Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard"

Transkript

1 Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side

2 0. Forord 1. Vejledningens opbygning Den samlede handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder 2. Vejledningens anvendelse og sigte Den gode standard, Check- og prioriteringslister, Handlingsplan med opfølgning for arbejdsmiljøemnerne 3. Rengøringsaktiviteter Oversigt over rengøringsaktiviteter på kontorer, skoler og dag- og døgninstitutioner 4. Ledelsesindsatsen i arbejdsmiljøet Ansvar og samarbejde, sikkerhedsorganisation 5. Særlige indsatser Årets temaer 6. Den gode standard Beskrivelse af "Den gode Standard" for elementerne af de enkelte arbejdsmiljøemner: ?? Velfærdsfaciliteter 9?? Rengøringsrum 9?? Rengøringsmidler 10?? Tekniske hjælpemidler 10?? Personlige værnemidler 11?? Arbejdsmetoder 12?? Ergonomi 13?? Indeklima, lys og ventilation 14?? Arbejdets organisering og instruktion Check- og prioriteringslister Handlingsplan med opfølgning 16 Bilag 1: Check- og prioriteringslister 17 Bilag 2: Handlingsplan med opfølgning Forord Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 2

3 Gennem de senere år har der været øget opmærksomhed på arbejdsmiljøforholdene i rengøringsbranchen. Der er gennemført en række undersøgelser af arbejdsmiljøet i branchen og Branchearbejdsmiljørådet har med løbende mellemrum udsendt vejledninger om emnet. Arbejdsministerens handlingsprogram om Rent arbejdsmiljø år 2005 samt de seneste ændringer af arbejdsmiljøloven har gjort det aktuelt, at Branchearbejdsmiljørådet udarbejder et materiale, der muliggør at rengøringsvirksomheder og deres ansatte selv kan udvikle og forbedre arbejdsmiljøet. Branchearbejdsmiljørådet vil med denne vejledning hjælpe virksomhederne til et systematisk arbejde med arbejdspladsvurderinger og handlingsplaner. I alt udsendes 5 vejledninger, som retter sig mod de forskellige delbrancher af rengøring og indgår i et miljøstyringssystem for rengøring, der udsendes samtidigt. Branchearbejdsmiljørådet har valgt at udsende materialet i form af en vejledning for at sikre, at materialet får den størst mulige effekt på arbejdsmiljøet inden for rengøringsbranchen. Vejledningerne har været drøftet med Arbejdstilsynet, og Arbejdstilsynets bemærkninger er indarbejdet. Arbejdstilsynets samspil med virksomhederne vil tage udgangspunkt i virksomhedernes egen forudsætninger, herunder virksomhedens arbejdspladsvurderinger og arbejdsmiljøarbejdet samt opstillede handleplaner for det fremtidige arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil dog fortsat udøve almindelig tilsynsvirksomhed indenfor rengøringsbranchen i overensstemmelse med At-cirkulæreskrivelse om Arbejdstilsynets kontrolfunktioner og At-cirkulæreskrivelse om tilsynets vejledningsfunktioner. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 3

4 1. Vejledningens opbygning Den samlede handlingsplan omfatter følgende rengøringsområder:?? Kontorer, skoler og dag- og døgninstitutioner?? Hospitaler og sygehuse?? Hoteller?? Levnedsmiddelindustri og storkøkkener?? Tog, fly og bus. For hvert rengøringsområde udarbejdes en separat vejledning, og der redegøres for "Den gode standard" inden for følgende emner:?? Velfærdsfaciliteter?? Rengøringsrum?? Rengøringsmidler?? Tekniske hjælpemidler?? Værnemidler?? Arbejdsmetoder?? Ergonomi?? Indeklima, lys og ventilation?? Arbejdets organisering og instruktion. Denne vejledning er udarbejdet for kontor-, skole- og dagog daginstitutionsrengøring. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 4

5 2. Vejledningens anvendelse og sigte Vejledningen beskriver, hvordan der kan udarbejdes konkrete handlingsplaner for udviklingen af arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed eller indenfor et rengøringsområde. I vejledningen er arbejdsmiljøet opdelt i en række arbejdsmiljøemner : velfærdsfaciliteter, rengøringsrum, rengøringsmidler, tekniske hjælpemidler, værnemidler, arbejdsmetoder, ergonomi, indeklima, lys og ventilation, samt arbejdets organisering og instruktion. For hvert af disse arbejdsmiljøemner findes to sæt værktøj:?? I vejledningens afsnit 6: En beskrivelse af, hvad der er god standard for det pågældende emne og?? Bagest i vejledningen: En check- og prioriteringsliste, som bruges til at sammenholde de aktuelle arbejdsmiljøforhold med den gode standard og til at beskrive og prioritere løsningsforslag. Begge disse værktøjer anvendes af sikkerhedsgrupperne. Sikkerhedsorganisationen vurderer behovet for, at checklisterne eventuelt skal tilpasses den enkelte virksomheds særlige forhold. Ved at anvende disse værktøjer bliver arbejdsmiljøet gennemgået og vurderet systematisk. Dermed skabes der grundlag for at fastlægge konkrete handlingsplaner for udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø, der kan tilfredsstille behovet for arbejdspladsvurdering i virksomheden. Disse konkrete handlingsplaner kan således være virksomhedens arbejdspladsvurdering for rengøringsfunktionen. Udover den systematiske vurdering af arbejdsmiljøet og udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner anbefales det at skabe større fælles engagement i arbejdet med at udvikle virksomhedens arbejdsmiljø ved at fastlægge et særligt årets tema, som alle sikkerhedsgrupper, medarbejdere og ledere skal gøre en særlig indsats for at udvikle. I vejledningens afsnit 5 beskrives det nærmere, hvordan virksomheden kan anvende årets tema som et redskab i arbejdsmiljøarbejdet. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 5

6 3. Rengøringsaktiviteter Kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring er generelt karakteriseret ved følgende rengøringsaktiviteter:?? Klargøring af rum, f.eks. flytning af møbler, så man kan gøre rent?? Afrydning, tømning af askebægre, papirkurve og lignende?? Tavlevask?? Fjernelse af støv, som stammer fra aktiviteter i lokalet?? Rengøring af gulve?? Fjernelse af snavs og salt fra gulve, et særligt problem i vinterperioden?? Rengøring af højt og lavt inventar?? Fjernelse af pletter og lignende, lokalt på inventar og gulve?? Rengøring af køkkener?? Rengøring af vådrum, vask af gulve og herunder inventar?? Skumrengøring af flisebelægninger. Hertil kan komme mere specielle aktiviteter som:?? Rengøring med særlige hygiejnekrav, f.eks. institutioner?? Udskiftning af toiletpapir, håndklæder, linned, sæbe etc.?? Andre mere ad hoc prægede serviceopgaver som hovedrengøring, tekstilrengøring etc. Generelt udføres rengøringsaktiviteterne med følgende hjælpemidler:?? Rengøringsmidler i form af vand, kemikalier, sæber mv.?? Rengøringsvogne med gummiskraber, mopper, klude og rengøringsmidler samt affaldsposer, servietter mv.?? Støvsugere?? Kombinationsmaskiner?? Vandsugere?? Skumanlæg. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 6

7 Arbejdsmiljøproblemerne relaterer sig specielt til:?? Instruktion og arbejdstilrettelæggelse?? Brug og opbevaring af rengøringsmidler?? Rengøring af vanskeligt tilgængeligt inventar (højt, lavt, stor afstand)?? Fysisk belastning og behov for afveksling i arbejdet, som beskrives i rengøringsplaner. Påvirkningerne kan være fra EGA ved gulvrengøring og trappevask?? Adgang til velfærdsfaciliteter?? Værnemidler. 4. Ledelsesindsatsen i arbejdsmiljøet Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren hovedansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden. Samtidig har arbejdsgiveren pligt til at etablere og udvikle sikkerhedsorganisationen, og alle, både lederne og medarbejderne i virksomheden, skal deltage i samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen. Det er vigtigt at virksomheden anerkender arbejdsmiljøarbejdet som en vigtig ledelsesopgave og støtter arbejdslederne i at engagere sig i den. Lederne skal være uddannede til at kunne håndtere denne ledelsesopgave (oplæring, instruktion og tilsyn), have ledelsesmæssig opbakning og have mulighed for at få arbejdsmiljøfaglig støtte fra f.eks. en sikkerhedsleder eller andre. Så vil arbejdslederne have mulighed for at løse arbejdsmiljøopgaverne ledelsesmæssigt effektivt og professionelt og samtidig kan de leve op til det selvstændige, personlige strafansvar, de efter arbejdsmiljøloven har for arbejdsmiljøet indenfor deres ledelsesområde. Et vigtigt redskab i dialogen mellem virksomhedens ledelse, sikkerhedsorganisationen og medarbejderne er APV (ArbejdsPladsVurdering). Med APV får virksomheden et systematisk overblik over arbejdsmiljøforholdene, og den får dermed grundlag for at kunne planlægge en langsigtet arbejdsmiljøindsats, hvor arbejdsmiljøproblemer kan løses hensigtsmæssigt, f.eks. i kombination med at teknologiske eller organisatoriske problemer løses samtidig. Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsorganisationen har især til opgave at understøtte virksomhedens arbejdsmiljøindsats ved at kontrollere arbejdsmiljøforholdene og rådgive om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 7

8 Der skal være en sikkerhedsorganisation i alle virksomheder med mindst 5 ansatte. Hvis virksomheden har færre end 20 ansatte, skal sikkerhedsorganisationen bestå af en eller flere sikkerhedsgrupper, hver sammensat af en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant. Hvis virksomheden har mindst 20 ansatte skal sikkerhedsorganisationen også omfatte et sikkerhedsudvalg med repræsentanter for sikkerhedsgrupperne og virksomhedens øverste ledelse. Hvis virksomheden har over 35 ansatte, skal der, hvis medarbejderne ønsker det, også være et samarbejdsudvalg. Reglerne for oprettelse af samarbejdsudvalg er dog anderledes på det offentlige område. Det er vigtigt, at ledelsen benytter disse organiserede samarbejdsmuligheder til at skabe rammer om samarbejdet i virksomheden, der sikrer, at den enkelte medarbejder inddrages direkte i arbejdsmiljøindsatsen og derigennem engageres til selv at medvirke til, at arbejdsmiljøet forbedres. Ved rengøring, som finder sted på en udeadresse, skal arbejdsgiveren samarbejde med den stedlige arbejdsgiver om arbejdsforholdene. Oplysninger af betydning for rengøringsmedarbejdernes sikkerhed og sundhed skal udveksles og videreformidles til medarbejderne, som er forpligtet til at overholde sikkerhedsforskrifter, der gælder på arbejdsstedet, foruden sikkerhedsforskrifter fra egen arbejdsgiver. Den stedlige arbejdsgiver skal herudover deltage i etableringen af nødvendige foranstaltninger i relation til det rengøringsarbejde, der skal udføres. 5. Særlige indsatser Ledelsen udvælger i samarbejde med sikkerhedsudvalg/hovedsikkerhedsudvalg emner til "Årets temaer" og sikrer, at der er tilstrækkelig viden til at forbedringerne kan finde sted. Ledelsen opsætter i samarbejde med sikkerhedsudvalg mål for de prioriterede temaer. Ledelsen sikrer, at såvel arbejdsledere og de ansatte som sikkerhedsgrupperne motiveres for at nå de opstillede mål. Det er ledelsens ansvar at sikre de nødvendige ressourcer til, at målene kan nås. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 8

9 I samarbejde med sikkerhedsudvalget foretager ledelsen en evaluering af målopfyldelsen for årets emner og prioriterer næste års emner. 6. Den gode standard I de efterfølgende afsnit beskrives kort eksempler på Den gode standard for elementer af arbejdsmiljøspørgsmål inden for de generelle kategorier af arbejdsmiljøemner. 6.1 Velfærdsfaciliteter Gode velfærdsfaciliteter er kendetegnet ved:?? Garderobe, omklædningsrum, bade- og toiletfaciliteter, spiseplads med lette køkkenfaciliteter som kaffemaskine mv., samt adgang til telefon?? Adgang til samme spisefaciliteter som for arbejdspladsens øvrige personale?? Aflåselige skabe til opbevaring af personlige ejendele, smykker og lignende?? Tilstrækkelige faciliteter til personlig hygiejne og skift af tøj, afhængig af brugen af særlige rengøringsmidler og kemikalier. Reference: "At-meddelelse Velfærdsforanstaltninger". 6.2 Rengøringsrum Gode rengøringsrum kendetegnes ved:?? Antal og placering af rengøringsrum er passende for arbejdspladsen?? Ryddelige reoler eller skabe til placering af rengøringsmidler, klude, affaldssække, mopper, servietter, papir, etc.?? På reoler eller i skabe er der systematisk og ryddelig, og en passende lagerstørrelse af de enkelte materialer?? Rengøringsplaner og brugsanvisninger er i rengøringsrum?? Der er udslagsvask med varmt og koldt vand placeret i passende højde, samt gulvrist til afløb?? God ventilation eller udluftning?? God belysning?? Der er tilstrækkelig gulvplads i rengøringsrummene til at kunne stille og få let adgang til rengøringsvogne og støvsugere?? Rengøringsrum er aflåselige og anvendes ikke til andre formål. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 9

10 6.3 Rengøringsmidler Godt arbejdsmiljø med rengøringsmidler opnås ved:?? Substitution af rengøringsmidler til mindre arbejdsmiljøog miljøbelastende midler?? Anvendelse af så få typer af rengøringsmidler som muligt, af hensyn til reduktion af mulighed for forkert anvendelse og heraf følgende skader på personer og inventar, samt af hensyn til ressourceforbrug og rengøringstid?? Instruktion i korrekt brug af rengøringsmidler og evt. nødvendige værnemidler?? Efterlevelse af forskrifter for arbejde med rengøringsmidler og desinfektionsmidler?? At etiketter og brugsanvisninger, der tydeligt beskriver rengøringsmidlers anvendelse og evt. beskyttelsesforanstaltninger, placeres i rengøringsrummet sammen med de respektive midler?? At rengøringsmidlet er mærket i overensstemmelse med lovkrav?? At personlige værnemidler er CE-mærket og opbevares hensigtsmæssigt?? At personlige værnemidler er til stede i rengøringsrum, og der instrueres i sikkerhedsforskrifter?? At der altid anvendes værnemidler, der er foreskrevet på brugsanvisningen/arbejdsgiverbrugsanvisningen?? At aerosoldannelse mindskes ved f.eks. at bruge håndsprøjter i stedet for spraydåser. Reference. BAR service- og tjenesteydelser: "Vejledning om rengøringsmidler" 6.4 Tekniske hjælpemidler Gode tekniske hjælpemidler er:?? Stabile rengøringsvogne, der er lette at køre med og styre (store hjul og lille totalvægt), og er tilpasset opgaven og rengøringsassistenten f.eks. ved højdeindstilling. Vognene må rumme de nødvendige rengøringsmidler, materialer og tekniske hjælpemidler som mopper, koste og lignende, som er nødvendige for at udføre en del af en rengøringsplan uden at skulle tilbage til rengøringsrum?? Fladmoppepressere, der helst skal være fodbetjent eventuelt fod- og håndbetjent?? Støvsugere og tæpperensere, der er lette at køre med og let kan drejes 360 grader. Det skal være let at skifte mund- Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 10

11 stykker og justere længde på rør. Slangens længde afpasses efter opgaven. Støjniveauet er lavt?? Støvsugere, hvor luftafkastet ikke hvirvler støv op og eventuelt er forsynet med micro-filter?? Specielle hjælpemidler som kombinationsmaskiner er ligeledes udformet for let betjening og højdeindstilling?? Almindelige stiger eller platformstiger i stedet for stole og lignende ved rengøring over skulderhøjde. Stiger skal være forsynet med gummifødder. Stige anvendes ikke mere end højst 1/3 af arbejdstiden, og de øverste trin må ikke benyttes. Ved hovedrengøring af f.eks. lamper og lofter kan det være hensigtsmæssigt at bruge rullestilladser?? Redskaber på skaft, f.eks. tavlemoppe?? Moppesystemer og andre manuelle hjælpemidler er udformet med bedst mulig ergonomi og let betjening og kan tilpasses den enkelte medarbejder?? Tekniske hjælpemidler, der har gribevenlige og evt. vibrationsdæmpede håndtag. Referencer. BAR service- og tjenesteydelser: "Ergonomi og rengøring" og "At-anvisning Maskiner og maskinanlæg". 6.5 Personlige værnemidler Hvis rengøring ikke på anden måde kan udføres forsvarligt, skal der anvendes personlige værnemidler.?? Hænder beskyttes af egnede handsker, og det er en fordel at anvende handsker sammen med en indvendig bomuldshandske, der kan opsuge sved, så huden forbliver tør. Oplysninger om, hvilke handsker der er egnede fås hos leverandøren, der blandt andet kan oplyse om, hvor længe handskerne kan modstå rengøringsmidlet (gennembrudstid).?? Handsker udskiftes, når de er beskadigede eller utætte eller gennembrudstiden er overskredet. Hvis handsker ændrer størrelse, form og farve eller overflade tages dette som et tegn på, at handskerne muligvis ikke yder en god beskyttelse længere.?? Ved arbejdets ophør smøres huden efter grundig håndvask og skylning ind i fugtighedscreme, for at imødegå at huden affedtes på grund af rengøringsmidler.?? Ved vådrengøring anvendes skridhæmmende fodtøj, som hindrer gennemtrængning af vand og fugt. Anvendes æt- Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 11

12 sende midler til rengøring af gulve, anvendes fodtøj, som er syrebasefast. Dette gælder også, hvis rengøringsmidlet (f.eks. polishfjerner) indeholder opløsningsmidler.?? Ved risiko for stænk fra ætsende rengøringsmidler i øjnene bruges beskyttelsesbriller.?? Ved brug af sundhedsskadelige rengøringsmidler på arbejdssteder, der er mangelfuldt ventileret, anvendes egnet åndedrætsværn. Leverandørernes anvisninger om brugen af åndedrætsværn og filterskift følges.?? Personlige værnemidler er altid afpasset efter personen, der bruger dem, arbejdsopgaverne, der skal løses, og rengøringsmidlerne, der anvendes. Arbejdsgiveren afholder udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af personlige værnemidler, der er arbejdsgiverens ejendom. Reference. BAR service- og tjenesteydelser: "Vejledning om rengøringsmidler" 6.6 Arbejdsmetoder Gode arbejdsmetoder er kendetegnet ved:?? At være enkle arbejdsmetoder?? Anvendelse af universelle typer af fiberklude eller andre egnede klude og mopper/gummiskrabere med minimalt brug af vand og kemikalier?? Fjernelse af støv og snavs gennem opsamling i klude og mopper, som skiftes løbende under rengøringen, frem for opskylning under rengøringen. Dette sparer dels ressourcer (vand), og dels letter det rengøringsarbejdet?? Indretning af rengøringsvogne efter de typer af rengøringsjobs, der skal gennemføres, f.eks. vask af hårde/glatte gulve, aftørring af støv på inventar, fjernelse af pletter lokalt, transport af affald etc., således at anvendelse, opvridning, udskiftning og sortering af rengøringsmaterialer bliver enkelt og let?? Brug af platform- eller trappestiger, hvor det er relevant?? Rengøringsassistenten arbejder så vidt muligt på tørt underlag væk fra de våde områder?? Rengøringsplaner udarbejdet således, at de specifikke rengøringsjobs varierer i ugens løb og således, at arbejdsbelastningen så vidt muligt varierer over arbejdsdagen Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 12

13 ?? Placering af støvsugerslangen bagom ryggen ved støvsugning. Støvsugeren trækkes ved hjælp af slangen med den ene hånd?? Alle elledninger er fri af gulv (ophængt)?? Ledninger fra større maskiner ligger bag arbejdsområdet. Der instrueres nøje i transport og betjening af maskiner. Reference: BAR service- og tjenesteydelser: "Ergonomi og rengøring". 6.7 Ergonomi Gode ergonomiske forhold opnås ved at:?? Instruere i ergonomiske arbejdsstillinger og -bevægelser ved såvel gulvrengøring som rengøring over skulderhøjde og under knæhøjde?? Ensidigt gentaget arbejde, EGA, reduceres dels gennem ergonomisk rigtige hjælpemidler, dels gennem variation i jobbet?? Afhjælpe EGA gennem bl.a. varierende arbejdsopgaver, jobrotation og jobberigelse. Dette kan f.eks. ske gennem tilførelse af funktioner som planlægning, administration og kvalitetskontrol. Jobrotation og jobberigelse kræver medarbejderaccept og uddannelse?? Alle hjælpemidler er udformet med ergonomiske håndtag og indstillingsmuligheder for minimering af belastninger (hænder, arme, skuldre, ryg, ben)?? Løbende overveje foranstaltninger, som kan afhjælpe problemer, bl.a. mekanisering, indførelse af hjælpemidler og nye metoder. Referencer. BAR service- og tjenesteydelser: "Ergonomi og rengøring" og "Ensidigt gentaget arbejde indenfor rengøring". Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 13

14 6.8 Indeklima, lys og ventilation Gode indeklimaforhold for rengøringspersonalet opnås når?? Ventilationsanlægget er i almindelig drift under rengøring?? Der luftes godt ud inden rengøringen ved at åbne vinduer og lignende?? Træk blandt andet fra åbne vinduer undgås?? Temperaturen i lokalerne er mellem C O. God rengøring kræver godt lys. Godt lys er, når?? Lokalet er velbelyst i almindelighed?? Der ikke findes mørke hjørner?? Lyset kan tændes og slukkes ét sted - helst ved indgangen til lokalet. I almindelighed er kontorlokaler indrettet således, at der er godt lys på arbejdspladser og væsentlig mindre lys uden om. For at kunne se, om man har gjort godt rent, har man behov for en belysning, der er kraftig i hjørner, på utilgængelige flader og lignende. 6.9 Arbejdets organisering og instruktion Det psykiske arbejdsmiljø arbejdes der løbende med gennem inddragelse af medarbejdere i planlægning af rengøringsarbejdet. Jobrotation og variation i arbejdet, som beskrives i rengøringsplaner, bidrager til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Jobberigelse - jobrotation og selvstyrende grupper er en måde at ændre arbejdets organisering på. Det kræver en målsætning, og en handlingsplan for det ønskede resultat - og er betinget af et tæt samarbejde mellem medarbejdere, arbejdsledere og en aktiv interesseret ledelse. Ansvar og forpligtelse for egen arbejdssituation - så som medindflydelse, indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstid, bliver den enkelte medarbejders eller gruppens. På denne måde kan den enkelte medarbejder overskue og tilfredsstille kravene og få en mulighed for at opfylde målet. Gode samarbejdsrelationer mellem medarbejdere og ledelse samt gode velfærdsfaciliteter er ligeledes vigtige parametre. Veluddannede ledere og medarbejdere understøtter også gode samarbejdsrelationer. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 14

15 Reference. BAR service- og tjenesteydelser: "Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring" og Ergonomi og rengøring. 7. Check- og prioriteringslister Bilag 1 består af checklister, der kan bruges til at vurdere og registrere arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsorganisationen gennemgår checklisternes emner og sammenholder arbejdspladsens arbejdsmiljø med den gode standard i afsnit 6. Under samtlige emner vurderes arbejdsmiljøet herefter efter følgende skala: 1. Alvorlige forhold, som skal løses øjeblikkeligt af sikkerhedsgruppen, eller forhold der kan løses uden store omkostninger for virksomheden. Den daglige leder af sikkerhedsarbejdet eller ledelsen orienteres 2. Alvorlige forhold, som der ikke findes en umiddelbart egnet løsning på, men som sikkerhedsgruppen har kompetence til at arbejde videre med. Sikkerhedsudvalget orienteres om dette arbejde 3. Alvorlige forhold, som sikkerhedsgruppen ikke har kompetence til at løse selv, og ønsker om ændringer af andre forhold i virksomheden. Sikkerhedsudvalget orienteres og løser opgaven 4. Ingen bemærkninger til de gældende forhold. Ved forhold, der giver anledning til bemærkninger (kryds udfor 1, 2 og 3) er der plads til at anføre forslag til forbedringsaktiviteter og hvem, der har ansvaret for dem. Checklisterne udfyldes og afleveres med passende mellemrum til sikkerhedsudvalget. Checklisterne må ikke betragtes som fuldstændige lister over relevante arbejdsmiljøspørgsmål. Behov for at påføre yderligere punkter kan vise sig ved den ovenfor beskrevne gennemgang af arbejdspladsen. Reference: BAR service- og tjenesteydelser: "Arbejdspladsvurderinger". Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 15

16 8. Handlingsplan med opfølgning Sikkerhedsudvalget udarbejder et udkast til samlet handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet i de kommende år. Handlingsplanen tidsfastsættes af sikkerhedsorganisationen til godkendelse af virksomhedens ledelse. Bilag 2 indeholder skema til handlingsplan og ledelsens opfølgning og vurdering. Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 16

17 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 1 Velfærdsfaciliteter Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Garderobeplads 2 Omklædningsrum med aflåseligt skab 3 Bade- og toiletfaciliteter 4 Tørreplads til tøj 5 Udluftning 4 Spiselokale/adgang til kantine 5 Adgang til telefon Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 17

18 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 2 Rengøringsrum Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Hensigtsmæssig placering af rengøringsrum 2 Reoler/skabe til placering af rengøringsmidler 3 Gulvplads til vogne og hjælpemidler 4 Vaskeplads til klude, mopper, etc. 5 Særlig plads til rengørings-planer og APV/checklister (evt. på rengøringsvogn) 6 Oprydnings- og rengøringsforhold 7 Løbende forsyning af materialer 8 Brugsanvisninger for rengøringsmidler og APV/ checklister 9 Aflåsbart rum 10 Ventilation/udluftning 11 Temperatur 12 Belysning 13 Elstik 14 Lager af personlige værnemidler (handsker, briller, etc.) 15 Udslagsvask og afløb i gulv 16 Anvendes rummet til andre formål? Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 18

19 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 3 Rengøringsmidler Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Samlet liste over rengøringsmidler 2 Samlet sæt af brugsanvisninger 3 Sikkerhedsforskrifter for brug af personlige værnemidler 4 Udvalget af rengøringsmidler Substitutionsmuligheder 5 Doseringssystemer Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 19

20 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 4 Tekniske hjælpemidler Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Rengøringsvogne 2 Indretning af rengøringsvogne med spande, materialer, pressere etc. 3 Almindelige støvsugere 4 Kraftige støvsugere 5 Tæpperensere 6 Skuremaskiner 7 Polérmaskiner 8 Brugsanvisninger til maskiner 7 Vandsugere 8 Moppesystemer 9 Gummiskrabere 10 Klude - gulv 11 Klude - inventar Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 20

21 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 5 Værnemidler Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Handsker 2 Fodtøj 3 Beskyttelsesbriller 4 Åndedrætsværn 5 Brugsanvisninger til værnemidler 6 Hudplejemidler Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 21

22 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 6 Arbejdsmetoder Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Rengøringsmetode 2 Rengøringsplaner 3 Kvalitetskontrol 4 Uddannelse 5 Ledninger Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 22

23 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 7 Ergonomi Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Betjening af: Rengøringsvogne 2 Støvsugere 3 Skuremaskiner 4 Polérmaskiner 5 Vandsugere 6 Mopper/gummiskrabere 7 Stiger/stilladser 8 Afrydning af rum 9 Affaldsindsamling 10 Instruktioner 11 EGA 12 Arbejdstilrettelæggelse 13 Arbejdsstillinger og -bevægelser 14 Tunge løft Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 23

24 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 8 Indeklima, lys og ventilation mv. på arbejdsstedet Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Luftkvalitet 2 Temperatur 3 Belysningsforhold 4 Flugtveje 5 Brandslukningsmateriel 6 Adgangsforhold 7 Pladsforhold 8 Niveauforskelle Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 24

25 Arbejdsmiljø ved kontor-, skole- og dag- og døgninstitutionsrengøring Checkliste 9 Arbejdets organisering og instruktion Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: 1 Medarbejderinvolvering i rengøringsplanlægning f.eks. mht. arbejdsmængde og arbejdstid 2 Jobrotation 3 Jobvariation 4 Jobberigelse 5 Gruppeorienteret samarbejde 6 Instruktion, herunder i specielle opgaver (f.eks. særligt forurenede lokaler) 7 Oplæring 8 Opfølgning og tilsyn 9 Ledelsens engagement i medarbejdere 10 Indflydelse på eget arbejde 11 Uddannelse af arbejdsledere 12 Uddannelse af medarbejdere 13 Alenearbejde 14 Skifteholdsarbejde 15 Vold og trusler om vold 16 Fælles aktiviteter efter arbejdstid Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger: Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 25

26 Handlingsplanskema (Udfyld et ark for hver prioriteret opgave) Afd.: Dato: Udfyldt af: Handlingsplanens navn: Ansvarlig for gennemførelse: Opgaven er løst, når følgende mål er nået: Fremgangsmåde og tidsplan: Aktivitet Ansvar Termin/uge Rapportering Ressourcebudget Timer Kr. Godkendt Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 26

27 Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S. Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Trommesalen 3, 4. sal 1614 København V. Tlf.: Tryk: Trykkestedet, Århus 2. udgave, 2000 ISBN Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingsvej Valby Tlf.: Fax.: Varenr Kontorer, Skoler, Dag- og Døgninstitutioner 27

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 2 Indhold 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Tog - Fly - Bus Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold 15228 1 2 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Stamoplysninger 2 Forord.3 Politik...4 Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4 Arbejdsmiljø mål..4 Virksomhedsbeskrivelse Rengøringsselvskabet RENT ApS.5 Beskrivelse

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere