D O M V.L. B Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M V.L. B 3173 12. Indledning"

Transkript

1 D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B Thy-Mors Energi Service A/S (advokat Martin Christian Kruhl, Aarhus) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank Mors af 2011 A/S) (advokat Rune Derno, København) Indledning Den 26. juni 2011 indgik Fjordbank Mors A/S i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet (Bankpakke III) aftale med sagsøgte, FS Finans IV A/S, der er et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S, en betinget overdragelsesaftale, hvorefter bankens aktiver og en del af bankens passiver blev overdraget til FS Finans IV A/S. Overtagelsesdagen blev i aftalens punkt 3.2 fastsat til fredag den 24. juni 2011 kl Forud for den indgåede aftale havde sagsøgeren, Thy-Mors Energi Service A/S, i løbet af den 24. juni 2011 foretaget nettohævninger på i alt kr. på deres erhvervskreditkonto i banken, ligesom Thy- Mors Energi Service A/S den 24. juni 2011 om eftermiddagen havde forsøgt at overføre/hæve yderligere et beløb på 3 mio. kr. fra kontoen, hvilket af banken blev nægtet gennemført. Sagen drejer sig om, hvorvidt Fjordbank Mors A/S og FS Finans IV A/S ved den indgåede overdragelsesaftale har været berettiget til med virkning for bankens kreditorer, herunder indskydere og dermed med virkning for Thy-Mors Energi Service A/S at tillægge aftalen retsvirkninger fra et tidspunkt, der ligger forud for aftaletidspunktet den 26. juni 2011.

2 - 2 - Hvis dette ikke er tilfældet, drejer sagen sig endvidere om, hvorvidt Fjordbank Mors A/S den 24. juni 2011 var berettiget til at nægte Thy-Mors Energi Service A/S adgang til at hæve det anførte beløb på 3 mio. kr. på erhvervskreditkontoen, og om FS Finans IV A/S i benægtende fald er forpligtet til at dække Thy-Mors Energi Service A/S tab som følge heraf. Påstande mv. Thy-Mors Energi Service A/S har nedlagt påstand om, at FS Finans IV A/S dømmes til at betale ,71 kr., subsidiært ,71 kr. med tillæg af rente efter rentelovens 5, stk. 1, fra den 27. august FS Finans IV A/S har påstået frifindelse. Thy-Mors Energi Service A/S principale påstand er opgjort som forskellen mellem det beregnede tab i den situation, hvor opgørelsen af selskabets nettotilgodehavende i Fjordbank Mors A/S sker pr. 24. juni 2011 kl , og det beregnede tab i den situation, hvor opgørelsen af selskabets nettotilgodehavende i banken sker pr. 26. juni Den subsidiære påstand udgør Thy-Mors Energi Service A/S krav for det tilfælde, at tilbageholdelsen af beløbet på 3 mio. kr. måtte have været berettiget. Thy-Mors Energi Service A/S har vedrørende påstandene udarbejdet følgende opgørelser: Sagsøgers tab hvis opgørelse pr. den 24. juni 2011 kl Saldi pr. den 24. juni 2011, kl kr ,47 (-) Indskydergarantien (Euro ) kr ,00 Saldi efter fradrag af indskydergarantien kr ,47 (-) Endelig dividende på 86% kr ,07 Sagsøgers tab kr ,40 Sagsøgers tab hvis opgørelse pr. den 26. juni 2011 (aftaleindgåelsen) Saldi pr. den 24. juni 2011, kl kr ,47 (-) Nettohævninger foretaget den 24. juni 2011 kr ,66 (-) Ikke-gennemført overførelse til Nordea kr ,00 Saldi pr. den 26. juni 2011 kr ,81 (-) Indskydergarantien (Euro ) kr ,00 Saldi efter fradrag af indskydergarantien kr ,81

3 - 3 - (-) Endelig dividende på 86% kr ,12 Sagsøgers tab kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte (principal påstand): Sagsøgers tab (opgørelse pr. 24. juni 2011) kr ,40 (-) Sagsøgers tab (opgørelse pr. 26. juni 2011) kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte kr ,71 Sagsøgers tab hvis de kr ikke medregnes: Saldi pr. den 24. juni 2011, kl kr ,47 (-) Nettohævninger foretaget den 24. juni 2011 kr ,66 Saldi pr. den 26. juni 2011 kr ,81 (-) Indskydergarantien (Euro ) kr ,00 Saldi efter fradrag af indskydergarantien kr ,81 (-) Endelig dividende på 86% kr ,12 Sagsøgers tab kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte (subsidiær påstand): Sagsøgers tab (opgørelse pr. 24. juni 2011) kr ,40 (-) Sagsøgers tab (opgørelse pr. 26. juni 2011) kr ,69 Sagsøgers krav mod sagsøgte kr ,71 Der er enighed om selve den beløbsmæssige opgørelse af kravene. Sagens nærmere omstændigheder Overdragelsen til Finansiel Stabilitet A/S mv. Om morgenen den 24. juni 2011 åbnede Fjordbank Mors A/S-aktien i kurs 16,5, og aktien kom i løbet af formiddagen yderligere under pres bl.a. som følge af rygter i markedet om, at banken var nødlidende. Ved middagstid samme dag modtog bankens ledelse i høring udkast til afgørelse af 24. juni 2011 fra Finanstilsynet vedrørende opfyldelse af solvenskrav, og kl udsendte bankens ledelse en selskabsmeddelelse, hvorefter ledelsen anmodede NASDAQ OMX Copenhagen om at standse handlen med de af banken udstedte aktier og obligationer. Den 24. juni 2011 om aften modtog bankens ledelse Finanstilsynet afgørelse af s.d., hvorefter der blev fremsat krav om yderligere nedskrivninger og fastsat nyt individuelt solvenskrav. Bankens ledelse udsendte senere samme aften meddelelse om, at ledelsen havde

4 - 4 - truffet beslutning om at lade banken afvikle under Bankpakke III. Efter forhandlinger i løbet af weekenden den 25. og 26. juni 2011 blev der den 26. juni 2011 indgået en betinget overdragelsesaftale, hvorefter Fjordbank Mors A/S i henhold til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet overdrog sine aktiver og en del af sine passiver til Fjordbank Mors af 2011 A/S (nu FS Finans IV A/S). Det fremgår af overdragelsesaftalens pkt. 3.2 om overtagelsesdagen, at Overdragelsen sker på Afviklingstidspunktet med virkning pr. den 24. juni 2011 kl Den foreløbige overdragelsessum for aktiverne er i aftalens pkt. 9.1 fastsat til kr. Om berigtigelsen af den foreløbige overdragelsessum hedder det i aftalens pkt. 9.2: Den Foreløbige Overdragelsessums berigtigelse Den Foreløbige Overdragelsessum berigtiges således: a) Datterselskabet overtager de I henhold til punkt 10 nedenfor angivne ikkeefterstillede gældsposter og øvrige forpligtelser pr. udgangen af dagen før Overtagelsesdagen, jf. LFS 16 g, stk. 4 og 5, svarende til DKK b) Datterselskabet får en skyldig mellemregning til Banken i henhold til LFS 16 g, stk. 4 og stk. 6 og 7, på DKK ( Mellemregningen ). Mellemregningens størrelse er fastsat af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. Garantifondsloven 5, stk. 7. Mellemregningen anvendes til efterregulering af den Foreløbige Overdragelsessum, jf. punkt De I henhold til punkt 10 overtagne gældsposter og øvrige forpligtelser (inklusiv renter indtil Overtagelsesdagen) og Mellemregningen optages i den foreløbige overtagelsesbalance Af overdragelsesaftalens pkt. 10 om gældsposter og andre forpligtelser fremgår, at datterselskabets overtagelse af forpligtelser omfatter foranstillede forpligtelser, sikrede forpligtelser og en andel af de øvrige ikke-efterstillede forpligtelser. I aftalens pkt hedder det vedrørende de øvrige ikke-efterstillede forpligtelser bl.a. Øvrige gældsposter m.v. Datterselskabet overtager Bankens øvrige gældsposter og forpligtelser, inklusiv

5 - 5 - renter indtil Overtagelsesdagen, som i Bankens konkursbo skulle dækkes som simple krav i henhold til Konkurslovens 97, idet overdragelsen heraf dog kun omfatter den forholdsmæssige andel svarende til 73,6 % af den enkelte gældspost eller forpligtelse, som er nødvendig til berigtigelse af den Foreløbige Overdragelsessum for aktiverne, ud over den berigtigelse, som finder sted ved Datterselskabets overtagelse af gældsposter og forpligtelser i henhold til punkt 10.1 og 10.2 ovenfor og Mellemregningen. Den 27. juni 2011 blev Fjordbank Mors A/S erklæret konkurs. I kurators redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1, af 11. juli 2011, der blev sendt til bl.a. Thy-Mors Energi Service A/S, er konkursdagen angivet som skæringstidspunkt for beregningen af dividende af indskydernes eventuelle udækkede indlån. Den 21. juli 2011 udsendte kurator en berigtigelse til redegørelsen, hvorefter skæringstidspunktet blev angivet til overtagelsestidspunktet den 24. juni 2011 kl På baggrund af en ny værdiansættelse af aktiver og passiver blev dividendeprocenten ved Finansiel Stabilitet A/S meddelelse af 21. december 2011 forhøjet fra 73,6 % til 86 %. De foretagne hævninger mv. Det fremgår af sagens oplysninger, at saldoen på Thy-Mors Energi Service A/S erhvervskreditkonto i Fjordbank Mors A/S den 24. juni 2011 var på ca. 13,9 mio. kr., og at saldoen herefter i løbet af formiddagen den 24. juni 2011 forud for bankens selskabsmeddelelse kl til Nasdaq i kraft af en række betalinger og med fradrag af en mindre indbetaling blev nedbragt med netto ,384 kr., således at saldoen herefter udgjorde ca. 3,6 mio. kr. Senere samme dag henholdsvis kl og blev yderligere beløbet på 3 mio. kr. via netbank forsøgt overført/hævet fra samme konto til Thy-Mors Energi Service A/S konto i Nordea Bank Danmark A/S. Det er ubestridt, at kontoen i Fjordbank Mors A/S var en almindelig anfordringskonto. Forklaringer Jens Søgaard, Torben Sørensen og Bo Holse har afgivet forklaring for landsretten.

6 - 6 - Direktør Jens Søgaard har forklaret, at han er administrerende direktør for Thy-Mors Energi Service A/S. I 2011 benyttede selskabet ud over Fjordbank Mors primært Nordea, Sparekassen Thy og Thisted Sparekasse som pengeinstitutter, men selskabet benyttede også andre pengeinstitutter. Det var Nordea, som blev benyttet til at tage imod de store cash-flow, når der skete indbetalinger fra kunder. Baggrunden herfor var, at selskabet anså Nordea som det mest sikre pengeinstitut. Der kunne være indeståender på op til 200 mio. kr. Da selskabet er et lokalt energiselskab ejet af borgerne, har der været en tradition for at benytte lokale pengeinstitutter, hvilket er baggrunden for, at selskabet ikke udelukkende har benyttet Nordea. Den 24. juni 2011 ved 14-tiden var han i regnskabsafdelingen, hvor han fik at vide, at der var problemer med at overføre penge til Nordea, og han blev senere bekendt med, at netbank var blevet lukket. Det var i overensstemmelse med selskabets sædvanlige praksis, at man på ugens sidste dag overførte overskydende likviditet fra de mindre pengeinstitutter til Nordea, hvilket også var baggrunden for den ønskede overførsel på 3 mio. kr. Torben Sørensen har forklaret, at han er tidligere administrerende direktør i Fjordbank Mors. Den 24. juni 2011 omkring middagstid modtog banken Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring. Der var en ganske kort høringsfrist, vist nok på nogle timer, hvorefter banken senere samme dag modtog Finanstilsynets afgørelse. Baggrunden for spærringen af netbank var, at der var opstået rygter i markedet om bankens finansielle situation. Pressen havde bl.a. henvendt sig i flere omgange. Af hensyn til at stille bankens kreditorer mv. lige i tilfælde af, at banken måtte gå ned, blev det derfor besluttet at spærre for netbank. Som han husker det, var det Finansiel Stabilitet, der sammen med bankens rådgivere fastlagde skæringsdagen til den 24. juni 2011 kl Baggrunden herfor var, at banken i løbet af fredagen var kommet under et vist pres, og med den valgte skæringsdag ønskede man at sikre, at der ikke skete en forfordeling blandt de enkelte kreditorer og kunder. Der var også en vis logik i at fastlægge skæringstidspunktet til fredag den 24. juni, da spærringen af netbank og spærringen for kassehævninger var sket i løbet af fredagen, og da rygterne i markedet løb, allerede inden banken nåede at reagere.

7 - 7 - Bo Holse har forklaret, at han var advokat for Fjordbank Mors og havde et tæt samarbejde med banken på det pågældende tidspunkt. Han blev ringet op af Torben Sørensen den 22. juni 2011 sidst på eftermiddagen og blev orienteret om situationen, herunder at Finansiel Stabilitet var involveret. Han begyndte herefter at arbejde med sagen og udarbejde de nødvendige dokumenter med henblik på fredag morgen at kunne bistå direktionen i det videre forløb. Han var helt sikkert også i kontakt med direktionen i løbet af torsdagen. Fra bankens side havde man ikke opgivet håbet om at kunne fortsætte som pengeinstitut, men med det kendskab han havde til Finanstilsynets praksis på det pågældende tidspunkt, anså han en afvikling for nærliggende. Han var i banken fra fredag morgen, og kl modtog banken Finanstilsynets udkast til afgørelse. Banken havde en frist på 45 minutter til at komme med bemærkninger til udkastet, men da bestyrelsen ikke havde mulighed for inden for denne korte frist at forholde sig til udkastet, blev fristen forlænget til samme dag kl Der var mange aktører involveret i processen, og det lykkedes ikke fuldt ud at holde forhandlingerne skjult for offentligheden. Banken blev således i løbet af fredagen flere gange kontaktet af pressen, da der var opstået rygter om, at banken ville blive overtaget af Finansiel Stabilitet, og banken havde som børsnoteret selskab til en vis grad pligt til at reagere på rygterne. I konsekvens heraf blev det herefter bl.a. besluttet at anmode om en børspause, således at al handel med aktier og obligationer blev suspenderet, ligesom der blev spærret for netbank. Formålet var at sikre en ligebehandling af bankens kreditorer, herunder indskyderne, og undgå en forfordeling på grund af tilfældigheder. Finanstilsynet var meget opmærksom på, at der ikke måtte komme et run på banken, hvilket ville skabe en betydelig utryghed i branchen. Finanstilsynet frygtede et scenarie, hvor alle kunder ønskede at hæve deres indskud. Han var ikke selv involveret i fastlæggelsen af skæringsdagen, men der blev kørt en succesfuld prøvekørsel med et fuldt datagrundlag ved skiftet mellem torsdag og fredag. Det er hans opfattelse, at den 24. juni 2011 kl som følge heraf og for at komme ud over, at der i løbet af fredagen kunne være foretaget hævninger m.v. i ond tro, blev valgt som skæ-

8 - 8 - ringsdag. Det var Finansiel Stabilitet, der ønskede denne skæringsdag. Han husker det ikke, men det var givetvis sådan, at den pågældende skæringsdag blev fastlagt allerede fredag aften. De korte høringsfrister skyldtes, at gennemførslen skulle kunne ske meget hurtigt, og afgørelsen om, at banken ikke kunne fortsætte som pengeinstitut, var reelt truffet af Finanstilsynet. Hvis banken ikke havde ønsket at medvirke til en ordning, ville Finanstilsynet med sikkerhed have tilbagetrukket licensen til at drive pengeinstitut med udgangen af søndag, og det ville herefter være endt med en konkurs. Det ville have indebåret en helt uoverskuelig situation, hvor samtlige kunder bl.a. kunne have risikeret, at deres indeståender var blevet låst fast i meget lang tid. Procedure Thy-Mors Energi Service A/S har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at baggrunden for indførelsen af afviklingsordningen i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet var at skabe et klart alternativ til betalingsstandsning og konkurs, hvilket taler imod, at det inden for rammerne af afviklingsordningen skulle være muligt arbitrært at fastlægge et opgørelsestidspunkt bagud i tid. Det fremgår af såvel afviklingsordningens generelle forarbejder som af 16 f, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet, at der er tale om en frivillig ordning, der skal forelægges for pengeinstituttets generalforsamling. Indskyderne skal ikke efterfølgende risikere at skulle stilles ringere ved, at skæringstidspunktet for deres dækning fastsættes arbitrært med tilbagevirkende kraft. Afviklingsordningen er således ikke udtryk for et tilbud, men derimod en ved lov fastsat ordning for afvikling af nødlidende pengeinstitutter, der er pligtmæssig for datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S. En af grundstenene i afviklingsordningen er endvidere hurtighed, og det savner derfor mening, hvis det inden for afviklingsordningens rammer skulle være muligt arbitrært at fastsætte et skæringstidspunkt med tilbagevirkende kraft. 16 i, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet fastslår, at indskydernes dækning skal opgøres på overdragelsestidspunktet. Overdragelsestidspunktet må anses for tidspunktet for indgåelsen af overdragelsesaftalen, og bestemmelsen fastlægger dermed det tidligste skæringstidspunkt. 16 g i loven regulerer overdragelsesaftalen og ikke opgørelsen af indskydernes dækning, og

9 - 9 - overtagelsesdatoen i overdragelsesaftalen skal fastsættes med respekt af opgørelsestidspunktet i 16 i, stk. 1. Overtagelsesdatoen kan derfor tidligst være aftaleindgåelsestidspunktet. Afviklingsordningen er indrettet, så den virker i samspil med reglerne i garantifondsloven, og det er en EU-retlig betingelse for Garantifondens medvirken til en afvikling, at der er tale om indisponible indskud. Kravet om, at der skal være tale om et indisponibelt indskud, fremgår også af forarbejderne til garantifondsloven, der således i fuld overensstemmelse med 16 i, stk. 1, i lov om finansiel stabilitet forudsætter, at der er indgået en overdragelsesaftale, førend betingelsen om et indisponibelt indskud er opfyldt. Sagsøgerens indskud, dvs. indeståendet på anfordringskontoen, var ikke indisponibelt om formiddagen den 24. juni 2011, idet der om formiddagen blev foretaget nettohævninger på kontoen på i alt kr. Forarbejderne til 16 g i lov om finansiel stabilitet omtaler de almindelige principper for debitorskifte, hvilket tilsiger, at afviklingsordningen skal fortolkes i overensstemmelse med dansk rets almindelige principper om aftalers tredjemandsvirkninger, og to parter kan derfor ikke indgå en aftale og tillægge den tilbagevirkende kraft for den ene parts kreditorer. Forarbejderne til lovens 16 støtter, at skæringstidspunktet tidligst kan være ved aftaleindgåelsen, idet der i modsat fald opstår en mellemperiode fra skæringstidspunktet til aftaleindgåelsen, hvor det nødlidende pengeinstituts kunder ikke skulle kunne anmelde erstatningskrav over for datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S. Hvis skæringstidspunktet skulle kunne fastsættes arbitrært alene begrænset af sagsøgtes selvopfundne saglighedskriterium, åbnes der for en vilkårlighed, der under alle omstændigheder ikke kan have været lovgivers hensigt. Thy-Mors Energi Service A/S har endvidere gjort gældende, at det var uberettiget og ansvarspådragende for Fjordbank Mors A/S at spærre Thy-Mors Energi Service A/S anfordringskonto, hvorfor Fjordbank Mors A/S er erstatningsansvarlig over for Thy-Mors Energi Service A/S for selskabets tab som følge heraf, hvilket isoleret set kan opgøres til kr. Spærringen skete efter det oplyste for at forhindre omstødelige dispositioner, og FS Finans IV A/S har ikke løftet bevisbyrden for, at en overførsel af 3 mio. kr. fra anfordringskontoen til Thy-Mors Energi Service A/S konto i Nordea ville have været omstødelig. Kravet er anmeldt

10 rettidigt over for FS Finans IV A/S i medfør af 16 h i lov om finansiel stabilitet, og anmeldelsen skal vurderes efter afviklingsordningens regler og ikke efter konkursretlige principper. Selv hvis dette var tilfældet, foreligger der hverken identitet eller dobbeltanmeldelse. FS Finans IV A/S har til støtte for frifindelsespåstanden overordnet gjort gældende, at afregning af dividende til Thy Mors Energi Service A/S er sket på grundlag af korrekte beregninger, og at Thy Mors Energi Service A/S derfor allerede har modtaget den betaling, som selskabet har krav på. FS Finans IV A/S har til støtte herfor nærmere anført, at selskabet i henhold til aftalen mellem Fjordbank Mors A/S og Finansiel Stabilitet A/S har en forpligtelse til at tilbyde alle simple kreditorer en delvis dækning af deres tilgodehavender opgjort på overtagelsesdagen, der er aftalt til den 24. juni 2011 kl Lov om finansiel stabilitet indeholder ikke regler, der indebærer, at overtagelsesdagen skal være sammenfaldende med tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse eller med tidspunktet for det nødlidende instituts konkurs. Der er således ikke efter loven noget til hinder for, at banken og Finansiel Stabilitet A/S indgik aftale om, at overtagelsesdagen var den 24. juni Thy Mors Energi Service A/S har derfor ikke krav på at blive stillet som om overtagelsesdagen er sammenfaldende med tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse den 26. juni Det er ikke korrekt, at overdragelsesaftalen med bindende virkning for Thy-Mors Energi Service A/S er indgået med tilbagevirkende kraft, og at aftalen for Thy Mors Energi Service A/S medfører et tvungent debitorskifte til en bestemt dato. FS Finans IV A/S overtagelse af passiver har karakter af et tilbud til bankens kreditorer, herunder indskydere om delvis dækning fra sagsøgte. Der er ikke tale om regulering i form af tvungent debitorskifte. Det fremgår også flere steder af forarbejderne til lovens bestemmelser, at overtagelse af passiver sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Det følger heraf, at den enkelte kreditor kan nægte at lade sig overtage og i stedet gøre sit fulde krav gældende mod det nødlidende pengeinstitut. Overdragelsen af bankens virksomhed sker ved en almindelig civilretlig aftale mellem banken og Finansiel Stabilitet A/S. Indholdet af aftalen er i et vist omfang lovbundet, men lov om Finansiel Stabilitet giver ikke enkeltvirksomheder og borgere særlige rettigheder over for aftalens parter.

11 Heller ikke garantifondsloven eller direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 indeholder regulering af eller bygger på særlige forudsætninger om fastsættelsen af overtagelsestidspunktet i forbindelse med overdragelse i medfør af reglerne i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet. Der kan heller ikke af direktivet eller forarbejderne hertil udledes noget krav om, at overdragelsesdatoen og overdragelsestidspunktet skal være sammenfaldende. Det gøres endvidere gældende, at beslutningen om at spærre adgangen til konti, hvis indestående oversteg garantifondens indskyderdækning på modværdien af Euro, blev truffet af ledelsen i Fjordbank Mors A/S med henblik på at sikre ligelig fyldestgørelse af alle usikrede kreditorer. Ledelsen var forpligtet til at iværksætte spærringen, da det stod klart, at banken ikke kunne opfylde kapitalkravene og formentlig ville gå konkurs uden umiddelbar udsigt til fuld dækning af bankens simple kreditorer. Beslutningen om at spærre kontiene var derfor ikke erstatningspådragende for banken eller dens ledelse. Under alle omstændigheder blev beslutningen om spærring af netbank truffet af ledelsen i Fjordbank Mors A/S, og der er efter kontraktretlige eller erstatningsretlige regler ikke noget grundlag for at rejse krav mod FS Finans IV A/S i anledning heraf. FS Finans IV A/S forpligtelse til at overtage en andel af de opgjorte kreditorkrav pr. 24. juni 2011 kl påvirkes ikke beløbsmæssigt af, hvilke hævninger Thy-Mors Energi Service A/S måtte have ønsket at foretage om formiddagen den 24. juni Selv hvis overtagelsesdagen havde været den 26. juni 2011, ændrer det ikke på, at Thy-Mors Energi Service A/S de facto ikke fik lov at hæve sit indestående, og at Thy-Mors Energi Service A/S derfor har opnået dividende af hele indeståendet pr. 24. juni 2011 kl Hvis spærringen af kontoen var uberettiget, kunne Thy-Mors Energi Service A/S derfor ikke anmelde et erstatningskrav som følge heraf, da kravet herved ville blive anmeldt og opnå dækning to gange. Hvis overtagelsesdagen havde været aftalt til den 26. juni 2011, ville flytningen af 3 mio. kr. fra Thy-Mors Energi Service A/S anfordringskonto til kontoen i Nordea den 24. juni 2011 under alle omstændigheder have haft karakter af en omstødelig betaling, jf. konkurslovens 74.

12 Landsrettens begrundelse og resultat Afvikling af et nødlidende pengeinstitut under Bankpakke III sker ved, at pengeinstituttet indgår en overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet A/S. Rammerne for en sådan overdragelsesaftale er fastlagt i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet. Lovens regulering af vilkårene for aftalen er ikke udtømmende, og parterne har derfor frihed til inden for de grænser, der gælder for anden aftaleindgåelse, selv at udfylde og supplere lovens bestemmelser. Ifølge lovens 16 g, stk. 4, berigtiges den foreløbige overdragelsessum ved, at et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S overtager ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen, og efter lovens 16 i, stk. 1, skal datterselskabet på overdragelsestidspunktet opgøre de enkelte indskyderes dækning i det nødlidende pengeinstitut i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer. Der kan hverken i lov om finansiel stabilitets ordlyd eller forarbejder udledes noget krav eller nogen forudsætning om, hvornår i forhold til overdragelsestidspunktet passiverne skal overtages, og parterne kan derfor frit indgå aftale herom, idet en sådan aftale dog som følge af Finansiel Stabilitet A/S særlige status og det nødlidende pengeinstituts forpligtelser over for sine kreditorer m.v. dog må antages at skulle være sagligt begrundet. Overdragelsesaftalen mellem Fjordbank Mors A/S og Finansiel Stabilitet A/S blev indgået den 26. juni 2011, og overtagelsesdagen blev fastsat til den 24. juni 2011 kl Der er efter oplysningerne om forholdene i Fjordbank Mors A/S, og uanset at der også kunne have været valgt et andet tidspunkt, ikke grundlag for at fastslå, at det fastsatte overtagelsestidspunkt var usagligt. Lov om finansiel stabilitet indeholder ikke hjemmel til tvunget debitorskifte, og overtagelsen af Fjordbank Mors A/S passiver i henhold til overdragelsesaftalen med Finansiel Stabilitet A/S skete på frivilligt grundlag, jf. herved bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriets høringsnotat af 14. april 2010 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet m.v., hvorefter de almindelige regler om debitorskifte finder anvendelse i forbindelse med datterselskabets overtagelse af den forholdsmæssige overtagelse af passiverne.

13 Thy-Mors Energi Service A/S havde således ingen pligt til at lade sine aktiver i Fjordbank Mors A/S overtage af FS Finans IV A/S, men kunne have valgt at gøre sit krav gældende mod Fjordbank Mors A/S konkursbo, og der er ikke efter almindelige obligationsretlige regler, herunder reglerne om aftalers retsvirkninger i forhold til tredjemand, grundlag for at fastslå at det i forhold til kreditorerne har været uberettiget at fastsætte overtagelsesdagen som sket. Der er mellem parterne enighed om, at der i det hele skal ske frifindelse, hvis FS Finans IV A/S var berettiget til at fastsætte overtagelsestidspunktet til den 24. juni 2011 kl Herefter, og da de synspunkter, som Thy-Mors Energi Service A/S i øvrigt har gjort gældende, ikke kan føre til et andet resultat, tager landsretten FS Finans IV A/S påstand om frifindelse til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Thy-Mors energi Service betale sagsomkostninger for landsretten med i alt kr. Beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. T h i k e n d e s f o r r e t: FS Finans IV A/S frifindes Thy-Mors Energi Service A/S skal betale sagens omkostninger til FS Finans IV A/S med kr. De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE A F G Ø R E L S E af 4. oktober 2013 KLAGER: INDKLAGEDE: BankInvest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Tilbagesøgning Investeringsforenings

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Fusionsplan. for fusion af. Morsø Sparekasse A/S (CVR-nr ) Aktieselskabet Morsø Bank (CVR-nr ) BHO KMO

Fusionsplan. for fusion af. Morsø Sparekasse A/S (CVR-nr ) Aktieselskabet Morsø Bank (CVR-nr ) BHO KMO Fusionsplan for fusion af Morsø Sparekasse A/S (CVR-nr. 29217890) og Aktieselskabet Morsø Bank (CVR-nr. 81771014) Side 2 Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Morsø Sparekasse A/S og Aktieselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. september 2014 Sag 42/2013 (2. afdeling) B (advokat Søren Zinck) mod A Kapitaldienst GmbH under konkurs (advokat Bo Vadt Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere