DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE"

Transkript

1 DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE Indstilling af elever Godkendelse af elever Elevkursus 3 4. Elevtjeneste Dommeraspirantprøvebedømmelse Aspiranttjeneste Regler for førstegangsautoriserede dommere Eksteirørdommeruddannelse for yderligere racer 6 9. Dommere der har elever eller aspiranter under uddannelse i ringen Generelle bestemmelser Videreuddannelse for erfarne dommere Regler for autoriserede gruppedommere Regler for autorisation til all-rounddommer Vedligeholdelse af autorisation 8 1

2 1. INDSTILLING AF ELEVER Personer til uddannelse som dommer udpeges af specialklubbens bestyrelse blandt interesserede egnede hundesportsfolk, der er medlemmer af DKK og specialklubben. Forudsætningerne for, at en person kan indstilles, er: mindst 5 års erfaring som aktiv inden for hundesporten. at personen har fungeret som ringsekretær/assistent mindst 2 gange - heraf mindst 1 gang på en international udstilling. At personen har gennegået DKK s basisuddannelse. at personen har gennemgået DKK s Opdrætteruddannelse (indeholdende: Genetik, Reproduktion/parring/fødsel/DKK-Jura-rammerne 1, Adfærd 1) eller den lovpligtige hundeholderuddannelse (se note 1) at personen har gennemgået DKK s Adfærd 2 åbne modul kursus (se note 1) Note 1: Vi gør opmærksom på, at elever kan påbegynde deres uddannelse inden basis- samt opdrætter- eller hundeholderuddannelsen er gennemført. Dog skal alle uddannelser være gennemført, inden den endelige dommerautorisation kan gives. Indstillingen skal være omhyggeligt begrundet og indeholde oplysninger om den pågældende persons erfaring inden for opdræt, udstillingsvirksomhed, ringpersonalearbejde og eventuel deltagelse i organisationsarbejde inden for specialklubben. Specialklubbernes bestyrelse skal over for DKK s eksteriørdommerudvalg kunne anbefale pågældende person ud fra dennes menneskelige egenskaber, kynologiske viden, samt evne til at udtrykke sig i skrift og tale. Indstilling til dommeruddannelse skal være indsendt, inden personen fylder 55 år. Ansøgeren redegør for sit ønske om at blive eksteriørdommer og udfærdiger et kort Curriculum Vitae indeholdende bl.a. følgende oplysninger: Navn, adresse, alder, uddannelse, fortid som hundeejer, samt tid og sted for ringpersonalearbejdet. Ansøgers begrundelse samt Curriculum Vitae skal vedlægges specialklubbens indstilling til DKK s bestyrelse v/ Eksteriørdommerudvalget. Eksteriørdommerudvalget afgør herefter, på baggrund af det indkomne materiale og udvalgets eventuelle eget kendskab til ansøgerens kynologiske og menneskelige egenskaber, om ansøgeren kan påbegynde elevtjeneste i eksteriørdommerudvalgets regi. DKK s eksteriørdommerudvalg udpeges af DKK s bestyrelse. Eksteriørdommerudvalgets afgørelser og indstillinger til DKK s bestyrelse er fortrolige. Elever/aspiranter vil dog modtage en skriftlig begrundelse for udvalgets afgørelse. Eksteriørdommerudvalget kan efter at have modtaget indstillingen fra specialklubben om ønsket skaffe sig yderligere oplysninger om ansøgeren. Hvis eksteriørdommerudvalget finder, at der p.t. ikke er behov for yderligere dommere inden for en race, kan eventuelle indstillinger afvises, ligesom eksteriørdommerudvalget kan opfordre specialklubben til at indstille dommeremner, hvis de finder, at der er mangel på dommere for en race. 2

3 2. GODKENDELSE AF ELEVER De personer, DKK har godkendt til dommeruddannelse, indkaldes til at deltage på et dommerelevkursus. Der foretages løbende eksamination under kurset. 3. ELEVKURSUS Eksteriørdommerudvalget afholder p.t. dommerelevkurser to gange om året, normalt i årets første kvartal og i årets sidste kvartal. Alle personer, der er godkendt til uddannelse, skal deltage på et dommerelevkursus, før de kan udføre elevtjeneste. Til delvis dækning af udgifterne i forbindelse med dommerelevkursus og aspirantprøvebedømmelserne, skal eleven/aspiranten selv betale et kursusgebyr. Eventuelle udgifter til rejse og ophold under uddannelsesforløbet er for elevens/aspirantens egen regning. Efter at have deltaget på kurset meddeles eleven, hvorvidt han/hun er blevet godkendt til videre uddannelse. Såfremt en elev ikke kan godkendes til videre uddannelse, vil eleven modtage en skriftlig begrundelse for dette. I begge tilfælde fremsendes kopi til specialklubben. 4. ELEVTJENESTE Elever, der efter deltagelse på dommerelevkursus er blevet godkendt til videreuddannelse, skal herefter udføre elevtjeneste under mindst 2 forskellige dommere (fortrinsvis skandinaviske). Hvis eleven er under uddannelse på en race med hårlags-/størrelsesvarianter, skal der udføres mindst 2 elevtjenester på hver hårlags-/størrelsesvariant, Det er til enhver tid eksteriørdommerudvalgets ret at bestemme hvilke dommere, elevtjenesten skal udføres under. Indføres pr Eleven (inkl. husstanden) må ikke eje/anmelde hund til bedømmelse i den ring, hvor han/hun fungerer og heller ikke personligt fremføre hund til bedømmelse den dag, han/hun fungerer (sidstnævnte gælder dog ikke husstanden). Ved flerdages udstillinger må han/hun ligeledes ikke tilmelde hund eller fremføre hund til bedømmelse hos den dommer, han/hun har fungeret for eller skal fungere for. Elever har ret til at stille dommeren spørgsmål omkring bedømmelse og præmiering, men først efter at dommeren er færdig med hele klassen (dog naturligvis inden de pågældende hunde forlader ringen). Dommeren har ret til at stille eleven uddybende spørgsmål for at afprøve elevens kynologiske viden. 3

4 Autoriserede dommere under uddannelse for nye racer med undtagelse af specialdommeraspiranter skal en gang udføre elevtjeneste for hver ny race. a) Ansøgning om elevtjeneste på international DKK-udstilling Eleven skal fremsende sin ansøgning direkte til DKK. Ansøgningen skal være DKK i hænde senest 5 uger før udstillingen. b) Ansøgning om elevtjeneste på specialklub - / nationaludstilling Eleven skal fremsende sin ansøgning direkte til arrangerende klub, som senest 4 uger før udstillingen fremsender ansøgning til DKK med angivelse af følgende: Elevens navn, race/racer der skal udføres elevtjeneste på, udstillingsdato, sted og dommernavn. DKK fremsender derefter bekræftelse og relevante papirer til specialklubben, som derefter skal sørge for, at det fremsendte spørgeskema bliver udfyldt med elevens navn, udstillingsdato, sted, racer og antal hunde, før skemaet bliver fremsendt/udleveret til dommeren. Det er ikke tilladt, at en elev- eller aspirant selv tager kontakt med dommeren for at indhente tilladelse til elev-/aspiranttjeneste. Når samtlige elevtjenester er udført og godkendt af eksteriørdommerudvalget, indkaldes eleven til dommeraspirantprøvebedømmelse. 5. DOMMERASPIRANTPRØVEBEDØMMELSE Eksteriørdommerudvalget afholder p.t. dommeraspirantprøvebedømmelser 2 gange om året, normalt i årets første kvartal og i årets sidste kvartal. Elever, der har udført de krævede elevtjenester, indkaldes til en dommeraspirant-prøvebedømmelse. Prøvebedømmelsen omfatter som regel 2 hunde eller flere inden for den/de racer, aspiranten er indstillet for. Ved prøvebedømmelsen skal aspiranten afgive skriftlig kritik af de fremstillede hunde. Aspiranten får 10 min. til hver kritik. Derefter foretager dommerudvalget en mundtlig overhøring af dommeraspiranten af ca. 20 minutters varighed. Hvis prøvebedømmelserne klares tilfredsstillende, vil aspiranten efter udvalgets evaluering modtage en skriftlig meddelelse om, at de kan fortsætte uddannelsen som dommeraspirant. 6. ASPIRANTTJENESTE Aspiranttjeneste skal udføres under mindst 2 forskellige dommere (Fortrinsvis nordiske dommere, dommere fra racens hjemland eller specialdommere). Aspiranten skal selvstændigt - og uden kontakt med dommeren - bedømme og beskrive de fremførte hunde. Når de enkelte klasser er færdigbedømt, og aspiranten har afleveret sine kritikker til ringsekretæren, kan dommeren anmode aspiranten om skriftligt at placere 4

5 vinderklasserne og derefter eventuelt diskutere disse med aspiranten - ligesom dommeren kan stille spørgsmål til aspiranten for at prøve aspirantens kynologiske viden. Det er udstillingsarrangørens pligt at sørge for, at de særlige aspirantkritikker ligger klar i ringen. Aspirantarbejdet afleveres til ringsekretæren, før dommeren har meddelt sin egen bedømmelse og præmiering til udstillerne ved tildeling af bånd. Ansøgning om aspiranttjeneste foregår efter samme retningslinier som ved elevtjenester - se side 2 - punkt 4 - a) og b). Hvis eksteriørdommerudvalget har givet tilladelse til, at aspiranttjeneste evt. kan udføres under en udenlandsk dommer, skal aspirantkritikkerne skrives på samme sprog, som dommeren dikterer (undtagen ved skandinaviske dommere, der dikterer på norsk/svensk). Aspiranten skal skrive kritik på samtlige fremmødte hunde - undtagen hvalpe. Hverken dommeren eller specialklubben kan dispensere fra disse krav uden forudgående aftale med eksteriørdommerudvalget. Skulle der foreligge helt særlige grunde til, at kritikker er sprunget over, skal dommeren i sin udtalelse tydeligt gøre opmærksom på grunden hertil. Såfremt en arrangerende klub vurderer, at der er anmeldt så mange hunde til dommeren (over 70 stk.), at det vil give tidsmæssige problemer med afviklingen, vil dommeren på dagen udpege de hunde, der skal foretages aspiranttjeneste på. Såfremt der kun er tilmeldt få hunde (under ca % af gennemsnittet for forrige års tilmeldingsantal til DKK s udstillinger) i den race, aspiranten er under uddannelse på, må aspiranten påregne yderligere aspiranttjenester ud over de 2 nævnte. DKK vil en gang årligt fremsende en statistik til samtlige specialklubber, der angiver gennemsnitstallet af forrige års udstillede hunde inden for hver enkelt race. Det er derefter specialklubbens pligt at orientere aspiranterne om, hvorvidt der er tilmeldt de påkrævede 75 % af gennemsnitstallet for forrige års udstillede hunde inden for den/de pågældende racer, der søges aspiranttjeneste på. Aspiranter må anvende sekretær. Aspiranten skaffer selv sekretær, og senest 8 dage før udstillingen meddeles arrangøren sekretærens navn. Sekretæren må ikke være autoriseret eksteriørdommer for den pågældende race. Evt. udgifter til en sekretær er for aspirantens egen regning. Indføres pr Aspiranten (inkl. husstanden) må ikke eje/anmelde hund til bedømmelse i den ring, hvor han/hun fungerer og heller ikke personligt fremføre hund til bedømmelse den dag, han/hun fungerer (sidstnævnte gælder dog ikke husstanden). Ved flerdages udstillinger må han/hun ligeledes ikke tilmelde hund eller fremføre hund til bedømmelse hos den dommer, han/hun har fungeret for eller skal fungere for. Inden for en tidsfrist af højst 8 dage indsendes aspirantens kritikker, - der findes i 3 eksemplarer -, en kopi af dommerens kritikker samt det udleverede spørgeskema direkte (og separat) til eksteriørdommerudvalgets sekretær på DKK s kontor. Såfremt dommeren ikke kan nå at behandle aspirantarbejdet på selve udstillingen, men ønsker at tage aspirantarbejdet med sig hjem, skal klubben sørge for, at kun den ene af 5

6 de grønne aspirantkritikker udleveres til dommeren. Den anden kopi skal indsendes til eksteriørdommerudvalgets sekretær efter ovenstående retningslinier. Dommeraspiranten skal beholde den bagerste kopi af aspirantkritikkerne, som skal behandles fortroligt. Som sidste led i dommeruddannelsen vurderer eksteriørdommerudvalget de indkomne aspirantarbejder og dommerudtalelser. Derefter indstilles accepterede præstationer til DKK s bestyrelse for dommerautorisation. De dommeraspiranter, hvis arbejder ikke godkendes, meddeles dette skriftligt med en begrundelse for den manglende godkendelse. 7. REGLER FOR FØRSTEGANGSAUTORISEREDE DOMMERE Førstegangsautoriserede dommere skal dømme på mindst 2 anerkendte certifikatudstillinger i Danmark eller i Norden (den første gang skal være i Danmark), før de kan acceptere invitationer til at dømme på anerkendte udstillinger i det øvrige udland. Det er dommerens pligt selv at gøre opmærksom på, hvis dette krav ikke er opfyldt ved modtagelse af en dommerinvitation fra udlandet. Førstegangsautoriserede dommere skal have dømt på mindst 3 certifikatudstillinger, før han/hun kan have elev eller aspirant i sin ring. Det er dommernes pligt selv at gøre udstillingsarrangøren opmærksom på, om denne betingelse er opfyldt. Førstegangsautoriserede dommere kan tidligst indstilles til uddannelse på yderligere racer, når han/hun har dømt den/de racer, han/hun er autoriseret for mindst 2 gange på anerkendte certifikatudstillinger. 8. EKSTERIØRDOMMERUDDANNELSE FOR YDERLIGERE RACER I forvejen autoriserede eksteriørdommere kan af en specialklub eller af DKK s bestyrelse/eksteriørdommerudvalg indstilles til uddannelse for yderlige racer efter følgende retningslinier: Man skal gå elev minimum en gang på hver race, man ønsker at uddanne sig på, før man kan foretage aspiranttjeneste på en anerkendt udstilling, hvor der skal være anmeldt minimum 75% af gennemsnittet for forrige års tilmeldingstal til DKK s udstillinger. For dommere, som i forvejen er autoriseret for minimum 3 racer, skal der være anmeldt minimum 60% af gennemsnittet for forrige års tilmeldinger på DKK s udstillinger. Aspiranttjeneste kan eventuelt foregå i udlandet efter skriftlig ansøgning og godkendelse af eksteriørdommerudvalget. Når der skal foretages elev- / aspiranttjeneste, skal eleven/aspiranten selv rette direkte henvendelse til den arrangerende klub og indgå aftale om dette. 9. DOMMERE DER HAR ELEVER ELLER ASPIRANTER UNDER UDDANNELSE I RINGEN 6

7 Udstillingsarrangøren skal sørge for/foranledige, at den instruktion og det spørgeskema, som eksteriørdommerudvalget har udarbejdet til dommere, der har elev eller aspirant i ringen, bliver udleveret til dommeren i god tid inden udstillingen. Ingen ved udstillingen fungerende dommer eller udstillingsarrangør kan fravige de bestemmelser, der fremgår af nærværende regelsæt samt af den til dommeren udleverede instruktion, medmindre der er truffet særlig aftale om dette med eksteriørdommerudvalget. En dommer må kun have maksimalt 2 elever eller 1 elev og 1 aspirant ad gangen, medmindre der foreligger en særlig aftale med eksteriørdommerudvalget om dette. Dommerens husstand eller nærmeste familie må ikke gå dommerelev-/aspirant i den ring, hvor den pågældende dommer fungerer. 10. GENERELLE BESTEMMELSER DKK s eksteriørdommerudvalg kan til enhver tid indstille til DKK s bestyrelse at stoppe en elev-/aspirants videre uddannelsesforløb, hvis udvalget finder, at dette ikke forløber tilfredsstillende. Efter at eksteriørdommerudvalget har modtaget BE s godkendelse, vil eleven/aspiranten modtage udvalgets begrundelse. Kopi vil blive fremsendt til specialklubben. Personer, der af specialklubben er indstillet til dommeruddannelse, og som ikke har tilmeldt sig elev/aspiranttjeneste inden for en periode på 2 år, vil blive slettet af uddannelseslisten. Påbegyndelse/genoptagelse af uddannelsen kan så først ske efter ny indstilling fra specialklubben. DKK s bestyrelse kan efter indstilling fra eksteriørdommerudvalget til enhver tid autorisere i forvejen autoriserede dommere for yderligere racer/grupper. DKK s eksteriørdommerudvalg kan til Bestyrelsen indstille erfarne dommere til uddannelse for yderligere racer. Personer, der af specialklubben er indstillet til dommeruddannelse, og som ikke i forvejen er autoriserede som eksteriørdommere, er under hele uddannelsesforløbet pligtige til at opretholde medlemskab af både den pågældende specialklub og af DKK. Opretholdelse af dommerautorisation kræver fortsat medlemskab af Dansk Kennel Klub. Dress code : DKK forventer, at danske dommere som kennelklubbens repræsentanter ifører sig tøj og fodtøj, der understøtter den naturlige respekt for dommerens person og virke med naturlig hensyntagen til vejrlig ved udendørs udstillinger. Både kvindelige og mandlige dommere skal være tækkeligt påklædt. 11. VIDEREUDDANNELSE FOR ERFARNE DOMMERE For at komme i denne kategori skal nedenstående 3 punkter være opfyldt: 1. Dommeren skal have lang erfaring i bedømmelse af hunde. (Med lang erfaring menes i denne sammenhæng, at dommeren jævnligt har dømt både nationalt og internationalt). 7

8 2. Specialdommeraspiranten skal i forvejen være autoriseret for minimum én FCI gruppe ( Gruppe 4 er dog ikke gældende). 3. Dommeren skal endvidere være autoriseret for minimum 30 racer inden for yderligere 3 forskellige FCI-grupper. Som specialdommeraspirant skal aspiranten skrive kritikker på et antal hunde af begge køn. For racer med under 10 anmeldte hunde skal der skrives for alle hunde i officielle klasser. For racer med mere end 10 anmeldte hunde skal der skrives kritikker på min. 10 hunde, som udpeges af dommeren. Dommeren udfylder et fortroligt skema med evaluering af aspiranten. Skemaet fremsendes til eksteriørdommerudvalget sammen med aspirantens kritikker. Eksteriørdommerudvalget træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt aspiranten kan indstilles til autorisation. 12. REGLER FOR AUTORISEREDE GRUPPEDOMMERE En gruppedommer er en person med så omfattende kynologisk viden, erfaring fra national og international hundesport og personlige egenskaber, at han/hun kan autoriseres til at dømme alle racer inden for en FCI gruppe. Ved udnævnelse af en gruppedommer skal der altid lægges stor vægt på dommerens kynologiske kundskaber, kompetencer og dommergerninger, hvor såvel national som international erfaring tillægges stor vægt For at blive autoriseret som gruppedommer skal man være autoriseret for mindst 75% af alle racer i gruppen, som findes i Danmark, og de 5 antalsmæssigt udstillede største racer i gruppen skal være blandt disse. Hvilke racer dette drejer sig om, fastsættes af eksteriørdommerudvalget. Dommeren skal beherske mindst et af de officielle FCI sprog: Engelsk, tysk, fransk og spansk. Ved autorisation for yderligere grupper kan kravet til det procentvise antal racer i gruppen reduceres i forhold til antal grupper, den pågældende dommer har - dog min. 50%. For eksempel: 2. gruppe 65%. 3. gruppe 60% 4. gruppe 55% 5. og efterfølgende grupper 50% Eksteriørdommerudvalget kan indstille personer, der opfylder ovennævnte kriterier til autorisation, som gruppedommer. 13. REGLER FOR AUTORISEREDE ALL-ROUNDDOMMERE 8

9 En all-rounddommer er en person med så omfattende kynologisk viden, erfaring fra national og international hundesport og personlige egenskaber, at han/hun kan autoriseres til at dømme samtlige racer på en udstilling. For egnede dommere, som er autoriseret for minimum 5 FCI grupper og desuden er autoriseret for et antal racer i de resterende grupper, kan eksteriørdommerudvalget lægge en personlig uddannelsesplan for den enkelte med sigte på at opnå allrounddommer-status. 14. VEDLIGEHOLDELSE AF AUTORISATION DKK kan til enhver tid indkalde en autoriseret dommer til reeksamination. En autoriseret dommer, som ikke har dømt de sidste 5 år, kan indkaldes til reeksamination. Eksteriørdommerudvalget kan til enhver tid anmode dommeren om at indsende dokumentation for de dommerhverv, som han/hun har haft inden for de sidste 5 år. Anbefalelsesværdig litteratur: 1. DKK s udstillingsreglement (DKK) 2. Anvisninger for eksteriørdommere (DKK) 3. Hundens Anatomi - af Alex Krasilnikoff (DKK) 4. Mitt i Ringen - af C.J. Adlercreutz (SKK) Dommerelevkursus: Elevkurset omfatter følgende fag/emner: Hundens anatomi og sundhed Hundens/racernes bevægelsesmønster Dommerens håndtering af hund Udstillingsregler Kritikskrivning/eksempler Dommeretiske regler 9

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2019 1 Indstilling af elever 2 2 Elevkursus 2 3 Elevtjeneste 3 4 Aspirantprøvebedømmelse 3 5 Aspiranttjeneste 3 6 Regler for førstegangsautoriserede dommere

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2018 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Side 1 af 7

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Side 1 af 7 ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Side 1 af 7 Dansk Sejlunions licensordning for kapsejladsledere Revideret december 2013 Dansk Sejlunion 2013 ADMINISTRATION

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Udstillingsansøgning... 2 Hvor tidligt skal der søges?... 2 Skuer... 2 Påsætning af dommere...

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg 1 Badminton Danmarks dommerudvalg (DU) ledes af en formand, valgt på BD s repræsentantskabsmøde (jf. 16.stk.2, nr. 07.03) DU består af formand samt formændene

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Dommere og Dommeruddannelse

Dommere og Dommeruddannelse Dommere og Dommeruddannelse Indholdsfortegnelse Dommere og Dommeruddannelse... 1 Nationale DPF dommere... 2 Kategorier... 2 A-licens... 2 B-licens... 2 C-licens (Måledommer)... 2 Dommernes uddannelse:...

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg 1 Badminton Danmarks dommerudvalg (DU) DU består af en formand samt udvalgsformændene for hver af de under DU stående udvalg. Formanden vælges på BD s repræsentantskabsmøde

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019

Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Forslag 1 fremsendt af Hovedbestyrelsen 11. KONTINGENT: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a.

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2006 i Langhårsklubben Onsdag den 19. april 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Udstillingsansøgning... 2 Hvor tidligt skal der søges?... 2 Skuer... 2 Påsætning af dommere...

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Forord Første halvdel af 2007 er fortid og vi har taget hul på andet halvår. Vi kan se tilbage på en lang række positive oplevelser, herunder vel tilrettelagte landsdelsskuer

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

DKK s Dommerhistorik-/prognose program

DKK s Dommerhistorik-/prognose program DKK s Dommerhistorik-/prognose program Dommerhistorikprogrammet er et værktøj til planlægning af dommerpåsætningen på fremtidige udstillinger. Som det første skal udstillingen der skal laves prognose for

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren, avlsvejleder, hvalpeformidler.

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren, avlsvejleder, hvalpeformidler. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2007 i Langhårsklubben Søndag den 21. januar 2007 på Fjeldsted Skovkro Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Svend Due, SD Carsten

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og ByggestyrelsenErhvervs- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for

Læs mere

Nyt om udstillinger. Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info

Nyt om udstillinger. Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info Nyt om udstillinger Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info Nye danske championater fra 2018 Dansk Juniorchampion DKJUCH Dansk Veteranchampion - DKVECH Hvilke udstillinger?

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2009 Søndag den 25.januar i Sønder Højrup Forsamlingshus

Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2009 Søndag den 25.januar i Sønder Højrup Forsamlingshus Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2009 Søndag den 25.januar i Sønder Højrup Forsamlingshus Som traditionen byder sig, så afholdt Dansk Pointer Klub det årlige vintermøde i Sønder Højrup Forsamlingshus stedet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Uddannelse af lærer i materielsikkerhed

Uddannelse af lærer i materielsikkerhed DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-04 1349 Kbh. K Uddannelse af lærer i materielsikkerhed 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

DAI Kampsport NYHEDSBREV. Februar Dansk Arbejder Idrætsforbund - en verden af gode oplevelser. Kære kampsportsklubber

DAI Kampsport NYHEDSBREV. Februar Dansk Arbejder Idrætsforbund  - en verden af gode oplevelser. Kære kampsportsklubber DAI Kampsport Februar 2014 Kære kampsportsklubber Her i begyndelsen af det nye år, er det tid at lave en kort status/ evaluering på de kampsportsaktiviteter, der har været afholdt i Dansk Arbejder Idrætsforbund

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS)

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 5.5 Vedtægter for DSS VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 1. Formål: Formålet med samarbejdet er på landsbasis at give medlemmerne i de enkelte specialklubber flere muligheder for

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Flemming Konnerup. Korthåret Hønsehund. Atelier

Dansk Kennel Klub. Flemming Konnerup. Korthåret Hønsehund. Atelier Dansk Kennel Klub Flemming Konnerup Korthåret Hønsehund Atelier 2006 For la get Ate li er, www@atelier.dk ISBN 87-7857-754-2 2006 Bogen er forfattet af Flemming Konnerup Billeder er udlånt af Korthaarklubbens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel Til stede var Birgitte Gothen

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere