Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke på baggrund af markkontrol af energimærke [...] vedrørende ejendommen [...]. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 10. juni 2005 stadfæstes Ved brev af 6. juli 2005 har...[klager) indbragt Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (herefter benævnt som Registreringsudvalget) afgørelse af 10. juni 2005 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Registreringsudvalgets afgørelse af 10. juni 2005 vedrørende markkontrol af energimærke [...] vedrørende ejendommen [...]. Ved afgørelsen fandt Registreringsudvalget, at energimærket var behæftet med væsentlige fejl, og pålagde klager at udarbe jde et nyt energimærke og tildelte klager en advarsel. Registreringsudvalget har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at klager fejlagtigt har indregnet ejendommens kælder i det samlede opvarmede areal, samt at klager derudover har fejlregistreret ejendommens ydermur, terrændæk og kældergulv, vinduer og glasdøre og b-faktor for varmerør. Fejlene medførte samlet set en afvigelse i beregningen af ejendommens årlige varmeforbrug på 29 %.

2 Klager har til støtte for klagen navnlig gjort gældende, at det pågældende kælderareal skulle indregnes, idet den normalt er opvarmet og benyttet til beboelse, samt at han ikke er enig i kontrollantens opmåling af ejendommens arealer. Den påklagede afgørelse Fra Registreringsudvalgets afgørelse af 10. juni 2005 citeres: [ ] Registreringsudvalget fremsender hermed sin afgørelse af d.d. om markkontrol af energimærke [...] af 13. december 2004, som du har udarbejdet. Sammenfatning Registreringsudvalget har besluttet at energimærket er behæftet med væsentlige fejl, at disse fejl kan henføres til din forsømmelighed samt at du tildeles en advarsel. Udvalgets bemærkninger samt afgørelse følger nedenfor. Side 2 af 17 Sagsfremstilling Den 13. december 2004 udarbejdede du et energimærke (...) på ejendommen beliggende [...]. Den 2. marts 2005 foretog Sekretariatet en markkontrol af dette energimærke. Sekretariatet registrerede ved markkontrollen, at energimærket var behæftet med følgende fejl: 1. Konsulenten har anvendt 206 m2 opvarmet areal inkl. kælder. Sekretariatet har anvendt 136 m2 opvarmet areal, da kælderen efter Sekretariatets mening ikke skal medregnes. 2. Konsulenten har registreret 5 m2 ydermur "let med 100 mm isolering", 76 m2 "30 cm typehusfacade" og 60 m2 "kælderydervæg under jord". Sekretariatet har registreret 7 m2 " let med 100 mm isolering" og 87 m2 "30 cm isoleret typehusfacade". 3. Konsulenten har registreret 60 m2 terrændæk og 58 m2 kældergulv. Sekretariatet har registreret 65 m2 terrændæk og 57 m2 "gulv mod kælder, uisoleret"

3 4. Konsulenten har registreret 27 m2 "vinduer og glasdøre" mod ø/v. Sekretariatet har registreret 24,8 m2 "vinduer og glasdøre" mod ø/v. 5. Konsulenten har registreret varmerør med en b-faktor på 0,2. Varmerør i uisoleret kælder med uisoleret etageadskillelse er b=0,5 i henhold til bilag 17 i Håndbog for Energikonsulenter For varmerør i terrændæk som ligger under isoleringen er b=0,4, og ligger rørene over isoleringen skal de ikke medregnes i henhold til bilag 17 i Håndbog for Energikonsulenter Afvigelserne i forhold til det ved kontrollen registrerede har betydet en forskel i det årlige varmeforbrug på 29 %. Du har indsendt et nyt, tilrettet energimærke til Sekretariatet, som endnu ikke er indberettet officielt. [...] har ligeledes på dine vegne indsendt kommentarer til sagen den 7. april og 31. maj Side 3 af 17 Af kommentarerne fremgår, at [...] ikke er enig med Sekretariatet for Energimærknings vurdering af, at kælderen skal regnes som uopvarmet og spørgsmålet om opmåling af arealer. Kælderen skal efter [...] s opfattelse regnes som opvarmet. Brevet af 7. april 2004 til Mogens Thomsen fra Sekretariatet for Energimærkning, citeres: "Vi har modtaget din skrivelse vedr. ovennævnte kontrolsag. Vi kan imidlertid ikke acceptere din konklusion, som tilsyneladende inddirekte går ud på, at huset er med uopvarmet kælder. Efter vores fælles retningslinier skal vi medtage kælder, når den er normalt opvarmet og benyttet som beboelse, hvilket var tilfældet i dette hus. Det er de faktiske forhold, der er gældende, uanset hvad f.eks. BBR nævner. Med hensyn til dine oplyste arealer har vi efterregnet disse mere præcist, end der er normal praksis ved energimærkning. Der er målt på tegninger, hvilket er grundlaget i dette tilfælde.

4 Derfor er opmåling på selve huset ikke sammenligningsgrundlag, og kan ikke bruges til kontrol af dette energimærke. Let væg er målt til 5,3 af konsulent, 7,0 af dig, 7,0 som efterregnet. Mur er målt til 75,7 af konsulent, 87,0 af dig, 82 som efterregnet. Vinduer øst/vest til 26,8 af konsulent, 24,8 af dig, 25,0 som efterregnet. Terrændæk er målt til 60 af konsulent, 65 af dig, 63 som efterregnet. Så sandheden er faktisk lige midt mellem konsulentens udregninger og dine udregninger, og de fraviger vel ikke, hvad er må være acceptable afvigelser." Fra brevet af 31. maj 2005 citeres: "Der er siden selve kontrollen korresponderet en del angående den gennemførte kontrol-registrering, samt om den opvarmede kælderetage skulle medregnes eller ikke medregnes. Side 4 af 17 De gennemførte kontrol-registreringer - ud over kælderetage - giver en ubetydelig forskel på under 1 %. Ved energimærkningen blev kælderetagen vurderet til at skulle medregnes jf. Håndbogen 1.3.3, da den var fuldt opvarmet og indrettet. Kælderetagen har desuden kun adgang fra stueetagens forstue samt vinduer over terræn. Yderligere viste beregningen, at det samlede beregnede varmeforbrug svarede til faktisk forbrug. I markkontrollen/indstillingen er kælderetagen ikke medregnet, hvorved der er anført en fejlprocent på 29, hvilket har udløst en indstilling om advarsel. Vi er helt klart stadig af den opfattelse, at kælderetagen skal medregnes i dette tilfælde. Dette beror på en konkret vurdering. Men principielt kan det ikke være korrekt, at en individuel konkret vurdering - udført efter bedste evne samt efter retningslinierne i Håndbogen - kan udløse en advarsel, kun fordi en anden konsulent (kontrollanten) vurderer noget andet. Det skal vel stadig tilstræbes, at energimærker bør være mest muligt retvisende."

5 Registreringsudvalgets bemærkninger Ad fejl nr. 1: Det fremgår af Sekretariatets redegørelse for kontrollen, at Sekretariatet har vurderet at kælderen skal regnes som uopvarmet. Det fremgår af [...] s brev af 7. april 2005, at kælderen er regnet som opvarmet, idet den normalt er opvarmet og benyttet til beboelse. Det fremgår af sagen, at kælderen ikke er lovlig til beboelse. Det fremgår ligeledes af sagen, at kælderen blev anvendt til opmagasinering og værksted, samt at den ikke var brandsikker, idet vinduerne var placeret under en terasse. Side 5 af 17 Af Håndbog for Energikonsulenter 2004, konkret del, afsnit Kældre, fremgår: "Energikonsulenten skal normalt regne kældre for uopvarmet areal, med mindre de indgår som en naturlig del af det opvarmede beboelsesareal med samme opvarmningsgrad som det opvarmede areal. [...) Eksempler - Kælderrum, der er opvarmet Toiletrum, baderum eller lignende, der anvendes permanent Beboelsesrum, som er indrettet til beboelse og lovligt kan anvendes til samme." Det er Registreringsudvalgets praksis, at kældre normalt ikke skal indgå i det opvarmede areal, som det også fremgår af Håndbog for Energikonsulenter Der skal således efter udvalgets opfattelse være væsentlige indikatorer på, at kælderarealer reelt kan anvendes og bliver anvendt som en del af det naturlige beboelsesareal. Det er udvalgets opfattelse at dette ikke er tilfældet i nærværende sag. Energikonsulent...[klager] burde således have noteret at arealet ikke var godkendt til beboelse, at det blev anvendt til opmagasi-

6 nering og værksted samt at det ikke var brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet. Det er udvalgets opfattelse, at det i henhold til Håndbogens eksempel nævnt ovenfor, for beboelsesrum i kælderen er særlig relevant, om rummet er lovligt til beboelse. Det var ikke tilfældet i nærværende sag. Det er derfor samlet udvalgets opfattelse at energikonsulenten fejlagtigt har registreret kælderen som opvarmet samt at fejlen kan henføres til energikonsulentens forsømmelighed. Det er følgelig udvalgets opfattelse, at det korrekte opvarmede areal i energimærkerapporten skulle være 136 m2. Ad fejl nr. 2: Registreringsudvalget bemærker, at for så vidt angår forskellene i registrering af ydermure, er en del af forskellene fremkommet ved, at energikonsulent...[klager] har registreret kælderen som opvarmet, mens Sekretariatets kontrollant har registreret den som uopvarmet. Side 6 af 17 Registreringsudvalget har forstået brevet af 7. april 2005 fra [...] således, at arealet af huset er fremkommet ved at energikonsulent...[klager] har opmålt arealet på tegningen og ikke på bygningen, hvilket Sekretariatets kontrollant har gjort. Som følge heraf skulle kontrollantens opmåling ikke kunne anvendes til sammenligningsgrundlag i nærværende kontrol. Af Håndbog for Energikonsulenter 2004, konkret del, afsnit 1.2.8, samlet opvarmet areal, fremgår: "Bygningens opvarmede og uopvarmede arealer, [...] skal fremgå af Energimærkrapporten. Energikonsulenten skal sikre, at arealerne i rapporten svarer til de arealer, der er opmålt i bygningen, jf. Bilag 6." Det er Registreringsudvalgets opfattelse, at kommentarerne fra [...] har fremsat på energikonsulent...[klager] s vegne viser, at...[klager] ikke til fulde har forstået hvorledes det opvarmede areal skal opgøres. Som det fremgår af ovenstående citat fra Håndbog for Energikonsulenter, er det energikonsulentens ansvar, at det opvarmede areal stemmer overens med virkeligheden. Såfremt tegningerne ikke passer fed de faktiske forhold på ejendommen, er sidstnævnte gældende. Det er Registreringsud-

7 valgets opfattelse, at...[klager] burde være klar over denne sammenhæng. Det er som følge heraf udvalgets opfattelse, at forkerte arealer kan henføres...[klager] s forsømmelighed. Det ændrer ikke udvalgets opfattelse, at arealerne er opmålt endnu en gang på tegningen og fundet at være anderledes end i forbindelse med udarbejdelse af energimærkerapporten. Endelig er udvalgets opfattelse, at de i energimærkerapporten angivne arealer ikke afviger meget fra kontrollantens opmåling, og der er faktuelt udelukkende tale om en mindre væsentlig fejl. Ad fejl nr. 3: Udvalget henviser til sine kommentarer ovenfor ad fejl nr. 2. Det er igen udvalgets opfattelse, at de i energimærkerapporten angivne arealer ikke afviger meget fra kontrollantens opmåling, og der er faktuelt udelukkende tale om en mindre væsentlig fejl. Side 7 af 17 Ad fejl nr. 4: Udvalget henviser til sine kommentarer ovenfor ad fejl nr. 2. Det er igen udvalgets opfattelse, at de i energimærkerapporten angivne arealer ikke afviger meget fra kontrollantens opmåling, og der er faktuelt udelukkende tale om en mindre væsentlig fejl. Ad fejl nr. 5: Det fremgår af kontrollantens redegørelse, at der er anvendt forkert b-faktor for varmerørene. Energikonsulent...[klager] har ikke kommenteret dette. Udvalget forstår dette således, at energikonsulenten er enig i kontrollantens kommentarer. Det er som følge heraf udvalgets opfattelse, at der er tale om en fejl fra energikonsulent...[klager] s side, der kan henføres til dennes forsømmelighed, idet den rigtige b-faktor kunne slås op i Håndbog for Energikonsulenter Det er udvalgets opfattelse, at kontrollen viser at energikonsulenten ikke til fulde har forstået retningslinierne for bygningsgennemgang i forbindelse med udarbejdelse af energimærkerapporter. For så vidt angår fejlene 2-5, er der tale om mindre væsentlige faktuelle fejl, hvor fejl 1 er en væsentlig fejl. Det er ud-

8 valgets opfattelse, at der for så vidt angår alle fejlene er tale om forhold der kunne være undgået fra energikonsulentens side, ved bedre kendskab til retningslinierne for udarbejdelse af energimærkerapporter. Samlet finder udvalget derfor, at energimærkerapporten er behæftet med en væsentlig fejl, samt at fejlene giver anledning til at Energikonsulent...[klager] tildeles en advarsel. Registreringsudvalgets advarsel betyder, at energikonsulent...[klager] vil blive kontrolleret oftere end sædvanligt, samt at yderligere fejl kan medføre inddragelse konsulentens godkendelse i henhold til energimærkebekendtgørelsens 30, stk. 3, nr. 2. Registreringsudvalgets behandling af sagen: Side 8 af 17 Som det fremgår af sagen, er kommentarerne fra energikonsulent...[klager] afgivet af dennes kollega, [...], fra firmaet [...]. [...] er samtidig medlem af Registreringsudvalget, som har afgjort sagen. [...] er således inhabil i medfør af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1 og 3, idet både [...] og...[klager] er ansat i firmaet [...]. Dette firma har økonomisk interesse i sagens udfald og...[klager] har en personlig interesse i sagens udfald. Registreringsudvalget vil ikke miste sin beslutningsdygtighed i henhold til forvaltningslovens 4, stk. 2, selv om [...] ikke deltager i udvalgets afgørelse. [...] har som følge heraf ikke deltaget i sagens behandling i udvalget og ikke deltaget i udvalgets afgørelse. De omtalte bestemmelser fra forvaltningsloven er citeret i nedenfor i afgørelsens bilagsdel. Afgørelse På baggrund af ovennævnte bemærkninger er det Registreringsudvalgets opfattelse, at energimærke [...] indeholder fem fejl, der kan henføres til din forsømmelighed og som tilsammen udgør en væsentlig fejl ved energimærket. Registreringsudvalget har på denne baggrund besluttet at tildele dig en advarsel. Den-

9 ne beslutning er truffet i henhold til bekendtgørelsen 30, stk. 3. Registreringsudvalget henstiller til, at du udarbejder et nyt energimærke, der tager højde for fejlene og udleverer det til husejeren. Det udkast til nyt energimærke, som du har indsendt til sekretariatet kan anvendes såfremt det tildeles et e- nummer. [ ] Klagerens synspunkter til støtte for klagen Klager har ved brev af 6. juli 2005 indbragt Registreringsudvalgets afgørelse for Energiklagenævnet. Fra brevet citeres: [ ] Undertegnede har den 13 juni 2005 modtaget vedlagte afgørelse af 10. juni 2005 fra Registreringsudvalget for Energimærkning i anledning af udført markkontrol den 2. marts 2005 af energimærke [...] af 13.december Side 9 af 17 Jeg tillader mig herved at klage over afgørelsen, da jeg ikke er enig i begrundelse og udfald. Klagen omhandler dels forholdet omkring opvarmet kælder samt dels forholdet omkring arealangivelse af ejendommen. Angående ejendommens kælder blev denne medregnet som opvarmet areal i energimærket. Begrundelsen for dette var normalt radiatoropvarmede og normalt benyttede opholdsrum med eneste adgang fra ejendommens stueetage. Med i vurderingen var desuden retningslinierne i Håndbog for energikonsulenter 2004, Konkret del, 1.3.3: "- - - de indgår som en naturlig del af det opvarmede beboelsesareal med samme opvarmningsgrad som det opvarmede etageareal. I disse tilfælde skal kælderen både indgå i det opvarmede areal og i varmetabsberegningen." Dette var tilfældet i denne ejendom. Yderligere svarede det beregnede varmeforbrug helt til det faktiske forbrug. Det er ligeledes vurderet, at kælderen ikke er godkendt til beboelse. Trods dette bliver kælderrummene benyttet som værelser. Markkontrollanten vurderede, at kælderen ikke skulle have været medregnet i det opvarmede areal.

10 Markkontrollanten anfører, at kælderen blev anvendt til opmagasinering og værksted, hvilket imidlertid ikke er korrekt. En vurdering angående opvarmet eller ikke opvarmet kælder er en specifik og konkret vurdering. Derfor kan to konsulenter selvfølgelig være uenige som i dette tilfælde. Det kan imidlertid ikke være korrekt, at en sådan uenighed kan medvirke til udløsning af en sanktion i form af en advarsel. Angående ejendommens arealer er der ikke helt overensstemmelse mellem mine arealangivelser og markkontrollantens opmålinger. I dette tilfælde er ejendommen et typehus, og der forelå målsatte/målfaste plantegninger i 1:50 samt facade-/snittegninger i 1:100. Jeg er bekendt med, at det skal kontrolleres, at de arealer, der anvendes i Energimærkerapporten, svarer til de faktiske arealer. I dette tilfælde var huset ikke ændret eller ombygget og svarede til tegningsmaterialet. Med grundlag i enkelte hovedmål beregner energimærkeprogrammet (EK-Pro) selv alle arealer. Disse blev kontrolleret/tilrettet efter opmåling på tegningsmaterialet efter retningslinierne i Håndbog for energikonsulenter 2004, Bilag 6. Denne beregningsmetode vil alt andet lige være mere korrekt, end en manuel opmaling på selve huset. Efter en nærmere kontrol viste det sig også, at markkontrollantens opmåling afveg lidt fra virkeligheden. Kælderen fraregnet gav det en forskel i beregnet varmeforbrug på under 1 %. Evt. fremskaffelse af bygningsoplysninger og tegninger er en ekstraydelse med ekstra honorar iflg. Håndbog for energikonsulenter 2004, Generel del, Opmåling må høre under fremskaffelse af bygningsoplysninger. Ved denne besigtigelse forelå, som nævnt, udførlige tegninger. Det er vel ikke hensigten, at kontrollen af tegninger skal ske ved en total opmåling af ejendommen, som markkontrolløren udførte Med de angivne metoder, de nødvendige vurderinger/skøn samt rimelige tolerancer for at opnå et retvisende energimærke mener jeg, at dette energimærke og energiplan er udført korrekt og retvisende. Side 10 af 17

11 Forskellen mellem de angivne arealer og de af markkontrolløren ikke helt korrekte arealer er af Registreringsudvalget afgjort som mindre væsentlige fejl. Samlet er det afgjort, at der foreligger en væsentlig fejl, som giver anledning til en advarsel, hvilket ikke virker proportionelt på det foreliggende grundlag. [ ] Registreringsudvalgets bemærkninger til klagen Registreringsudvalget fremsendte ved brev af 22. august 2005 bemærkninger til klagen. Fra brevet citeres: [ ] Under henvisning til Energiklagenævnets brev af 11. juli 2005 fremsender Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme hermed sine bemærkninger til klage af 6. juli 2005 fra energikonsulent...[klager] over udvalgets afgørelse i markkontrolsagen. Side 11 af 17 Klagen falder i to dele: 1. Klageren mener, at kælderen ikke skulle indgå i energimærkningen 2. Klageren mener, at hans arealangivelse af ejendommen er korrekt Ad 1. - kælderen indgår i energimærkningen Registreringsudvalget har i sin afgørelse af 10. juni 2005 vurderet, at kælderen ikke skulle indgå i energimærkningen. Udvalget kan i det hele henholde sig til afgørelse og begrundelsen i samme. Udvalget kan supplerende tilføje, at det ikke er primært afgørende for, om en kælder indgår i energimærkningen, om der er installeret radiatorer i denne, eller om den reelt bliver benyttet til formål, der ikke er givet tilladelse til. Det er heller ikke afgørende om kælderen benyttes til andet end beboelse, såfremt den indgår i det opvarmede areal i henhold til de kriterier, som er defineret i "Håndbog for energikonsulenter 2004". Energikonsulenten henviser i sin klage til Håndbogens Konkrete del, Kapitel 1.3.3, som han citerer delvist. For god ordens

12 skyld citerer udvalget hermed det fulde afsnit, som lyder således: "Energikonsulenten skal normalt regne kældre for uopvarmet areal, med mindre de indgår som en naturlig del af det opvarmede beboelsesareal med samme opvarmningsgrad som det opvarmede etageareal. I disse tilfælde skal kælderen både indgå i det opvarmede areal og i varmetabsberegningen." Heraf fremgår tydeligt, at det er hovedreglen, at kældre ikke indgår i en bygnings opvarmede areal. For at indgå i det opvarmede areal, skal kældrene indgå som en "naturlig del" af det opvarmede boligareal, dvs. der skal en del til, for at de indgår i energimærkningen. Side 12 af 17 De tilfælde, hvor det er oplagt at kælderen ikke skal indgå i det opvarmede areal, er typisk hvor der er lukket kælderhals, så der ikke sker naturlig varmeveksling mellem stueetage og kælder. Det er derimod ikke afgørende, som det er anført af i brev af 7. april 2005 fra [...] som indlæg i sagen, at man skal medtage en kælder, der "er normalt opvarmet og benyttet som beboelse", som det er tilfældet i den pågældende ejendom. I Håndbogens Konkrete del, Kapitel angives eksempler på kælder, der i henhold til Håndbogens retningslinier anses for uopvarmede. Disse omfatter f.eks.: kældre, der er delvist opvarmet (mindre end 18 C) kælderrum, der kun må forventes opvarmet lejlighedsvis, for eksempel gildestuer og tørrerum i uisolerede kældre, depotrum o.lign., uanset om der er installeret radiatorer eller anden opvarmning Heraf fremgår også, at det ikke er afgørende for, om en kælder indgår i det opvarmede areal, om der er installeret radiatorer i kælderen. Umiddelbart efter angives i Konkret del, Kapitel eksempler på kældre, der betragtes som opvarmede. Disse omfatter f.eks.: toiletrum, baderum eller lignende, der anvendes permanent

13 beboelsesrum, som er indrettet til beboelse og lovligt kan anvendes til samme dele af kælderen som på grund af bygningens indretning nødvendigvis må have den samme temperatur som resten af bygningen. For eksempel del af kælder, der har åben etageadskillelse ved trappen til stueetagen, og hvor husets indretning naturligt vil medføre daglig brug af kælderen Heraf fremgår entydigt, at beboelsesrum, der er indrettet til beboelse, kun kan indgå som del af det opvarmede areal, hvis de "lovligt kan anvendes til samme". I det pågældende tilfælde foreligger der ingen tilladelse til beboelse for kælderen. Derfor kan arealet ikke indgå i det opvarmede boligareal, uanset om der er radiatorer i kælderrummet, og uanset om det jf. [...] s bemærkninger, var indrettet til beboelse. Side 13 af 17 Udvalget skal endelig bemærke, at der er almindelig lukket kælderhals i bygningen, hvorfor der ikke eksisterer en sådan naturlig varmeveksling mellem stueetage og kælder, der berettiger til at kælderen medregnes i det opvarmede areal. Ad 2. - opmåling af bygningens areal Registreringsudvalget kan i det hele henholde sig til sin afgørelse og finder ikke anledning til at ændre denne. Udvalget skal særskilt bemærke, at man har tildelt en advarsel i den pågældende sag, fordi "det er udvalgets opfattelse, at kontrollen viser, at energikonsulenten ikke til fulde har forstået retningslinierne for bygningsgennemgang i forbindelse med udarbejdelse af energimærkerapporter", jf. også udvalgets afgørelse side 5 af 8. Det er korrekt, at fremskaffelse af bygningsoplysninger er en ekstra ydelse, jf. Håndbogens Generelle del, Kapitel 2.3.3, under forudsætning af, at det aftales med rekvirenten forinden. Det ekstra honorar kan ikke pr. automatisk opkræves af energikonsulenten. Denne passus i Håndbogen kan dog ikke føre til en analog slutning om, at en opmåling af bygningen forudsætter ekstra honorar. Som det fremgår af Registreringsudvalgets afgørelse side 4 af 8, skal energikonsulenten sikre, at arealerne i rapporten svarer til de arealer, der er opmålt i bygningen. Heraf fremgår også at bilag 6 skal ses i denne sammenhæng - dvs. i sammenhæng

14 med en opmåling af bygningen som sådan - og ikke i sammenhæng med en opmåling ud fra tegninger. Det er således energikonsulentens ansvar om det areal, der lægges til grund for energimærkningen, stemmer med de faktiske forhold. På hvilken måde energikonsulenten vælger at sikre dette, er ikke afgørende, så længe det angivne areal er korrekt. Nærværende besvarelse af Energiklagenævnets høring er tiltrådt af Formandskabet for Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme den 22. august [ ] Afsluttende bemærkninger fra klager Klager fremsendte ved brev af 15. september 2005 sine bemærkninger til Registreringsudvalgets indlæg. Fra brevet citeres: Side 14 af 17 [ ] Jeg har modtaget Registreringsudvalgets bemærkninger af til min klage af til Energiklagenævnet over Registreringsudvalgets afgørelse af om markkontrol af energimærke [...]. Mine bemærkninger til Registreringsudvalgets bemærkninger er følgende: Vedrørende den omhandlede kælder er denne medregnet i energimærket, hvilket Registreringsudvalget ikke er enig i, at den skal. Jeg medgiver, at den pågældende situation er et grænsetilfælde. Min begrundelse for at medregne kælderen er dels retningslinierne i Håndbog for energikonsulenter, dels husets fysiske indretning, dels at kælderen indgik i den daglige brug som opholdsrum samt dels faktisk varmeforbrug i ejendommen. Jeg mener stadig, at min vurdering er udført i Håndbogens ånd for at give et så retvisende energimærke som muligt. Det er efterfølgende oplyst, at køber af ejendommen benytter kælderen som børneværelser. Registreringsudvalgets vurdering holder sig helt firkantet til håndbogens ordlyd og ikke tillige til de faktiske forhold på stedet, som efter min mening bør tages med i betragtningen. En vurdering angående opvarmet eller ikke opvarmet kælder er en specifik og konkret vurdering.

15 Derfor kan to konsulenter selvfølgelig være uenige som i dette tilfælde. Det kan imidlertid ikke være korrekt, at en sådan uenighed kan medvirke til udløsning af en sanktion i form af en advarsel. Angående ejendommens arealer mener jeg, at de registrerede afvigelser, bortset fra kælder, må være indenfor, hvad der kan tolereres. Kælderen fraregnet gav det en forskel i beregnet varmeforbrug på under 1 %. Derfor mener jeg samlet, at dette energimærke er udført retvisende og korrekt. Det kan oplyses, at der ikke er fremsendt nyt energimærke til kunden. [ ] Retsgrundlag Fra bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger citeres: Side 15 af De i 24 og 25 nævnte konsulenter skal i deres virksomhed som godkendt konsulent: 1) følge de retningslinier for deres virksomhed, som til enhver tid måtte blive udsendt fra Energistyrelsen eller de i 27 eller 28 nævnte udvalg, [ ] 7) indberette til pågældende udvalg om udarbejdede energimærkninger indenfor en frist, som fastsættes af udvalget, 8) indsende supplerende dokumentation for energimærkningen efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen eller pågældende udvalg, 9) følge anvisninger fra pågældende udvalg om kvalitetskontrol af energimærkning m.v. og efterkomme afgørelser i klagesager efter 30. [ ] 29. [ ] Stk. 3. Udvalgene varetager følgende opgaver i forbindelse med godkendelse af konsulenter: 1) Behandle ansøgninger om optagelse som konsulent og godkende konsulenter. 2) Føre tilsyn med konsulenternes arbejde og træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre kvaliteten af arbejdet. 3) Behandle klager over konsulenter, jf. 30.

16 4) Behandle spørgsmål om fratagelse af godkendelse. 30. Ejere af ejendomme eller andre, som har ladet udarbejde energimærkning eller ladet konsulenterne udføre andre ydelser i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, kan klage til de i 27 og 28 nævnte udvalg over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende konsulenternes ydelser. Udvalget giver klageren og konsulenten skriftlig underretning om sin afgørelse af klagen. Stk. 2. Udvalgene kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge konsulenten at berigtige fejl og mangler i energimærkning eller, hvis særlige omstændigheder taler for det, lade en anden konsulent udarbejde ny energimærkning. Tilsvarende gælder for andre ydelser, som konsulenterne har udført i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter. Stk. 3. Udvalgene kan inddrage godkendelsen af en konsulent 1) hvis konsulenten overtræder bestemmelserne i kap. 2-4 om udarbejdelsen af energimærkning eller bestemmelser om udførelse af andre ydelser, som konsulenterne udfører i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, 2) i tilfælde af gentagne fejl i energimærkning eller energiplan eller andre ydelser som nævnt i nr. 1 eller 3) ved overtrædelse af bestemmelserne i 26. [ ] Side 16 af 17 Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt det var berettiget, at Registreringsudvalget ved sin afgørelse pålagde klager at berigtige energimærket, samt at klager blev tildelt en advarsel. Grundlaget for afgørelsen er energimærke [...] vedrørende ejendommen Bygvænget [...] Klager udfærdigede energimærket den 13. december Registreringsudvalget har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at klager fejlagtigt har indregnet ejendommens kælder i det samlede opvarmede areal, samt at klager derudover har fejlregistreret ejendommens ydermur, terrændæk og kældergulv, vinduer og glasdøre og b-faktor for varmerør. Fejlene medførte samlet set en afvigelse i beregningen af ejendommens årlige varmeforbrug på 29 %. Klager har til støtte for klagen navnlig gjort gældende, at det pågældende kælderareal skulle indregnes, idet den normalt er opvarmet og benyttet til bebo-

17 else, samt at han ikke er enig i kontrollantens opmåling af ejendommens arealer. Energiklagenævnet bemærker, at de af klager udfærdigede fejlregistreringer vedrørende ejendommens ydermur, terrændæk og kældergulv, vinduer og glasdøre og b-faktor for varmerør kun udgør nogle mindre væsentlige afvigelser i forhold til kontrollantens beregninger. Med hensyn til opmåling af en ejendoms areal, herunder kælderareal, er det nævnets udgangspunkt, at kælderarealer kan medregnes som opvarmet areal, hvis de er indrettet til beboelse, og lovligt kan anvendes som sådan. Det kan derfor kræves, at klager dokumenterer, at dette krav var opfyldt. Som sagen er forelagt nævnet finder nævnet ikke, at klager har dokumenteret de tte. Side 17 af 17 Da fejlregistreringen af ejendommens opvarmede areal ved fejlagtig inddragelse af kælderarealet sammenholdt med de øvrige og mindre væsentlige fejlregistreringer vedrørende ejendommens ydermur, terrændæk og kældergulv, vinduer og glasdøre og b-faktor for varmerør medførte en ikke ubetydelig afvigelse imellem klagers registreringer og kontrolberegningerne for ejendommens varmeforbrug, finder nævnet at kunne tiltræde, at der samlet set er tale om væsentlige fejl, der må tilskrives klagers manglende omhu ved uda r- bejdelse af energimærket. Klager har derfor udvist forsømmelighed ved sit arbejde som særlig sagkyndig. Da formålet med tilsynsordningen og sanktionerne er hensynet til, at ordningen er velfungerende og nyder tillid hos modtagerne af energimærkerne, finder nævnet, at sanktionen i form af pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke og tildeling af advarsel er passende bestemt. Nævnet finder herefter, at Registreringsudvalgets afgørelse bør stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 10. juni 2005 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. juni Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

18 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt fuldmægtig Side 18 af 17

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 26. januar 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 30. november 2005 tildeling af sanktioner

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 14. april 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Pålæg om tilbagebetaling af opkrævet honorar til kunde som følge

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 25. maj 2005 tildeling af advarsel og

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager], Vanløse over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 11. maj 2004 Tildeling af advarsel

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 9. december 2005 inddragelse af godkendelse

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Erik Bech v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 13. august 2012.

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret udgave af afgørelsen Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 17. november 2005 Pålæg om berigtigelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Grønnegade 5A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-008084 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pontoppidansvej 15 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-084777 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Palle Ørtoft v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærskiftevej 63 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-007281 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, ny bygning

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, ny bygning Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkning, ny bygning 1 Teknisk Revision af Energimærkning, ny bygning J. EM9.2.48 Ejer: Jens Jensen OVERORDNET INDDELING AF SKEMAET Ejendoms adresse:

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200012749 Gyldigt 5 år fra: 22-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200012749 Gyldigt 5 år fra: 22-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers Gade 22 8900 Randers 730-017809-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanevej 13 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020403 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 8. juli 2005 pålæg om berigtigelse af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 8. juli 2005 pålæg om berigtigelse af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [... (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 8. juli 2005 pålæg om berigtigelse af

Læs mere

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring.

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Jim Riel A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 1. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosevænget 2 Postnr./by: 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012334 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Marie

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere