D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B : Norsk Tillitsmann ASA (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (tidlligere Amagerbanken af 2011 A/S) (advokat Jakob Rosing) biint. Amagerbanken Aktieselskab under konkurs (advokat Jørgen Holst v/advokat Mette Kundal Jensen) Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 4. april 2012, er ved kendelse af 21. maj 2012 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1 og 2. Sagen drejer sig om, hvilke renteforpligtelser sagsøgte, FS Finans III A/S (tidligere Amagerbanken af 2011 A/S, herefter FS Finans III), påtog sig i forbindelse med, at FS Finans III som følge af Amagerbanken A/S afvikling og konkurs overtog en del af et obligationslån fra Amagerbanken A/S efter reglerne i lov om finansiel stabilitet (Bankpakke III). Sagen drejer sig herunder navnlig om, hvorvidt FS Finans III kan anses for at være indtrådt i låneaftalen og af den grund er forpligtet over for sagsøgeren, Norsk Tillitsmann ASA (herefter Norsk Tillitsmann), til at betale renter af lånet i henhold til vilkårene i aftalen også efter overtagelsesdagen.

2 - 2 - Norsk Tillitsmann har nedlagt principal påstand om, at FS Finans III skal betale ,50 NOK med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente af ,04 NOK fra den 3. juni 2011, af ,96 NOK fra den 23. august 2011 og af ,50 NOK fra sagens anlæg, subsidiært at FS Finans III skal betale ,50 NOK med tillæg af renter med den til enhver tid gældende procesrente af ,04 NOK fra den 3. juni 2011, af ,96 NOK fra den 23. august 2011 og af ,50 NOK fra sagens anlæg, tertiært at FS Finans III skal betale NOK med tillæg af renter med den til enhver tid gældende procesrente af ,04 NOK fra den 3. juni 2011, af ,96 NOK fra den 23. august 2011 og af NOK fra sagens anlæg, mere tertiært at FS Finans III skal betale NOK med tillæg af renter med den til enhver tid gældende procesrente af ,04 NOK fra den 3. juni 2011 og af ,96 NOK fra den 23. august 2011, mest tertiært at FS Finans III skal betale et mindre beløb end principalt påstået med tillæg af renter med den til enhver tid gældende procesrente af ,04 NOK og af ,96 NOK fra den 23. august FS Finans III har nedlagt påstand om frifindelse. Amagerbanken Aktieselskab under konkurs har som biintervenient tilsluttet sig FS Finans III påstand. Sagsfremstilling Parterne har indgået procesaftale om, at sagen skal anlægges ved de danske domstole, og at sagen skal afgøres efter dansk ret. Parterne er enige om de talmæssige opgørelser i sagen. Norsk Tillitsmann fungerer som obligationsejerrepræsentant på vegne af en række obligationsejere og repræsenterer og handler på vegne af disse. Den 24. marts 2006 indgik Norsk Tillitsmann som såkaldt administrator en obligationslåneaftale med daværende Amagerbanken A/S vedrørende obligationsudstedelser med en samlet hovedstol på op til NOK. Låneaftalen trådte i kraft den 29. marts 2006 med et aftalt forfaldstidspunkt for hele hovedstolen inklusive renter den 29. marts 2011.

3 - 3 - Det fremgår af låneaftalen, at Amagerbanken A/S er Låntager, mens Norsk Tillitsmann er Lånets Administrator og videre af vilkårene blandt andet: Renteberegningsdato: 27. marts 2006 og derefter to bankdage før hver rentebetalingsdato. Rentebetalingsdato: 29. marts, 29. juni, 29. september og 29. december hvert år. Såfremt rentebetalingsdatoen ikke er en bankdag, udsættes rentebetalingsdatoen til den næstfølgende bankdag. Hvis denne dag imidlertid falder i den følgende kalendermåned, flyttes rentebetalingsdatoen til den første bankdag forud for den oprindelige dato. 2 Lånet 2.1 Låntager har besluttet at udstede en serie obligationer til et maksimalt beløb af NOK (to milliarder norske kroner), heri omtalt som Lånet. Lånet kan bestå af en eller flere trancher udstedt på forskellige udstedelsesdage. Første tranche vil være på NOK (seks hundrede millioner norske kroner). Låntager kan med skriftlig accept fra Lånets Administrator beslutte at forøge Lånet. Obligationsejerne skal informeres om en sådan forøgelse via Værdipaperdepotservice. Børsen skal informeres, hvis Lånet børsnoteres. Lånet er en åben udstedelse fra og med 29. marts 2006 og afsluttes senest 5 bankdage før 29. marts Obligationerne vil have en pålydende værdi på NOK pr. stk. og være sideordnede. Lånets løbetid er fra og med 29. marts 2006 til 29. marts Nettoprovenuet fra Lånet vil blive anvendt til Låntagers almindelige finansiering. 5 Lånets Administrators funktioner, pligter og hæftelse 5.1 Lånets Administrator skal i henhold til denne Låneaftale og i overensstemmelse med love og regler varetage Obligationsejernes interesser og rettigheder over for Låntager, bl.a.:

4 - 4 - efterse at betaling af renter og hovedstol sker til tiden og korrekt, 9 Renter og renteberegning 9.1 Der påløber renter fra og med 29. marts 2006, baseret på NIBOR plus 0,16 procentpoints. Rentesatsen fastlægges på første renteberegningsdato. Såfremt NIBOR ikke er til rådighed, fastlægges rentesatsen ud fra NIBOR referencebankerne plus 0,16 procentpoints. Rentesatsen fastlægges på ny i overensstemmelse med stk Renten betales bagud på hver rentebetalingsdato, idet første rentebetalingsdato falder i juni Renter i tilfælde af forsinket betaling 11.1 Såfremt betaling af renter eller hovedstol ikke sker på den pågældende rentebetalingsdato, tillægges der rente til det udestående beløb fra rentebetalingsdatoen med en rentesats, der svarer til rentesatsen i paragraf 9 plus 5,00 procentpoints De udestående beløb tillægges rente som nævnt ovenfor, indtil betaling foretages, uanset om Lånet erklæres at være misligholdt i overensstemmelse med paragraf 15.1 (a), jfr. paragrafferne Misligholdelsesbegivenheder 15.1 Lånet anses for at være misligholdt, såfremt en af følgende begivenheder indtræffer: (d) Låntager går frivilligt eller ufrivilligt konkurs, træder i likvidation eller opløses, eller bliver insolvent eller der indtræffer en anden begivenhed, som er på linje hermed, og som har lignende virkning, eller en betydelig del af Låntagers aktiver beslaglægges, konfiskeres eller gøres til genstand for en udlægsforretning, eller 15.2 Såfremt en eller flere af de i paragraf 15.1 nævnte omstændigheder indtræffer og fortsætter, kan Lånets Administrator for at beskytte Obligationsejernes interesser erklære, at hele det resterende lån inklusive påløbne renter og udgifter er misligholdt og dermed forfalder til betaling. På vegne af Obligationsejerne kan Lånets Administrator efter eget valg foretage enhver foranstaltning, som er påkrævet for at inddrive det resterende lån.

5 - 5 - Den 4. februar 2011 besluttede ledelsen af Amagerbanken A/S at lade banken afvikle af Finansiel Stabilitet A/S. Amagerbanken A/S indgik i den forbindelse den 6. februar 2011 en betinget overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet A/S. Følgende fremgår blandt andet af denne aftale:. 1. Baggrund 1.1 Banken har den 4. februar 2011 modtaget en frist fra Finanstilsynet for opfyldelsen af kapitalkravene i medfør af 225, stk. 1, i FIL (som defineret i punkt 2). 1.2 Banken har på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 10. november 2010 besluttet ikke at tilkendegive nogen holdning til eventuel afviklingsform, herunder til at benytte afviklingsordningen i medfør af kapitel 4 b i LFS (som defineret i punkt 2). 1.3 Bankens bestyrelse har den 4. februar 2011 efter modtagelsen af fristen nævnt i punkt 1.1 meddelt Finansiel Stabilitet, at Banken ikke kan opfylde kapitalkravene inden udløbet af Finanstilsynets frist, og at Banken ønsker at lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet efter reglerne i kapitel 4 b i LFS. 1.4 Banken og Finansiel Stabilitet har derfor indgået denne betingede overdragelsesaftale, hvor Banken overdrager samtlige sine aktiver og en del af sine passiver til Datterselskabet (som defineret i punkt 2). 3. OVERDRAGELSE 3.1 Overdragelse til Datterselskabet Overdragelsen af Virksomheden sker til Datterselskabet. Finansiel Stabilitet meddeler de fornødne oplysninger om Datterselskabet. Datterselskabet overtager Virksomheden med de overdragne aktiver og de overtagne gældsposter og øvrige forpligtelser, således som den/de er og forefindes pr. Overtagelsesdagen og uden ansvar for Banken. 3.2 Overtagelsesdag

6 - 6 - Overdragelsen sker på Afviklingstidspunktet med virkning pr. den 6. februar 2011 kl ("Overtagelsesdagen"), forudsat at betingelserne i punkt 14 nedenfor opfyldes. Såfremt betingelserne opfyldes, bærer Datterselskabet risikoen for Virksomheden fra Overtagelsesdagen. 7.3 Øvrige aftaler og kontrakter Datterselskabet overtager og indtræder som udgangspunkt i de af Banken i øvrigt indgåede vedvarende aftaler og andre ikke endeligt afviklede gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder, men ikke udelukkende, (i) leje- og leasingkontrakter, (ii) samarbejdsaftaler, (iii) tilslutningsaftaler, (iv) aftaler med brancheforeninger, (v) edb-central aftaler, (vi) IT-aftaler, (vii) service- og vedligeholdelsesaftaler, (viii) forsikringer, (ix) fastnet-, mobil- og telefaxabonnementer, internetabonnementer samt tilhørende telefon- og faxnumre, samt (x) aftaler vedrørende benzinkort og andre betalings- og kreditkort. I det omfang Datterselskabet vurderer, at en aftale ikke udgør et aktiv for Banken pr. Overtagelsesdagen, kan Datterselskabet dog vælge ikke at overtage og indtræde i en sådan aftale. 9. FORELØBIG OVERDRAGELSESSUM OG DENS BERIGTIGELSE 9.1 Foreløbig Overdragelsessum Den foreløbige overdragelsessum for Bankens aktiver i henhold til LFS 16 g, stk. 2 og 3, er på baggrund af beregninger foretaget af Finansiel Stabilitet fastsat til DKK , skriver danske kroner atten milliarder femhundrede og fyrre millioner (den "Foreløbige Overdragelsessum"), og er specificeret på de enkelte overtagne aktiver i den som Bilag 9.1 vedhæftede foreløbige overtagelsesbalance pr. Overtagelsesdagen. Den Foreløbige Overdragelsessum er opgjort i medfør af LFS 16 g, stk Den Foreløbige Overdragelsessums berigtigelse Den Foreløbige Overdragelsessum berigtiges således: a) Datterselskabet overtager de i henhold til punkt 10 nedenfor angivne ikkeefterstillede gældsposter og øvrige forpligtelser pr. Overtagelsesdagen, jf. LFS 16 g, stk. 4 og 5, svarende til DKK b) Datterselskabet får en skyldig mellemregning til Banken i henhold til LFS 16 g, stk. 4 og stk. 6 og 7, på DKK ("Mellemregningen"). Mellemregningens størrelse er fastsat af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. Garantifondsloven 5, stk. 7. Mellemregningen anvendes til efterregulering af den Foreløbige Overdragelsessum, jf. punkt 11.3.

7 - 7 - De i henhold til punkt 10 overtagne gældsposter og øvrige forpligtelser og Mellemregningen optages i den foreløbige overtagelsesbalance. 10 GÆLDSPOSTER OG ANDRE FORPLIGTELSER Datterselskabet overtager følgende af Bankens gældsposter og øvrige forpligtelser pr. Overtagelsesdagen med de beløb, som fremgår af den som Bilag 9.1 vedhæftede foreløbige overtagelsesbalance: 10.3 Øvrige gældsposter m.v. Datterselskabet overtager Bankens øvrige gældsposter og forpligtelser pr. Overtagelsesdagen, som i Bankens konkursbo skulle dækkes som simple krav i henhold til Konkurslovens 97, idet overdragelsen heraf dog kun omfatter den forholdsmæssige andel svarende til 58,8 % af den enkelte gældspost eller forpligtelse, som er nødvendig til berigtigelse af den Foreløbige Overdragelsessum for aktiverne, ud over den berigtigelse, som finder sted ved Datterselskabets overtagelse af gældsposter og forpligtelser i henhold til punkt 10.1 og 10.2 ovenfor og Mellemregningen. De med en forholdsmæssig andel overtagne gældsposter og øvrige forpligtelser pr. Overtagelsesdagen omfatter således ikke Bankens efterstillede kapital (inklusiv renter heraf), jf. FIL 132 og 136, som efterlades tilbage i Banken sammen med den ikke-overtagne forholdsmæssige andel af de nævnte gældsposter og øvrige forpligtelser sammen med renterne af denne ikke-overtagne andel heraf. De med en forholdsmæssig andel overtagne gældsposter og andre forpligtelser pr. Overtagelsesdagen omfatter således samtlige andre gældsposter og forpligtelser end den efterstillede kapital (inklusiv renter) og de af punkt 10.1 og 10.2 omfattede gældsposter og forpligtelser, og omfatter således, men ikke udelukkende, en forholdsmæssig andel af samtlige Bankens indlån samt al Bankens gæld til kreditinstitutter og centralbanker og i henhold til udstedte obligationer, aktuelle skatteforpligtelser, midlertidigt overtagne forpligtelser, periodeafgræsningsposter, hensættelser, erstatnings- og omstødelseskrav mod banken og andre eventualforpligtelser, herunder erstatningskrav fra medkontrahenter i henhold til vedvarende kontrakter og andre ikke endeligt afviklede gensidigt bebyrdende kontrakter, som ikke overtages af Datterselskabet i henhold til punkt 7 ovenfor. De med en forholdsmæssig andel overtagne gældsposter og andre forpligtelser omfatter tillige de af Banken afgivne garantier, herunder, men ikke udelukkende, Finansgarantier, tabsgarantier, konverteringsgarantier og emissionsgarantier Proklama Straks efter Afviklingstidspunktet anmelder Datterselskabet til Finansiel Stabilitet en bekendtgørelse (proklama) i henhold til LFS 16 h med henblik på at indkalde

8 - 8 - eventuelle yderligere krav til medtagelse i den endelige overtagelsesbalance, jf. punkt 11.2, og til berigtigelse af den Endelige Overdragelsessum, jf. punkt ENDELIG OVERDRAGELSESSUM OG DENS BERIGTIGELSE 11.2 Endelig overtagelsesbalance Når de overdragne aktivers værdi og dermed den Endelige Overdragelsesssum er endeligt fastsat af de to af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpegede revisorer eller af retten, og 3 måneders proklamaet i henhold til LFS 16 h er udløbet, udarbejder Parterne en endelig overtagelsesbalance pr. Overtagelsesdagen, hvori aktiverne optages med deres endelige værdi, og hvori de overtagne gældsposter og øvrige forpligtelser optages med de på dette tidspunkt kendte beløb (inklusiv renter indtil Overtagelsesdagen), herunder rettidigt anmeldte yderligere krav Regulering af den Foreløbige Overdragelsessum Såfremt den endelige overtagelsesbalance viser, at den Endelige Overdragelsessum for aktiverne er højere end summen af Mellemregningens saldo og de endeligt opgjorte gældsposter og øvrige forpligtelser (inklusiv renter indtil Overtagelsesdagen), forhøjes den forholdsmæssige andel på 58,8 %, hvormed gældsposter og øvrige forpligtelser overtages i henhold til punkt 10.3, således at det overskydende beløb og Mellemregningen udlignes til nul. I det omfang den Endelige Overdragelsessum for aktiverne er lavere end summen af Mellemregningens saldo og de endeligt opgjorte gældsposter og øvrige forpligtelser i henhold til den endelige overtagelsesbalance, reduceres Mellemregningens saldo, og restsaldoen udlignes til nul ved den hertil fornødne forhøjelse af den forholdsmæssige andel på 58,8 %, hvormed gældsposter og øvrige forpligtelser overtages i henhold til punkt Den Endelige Overdragelsessum for aktiverne berigtiges således fuldt ud ved overtagelse af gældsposter og øvrige forpligtelser. 12. REGULERING AF DEN ENDELIGE OVERDRAGELSESSUM 12.2 Earn-out Den endelige overdragelsessum forhøjes med et eventuelt nettoverskud hos Datterselskabet efter videreoverdragelse eller likivdation af Datterselskabet, jf LFS 16 g, stk. 12.

9 OPLYSNINGER OG FORTSAT BISTAND Banken skal til Finansiel Stabilitet og Datterselskabet tilvejebringe de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af overdragelsen, herunder de dokumenter og oplysninger, der følger af FIL 245 a og lovgivningen i øvrigt. Banken er endvidere forpligtet til at bistå Datterselskabet i forbindelse med overdragelsen af de overtagne aktiver, passiver, medarbejdere, kontrakter, aftaler mv. til Datterselskabet, herunder ved udstedelse af fuldmagt til Datterselskabet eller dettes repræsentanter. I det omfang tredjemand samtykke kræves for at Datterselskabet kan indtræde i Bankens sted forestår Datterselskabet indhentelse af sådant samtykke. Banken er forpligtet til i fornødent omfang at bistå Datterselskabet hermed. Kan et samtykke ikke opnås fra tredjemand optages der forhandling mellem Parterne med henblik på at finde en løsning, der giver Datterselskabet de rettigheder og fordele, som Datterselskabet ville have fået, såfremt tredjemand havde givet sit samtykke til overdragelsen. Såfremt Banken måtte modtage betalinger, der rettelig tilkommer Datterselskabet i henhold til denne Aftale, er Banken pligtig straks at afregne sådanne beløb til Datterselskabet Kontakt til långivere og øvrige finansielle modparter Banken skal i samråd med Datterselskabet tage kontakt til Bankens funding långivere og øvrige finansielle modparter med henblik på orientering om Aftalens indgåelse snarest muligt efter Afviklingstidspunktet Orientering Banken er forpligtet til skriftligt at orientere Finansiel Stabilitet, såfremt der af tredjemand rejses krav mod Banken, der ikke er medtaget i overtagelsesbalancen, herunder krav, der anmeldes efter indrykket proklama, jf. LFS 16 h. Amagerbanken A/S meddelte ved en selskabsmeddelelse af 6. februar 2011, at banken havde tabt egenkapitalen, og at der var indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om afvikling efter bankpakke III, hvorved bankens aktiver og en del af bankens passiver blev overdraget til et nyt selskab under Finansiel Stabilitet A/S ved navn Amagerbanken af 2011 A/S (senere FS Finans III A/S under denne sag kaldet FS Finans III). Det fremgik blandt andet af meddelelsen, at der i forbindelse med overdragelsen var foretaget en værdiansættelse af aktiverne af Finansiel Stabilitet A/S, og at det var en del af aftalen, at den fortsættende bank overtog ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til den i værdiansættelsen opgjorte værdi, hvilket svarede til en foreløbig dividende procent på 58,8.

10 Af en meddelelse udsendt af Finansiel Stabilitet A/S samme dag fremgik det blandt andet, at: Amagerbanken overdrager med virkning fra 6. februar 2011 samtlige sine aktiver til en nystiftet datterbank af Finansiel Stabiltet. Betalingen for aktiverne er foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr. svarende til ca. 59% af usikrede, ikkeefterstillede krav. Betalingen har form af, at datterbanken overtager forpligtelser for samme beløb fra Amagerbanken. Den endelige betaling fastsættes i løbet af 3 måneder af vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Hvis den endelige betaling overstiger den foreløbige, vil datterbanken overtage yderligere forpligtelser. For øjeblikket er der kendte forpligtelser på 13,2 mia. kr. som ikke overtages, heraf udgør efterstilede forpligtelser 2,6 mia. kr. og forpligtelser med individuel statsgaranti 5,6 mia. kr. Bankens aktionærer må anse deres investering som tabt. Det samme gælder for ejerne af de efterstillede forpligtelser Amagerbanken A/S blev efterfølgende erklæret konkurs ved dekret afsagt den 7. februar Parterne er enige om, at proklama blev offentliggjort den 8. februar I proklamaet er anført blandt andet følgende: Krav skal anmeldes inden 3 måneder efter bekendtgørelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system den 8. februar 2011, d.v.s. inden den 8. maj Anmeldelse med fornøden dokumentation og med eventuelle renter opgjort pr. 6. februar 2011 skal sendes til Amagerbanken af 2011 A/S Ved brev af 15. februar 2011 stilet til henholdsvis Amagerbanken A/S under konkurs og FS Finans III opsagde Norsk Tillitsmann obligationslånet til øjeblikkelig indfrielse med henvisning til, at Amagerbanken A/S' konkurs indebar en misligholdelse af låneaftalens punkt 15.1 (d), 15.2 og Ved efterfølgende brev af 21. februar 2011 anmeldte Norsk Tillitsmann over for FS Finans III et samlet krav opgjort pr. 6. februar 2011 på NOK inklusiv renter på NOK for perioden fra sidste rentebetaling den 29. december 2010 til den 7. februar 2011 med forbehold for anmeldelse af yderligere renter mv.

11 FS Finans III bekræftede ved brev af 7. marts 2011 modtagelsen af det anmeldte krav samt forbeholdet om anmeldelse af yderligere påløbne renter indtil betaling sker og betaling af omkostninger. FS Finans III betalte med valør den 14. april 2011 det opgjorte dividendebeløb på NOK svarende til 58,8 % af NOK til Norsk Tillitsmann. Betalingen blev gennemført med følgende forbehold om tilbagesøgning: "Betaling effektueres med forbehold for tilbagesøgning for det tilfælde, at det betalte beløb vedrører et krav som helt eller delvist afvises ved fordringsprøvelsen i Amagerbanken A/S under konkurs" Norsk Tillitsmann meddelte umiddelbart herefter ved af 14. april 2011 blandt andet følgende: Vi har konstateret, at den betaling stor NOK Amagerbanken af 2011 A/S foretog med valør den 14. april 2011 til Norsk Tilitsmann ASA er sket under forbehold om tilbagesøgning såfremt obligationsejernes krav ikke kan anerkendes af Amagerbanken af 2011 A/S. Idet Norsk Tilitsmann ASA ikke kan indestå for obligationsejernes evne eller vilje til at foretage hel eller delvis tilbagebetaling af modtagne beløb, såfremt det efterfølgende måtte blive bindende afgjort, at obligationsejerne var berettiget til et mindre beløb end NOK , kan Norsk Tilitsmann ASA ikke på nuværende tidspunkt frigive de modtagne penge til obligationsejerne. Betaling anses derfor ikke for sket med frigørende virkning for Amagerbanken af 2011 A/S, og af samme grund påløber der fortsat rente (herunder morarente) på kravet mod Amagerbanken af 2011 A/S (inklusiv de overførte NOK ). Rente på de overførte NOK vil først ophøre med at påløbe på det tidspunkt, hvor forbeholdet om tilbagesøgning frafaldes helt eller delvist overfor Norsk Tilitsmann ASA (således, at det kun kan gøres gældende overfor obligationsejerne), idet Norsk Tilitsmann ASA først på det tidspunkt vil kunne frigive pengene til obligationsejerne. FS Finans III oplyste heroverfor ved af 15. april 2011, at FS Finans III ikke var bundet af låneaftalen. Norsk Tillitsmann fastholdt ved af 16. april 2011, at FS Finans III ikke havde betalt med frigørende virkning og dermed ikke havde afbrudt rentepåløbet.

12 Ved brev af 2. maj 2011 anmeldte Norsk Tillitsmann over for FS Finans III krav om påløbne renter for perioden fra den 6. februar 2011 og frem til foreløbigt den 8. maj Parterne korresponderede i den følgende tid yderligere om, hvorvidt FS Finans III havde betalt med frigørende virkning grundet tilbagesøgningsforbeholdet. Norsk Tillitsmann anførte i forbindelse hermed i af 30. maj 2011 blandt andet følgende: Jeg skal på denne baggrund venligst bede om snarest muligt at modtage Amagerbanken af 2011 A/S endelige stillingtagen til Norsk Tilitsmanns rentekrav således, at Norsk Tilitsmann eventuelt kan tage de nødvendige retslige skridt i den anledning. Jeg skal i den forbindelse venligst gøre opmærksom på, at Norsk Tilitsmann har placeret det modtagne ca. 743 mio. NOK på et aftaleindskud, som udløber den 31. maj, og en stillingtagen til i hvert fald spørgsmålet om opretholdelse af tilbagesøgningsforbeholdet inden det tidspunkt er derfor nødvendig. Den endelige værdiansættelse af aktiverne i henhold til lov om finansiel stabilitet 16 g, stk. 9, blev fastlagt i værdiansættelsesrapport af 15. juni 2011 udarbejdet af revisionsselskaberne Ernst & Young og Beierholm. Korrigeret dividendeprocent blev herefter den 22. juni 2011 af revisionsselskabet Grant Thornton opgjort til 84,4 %. Der blev i den forbindelse taget visse forbehold, idet der endnu ikke var afholdt fordringsprøvelse i konkursboet, og idet kurators undersøgelse af eventuelle omstødelige forhold ikke var tilendebragt. Finansiel Stabilitet A/S orienterede på denne baggrund i meddelelse af 29. juni 2011 om, at dividendeprocenten var forhøjet fra 58,8 % til 84,4 %, men at det yderligere dividendebeløb kun kunne udbetales i det omfang, at det ikke ville være i strid med de påstande som Garantifonden for Indskydere og Investorer måtte nedlægge i en sag om værdiansættelsen af aktiverne. Den 4. juli 2011 afholdt kurator i konkursboet efter Amagerbanken A/S fordringsprøvelsesmøde, hvorved blandt andet det af Norsk Tillitsmann anmeldte krav blev godkendt. Kurator frafaldt på vegne FS Finans III dagen efter tilbagesøgningsforbeholdet.

13 I meddelelse af 7. juli 2011 fra Finansiel Stabilitet A/S blev det meddelt, at dividendeudbetalingen ultimo august 2011 kunne forhøjes fra 58,8 % til 66,1 %, da den af Garantifonden for Indskydere og Investorer anlagte retssag ikke var til hinder herfor Finansiel Stabilitet A/S oplyste ved meddelelse af 28. september 2011, at Garantifonden for Indskydere og Investorer havde hævet retssagen om værdiansættelse af aktiverne, og at dividende af forhøjelsen fra 58,8 % til 84,4 % ville blive udbetalt senest den 3. oktober FS Finans III udbetalte med valør den 30. september 2011 i alt yderligere ,17 NOK i dividende til Norsk Tillitsmann. Beløbet blev opgjort som differencen mellem dividendebeløbene svarende til NOK med tillæg af et rentebeløb efter renteloven på ,17 NOK for perioden fra 6. august 2011 til den 30. september Det er ubestridt, at rente efter renteloven af dividendekravet stort NOK i perioden fra 21. marts 2011 til 14. april 2011 udgør ,54 NOK, og at rente efter renteloven af dividendekravet stort NOK i perioden fra 15. marts 2011 til 14. april 2011 udgør ,03 NOK, og at rente efter renteloven af dividendekravet stort NOK i perioden fra 7. marts 2011 til 14. april 2011 udgør ,34 NOK, samt endelig, at rente efter renteloven af dividendekravet stort NOK i perioden fra 7. februar 2011 til 14. april 2011 udgør ,78 NOK. Retsgrundlag Lov om Finansiel stabilitet 16 e 16 h, der er placeret i lovens kapitel 4 b og som blev indsat ved lov nr. 721 af 25. juni 2010, er sålydende: 16 e. Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har tilladelse som pengeinstitut efter 7 i lov om finansiel virksomhed, hvis pengeinstituttet beslutter dette, og hvis Finanstilsynet efter den 30. september 2010 har fastsat en frist for pengeinstituttets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. 16 f-16 i. Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S medvirker til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at stifte og kapitalisere et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, der overtager det nødlidende pengeinstituts aktiver, jf. 16 g, stk. 1, og en del af pengeinstituttets passiver, jf. 16 g, stk. 4, 6 og 8. Datterselskabet skal overtage alle pengeinstituttets medarbejdere og kan overtage andre gensidigt bebyrdende kontrakter efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut.

14 Datterselskabet tilføres aktiekapital og supplerende kapital fra Finansiel Stabilitet A/S, således at datterselskabet opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S kan tildele et datterselskab, jf. stk. 2, en likviditetsramme, således at datterselskabet kan finansiere overtagelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut og opfylde kravene til likviditet i lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finansiel Stabilitet A/S opgaver i relation til dets datterselskaber og disses afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter ordningen. 16 f. Fastsætter Finanstilsynet en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut, hurtigst muligt og inden 6 timer efter at pengeinstituttet er gjort bekendt med fristen, træffe beslutning om og meddele Finanstilsynet, om pengeinstituttet, hvis det ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklingsordningen i denne lov eller efter reglerne om ophør i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Såfremt det nødlidende pengeinstituts bestyrelse har truffet beslutning om at lade sig afvikle efter afviklingsordningen, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet straks efter beslutningen tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger, der følger af 245 a i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Pengeinstitutter, der har tilladelse som pengeinstitut efter 7 i lov om finansiel virksomhed, skal på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i denne lov i situationer omfattet af stk. 1. Generalforsamlingens beslutning herom skal meddeles til Finansiel Stabilitet A/S straks efter generalforsamlingens afholdelse. Finansiel Stabilitet A/S offentliggør de modtagne oplysninger fra pengeinstitutterne på selskabets hjemmeside. 16 g. Kan et nødlidende pengeinstitut ikke tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for fristen fastsat af Finanstilsynet i medfør af 225, stk. 1, i lov om Finansiel virksomhed, og beslutter pengeinstituttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen i denne lov, skal pengeinstituttet straks indgå betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v. Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstituts bestyrelse skal aftale en foreløbig overdragelsessum for de overdragne aktiver m.v. Stk. 3. Den foreløbige overdragelsessum opgøres til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse. Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikkeefterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi som opgjort efter stk. 3. En del af beløbet tilbageholdes i form af en mellemregning, jf. stk. 6 og 7. Stk. 5. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet, i det omfang det kan indeholdes i et eventuelt krav, som pengeinstituttet har mod indskyderen. Derudover overtager

15 datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Forpligtelser over for medarbejdere, som Finansiel Stabilitet A/S datterselskab overtager, overtages fuldt ud. Stk. 6. Mellemregningen anvendes til at efterregulere købesummen, når denne er endeligt fastsat af revisorerne. Stk. 7. Størrelsen af mellemregningen, jf. stk. 4, fastsættes af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Stk. 8. Aktie-, garanti- og andelskapital og anden efterstillet kapital, jf. 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed, overtages ikke. Stk. 9. Aktivernes værdi fastsættes endeligt ud fra principperne i stk. 3 af to revisorer udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Revisorernes værdiansættelse skal foreligge, hurtigst muligt efter at revisorerne er udpeget. Stk. 10. Revisorernes værdiansættelse, jf. stk. 9, kan indbringes for retten af det nødlidende pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Garantifonden for Indskydere og Investorer, senest 2 uger efter at værdiansættelsen er modtaget. Stk. 11. Udgifterne til revisorernes honorar for værdiansættelsen efter stk. 9 afholdes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Stk. 12. Overdragelsesaftalen, jf. stk. 1, skal indeholde en bestemmelse om, at den endelige overdragelsessum reguleres med et eventuelt nettooverskud hos datterselskabet efter videreoverdragelse eller likvidation af datterselskabet. 16 h. Straks efter overdragelsen anmelder datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system med opfordring til enhver, der har en fordring eller andet krav mod det nødlidende pengeinstitut, om at anmelde deres krav til datterselskabet inden 3 måneder efter bekendtgørelsen, hvis kravet enten ikke tidligere har været rejst mod det nødlidende pengeinstitut eller er blevet afvist af det nødlidende pengeinstitut. Når særlige forhold taler derfor, skal datterselskabet sørge for, at bekendtgørelsen desuden optages i de medier, som det nødlidende pengeinstituts kunder forventes at orientere sig i. Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om 1) det nødlidende pengeinstituts navn, tidligere navne, adresse og cvr-nummer, 2) en person, til hvem anmeldelse skal ske, og 3) retsvirkningerne af for sen anmeldelse, jf. stk. 3. Stk. 3. Anmeldes en fordring ikke rettidigt, jf. stk.1, bortfalder retten til dækning i datterselskabet. Stk. 4. Krav, der behandles under et gruppesøgsmål efter reglerne i retsplejelovens kapitel 23 a, prækluderes ikke, selv om tilmeldingen til gruppesøgsmålet sker efter udløbet af fristen i stk. 1, forudsat at grupperepræsentanten på gruppens vegne har overholdt fristen. Af de almindelige bemærkninger hertil i lovforslag nr. 207 af 14. april 2010 fremgår blandt andet følgende: 1. Indledning

16 Der foreslås etableret en ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den 30. september 2010, hvor Finansiel Stabilitet A/S får adgang til fortsat at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på afvikling, men uden en generel statsgaranti. Den foreslåede afviklingsordning skal kun gælde for institutter, der modtager indlån, og som dermed har dansk tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Når et nødlidende pengeinstitut får en frist af Finanstilsynet til at opfylde solvenskravene i lov om finansiel virksomhed, skal pengeinstituttet ifølge lovforslaget træffe beslutning om, hvorvidt det vil lade sig håndtere af lovforslagets ordning eller via de almindelige regler om ophør i lov om finansiel virksomhed. Beslutningen træder først i kraft, hvis pengeinstituttet ikke kan opfylde solvenskravene inden fristens udløb. Et pengeinstitut, som beslutter at lade sig håndtere af lovforslagets ordning, vil kunne åbne som normalt efter fristens udløb. Almindelige indskydere vil ikke opleve nogen umiddelbar forskel i den praktiske del af deres daglige bankforretninger. Der skal ikke umiddelbart findes en ny bankforbindelse, og der skal ikke etableres nye lån for den enkelte kunde, betalingskort fungerer fortsat, og betalingsservice etc. udføres som vanligt. Beslutning om anvendelse af lovforslagets ordning vil som hovedregel blive truffet af bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut og vil kun blive iværksat i de tilfælde, hvor et pengeinstituts egne bestræbelser på at finde en markedsmæssig løsning er resultatløse. Ordningen skal således ses som et supplement til de eksisterende markedsmæssige løsninger og private overdragelser. 2. Baggrund Erfaringerne fra den finansielle krise viser imidlertid, at det er gavnligt for samfundet at have en model til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, således at der tilbydes et klart alternativ til at gå i betalingsstandsning eller komme under konkursbehandling med de deraf følgende ofte store økonomiske tab for kreditorerne, herunder indskyderne, og samfundet som helhed. 3. Lovforslagets indhold 3.1 Afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås det, at der efter udløbet af den generelle statsgarantiordning den 30. september 2010 etableres en afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S, der bygger på en frivillig aftale, hvorefter et nødlidende pengeinstitut selv vælger, hvorvidt pengeinstituttet i tilfælde, hvor det ikke kan tilvejebringe den af Finanstilsynet foreskrevne kapital eller gennemføre et salg inden den af Finanstilsynet fastsatte frist, skal håndteres af Finansiel Stabilitet A/S, der vil gennemføre en kontrolleret afvikling, eller håndteres efter de almindelige regler om ophør i lov om finansiel virksomhed. Ophør efter de

17 almindelige regler i lov om finansiel virksomhed medfører, at pengeinstituttet afvikles via likvidation, konkurs eller sammenlægning. 3.4 Overdragelse til Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S Endelig overtager datterselskabet også kreditorer med simple krav, jf. den foreslåede 16 g, stk. 4 og 6 til lov om finansiel stabilitet. Det foreslås, at overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts passiver til et datterselskab til Finansiel stabilitet A/S sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser fremgår blandt andet følgende: 16 f Alternativet til afvikling efter afviklingsordningen er ophør af det nødlidende pengeinstituts virksomhed efter reglerne i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed. Reglerne indebærer, at et pengeinstitut vil blive afviklet ved likvidation, konkurs, sammenlægning eller på anden måde. Hvis afvikling sker på anden måde, skal Finanstilsynet godkende afviklingens form, indhold og gennemførelse. 16 g Anvendelse af bestemmelsen i den foreslåede 16 g forudsætter efter den foreslåede stk. 1, at pengeinstituttet ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet har meddelt en frist til retablering af kapitalen, og at det nødlidende pengeinstitut har indgået en aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v. Aftalen skal være betinget af økonomi- og erhvervsministerens tilladelse, jf. 204 i lov om finansiel virksomhed, samt af den endelige fastsættelse af købesummen og overdragelse af aktiver og passiver. De aktiver, datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal overtage fra det nødlidende pengeinstitut ifølge den foreslåede ordning, er som udgangspunkt alle instituttets aktiver. Datterselskabet er desuden forpligtet til at overtage alle medarbejdere, medarbejderforpligtelser og om muligt alle andre gensidigt bebyrdende aftaler. Overtagelsen af de gensidigt bebyrdende aftaler så som nettingaftaler vedrørende handel med valuta, derivater, repoer og aktielån samt tilhørende aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, kan alene ske i overensstemmelse med aftalernes egne bestemmelser. Såfremt indholdet af de gensidigt bebyrdende aftaler muliggør en overdragelse, er datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S forpligtet til at overtage disse. Såfremt pengeinstituttet har tabt egenkapitalen, er insolvent eller må påregne at blive insolvent i konkurslovens forstand, kan beslutning om indgåelse af aftale

18 med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver træffes af bestyrelsen, jf. den forslåede ændring af 247 i lov om finansiel virksomhed. I modsat fald indgår bestyrelsen en betinget aftale, der skal forelægges generalforsamlingen efter 246 i lov om finansiel virksomhed. Aftalen om overdragelse af et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S indebærer, at en andel af pengeinstituttets kreditorer overflyttes til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Overdragelsen sker efter de almindelige regler om debitorskifte, jf. bemærkningerne til stk. 5. Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 aftales overdragelsessummen foreløbigt af Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstitut. Overdragelsessummen er foreløbig, indtil den endelige fastlæggelse af overdragelsessummen foreligger fra to af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpegede revisorer, jf. stk. 9. Overdragelsen efter afviklingsordningen kan kun gennemføres, såfremt der kan opnås enighed om den foreløbige overdragelsessum. Den foreløbige overdragelsessum fastsættes efter forslagets stk. 3 i overdragelsesaftalen til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen ved en øjeblikkelig overdragelse mellem uafhængige parter uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med et fradrag af estimerede omkostninger ved en afhændelse. Aktivernes værdi skal fastsættes under hensyn til, at et eventuelt overskud ved afviklingen efter forrentning af den i datterselskabet indskudte kapital vil skulle tilbagebetales til det nødlidende pengeinstitut som en efterfølgende regulering af overdragelsessummen. Værdien af aktiver noteret på en autoriseret handelsplads fastsættes til børskursen, jf. overdragelsesdagen. Udlån opgøres til den værdi, der forventeligt kan opnås på markedet. Værdiansættelsen skal bl.a. tage hensyn til, om lånets effektive rente er lavere end markedsrenten på opgørelsestidspunktet for lån med tilsvarende risiko. Udlånenes værdi skal yderligere reduceres med et beløb, der modsvarer en præmie for usikkerheden på de fremtidige betalinger. En sådan præmie må fastsættes under hensyn til den særlige usikkerhed, der kan råde på grund af manglende information om lånenes og låntagernes aktuelle situation. En sådan præmie må endvidere forventes at være højere i denne situation end i en situation, hvor der er tale om en going concern overdragelse. Dermed skal der tages hensyn til pengeinstituttets alvorlige situation, herunder behovet for et øjeblikkeligt salg på tidspunktet for den betingede overdragelsesaftale. Finansiel Stabilitet A/S's datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. Aktivernes værdi skal ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 4 berigtiges ved at overtage ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. Det vil sige, at datterselskabet foretager en forholdsmæssig overtagelse af hver af de simple kreditorers nettokrav, idet en del af den foreløbige overdragelsessum tilbageholdes i form af en mellemregning. For at sikre sig mod den situation, at den endelige opgørelse bliver lavere end den foreløbige, og at der dermed skulle ske betalinger fra det nødlidende institut til Finansiel Stabilitet A/S, fradrages den foreløbige overdragelsessum ved betalingen en reserve, der betegnes»mellemregning«. Mellemregningens størrelse fastsættes af Fondens afviklingsafdelings værdiansættelsesråd, jf. den foreslåede 5, stk. 7, i lov om en

19 garantifond for indskydere og investorer. Ved fastsættelse af mellemregningen indgår endvidere, at der er usikkerhed om forpligtelsernes størrelse, omfang og værdi. Mellemregningen opføres i det nødlidende pengeinstituts balance som et tilgodehavende hos datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Såfremt den foreløbige overdragelsessum fratrukket mellemregningen overstiger værdien af samtlige simple kreditorers nettokrav, berigtiger datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S forskellen kontant. Ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 5 overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet i det omfang, det kan indeholdes i et eventuelt krav, pengeinstituttet har mod indskyderen. Samtidig overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Derudover skal datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtage alle medarbejdere fra det nødlidende pengeinstitut. Alle forpligtelser over for disse medarbejdere overtages fuldt ud. Overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts passiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Indskydernes og investorernes modregningsadgang vil ikke blive berørt af overdragelsen af aktiverne i det nødlidende pengeinstitut til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/?S. Der vil i bekendtgørelse blive fastsat nærmere bestemmelser for en orientering af kreditorerne om overdragelsen til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, jf. 16 e, stk. 4. Med det foreslåede stk. 8 bestemmes det, at aktie-, garanti-, og andelskapitalen samt anden efterstillet kapital, jf. 132 og 136 i lov om Finansiel virksomhed, ikke overdrages. Tab og sandsynlige tab i det nødlidende pengeinstitut på overdragelsestidspunktet vil således først blive dækket af aktionærer og dernæst af ejere af ansvarlig kapital, som det er tilfældet for pengeinstitutter, der i dag afvikles af Finansiel Stabilitet A/S. Det følger af det foreslåede stk. 9, at aktivernes endelige værdi fastsættes i samarbejde mellem to revisorer udpeget af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. Fastsættelse af aktivernes værdi skal foretages med udgangspunkt i en endelig opgørelse af aktivernes realisationsværdi, som er den værdi aktiverne forventeligt kan overdrages til pr. overtagelsesdagen. Med aktiver menes aktiver, som ifølge regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter medregnes til regnskabsposterne under instituttets»aktiver«. Aktivernes værdi skal fastsættes under hensyn til, at en eventuel gevinst ved afviklingen efter forrentning af den i datterselskabet indskudte kapital vil skulle tilbagebetales til den nødlidende bank som en efterfølgende regulering af overdragelsessummen, jf. i øvrigt bemærkningerne til stk. 3. Revisorernes værdiansættelsesrapport skal ifølge forslaget foreligge hurtigst muligt efter udløbet af de tre måneder, hvor ikke anmeldte ukendte krav prækluderes, jf. den foreslåede 16 h. Tidspunktet afhænger dog af kompleksiteten i vurderingen og omfanget af de aktiver, der skal overdrages. Værdiansættelsen er alene en vurdering af aktivernes værdi og omfatter derfor ikke en værdiansættelse af de forpligtelser, herunder medarbejderforpligtelser, der skal overdrages til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Disse vurderes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

20 Revisorernes værdiansættelse kan efter det foreslåede stk. 10 indbringes for retten senest 2 uger efter modtagelsen af værdiansættelsesrapporten. Værdiansættelsen kan indbringes af enten det nødlidende pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Fonden. Kreditorerne har således ikke adgang til at få værdiansættelsen prøvet for domstolene. Dette skyldes, at disses interesser varetages af bestyrelsen eller kurator i det nødlidende pengeinstitut. For at sikre, at det nødlidende pengeinstitut opnår betaling for aktivernes fulde værdi, samtidig med at der skal gennemføres en hurtig overdragelse, stilles der efter den foreslåede bestemmelse i stk. 12 krav om, at overdragelsesaftalen skal indeholde en bestemmelse om, at overdragelsessummen reguleres med et eventuelt nettooverskud hos datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Et eventuelt nettooverskud, som følge af afviklingen af datterselskabet, kan opstå ved fx videreoverdragelse af virksomheden, fusion, delvis afhændelse eller ved likvidation af selskabet. Ved nettooverskud forstås overskud efter markedsforrentning af den egenkapital, som Finansiel Stabilitet A/S skal stille til rådighed. Denne bestemmelse om efterregulering af overdragelsessummen (købesumsregulering) sikrer, at et eventuelt afkast ved en senere overdragelse eller likvidation betales til det nødlidende pengeinstitut eller dets eventuelle konkursbo. Sker der videreoverdragelse eller fusion, skal et eventuelt nettooverskud kapitaliseres og betales til det nødlidende pengeinstitut eller dets eventuelle konkursbo. Viser det sig, at der ikke er noget nettooverskud, skal der ikke ske betaling til det nødlidende pengeinstitut eller dets eventuelle konkursbo. En kapitalisering af muligheden for en senere købesumsreguleringen kan også foretages efter aftale mellem kurator i det nødlidende pengeinstitut og datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/?S. Det er en forudsætning for afvikling af datterselskaber via fusion, likvidation eller delvist frasalg af aktiviteterne, fx ved salg af bestemte porteføljer af virksomheden, at fordelingen af nettooverskuddet kan ske på de enkelte datterselskaber. Hvis der er overskud efter afviklingen af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, betales dette til det nødlidende pengeinstitut, hvor de simple kreditorer, der har et restkrav, vil få deres tilgodehavende dækket først. Herefter opgør datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S indskyderens krav mod Fonden. Disse krav er i følge lov om en garantifond for indskydere og investorer for det første særlige indlån med fuld dækning og for det andet øvrige almindelige indskud fradraget forpligtigelser mod banken dog maksimalt euro pr. indskyder i samme pengeinstitut. 16 h Det fremgår af den foreslåede stk. 3, at anmeldes en fordring ikke inden 3 måneder fra bekendtgørelsen er indrykket, jf. stk. 1, så bortfalder kreditorernes ret til dækning fra datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Uanmeldte krav efter fristens udløb består dog således fortsat i det nødlidende pengeinstitut.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE. ISIN: NO 001030822.4 - FRN Amagerbanken A/S Open Bond Issue 2006/2011 NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001030822.4

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere