REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011"

Transkript

1 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl Indbudte deltagere Bente Nielsen, for Bibliotekschefforeningen Eli Greve, for Danmarks Forskningsbiblioteksforening Hellen Niegaard, for Danmarks Biblioteksforening Sanne Caft, for Københavns Kommunes Biblioteker Mogens Vestergaard, for Centralbibliotekarerne Tina Pihl, for Frederiksberg Kommunes Biblioteker Steen Aamand Olesen, for Centre for Undervisningsmidler Kirsten Larsen, DBC Nanna Agergaard, DBC Heddi Mortensen, DBC Bo Öhrström, Styrelsen for Bibliotek og Medier Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier Ulla Kvist, Styrelsen for Bibliotek og Medier (sekretær) Afbud: Niels-Henrik Gylstorff, for Forskningsbibliotekernes Chefkollegium Niels Jensenius, for Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1. Velkomst v/ Leif Andresen Leif Andresen bød velkommen og redegjorde efter en præsentationsrunde af deltagerne for modellen for det fælles møde, hvor det første møde i denne form blev afholdt sidste år. Leif Andresen orienterede om, at der var indkommet høringssvar til bibliotek.dk høringen, som også handlede om DanBib. Disse høringssvar er efterfølgende blevet delt op i svar vedrørende bibliotek.dk og svar vedrørende DanBib. Leif Andresen ville gennemgå bibliotek.dk svarene og Kirsten Larsen de tilsvarende for DanBib. 2. Generelt om bibliotek.dk udviklingsplan v/leif Andresen 2. Generelt om bibliotek.dk udviklingsplan Leif Andresen indledte med en kort gennemgang af processen omkring udviklingsplanen. Der indsamles ønsker fra biblioteksfagligt udvalg, og løbende bruger- og bibliotekskommentarer samt evt. mere formelle henvendelser tages i betragtning. Desuden overvejes videre perspektiver på eksisterende projekter. Det hele samles til et udkast til plan, der Drøftes internt i Styrelsen for Bibliotek og Medier Drøftes i biblioteksfagligt udvalg Sendes til høring Drøftes i dette forum Konkluderes og forhandles på plads med DBC Den færdige plan vil være klar i starten af året. I løbet af året sker det, at opgaver udskydes. Det kan være på grund af: Manglende opbakning/tilslutning Behov for justeringer DBC har ikke nået et baggrundsarbejde Nye projekter kommer til ud fra notater Projekter kan komme til: Fordi de er oplagte Fordi der ikke er grund til at vente Pga. justering af projekter Pga. nødvendighed Et eksempel er projektet ultimo 2010 med en YouTube kanal for bibliotek.dk. Nye projekter og nye ideer vurderes løbende af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Her ses bl.a. på om der er så meget nyt i en foreslået aktivitet, at det vil være korrekt at give biblioteksoffentligheden mulighed for at kommentere inden beslutning. Dette kan ske enten ved omtale på den professionelle bibliotek.dk blog, ved mere tungtvejende projekter offentliggøres et mere formelt notat på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, samt ved en formel høring, hvor høringsoplægget lægges på Styrelsen for Bibliotek og Mediers 2

3 hjemmeside og høringsbrev sendes til bibliotekslederforeninger m.v. Besvarelsen af høringssvarene vil foreligge i form af referatet fra mødet. Der vil således ikke blive givet anden tilbagemelding til høringssvargiverne. 3. bibliotek.dk udviklingsplan for 2011 Bilag: a) Generelt om udviklingsplanen herunder web services og søgeteknologier Open Search Leif Andresen redegjorde kort for, at bibliotek.dk udviklingen er på vej til et paradigmeskift, et skift til serviceorienteret arkitektur med udvikling af webservices, f. eks emneoversigten, der kan eksporteres og genbruges i de lokale bibliotek. Genbrug i lokale biblioteker ligger fint i tråd med open library strategien. Udviklingen af bibliotek.dk hænger både indholds- og funktionsmæssigt nøje sammen med DanBib, eksempelvis er udvikling til bibliotek.dk blevet genbrugt i DanBib og vice versa. Steen Aamand Olesen efterlyste en oversigt over eksisterende webservices og Kirsten Larsen kunne oplyse, at der er oprettet en sådan liste på DBCs hjemmeside. Enighed om at det var en god ide at gøre lidt mere reklame for listen, og Leif Andresen foreslog, at der i det nye år skrives et indlæg på profbloggen om de forskellige webservices med henvisning til siden hos DBC. b) Projektplanen tema for tema Tema A01: Brugergrænsefladen Der var i høringssvarene kun indkommet positive bemærkninger, især om søgesider til lydbøger og spil. Tema A02: Søgning Enkelte positive kommentarer om udvidelsen af stavehjælp Andre kommentarer handlede om søgning på materiale kun for voksne: Kirsten Larsen mente, at slutbrugerne ville være meget glade for en sådan mulighed, men at selve mærkningen af posterne ville volde problemer, især forskningsbibliotekernes poster vil være svære at håndtere. Efter forskellige drøftelser af løsningsmuligheder for mærkning af posterne var der enighed om at bakke op om projektet, jo flere sorteringsmuligheder der er, jo nemmere bliver det for den enkelte bruger. Tema 03: Adgang til mere digitalt indhold Der var i høringssvarene indkommet kun positive kommentarer. Tema A04: Visning af poster: Der var i høringssvarene indkommet kun positive kommentarer. Eli Greve efterspurgte mulighed for at bladre i et søgesæt, f.eks. skulle det være muligt at vælge sidenummer og dermed navigere i søgesættet. Kirsten Larsen redegjorde for, hvorfor det ikke er muligt nu, søgesættet dannes on the fly. Det kræver således en større omlægning, men med skiftet til en brønd teknologi vil det kunne lade sig gøre. Tema A05: Bestil - set med brugerens øjne Det Kongelige Bibliotek anfører i sit høringssvar, at bestillingsmulighed ikke bør være til stede ved e-bøger, da disse aldrig kan indlånes. Låner bør dirigeres 3

4 over i lokalkatalogen, hvis materialet er tilgængeligt i låners hjembibliotek. Leif Andresen mente, at selve håndteringen af elektroniske materiale oplagt kan diskuteres, der er allerede aftalt at forfine den måde det elektroniske materiale blive vist mht. til bestil funktionen. Der skal være flere muligheder for at afspejle, hvordan man kan komme videre/bestille. Kirsten Larsen så to udfordringer i sagen: 1) der mangler en definition af hvad en e-bog er; 2) hvordan håndteres brugerhenvendelser, så brugeren får de bedste muligheder og nævnte, at Det kongelige Bibliotek vil have bestillingsmuligheden fjernet, Statsbiblioteket vil bibeholde den. Bente Nielsen foreslog, at der på det overordnede plan udarbejdes en analyse af området for at sikre, at den løsning, der findes, giver brugeren de bedste muligheder. Leif Andresen erkendte, at ingen nemme løsninger findes på dette område og tilsluttede sig forslaget om udarbejdelse af en analyse for at forbedre området. Bestilling af ukendt materiale: Der var i høringssvarene opbakning til at udarbejde et notat om forskellige muligheder med bl.a. exact match og near match. Følg min bestilling: I høringssvaret fra Helsingør anføres det at det vil være arbejdsbesparende for os hvis det kan lade sig gøre, men det lyder som en ressourcekrævende løsning (fx skanning af alle materialer ved omlastning)? Iflg. Kirsten Larsen illustrerer svaret fra Helsingør meget godt dilemmaet ved projektet, for hvis ønsket er den samme funktionalitet som at bogen nu befinder sig på Roskilde vej, så kan det ikke lade sig gøre, men hvis ønsket er en besked om, at bestillingen er modtaget, og nu er afsendt fra det långivende bibliotek, så kan det godt lade sig gøre. Mogens Vestergaard mente, at det også i forhold til kørselsordningen vil være en god service, og der var bred tilslutning til at udarbejde en folkevogns-udgave nu, en Cadillac-udgave kan så måske komme på tale om nogle år. Tema A06: Inspiration, sociale teknologier og personalisering Gem alle mine lån: I høringssvarene var der indkommet forskellige kommentarer: et flertal syntes det var et godt projekt og fint med en forundersøgelse, men en del udtrykte skepsis og stillede spørgsmål ved om datasikkerheden omkring det var i orden. Hellen Niegaard understregede, at det ikke må ikke være muligt for andre at se, hvad en person har lånt, det skal være en service til folk, der gerne vil have den og de skal gøres bevidste om, at alt evt. kan blive udstillet. Leif Andresen forklarede, at et tilsvarende projekt har været drøftet med Datatilsynet, og det vigtigste var, at der skulle være tale om en konkret identificerbar person, som indgår en aftale på kendte vilkår. Mogens Vestergaard understregede, at brugeren nødvendigvis må underskrive en deklaration. På et spørgsmål fra Eli Greve om, hvilken sikkerhed der skulle kræves af login, svarede Leif Andresen, at det skal være ligeså sikkert som i banken og der er lægges op til udarbejdelse af en forundersøgelse for at afdække området og i den sammenhæng se på, hvor ressourcekrævende projektet evt. vil blive. Kirsten Larsen så projektet i et længere perspektiv, i sammenhæng med datamining projektet, informationer kan samles i en database over, hvad folk har lånt og migrationsprojektets erfaringer kan inddrages. Eli Greve spurgte om bestillinger også gemmes, evt. bestillinger på ukendt materiale. Kirsten Larsen sva- 4

5 rede, at det kun drejer sig om lån, ikke bestillinger. På et spørgsmål fra Mogens Vestergaard om i hvilket omfang låneren kan give biblioteket tilladelse til at bruge dataene, svarede Leif Andresen, at det skal være muligt at udnytte dataene uden at overskride privatlivets fred. Eksempelvis vil der ikke blive præsenteret detaildata, hvis de berører mindre end 5 personer. Kirsten Larsen supplerede med, at det typisk kun vil være en service brugeren selv ser, men igen at det i det lange perspektiv skal ses i sammenhæng med datamining projektet. Indtil da kan huske-liste funktionen anvendes med fordel. Leif Andresen konkluderede, at projektet tages på udviklingsplanen 2011 som en forundersøgelse, og der formentlig vil foreligge et notat først på efteråret. Se nye materialer: Der var i høringssvarene kun indkommet positive kommentarer. Projektet falder godt i tråd med en diskussion, som foregår med Forlæggerforeningen, og et møde er aftalt med Forlæggerforeningen i det nye år. Eli Greve forespurgte om dette projekt også gælder den smalle litteratur. Kirsten Larsen forklarede, at det konkrete forslag til projekt er opstået efter en ide drøftet med Forlæggerforeningen. Projektet går ud på at vise nye danske udgivelser indenfor de vigtigste materialetyper bøger, film og musik. Nyhedskriteriet er ikke, når bøgerne er på biblioteket, men når de er i bibliotek.dk Leif Andresen understregede vigtigheden af, at der ikke må anvendes for mange ressourcer, de data der skal anvendes, er dem der allerede er i brug. Leif Andresen nævnte endvidere, at det ikke er alle forlag, der er medlem af Forlæggerforeningen, og at deltagelse ikke kan forbeholdes Forlæggerforeningens medlemmer. Der blev udtrykt stor betænkelighed overfor muligheden af at der blev tale om en form for salgsliste, og det blev klart udtrykt, at det ikke måtte ende som en eksklusiv aftale for de få udvalgte. Kirsten Larsen efterspurgte forslag til, hvordan disse lister skal sammenstilles, skal de f.eks. baseres på ekspres titlerne med ca. 30 titler om ugen. Eli Greve mente, at et lille udvalg af titler ville være svært at få eksponeret og foreslog, at antallet af titler skulle være ca. 200 titler, opdelt i grove emnegrupper. Mogens Vestergaard var mere interesseret i at få eksponeret andet end top-tilister for at kunne dække behovet for at blive inspireret og overrasket, skønlitteratur først og derefter faglitteratur. Hellen Niegaard tilsluttede sig, men måske kunne en satsning først på faglitteratur være mere inspirerende og overraskende. Skønlitteratur bliver allerede eksponeret meget i forvejen gennem aviserne. Kirsten Larsen forklarede, at det er muligt allerede nu via feeds at abonnere på nye titler opdelt i en række emnegrupper, og at dette projekt var tænkt som et supplement for de brugere, der ikke kan/har oprettet feeds, udvalget af titler skulle være en blanding af skøn- og faglitteratur, således er ekspres titler f.eks. en fair blanding af skøn- og faglitteratur. Endvidere kunne Kirsten Larsen fortælle, at en national liste over udlånte bøger, et biprodukt af projektet andre der har lånt, baseret på udlånsdata fra nogle og fyrre biblioteker, vil blive publiceret i næste uge. Dette er et eksempel på et projekt med fokus på nye titler, uden en for dyr udvælgelses procedure. Bente Nielsen kunne godt leve med et udvalg fra ekspres-listen, ud fra et formidlingssynspunkt er eksprestitlerne jo oppe i tiden. Præsentation af den smal- 5

6 le litteratur skal til gengæld være mere informativ, så en senere udvikling kunne være udvikling af mere dybdegående lister. Leif Andresen konkluderede at der var opbakning til at gå videre med projektet, baseret på data som haves i forvejen og med et bredere fokus end en top-tiliste. Tema 07:Andre funktionaliteter: Der var i høringssvarene indkommet kun positive kommentarer. Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur: Tema B01:Samspil med bibliotekssystemer Vis det lokal før det nationale: Leif Andresen forklarede, at funktionaliteten alene vil virke, når man er logget ind (Helsingør), og vil ud over at eksponere det lokalt indkøbte materiale også kunne fungere som brugergrænseflade for det lokale bibliotek. Tema B02 Samspil med tjeneste udenfor bibliotekerne. Leif Andresen orienterede kort om Edag3 kampagnen i november måned. Statistik over brugen af bibliotek.dk viste iflg. Kirsten Larsen ingen effekt, måske kun et lille udsving den dag, der have være annoncer i netaviserne. Tema B03:Bestil med bibliotekernes øjne Høringssvarene anfører, at projektet advarsel ved dobbeltbestillinger er meget vigtigt. Forslaget om at outsource BOB er stillet af Det kongelige Bibliotek og de bakker naturligvis op om det. Der laves derfor en interesseundersøgelse, når projektet er estimeret. Derudover var der ikke andre kommentarer. Tema B04: Andre platforme herunder mobile teknologier Danmarks Biblioteksforening anfører i høringssvar, at det er vigtigt at bibliotek.dk både supporterer mobile tjenester og IPAD Leif Andresen forklarede, at biblioteksfagligt udvalg har diskuteret håndteringen af IPAD ad og aftalt, at der skulle holdes nøje øje med udviklingen og antallet af brugere. Kirsten Larsen kunne fortælle, at det faktisk er muligt allerede nu at logge på bibliotek.dk fra en IPAD, men når antallet af brugere stiger, vil det nok være nødvendigt at optimere grænsefladen for IPAD, men som det er nu, fungerer det sådan set godt nok. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser: Danmarks Biblioteksforening støtter at brugerundersøgelserne gennemføres hvert år. Mogens Vestergaard ville gerne vide, hvordan brugerundersøgelserne har udviklet sig. Kirsten Larsen forklarede, at brugerundersøgelsen er guld værd i det daglige arbejde, der kommer mange kommentarer og mange gode ideer og projekter stammer fra brugerundersøgelsen, bl.a. filmsiden blev etableret pga. et forslag fra brugerundersøgelsen. De åbne kommentarfelter giver især mange ideer og forslag til projekter. c) Forslag udover høringsoplæg se høringssvar fra Det Kongelige Bibliotek og fra Solrød Bibliotek. Referat I Det kongelige Biblioteks høringssvar var opført en række forslag til forbedring af søgemuligheder. 6

7 Kirsten Larsen kommenterede Det Kongelige Biblioteks forslag om sortering efter år med ældst først ved at forklare, at denne funktionalitet kommer automatisk, når der flyttes til en anden teknologi. Endvidere havde Det Kongelige Bibliotek et eksempel på en besynderlig rækkefølge i sorteringen: Et navn der begynder med et diakritisk tegn sorteres først, hvilket Kirsten Larsen tilkendegav klart er en fejl i opsætningen, og formentlig kan rettes i det nuværende system. Om det løses må dog komme an på hvor mange ressourcer det vil kræve. Fejlen har eksisteret i de mange år, man har kunnet sortere, men er først opdaget nu. Mht. til de sidste to forslag havde Leif Andresen udbedt sig yderligere dokumentation, som var leveret af Det Kongelige Bibliotek. De tilfælde, hvor Det Kongelige bibliotek savnede poster i bibliotek.dk, viste sig at dreje sig om poster, som slet ikke var afleveret til DBC. Så kommer de heller ikke i bibliotek.dk. Mht. hvilke mailadresser der vises for et bibliotek, er det helt biblioteket selv,der beslutter og indtaster disse. Pkt. med bestillingsmuligheder blev drøftet tidligere. Et forslag fra Solrød biblioteker om bedre muligheder for at søge på dk5- klassifikationer. Kirsten Larsen orienterede om, at forslaget tidligere havde været diskuteret i biblioteksfagligt udvalg og konklusionen var, at dk5 er et system for den professionelle brugere, altså ikke et system for den almindelige bruger. Hvis det skal kunne være brugbart for slutbrugeren, vil det kræve en del udvikling, hvilket vil kræve flere ressourcer, og det er næppe det, der er den vigtigste feature i en verden, hvor bibliotek.dk kun er en lille del af brugernes informationsunivers. Der var opbakning uden forbehold til denne konklusion fra mødets deltagere. d) Andre kommentarer Referat Der var indkommet to kommentarer efter høringsfristen fra Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek. Den ene af kommentarerne handler om mulighed for at vælge manuelt styret overførsel af bestilling til lokalsystem fra BOB grænseflade. Leif Andresen havde efterfølgende udbedt sig en mere uddybende forklaring på forslaget. Den anden kommentar var et forslag om mulighed for automatisk bestilling af materiale, som ikke er tilgængeligt. Kirsten Larsen redegjorde for, at der havde været en debat for nogle år siden lige netop om dette forslag og der dengang var rigtig mange folkebiblioteksledere, der ikke støttede forslaget. Leif Andresen mente klart, at negative kommentarer fra biblioteksledere vejede tungt, men da det er nogen tid siden debatten fandt sted, var det en mulighed næste år at undersøge, om holdningen har ændret sig. Som det er nu, er det biblioteket selv, der bestemmer, hvad der sendes til automatisk fjernlån. Forslaget ville betyde, at nr. to i køen ryger til automatisk fjernlån og dermed formentlig betyde en stigning i antallet af fjernlån. Den nuværende funktionalitet betyder, at brugeren kan se, at bogen er hjemme på et andet bibliotek. Hvilket iflg. Bente Nielsen er en udmærket service, som betyder, at brugeren selv kan henvende sig på det andet bibliotek. Der var med dagsordenen udsendt et overslag over fordelingen på temaerne i 7

8 2011. Leif Andresen orienterede om, at der er ca. 3 mio. kr. til fordeling til udvikling af bibliotek.dk. Nogle projekter blev i 2010 dyrere end forventet, bl.a. brugergrænsefladen og mobile teknologier. Leif efterlyste kommentarer til overslaget over fordelingen på 2011 og understregede, at det er et overslag ikke et budget. Der var ikke yderligere bemærkninger og Leif Andresen takkede for deltagernes konstruktive engagement. 4. DanBib udviklingsplan 2011 Bilag: se nedenstående henvisninger Bemærk: To afsnit i Det Kongelige Biblioteks høringssvar til bibliotek.dk behandles under dette punkt: Understøttelse af OAI-PMH og UNICODE. Kirsten Larsen indledte med at sige, at DBC kun sjældent modtager ønsker om forbedringer til DanBib og Netpunkt, og redegjorde derefter for udviklingsplanen, som består af to dele, en del med den overordnede strategi om den serviceorienterede arkitektur og så en mindre del med de mere konkrete udviklingsforslag. Der var ikke indkommet protester mod forslaget om at udarbejde en brugerundersøgelse, ingen anfægtelser af den overordnede strategi, blot et enkelt blog indlæg om ikke at gøre så meget ud af brugergeneret indhold, hvilket Kirsten Larsen klart kunne tilslutte sig, der skal ikke være ratings i den professionelle brugergrænseflade. Af de mere konkrete forslag nævnte Kirsten Larsen forslaget om at fjerne torsoen NOSP, oplysningerne har ikke været vedligeholdt i de seneste fem år. Sagen har været diskuteret på flere møder, meget frem og tilbage, men nu vil DBC fjerne dataene, da ingen har protesteret i forbindelse med dette års udviklingsplan. SVUC (Scadinavian Virtual Union Catalog) er samarbejdet om gensidig søgbarhed via Z En udvidelse af samarbejdet til også at omfatte fjernlån, har været drøftet, men der er tydeligt ikke samme interesse for at lave et nordisk samarbejde i dag. Bestil direkte også til nordiske bestillinger vil kræve de samme systemer og en fælles nordisk virtuel biblioteksvejviser. Mogens Vestergaard mente, at forklaringen formentlig er, at flere læser engelsk frem for norsk og svensk. Leif Andresen redegjorde for udviklingen af WorldCat, der nu er ved at ligne et reelt internationalt projekt. Flere lande er ved at stille deres bestand til rådighed via WorldCat, det begynder at ligne en trend, et DanBib på internationalt plan. Heddi Mortensen fortalte, at Det kongelige Bibliotek i Sverige også er ved at lægge sin bestand ind i WorldCat, og at OCLC har vundet BibSys udbuddet. Det nordiske samarbejde havde været rigtig godt i mange år, men nu er trenden på vej væk fra norden og retter sig mod det internationale, understregede Bo Öhrström. Det Kongelige Bibliotek havde fremsat forslag om, at en lang række af de nyttige infrastrukturkomponenter, som ligger under bibliotek.dk, laves om til webservices. Dertil kunne Kirsten Larsen svare, at planer om udvikling af sådanne webtjenester allerede er en del af forslaget til udviklingsplan for Et andet ønske fra Det kongelige Bibliotek var, at DBC skulle kunne høste poster fra bibliotekerne, i stedet for som i dag, hvor bibliotekerne skal aflevere poster til posthuset. Kirsten Larsen fortalte, at det er på planen for Der var tilslutning til, at det vil være til stor nytte at lave en brugerundersøgelse. Leif Andresen nævnte, at der i denne plan indgår en omtale af WorldCat. Dette 8

9 projekt er ved at være afsluttet med en rapport, der bliver publiceret i starten af næste uge. Der etableres en koordinationsgruppe til videreførelse af projektets styregruppe. Bibliotekerne kan stille forslag til udvikling af samarbejdet med WorldCat via DanBib udviklingsplanen. Styrelsen ønskede at udvide Netpunkt biblioteksvejviseren med diverse data, data som løbende vil blive præsenteret i VIP-basen. 5. Evt. Hvis tiden tillader vises highlights fra 2010 udviklingsplanen Det foreslås at aftale om mødedato i december 2011 træffes ud fra mødekort, som udsendes sommeren Forventer et tilsvarende forløb om et årstid i god tid før udsendes et mødekort lige efter sommerferien. Kirsten Larsen trak nogle highlights frem fra udviklingsplanen for Et af projekterne fortalte Nanna Agergaard om, et projekt støttet af styrelsens udviklingspulje for skole- og folkebibliotekerne med det formål at udarbejde et fælles læringsmateriale for bibliotekernes undervisning i bibliotek.dk. En udløber af projektet har været et ønske om, at bibliotekarerne også kunne trænge til at blive opdateret om bibliotek.dk der har derfor været holdt kurser, møder, lavet quiz m.m. Læringsmaterialet har været i test hos forskellige biblioteker. Og flere workshops har været afholdt i projektet. En anden del af projektet er en storskærmsversion af dele af introduktionsfilmen, hvor fire fem temaer - film, artikler - er udvalgt til at blive vist. En version uden lyd evt. forsynet med en taleboble. Men det projekt, der har fyldt mest i år, er udviklingen af den ny brugergrænseflade, kunne Kirsten Larsen fortælle. Endvidere er biblioteksvagthenvisningen på bibliotek.dk nu blevet forsynet med billeder af ægte biblioteksvagt bibliotekarer. Men det vigtigste for brugerne er nok, at de kan bestille et materiale direkte i bibliotek.dk, uanset hvor materialet findes. I den forbindelse blev et forslag om at tvinge brugerne til at udfylde interesseperiode diskuteret. Men der var enighed om, at tvang ikke var en løsning, måske kunne en fælles kampagne være en mulighed. Tallet for uafhentede materiale varierer nemlig meget, fra 8 % til 30 %. Hvis det var muligt at annullere sine fjernlåns bestillinger, ville meget være vundet. En stribe biblioteker fastholder stadig, at brugerne ikke selv må afbestille deres fjernlånsbestillinger. Styrelsen har for nogle år siden udarbejdet et 18 punkt regelsæt om uafhentede reserveringer og Styrelsen vil i det nye års biblioteksbarometer undersøge, hvordan bibliotekerne forholder sig til uafhentede reserveringer. Til slut nævnte Kirsten Larsen, at et login er nødvendigt for en række af de nye services, f.eks. InfoMedia, adgang til lånerstatus, brugerrating, måske ville det være en god ide at reklamere mere for at oprette login adgang. Leif Andresen takkede deltagerne for et godt møde og for deres konstruktive deltagelse. 9

10 Henvisninger: Høringssvar om bibliotek.dk udviklingsplan 2011 kan ses sammen med høringsoplæg på: Endvidere henvises tilhttp://profblog.bibliotek.dk/ med følgende tre indlæg: Brønde, web service og bibliotek.dk ( ) DanBib udviklingsplan - forslag til plan for 2011 ( ) Bibliotek.dk udviklingsplan for 2011 ( ) Bibliotek.dk økonomioversigt (vedlagt) DanBib udviklingsplan 2011 høringsoplæg: med enkelte kommentarer bibliotek.dk 2010 udviklingsplan - løbende opdateret ses HER: Bibliotek.dk strategi ses HER:

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget)

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Referat, version 2 Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

6. Nyt fra Lær mere om it. V. Nina von Staffeldt / Sofie Schaumburg-Mûller

6. Nyt fra Lær mere om it. V. Nina von Staffeldt / Sofie Schaumburg-Mûller MØDEREFERAT 1. september 2010 Sagsnr: 2007-003410 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Tredje møde 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Updates og trends i lånesamarbejdet nationalt og internationalt. Helle Brink Statsbiblioteket

Updates og trends i lånesamarbejdet nationalt og internationalt. Helle Brink Statsbiblioteket Updates og trends i lånesamarbejdet nationalt og internationalt Helle Brink Statsbiblioteket FORFRA: Temadag om Open Access Middelfart Bibliotek 23.5.2012 Lånesamarbejdet/fjernlån er væk om få år! Statistikkerne

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB).

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB). Referat 4. januar 2017 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 6. december, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, EO, HC, KFG, KA, EJ, MJM, KBK, KDP, LM, MM, Torben Afbud: Fravær: TIO Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere