politiske arbejde 14

15 STYRINGSVÆRKTØJER TIL FORANKRING AF DET DIGITALE De styringsværktøjer, som skal bidrage til handling og effekt, omfatter en plan for digitaliseringsindsatser, som ud fra pejlemærkerne sætter retningen for hvordan den digitale omstilling kan give bedre velfærd for færre ressourcer. Styringsværktøjerne omfatter også strategier for it-sikkerhed og it-infrastruktur med formål at skabe stabilitet, driftssikkerhed og sikre processer omkring data. Planen og strategierne udmøntes i konkrete projekter, som gennemføres for midler fra anlægsbevillinger. Der følges løbende op til Kommunalbestyrelsen, jvf. årshjulet. Pejlemærker og principper Digitaliseringsplan Strategier for IT-sikkerhed IT-infrastruktur Årets initiativer Anlægsbevillinger Projekter Opfølgning på initiativer Ny viden og læring Handling og effekt

16 VÆRKTØJER TIL FORANKRING AF DET DIGITALE Som værktøjer til at forankre det digitale i den politiske proces samt i organisationen indstiller opgaveudvalg for digitalisering og teknologi at der afholdes arrangementer hvor borgere og virksomheder indgår, samt at der udarbejdes infrastrukturstrategi. Vidensværktøjer: Konkurrencer eller arrangementer, hvor teknologiernes potentialer afprøves på kommunens udfordringer i form af hackathons, challenges mv. Hvert andet år afholdes konference om ny teknologi for Kommunalbestyrelsen Styringsværktøjer: IT-infrastrukturstrategi IT-sikkerhedspolitik Digitaliseringsplan 16

17 SPARRINGSRUMMET SOM VÆRKTØJ MED DIGITALT PERSPEKTIV Grundstrukturen i sparringsrummet er skabt af opgaveudvalget om Innovation til at understøtte Kommunalbestyrelsens og organisationens udvikling gennem forsøg. Et omdrejningspunkt for udviklingen er nye teknologier hvorfor et digitalt perspektiv i sparringsrummet kan være med til at skabe bedre velfærd. Med baggrund i Opgaveudvalget for digitalisering og teknologis produkter giver det mening at indgå med digital viden på lige fod med innovativ tænkning. Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi anbefaler derfor, at sparringsrummet som værktøj tillige understøttes med digital viden i sparringen til at få nye idéer, hjælp til afprøvning, skalering og effekt eller at sætte holdet og igangsætte samskabelse omkring udviklingen. I sparringsrummet screener en række facilitatorer med faglighed indenfor blandt andet digitalisering, innovation og samskabelse, de idéer og projekter der bringes ind, for så at sammensætte et forløb hvor eksempelvis labs, skræddersyede sparring eller 100 dages arbejdsgrupper på tværs indgår. Til sparringsrummet er også tilknyttet et netværk af borgere. Borgerne kan kobles til opgaven, hvis det er relevant i forhold til opgaven og borgernes interesser og kompetencer. 17

Politisk model - DIS modellen Digitalisering, innovation og samskabelse

Politisk model - DIS modellen Digitalisering, innovation og samskabelse Politisk model - DIS modellen Digitalisering, innovation og samskabelse DIGITALISERING INNOVATION SAMSKABELSE Vi skaber sammen! Leverance 1 og 2 fra Opgaveudvalget om Innovation, januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 30-04-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:45 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi

Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi Mødetidspunkt 22-02-2018 18:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: Kl. 21:00 Tilstede:

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

POLITISK ARBEJDSFORM, INNOVATION OG DIGITALISERING

POLITISK ARBEJDSFORM, INNOVATION OG DIGITALISERING POLITISK ARBEJDSFORM, INNOVATION OG DIGITALISERING Kommunaldirektør Torben Frølich Imperial Hotel, 21.september 2018 Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:10 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Profil. Økonomidirektør Gentofte Kommune.

Profil. Økonomidirektør Gentofte Kommune. Profil Økonomidirektør Gentofte Kommune 2 Økonomidirektør Gentofte Kommune Gentofte Kommune søger økonomidirektør. Vores kommende økonomidirektør skal bidrage til at styrke planlægning og styring samt

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi

Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi Mødetidspunkt 15-11-2017 18:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Digitaliseringspagt En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde

Digitaliseringspagt En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde Regeringen KL Danske Regioner Digitaliseringspagt En ny retning for det fællesoffentlige samarbejde Danmark er i dag i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Siden årtusindeskiftet

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi

Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi Mødetidspunkt 12-03-2018 18:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.45 Tilstede:

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT

SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT 18.01.2018 2 Udgangspunktet Silkeborg og Viborg kommuner har indgået et strategisk samarbejde med afsæt i digitalisering og it. Det strategiske samarbejde kaldes DigiMidt.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Vejle Kommune

Digitaliseringsstrategi i Vejle Kommune Digitaliseringsstrategi i Vejle Kommune 2017-2021 2 KOMMUNIKATIONS DIGITALISERINGS Digitaliseringsstrategi Forord Digitalisering er et vilkår i dagens samfund. Nye digitale teknologier har præget samfundets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Den digitale vej til innovation og værdiskabelse

Den digitale vej til innovation og værdiskabelse Den digitale vej til innovation og værdiskabelse INDHOLD Indledning... 2 Tema 1: Digitaliseringsprojekter der skaber værdi... 3 Tema 2: Den datadrevne kommune... 4 Tema 3: Implementering i bund... 5 Tema

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

MOD PÅ KERNEOPGAVEN CHEFGRUPPENS AMBITIONER FOR UDVIKLING AF KERNEOPGAVE OG ORGANISATION EN STÆRK MEDSPILLER

MOD PÅ KERNEOPGAVEN CHEFGRUPPENS AMBITIONER FOR UDVIKLING AF KERNEOPGAVE OG ORGANISATION EN STÆRK MEDSPILLER MOD PÅ KERNEOPGAVEN CHEFGRUPPENS AMBITIONER FOR UDVIKLING AF KERNEOPGAVE OG ORGANISATION EN STÆRK MEDSPILLER Forord Hvordan udvikler vi Holbæk Kommune til gavn for borgerne? Hvordan bliver vi en dygtigere

Læs mere

Smart Greater Copenhagen

Smart Greater Copenhagen Smart Greater Copenhagen Vision for fremtidens "Smart Greater Copenhagen" Greater Copenhagen er en grøn og innovativ metropol, hvor ny teknologi og data anvendes i partnerskaber på en sikker og etisk måde

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA MARTS 2019 STRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD STRATEGI FOR KL S ARBEJDE MED DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA 2 Forord Hvad kan jeg hjælpe dig med? Den digitale

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.

Læs mere

STRATEGI. Strategi for digitalisering UDKAST

STRATEGI. Strategi for digitalisering UDKAST STRATEGI Strategi for digitalisering UDKAST 1 INDLEDNING I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en strategi? Strategien fastsætter hvad der i Thisted Kommune

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Konference om borgerinddragelse, FondenTeknologi Rådet 16. september 2016 BEDRE VELFÆRD

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Energi & ressourcer SMART EGEDAL. Erhvervsliv

Energi & ressourcer SMART EGEDAL. Erhvervsliv Sundhed Borgere Energi & ressourcer SMART EGEDAL Erhvervsliv Mobilitet Kommune Den smarte kommune vokser frem! Den måde vi bor, lever, arbejder og driver virksomhed på i Egedal, ændres i takt med den øgede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Hvad kræver industrirevolutionen 4.0 af ledelsen? V. Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen & Kommunaldirektør i Roskilde Kommune

Hvad kræver industrirevolutionen 4.0 af ledelsen? V. Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen & Kommunaldirektør i Roskilde Kommune Hvad kræver industrirevolutionen 4.0 af ledelsen? V. Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen & Kommunaldirektør i Roskilde Kommune Agenda Aktuelle udfordringer & nye krav til den offentlige

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommissorium vedr. rammer for organisering

Kommissorium vedr. rammer for organisering Indledning og baggrund Bedre velfærd til borgerne det er den fælles ledetråd for den samlede organisation i Slagelse Kommune. De øgede forventninger fra borgere og beslutningstagere kombineret med de allerede

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 ETABLÉR DIGITALT STRATEGISK LEDERSKAB KOMBINERET MED EN EKSPLICIT KOBLING TIL VÆRDISKABELSE Den offentlige sektor er under forandring.

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER KOMPETENCER TIL ET DIGITALT ARBEJDSLIV

FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER KOMPETENCER TIL ET DIGITALT ARBEJDSLIV FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER KOMPETENCER TIL ET DIGITALT ARBEJDSLIV TEMAER Hvad er digitale kompetencer? Hvad er udfordringerne i at udvikle de digitale kompetencer? Hvordan kommer man i gang: strategisk

Læs mere

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Baggrund Der har i de seneste år været en stigende offentlig debat og et stort fokus på forskellige dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger

Læs mere

Rigsrevisionens strategi

Rigsrevisionens strategi Rigsrevisionens strategi 2018-2020 Januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Rigsrevisors forord 1 Strategien et overblik 2 Værdi 3 Mission, løfter og indsatser 4 Resultatkrav 9 RIGSREVISORS FORORD 1 Rigsrevisors

Læs mere

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet Et stærkt og effektivt tilsyn Strategi for Forsyningstilsynet 2019-2021 MISSION Med love og regler som baggrund for vores tilsyn med energiforsyningerne, skaber vi rammer, der tilskynder forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber 2019 COI S STRATEGI FORMÅL Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der arbejder for øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innovations

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation Notat Oplæg til ny administrativ organisation Fredericia Kommune December 2018 Indhold Baggrund... 2 Målsætninger og principper for ny organisering... 4 Borger- og interessentperspektivet:... 4 Forvaltningsperspektivet...

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Fremdrift og fælles byggeblokke

Fremdrift og fælles byggeblokke INDSATSOMRÅDE 5 Fremdrift og fælles byggeblokke Forudsætningen for at udvikle et mere nært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen er at sammentænke digitale løsninger og bygge en fælles digital infrastruktur,

Læs mere

Direktionens strategiske pejlemærker

Direktionens strategiske pejlemærker Direktionens strategiske pejlemærker Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det er hele organisationens opgave at opfylde den vision, gennem måden kerneopgaven bliver

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 Vi skaber bedre og billigere administration i samarbejde med forvaltningerne Det betyder, at: Vi udvikler og leverer fællesadministrative løsninger

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

NOTAT vedr. Etablering af projektprogram Fremtidens Kommune til effektiv realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

NOTAT vedr. Etablering af projektprogram Fremtidens Kommune til effektiv realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi NOTAT vedr. Etablering af projektprogram Fremtidens Kommune til effektiv realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 5.9.2016 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere