Handel med klimaet. NOAHs Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handel med klimaet. NOAHs Forlag"

Transkript

1 Handel med klimaet I 1997 blev den såkaldte Kyoto-protokol vedtaget ved et FN-møde i Kyoto, Japan. Kyoto-protokollen er et sæt regler, som skal sikre, at FN s medlemslande reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Kyoto-protokollen har i første omgang kun dækket de rige industrilande med de største udledninger. CO 2 Ifølge reglerne kan de rige lande benytte sig af nogle regnskabstekniske metoder, der gør det nemmere for dem at opfylde løfterne om at nedsætte deres udledninger af drivhusgasser. En metode består i, at rige lande betaler fattige lande for at lave reduktionerne, mens de rige lande så til gengæld kan modregne de opnåede reduktioner i regnskabet over deres egne udledninger. En anden metode går ud på, at et antal lande indbyrdes kan lave et helt nyt marked, hvor man kan handle med tilladelser til at forurene. Der har EU gjort. Men er det rimeligt, at de rige lande kan slippe for at feje for egen dør først? Og virker metoderne overhovedet, eller går de op i bureaukrati og svindel? NOAHs Forlag

2 Den lange vej mod en klimaaftale I 1992 var der en stor FN-konference i Rio de Janeiro. 153 lande vedtog her en såkaldt konvention om klimaet, som har været grundlag for alle de forhandlinger, der siden er foregået. I 1997 vedtog man Kyoto-protokollen, som pålagde de rige, udviklede lande at reducere deres udledning af drivhusgasser, mens udviklingslandene ikke fik nogen pligt til at reducere deres udledninger. Modregning og handel med udledninger Dette blev vedtaget i Kyoto-Protokollen efter krav fra USA. Men USA undlod at tilslutte sig Kyotoprotokollen, og lige siden har USA modsat sig enhver klimaaftale, der minder om Kyoto. Modregning (på engelsk offsetting) går ud på, at et land eller en virksomhed, som skal reducere sin udledning af CO2, kan betale sig fra selv at gøre noget og i stedet for betale for et projekt, der fører til reduktioner i et andet land. Modregning er især kendt som CDM (Clean Development Mechanism), hvor projektet udføres i et udviklingsland, der ikke selv har pligt til at reducere sin udledninger. Ifølge FN s Klimakonvention skal landene beskytte klimasystemet af hensyn til nuværende og fremtidige generationer, på basis af retfærdighed og i overensstemmelse med deres fælles, men forskellige ansvar og muligheder Kyoto-Protokollen blev vedtaget i 1997, men den trådte først i kraft i For at et projekt kan godkendes under CDM, skal det bidrage til en bæredygtig udvikling, og projektet skal også være nyt og ekstra i den forstand, at det ikke ville være foregået uden pengene udefra. Svindel med kvoter Kvotehandel Landene kan også etablere et nyt, kunstigt marked, hvor store CO2-udledere som kulkraftværker og cementindustri kan handle indbyrdes med tilladelser til at udlede CO2. Ideen er, at man ved at handle med kvoter, dvs. beviser for retten til at udlede drivhusgasser, kan flytte reduktionerne hen, hvor de er billigst at lave. Ved gradvis at sænke antallet af kvoter, ville man tvinge virksomhederne til at reducere udledningerne. Smuthuller og snyd Mange kalder disse metoder for smuthuller eller direkte snyd, fordi de gør det muligt for store udledere af drivhusgasser at snyde sig uden om at sænke deres egen udledning. Metoderne har ikke ført til de lovede resultater, og de er også udsat for korruption og direkte svindel. I 2008 og 2009 var EU kvotesystem udsat for omfattende svindel - en såkaldt momskarrusel, der unddrog medlemsstaterne for 38 milliarder kr. Danmark og Frankrig var centrum for svindelen. I nogle lande var op til 90 % af markedet forbundet med svindel. 2

3 Eksempler Modregning - handel med CO 2 -kreditter - er blevet en meget stor industri med deltagelse af stater og statslige myndigheder i Nord og Syd, banker, revisionsselskaber og advokatfirmaer foruden egentlige industriselskaber, der hellere vil købe sig til reduktioner end at gennemføre dem selv. Montalban Methane Landfill Power Plant Filippinernes hovedstad Manila har 12 mio. indbyggere. Hver dag producerer de tons affald, som ender på en enorm losseplads. De organiske dele af affaldet udvikler metan, der er en meget kraftig drivhusgas, 21 gange så stærk som CO 2. Energiselskabet Montalban Methane har bygget et kraftværk, som udnytter metanen til elproduktionen. Det er uden tvivl en god ide, når nu lossepladsen ligger der. Men hvorfor er det lige, at dette projekt skal forgyldes gennem CDM? Projektet kunne være kommet i stand uden CDM. Det er i hvert fald ikke, fordi ejerne ikke ville have råd til det. Men de kommer til at tjene rigtig godt på projektet. Montalban Methane Landfill Power Plant Metanen fra lossepladsens rådnende affald samles op og afbrændes for at producere el. Hvis affaldet blev sorteret ved kilden, sådan som filippinsk lov allerede kræver, ville der være meget lidt metan. HFC-23 projekter Salvador Zamora, som ejer 60 % af Montalban Methane, er en af Filippinernes rigeste mænd. Han ejer også flere mineselskaber, som har været skyld i store miljøødelæggelser og overtrædelse af menneskerettighederne. De andre 40 % ejes af Trading Emissions PLC, et anonymt investeringsselskab, der holder til i skattely på Isle of Man. Det er vanskeligt at se, hvorfor rige lande skal betale meget rige filippinere og anonyme britiske investeringsselskaber for at foretage reduktioner i udledningen af drivhusgasser, så de selv kan slippe? Projektet sikrer ikke en bæredygtig udvikling, sådan som det skal ifølge reglerne. I dette tilfælde kunne det være at sortere affaldet, kompostere den organiske del af affaldet og lave biogas ud af det. I stedet vil projektet holde liv i den ikke-bæredygtige praksis med at dumpe affaldet på en losseplads. 40 % af kreditterne i CDM stammer fra nogle få projekter i Kina, hvor man destruerer HFC-23, som er en vanvittig stærk drivhusgas, der dannes ved produktion af kølemidlet HFC-22. Den danske stat deltager i projekterne sammen med DONG Energy, Mærsk Olie & Gas, Nordjysk Elhandel og Aalborg Portland. I stedet for at støtte fortsat HFC-22 produktion via CDM, burde man støtte produktion af ufarlige kølemidler. 3

4 Modregning som klimaredskab? FN s klimakonvention og Kyoto-Protokollen er helt klare i mælet med hensyn til ansvar: Canada 2% Frankrig 3% USA 29% De rige lande, som har skabt klimaproblemet, skal også gøre den største indsats for at imødegå klimaforandringerne. De skal reducere deres egne udledninger, og de skal hjælpe udviklingslandene med know-how, teknologi og finansiering. Kina 9% Tyskland 7% Indien 2% Japan 4% Storbritanien 5% Ansvar CO2-koncentrationen i atmosfæren er steget fra ca. 280 ppm (milliontedele) før industrialiseringen, dvs. ca til nu ca. 390 ppm. Det er den stigning, der er årsag til den globale opvarmning. Ukraine 2% Rusland 8% Resten af Verden 29% 10 lande er ansvarlige for 71 % af CO2-udledningerne fra Kilde: World Resources Institute Ser man på forskellige landes ansvar i den forbindelse, så springer det i øjnene, at det er de tidligt industrialiserede lande, der har det største ansvar. USA alene står for 29 % af udledningerne fra 1900 til Det er lige så meget som de 183 lande, som har udledt mindst - eller 15 gange så meget som hele Afrika. Klimaretfærdighed De løsninger, der skal findes, så Verden kan undgå de helt katastrofale klimaforandringer, skal være retfærdige. Det er kravet fra udviklingslandene, og de organisationer, der arbejder med udvikling, nødhjælp og miljø, bakker helt op bag det krav. Det var de rige landes uvilje til at anerkende det, der fik COP15 - og flere tidligere klimatopmøder - til at ende i fiasko. USA med 4,5 % af jordens befolkning har ansvaret for 29 % af de historiske udledninger, mens Kina med 20 % har ansvar for 9 % af udledningerne. Hvis man ser på USA s og Kinas historiske udledninger, så har USA med 4,5 % af jordens befolkning ansvar for 29 % af udledningerne, mens Kina med 20 % har ansvar for 9 % af udledningerne. Det er her forklaringen ligger på Kinas holdning på COP15. De stod fast på FN s Klimakonvention. Modregning Med CDM fik de rige lande en mulighed for at undgå at gøre det, de bør gøre på hjemmebane. Uanset hvor mange projekter, man sætter i gang i Indonesien, Ghana og Peru, så bliver de rige landes egne udledninger ikke mindre af den grund. 4

5 Modregning set fra Syd Red skovene - men ikke med REDD I klimaforhandlingerne har man i de senere år arbejdet på at lave et system, der kan beskytte især regnskoven mod ødelæggelse. Det er utroligt vigtigt, fordi netop ødelæggelse af skov er skyld i næsten en femtedel af de globale drivhusgasudledninger. Men de forslag, der diskuteres for at forhindre afskovning og ødelæggelse af skov (REDD)*, lider af de samme skavanker som CDM. De inviterer til snyd og giver ingen sikkerhed for, at systemet begrænser udledningen af drivhusgasser. I troperne bliver den oprindelige regnskov som herover - fældet og erstattet af plantager. F.eks. med hurtigt voksende eucalyptus til papirproduktion (i midten) eller oliepalmer, som bruges til biobrændstof til biler (nederst). Det handler igen om, at de rige lande og virksomhederne vil gøre naturen til en del af et marked, for derved at kunne betale sig fra selv at gøre noget. Denne gang ved blot at betale nogen for ikke at fælde eller brænde skoven. Den biologiske mangfoldighed går tabt, når den frodige regnskov bliver erstattet af kunstgødede og giftsprøjtede monokulturer. Med andre ord: Det skal kunne tælle som et plus i CO2-regnskabet for en virksomhed i Nord, hvis den betaler et selskab i Syd for at ikke at fælde eller brænde et stykke regnskov. Det er som sagt vigtigt at gøre meget for at bevare de oprindelige skove, der endnu er tilbage på jorden. Men det er ikke ligegyldigt hvordan. Skovene udgør livsgrundlaget for folk, som har levet i og af skoven i generationer uden at ødelægge den. Mod de oprindelige folks rettigheder Hvis skovene skal beskyttes på en måde, hvor de forenkles til at være CO2-kreditter, som virksomheder i Nord kan købe, så bliver skove, som ingen tidligere har ejet, men mange har levet af, til en handelsvare. De oprindelige folks rettigheder bliver tilsidesat, og de fordrives fra skoven. Forandringen af den oprindelige regnskov til plantager, som kan skabe ekstra profitter gennem CDM, sker ikke sjældent med voldelige midler - til og med drab på talsmænd for de oprindelige folk. * REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) 5

6 EU og kvotehandel EU s kvotehandelssystem (ETS eller Emissions Trading System) er lavet for at kunne klare EUlandenes reduktionsforpligtelser billigst muligt. Ved at udstede kvoter, dvs. beviser for retten til at udlede drivhusgasser (målt i ton CO2), vil man flytte reduktionerne hen, hvor de er billigst at lave. Det var meningen, at kvoterne skulle være så dyre, at det blev attraktivt at lave energibesparelser og investere i vedvarende energi. Kyoto-protokollen, som hele EU har skrevet under på, siger, at EU s 15 gamle medlemslande skal skære udledningen af drivhusgasser ned med 8 % i 2012 i forhold til EU landene har så fordelt reduktionerne imellem sig, så ikke alle skal skære lige meget ned. Danmark skal f.eks. skære ned med 21 %, men andre, fattigere EU-lande skal skære meget mindre ned. Over europæiske kraftværker, cementværker, stålværker og andre store industrianlæg er omfattet af EU s kvotehandelssystem. Heraf er cirka 380 danske. Det er de store virksomheder, som udleder store mængder drivhusgasser, der kan handle med kvoter. De står tilsammen for ca. 40 % af udledningerne i EU. En god ide? Man skulle tro, at det ville være en god ide at flytte de nødvendige reduktioner hen, hvor de er billigst. Men systemet har virket meget dårligt. Det har kun givet meget små reduktioner, og kvoteprisen har i lang tid været så lav, at det ikke kunne betale sig at spare på energien eller bygge vedvarende energianlæg. Årsagen er, at man for at gøre systemet spiseligt for elselskaberne og andre store virksomheder i EU forærede kvoterne til dem i stedet for at sælge dem til højest bydende på en auktion. Der var så mange gratis kvoter, at virksomhederne kunne sælge kvoter og høste en god fortjeneste uden at gøre noget selv for at spare på energien. Ved at binde ETS og CDM sammen kan kvotehandel i EU resultere i finansiering af et kraftværk i Brasilien, som bygger på afskovning og såkaldt nye energiplantager. Den slags projekter har ofte ødelæggende økologiske og sociale konsekvenser. Men da alle havde fået gratis kvoter til at starte med, var der meget få, der var interesserede i at købe, og kvoteprisen faldt voldsomt. Kvoteprisen er ved at blive højere nu, men det er for sent til, at kvotesystemet kan nå at give nogen væsentlig reduktion i udledningerne af drivhusgasser. 6

7 NOAH mener: NOAH mener, at det er uetisk, at rige lande kan betale sig fra at ændre deres egne energisystemer og forbrug ved at betale andre for at reducere CO2. NOAH er imod kvotehandel, bl.a. fordi: - naturen derved reduceres til CO2-kvoter, - metoden har vist sig at være et ineffektivt redskab til at begrænse udledningerne af drivhusgasser, - det ikke har skabt nogen teknologisk fornyelse, - metoden har givet grobund for en hær af spekulanter og advokater og for svindel. Om CDM-projekter NOAH er imod, at de rige lande kan købe sig til reduktioner i fattigere lande ved hjælp af såkaldt offsetting eller modregning ved at lave reduktionsprojekter fordi: - de rige lande derved stjæler de letteste og billigste reduktionsmuligheder fra de fattige lande, - de rige lande skubber den omstillingsproces, de allerede burde være i gang med, foran sig og bruger CDM-projekter til at fortsætte som sædvanligt, - de rige lande tit betaler for projekter, som alligevel ville blive gennemført, så der ikke sker nogen ekstra reduktion af udledningerne, - mange projekter ikke er bæredygtige, men har negative miljømæssige og sociale konsekvenser, - nogle projekter, f.eks. plantager, reelt fører til større udledninger af drivhusgasser, - modregningsprojekter medfører et massivt bureaukrati og store muligheder for svindel. Bondebevægelsen La Via Campesina oplever, at mange CDM-projekter går ud over små bønder og den øvrige lokalbefolkning. Her taler La Via Campesina s generalsekretær under COP15 ved Friends of the Earth International s aktion, Flood for Climate Justice. Hvad vi bør gøre i stedet I stedet for at udskyde en reel løsning af klimaproblemet, bør såvel EU som de enkelte lande iværksætte planer for besparelser og omstilling til vedvarende energikilder. Det bør ske ved at lave klimalove, som fastsætter årlige, bindende reduktioner for drivhusgasserne. Lovene skal følges op af handlingsplaner for energiforsyning, transport, industri og landbrug, som gør det muligt at opnå de årlige reduktionskrav. Flood for Climate Justice på Christiansborg Slotsplads, 12. december 2009 under COP15. Hovedbudskabet var: NO OFFSETTING. Handel med kvoter og modregning bør helt afskaffes, og i stedet bør der lægges høje og stigende skatter på de aktiviteter, der ødelægger natur, miljø og ikke mindst klimaet. Pengene fra disse skatter skal så gå til at finansiere omstillingen af samfundet og klimaindsatsen i udviklingslandene. Den eneste rigtige løsning er at omstille energiforsyningen til vedvarende energi. 7

8 Her kan du finde flere oplysninger om Modregning - kreditter og kvotehandel: NOAH Greenpeace - Friends of the Earth International - The Corner House - Carbontradewatch - Story of Stuff - kort tegnefilm om kvotehandel Cheat Neutral - satirisk film om at købe sig fra sit ansvar Klima og Energiministeriet - Energistyrelsen ENS - UNEP Risø - EU - EU s officielle side om kvotehandelssystemet ETS Carbon Neutral - Denne publikation er udarbejdet af NOAH Energi og Klima ISBN: ISBN (klassesæt): ISBN (digital udgave): NOAH fører kampagnen Klima SOS for en stærk klimalov i Danmark. kontakt(at)klima-sos.dk Vil du gøre noget aktivt sammen med andre? Kontakt NOAH Miljøbevægelsen NOAH, Friends of the Earth Denmark, Nørrebrogade 39, 2200 København N Tlf.: Giro: noah(at)noah.dk Websted: Denne publikation er støttet økonomisk af Europa-Nævnet og OAK Foundation samt Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler NOAH, december 2010

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

NOAH s holdning til CCS som klimaredskab

NOAH s holdning til CCS som klimaredskab NOAH s holdning til CCS som klimaredskab Efter NOAH s mening er der en lang række problemer ved CO2-separering og lagring (på engelsk Carbon Capture and Storage), som tilsammen gør, at vi må afvise det

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

For meget fokus på penge og for lidt miljø

For meget fokus på penge og for lidt miljø Rapport/Oktober 2005 For meget fokus på penge og for lidt miljø - Analyse af Danmarks JI og CDM projekter Af Øjvind Hesselager På baggrund af analyser fra 92-gruppen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere