Varde Idrætsforening Lerpøtvej Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde"

Transkript

1 Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Mandag den 29. september 2014 kl Referat: Antal fremmødte: Der var 45 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte glæde over det store fremmøde. 1. Valg af dirigent Jens Vinge blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede indledningsvis generalforsamlingens lovlige indvarsling på Varde IF s hjemmeside og gav herefter ordet til Jørgen Nielbæk for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse Jørgen Nielbæk indledte med at præsentere den siddende bestyrelse, der havde konstitueret sig som følger: Formand Jørgen Nielbæk (kommunikation) Næstformand John Meldgaard Nielsen (sportslig ansvarlig) Kasserer Anders Bærentzen Menigt medlem Finn Thøgersen Herefter fulgte beretningen om aktiviteterne indtil i dag, hvor Jørgen Nielbæk viste en række slides: Der er fortsat høj prioritering af kommunikation. Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden, der udsendes nyhedsbreve og der er oprettet en Facebookside: Varde IF Klubside. Endvidere står alle bestyrelsesmedlemmer til rådighed for sportsudvalgene. Høj prioritering af samarbejder. Der afholdes mindst 2 årlige møder med sportsudvalgene angående strategi og budget, samt 2 årlige møder med Varde IF Elite angående fokus på samarbejde om sponsorer, talentudvikling, fordeling af Hummel aftalen samt fælles faciliteter. Varde IF er afhængig af, at der kommer indtægter fra sponsorer. De store sponsorer er Sydbank, BigBen og Hummel. Varde Kommune støtter bredden og Pige Elite. Varde IF s Støtteforening arbejder målrettet på at skabe indtægter til fodboldoplevelser. Pr. 1. januar 2015 implementeres organisationsændringerne i sportsudvalgene som reduceres fra 5 udvalg til 3 udvalg. Børneafdelingen omfatter piger og drenge op til og med U12. Kvindeafdelingen omfatter U13+ og herreafdelingen omfatter U13+. Følgende argumenter blev fremført: Bedre sammenhæng mellem ungdom og senior på henholdsvis kvinde- og herresiden, hvor U12 er flyttet til børneafdelingen. Bedre fastholdelse af frivillige, springer ikke fra når børn rykker op i seniorafdelingerne. Stærkere sportsudvalg, der får nemmere ved at rekruttere folk til udvalgenes opgaver.

2 Lerpøtvej 55 Opgavefordelingen mellem bestyrelse og sportsudvalgene bliver således, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for at fastlægge fælles retningslinjer for hele klubben, hvad angår økonomi, Den hvide Pil samt opgaver der ligger på tværs af sportsudvalgene. Sportsudvalgene har ansvaret for det sportslige, med respekt for klubbens fælles retningslinjer, for at den tildelte økonomi overholdes og alle opgaver der vedrører det pågældende sportsudvalg. Af stort og småt kan nævnes: Afholdelse af U17 EM kvalrunde for drenge i efteråret 2013, som forløb meget flot med en stor opbakning. SFO sport hver onsdag, som 3 U19 drenge står for. Sidste skud på stammen er at der sammen med Varde IF Elite afholdes Teamauktion, som løber af stablen fra 1. oktober 2014 og 6 uger frem. Kort og godt går konceptet ud på, at sponsorer giver et produkt til klubben, som bliver lagt på Teamauktion hjemmesiden under Varde IF og Varde IF Elite siden. Klubben får værdien af højeste bud og vinderen får produktet. Herefter præsenterede Jørgen Nielbæk Varde IF s visionskort 2016 og fokuserede efterfølgende en række delvisioner med effekt for spillere og forældre på tværs af sportsudvalgene: Med udgangspunkt i delvisionen Samarbejde med skoler og Campus, finder vi det naturligt, at Varde IF er den naturlige samarbejdspartner for skoler i Varde Kommune. Varde IF har derfor til hensigt at etablere et elite træningsmiljø på udvalgte skoler og Campus i kommunen, evt. i samarbejde med andre idrætsgrene fra skoleåret 2015/16. Det indebærer, at vi på sigt træder ud af Esbjerg-aftalen og laver en ny aftale med Varde Kommune. Med udgangspunkt i delvisionen Et godt klubliv finder vi, at det skal være naturligt for alle spillere, trænere, holdledere og forældre at mødes både før og efter træning og kamp. Det indebærer, at klubben samles på Varde Fritidscenter, at de nuværende lokaler shines op, at der indføres en årlig klub event samt at der afholdes skræddersyede træningslejre på Varde Fritidscenter. Med udgangspunkt i delvisionen Gode fysiske rammer til fodbolden finder vi, at der skal være attraktive fodbold- og støttefaciliteter såvel ude som inde, og at alle forhold omkring fodbolden (baner, redskaber, tøj, fitness rum mv.) er optimale. Med udgangspunkt i delvisionen kvalificerede og motiverede trænere og ledere mener vi, at Varde IF skal være en attraktiv klub, hvor gode og veluddannede trænere søger hen, samt at der skal være de rette kvalifikationer, hos trænere der ansattes. Indebærer blandt andet, at der laves en uddannelsesplan på tværs af sportsudvalgene. Med udgangspunkt i delvisionen Frivillighed er en gave mellem mennesker mener vi, at det frivillige arbejde værdsættes og at der skabes muligheder for det frivillige arbejde. Etablering af en pulje af frivillige på tværs af udvalgene samt afholdelse af frivillighedsmøder, hvor de enkelte opgaver præsenteres er blandt handlingerne. Med udgangspunkt i delvisionen Gennemsigtighed i økonomi mener vi, at der skal være åbenhed omkring indtægter og udgifter og at alle har ret til indsigt i de økonomiske prioriteringer, herunder fordeling af fælles-indtægter og fælles-omkostninger. Med udgangspunkt i delvisionen Råderum til udvikling mener vi, at de nødvendige midler skaffes, således at mål og visioner kan gennemføres. Indebærer, at de enkelte sportsudvalg har mulighed for at opspare indtil kr , som kan overføres til det følgende år. Økonomien er styrende for ambitionsniveauet i det enkelte sportsudvalg. Af andre mulige handlinger kan nævnes nedsættelse af et stævneudvalg samt passivt medlemskab tilknyttet forskellige goder.

3 Lerpøtvej 55 Herefter rettede Jørgen Nielbæk en stor tak til en række personer, som har gjort en forskel: Arne Jakobsen, som ved årets udgang stopper med OK-samarbejdet Kurt Jeppesen, som til november stopper som næstformand i sportsudvalget for kvinde senior. Finn Thøgersen, som stopper i bestyrelsen, men fortsætter i sportsudvalget for herreafd. John Nissen, som stopper som kampfordeler ved årsskiftet Lise Terp, som stopper som tovholder for julefrokosten Dernæst rettede Jørgen Nielbæk fokus på en række ubesatte poster: Sportsudvalg Børn Formand Sportsudvalg kvinder Ny formand fra 1/ Sportsudvalg herrer Kampfordeler fra 1/ Tovholder på OK-aftalen fra 1/ Sponsoransvarlig for klubben Tovholder på julefrokosten fra 2015 Overordnet webmaster Sluttelig præsenterede Jørgen Nielbæk en række tiltag, som er i støbeskeen: Møde mellem sportsudvalg og bestyrelsen med henblik på at opdatere styringsgrundlaget T-licens på drengesiden fra sommeren 2015 Oprettelse af idrætslinjer på skolerne i Varde by fra skoleåret 2015/16 Arbejde på, at det skal være attraktivt at være frivillig i Varde IF Intensivere samarbejdet med omegnsklubberne Beretningen affødte ikke umiddelbart bemærkninger, og blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 3. Regnskab: a. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Anders Bærentzen fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Egenkapitalen er hermed forøget til kr Hovedårsagen til det flotte resultatet er et ekstraordinært tilskud på kr i forbindelse etableringen af kunstgræsbanen. Af andre større sponsorindtægter kan nævnes midler fra Big Ben (Elite Gaming), Vaskerifonden samt jubilæumskampen mod Hadsund. Den differentierede kontingentindbetaling udgjorde kr , hvoraf ca. kr er tilbagebetalt. Præmiespillet gav en ekstraordinær udgift på kr , da der ikke foretaget gen/nytegninger. Medlemstilskuddet var faldet med kr i forhold til budget, blandt andet som følge af færre medlemmer. Aktiviver i forbindelse med Kunstgræsbanen afskrives med kr årligt over 10 år.

4 Lerpøtvej 55 Bemærkninger til Regnskabet: Bestyrelsen afviste, at medlemsnedgangen på ca. 50 medlemmer skyldtes indførelsen af den differentierede kontingent. Derimod var det med ordningen blevet nemmere at skaffe frivillige. Flere medlemmer ytrede utilfredshed med de store bødetakster til DBU (kr ) i forbindelse med manglende resultatindberetning, afbud, udtrækninger mv. Bestyrelsen svarede, at bødetakstsystemet evt. kan tages op på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2015, men opfordrede ellers til, at man i videst mulig omfang undgik bøder. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. b. Fremlæggelse af budget for Anders Bærentzen fremlagde budgettet for 2014/15, som udviser et resultat på kr , og påpegede, at det er vigtigt med en konsolidering af foreningen. Bemærkninger til Budgettet: Et medlem undrede sig over, at der ikke var budgetteret med udgifter til en træningslejr for kvinde senior afdelingen. Anders Bærentzen svarede, at det var et spørgsmål om fordelingen af midlerne fra hovedforeningen. Et andet medlem undrede sig over de store træneromkostninger til pige ungdom. Anders Bærentzen svarede, at det skyldes licenskravene, men at indtægter og udgifter balancerer for elitedelen 4. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for Varde IF 11 stk.2: Nuværende: Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Ændringsforslag: Bestyrelsen består 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Argumentation: Når bestyrelsen indstiller til, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres til 4 personer, skal det ses i sammenhæng med, at sportsudvalgenes struktur forenkles, og de kommer tættere på bestyrelsen. Bestyrelsen tager sig mere af det overordnede og på tværs, mens sportsudvalgene får en markant større rolle på det sportslige og indenfor de rammer, der hvert år forhandles med bestyrelsen. Bestyrelsen har drøftet ændringen med sportsudvalgene og der er enighed om, at der fremover kun vil være 3 sportsudvalg, som tager sig henholdsvis af børneafdelingen, kvindeafdelingen (pige ungdom + senior) og herreafdelingen (herre ungdom + senior). Forslaget affødte en længere debat, hvor der generelt set blev udtrykt skepsis mod at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Der blev udtrykt bekymring for, at bestyrelsen kom længere væk fra medlemmerne, og at det på sigt ville blive endnu vanskeligere at finde nye bestyrelsesmedlemmer.

5 Lerpøtvej 55 Herefter blev forslaget sendt til afstemning, hvor kun 7 medlemmer stemte for. Da ændring af vedtægterne kræver en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer, blev forslaget således afvist. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter: a. 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg til bestyrelsen: Jørgen Nielbæk (modtager genvalg) På valg til bestyrelsen: John Melgaard Nielsen (modtager genvalg) På valg til bestyrelsen: (modtager genvalg) Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen: Karina Svane og Mette Marie Madsen Genvalgt til bestyrelsen: Jørgen Nielbæk, John Meldgaard Nielsen og Nyvalgt til bestyrelsen: Karina Svane og Mette Marie Madsen b. 2 suppleanter til bestyrelsen På valg som suppleant til bestyrelsen: Kurt Carstensen (modtager ikke genvalg) Forslag til suppleant til bestyrelsen: Jonna Lynggaard Valgt som suppleanter til bestyrelsen: Jonna Lynggaard Bestyrelsen finder selv en ekstra suppleant. c. 1 revisor På valg som revisor: Jens Vinge (modtager genvalg) Genvalgt som revisor: Jens Vinge På valg som revisorsuppleant: Hans Chr. Hansen (modtager genvalg) Genvalgt som revisorsuppleant: Hans Chr. Hansen 6. Eventuelt Der blev spurgt ind til Eliteskolen fra skoleåret 2015 Jørgen Nielbæk svarede, at målet er et kvalitetsniveau svarende til Vitaskolen i Esbjerg, men at det i sidste ende afhænger af økonomien. Eliteskolen i Varde vil ikke være støttet af Team Danmark, som Vitaskolen er. Troels B. Olesen talentchef i Varde IF og træner på Vitaskolen kunne godt se fordelen ved at oprette en eliteskole i Varde, men påpegede, at det er vigtigt med en fornuftig overgangsordning. Der vil blive startet med 7-10 klasserne, men efterfølgende kan opgaven udvides til handelsskoler og gymnasier. Der blev spurgt ind samarbejde med EfB på pigesiden, T-licens på drengesiden og fiskeri i de små klubber Troels B. Olesen svarede, at i Varde IF opfører vi os meget pænt med hensyn til fiskeri. Af DBU s licenskrav fremgår det klart, hvorledes der må fiskes. Endvidere så han ingen mulighed for at samarbejde med EfB på pigesiden. Jørgen Nielbæk præciserede, at T-licens på drengesiden udelukkende angår U13- U15, og at det er vigtigt, at vi i Varde IF er ydmyge over for de små klubber. Samarbejde med omegnsklubber Karl Brynningsen bad bestyrelsen om, at prioritere samarbejdet med omegnsklubberne højt.

6 Lerpøtvej 55 Bestyrelsens holdning kontra enkeltpersoners holdning på facebook Et medlem nævnte, at det ved brugen af de sociale medier er vigtigt at kunne fastslå, om der er tale om bestyrelsens holdning eller holdningen hos en enkeltperson. Afslutningsvis takkede formanden for det store fremmøde, den gode stemning og spørgelyst samt dirigenten for en kompetent ledelse af generalforsamlingen. Referent:

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 9. februar 2015 Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 Indledning Endnu et år er på vej over i historiebøgerne. Vi står overfor et nyt udfordrende år for Silkeborg Idrætsforening, hvor vi skal udvikle

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere