..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Energistyrelsens afgørelse af 30. april 2007 stadfæstes. Ved af 23. maj 2007 har...[klager] indbragt Energistyrelsens afgørelse af 30. april 2007 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afgørelse af 30. april 2007, hvorefter det af energikonsulenten...[klager] (i det følgende benævnt energikonsulenten) udarbejdede energimærke blev vurderet til at indeholde 2 væsentlige fejl og 1 mindre væsentlig fejl. Energikonsulenten blev på denne baggrund tildelt en påtale, ligesom energimærket skulle berigtiges. Energikonsulenten er uenig i Energistyrelsens afgørelse af 30. april 2007, herunder den tildelte påtale. Den påklagede afgørelse Energistyrelsen traf den 30. april 2007 afgørelse i sagen. Af afgørelsen fremgår blandt andet: Det er Energistyrelsens vurdering, at du har begået 3 fejl ved energimærkning af ovenstående ejendom:

2 1) Fejlagtig registrering ved angivelse af 111 sten og 100 mm isolering af alle ejendommens vægge. 2) Forkert angivelse af ejendommens isolering som værende velisoleret, samt manglende angivelse af rentable forbedringsforslag. 3) Ukorrekt oplysning om at ejendommen er i synlig bedre isoleringsmæssig stand end på opførelsestidspunktet. Begrundelserne fremgår af Energistyrelsens afgørelse til klageren af 25. april 2007 der vedlægges i kopi. Energistyrelsen pålægger dig at berigtige energimærke for ovenstående ejendom i overensstemmelse med Energistyrelsens afgørelse, jf. bekendtgørelse nr af 13. december , stk. 3, jf. bekendtgørelse nr af 21. december Energimærket rettes, så det svarer til Energistyrelsens bemærkninger i nærværende afgørelses punkt 1, 2 og 3. Side 2 af 17 Energistyrelsens afgørelse af 25. april 2007 vedlægges som bilag 1. Energikonsulentens synspunkter til støtte for klagen Energikonsulent...[klager] har ved af 23. maj 2007 klaget over Energistyrelsens afgørelse af 30. april Af klagen fremgår blandt andet: Idet jeg takker for fremsendte skrivelse, vil jeg hermed klage over afgørelsen, og anmoder om en genvurdering af den tildelte "påtale" iht. nedenstående. Pkt. 1. Fejlagtig registrering af ydervægge. På besigtigelsestidspunktet blev der af sælger underskrevet aftale om, at der ikke ønskes destruktiv åbning af konstruktionerne, hvilket vi har som bilag. Af rekvisitionsblanketten fremgår det at ejer ikke ønskede boreprøver i klimaskærmen. Sammenholdt med at en landbolig fra 1889, sædvanligvis altid er opført med massive ydervægge, og af den grund, som jeg har antaget, jo ikke er praksis at undersøge destruktivt, da det jo er en massiv væg, som gennem tiden mere og mere er forbedret til mere nutidige forhold, og da ydervæggene var beklædt med plade indvendig, mener jeg ikke mit skøn om en efterisolering, som var foretaget på et tidligere tidspunkt, var helt ved siden af. Der er ikke praksis for at foretage destruktive undersøger af massive vægge. Det er klart at FEM-Sekretariatets gennemgang af ydervæggene, efter ejer var påbegyndt nedtagning af indervægsbeklædningen

3 skulle vise den sande konstruktion, men da var væggene også blotlagte - påbegyndt renoverede af ejer. Havde jeg besigtiget en bygning uden indervægsbeklædning, ville jeg også kunne stadfæste de konkrete konstruktioner. Jeg føler derfor ikke at klagepunkt 1 af jeres skrivelse er berettiget. Pkt. 2. Forkert angivelse af isolering og manglende forbedrings forslag. Det er klart at efter vægkonstruktionerne er blotlagte, kan man ikke sige at ydervæggene er velisolerede, men ihukommende at huset er fra 1889, må det kunne siges, at når jeg skønnede væggene var som ovenfor beskrevet, ville der ikke være belæg for forbedringer. Det er klart at det ikke er rentabelt at efterisolere ydervæggene når det er forudsat at de er isoleret med 100 mm. jeg havde ingen oplysninger der indikerede at væggen mod nord kunne være hulmur. Jeg har foretaget målinger 3 steder på ydervægge, her svarer målingerne overens med FEM-sekretariatets målinger. Jeg føler derfor ikke klagepunkt 2 af jeres skrivelse er berettiget. Side 3 af 17 Pkt. 3. Bedre isoleringsstand end på opførelsestidspunktet. En bygning fra 1889 er på opførelsestidspunktet ikke isoleret andet end ved dens konstruktion. Denne bygning var mig oplyst, at der allerede var efterisoleret med 150mm i tagetagen og vinduer har tillige været skiftet undervejs. At jeg antager væggene for efterisolerede tillige, har ved nedrivning af indervæggene været en fejl ja, men kun ved kendskab af påbegyndt renovering fra ejers side, som han tilsyneladende ville udføre under alle omstændigheder. Det at tag og vinduer er skiftet - forbedret siden opførelsestidspunktet tillægger jeg som en væsentlig forbedring af isoleringsforholdene i forhold til opførelsestidspunktet. Jeg føler derfor ikke at klagepunkt 3 af jeres skrivelse er berettiget. På baggrund af ovenstående, vil jeg derfor bede Energistyrelsens klagenævn genoverveje, den af Energistyrelsen mig tildelte "påtale". Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen er ved brev af 2. juli 2007 fremkommet med bemærkninger til klagen. Af brevet fremgår blandt andet: 1. Fejlagtig registrering af ydervæggene

4 Energikonsulenten anfører, at han ikke finder det berettiget, at registreringen af ydervæggene anses for fejlagtige, idet sælger på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærket underskrev en aftale om, at der ikke ønskedes destruktiv åbning af konstruktionerne samtidig med, at ejendommen er en landbolig fra 1889, hvor ydervæggene sædvanligvis er opført som massive, hvorfor den skønnede efterisolering var hensigtsmæssig. Energikonsulenten finder derfor, at han har fulgt retningslinierne på området. Af energimærkningsrapporten fremgår det, at væggene er registret som massive ydervægge med 111 sten og 100 mm isolering. Ved besigtigelsen foretaget den 15. september 2006 blev der konstateret flere forskellige typer ydervægge, og isolering forekom kun i gavl mod vest på 1. sal og i skråvægge, jf. det udfærdige besigtigelsesnotat. Det er derfor fortsat Energistyrelsens vurdering, at registreringen af ydervæggene ikke svarer til de målinger, som blev foretaget ved FEM-sekretariatets besigtigelse af ejendommen, når energikonsulenten angiver, at der er tale om massive ydervægge med 100 mm isolering. Dette betragtes fortsat som en faktuel fejl i rapporten. Side 4 af 17 Energikonsulenten oplyser, at han har lagt sælgers oplysninger om væggene til grund, men der fremgår intet af ejeroplysningsskemaet om væggenes forhold, der kan anvendes ved energimærkets udarbejdelse. Samtidig finder Energistyrelsen, at sælgers oplysninger må verificeres ved en egentlig måling af ydervæggene, hvilket umiddelbart var muligt for konsulenten. Af Håndbog for Energikonsulenter version 2004, afsnit 3.2. fremgår det netop, at energikonsulenten skal registrere alle typer vægge, der indgår i bygningen og i den forbindelse være opmærksom på, at ydervægge kan variere, både inden for samme etageplan og mellem stue- og første sals plan. Det er derfor fortsat Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten ved energimærkets udarbejdelse ikke på forskriftsmæssig vis har kvalitetssikret de ejeroplysninger, som denne angiveligt har modtaget fra sælger, ligesom energikonsulenten kunne have konstateret, at der var forskel i væggenes tykkelse, hvis der var blevet foretaget en opmåling. Energistyrelsen skal bemærke, at energikonsulenten i sin kommentar af 12. oktober 2006 til besigtigelsesnotatet angiver målingerne af væggene på ejendommen. Disse målinger fremgår dog hverken af energimærket eller af kontroludskriften for energi-

5 mærket, som er de data, der ligger til grund for energimærket. Det fremgår af de fremsendte målinger, at der er væsentlig forskel på tykkelsen af ydervæggene, hvilket energikonsulenten burde have noteret. Energikonsulentens egne målinger angiver således, at ejendommens mure ikke alle er massive ydervægge med 111 sten. Energistyrelsen skal endvidere bemærke, at det er korrekt, at det af tilstandsrapporten til energimærkningen underskrevet af sælger den 20. april 2006 fremgår, at sælger ikke ønskede, at der skulle foretages boreprøver i forbindelse med udarbejdelsen af energimærket. Energikonsulenten har derfor ikke haft mulighed for at foretage teknoskopundersøgelse af ydervæggene, som er normal procedure for bygninger opført før BR77 trådte i kraft for at fastlægge hulrummets isolering med type, tykkelse og tilstand, jf, Håndbog for Energikonsulenter version 2004, afsnit 3.2. Imidlertid fraholder det ikke energikonsulenten i, at skulle foretage de fornødne opmålinger og registrere dette i rapporten, hvilke målinger konsulenten i øvrigt har gjort, jf. ovenfor. Side 5 af 17 Energistyrelsen skal endvidere bemærke, at det ligeledes er korrekt, at ejendomme fra 1889 sædvanligvis er opført med massive ydervægge, men igen fraholder det ikke energikonsulenten i at skulle foretage de fornødne opmålinger og registrere dette i rapporten. Energistyrelsen skal endelig bemærke, at selvom ydervæggene var beklædt med en plade indvendig, finder Energistyrelsen ikke, at den skønnede efterisolering på 100 mm er tilstrækkelig, når der henses til de mulige forhold ved en korrekt opmåling af ydervæggene. Energistyrelsen finder således i det hele, at energikonsulenten ikke har udført sit arbejde i overensstemmelse med retsgrundlaget, ligesom Energistyrelsen finder, at der er tale om en væsentlig fejl, da ydermurene er registreret forkert, hvilket har væsentlig betydning for energimærkets varmeberegning. Energistyrelsen fastholder derfor fortsat, at energimærket har, skulle berigtiges på dette punkt. 2. Forkert angivelse af husets isoleringsgrad samt manglende angivelse af rentable forbedringsforslag Energikonsulenten anfører, at han ikke finder det berettiget, at det anses som fejl, at han har angivet den nævnte isolering, og ikke er fremkommet med forbedringsforslag, når han har skønnet væggene til at være massive ydervægge med 111 sten mm. isolering.

6 Ved FEM-sekretariatets besigtigelse af ejendommen konstaterede man, at ejendommen ikke var velisoleret, idet størstedelen af ejendommen var uden isolering, og også var det ved energimærkets udarbejdelse den 20. april Det er derfor fortsat Energistyrelsens vurdering, at beskrivelsen af ejendommen som velisoleret ikke svarer til forholdene på stedet ved besigtigelsen den 15. september Det er endvidere fortsat Energistyrelsen vurdering, at konklusionen om at det ikke var økonomisk forsvarligt at efterisolere ejendommen, ikke svarede til forholdene på stedet, idet det f.eks. med overvejende sandsynlighed ville være økonomisk forsvarligt at hulmurisolere nordfacaden, som køberen allerede havde udført ved besigtigelsen. Energistyrelsen finder således fortsat, at der er tale om en væsentlig fejl, idet en korrekt angivelse af bygningens ydervægge og herunder også isoleringsgraden har væsentlig betydning for energimærkets rigtighed. Side 6 af 17 Energistyrelsen fastholder derfor fortsat, at energimærket har, skulle berigtiges på dette punkt. 3. Ukorrekte oplysninger om ejendommens tidligere isoleringsmæssige tilstand Energikonsulenten anfører, at han ikke finder det berettiget, at det anses som en fejl, at han har anført, at ejendommen var i en bedre isoleringsstand end på opførelsestidspunktet, når der henses til ejendommens alder, samt at tag og vinduer har været udskiftet undervejs. Af energimærkningsrapporten fremgår det, at ejendommens energimærke på opførelsestidspunktet var Cl, og nu er i synlig bedre isoleringsstand (A5). Af skrivelse af 8. august 2006 fra advokat Søren Larsen, som repræsentant for de nuværende ejere, fremgår det, at der intet er foretaget isoleringsmæssigt på ejendommen siden ejendommens opførelse. På baggrund af denne erklæring samt besigtigelsen foretaget af FEM-sekretariatet er det derfor fortsat Energistyrelsens vurdering, at der er tale om en fejlagtig oplysning, når energikonsulenten oplyste, at ejendommen var i en synlig bedre isoleringsmæssig stand end på opførelsestidspunktet. Energistyrelsen skal bemærke, at det ligger uden for kravene til energimærkets konklusion at beskrive ejendommens tilstand for-

7 ud for energimærket, men når energikonsulenten vælger at beskrive dette, må fakta være korrekt. Energistyrelsen finder således fortsat, at såfremt energikonsulenten havde fulgt de gældende retningslinier og forskrifter på området, jf, ovenfor, ville det tillige have været klart for ham, at ejendommen ikke var i en synlig bedre isoleringsmæssig stand på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærket. Dog har Energistyrelsen fundet, at der er tale om en mindre væsentlig fejl, men idet energimærket skal berigtiges i henhold de beskrevne væsentlige fejl, bør denne fejl i samme forbindelse korrigeres. Energistyrelsen fastholder derfor fortsat, at energimærket har, skulle berigtiges på dette punkt. På baggrund af ovenstående bemærkninger fastholder Energistyrelsen derfor afgørelsen af 30. april 2007, hvor energikonsulenten tildeles en påtale, jf. 36, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005, jf. 48 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, idet to af de konstaterede fejl betragtes som væsentlige i forhold til energimærkningen af nævnte ejendom. Side 7 af 17 Energikonsulentens bemærkninger Ved brev af 31. juli 2007 er energikonsulent...[klager] fremkommet med bemærkninger til Energistyrelsens brev af 2. juli Vedrørende oplysninger om ejendommes tidligere isoleringsmæssige tilstand, er energikonsulenten fremkommet med følgende bemærkninger: 3. Energistyrelsen kan ikke som argument bruge en udtalelse fra modpartens advokat om at der intet er foretaget isoleringsmæssigt på ejendommen siden opførelsen. For det første er det ikke sandt, da hele tagetagen som oprindelig var uisoleret nu er efterisoleret og vinduer som oprindelig var med 1 lags glas nu er udskiftet til vinduer med 2 lag glas. Denne forbedring er sket inden vi udarbejdede Energimærket. Iht. Energistyrelsens påbud er der lavet et nyt energimærke som er godkendt af FEM-sek, her er karakteren for varme B3. Det er 2 karakterer højere end gennemsnittet for huse fra før 1900 (håndbogens bilag 41) og flere karakterer højere end hvis huset ikke var forbedret som angivet ovenfor.

8 Vedrørende forkert angivelse af husets isoleringsgrad samt manglende angivelse af rentable forbedringsforslag er energikonsulenten fremkommet med følgende bemærkninger: 2. Punktet er en følge af at ydervægge er skønnet forkert, så i realiteten angives der 2 væsentlige fejl for samme foreelse. At der ikke er foreslået at efterisolere hulmuren i facaden mod nord skyldes at væggen blev skønnet som massiv. I nordfacaden er ydervæggen med murværk og vægtykkelsen blev målt til 33,5 cm. I sydfacaden er væggen med bindingsværk. Væggen blev her målt 6cm tykkere end sydfacaden. Tidligere bindingsværk i nordfacaden er altså blevet udskiftet, og det er antaget at der er udskiftet med 23 cm massiv mur, hvorfor det må skønnes at den indv. isolering og beklædning er ens på nord- og sydfacaden. Det er først da husets vægge bliver skilt ad forud for FEM-sek besigtigelse at man kan konstatere at det ikke forholder sig således. Side 8 af 17 Vedrørende fejlagtig registrering af ydervæggene er energikonsulenten fremkommet med følgende bemærkninger: 1. FEM-sek har besigtiget ejendommen og dermed ydervæggene på et tidspunkt hvor boligen var under renovering og samtlige indvendige beklædninger var blevet fjernet. vi har besigtiget ydervæggene mens ejendommen var beboet, så det er i realiteten 2 forskellige konstruktioner som er besigtiget. Vi har ikke haft samme mulighed for at opdage husets ydervægge bestod af 6 forskellige konstruktioner. Vi har under besigtigelsen målt udvalgte vægge og foretaget en vurdering af isoleringsværdien som det også fremgår under pkt 2. Afsluttende bemærkninger fra Energistyrelsen Ved brev af 30. august 2007 er Energistyrelsen fremkommet med bemærkninger til energikonsulentens brev af 31. juli Af brevet fremgår blandt andet: Oplysninger om ejendommens tidligere isoleringsmæssige tilstand

9 Energikonsulenten anfører, at det ikke er tilstrækkeligt at anvende advokatens udtalelse om, at der intet er foretaget isoleringsmæssigt på ejendommen siden opførelsen, idet dette ikke er korrekt, da såvel hele tagetagen var blevet efterisoleret, som vinduer, der oprindelig var med 1 lag glas, og som var blevet udskiftet til 2 1ag glas forinden udarbejdelsen af energimærket. Energistyrelsen skal bemærke, at Energistyrelsen har ikke alene lagt advokatens udtalelse til grund ved vurdering af klagepunktet, men har - som tidligere anført - sammenholdt dette med registreringerne foretaget i forbindelse med besigtigelsen af ejendommen. På baggrund af erklæringen fra advokaten og besigtigelsesnotatet er det derfor fortsat Energistyrelsens vurdering, at der er tale om en fejlagtig oplysning, når energikonsulenten oplyste, at ejendommen var i en synlig bedre isoleringsmæssig stand end på opførelsestidspunktet. Energistyrelsen skal igen bemærke, at det ligger uden for kravene til energimærkets konklusion at beskrive ejendommens tilstand forud for energimærket, men når energikonsulenten vælger at beskrive dette, skal det naturligvis være i overensstemmelse med de faktuelle forhold. Side 9 af 17 Energistyrelsen finder således fortsat, at såfremt energikonsulenten havde fulgt de gældende retningslinier og forskrifter på området, ville det have været klart for ham, at ejendommen ikke var i en bedre isoleringsmæssig stand på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærket. I øvrigt skal Energistyrelsen bemærke, at det er korrekt, at det af bilag 41 til Håndbog for Energikonsulenter version 2004 fremgår, at ejendomme med opførelsestidspunktet før 1900 (ejendommen er opført 1889) i det repræsentative udsnit af indberettede energimærker efter medio 2002 har fået klassificeringen B5. Det berigtigede energimærke har efterfølgende givet klassificeringen B3. Imidlertid er det - som nævnt - et udsnit af indberettede energimærker, hvorfor der kan forekomme afvigelser fra denne statistik. Desuden fremgår det ikke af sagens oplysninger og herunder besigtigelsen af ejendommen, at der skulle være foretaget forhold, der gør, at ejendommen er i synlig bedre isoleringsmæssig stand end på opførelsestidspunktet. Der henvises i øvrigt til det anførte under punktet i udtalelsen af 2. juli Manglende angivelse af rentable forbedringsforslag Energikonsulenten anfører, at han ikke finder det berettiget, at det tælles med som en fejl, at han ikke er fremkommet med forbedringsforslag, når han har skønnet væggene til at være massive

10 ydervægge, og dette først afkræftes, da ejendommen bliver renoveret. Det er korrekt, at der er en vis sammenhæng mellem registreringen af ydervæggenes karakter og den efterfølgende angivelse af rentable forbedringsforslag for væggene. Imidlertid ændrer det ikke ved, at konklusionen om, at det ikke var økonomisk forsvarligt at efterisolere ejendommen ikke svarede til forholdene på stedet, idet det f.eks. med overvejende sandsynlighed ville være økonomisk forsvarligt at hulmurisolere nord-facaden, som køberen allerede havde udført ved besigtigelsen. Desuden burde bygningens ydervægge i øvrigt have været angivet korrekt set i forhold til de konstaterede forhold, og isoleringsforslagene burde dermed have været i overensstemmelse hermed. Da dette i det hele har væsentlig betydning for energimærkets rigtighed, betragtes det som en væsentlig fejl, der indgår som en selvstændig fejl i vurderingen. Der henvises i øvrigt til det anførte under punktet i udtalelsen af 2. juli Side 10 af 17 Registreringen af ydervæggene Energikonsulenten anfører, at han ikke finder det berettiget, at registreringen af ydervæggene anses for fejlagtige, idet retningslinierne på området, efter hans opfattelse og de givne forhold taget i betragtning, er blevet fulgt ved registreringen, hvorimod registreringen af væggenes karakter i forbindelse med besigtigelsen var nemmere på grund af renoveringen, og dermed det forhold at samtlige indvendige beklædninger var blevet fjernet. Energistyrelsen skal i det hele henvise til det anførte under punktet i udtalelsen af 2. juli Yderligere skal Energistyrelsen bemærke, at Energistyrelsen i forbindelse med besigtigelsen naturligvis har taget højde for, at bygningen var under renovering, og dermed at forhold ved ejendommens karakter var mere tilgængelige end ved tidspunktet for udarbejdelsen af energimærket. Dette ændrer dog ikke ved det anførte. På baggrund af ovenstående bemærkninger samt bemærkningerne i udtalelsen af 2. juli 2007 fastholder Energistyrelsen derfor fortsat afgørelsen af 30. april 2007, hvor energikonsulenten tildeles en påtale, jf. 36, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005, jf. 48 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, idet to af de konstaterede fejl betragtes som væsentlige i forhold til energimærkningen af nævnte ejendom.

11 Bemærkninger fra energikonsulenten Ved brev af 4. oktober 2007 er energikonsulent...[klager] fremkommet med bemærkninger til Energistyrelsens brev af 30. august Af brevet fremgår blandt andet: Oplysninger om ejendommens tildligere isoleringsmæssige tilstand. Alle konstruktioner i klimaskærmen på nær trægulvene i denne ejendom er isoleringsteknisk forbedret siden opførelsen i 1889, dette gælder også ydervægge der er blevet beklædt indvendig (dog uden mineraluld som sælger havde oplyst). I Fem-Sekretariatet observationer er det ikke omtalt at vinduer er forbedret til 2 lags, men man har nævnt at der er efterisoleret i tagetagen med 10 cm og 15 cm isolering. Det er uforståeligt at Energistyrelsen vurderer at der er tale om en fejloplysning når vi oplyser at ejendommen var i synlig bedre isoleringssstand end på opførelsestidspunktet. Side 11 af 17 Manglende angivelse af rentable forbedringsforslag. Energistyrelsen forudsætter at det under vor besigtigelse var muligt at konstatere at nordfacaden afviger i konstruktions opbygning fra de andre vægge som massive Registrering af ydervæggene. Vi har ikke noget nyt at tilføje, men skal blot erindre om at indervæggene er blevet fjernet mellem vor besigtigelse og sekretariatets besigtigelse. Husejers bemærkninger til klagen Advokat Christian Laubjerg er på vegne af [...] og [...] fremkommet med bemærkninger til klagen. Af brevet fremgår blandt andet: Til orientering kan jeg oplyse, at der verserer en civil retssag mellem sagens parter, og at jeg også repræsenterer mine klienter i denne sag. Indledningsvis bemærkes, at sælger af ejendommen ikke har afgivet oplysninger til...[klager] om væggenes / husets stand....[klager] udarbejdede selv disse oplysninger og anmodede blot sælger om at underskrive notatet. Der er med andre ord tale om et forsøg på at vælte ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger over på sælger.

12 Sælger er politibetjent og havde intet kendskab til væggenes konstruktionsmæssige tilstand. Det har formodningen imod sig, at en betjent skulle have viden om materialer som eksempelvis mineraluld, jævnfør...[klager]'s skrivelse af 4. oktober Dette vil sælger afgive forklaring om under den verserende retssag....[klager] anfører endvidere i sin mail af 23. maj 2007, at han foretog målinger 3 steder på ydervægge, og at disse målinger stemmer overens med FEM-sekretariatets målinger. Dette er usandt....[klager] foretog ingen målinger. Hverken under besigtigelsen eller forud for udarbejdelsen af energimærket. Dette vil også blive bevidnet af sælger under retssagen. Derimod rettede [...], som er...[klager]'s overordnede, efterfølgende henvendelse til de nuværende ejere, og i den forbindelse foretog [...] de pågældende 3 målinger. Disse målinger blev ikke overraskende foretaget på de 3 tykkeste steder. Side 12 af 17 [...]'s målinger var således ikke repræsentative, ligesom målingerne heller ikke blev foretaget forud for energimærkets udarbejdelse. Herudover kan jeg i det hele henholde mig til Energistyrelsens bemærkninger af 30. august Afsluttende bemærkninger fra energikonsulenten Ved brev af 19. november 2007 er energikonsulent...[klager] fremkommet med følgende afsluttende bemærkninger: Jeg kan ikke se at køber er part i vor klage over Energistyrelsens afgørelse, som drejer sig om hvorvidt der skal uddeles en eller flere alvorlige eller mindre alvorlige påtaler til undertegnede. Køber kan klage over indholdet i Energimærket og det har man gjort, hvilket er resulteret i at køber har fået et nyt mærke som er godkendt af FEM-sekretariatet. Når nu købers advokat fremturer i dette forum, er jeg nød til at korrigere advokatens postulater. Det er energikonsulentes ansvar at fastlægge ydervægges u-værdi. Når der ikke er tilladelse til destruktiv undersøgelse, skal energikonsulenten foretage et skøn ud fra bygningens alder, tegninger eller lignende.

13 Da FEM-sekretariatet har fastslået at der er skønnet forkert, er der udsendt et nyt Energimærke. Sælger kan ikke have nogen eksakt viden om, hvor meget jeg har målt på konstruktionerne, jeg blev lukket ind på ejendommen af konen og manden kom først hjem midt under besigtigelsen. Så vidt jeg er orienteret, målte min foresatte efterfølgende mange flere steder på væggene, end de 3 stikprøvemålinger som jeg foretog. Der har været afholdt syn- og skøn på ejendommen og vi afventer skønsrapporten, jeg henstiller til at De afventer skønsrapporten inden De træffer afgørelse i sagen. Retsgrundlag Af lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fremgår blandt andet: Side 13 af 17 (...) 34. Klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. (...) Af bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger fremgår blandt andet: (...) 36. Energistyrelsen kan overfor energikonsulenter og energikonsulentfirmaer påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent. Energistyrelsen kan tildele energikonsulenter og energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt ved manglende overholdelse af regler, der er fastsat i 27, 29 og 30, 31, stk. 1 og 3, og Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning (...) Af bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger fremgår blandt andet: (...)

14 48. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf eller bekendtgørelse nr af 13. december om energimærkning af bygninger, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler... (...) Af Håndbog for Energikonsulenter 2004, den konkrete del, afsnit 3.2 fremgår følgende: (...) Energikonsulenter skal registrere alle typer vægge, der indgår i bygningen og være opmærksom på, at ydervægge kan variere, både inden for samme etageplan og mellem stue- og 1.sals plan. (...) Side 14 af 17 Af Håndbog for energikonsulenter 2004, den generelle del, afsnit fremgår følgende: Ejeroplysninger Ejeren af bygningen kan i et særligt ejeroplysningsskema opgive en række oplysninger om ejendommen, blandt andet oplysninger om: årligt energiforbrug til varme og el årligt vandforbrug tidligere års energi- og vandforbrug der er foretaget hulmurs- og hulrumsisolering isoleringstykkelser i utilgængelige konstruktioner kendskab til efterisoleringer kendskab til isolering i skjulte konstruktioner alder og type af hårde hvidevarer m.v., der indgår i salget bygningstegninger... Energikonsulenten kan lægge oplysningerne fra ejeroplysningsskemaet til grund for sin energimærkning, hvis ejeren har skrevet under på skemaet. Energikonsulenten skal dog ud fra sin erfaring og almindeligt rådgiveransvar vurdere oplysningerne i overensstemmelse med reglerne for registrering af ejendommen.

15 Hvis energimærkningen bliver baseret på forkerte oplysninger om bygningen, kan det føre til, at energikonsulenten udarbejder en Energimærkerapport med fejl og giver forkerte anbefalinger om energibesparende foranstaltninger. Det kan igen påføre køber større udgifter til energibesparende foranstaltninger, end han havde regnet med, da han købte bygningen. Den ekstra udgift kan køber kræve erstattet af energikonsulenten i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvis der er uenighed om sagen må køber anlægge sag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller ved en domstol. Energikonsulenten skal derfor skønne om de oplysninger, som ejeren har givet, er rigtige. Skønnet skal energikonsulenten basere på sin faglige viden, herunder konkret viden om bygninger fra forskellige perioder. Hvis oplysningerne om forbrug baseres på oplysningerne fra andre end ejeren, så bør dette fremgå meget tydeligt af Energimærkerapporten, da der eventuelt kan blive tale om et erstatningsansvar. Ejeren af en bygning er i øvrigt ikke forpligtet til at levere oplysninger om energiforbrug m.v., for at der kan gennemføres en energimærkning. Side 15 af 17 Hvis energikonsulenten er i tvivl, bør de givne oplysninger kontrolleres. Viser det sig, at ejerens oplysninger er forkerte, skal energikonsulenten skrive dette i Energimærkerapporten og bruge de korrekte oplysninger til at lave energimærkningen. Energikonsulenten skal henvise til ejeroplysningsskemaet som dokumentation for oplysningerne. Hvis ejeroplysningerne indeholder udsagn om isolerings- eller efterisoleringstilstand af diverse konstruktioner, bør energikonsulenten ved sin gennemgang af bygningen vurdere sandsynligheden af disse oplysninger og ved uoverensstemmelser anføre dette i Energimærkerapporten. Hvis energikonsulenten ikke kan skaffe oplysningerne fra ejeren, skal det fremgå af Energimærkerapporten, jf. kapitel 19 Fritekst i den Konkrete del. Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt det af energikonsulenten udarbejdede energimærke for ejendommen beliggende [...], er udarbejdet i overensstemmelse med retsgrundlaget.

16 Energistyrelsen fandt, at der var 2 væsentlige fejl og 1 mindre væsentlig fejl ved energimærket. Energikonsulenten blev på denne baggrund tildelt en påtale, ligesom energimærket skulle berigtiges. Køber af den i sagen omhandlede ejendom har en væsentlig og individuel interesse i at det for hans ejendom udarbejdede energimærke er korrekt. Herefter, og da køber har indbragt sagen for Energistyrelsen, har den pågældende partstatus under hele klagesagen. I brev af 19. november 2007 har energikonsulenten anmodet Energiklagenævnet om, at afvente med at træffe afgørelse i sagen til der har været afholdt syn og skøn på ejendommen og skønsrapporten foreligger. Energiklagenævnet finder, at sagen er fuldt oplyst og kan afgøres på det foreliggende grundlag. Sagen skal derfor ikke afvente fremkomsten af syns- og skønserklæringen i den mellem køber og klager verserende retssag. Registrering af ydervægge Energikonsulenten er af den opfattelse, at registreringen af ydervægge er korrekt set i forhold til, at ejendommen er fra 1889 samt, at der ikke var mulighed for destruktive indgreb. Side 16 af 17 Energistyrelsen fandt, at der var tale om en faktuel fejl i energimærkerapporten, idet energikonsulenten havde angivet, at der var tale om massive ydervægge med 1/1 sten og 100 mm. isolering. Ved besigtigelsen af ejendommen, blev der konstateret flere forskellige typer ydervægge, og isolering forekom kun i gavl mod vest på 1. sal og i skråvægge. Energistyrelsen vurderede endvidere, at eventuelle ejeroplysninger således ikke var blevet kvalitetssikret. Energiklagenævnet finder, at energikonsulenten efter de gældende regler burde have iværksat en grundigere undersøgelse omkring registrering af ydervæggene. Dette forhold er i sig selv tilstrækkeligt til at meddele klager en påtale. De øvrige forhold, der hænger sammen med undersøgelsen omkring ydervæggene, kan hverken hver for sig eller samlet anses for væsentlige fejl. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at kunne føre til et andet resultat. Efter det anførte stadfæstes Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2007 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den.

17 Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Susanne Nystrup Kirk Fuldmægtig Side 17 af 17

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere