Ret til tryghed Ret til arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret til tryghed Ret til arbejde"

Transkript

1 Ret til tryghed Ret til arbejde

2 Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer har sat alvorlige spor. Ikke alene er mange danskere truet på deres levebrød. Selve det velfærdssamfund, som vi har opbygget gennem årtier, er truet. Tre centrale problemer står lige for: Arbejdsløsheden har bidt sig fast. På trods af kickstart og andre job-initiativer er arbejdsløsheden stigende. Konsekvenserne af den voldsomme forringelse af dagpengesystemet, som den tidligere regering gennemførte, sætter nu ind. Tusinder af danskere vil fra nytår miste deres forsørgelsesgrundlag. Befolkningen har brug for et massivt uddannelsesløft. Der er ikke udsigt til flere ufaglærte job i de kommende år, og erfaringerne viser, at et øget uddannelsesniveau øger vores fælles velstand. Men efter sammenbruddet i trepartsforhandlingerne har regeringen stået i stampe på dette punkt. Krisen har gjort arbejdsmarkedet endnu mindre tilgængeligt for mennesker med nedsat arbejdsevne. Regeringen aftalte i foråret sammen med højrefløjen en reform af fleksjob og førtidspension, som alvorligt forringer vilkårene for danskere med handicap eller kroniske sygdomme uden at komme med et eneste tiltag, der øger rummeligheden på arbejdsmarkedet. Resultatet vil blive en endnu længere kø til fleksjob. Det er afgørende for Enhedslisten at få taget fat om disse udfordringer, og det vil kræve et kursskifte i regeringens politik. Trygheden for mennesker, der er ramt af arbejdsløshed, skal genoprettes. I stedet for hovedløst at øge arbejdsudbuddet i en tid med høj arbejdsløshed skal fokus være på at øge efterspørgslen på arbejdskraft. Og endelig skal der skabes plads på arbejdsmarkedet til de mange danskere, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan yde hundrede procent. Under overskriften Ret til arbejde ret til tryghed præsenterer Enhedslistens folketingsgruppe derfor tre politiske udspil fra sommergruppemødet 2012: Ret til tryghed: En reform af dagpengesystemet Ret til arbejde: Job og uddannelsesløft Et rummeligt arbejdsmarked er et fælles ansvar Alle tre vil stå højt på Enhedslistens dagsorden i forhandlingerne om næste års finanslov. Enhedslisten præsenterer samtidig de finansieringskilder, som vi vil pege på. 2

3 Ret til tryghed: En reform af dagpengesystemet I Danmark betaler vi en høj skat og et højt arbejdsmarkedsbidrag til fællesskabet, når vi er i arbejde. Derfor bør vi kunne regne med fællesskabet, når uheldet er ude, og vi mister vores arbejde. I en sådan situation er et solidt og solidarisk dagpengesystem altafgørende. Ideelt set bør samfundet garantere job til alle borgere. Men især i perioder med lavkonjunktur er det både nødvendigt og rimeligt at sikre mennesker, der er ramt af arbejdsløshed, en rimelig tilværelse. I det lys giver politikere og meningsdanneres erklæringer om, at det er bedre at sikre de arbejdsløse et job end at forlænge dagpengeperioden, ingen mening. For det er ikke et enten-eller, men et både-og. I 2010 gennemførte VKO-flertallet en såkaldt genopretningsplan, der voldsomt forringede det danske dagpengesystem. Det er nu markant ringere end i andre skandinaviske lande. De sociale konsekvenser træder nu for alvor i kraft. Fra nytår vil tusinder af danskere miste deres indkomst som følge af den halverede dagpengeperiode. Andre vil gå glip af dagpenge, fordi det tager dobbelt så lang tid at genoptjene retten til dem. Mange af disse mennesker vil stå helt uden forsørgelsesgrundlag, fordi de ikke kan modtage kontanthjælp på grund af ægtefællens indkomst, eller fordi de har ejer- eller andelsbolig. Intet tyder på et hurtigt opsving i økonomien i de kommende år. Det er derfor afgørende at sikre tryghed for alle de danskere, der ikke kan finde et arbejde. Enhedslisten forslår: Job eller dagpengegaranti til dem der falder ud Mange tusinde danskere forventes at falde ud af dagpengesystemet fra 1. januar Størstedelen vil ikke være berettiget til kontanthjælp og derfor stå helt uden indkomst. Det er en bunden opgave at beskytte disse mennesker og deres familier mod økonomisk ruin. Enhedslisten forslår en jobgaranti, så alle, der er ved at miste deres dagpenge, tilbydes et job eller alternativt en uddannelse af ét års varighed. Garantien skal være individuel og den enkelte ledige bevare sin dagpengeret, hvis jobcentret ikke kan komme med et tilbud til netop ham eller hende. Det forventes, at der vil blive brug for månedlige tilbud om job eller uddannelsesforløb fra 1. januar. Jobtilbud Det job, den ledige får tilbudt, skal være på ordinære vilkår og give mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. De nødvendige arbejdspladser findes via følgende tiltag: Offentlige servicejob Der skal etableres midlertidige servicejob i kommuner, regioner og stat målrettet personer på kanten af dagpengesystemet. Ansatte i servicejob kan bidrage til at løse opgaver for det offentlige, som ikke løses i dag. Det kunne fx være naturpleje eller ekstraordinær opnormering af velfærdstilbud. Kommunerne kan alternativt støtte lokalt foreningsarbejde ved at udlåne arbejdskraften til humanitære og sociale organisationer. Kommunen/regionen/statsinstitutionen, skal kompenseres for lønudgiften. 3

4 Frem til 2001 eksisterede en lignende servicejobordning målrettet arbejdsløse seniorer hvor kommuner, amter og statsinstitutioner fik i tilskud til at ansætte personer fra denne gruppe i nye ekstraordinære stillinger. Markant udvidelse af jobrotationsordningen Der eksisterer allerede en jobrotationsordning i kommunerne, så kommunerne med tilskud fra staten kan sende ansatte på efteruddannelse med løn, hvis de overlader vikarposten til en ledig. Enhedslisten foreslår en markant udvidelse af denne ordning. Alene på FOA s område er der hen ved offentligt ansatte uden kompetencegivende uddannelse. Enhedslisten foreslår, at der i de næste tre år afsættes midler til hvert år at sende ufaglærte offentligt ansatte i uddannelse. De vikariater, som det skaber, skal i samarbejde med jobcentret og på normale overenskomstmæssige vilkår tilbydes til personer, der står til miste dagpengeretten. Sociale klausuler i offentlige aftaler Jobcentrene, der har ansvaret for at anvise ledige ordinært arbejde eller aftale uddannelse med den ledige, så de ikke mister deres dagpengeret, kan bruge sociale klausuler som redskab til at få private virksomheder med til at løse den opgave. Private virksomheder, der opnår væsentlige kontrakter med kommunen, kan i henhold til udbud og/eller efter aftale forpligtes til efter normale ansættelsesprocedurer at ansætte et antal langtidsledige, der er ved at miste dagpengeretten. Jobbet skal være på ordinære vilkår. Ud over ovennævnte målrettede tiltag skal der ske en generel indsats for at øge beskæftigelsen. Uddannelsesforløb I visse tilfælde kan jobcenter og a-kasse vurdere, at et års skræddersyet uddannelsesforløb på dagpengesats er et bedre alternativ. Dette tilbud vil være særlig relevant for ufaglærte, men også egnet til faglærte og uddannede, der har brug for nye kompetencer. Uddannelsesforløbet kan bestå af erhvervsrettede, kompetencegivende kurser. Hvis den enkelte ledige har en forældet eller slet ingen uddannelse, vil længerevarende forløb fx faglige eller korte videregående uddannelser være en mulighed. Ledige, der ikke ønsker et uddannelsesforløb, skal i stedet tilbydes et job. Det skal være lettere at få ret til dagpenge VK-regeringen gjorde det markant sværere at optjene retten til dagpenge i Danmark sammenlignet med flere af vores nabolande. Det skaber utryghed på arbejdsmarkedet og er en alvorlig trussel mod den danske flexicurity-model, der kombinerer fleksibilitet på arbejdsmarkedet med tryghed for lønmodtagerne. Det vil Enhedslisten råde bod på med en række tiltag. Genoptjeningsperioden skal halveres I 2010 vedtog den borgerlige regering og Dansk Folkeparti at fordoble genoptjeningsperioden, så det kræver 52 ugers arbejde inden for 3 år at få ret til dagpenge. Reglerne trådte i kraft 2. juli i år. Det skærpede genoptjeningskrav rammer bredt, men går især ud over lønmodtagere i brancher med 4

5 mere vekslende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder fx arbejdere inden for bygge- og anlæg, sæsonarbejdere, projektansatte, kunstnere og vikarer. Førhen var 26 ugers arbejde tilstrækkeligt, og disse grupper havde dermed mulighed for at sikre sig dagpengeret. Men i erhverv, hvor vejrlig, perioder med hjemsendelser eller manglende engagementer spiller ind, vil 52 ugers arbejde være meget svært. Enhedslisten ønsker at trække den borgerlige regerings forringelser tilbage, så genoptjeningsperioden atter bliver 26 uger. Adgangen til supplerende dagpenge, der blev forringet i 2008, skal ligeledes forbedres. Genoptjening med løntilskudsjob Et stigende antal dagpengemodtagere sendes i job med løntilskud i det private eller det offentlige. De arbejder på fuld tid i ordinær beskæftigelse og bør derfor genoptjene retten til dagpenge undervejs. Løntilskudsordningen skal samtidig saneres, så den ikke bliver misbrugt til at erstatte permanente arbejdspladser med billig arbejdskraft på gennemrejse. Forhandlinger om tryghedsreform Der er brug for et permanent trygt og solidarisk dagpengesystem, ikke blot løbende lappeløsninger. Derfor foreslår Enhedslisten, at der i foråret 2013 indledes forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier om en ny dagpengereform, der kan føre til et robust og solidarisk dagpengesystem, der styrker tryghed, fleksibilitet og sikrer, at langt flere kan se nytten af at melde sig ind i en A-kasse. Udgifter Skønnet er behæftet med usikkerhed, men Enhedslisten anslår, at udgifterne til jobgarantien vil være omkring 3. mia. kr. Hertil kommer øgede udgifter til uddannelse på AMU-centre mv. De øvrige ændringer af dagpengesystemet anslås at koste 300 mio. kr. Mange af udgifterne vil kunne finansieres gennem besparelser på Beskæftigelsesministeriets område gennem en grundig sanering af meningsløs kontrol, nytteløs aktivering af arbejdsløse og misbrug af løntilskud på det offentlige område. Herudover kan tiltagene finansieres af nye skatteindtægter fra bl.a. nordsøolien, beskatning af kapitalindtægter og formueskat. 5

6 Ret til arbejde: Løft af job og uddannelse På trods af en række beskæftigelsestiltag fra regeringen ofte vedtaget i samarbejde med Enhedslisten har arbejdsløsheden bidt sig fast. I de seneste måneder er den faktisk steget. Ikke mindst den voksende ungdomsarbejdsløshed er stærkt bekymrende. Der er altså brug for nye, markante initiativer til at skabe arbejdspladser i Danmark. Arbejdsløsheden rammer især ufaglærte og lavt uddannede, og tendensen vil formentlig bliver endnu mere udtalt i fremtiden. Derfor er det også altafgørende, at befolkningen får et massivt, generelt uddannelsesløft. Enhedslisten vil sætte ind på begge fronter med en række tiltag. Genindførsel af Nyrup-tidens uddannelsesorlov Enhedslisten ønsker at genindføre den uddannelsesorlov, der eksisterede under Nyrup-regeringen. Ordningen gav personer i arbejde ret til at tage orlov til uddannelse på dagpengesats, mens ledige kunne få midlertidig beskæftigelse og dermed foden indenfor på arbejdsmarkedet. Ordningen havde dengang stor effekt. Alene i 1994 medførte den, at beskæftigelsen blev øget med næsten personer. Denne type jobrotation giver tredobbelt gevinst: Den ansatte på orlov får nye kompetencer, den ledige får foden indenfor på arbejdsmarkedet, og arbejdsgiveren får en styrket medarbejder tilbage efter endt orlov. Ordningen tænkes især målrettet langtidsledige, som er i fare for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, og nyuddannede, som risikerer aldrig at få foden indenfor. Blandt de beskæftigede er målgruppen dagpengeberettigede medarbejdere med en vis anciennitet. Eftersom den fastansatte mister indtægt under sin orlov, skal ordningen være frivillig for både arbejdsgiver og arbejdstager. Før man kan gå på orlov med dagpenge, er det et krav, at arbejdsgiveren ansætter en ledig i hele orlovsperioden og ikke nedlægger lignende stillinger. Hvis arbejdsgiveren vælger at betale løn til den ansatte på orlov, der overstiger højeste dagpengesats, kan arbejdsgiveren modtage den lediges dagpenge som tilskud. Ordningen skal omfatte alle former for uddannelse, som arbejdsgivere og arbejdstagere kan enes om, og indføres i første omgang midlertidigt i tre år herefter evalueres systemet. Denne form jobrotation er i store træk udgiftsneutral, da den ansattes orlov bliver betalt med de dagpenge, som den ledige ellers skulle have haft. Der vil dog være visse udgifter til administration af ordningen og til uddannelse, som kan være svære at anslå præcist. Til gengæld afføder ordningen øget beskæftigelse og - som følge af uddannelsesløftet - højere produktivitet. Grøn jobplan Enhedslisten har både via sidste års finanslov og i den store energiaftale medvirket til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser. Desværre fortsætter den økonomiske krise og ledigheden forbliver høj. Derfor er nye beskæftigelsesinitiativer nødvendige. 6

7 Konkret foreslår Enhedslisten: Energirenovering af almene og private boliger samt offentlige bygninger En varmesparefond skal sikre fordelagtige energilån til almene boligforeninger, lejere og private boligejere, der vil energirenovere deres bolig og skifte til vedvarende energi. Lånet tilbagebetales af den sparede energiudgift. Samtidig skal der udarbejdes en plan for energirenovering af alle offentlige bygninger inden for de næste 10 år. Såvel kommuner som staten skal kunne opnå energilån på lignende vilkår. Investeringer i fremtidens energisystemer og -teknologier I 1980 erne satsede Danmark på vindenergi. Klimaforandringerne og de stigende priser på fossile brændsler viste, at det var en rigtig god ide, og vi har formået at fastholde førerpositionen på vindenergiområdet i flere årtier. Danmark har brug for flere af den slags førerpositioner, der også giver job. Derfor foreslår Enhedslisten, at der satses på en målrettet forsknings- og udviklingsindsats inden for bølgekraft, bygningsintegrerede solceller og brint. Men også, at der satses massivt på aktuelle udbygninger af energiforsyningen ved investering i geotermiske anlæg, solcelleanlæg, varmepumper og lagring af vedvarende energi. Fremrykning af investeringer i kollektiv transport Trængsel er et stigende problem i København såvel som andre danske storbyer. Det kollektive system, der skulle afhjælpe problemet, er blevet udhulet, dyrt og besværligt. Trafikmilliarden, der trådte i stedet for den kuldsejlede betalingsring, finansierer vigtige forbedringer, men formår ikke at gøre kollektiv trafik til et attraktivt alternativ til privatbilen. Derfor foreslår Enhedslisten, at der iværksættes en langsigtet strategisk plan for, hvordan vi skaber et effektivt, billigt og tilgængeligt kollektivt trafiksystem for hele landet. Et af de første tiltag skal være en udbygning med letbaner til hovedstadens og andre større byers opland. Udgifter og finansiering af jobplanen Investeringsplanen vil kræve ca. 10 mia. i kapital i tre år og skabe omkring grønne job. Flere af forslagene i investeringsplanen er rentable lavrisiko projekter, der vil tjene sig selv hjem over en årrække. Enhedslisten foreslår, at planen finansieres ved at pålægge pensionskasserne at investere 1 pct. af pensionsformuen i ovenstående initiativer. Pengene placeres i en statslig Energiomstillingsfond, som varetager de konkrete investeringer. Investeringerne skal selvfølgelig give et rimeligt afkast til pensionskasserne, svarende til renten på statsobligationer. Modellen giver fordele hele vejen rundt: Pensionsselskaberne får afkast af en risikofri investering. Samfundet får sikret job og investeringer, der ikke belaster statsfinanserne eller sætter den økonomiske bæredygtighed på spil. Og endelig bliver vi mindre afhængige af fossile brændstoffer, og klimaet mindre belastet nye velfærdsjob Krisen har ført til drastiske offentlige nedskæringer rundt omkring i landet. Alene fra blev der nedlagt over stillinger i kommuner og regioner. Oversat til kød og blod betyder de tørre tal, at ældre medborgere får færre besøg, at flere børnehavebørn må deles om færre pædagoger, og at sygeplejerskerne får mindre tid til patienterne på landets hospitaler. 7

8 Nedskæringerne underminerer ikke alene de beskæftigelsesinitiativer, som regeringen har taget sammen med Enhedslisten, men også kernevelfærden for borgerne. Det er en dårlig forretning for samfundet både set gennem menneskelige og økonomiske briller. For det koster næsten det samme at have en SOSU- eller pædagogmedhjælper gående på dagpenge som at ansætte pågældende på det plejehjem eller i den børnehave, der sukker efter flere menneskelige ressourcer. Enhedslisten foreslår derfor, at der på finansloven afsættes tre milliarder til at ansætte nye medarbejdere i den borgernære velfærd. Det er den mest direkte vej til at skabe arbejdspladser og langt mere effektivt end de skattelettelser, som regeringen har gennemført med højrefløjen. Praktikpladsgaranti Selvom finansloven 2012 indeholdt en aftale, der skulle skabe flere praktikpladser, stod elever og manglede én i juni. Det er for mange og 16 pct. flere end året forinden. Både for den enkelte unges motivation og for samfundet er det alfa og omega, at vi får færdiguddannet disse elever. Det forudsætter praktikpladser eller som minimum muligheden for et forløb i skolepraktik. Enhedslisten vil derfor indføre en reel uddannelsesgaranti, så ingen unge på en erhvervsuddannelse ender i praktikventeværelset på ubestemt tid. Finanslovsaftalen 2012 skulle ikke blot skabe praktikpladser, men også pålægge regeringen at forbedre erhvervsuddannelserne grundlæggende og langsigtet via trepartsaftalerne. Eftersom forhandlingerne brød sammen, er der ikke endnu kommet løsninger på bordet. Det vil Enhedslisten råde bod på med følgende tiltag: Sociale klausuler i kontrakter indgået med kommuner, stat og regioner skal sørge for, at alle, der handler med det offentlige, også ansætter lærlinge. Arbejdsmarkedets Elev Refusion (AER) skal genforhandles. Et bud er, at alle virksomheder over en hvis størrelse skal have lærlinge med mindre de får en særlig dispensation. Dem, der fravælger lærlinge, kunne så betale et højere bidrag til AER. Det offentlige skal forpligtes til at oprette yderligere praktikpladser. Konkret skal kommuner og regioner i 2013 oprette 3000 ekstra praktikpladser, mens staten skal oprette 500. En såkaldt brikmodel, hvor flere virksomheder deles om en lærling, skal indføres på forsøgsbasis. For de unge, der ikke pt. kan få en praktikplads, skal der være kvalitetsfyldte, attraktive alternativer: Praktikpladscentre skal etableres i samspil med alle erhvervsuddannelser, og brikmodellen skal gøre det muligt at skabe gode skolepraktikker. Udgifter Praktikpladsgarantien vil koste omkring 1,5 mia. det første år. De øvrige udgifter finansieres af arbejdsmarkedets parter. 8

9 Et rummeligt arbejdsmarked er et fælles ansvar Lige før sommerferien vedtog regeringen sammen med højrefløjen en reform af fleksjob og førtidspension, der blandt andet vil gøre det næsten umuligt at få førtidspension. Har man blot få timers ugentlig arbejdsevne, vil man i stedet blive visiteret til fleksjob. Det betyder, at køen til fleksjob, der allerede i dag tæller danskere, vil blive forlænget med adskillige tusinde i de kommende år. Alligevel indeholder reformen af fleksjob ikke et eneste initiativ til at skabe flere fleksjob tværtimod. Virksomhedernes incitamenter er blevet reduceret, og fleksjobberne vil i højere grad skulle konkurrere om ledige deltidsjob med fuldt arbejdsføre personer. Alt i alt betyder ændringerne, at det bliver langt sværere for mennesker med nedsat arbejdsevne at fastholde eller opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det rummelige arbejdsmarked kommer ikke af sig selv. Hvis ikke et stigende antal mennesker med nedsat arbejdsevne skal ende på permanent passiv forsørgelse, må Christiansborg tage konkrete initiativer. Både det offentlige og de private virksomheder skal pålægges et ansvar for at skabe plads til de danskere, der ikke kan yde 100 procent. Enhedslisten foreslår derfor: Fleksjobrefusion Det økonomiske incitament til at ansætte fleksjobbere skal øges. Enhedslisten foreslår en fleksjobrefusion efter samme model som i Statens Fleksjobordning. Princippet er, at alle virksomheder (evt. med en nedre grænse på antal ansatte) betaler et bidrag pr. årsværk til en fleksjobfond. Virksomheder, der løfter et socialt ansvar og ansætter fleksjobbere modtager lønrefusion fra fonden. Fondens midler vil også kunne bruges til at hjælpe til opstart af socialøkonomiske virksomheder, der ansætter fleksjobbere på de nævnte vilkår. Det forudsættes, at ordningen er udgiftsneutral. Det offentlige må gå forrest Stat, regioner og kommuner må gå forrest som det gode eksempel for det private arbejdsmarked ved at ansætte flere fleksjobbere. Der skal tages højde for dette i aftalerne mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi, hvor der skal aftales et antal nye fleksjob. Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes Der findes allerede i dag en række offentlige og private såkaldt socialøkonomiske virksomheder, hvoraf nogle også beskæftiger mennesker med nedsat arbejdsevne, som for eks. den uafhængige Huset Venture og Københavns Kommunes Jobshop og Udsatsen. Regeringen skal støtte uviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar i forhold til det rummelige arbejdsmarked, og som lever op til kravene om almennyttigt, non-profit produktion, og med løn- og arbejdsvilkår, som er aftalt med fagbevægelsen. Der kræves en særlig lovgivning om socialøkonomiske virksomheder, hvor en række strukturelle og juridiske barrierer fjernes. Bl.a. skal det gøres nemmere for kommunale virksomheder at oprette socialøkonomiske virksomheder, ligesom deres adgang til at producere for markedet skal lettes. 9

10 Nye indtægter En række af forslagene i dette udspil er som det er fremgået selvfinansierende enten øjeblikkeligt eller over en årrække. For de forslag som kræver finansiering foreslår Enhedslisten at øge statens indtægter gennem en række nye finansieringskilder. For Enhedslisten er det afgørende, at nye skatter ikke rammer den almindelige befolkning og dermed medvirker til at rette op på den ulighed, som skattereformen efterlod. Enhedslisten foreslår derfor at anvende én eller flere af de nedenstående finansieringskilder. På den måde kan der rigeligt sikres dækning af udgifterne i dette udspil. Større andel af indtægterne fra Nordsøen: ca. 10 mia. kr. Den nuværende aftale om Nordsøolien blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22 $ per tønde. Nu er prisen nærmere det 4-dobbelte, og der er formentlig dobbelt så meget olie som forventet i De økonomiske vismænd mener desuden, at beskatningen af olieindtægter skal op på niveau med Norge (85% af overskuddet). Det kan give ca. 10 mia. kr. Skat på handel med værdipapirer: 7, 6 mia. Enhedslisten har længe arbejdet for en skat på finansielle transaktioner. Desværre stillede regeringen sig i sin formandsperiode i EU på modstandernes side, hvilket bidrog til at en europæisk finansskat nu er sat på stand by. Enhedslisten mener, at det er nødvendigt at fortsætte med at arbejde for en europæisk og global skat på finansielle transaktioner. Men dette forhindrer ikke at Danmark kan tage et selvstændigt skridt den skat på aktiehandel, der tidligere har været i Danmark og i dag eksisterer i f.eks. Storbritannien. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst: 5 mia. kr. Skatten på aktieindkomst og anden kapitalindkomst er sænket under den forrige regering. Enhedslisten mener, at arbejdsfri indtægter fra værdipapirer skal beskattes lige så højt som indtægter, man har arbejdet for at få. Genindførelse af formueskatten: 3 mia. kr. Store formuer skal igen som tidligere beskattes. Enhedslisten vil indføre en skat på 1 pct. af formuer på over 2,2 millioner kr. for enlige og 4,2 millioner kr. for ægtepar. Forhøjelse af grundskylden på landbrugsjord: 400 mio. I den skatteaftale med Enhedslisten, som regeringen skrottede før sommeren, indgik en forhøjelse af grundskylden på landbrugets produktionsjord, som dermed afskaffede VK-regeringens skatterabatter til landbruget. Den forhøjede grundskyld vil indbringe omkring 400 millioner årligt. 10

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere