D O M V.L. B Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M V.L. B 3173 12. Indledning"

Transkript

1 D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B Thy-Mors Energi Service A/S (advokat Martin Christian Kruhl, Aarhus) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank Mors af 2011 A/S) (advokat Rune Derno, København) Indledning Den 26. juni 2011 indgik Fjordbank Mors A/S i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (Bankpakke III) aftale med sagsøgte, FS Finans IV A/S, der er et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S, en betinget overdragelsesaftale, hvorefter bankens aktiver og en del af bankens passiver blev overdraget til FS Finans IV A/S. Overtagelsesdagen blev i aftalens punkt 3.2 fastsat til fredag den 24. juni 2011 kl Forud for den indgåede aftale havde sagsøgeren, Thy-Mors Energi Service A/S, i løbet af den 24. juni 2011 foretaget nettohævninger på i alt kr. på deres erhvervskreditkonto i banken, ligesom Thy- Mors Energi Service A/S den 24. juni 2011 om eftermiddagen havde forsøgt at overføre/hæve yderligere et beløb på 3 mio. kr. fra kontoen, hvilket af banken blev nægtet gennemført. Sagen drejer sig om, hvorvidt Fjordbank Mors A/S og FS Finans IV A/S ved den indgåede overdragelsesaftale har været berettiget til med virkning for bankens kreditorer, herunder indskydere og dermed med virkning for Thy-Mors Energi Service A/S at tillægge aftalen retsvirkninger fra et tidspunkt, der ligger forud for aftaletidspunktet den 26. juni 2011.

2 - 2 - Hvis dette ikke er tilfældet, drejer sagen sig endvidere om, hvorvidt Fjordbank Mors A/S den 24. juni 2011 var berettiget til at nægte Thy-Mors Energi Service A/S adgang til at hæve det anførte beløb på 3 mio. kr. på erhvervskreditkontoen, og om FS Finans IV A/S i benægtende fald er forpligtet til at dække Thy-Mors Energi Service A/S tab som følge heraf. Påstande mv. Thy-Mors Energi Service A/S har nedlagt påstand om, at FS Finans IV A/S dømmes til at betale ,71 kr., subsidiært ,71 kr. med tillæg af rente efter rentelovens 5, stk. 1, fra den 27. august FS Finans IV A/S har påstået frifindelse. Thy-Mors Energi Service A/S principale påstand er opgjort som forskellen mellem det beregnede tab i den situation, hvor opgørelsen af selskabets nettotilgodehavende i Fjordbank Mors A/S sker pr. 24. juni 2011 kl , og det beregnede tab i den situation, hvor opgørelsen af selskabets nettotilgodehavende i banken sker pr. 26. juni Den subsidiære påstand udgør Thy-Mors Energi Service A/S krav for det tilfælde, at tilbageholdelsen af beløbet på 3 mio. kr. måtte have været berettiget. Thy-Mors Energi Service A/S har vedrørende påstandene udarbejdet følgende opgørelser: Sagsøgers tab hvis opgørelse pr. den 24. juni 2011 kl Saldi pr. den 24. juni 2011, kl kr ,47 (-) Indskydergarantien (Euro ) kr ,00 Saldi efter fradrag af indskydergarantien kr ,47 (-) Endelig dividende på 86% kr ,07 Sagsøgers tab kr ,40 Sagsøgers tab hvis opgørelse pr. den 26. juni 2011 (aftaleindgåelsen) Saldi pr. den 24. juni 2011, kl kr ,47 (-) Nettohævninger foretaget den 24. juni 2011 kr ,66 (-) Ikke-gennemført overførelse til Nordea kr ,00 Saldi pr. den 26. juni 2011 kr ,81 (-) Indskydergarantien (Euro ) kr ,00 Saldi efter fradrag af indskydergarantien kr ,81

3 - 3 - (-) Endelig dividende på 86% kr ,12 Sagsøgers tab kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte (principal påstand): Sagsøgers tab (opgørelse pr. 24. juni 2011) kr ,40 (-) Sagsøgers tab (opgørelse pr. 26. juni 2011) kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte kr ,71 Sagsøgers tab hvis de kr ikke medregnes: Saldi pr. den 24. juni 2011, kl kr ,47 (-) Nettohævninger foretaget den 24. juni 2011 kr ,66 Saldi pr. den 26. juni 2011 kr ,81 (-) Indskydergarantien (Euro ) kr ,00 Saldi efter fradrag af indskydergarantien kr ,81 (-) Endelig dividende på 86% kr ,12 Sagsøgers tab kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte (subsidiær påstand): Sagsøgers tab (opgørelse pr. 24. juni 2011) kr ,40 (-) Sagsøgers tab (opgørelse pr. 26. juni 2011) kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte kr ,71 Der er enighed om selve den beløbsmæssige opgørelse af kravene. Sagens nærmere omstændigheder Overdragelsen til Finansiel Stabilitet A/S mv. Om morgenen den 24. juni 2011 åbnede Fjordbank Mors A/S-aktien i kurs 16,5, og aktien kom i løbet af formiddagen yderligere under pres bl.a. som følge af rygter i markedet om, at banken var nødlidende. Ved middagstid samme dag modtog bankens ledelse i høring udkast til afgørelse af 24. juni 2011 fra Finanstilsynet vedrørende opfyldelse af solvenskrav, og kl udsendte bankens ledelse en selskabsmeddelelse, hvorefter ledelsen anmodede NASDAQ OMX Copenhagen om at standse handlen med de af banken udstedte aktier og obligationer. Den 24. juni 2011 om aften modtog bankens ledelse Finanstilsynet afgørelse af s.d., hvorefter der blev fremsat krav om yderligere nedskrivninger og fastsat nyt individuelt solvenskrav. Bankens ledelse udsendte senere samme aften meddelelse om, at ledelsen havde

4 - 4 - truffet beslutning om at lade banken afvikle under Bankpakke III. Efter forhandlinger i løbet af weekenden den 25. og 26. juni 2011 blev der den 26. juni 2011 indgået en betinget overdragelsesaftale, hvorefter Fjordbank Mors A/S i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet overdrog sine aktiver og en del af sine passiver til Fjordbank Mors af 2011 A/S (nu FS Finans IV A/S). Det fremgår af overdragelsesaftalens pkt. 3.2 om overtagelsesdagen, at Overdragelsen sker på Afviklingstidspunktet med virkning pr. den 24. juni 2011 kl Den foreløbige overdragelsessum for aktiverne er i aftalens pkt. 9.1 fastsat til kr. Om berigtigelsen af den foreløbige overdragelsessum hedder det i aftalens pkt. 9.2: Den Foreløbige Overdragelsessums berigtigelse Den Foreløbige Overdragelsessum berigtiges således: a) Datterselskabet overtager de I henhold til punkt 10 nedenfor angivne ikkeefterstillede gældsposter og øvrige forpligtelser pr. udgangen af dagen før Overtagelsesdagen, jf. LFS 16 g, stk. 4 og 5, svarende til DKK b) Datterselskabet får en skyldig mellemregning til Banken i henhold til LFS 16 g, stk. 4 og stk. 6 og 7, på DKK ( Mellemregningen ). Mellemregningens størrelse er fastsat af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. Garantifondsloven 5, stk. 7. Mellemregningen anvendes til efterregulering af den Foreløbige Overdragelsessum, jf. punkt De I henhold til punkt 10 overtagne gældsposter og øvrige forpligtelser (inklusiv renter indtil Overtagelsesdagen) og Mellemregningen optages i den foreløbige overtagelsesbalance Af overdragelsesaftalens pkt. 10 om gældsposter og andre forpligtelser fremgår, at datterselskabets overtagelse af forpligtelser omfatter foranstillede forpligtelser, sikrede forpligtelser og en andel af de øvrige ikke-efterstillede forpligtelser. I aftalens pkt hedder det vedrørende de øvrige ikke-efterstillede forpligtelser bl.a. Øvrige gældsposter m.v. Datterselskabet overtager Bankens øvrige gældsposter og forpligtelser, inklusiv

5 - 5 - renter indtil Overtagelsesdagen, som i Bankens konkursbo skulle dækkes som simple krav i henhold til Konkurslovens 97, idet overdragelsen heraf dog kun omfatter den forholdsmæssige andel svarende til 73,6 % af den enkelte gældspost eller forpligtelse, som er nødvendig til berigtigelse af den Foreløbige Overdragelsessum for aktiverne, ud over den berigtigelse, som finder sted ved Datterselskabets overtagelse af gældsposter og forpligtelser i henhold til punkt 10.1 og 10.2 ovenfor og Mellemregningen. Den 27. juni 2011 blev Fjordbank Mors A/S erklæret konkurs. I kurators redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1, af 11. juli 2011, der blev sendt til bl.a. Thy-Mors Energi Service A/S, er konkursdagen angivet som skæringstidspunkt for beregningen af dividende af indskydernes eventuelle udækkede indlån. Den 21. juli 2011 udsendte kurator en berigtigelse til redegørelsen, hvorefter skæringstidspunktet blev angivet til overtagelsestidspunktet den 24. juni 2011 kl På baggrund af en ny værdiansættelse af aktiver og passiver blev dividendeprocenten ved Finansiel Stabilitet A/S meddelelse af 21. december 2011 forhøjet fra 73,6 % til 86 %. De foretagne hævninger mv. Det fremgår af sagens oplysninger, at saldoen på Thy-Mors Energi Service A/S erhvervskreditkonto i Fjordbank Mors A/S den 24. juni 2011 var på ca. 13,9 mio. kr., og at saldoen herefter i løbet af formiddagen den 24. juni 2011 forud for bankens selskabsmeddelelse kl til Nasdaq i kraft af en række betalinger og med fradrag af en mindre indbetaling blev nedbragt med netto ,384 kr., således at saldoen herefter udgjorde ca. 3,6 mio. kr. Senere samme dag henholdsvis kl og blev yderligere beløbet på 3 mio. kr. via netbank forsøgt overført/hævet fra samme konto til Thy-Mors Energi Service A/S konto i Nordea Bank Danmark A/S. Det er ubestridt, at kontoen i Fjordbank Mors A/S var en almindelig anfordringskonto. Forklaringer Jens Søgaard, Torben Sørensen og Bo Holse har afgivet forklaring for landsretten.

6 - 6 - Direktør Jens Søgaard har forklaret, at han er administrerende direktør for Thy-Mors Energi Service A/S. I 2011 benyttede selskabet ud over Fjordbank Mors primært Nordea, Sparekassen Thy og Thisted Sparekasse som pengeinstitutter, men selskabet benyttede også andre pengeinstitutter. Det var Nordea, som blev benyttet til at tage imod de store cash-flow, når der skete indbetalinger fra kunder. Baggrunden herfor var, at selskabet anså Nordea som det mest sikre pengeinstitut. Der kunne være indeståender på op til 200 mio. kr. Da selskabet er et lokalt energiselskab ejet af borgerne, har der været en tradition for at benytte lokale pengeinstitutter, hvilket er baggrunden for, at selskabet ikke udelukkende har benyttet Nordea. Den 24. juni 2011 ved 14-tiden var han i regnskabsafdelingen, hvor han fik at vide, at der var problemer med at overføre penge til Nordea, og han blev senere bekendt med, at netbank var blevet lukket. Det var i overensstemmelse med selskabets sædvanlige praksis, at man på ugens sidste dag overførte overskydende likviditet fra de mindre pengeinstitutter til Nordea, hvilket også var baggrunden for den ønskede overførsel på 3 mio. kr. Torben Sørensen har forklaret, at han er tidligere administrerende direktør i Fjordbank Mors. Den 24. juni 2011 omkring middagstid modtog banken Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring. Der var en ganske kort høringsfrist, vist nok på nogle timer, hvorefter banken senere samme dag modtog Finanstilsynets afgørelse. Baggrunden for spærringen af netbank var, at der var opstået rygter i markedet om bankens finansielle situation. Pressen havde bl.a. henvendt sig i flere omgange. Af hensyn til at stille bankens kreditorer mv. lige i tilfælde af, at banken måtte gå ned, blev det derfor besluttet at spærre for netbank. Som han husker det, var det Finansiel Stabilitet, der sammen med bankens rådgivere fastlagde skæringsdagen til den 24. juni 2011 kl Baggrunden herfor var, at banken i løbet af fredagen var kommet under et vist pres, og med den valgte skæringsdag ønskede man at sikre, at der ikke skete en forfordeling blandt de enkelte kreditorer og kunder. Der var også en vis logik i at fastlægge skæringstidspunktet til fredag den 24. juni, da spærringen af netbank og spærringen for kassehævninger var sket i løbet af fredagen, og da rygterne i markedet løb, allerede inden banken nåede at reagere.

7 - 7 - Bo Holse har forklaret, at han var advokat for Fjordbank Mors og havde et tæt samarbejde med banken på det pågældende tidspunkt. Han blev ringet op af Torben Sørensen den 22. juni 2011 sidst på eftermiddagen og blev orienteret om situationen, herunder at Finansiel Stabilitet var involveret. Han begyndte herefter at arbejde med sagen og udarbejde de nødvendige dokumenter med henblik på fredag morgen at kunne bistå direktionen i det videre forløb. Han var helt sikkert også i kontakt med direktionen i løbet af torsdagen. Fra bankens side havde man ikke opgivet håbet om at kunne fortsætte som pengeinstitut, men med det kendskab han havde til Finanstilsynets praksis på det pågældende tidspunkt, anså han en afvikling for nærliggende. Han var i banken fra fredag morgen, og kl modtog banken Finanstilsynets udkast til afgørelse. Banken havde en frist på 45 minutter til at komme med bemærkninger til udkastet, men da bestyrelsen ikke havde mulighed for inden for denne korte frist at forholde sig til udkastet, blev fristen forlænget til samme dag kl Der var mange aktører involveret i processen, og det lykkedes ikke fuldt ud at holde forhandlingerne skjult for offentligheden. Banken blev således i løbet af fredagen flere gange kontaktet af pressen, da der var opstået rygter om, at banken ville blive overtaget af Finansiel Stabilitet, og banken havde som børsnoteret selskab til en vis grad pligt til at reagere på rygterne. I konsekvens heraf blev det herefter bl.a. besluttet at anmode om en børspause, således at al handel med aktier og obligationer blev suspenderet, ligesom der blev spærret for netbank. Formålet var at sikre en ligebehandling af bankens kreditorer, herunder indskyderne, og undgå en forfordeling på grund af tilfældigheder. Finanstilsynet var meget opmærksom på, at der ikke måtte komme et run på banken, hvilket ville skabe en betydelig utryghed i branchen. Finanstilsynet frygtede et scenarie, hvor alle kunder ønskede at hæve deres indskud. Han var ikke selv involveret i fastlæggelsen af skæringsdagen, men der blev kørt en succesfuld prøvekørsel med et fuldt datagrundlag ved skiftet mellem torsdag og fredag. Det er hans opfattelse, at den 24. juni 2011 kl som følge heraf og for at komme ud over, at der i løbet af fredagen kunne være foretaget hævninger m.v. i ond tro, blev valgt som skæ-

8 - 8 - ringsdag. Det var Finansiel Stabilitet, der ønskede denne skæringsdag. Han husker det ikke, men det var givetvis sådan, at den pågældende skæringsdag blev fastlagt allerede fredag aften. De korte høringsfrister skyldtes, at gennemførslen skulle kunne ske meget hurtigt, og afgørelsen om, at banken ikke kunne fortsætte som pengeinstitut, var reelt truffet af Finanstilsynet. Hvis banken ikke havde ønsket at medvirke til en ordning, ville Finanstilsynet med sikkerhed have tilbagetrukket licensen til at drive pengeinstitut med udgangen af søndag, og det ville herefter være endt med en konkurs. Det ville have indebåret en helt uoverskuelig situation, hvor samtlige kunder bl.a. kunne have risikeret, at deres indeståender var blevet låst fast i meget lang tid. Procedure Thy-Mors Energi Service A/S har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at baggrunden for indførelsen af afviklingsordningen i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet var at skabe et klart alternativ til betalingsstandsning og konkurs, hvilket taler imod, at det inden for rammerne af afviklingsordningen skulle være muligt arbitrært at fastlægge et opgørelsestidspunkt bagud i tid. Det fremgår af såvel afviklingsordningens generelle forarbejder som af 16 f, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet, at der er tale om en frivillig ordning, der skal forelægges for pengeinstituttets generalforsamling. Indskyderne skal ikke efterfølgende risikere at skulle stilles ringere ved, at skæringstidspunktet for deres dækning fastsættes arbitrært med tilbagevirkende kraft. Afviklingsordningen er således ikke udtryk for et tilbud, men derimod en ved lov fastsat ordning for afvikling af nødlidende pengeinstitutter, der er pligtmæssig for datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S. En af grundstenene i afviklingsordningen er endvidere hurtighed, og det savner derfor mening, hvis det inden for afviklingsordningens rammer skulle være muligt arbitrært at fastsætte et skæringstidspunkt med tilbagevirkende kraft. 16 i, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet fastslår, at indskydernes dækning skal opgøres på overdragelsestidspunktet. Overdragelsestidspunktet må anses for tidspunktet for indgåelsen af overdragelsesaftalen, og bestemmelsen fastlægger dermed det tidligste skæringstidspunkt. 16 g i loven regulerer overdragelsesaftalen og ikke opgørelsen af indskydernes dækning, og

9 - 9 - overtagelsesdatoen i overdragelsesaftalen skal fastsættes med respekt af opgørelsestidspunktet i 16 i, stk. 1. Overtagelsesdatoen kan derfor tidligst være aftaleindgåelsestidspunktet. Afviklingsordningen er indrettet, så den virker i samspil med reglerne i garantifondsloven, og det er en EU-retlig betingelse for Garantifondens medvirken til en afvikling, at der er tale om indisponible indskud. Kravet om, at der skal være tale om et indisponibelt indskud, fremgår også af forarbejderne til garantifondsloven, der således i fuld overensstemmelse med 16 i, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet forudsætter, at der er indgået en overdragelsesaftale, førend betingelsen om et indisponibelt indskud er opfyldt. Sagsøgerens indskud, dvs. indeståendet på anfordringskontoen, var ikke indisponibelt om formiddagen den 24. juni 2011, idet der om formiddagen blev foretaget nettohævninger på kontoen på i alt kr. Forarbejderne til 16 g i lov om finansiel stabilitet omtaler de almindelige principper for debitorskifte, hvilket tilsiger, at afviklingsordningen skal fortolkes i overensstemmelse med dansk rets almindelige principper om aftalers tredjemandsvirkninger, og to parter kan derfor ikke indgå en aftale og tillægge den tilbagevirkende kraft for den ene parts kreditorer. Forarbejderne til lovens 16 støtter, at skæringstidspunktet tidligst kan være ved aftaleindgåelsen, idet der i modsat fald opstår en mellemperiode fra skæringstidspunktet til aftaleindgåelsen, hvor det nødlidende pengeinstituts kunder ikke skulle kunne anmelde erstatningskrav over for datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S. Hvis skæringstidspunktet skulle kunne fastsættes arbitrært alene begrænset af sagsøgtes selvopfundne saglighedskriterium, åbnes der for en vilkårlighed, der under alle omstændigheder ikke kan have været lovgivers hensigt. Thy-Mors Energi Service A/S har endvidere gjort gældende, at det var uberettiget og ansvarspådragende for Fjordbank Mors A/S at spærre Thy-Mors Energi Service A/S anfordringskonto, hvorfor Fjordbank Mors A/S er erstatningsansvarlig over for Thy-Mors Energi Service A/S for selskabets tab som følge heraf, hvilket isoleret set kan opgøres til kr. Spærringen skete efter det oplyste for at forhindre omstødelige dispositioner, og FS Finans IV A/S har ikke løftet bevisbyrden for, at en overførsel af 3 mio. kr. fra anfordringskontoen til Thy-Mors Energi Service A/S konto i Nordea ville have været omstødelig. Kravet er anmeldt

10 rettidigt over for FS Finans IV A/S i medfør af 16 h i lov om finansiel stabilitet, og anmeldelsen skal vurderes efter afviklingsordningens regler og ikke efter konkursretlige principper. Selv hvis dette var tilfældet, foreligger der hverken identitet eller dobbeltanmeldelse. FS Finans IV A/S har til støtte for frifindelsespåstanden overordnet gjort gældende, at afregning af dividende til Thy Mors Energi Service A/S er sket på grundlag af korrekte beregninger, og at Thy Mors Energi Service A/S derfor allerede har modtaget den betaling, som selskabet har krav på. FS Finans IV A/S har til støtte herfor nærmere anført, at selskabet i henhold til aftalen mellem Fjordbank Mors A/S og Finansiel Stabilitet A/S har en forpligtelse til at tilbyde alle simple kreditorer en delvis dækning af deres tilgodehavender opgjort på overtagelsesdagen, der er aftalt til den 24. juni 2011 kl Lov om finansiel stabilitet indeholder ikke regler, der indebærer, at overtagelsesdagen skal være sammenfaldende med tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse eller med tidspunktet for det nødlidende instituts konkurs. Der er således ikke efter loven noget til hinder for, at banken og Finansiel Stabilitet A/S indgik aftale om, at overtagelsesdagen var den 24. juni Thy Mors Energi Service A/S har derfor ikke krav på at blive stillet som om overtagelsesdagen er sammenfaldende med tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse den 26. juni Det er ikke korrekt, at overdragelsesaftalen med bindende virkning for Thy-Mors Energi Service A/S er indgået med tilbagevirkende kraft, og at aftalen for Thy Mors Energi Service A/S medfører et tvungent debitorskifte til en bestemt dato. FS Finans IV A/S overtagelse af passiver har karakter af et tilbud til bankens kreditorer, herunder indskydere om delvis dækning fra sagsøgte. Der er ikke tale om regulering i form af tvungent debitorskifte. Det fremgår også flere steder af forarbejderne til lovens bestemmelser, at overtagelse af passiver sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Det følger heraf, at den enkelte kreditor kan nægte at lade sig overtage og i stedet gøre sit fulde krav gældende mod det nødlidende pengeinstitut. Overdragelsen af bankens virksomhed sker ved en almindelig civilretlig aftale mellem banken og Finansiel Stabilitet A/S. Indholdet af aftalen er i et vist omfang lovbundet, men lov om Finansiel Stabilitet giver ikke enkeltvirksomheder og borgere særlige rettigheder over for aftalens parter.

11 Heller ikke garantifondsloven eller direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 indeholder regulering af eller bygger på særlige forudsætninger om fastsættelsen af overtagelsestidspunktet i forbindelse med overdragelse i medfør af reglerne i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet. Der kan heller ikke af direktivet eller forarbejderne hertil udledes noget krav om, at overdragelsesdatoen og overdragelsestidspunktet skal være sammenfaldende. Det gøres endvidere gældende, at beslutningen om at spærre adgangen til konti, hvis indestående oversteg garantifondens indskyderdækning på modværdien af Euro, blev truffet af ledelsen i Fjordbank Mors A/S med henblik på at sikre ligelig fyldestgørelse af alle usikrede kreditorer. Ledelsen var forpligtet til at iværksætte spærringen, da det stod klart, at banken ikke kunne opfylde kapitalkravene og formentlig ville gå konkurs uden umiddelbar udsigt til fuld dækning af bankens simple kreditorer. Beslutningen om at spærre kontiene var derfor ikke erstatningspådragende for banken eller dens ledelse. Under alle omstændigheder blev beslutningen om spærring af netbank truffet af ledelsen i Fjordbank Mors A/S, og der er efter kontraktretlige eller erstatningsretlige regler ikke noget grundlag for at rejse krav mod FS Finans IV A/S i anledning heraf. FS Finans IV A/S forpligtelse til at overtage en andel af de opgjorte kreditorkrav pr. 24. juni 2011 kl påvirkes ikke beløbsmæssigt af, hvilke hævninger Thy-Mors Energi Service A/S måtte have ønsket at foretage om formiddagen den 24. juni Selv hvis overtagelsesdagen havde været den 26. juni 2011, ændrer det ikke på, at Thy-Mors Energi Service A/S de facto ikke fik lov at hæve sit indestående, og at Thy-Mors Energi Service A/S derfor har opnået dividende af hele indeståendet pr. 24. juni 2011 kl Hvis spærringen af kontoen var uberettiget, kunne Thy-Mors Energi Service A/S derfor ikke anmelde et erstatningskrav som følge heraf, da kravet herved ville blive anmeldt og opnå dækning to gange. Hvis overtagelsesdagen havde været aftalt til den 26. juni 2011, ville flytningen af 3 mio. kr. fra Thy-Mors Energi Service A/S anfordringskonto til kontoen i Nordea den 24. juni 2011 under alle omstændigheder have haft karakter af en omstødelig betaling, jf. konkurslovens 74.

12 Landsrettens begrundelse og resultat Afvikling af et nødlidende pengeinstitut under Bankpakke III sker ved, at pengeinstituttet indgår en overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet A/S. Rammerne for en sådan overdragelsesaftale er fastlagt i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet. Lovens regulering af vilkårene for aftalen er ikke udtømmende, og parterne har derfor frihed til inden for de grænser, der gælder for anden aftaleindgåelse, selv at udfylde og supplere lovens bestemmelser. Ifølge lovens 16 g, stk. 4, berigtiges den foreløbige overdragelsessum ved, at et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S overtager ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen, og efter lovens 16 i, stk. 1, skal datterselskabet på overdragelsestidspunktet opgøre de enkelte indskyderes dækning i det nødlidende pengeinstitut i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer. Der kan hverken i lov om finansiel stabilitets ordlyd eller forarbejder udledes noget krav eller nogen forudsætning om, hvornår i forhold til overdragelsestidspunktet passiverne skal overtages, og parterne kan derfor frit indgå aftale herom, idet en sådan aftale dog som følge af Finansiel Stabilitet A/S særlige status og det nødlidende pengeinstituts forpligtelser over for sine kreditorer m.v. dog må antages at skulle være sagligt begrundet. Overdragelsesaftalen mellem Fjordbank Mors A/S og Finansiel Stabilitet A/S blev indgået den 26. juni 2011, og overtagelsesdagen blev fastsat til den 24. juni 2011 kl Der er efter oplysningerne om forholdene i Fjordbank Mors A/S, og uanset at der også kunne have været valgt et andet tidspunkt, ikke grundlag for at fastslå, at det fastsatte overtagelsestidspunkt var usagligt. Lov om finansiel stabilitet indeholder ikke hjemmel til tvunget debitorskifte, og overtagelsen af Fjordbank Mors A/S passiver i henhold til overdragelsesaftalen med Finansiel Stabilitet A/S skete på frivilligt grundlag, jf. herved bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriets høringsnotat af 14. april 2010 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet m.v., hvorefter de almindelige regler om debitorskifte finder anvendelse i forbindelse med datterselskabets overtagelse af den forholdsmæssige overtagelse af passiverne.

13 Thy-Mors Energi Service A/S havde således ingen pligt til at lade sine aktiver i Fjordbank Mors A/S overtage af FS Finans IV A/S, men kunne have valgt at gøre sit krav gældende mod Fjordbank Mors A/S konkursbo, og der er ikke efter almindelige obligationsretlige regler, herunder reglerne om aftalers retsvirkninger i forhold til tredjemand, grundlag for at fastslå at det i forhold til kreditorerne har været uberettiget at fastsætte overtagelsesdagen som sket. Der er mellem parterne enighed om, at der i det hele skal ske frifindelse, hvis FS Finans IV A/S var berettiget til at fastsætte overtagelsestidspunktet til den 24. juni 2011 kl Herefter, og da de synspunkter, som Thy-Mors Energi Service A/S i øvrigt har gjort gældende, ikke kan føre til et andet resultat, tager landsretten FS Finans IV A/S påstand om frifindelse til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Thy-Mors energi Service betale sagsomkostninger for landsretten med i alt kr. Beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. T h i k e n d e s f o r r e t: FS Finans IV A/S frifindes Thy-Mors Energi Service A/S skal betale sagens omkostninger til FS Finans IV A/S med kr. De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere