Ret til tryghed Ret til arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret til tryghed Ret til arbejde"

Transkript

1 Ret til tryghed Ret til arbejde

2 Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer har sat alvorlige spor. Ikke alene er mange danskere truet på deres levebrød. Selve det velfærdssamfund, som vi har opbygget gennem årtier, er truet. Tre centrale problemer står lige for: Arbejdsløsheden har bidt sig fast. På trods af kickstart og andre job-initiativer er arbejdsløsheden stigende. Konsekvenserne af den voldsomme forringelse af dagpengesystemet, som den tidligere regering gennemførte, sætter nu ind. Tusinder af danskere vil fra nytår miste deres forsørgelsesgrundlag. Befolkningen har brug for et massivt uddannelsesløft. Der er ikke udsigt til flere ufaglærte job i de kommende år, og erfaringerne viser, at et øget uddannelsesniveau øger vores fælles velstand. Men efter sammenbruddet i trepartsforhandlingerne har regeringen stået i stampe på dette punkt. Krisen har gjort arbejdsmarkedet endnu mindre tilgængeligt for mennesker med nedsat arbejdsevne. Regeringen aftalte i foråret sammen med højrefløjen en reform af fleksjob og førtidspension, som alvorligt forringer vilkårene for danskere med handicap eller kroniske sygdomme uden at komme med et eneste tiltag, der øger rummeligheden på arbejdsmarkedet. Resultatet vil blive en endnu længere kø til fleksjob. Det er afgørende for Enhedslisten at få taget fat om disse udfordringer, og det vil kræve et kursskifte i regeringens politik. Trygheden for mennesker, der er ramt af arbejdsløshed, skal genoprettes. I stedet for hovedløst at øge arbejdsudbuddet i en tid med høj arbejdsløshed skal fokus være på at øge efterspørgslen på arbejdskraft. Og endelig skal der skabes plads på arbejdsmarkedet til de mange danskere, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan yde hundrede procent. Under overskriften Ret til arbejde ret til tryghed præsenterer Enhedslistens folketingsgruppe derfor tre politiske udspil fra sommergruppemødet 2012: Ret til tryghed: En reform af dagpengesystemet Ret til arbejde: Job og uddannelsesløft Et rummeligt arbejdsmarked er et fælles ansvar Alle tre vil stå højt på Enhedslistens dagsorden i forhandlingerne om næste års finanslov. Enhedslisten præsenterer samtidig de finansieringskilder, som vi vil pege på. 2

3 Ret til tryghed: En reform af dagpengesystemet I Danmark betaler vi en høj skat og et højt arbejdsmarkedsbidrag til fællesskabet, når vi er i arbejde. Derfor bør vi kunne regne med fællesskabet, når uheldet er ude, og vi mister vores arbejde. I en sådan situation er et solidt og solidarisk dagpengesystem altafgørende. Ideelt set bør samfundet garantere job til alle borgere. Men især i perioder med lavkonjunktur er det både nødvendigt og rimeligt at sikre mennesker, der er ramt af arbejdsløshed, en rimelig tilværelse. I det lys giver politikere og meningsdanneres erklæringer om, at det er bedre at sikre de arbejdsløse et job end at forlænge dagpengeperioden, ingen mening. For det er ikke et enten-eller, men et både-og. I 2010 gennemførte VKO-flertallet en såkaldt genopretningsplan, der voldsomt forringede det danske dagpengesystem. Det er nu markant ringere end i andre skandinaviske lande. De sociale konsekvenser træder nu for alvor i kraft. Fra nytår vil tusinder af danskere miste deres indkomst som følge af den halverede dagpengeperiode. Andre vil gå glip af dagpenge, fordi det tager dobbelt så lang tid at genoptjene retten til dem. Mange af disse mennesker vil stå helt uden forsørgelsesgrundlag, fordi de ikke kan modtage kontanthjælp på grund af ægtefællens indkomst, eller fordi de har ejer- eller andelsbolig. Intet tyder på et hurtigt opsving i økonomien i de kommende år. Det er derfor afgørende at sikre tryghed for alle de danskere, der ikke kan finde et arbejde. Enhedslisten forslår: Job eller dagpengegaranti til dem der falder ud Mange tusinde danskere forventes at falde ud af dagpengesystemet fra 1. januar Størstedelen vil ikke være berettiget til kontanthjælp og derfor stå helt uden indkomst. Det er en bunden opgave at beskytte disse mennesker og deres familier mod økonomisk ruin. Enhedslisten forslår en jobgaranti, så alle, der er ved at miste deres dagpenge, tilbydes et job eller alternativt en uddannelse af ét års varighed. Garantien skal være individuel og den enkelte ledige bevare sin dagpengeret, hvis jobcentret ikke kan komme med et tilbud til netop ham eller hende. Det forventes, at der vil blive brug for månedlige tilbud om job eller uddannelsesforløb fra 1. januar. Jobtilbud Det job, den ledige får tilbudt, skal være på ordinære vilkår og give mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. De nødvendige arbejdspladser findes via følgende tiltag: Offentlige servicejob Der skal etableres midlertidige servicejob i kommuner, regioner og stat målrettet personer på kanten af dagpengesystemet. Ansatte i servicejob kan bidrage til at løse opgaver for det offentlige, som ikke løses i dag. Det kunne fx være naturpleje eller ekstraordinær opnormering af velfærdstilbud. Kommunerne kan alternativt støtte lokalt foreningsarbejde ved at udlåne arbejdskraften til humanitære og sociale organisationer. Kommunen/regionen/statsinstitutionen, skal kompenseres for lønudgiften. 3

4 Frem til 2001 eksisterede en lignende servicejobordning målrettet arbejdsløse seniorer hvor kommuner, amter og statsinstitutioner fik i tilskud til at ansætte personer fra denne gruppe i nye ekstraordinære stillinger. Markant udvidelse af jobrotationsordningen Der eksisterer allerede en jobrotationsordning i kommunerne, så kommunerne med tilskud fra staten kan sende ansatte på efteruddannelse med løn, hvis de overlader vikarposten til en ledig. Enhedslisten foreslår en markant udvidelse af denne ordning. Alene på FOA s område er der hen ved offentligt ansatte uden kompetencegivende uddannelse. Enhedslisten foreslår, at der i de næste tre år afsættes midler til hvert år at sende ufaglærte offentligt ansatte i uddannelse. De vikariater, som det skaber, skal i samarbejde med jobcentret og på normale overenskomstmæssige vilkår tilbydes til personer, der står til miste dagpengeretten. Sociale klausuler i offentlige aftaler Jobcentrene, der har ansvaret for at anvise ledige ordinært arbejde eller aftale uddannelse med den ledige, så de ikke mister deres dagpengeret, kan bruge sociale klausuler som redskab til at få private virksomheder med til at løse den opgave. Private virksomheder, der opnår væsentlige kontrakter med kommunen, kan i henhold til udbud og/eller efter aftale forpligtes til efter normale ansættelsesprocedurer at ansætte et antal langtidsledige, der er ved at miste dagpengeretten. Jobbet skal være på ordinære vilkår. Ud over ovennævnte målrettede tiltag skal der ske en generel indsats for at øge beskæftigelsen. Uddannelsesforløb I visse tilfælde kan jobcenter og a-kasse vurdere, at et års skræddersyet uddannelsesforløb på dagpengesats er et bedre alternativ. Dette tilbud vil være særlig relevant for ufaglærte, men også egnet til faglærte og uddannede, der har brug for nye kompetencer. Uddannelsesforløbet kan bestå af erhvervsrettede, kompetencegivende kurser. Hvis den enkelte ledige har en forældet eller slet ingen uddannelse, vil længerevarende forløb fx faglige eller korte videregående uddannelser være en mulighed. Ledige, der ikke ønsker et uddannelsesforløb, skal i stedet tilbydes et job. Det skal være lettere at få ret til dagpenge VK-regeringen gjorde det markant sværere at optjene retten til dagpenge i Danmark sammenlignet med flere af vores nabolande. Det skaber utryghed på arbejdsmarkedet og er en alvorlig trussel mod den danske flexicurity-model, der kombinerer fleksibilitet på arbejdsmarkedet med tryghed for lønmodtagerne. Det vil Enhedslisten råde bod på med en række tiltag. Genoptjeningsperioden skal halveres I 2010 vedtog den borgerlige regering og Dansk Folkeparti at fordoble genoptjeningsperioden, så det kræver 52 ugers arbejde inden for 3 år at få ret til dagpenge. Reglerne trådte i kraft 2. juli i år. Det skærpede genoptjeningskrav rammer bredt, men går især ud over lønmodtagere i brancher med 4

5 mere vekslende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder fx arbejdere inden for bygge- og anlæg, sæsonarbejdere, projektansatte, kunstnere og vikarer. Førhen var 26 ugers arbejde tilstrækkeligt, og disse grupper havde dermed mulighed for at sikre sig dagpengeret. Men i erhverv, hvor vejrlig, perioder med hjemsendelser eller manglende engagementer spiller ind, vil 52 ugers arbejde være meget svært. Enhedslisten ønsker at trække den borgerlige regerings forringelser tilbage, så genoptjeningsperioden atter bliver 26 uger. Adgangen til supplerende dagpenge, der blev forringet i 2008, skal ligeledes forbedres. Genoptjening med løntilskudsjob Et stigende antal dagpengemodtagere sendes i job med løntilskud i det private eller det offentlige. De arbejder på fuld tid i ordinær beskæftigelse og bør derfor genoptjene retten til dagpenge undervejs. Løntilskudsordningen skal samtidig saneres, så den ikke bliver misbrugt til at erstatte permanente arbejdspladser med billig arbejdskraft på gennemrejse. Forhandlinger om tryghedsreform Der er brug for et permanent trygt og solidarisk dagpengesystem, ikke blot løbende lappeløsninger. Derfor foreslår Enhedslisten, at der i foråret 2013 indledes forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier om en ny dagpengereform, der kan føre til et robust og solidarisk dagpengesystem, der styrker tryghed, fleksibilitet og sikrer, at langt flere kan se nytten af at melde sig ind i en A-kasse. Udgifter Skønnet er behæftet med usikkerhed, men Enhedslisten anslår, at udgifterne til jobgarantien vil være omkring 3. mia. kr. Hertil kommer øgede udgifter til uddannelse på AMU-centre mv. De øvrige ændringer af dagpengesystemet anslås at koste 300 mio. kr. Mange af udgifterne vil kunne finansieres gennem besparelser på Beskæftigelsesministeriets område gennem en grundig sanering af meningsløs kontrol, nytteløs aktivering af arbejdsløse og misbrug af løntilskud på det offentlige område. Herudover kan tiltagene finansieres af nye skatteindtægter fra bl.a. nordsøolien, beskatning af kapitalindtægter og formueskat. 5

6 Ret til arbejde: Løft af job og uddannelse På trods af en række beskæftigelsestiltag fra regeringen ofte vedtaget i samarbejde med Enhedslisten har arbejdsløsheden bidt sig fast. I de seneste måneder er den faktisk steget. Ikke mindst den voksende ungdomsarbejdsløshed er stærkt bekymrende. Der er altså brug for nye, markante initiativer til at skabe arbejdspladser i Danmark. Arbejdsløsheden rammer især ufaglærte og lavt uddannede, og tendensen vil formentlig bliver endnu mere udtalt i fremtiden. Derfor er det også altafgørende, at befolkningen får et massivt, generelt uddannelsesløft. Enhedslisten vil sætte ind på begge fronter med en række tiltag. Genindførsel af Nyrup-tidens uddannelsesorlov Enhedslisten ønsker at genindføre den uddannelsesorlov, der eksisterede under Nyrup-regeringen. Ordningen gav personer i arbejde ret til at tage orlov til uddannelse på dagpengesats, mens ledige kunne få midlertidig beskæftigelse og dermed foden indenfor på arbejdsmarkedet. Ordningen havde dengang stor effekt. Alene i 1994 medførte den, at beskæftigelsen blev øget med næsten personer. Denne type jobrotation giver tredobbelt gevinst: Den ansatte på orlov får nye kompetencer, den ledige får foden indenfor på arbejdsmarkedet, og arbejdsgiveren får en styrket medarbejder tilbage efter endt orlov. Ordningen tænkes især målrettet langtidsledige, som er i fare for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, og nyuddannede, som risikerer aldrig at få foden indenfor. Blandt de beskæftigede er målgruppen dagpengeberettigede medarbejdere med en vis anciennitet. Eftersom den fastansatte mister indtægt under sin orlov, skal ordningen være frivillig for både arbejdsgiver og arbejdstager. Før man kan gå på orlov med dagpenge, er det et krav, at arbejdsgiveren ansætter en ledig i hele orlovsperioden og ikke nedlægger lignende stillinger. Hvis arbejdsgiveren vælger at betale løn til den ansatte på orlov, der overstiger højeste dagpengesats, kan arbejdsgiveren modtage den lediges dagpenge som tilskud. Ordningen skal omfatte alle former for uddannelse, som arbejdsgivere og arbejdstagere kan enes om, og indføres i første omgang midlertidigt i tre år herefter evalueres systemet. Denne form jobrotation er i store træk udgiftsneutral, da den ansattes orlov bliver betalt med de dagpenge, som den ledige ellers skulle have haft. Der vil dog være visse udgifter til administration af ordningen og til uddannelse, som kan være svære at anslå præcist. Til gengæld afføder ordningen øget beskæftigelse og - som følge af uddannelsesløftet - højere produktivitet. Grøn jobplan Enhedslisten har både via sidste års finanslov og i den store energiaftale medvirket til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser. Desværre fortsætter den økonomiske krise og ledigheden forbliver høj. Derfor er nye beskæftigelsesinitiativer nødvendige. 6

7 Konkret foreslår Enhedslisten: Energirenovering af almene og private boliger samt offentlige bygninger En varmesparefond skal sikre fordelagtige energilån til almene boligforeninger, lejere og private boligejere, der vil energirenovere deres bolig og skifte til vedvarende energi. Lånet tilbagebetales af den sparede energiudgift. Samtidig skal der udarbejdes en plan for energirenovering af alle offentlige bygninger inden for de næste 10 år. Såvel kommuner som staten skal kunne opnå energilån på lignende vilkår. Investeringer i fremtidens energisystemer og -teknologier I 1980 erne satsede Danmark på vindenergi. Klimaforandringerne og de stigende priser på fossile brændsler viste, at det var en rigtig god ide, og vi har formået at fastholde førerpositionen på vindenergiområdet i flere årtier. Danmark har brug for flere af den slags førerpositioner, der også giver job. Derfor foreslår Enhedslisten, at der satses på en målrettet forsknings- og udviklingsindsats inden for bølgekraft, bygningsintegrerede solceller og brint. Men også, at der satses massivt på aktuelle udbygninger af energiforsyningen ved investering i geotermiske anlæg, solcelleanlæg, varmepumper og lagring af vedvarende energi. Fremrykning af investeringer i kollektiv transport Trængsel er et stigende problem i København såvel som andre danske storbyer. Det kollektive system, der skulle afhjælpe problemet, er blevet udhulet, dyrt og besværligt. Trafikmilliarden, der trådte i stedet for den kuldsejlede betalingsring, finansierer vigtige forbedringer, men formår ikke at gøre kollektiv trafik til et attraktivt alternativ til privatbilen. Derfor foreslår Enhedslisten, at der iværksættes en langsigtet strategisk plan for, hvordan vi skaber et effektivt, billigt og tilgængeligt kollektivt trafiksystem for hele landet. Et af de første tiltag skal være en udbygning med letbaner til hovedstadens og andre større byers opland. Udgifter og finansiering af jobplanen Investeringsplanen vil kræve ca. 10 mia. i kapital i tre år og skabe omkring grønne job. Flere af forslagene i investeringsplanen er rentable lavrisiko projekter, der vil tjene sig selv hjem over en årrække. Enhedslisten foreslår, at planen finansieres ved at pålægge pensionskasserne at investere 1 pct. af pensionsformuen i ovenstående initiativer. Pengene placeres i en statslig Energiomstillingsfond, som varetager de konkrete investeringer. Investeringerne skal selvfølgelig give et rimeligt afkast til pensionskasserne, svarende til renten på statsobligationer. Modellen giver fordele hele vejen rundt: Pensionsselskaberne får afkast af en risikofri investering. Samfundet får sikret job og investeringer, der ikke belaster statsfinanserne eller sætter den økonomiske bæredygtighed på spil. Og endelig bliver vi mindre afhængige af fossile brændstoffer, og klimaet mindre belastet nye velfærdsjob Krisen har ført til drastiske offentlige nedskæringer rundt omkring i landet. Alene fra blev der nedlagt over stillinger i kommuner og regioner. Oversat til kød og blod betyder de tørre tal, at ældre medborgere får færre besøg, at flere børnehavebørn må deles om færre pædagoger, og at sygeplejerskerne får mindre tid til patienterne på landets hospitaler. 7

8 Nedskæringerne underminerer ikke alene de beskæftigelsesinitiativer, som regeringen har taget sammen med Enhedslisten, men også kernevelfærden for borgerne. Det er en dårlig forretning for samfundet både set gennem menneskelige og økonomiske briller. For det koster næsten det samme at have en SOSU- eller pædagogmedhjælper gående på dagpenge som at ansætte pågældende på det plejehjem eller i den børnehave, der sukker efter flere menneskelige ressourcer. Enhedslisten foreslår derfor, at der på finansloven afsættes tre milliarder til at ansætte nye medarbejdere i den borgernære velfærd. Det er den mest direkte vej til at skabe arbejdspladser og langt mere effektivt end de skattelettelser, som regeringen har gennemført med højrefløjen. Praktikpladsgaranti Selvom finansloven 2012 indeholdt en aftale, der skulle skabe flere praktikpladser, stod elever og manglede én i juni. Det er for mange og 16 pct. flere end året forinden. Både for den enkelte unges motivation og for samfundet er det alfa og omega, at vi får færdiguddannet disse elever. Det forudsætter praktikpladser eller som minimum muligheden for et forløb i skolepraktik. Enhedslisten vil derfor indføre en reel uddannelsesgaranti, så ingen unge på en erhvervsuddannelse ender i praktikventeværelset på ubestemt tid. Finanslovsaftalen 2012 skulle ikke blot skabe praktikpladser, men også pålægge regeringen at forbedre erhvervsuddannelserne grundlæggende og langsigtet via trepartsaftalerne. Eftersom forhandlingerne brød sammen, er der ikke endnu kommet løsninger på bordet. Det vil Enhedslisten råde bod på med følgende tiltag: Sociale klausuler i kontrakter indgået med kommuner, stat og regioner skal sørge for, at alle, der handler med det offentlige, også ansætter lærlinge. Arbejdsmarkedets Elev Refusion (AER) skal genforhandles. Et bud er, at alle virksomheder over en hvis størrelse skal have lærlinge med mindre de får en særlig dispensation. Dem, der fravælger lærlinge, kunne så betale et højere bidrag til AER. Det offentlige skal forpligtes til at oprette yderligere praktikpladser. Konkret skal kommuner og regioner i 2013 oprette 3000 ekstra praktikpladser, mens staten skal oprette 500. En såkaldt brikmodel, hvor flere virksomheder deles om en lærling, skal indføres på forsøgsbasis. For de unge, der ikke pt. kan få en praktikplads, skal der være kvalitetsfyldte, attraktive alternativer: Praktikpladscentre skal etableres i samspil med alle erhvervsuddannelser, og brikmodellen skal gøre det muligt at skabe gode skolepraktikker. Udgifter Praktikpladsgarantien vil koste omkring 1,5 mia. det første år. De øvrige udgifter finansieres af arbejdsmarkedets parter. 8

9 Et rummeligt arbejdsmarked er et fælles ansvar Lige før sommerferien vedtog regeringen sammen med højrefløjen en reform af fleksjob og førtidspension, der blandt andet vil gøre det næsten umuligt at få førtidspension. Har man blot få timers ugentlig arbejdsevne, vil man i stedet blive visiteret til fleksjob. Det betyder, at køen til fleksjob, der allerede i dag tæller danskere, vil blive forlænget med adskillige tusinde i de kommende år. Alligevel indeholder reformen af fleksjob ikke et eneste initiativ til at skabe flere fleksjob tværtimod. Virksomhedernes incitamenter er blevet reduceret, og fleksjobberne vil i højere grad skulle konkurrere om ledige deltidsjob med fuldt arbejdsføre personer. Alt i alt betyder ændringerne, at det bliver langt sværere for mennesker med nedsat arbejdsevne at fastholde eller opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det rummelige arbejdsmarked kommer ikke af sig selv. Hvis ikke et stigende antal mennesker med nedsat arbejdsevne skal ende på permanent passiv forsørgelse, må Christiansborg tage konkrete initiativer. Både det offentlige og de private virksomheder skal pålægges et ansvar for at skabe plads til de danskere, der ikke kan yde 100 procent. Enhedslisten foreslår derfor: Fleksjobrefusion Det økonomiske incitament til at ansætte fleksjobbere skal øges. Enhedslisten foreslår en fleksjobrefusion efter samme model som i Statens Fleksjobordning. Princippet er, at alle virksomheder (evt. med en nedre grænse på antal ansatte) betaler et bidrag pr. årsværk til en fleksjobfond. Virksomheder, der løfter et socialt ansvar og ansætter fleksjobbere modtager lønrefusion fra fonden. Fondens midler vil også kunne bruges til at hjælpe til opstart af socialøkonomiske virksomheder, der ansætter fleksjobbere på de nævnte vilkår. Det forudsættes, at ordningen er udgiftsneutral. Det offentlige må gå forrest Stat, regioner og kommuner må gå forrest som det gode eksempel for det private arbejdsmarked ved at ansætte flere fleksjobbere. Der skal tages højde for dette i aftalerne mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi, hvor der skal aftales et antal nye fleksjob. Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes Der findes allerede i dag en række offentlige og private såkaldt socialøkonomiske virksomheder, hvoraf nogle også beskæftiger mennesker med nedsat arbejdsevne, som for eks. den uafhængige Huset Venture og Københavns Kommunes Jobshop og Udsatsen. Regeringen skal støtte uviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar i forhold til det rummelige arbejdsmarked, og som lever op til kravene om almennyttigt, non-profit produktion, og med løn- og arbejdsvilkår, som er aftalt med fagbevægelsen. Der kræves en særlig lovgivning om socialøkonomiske virksomheder, hvor en række strukturelle og juridiske barrierer fjernes. Bl.a. skal det gøres nemmere for kommunale virksomheder at oprette socialøkonomiske virksomheder, ligesom deres adgang til at producere for markedet skal lettes. 9

10 Nye indtægter En række af forslagene i dette udspil er som det er fremgået selvfinansierende enten øjeblikkeligt eller over en årrække. For de forslag som kræver finansiering foreslår Enhedslisten at øge statens indtægter gennem en række nye finansieringskilder. For Enhedslisten er det afgørende, at nye skatter ikke rammer den almindelige befolkning og dermed medvirker til at rette op på den ulighed, som skattereformen efterlod. Enhedslisten foreslår derfor at anvende én eller flere af de nedenstående finansieringskilder. På den måde kan der rigeligt sikres dækning af udgifterne i dette udspil. Større andel af indtægterne fra Nordsøen: ca. 10 mia. kr. Den nuværende aftale om Nordsøolien blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22 $ per tønde. Nu er prisen nærmere det 4-dobbelte, og der er formentlig dobbelt så meget olie som forventet i De økonomiske vismænd mener desuden, at beskatningen af olieindtægter skal op på niveau med Norge (85% af overskuddet). Det kan give ca. 10 mia. kr. Skat på handel med værdipapirer: 7, 6 mia. Enhedslisten har længe arbejdet for en skat på finansielle transaktioner. Desværre stillede regeringen sig i sin formandsperiode i EU på modstandernes side, hvilket bidrog til at en europæisk finansskat nu er sat på stand by. Enhedslisten mener, at det er nødvendigt at fortsætte med at arbejde for en europæisk og global skat på finansielle transaktioner. Men dette forhindrer ikke at Danmark kan tage et selvstændigt skridt den skat på aktiehandel, der tidligere har været i Danmark og i dag eksisterer i f.eks. Storbritannien. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst: 5 mia. kr. Skatten på aktieindkomst og anden kapitalindkomst er sænket under den forrige regering. Enhedslisten mener, at arbejdsfri indtægter fra værdipapirer skal beskattes lige så højt som indtægter, man har arbejdet for at få. Genindførelse af formueskatten: 3 mia. kr. Store formuer skal igen som tidligere beskattes. Enhedslisten vil indføre en skat på 1 pct. af formuer på over 2,2 millioner kr. for enlige og 4,2 millioner kr. for ægtepar. Forhøjelse af grundskylden på landbrugsjord: 400 mio. I den skatteaftale med Enhedslisten, som regeringen skrottede før sommeren, indgik en forhøjelse af grundskylden på landbrugets produktionsjord, som dermed afskaffede VK-regeringens skatterabatter til landbruget. Den forhøjede grundskyld vil indbringe omkring 400 millioner årligt. 10

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark AALBORG D. 19. januar 2012 Konference mellem de lokale beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedsudvalg og det regionale beskæftigelsesråd Carsten Koch Beskæftigelsesrådet

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Metals vækstpakke Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Dansk vækst og beskæftigelse er under pres. Ledigheden stiger, og der er udsigt til negativ vækst. Derfor har Danmark brug for en vækstpakke, der

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere