REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14."

Transkript

1 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl Deltagere Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen Per Steen Hansen, for Danmarks Forskningsbiblioteksforening Hellen Niegaard, for Danmarks Biblioteksforening Gunhild Søndergaard, for Københavns Kommunes Biblioteker Lene Byrialsen, for Centralbibliotekarerne Vibeke Schmidt, for Frederiksberg Kommunes Biblioteker Lennart Brylle Svensson, for Centre for Undervisningsmidler Steen Aamand Olesen, for Centre for Undervisningsmidler Kirsten Larsen, DBC Anders Henrik-Petersen, DBC Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier Ulla Kvist, Styrelsen for Bibliotek og Medier (sekretær) Afbud: Bo Öhrström, Styrelsen for Bibliotek og Medier Niels-Henrik Gylstorff, for Forskningsbiblioteksbibliotekernes Chefkollegium Ditte Jessing, for Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker Helle Kolind Mikkelsen, for Kommunernes Landsforening Endelig dagsorden 1. Velkomst Leif Andresen Referat: Lea Andresen bød velkommen og efter en præsentationsrunde af deltagerne, redegjorde Leif Andresen for den ny model for mødet. I snart mange år har der foregået en afstemning af forventninger i forhold til biblioteksverdenen om bibliotek.dk i form af en offentlig høring og et møde for bibliotekslederforeninger. I dette møde er blevet indbudt dels repræsentanter fra lederforeninger og de to nationale biblioteksforeninger, da disse repræsenterer de biblioteker, som er de faktiske udbydere af den service, som bibliotek.dk synliggør. Endvidere har DanBib- H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 opdragsgiverne været indbudt i konsekvens af det forhold, at bibliotek.dk fra starten byggede ovenpå DanBib og fortsat fungere i snævert samspil. I år afholdes så et fælles møde om udviklingsplanerne for DanBib og bibliotek.dk efter to parallelle høringer. Det er netop et fælles møde med både Styrelsen og DBC som værter, som hver især er ansvarlige instanser for henholdsvis bibliotek.dk og DanBib. Det betyder også at kredsen af indbudte er udvidet med repræsentanter for Centre for Undervisningsmidler og de to skolebiblioteksforeninger, som repræsenterer store Dan- Bib-brugere. Årsagerne er flere: der er naturlig sammenhæng DanBib-spørgsmål og lånesamarbejde er ofte kommet op på bibliotek.dk møderne DanBib/DBC brugerorganisationen har reelt ikke været fungerende og aktuelt: der skal faktisk være en DanBib brugerorganisationen i henhold til aftalerne om DanBib i projektet om Danske Biblioteker i WorldCat. Implementering er der brug for et sted at forankre danske bibliotekers indflydelse på den fortsatte relation til WorldCat og OCLC. Og det sker i DanBib regi med en aftalt åben og parallel proces i forhold til bibliotek.dk. 2. Generelt om bibliotek.dk udviklingsplan for 2010 Leif Andresen redegjorde derefter kort for processen omkring udviklingsplanen. Der indsamles ønsker fra biblioteksfagligt udvalg, og løbende bruger- og bibliotekskommentarer samt evt. mere formelle henvendelser tages i betragtning. Desuden overvejes videre perspektiver på eksisterende projekter. Det hele samles til et udkast til plan, der Drøftes internt i Styrelsen for Bibliotek og Medier Drøftes i biblioteksfagligt udvalg Sendes til høring Drøftes i dette forum Konkluderes og forhandles på plads med DBC Den færdige plan er normalt klar i starten af året. I løbet af året sker det, at opgaver udskydes. Det kan være på grund af: Manglende opbakning/tilslutning Behov for justeringer DBC har ikke nået et baggrundsarbejde Nye projekter kommer til ud fra notater Projekter kan komme til: Fordi der er oplagte Fordi der ikke er grund til at vente Pga. justering af projekter Pga. nødvendighed Et eksempel på alle fire dele er projektet i denne måned om en fanside for bibliotek.dk på Facebook. Nye projekter og nye ideer vurderes løbende af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Her ses bl.a. på om der er så meget nyt i en foreslået aktivitet, at det vil være korrekt at give biblioteksoffentligheden mulighed for at kommentere inden beslutning. Dette kan ske enten ved omtale på den professionelle bibliotek.dk blog, ved mere tungtvejende projekter offentliggøres et mere formelt notat på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, samt ved en formel høring, hvor høringsoplægget lægges på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og høringsbrev sendes til bibliotekslederforeninger m.v. Leif Andresen udbad sig derefter udvalgets kommentarer til følgende to spørgsmål rejst 2

3 i høringssvar: Inddragelse af biblioteksoffentligheden (DF) og bibliotekspersonale (Gladsaxe). På baggrund af et spørgsmål i høringssvaret fra DF om biblioteksoffentligheden blev inddraget i tilstrækkelig stor grad, udspandt der sig en diskussion om, hvordan det kan sikres, at alle interessenter bliver hørt og at alle interessenter er vidende om, hvordan de kan blive hørt. Der var enighed på mødet om, at høringsdokumentet var meget velstruktureret og gav et godt og hurtigt overblik over den kommende udvikling, og at det var vigtigt at få signaleret, at høringen om bibliotek.dk udviklingsplan er en af de mest centrale fælles opgaver i væsenet. Kirsten Larsen nævnte DanBib-info som et eksempel på en måde at formidle information om høringer, ændringer, nyt tiltag mv. og ville gerne som en forsøgsordning sende DanBib-info til medlemmerne af dette udvalg. Leif Andresen konkluderede, at dette var en god anledning til at undersøge om den nuværende håndtering af høringsprocessen kunne trænge til en opfriskning og at han i givet fald i samarbejde med Kirsten Larsen vil udarbejde et forslag til en beskrivelse af hvordan biblioteksorganisationen kan følge med i udviklingsprocessen og samtidig være opmærksom på at sikre at skabe en proces, der kan foregår i løbet af hele året. Gladsaxe Bibliotekerne havde i høringssvaret foreslået, at bibliotekets personale kunne være bidragyder til projekter som brugerspor. Leif Andresen udbad sig deltagernes holdning til forslaget og derunder også om bibliotek.dk kunne anvendes som et værktøj for bibliotekernes formidling Der var enighed på mødet om, at bl.a. liste funktionen som generel feature var en god ide og hvis bibliotekspersonalet kunne anvende denne generelle feature til formidling f.eks. ved at udarbejde lister over nye bøger, så ville udvikling af specifikke løsninger kunne undgås. 3. bibliotek.dk udviklingsplan for 2010 Bilag: se nedenstående henvisninger Referat: I stedet for at gennemgå udviklingsplanen slavisk pkt. for pkt., var de vigtigste projekter, der havde givet anledning til kommentarer i høringsrunden, grupperet i temaer. Oprindeligt var et tema med projekter, der var uenighed om, blevet annonceret i den foreløbige dagsorden, men da der ikke var indkommet høringssvar, hvor der var uenighed, var temaet blevet slettet i den endelige dagsorden. Temaer til drøftelse: a) Ny brugergrænseflade Kirsten Larsen præsenterede den nye grænseflade til bibliotek.dk. Arbejdet med den nye brugergrænseflade har stået på siden foråret. Intentionen er at gøre designet mere visuelt og samtidig at forenkle ved at gøre større brug af ikoner. Grænsefladen viser mange skiftende billeder fra bibliotekerne for at understrege, at det er på bibliotekerne det foregår, og for at give indtryk af bibliotekerne er mange forskellige ting, bl.a. også socialt samvær. Endvidere omtalte Kirsten Larsen en nyvisning, der giver en hurtig oversigt over en post med mulighed for at se alle de materialetyper, som posten findes i, ved hjælp af faneblade i bunden af skærmbilledet. En foreløbig brugertest i november havde givet gode tilbagemeldinger. Leif Andresen forklarede, at ibrugtagningen af den nye grænseflade er blevet forskubbet pga. af andre presserende opgaver hos DBC (Styrelsen har bedt DBC om at prioritere arbejdet med et nyt børnesite højest) og det er således stadig uklart, hvornår den 3

4 bliver sat i drift. Mødedeltagerne var enige i, at det var vigtigt, at udviklingstakten ikke går for langsomt, den hidtidige kadence med nyt design hvert fjerde år er udviklingsstrategisk ikke holdbart. Især ikke hvis bibliotek.dk skal kunne følge med i udviklingen af de nye mobile devices. Ellers var der kun positive kommentarer til præsentationen af den nye grænseflade. Kirsten Larsen understregede, at hele sitet/softwaren underneden tidligere er skrevet helt om, hvilket burde betyde, at en ny grænseflade meget lettere kan klistres ovenpå. En ny grænseflade koster relativt mange penge og gør dermed et stort indhug i udviklingspuljen og Leif Andresen konkluderede, at selvom økonomien var vanskelig, var det vigtigere med en tiere fornyelse end de hidtidige 4 år. Endvidere nævnte Kirsten Larsen, at det føromtalte projekt om en fanside for bibliotek.dk på Facebook er under opbygning. Flere understregede, at det var vigtigt at være der, hvor de unge er og gav udtryk for støtte til det pågældende projekt. b) Følg min bestilling Af høringssvaret fra Helsingør Bibliotek fremgår det klart, at de mener projektet Følg min bestilling er en god ide, men at løsningen forekommer dem ret ressourcekrævende. I den forbindelse præsenterede Anders Henrik Petersen et bud på en løsning i form af en ny service, der giver oplysninger om bestillingens status ud fra de informationer og meddelelser som bibliotekssystemerne i forvejen udveksler, og som opsamles i det centrale bestilsystem. En service der let vil kunne genbruges i bibliotek.dk og samtidig ikke er et stort og dyrt projekt, fordi det er genbrug af informationer, som allerede eksisterer i forvejen. Møde deltagerne var enige i, at det var en god ide og projektet vil kunne genbruges i andre sammenhænge. c) Integreret søgning/databrønde Odense Centralbibliotek foreslår i deres høringssvar at inddrage erfaringer fra Summaprojektet i videreudviklingen af bibliotek.dk. Kirsten Larsen forklarede kort, at det ikke har været politikken i projektet at integrere med Summa men mere at lave en serviceorientere struktur, der gør det muligt at søge i eksterne data og DanBib på engang altså princippet om at arbejde med en databrønd. Arbejdet med en fælles brønd sker som bekendt i et samarbejder med ÅKB og KKB. Der var dog stadig forskellige uafklarede tekniske problemer, som de i samarbejde med København og Århus forsøger at løse. Leif Andresen supplerede med, at en databrønd indeholder mange data og det var nødvendig med en konkret vurdering om alle de data vil kunne stilles til rådighed via bibliotek.dk, f.eks. vil adgangen til licensbelagt materialer klart skabe problemer med copyright. Der foregår rigtig mange eksperimenter med integreret søgning rundt omkring for øjeblikket og selvom flere medlemmer gav udtryk, at der selvfølgelig skal være plads til eksperimenter, så blev det også understreget, at det var utrolig vigtigt, at de nationale produkter hænger sammen og at en vis erfaringsudveksling mellem de forskellige systemer kunne være ønskelig. Kirsten Larsen svarede, at både Summa og Ting udvikles efter en Open Source strategi og at selvom der har været kontakt, betyder det dog ikke nødvendigvis, at et egentligt samarbejde er muligt. Men selvfølgelig er intentionen at genbruge, hvad genbruges kan. d) Bibliotek.dk som national katalog Leif Andresen gav en kort orientering om de to tilhørende projekter: brug af bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade og det enkelte biblioteks brug af den nationale brugergrænseflade. Orienteringen blev taget til efterretning. 4

5 e) Udlånssamspil/NCIP Kirsten Larsen orienterede om projekterne om udlånssamspil og så frem til,at det fælles NemLogin, som alle ville kunne bruge, snart var en mulighed. Foreløbig er idriftsættelsen af NemId(den nye digitale signatur), som er en forudsætning for at NemLogin, endnu en gang udsat, nu til juli DBC udvikler dog i samarbejde med WAYF en integration til WAYF, hvilket i løbet af nogle måneder for brugere på uddannelses- og forskningsbiblioteker vil betyde en adgang til bibliotek.dk via et WAYF login. Kirsten Larsen demonstrerede derefter mere detaljeret de nye projekter om udlånssamspil. For at kunne få det fulde udbytte af disse projekter skal brugerne være logget på bibliotek.dk, hvor det så vil være muligt at få en samlet oversigt over alle sine lån, reservationer og fornyelser på én gang på alle biblioteker. For at denne funktion skal kunne virke på det enkelte bibliotek, kræver det for nogle systemer et tilkøb af et ekstra modul til bibliotekssystemet. I løbet af foråret vil der være rigtig mange biblioteker, der vil kunne tilbyde denne service. Der ligger et stort standardiserings arbejde bag ved disse projekter og mange nye muligheder for ny udvikling, bl.a. vil et link kunne vise, hvordan det går med den enkelte låners bestilling eller lånerne kan gøre sin egen bestilling helt færdig i bibliotek.dk, og behøver således ikke at logge ind en ekstra gang, men kan gå direkte ned i sit lokale bibliotekssystem. Som svar på et spørgsmål om sikkerheden i dette, forklarede Kirsten Larsen, at der havde været problemer på enkelte biblioteker med implementeringen af denne service, flere kommuner var meget strikse med sikkerhedsniveauet, men at få løst sikkerhedsproblemerne havde været af største vigtighed. Leif Andresen understregede, at dette for alvor var et eksempel på at en fælles løsning på nationalt plan kun vil kunne virke, hvis de lokale systemer bakker op om den. Implementeringen er i gang, og yderligere funktioner er undervejs bl.a. aflevering på afstand, dvs. flytte afleveringen ud så låneren kan aflevere remote. På flere spørgsmål om, hvordan det automatisk kan afspejles i det lokale bibliotekssystem, at låneren har afleveret materialet, svarede Leif Andresen, at det var tænkt med ind i løsningen. En NCIP guideline om dette udlånssamspil har været til høring i september måned og en dansksproget opsamling, hvori disse spørgsmål bliver berørt, vil snarest blive publiceret. På et spørgsmål fra Hans Nielsen om det ikke kunne være et incitament for bibliotekerne til at deltage, hvis de biblioteker, der implementerer løsningen også får en bagdør til de mobile devices, så låner kan se egen status på egen mobil, svarede Kirsten Larsen, at det ville være muligt at se sin lånerstatus på mobilen (når projektet er færdigt), og at det ville være en god ide at bruge som reklame for servicen. f) Mobile tjenester Leif Andresen orienterede kort om, at projektet om mobile tjenester var blevet igangsat i år, men at den økonomiske ramme gør det nødvendigt at fordele projektet over flere år, derfor er projektet også på udviklingsplanen Kirsten Larsen redegjorde derefter nærmere for den mobile løsning. Et problem er, at mobiler ikke taler NCIP, de taler et andet sprog, derfor skal der bygges en web-service ovenpå. Kirsten Larsen viste den første mock-up, som genanvender looket fra den nye grænseflade, og som muliggøre, at brugerne via mobilen kan se lånerstatus samt forny udlån og annullere bestillinger på de lokale biblioteker. Endvidere vil favoritbibliotekers åbningstider kunne ses. En bekymring i udvalget om for meget afsender information, fik Kirsten Larsen til at forklare, at alle oplysninger ikke vises på én gang men er afhængigt af, hvad der bliver 5

6 klikket på. Kirsten Larsen var dog indstillet på at inddrage bibliotekerne i hvordan og hvilke informationer skal vises. Endvidere var der enighed om, at det var vigtigt at tage højde for, hvordan videreudvikling af projektet mobile tjenester kunne ske. Andre kommentarer Som svar på et spørgsmål fra Per Steen Hansen om status på projektet engelsk stavekontrol, forklarede Kirsten Larsen, at den engelske stavehjælp ville blive sat i drift næste år. Gunhild Søndergaard forespurgte, om der var midler til at få lavet et bogmærke med bibliotek.dk til brug for markedsføring. Kirsten Larsen svarede, at der hidtil ikke har været afsat midler til PR i bibliotek.dk udviklingsplanen og bad Leif Andresen undersøge om der evt. kunne findes midler i Styrelsen til et markedsføringsprojekt a la et bogmærke. Leif Andresen lovede at undersøge sagen. 4. Danbib udviklingsplan 2010 Bilag: se nedenstående henvisninger Udviklingsplanen har været til høring med information på DBC-nyt, Danbib-info og profblog.bibliotek.dk. Der er kommet to kommentarer på 1/forslag-til-danbib-udviklingsplan-2010 samt en kommentar pr. mail. Referat: Kirsten Larsen forklarede, at det var første gang, at DanBib udviklingsplanen var på dagsordenen for dette møde, ligeledes var det første gang der havde været en høringsfase. Det havde dog heller ikke medført mange kommentarer, en kommentar på bloggen og to mails var alt. Kirsten Larsen gennemgik derefter forslaget til udviklingsplan for DanBib Udviklingsplanen består af to dele, først en mere generel gennemgang hvad OLS (Open Library Strategy) er og hvilke projekter, det teknologiskift har medført, dernæst en oversigt over, hvilke konkrete projekter der i gang. OLS betyder først og fremmest en implementering af en ny serviceorienteret arkitektur (SOA) samt anvendelse og udvikling af åbne standarder. DanBib har været et lukket system, udviklet af DBC. Det har betydet, at forskellige services udviklet ikke uden videre har kunnet anvendes af andre systemer. Teknologskiftet betyder, at DanBib vil nu blive udviklet som enkelte dele og kan således tilgås som enkelte services. Baserer sig på Open Source strategien, lægges op så andre kan bruge det, efter de gældende aftaler om Open Source. Der var enighed om, at det er en spændende strategi, en strategi der peger fremad, den modulære opbygning er interessant og muliggør, at bibliotekerne selv kan sætte tingene sammen på forskellige måder alt efter behov. Kirsten Larsen fremhævede derefter forskellige interessante projekter fra den mere konkrete oversigt: Samarbejdet med OCLC om WorldCat er nu etableret med genbrug af katalogdata fra WorldCat, og er nu tilgængelig via Netpunkt som en del af DanBib licensen. Projektet med at lægge den danske kulturarv ind i WorldCat er nu i fuld gang. Hvis posten eksistere i forvejen i WorldCat, bliver det ikke den danske post der bliver vist, så et vist datatab må påregnes. På danske poster vil udenlandske brugere fra lande, hvor materialet ikke findes, blive ledt videre til bibliotek.dk, hvor en engelsk tekst forklarer, at de skal kontakte deres eget bibliotek. Det er nemlig stadig til drøftelse om udenlandske brugere skal have adgang til at låne direkte på danske biblioteker. 10 forskningsbiblioteker har meldt sig som internationale långivere, deraf kun ét som långiver til slutbruger. Et møde afholdes den 3. februar 2010, hvor denne problematik skal 6

7 diskuteres. En anden overvejelse kunne være at spare betalingen for Library of Congress poster i DanBib. Det skal undersøges, hvad der sker med LC poster når de lægges ind i World- Cat. En nærmere analyse udarbejdes i løbet af Hvis resultatet er positivt, kan abonnementet på LC poster opsiges. SVUC samarbejdet I SVUC-regi (Scandinavian Virtual Union Catalog) arbejdes der med at udvide samarbejdet til at omfatte fjernlån. En fælles virtuel biblioteksvejviser er det første trin på vejen og på fjernlånskonferencen i Helsinki efteråret 2010 vil den første skitse til en fjernlånsinfrastruktur blive præsenteret. NOSP data er ikke blevet vedligeholdt siden 2005, der ligger mange ganske problematiske og forældede data. Kirsten Larsen havde forespurgt på et fjernlånsmøde på Statsbiblioteket i uge om hvad holdningen var til disse data og udmeldingerne gik i hver sin retning, fra at smide dem ud til at bibeholde dem. Der var enighed om, at der var forståelse for den blandede udmelding. Men antallet af fejlagtige data herunder vejviserinformation gør, at det er nødvendigt at udfase NOSP over de næste to år og indtil da at gøre den mindre synlig. Kirsten Larsen foreslog, at en advarselslampe blev tændt, hver gang en bruger ville tilgå NOSP data. Kirsten Larsen orienterede om, at poster fra folkebiblioteket i Torshavn er kommet ind i DanBib og at den islandske nationale katalog er på vej som en selvstændig base i Netpunkt. Biblioteksvejviser Styrelsen ønsker at udvide vejviseren på Netpunkt med flere oplysninger om bibliotekerne, samt med flere visformater. Danmarks Biblioteksforening udgiver en trykt udgave af Biblioteksvejviseren og agter fortsat at gøre dette, så længe der er salg i den. Den trykte udgave indeholder en klassifikation af bibliotekerne, som ikke findes i netudgaven. Kirsten Larsen foreslog, hvis DB var interesseret, at udvikle et samarbejde mellem de to vejvisere, således at bibliotekerne kunne nøjes med at inddatere oplysningeri VIP. Leif Andresen understregede vigtigheden af at se på hvordan ressourcerne kunne udnyttes bedst ved at udnytte de fælles oplysninger. Kirsten Larsen orienterede derefter kort om en række forslag til nye faciliteter i DanBib på Netpunkt; alle er forslag om forbedringer, udvidelser, baseret på ønsker fra bibliotekerne. Kirsten Larsen fokuserede især på problemer med biblioteker med begrænset udlån (på biblioteksniveau ikke på postniveau) og forklarede, at Styrelsen og DBC er i gang med en gennemgang af konsekvenser og anbefalinger i forhold til bibliotekerne. En tilsvarende problemstilling har vist sig med netressourcer med begrænset adgang. For et stykke tid siden blev det efter diskussion vedtaget, at bestil-knappen til alle betalingsbelagte netressourcer skulle fjernes i bibliotek.dk. Det har resulteret i flere kommentarer, der gør at beslutningen måske skal revurderes. Enighed i udvalget om, at det er vigtigt, at slutbrugeren kan se mest muligt materiale med de flest mulige adgange angivet og endelig ikke låse sig fast, jo flere valgmuligheder jo bedre. Endelig understregede udvalget vigtigheden af, at alle biblioteker indberetter deres bestand af elektroniske ressourcer, der har længe været en for stor tilbageholdenhed med at indberette disse oplysninger. Kirsten Larsen foreslog derefter at bestil knappen sættes på igen, også på de betalingsbelagte ressourcer. 5. Evt. Det foreslås at aftale om mødedato i december 2010 træffes ud fra mødekort, som udsendes sommeren

8 Referat Et mødekort til næste møde udsendes i løbet af sommeren Leif Andresen konkluderede at sammenlægningen af de to høringer DanBib og bibliotek.dk havde fungeret udmærket, og det ville ske på samme måde næste år. Leif Andresen takkede derefter deltagerne for et godt og konstruktivt møde. Henvisninger: Link til DanBib-høring: bibliotek.dk 2009 udviklingsplan - løbende opdateret ses HER: opdatering/ Bibliotek.dk strategi ses HER: Høringsmateriale 2010 ses HER: Høringssvar 2010 kan ses her: ordninger/bibliotekdk/forberedelse-af-udviklingsplaner/bibliotekdk-udviklingsplan hoeringssvar/ 8

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. april 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 30. marts, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Helle Kolind Mikkelsen (KL),

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget)

Referat, version 2. Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Referat, version 2 Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget) Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB).

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB). Referat 4. januar 2017 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 6. december, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

MØDEREFERAT. Andet møde i kontaktudvalget for den digitale borger onsdag den 2. juni 2010

MØDEREFERAT. Andet møde i kontaktudvalget for den digitale borger onsdag den 2. juni 2010 MØDEREFERAT 10. juni 2010 Sagsnr: 2007-003410 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Andet møde i kontaktudvalget for den digitale borger onsdag den

Læs mere

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Torsdag den 15. december, kl. 15.30-17.00 i Winsløwparken 19, 3. sal, mødelokale 402 Til stede: Helle Ploug Hansen (HPH), Christine

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 22. september 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 9. september 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Vejledning Projektbank

Vejledning Projektbank Vejledning Projektbank Dette er en kort introduktion til brug af projektbanken for formidling af projekter som Kulturstyrelsen har givet tilskud til. Projektbanken finder du via følgende link: http://udviklingspuljeprojekter.bibliotekogmedier.dk/

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 17. november 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Poul Bache (Kulturstyrelsen) Lone

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 09. november 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 25. oktober, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 6. marts 2017 DDB Sekretariatet Indhold Om undersøgelsen... 2 Highlights fra undersøgelsen... 2 DDB s resultater i 2016... 3 Indkøbsområdet... 3 Synliggørelse

Læs mere