Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at yde en statslig garanti for de eventuelle tab, som Nationalbanken måtte få i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af Roskilde Bank. Nationalbanken har sammen med Det Private Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser indgået aftale med bestyrelsen i Roskilde Bank om gennem en ny bank stiftet af Nationalbanken og Det Private beredskab at købe samtlige aktiver og overtage al gæld og andre forpligtelser bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade København K Tlf Fax CVR-nr b. Roskilde Bank A/S oplyste i en selskabsmeddelelse pr. 10. juli 2008, at i forbindelse med den normale gennemgang af udlån og garantier i sammenhæng med udarbejdelse af halvårsregnskabet måtte bankens ledelse konstatere, at der ville skulle foretages nedskrivninger i et væsentligt større omfang end hidtil antaget. Størrelse af nedskrivningerne blev efterfølgende oplyst i en selskabsmeddelelse pr. 14. juli 2008 til ca mio. kr. Ledelsen i Roskilde Bank A/S vurderede i selskabsmeddelelsen d. 14. juli 2008, at banken overholdt såvel lovens krav om solvens som bankens opgjorte solvensbehov efter de nødvendige nedskrivninger. Nationalbanken besluttede - efter drøftelse med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Finansrådet i den givne situation at stille den fornødne likviditet til rådighed for Roskilde Bank A/S, og der blev indgået aftale herom d. 10. juli Nationalbankens sikkerhed bestod dels i en tabskaution (garanti) på 750 mio. kr. fra først den finansielle sektor (Det Private Beredskab) og dels en statsgaranti, der dækker det eventuelle resterende tab. Statsgarantien for likviditetstilsagnet blev med aktstykke 199 tiltrådt af Finansudvalget d. 4. september Roskilde Bank forpligtede sig i forbindelse med indgåelse af aftalen med Nationalbanken til at arbejde for et helt eller delvist salg af banken inden for 6 måneder.

2 2/6 I forlængelse heraf engagerede Roskilde Bank efter drøftelse med Nationalbanken investeringsbanken Danske Markets, Corporate Finance (En afdeling af Danske Bank A/S), der iværksatte en salgsproces med deadline d. 22. august Salgsprocessen blev afsluttet, uden at der fremkom bud på hele eller dele af banken. Der blev i forbindelse med salgsprocessen konstateret meget stor usikkerhed om boniteten af bankens udlånsengagementer generelt, og de potentielle købere udtrykte stor skepsis over for den generelle kreditkultur i Roskilde Bank. Bankens revision gennemførte en dybdegående gennemgang af bankens udlånsportefølje efter krav fra Finanstilsynet om, at bankens halvårsregnskab skulle revideres. Uagtet at den eksterne revision ikke var tilendebragt, meddelte den eksterne revision d. 23. august 2008 Finanstilsynet og Roskilde Bank, at der ville skulle foretages nedskrivninger i halvårsrapporten på yderligere 1 mia. kr., således at de samlede nedskrivninger udgjorde i underkanten af 2 mia. kr. Derudover meddelte den eksterne revision, at det var revisionens opfattelse, at Roskilde Bank hverken opfyldte det af banken individuelt opgjorte solvensbehov eller solvenskravet i lov om finansiel virksomhed. Bankens ledelse erklærede sig enig i denne vurdering. Det var derfor nødvendigt at finde en ny løsning på bankens situation. Danmarks Nationalbank indgik - efter drøftelse med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Finansrådet - sammen med Det Private Beredskab d. 24. august 2008 aftale med bestyrelsen i Roskilde Bank A/S om at købe samtlige aktiver og overtage al gæld og andre forpligtelser bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital i Roskilde Bank A/S. Aftalen blev indgået på baggrund af en tilkendegivelse fra regeringen om, at den vil søge om Finansudvalgets tilslutning til at dække eventuelle tab, som Nationalbanken måtte lide som følge af overtagelsen. Overtagelsen gælder ligeledes det træk, der er foretaget på den lånefacilitet, som Nationalbanken stillede til rådighed for Roskilde Bank A/S. Nationalbanken vil fortsat tage en ekstraordinær høj rente på dette lån. Renten udgør 2 pct. point mere end Nationalbankens almindelige udlånsrente, der pt. andrager 5,5 pct. Købet skete gennem en nyetableret bank ejet af Nationalbanken og Det Private Beredskab. Den nye bank har til formål at sikre det bedst mulige økonomiske grundlag for afviklingen af den virksomhed, som overtages fra Roskilde Bank. Banken overtager alt personale fra den gamle Roskilde Bank i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.

3 3/6 Den indgåede salgsaftale mellem den nye bank og Roskilde Bank er i overensstemmelse med 246 i lov om finansiel virksomhed blevet forelagt på en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank d. 1. september Roskilde Bank A/S offentliggjorde sit halvårsregnskab d. 29. august 2008, hvor nedskrivningerne på udlån var yderligere forøget i forhold til revisionens foreløbige melding d. 23. august, så det samlede tab på udlån udgjorde i alt 3,6 mia. kr. Den formelle overdragelse af Roskilde Banks aktiviteter til den nye bank fandt sted d. 6. oktober 2008 efter, at Finanstilsynet i henhold til 204 i lov om finansiel virksomhed godkendte overdragelsen af Roskilde Banks aktiviteter. Roskilde Bank A/S er derefter trådt i betalingsstandsning. Der er blevet indskudt ansvarlig kapital i den nye bank, så den lever op til lovens kapitalkrav. 2,473 mia. kr. er blevet indskudt som aktiekapital, hvor Nationalbanken har indskudt 1,723 mia. kr. ind, mens Det Private Beredskab har indskudt 750 mio. kr. Derudover har Nationalbanken indskudt yderligere 2 mia. kr. i ansvarlig lånekapital. Nationalbanken har således indskudt i alt 3,723 mia. kr. i ansvarlig kapital. Den nye bank skal, indtil den hurtigst muligt afleverer sin tilladelse til at drive pengeinstitut tilbage til Finanstilsynet, overholde kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed. Den nye bank er etableret på et sundere grundlag end Roskilde Bank. Udover de tidligere nævnte 3,6 mia. kr. er der sket en regulering af aktiver til overdragelsesværdier i forbindelse med ændring af anvendt regnskabspraksis med 1,9 mia. kr. Der er således foretaget nedskrivninger på udlånene på i alt 5,5 mia. kr. Det er ikke hensigten, at Nationalbanken skal lide tab på kapitalindskuddet, men det kan i lyset af usikkerheden selvsagt ikke udelukkes. Staten dækker med den foreslåede garanti for eventuelle tab på restgælden på lånefaciliteten, kapitalindskuddet og andre tab, som Nationalbanken måtte lide i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af den ny bank. Statens risiko for tab er søgt begrænset ved, at Det Private Beredskabs 750 mio. kr. tabes, førend Nationalbanken lider tab på kapitalindskuddet. Det Private Beredskabs kapitalindskud er en konvertering af den tidligere stillede tabskaution på 750 mio. kr., som Det Private Beredskab stillede over for Nationalbanken i forbindelse med likviditetstilsagnet

4 4/6 fra juli Det Private Beredskab har således accepteret en mere risikofyldt placering af beløbet. Aktiekapitalen, hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital i den oprindelige Roskilde Bank er med løsningen som udgangspunkt tabt. Det er dog i salgsaftalen aftalt, at hvis det efter afviklingen viser sig, at der efter tilbagebetaling af den indskudte kapital inkl. forrentning er penge tilbage, vil disse tilfalde ejere af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital samt aktionærerne i den oprindelige Roskilde Bank i den nævnte rækkefølge. Forrentningen af den indskudte kapital er fastsat til Nationalbankens udlånsrente tillagt et risikotillæg på 4,85 procentpoint svarende til en normal forretning af risikovillig kapital i banker efter et skøn fra Danske Markets. Et eventuelt tab på statsgarantien vil kunne opgøres, når den ny bank er endeligt afviklet. En statslig udbetaling fra garantien til Nationalbanken vil således først ske, når det står klart, hvorvidt Nationalbanken har lidt et tab på overtagelsen og afviklingen af Roskilde Bank. Baggrunden for at give Roskilde Bank et likviditetstilsagn i juli 2008 var hensynet til den finansielle stabilitet. Dette har ligeledes været det bærende hensyn ved Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Banks aktiviteter. Det er særligt vigtigt på et tidspunkt, hvor der er uro på de finansielle markeder og danske pengeinstitutter er afhængige af udenlandsk finansiering. En betalingsstandsning i Roskilde Bank i august 2008 kunne have haft afsmittende virkninger på hele den finansielle sektor til skade for den økonomiske aktivitet, da det ville begrænse de finansielle virksomheders mulighed for at låne penge til virksomheder og husholdninger. Udviklingen på de finansielle markeder siden august 2008 har bekræftet, at overtagelsen var nødvendig, og det har efterfølgende vist sig nødvendigt også at spænde et generelt sikkerhedsnet ud under de simple kreditorer i pengeinstitutterne i Danmark, jf. lov om finansiel stabilitet (Lov nr. 1003). Den nye bank har til formål at sikre det bedst mulige økonomiske grundlag for afviklingen af den fra Roskilde Bank overtagne virksomhed. Den ny bank driver dermed forretning med henblik på en afvikling, og må derfor ikke udvide sit forretningsgrundlag. Det medfører blandt andet, at banken ikke kan introducere nye produkter og serviceydelser, indgå nye samarbejdsaftaler eller tilbyde priser, der er bedre end markedspriserne. Det er hensigten, at den nye bank skal afvikles hurtigst muligt.

5 5/6 Der blev d. 29. september 2008 indgået aftale om at afhænde de fleste af bankens filialer til tre pengeinstitutter (Nordea har købt 9 filialer, Spar Nord Bank har købt 7 filialer og Arbejdernes Landsbank har købt 5 filialer). Bankerne har tilsammen overtaget udlån for ca. 10 mia. kr. og indlån for ca. 5 mia. kr., og har desuden betalt tilsammen 550 mio. kr. i goodwill. Der er betalt kontant. Den ny bank har herefter en balance på anslået 23 mia. kr. Det er hensigten, at banken kan aflevere sin tilladelse til at drive pengeinstitut tilbage til Finanstilsynet hurtigst muligt. Herefter vil banken ikke længere agere på et konkurrenceudsat marked. De resterende dele af banken forventes afviklet i løbet af en periode på to år, bortset fra krav i konkursboer, som ikke forventes afsluttet inden for denne periode. Den nye banks bestyrelse består af 4 medlemmer udpeget af Nationalbanken og 2 medlemmer udpeget af Det Private Beredskab. Endvidere gælder det, at enhver væsentlig beslutning kræver tiltræden fra over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder bestyrelsesformanden, som er udpeget af Nationalbanken og mindst et andet medlem indstillet af Nationalbanken. c. Sagen forelægges Finansudvalget, fordi der ikke på finansloven er hjemmel til at stille den ansøgte garanti over for Nationalbanken. d. Statslig involvering i form af en garanti og Nationalbankens medejerskab af den nye bank rejser spørgsmål om statsstøtte. Regeringen har på den baggrund notificeret den samlede pakke af foranstaltninger bestående af Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Banks aktiviteter samt den foreslåede statsgaranti i henhold til reglerne om statsstøtte til EU-Kommissionen som støtte til likvidation af en kriseramt virksomhed. EU-Kommissionen godkendte d. 31. juli 2008 de samlede foranstaltninger vedrørende Roskilde Bank, som blev iværksat d. 10. juli 2008, som statsstøtteforanstaltninger, der er forenelige med EF-traktatens statsstøttebestemmelser. EU-Kommissionen har ligeledes afgjort, at den generelle garantiordning, jf. lov om finansiel stabilitet, er forenelig med EF-traktatens statsstøttebestemmelser. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 optages følgende tekstanmærkning under 08. Økonomi- og Erhvervsministeriet, dispositionsrammer m.v.: Nr. 8 ad 08 Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen til dækning af de eventuelle tab, som Danmarks National-

6 6/6 bank måtte lide i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af Roskilde Bank. Danmarks Nationalbank vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. LENE ESPERSEN /Niels Ammitzbøll

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1

CVR nr. 32 32 15 77. Amagerbanken af 2011 A/S 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 CVR nr. 32 32 15 77 Årsrapport 2011 4. februar 31. december 2011 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 1 Indhold Forord Amagerbanken Aktieselskab under konkurs 3 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder, samt opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 5, 128, stk.

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere