Mm 2: Interessentanalyse og teknologivurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mm 2: Interessentanalyse og teknologivurdering"

Transkript

1 Projektenhedskursus (PE): Videnskab, menneske, samfund (VMS) Mm 2: Interessentanalyse og teknologivurdering Elektronik og elektroteknik (EE) Internetteknologier og computersystemer (ITC) Kursusholder: Mette Mosgaard 1

2 Dagens emner Indhold: Del 1: Teknologiens interessenter Del 2: Stat-Marked-Civilsamfundsmodellen Del 3: Teknologivurdering Del 4: SWOT analyse 2

3 Del 1: Teknologiens interessenter 3

4 Skitse af en produktudviklingsproces I dag: Fokus på de røde pile dvs. de udefra kommende input til projektet projektets interessenter 4

5 Værktøjer til problemformulering 6 Hv-modellen Hvorfor? Hvordan? Interessenter Hvad? Problemstillingen Hvem? Hvornår? Hvor? 5

6 Virksomhedsledelse To (delvist modstridende) tilgange: Shareholder-perspektiv (share=aktie; økonomisk profit til aktionærer) versus stakeholder-perspektiv (stake=interesse; social ansvarlighed overfor interessenter) Den sidste tilgang vinder mere og mere frem indenfor moderne virksomheder (Corporate Social Responsibility, grønne regnskaber, etiske regnskaber, etc.)! 6

7 HVAD er en stake? En interesse; et krav; en ret (juridisk, moralsk); en andel; en aktie. Begrebet stake er bredt og spænder fra (selvopfattet) interesse til legalt ejerskab 7

8 HVAD er stakeholdere = interessenter? Interessenter er alle, som påvirkes af eller kan påvirke jeres projekt Interessenter kan være personer, grupper, institutioner, organisationer, virksomheder etc. Begrebet kan udvides til at omfatte ikkesociale interessenter (miljøet, biodiversitetet, fremtidige generationer) 8

9 HVORFOR interessere sig for interessenter? For at få viden om problemstillingen For at undgå at løse problemer, som ingen har eller skabe produkter, som ingen vil bruge (Lindegaard og Olsson 2007) 9

10 HVORDAN - interessentanalyse Kan gennemføres som en 4-trins proces: (fra Power i Projekter og Porteføljer) Trin 1: Identificering af interessenter Trin 2: Prioritering af interessenter Trin 3: Kortlægning af interessers interesse Trin 4: Håndtering af interessenter 10

11 Trin 1: Identificering af interessenter Brug PostIt brain storming Brug 6 hv-modellen (Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvem? Hvor? Hvornår?) især HVEM??? 11

12 Et projekt eksempel Problemformulering: I hvilket omfang vil en selvjusterende nakkestøtte kunne reducere antallet af piskesmældsskader og hvilke krav vil en sådan nakkestøtte skulle overholde? Hvordan konstrueres en nakkestøtte, som opfyder kravene? 12

13 Trin 1: Identificering af interessenter Gruppen identificerede 10 interessenter i uprioriteret rækkefølge: EU Euro Ncap Bilproducenter Bilister Rådet for Større Færdselssikkerhed Staten og kommunerne Piskesmældsramte Sundhedsstyrelsen Bilforhandlere Forsikringsselskaber 13

14 Trin 2: Prioritering af interessenter Prioritering kan ske efter to kriterier: Indflydelse (hvor stor indflydelse har interessenten på projektet?) Medvirken (hvor vigtig er interessentens medvirken i projektet?) 14

15 Medvirken To kriterier fire kategorier Vigtig Gidsel Ressource person Ekstern Grå eminence Ikke vigtig Lille Indflydelse Stor 15

16 Trin 2: Prioritering af interessenter Gruppen valgte at bruge tid på 4 interessenter: Rfsf (ressourceperson) Bilister (gidsler) Bilforhandlere (ekstern) Piskesmældsramte (ekstern -> gidsler) 16

17 Trin 3: Kortlægning af interessenters interesse Kendskab til interessenternes verdensbillede er vigtig derfor er dialogen med interessenter vigtig 17

18 Trin 3: Kortlægning af interessenters interesse Gruppen skønnede sig til interessenternes interesse vha. oplysninger på nettet og snusfornuft: Rfsf formål at øge trafiksikkerhed Bilister undgå trafikskader Bilforhandlere viden om evt. løsninger Piskesmældsramte aldrig igen!! 18

19 Trin 4: Håndtering af interessenter Hvad skal gøres hvornår i forhold til de prioriterede interessenter? Netværk, relationer, kommunikation er nøgleord for håndtering af interessenter 19

20 Trin 4: Håndtering af interessenter Gruppen gennemførte flg. undersøgelser: Rfsf: Telefoninterview med direktør Bilister: Spørgeskema på nettet Bilforhandlere: Interviews med 3 forhandlere Piskesmældsramtes organisation: Spørgeskema plus telefoninterview 20

21 Trin 4: Håndtering af interessenter Efter de nævnte undersøgelser var gennemført havde gruppen ikke megen kontakt til de nævnte interessenter, Rfsf og de piskesmældsramtes organisation fik tilsendt kopi af rapporten De piskesmældsramtes organisation interviewede gruppen om deres projekt til deres nyhedsbrev 21

22 SMC modellen 22

23 Samfundsanalyser Interessentanalysen: Identificerer relevante aktører og analyserer disses beslutninger og handlinger Strukturanalysen: Analyserer rammer og præmisser for aktørernes beslutninger og handlinger 23

24 Stat, marked, civilsamfund en samfundsmodel 24

25 Stat, Marked, Civilsamfund Stat-Marked-Civilsamfund (SMC)- modellen kan anvendes: til identificering og kategorisering af mulige interessenter og aktører til analyse af samfundsmæssige strukturer 25

26 Stat Marked Individuel nyttemaksimering Civilsamfund Regering Stat Regioner Kommuner Erhvervslivet Arbejdsgivere Arbejdstagere Fagforeninger Borgere Forbrugere Foreninger Sociale institutioner Styring og kontrol Aktører Interesse Styringsmiddel Samfundshelheden Profit Det gode liv (Re)produktion af værdier Magt (politisk) Penge (økonomisk magt) Solidaritet 26

27 Staten Påvirker teknologiudviklingen via Offentlig regulering Lovgivning/normer/regler Tilskud/afgifter/gebyrer Påbud/forbud 27

28 Markedet Påvirker teknologiudviklingen via Markedsregulering Teknologiudbud teknologiskub Arbejdsretslige aftaler Teknologiaftaler Kampagner 28

29 Civilsamfundet - 1 Påvirker teknologiudviklingen via Selvregulering via uformelle normer/sædvaner Efterspørgsel markedstræk Identitet som forbruger (eks. politisk forbruger) 29

30 Typer af interaktion Aktions-akse : Interaktionseksempler: Marked <-> stat: Stat <-> Civilsamfund: Marked <-> civilsamfund: P-pladser i City Erhvervslokalisering Skolelukning Lokalisering af skurbyer Lukning af nærbutikker Udledning af spildevand 30

31 P1-projektets interessenter Bilister Piskesmældsramte Bilforhandlere Bilproducenter Forsikringsselskaber Rådet for større færdselssikkerhed Trafikministeriet 31

32 Teknologivurdering 32

33 Baggrund for teknologivurdering Teknologiudviklingens konsekvenser: forurening og ressourcerovdrift arbejdsmiljø og arbejdssygdomme beskæftigelse og forbrugsmønster Teknologivurderinger kan: Frembringe systematisk viden Påpege valgmuligheder Forbedre beslutningsgrundlaget 33

34 Teknologivurdering Tager både teknologien og samfundet med i vurderingen, f.eks: Samfundsøkonomi, miljø, arbejdsmiljø, kvalifikationsudvikling, demokrati/indflydelse, etik, livskvalitet, sundhed, kultur, velfærd Afgrænsninger nødvendige Tre niveauer: individ/marked/samfund 34

35 Teknologivurdering Bagudrettet teknologivurdering benyttes på anvendelsesniveau hvor konsekvenser kan ses Sammenfatning og afvejning af konsekvenser Fremadrettet teknologivurdering Begynder på udformningsniveauet, inden de store investeringer til at bringe teknologien i anvendelse er afholdt Nemmere/billigere at ændre teknologiens udformning 35

36 På udformningsniveau kan følgende spørgsmål stilles: I hvilket omfang skønnes den skitserede teknologi at kunne opfylde de behov eller løse de problemer, der oprindeligt ønskedes løst? Kan der peges på andre mulige samfundsmæssige konsekvenser af den skitserede teknologis anvendelse end de tilsigtede? -er sådanne yderligere konsekvenser acceptable? Hvordan vurderes afvejningen af konklusionerne på ovenstående to punkter? 36

37 Typer af teknologivurdering Reaktiv teknologivurdering Proaktiv teknologivurdering Konstruktiv teknologivurdering Mål, tidsperspektiv, udgangspunkt, slutprodukt 37

38 38

39 39

40 Konstruktiv teknologivurdering En forståelsesorienteret tilgang der skal synliggøre: de teknologiske valg og beslutningstagere viften af handlemuligheder og udviklingsveje forskellige mål og midler (kendte og ukendte) konsekvenser som variable afhængigt af beslutninger teknologiens sammenvævning med forskellige interesser En forandringsorienteret tilgang der skal skabe spillerum for deltagelse og indflydelse, demokratisering, dialog (Eksempel med borgerinddragelse) 40

41 Spørgsmål til teknologivurdering Hvem skal vurdere? politikere, forskere, konstruktører, brugere? Hvordan skal man vurdere? kvalitative konsekvenser kvantitative konsekvenser Hvordan afvejes mellem modstridende hensyn og interesser? hvilke kriterier skal vægtes? 41

42 Spørgsmål til teknologivurdering (fortsat) På hvilket niveau skal vurderingen foretages? virksomhed, branche, samfund? Hvad er hensigten/målet? Handlingsanvisninger? Hvordan inddrages brugerne? 42

43 Teknologivurdering (TV) Kan foretages på 3 niveauer: Produktniveau (= teknikvurdering) Virksomhedsniveau (= projektvurdering) Samfundsniveau (= teknologivurdering) Vi vil kun bruge begrebet teknologivurdering om vurdering af teknologi på samfundsniveau 43

44 HVORFOR lave teknologivurdering? For at udvikle beslutningsgrundlag for offentlig teknologiregulering via statslig teknologipolitik For at styre en kompleks, uoverskuelig og hastig teknologiudvikling For at undgå skadelige konsekvenser af teknologi For at fremme demokratisering og give borgerne i civilsamfundet lejlighed til at vurdere muligheder, konsekvenser og ønskværdighed af teknologi For at fremme og nyttiggøre teknologi via markedet 44

45 Teknologiudviklingens konsekvenser Selvfølgelig kan jeg se, at det vil føre mange problemer med sig, såsom forurening, trafikpropper og den industrielle revolution, men for at være ærlig det giver jeg fanden i! 45

46 HVAD er teknologivurdering? Kategorisering ifht. indhold: 1. Identifikation og beskrivelse af alle konsekvenser, som er eksterne ifht. virksomheden = kognitiv TV 2. Identifikation, beskrivelse og vurdering af alle konsekvenser, positive og negative, som er eksterne ifht. virksomheden = normativ TV En normativ TV forudsætter en kognitiv TV 46

47 HVAD er teknologivurdering? Kategorisering ifht. tidsperspektiv: 1. Reaktiv konsekvensvurdering bagudrettet 2. Proaktiv helhedsvurdering fremadrettet Vigtigt at en teknologivurdering starter på et så tidligt tidspunkt i udviklingsforløbet som muligt, dvs. så vidt muligt bør gennemføres en proaktiv teknologivurdering. 47

48 Elementer i en teknologivurdering To væsentlige elementer: Konsekvens områder, dvs. forskellige områder i samfundet, hvor konsekvenser kan forventes Konsekvens kategorier, dvs. forskellige typer af konsekvenser 49

49 Konsekvens områder Stat Politik Uddannelse Arbejdsmarked Erhvervsstruktur Marked Hverdagsliv Civilsamfund 50

50 Samfundsmæssige konsekvensområder Stat: Politik (information, deltagelse, holdningsdannelse) Uddannelsesstruktur (kvalifikationer, viden) Marked: Arbejdsmarked (beskæftigelse, arbejdsdeling) Erhvervsstruktur (geografisk, befolkningsmæssigt) Civilsamfund: Hverdagsliv (levevilkår, forbrugsmønstre, fritidsliv) 51

51 2 væsentlige konsekvensområder: Miljø (ressource(over)forbrug, forurening, biodiversitet) Arbejdsmiljø (fysisk, psykisk, organisatorisk) lapper ind over alle 3 samfundssegmenter 52

52 Konsekvens områder Stat Politik Uddannelse Miljø Arbejdsmiljø Arbejdsmarked Erhvervsstruktur Marked Hverdagsliv Civilsamfund 53

53 Konsekvens kategorier Tilsigtede utilsigtede (intention) Direkte indirekte (påvirkning) Manifeste latente (synlighed) Kortsigtede langsigtede (tidsperspektiv) 54

54 Faglige krav til teknologivurdering Helhedsorienteret, hvilket indebærer: Tværfaglighed Flerdimensionalitet 55

55 Dilemmaer i TV Flerdimensionaliteten medfører inkommensurable vurderingskriterier i en normativ TV Løses (delvist) vha. cost-benefit analyser MEN Kræver også etisk stillingtagen i mange situationer. 56

56 Teknologivurdering i praksis Ingen rigtig metode til at lave en TV! Forskellige brugbare værktøjer : Identificér teknologielementer, dvs. lav en teknologianalyse Identificér interessenter, dvs. lav en interessentanalyse Identificér konsekvensområder Identificér konsekvens kategorier Identificér konsekvenser husk eksternaliteter Info om metoder til teknologivurdering kan findes på Teknologirådets hjemmeside: 57

57 58

58 Eksempel Guitartuner -1 59

59 Eksempel Guitartuner -2 Herefter har de beskrevet positive og negative påvirkninger for interessenterne 60

60 SWOT 61

61 SWOT S - Strengths (styrker) W - Weaknesses (svagheder) O - Opportunities (muligheder) T - Threats (trusler) SWOT-analysen anvendes hovedsageligt i private virksomheder, der er underlagt konkurrencemæssige vilkår SWOT-analysen kan anvendes i forhold til konkrete produkter 62

62 SWOT-analyse Formålet er kritisk at se på virksomhedens interne forudsætninger (ressourcerne) samt eksterne forudsætninger (omverdenen) SWOT-analyse kan bl.a. bruges ved opstart af en ny virksomhed ændrede krav til produktprogrammet ved planlægning af udvikling af nye produkter 63

63 SWOT -hvad bruges det til De vigtigste spørgsmål, SWOT en skal være med til at besvare er: Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring? Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar - og er der tiltag der kan rette op på den? Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer den har i dag (muligheder uden ressourcer er blot en illusion) Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for? 64

64 Styrker Firmaet personlige egenskaber viden på kerneområder et godt navn Produktet anderledes produktet/ydelse ny teknologi... god økonomi speciel organisering samarbejdspartnere unik markedsføring. 65

65 Svagheder -Noget produktet ikke har eller er dårlige til i forhold til konkurrenterne Produktet gamle produkter forældet teknologi manglende markedsføring Manglende funktionaliteter.. 66

66 Muligheder - Muligheder på markedet Virksomheden nye kunder, øget købekraft, nye trends døende konkurrenter Produktet ny teknologi støtte/tilskud ny lovgivning

67 Trusler - faktorer fra omgivelserne der truer forretningsmuligheder. Virksomheden kunder flytter/lukker købekraft svækkes byggestop nye trends,, timing, fly ind i World Trade Center... Produktet ny teknologi nye konkurrenter teknologisk stade støtte/tilskud bortfalder... 68

68 Eksempel på SWOT -fra Grundfos 69

69 4 strategityper Maxi-maxi Mini-maxi Maxi-mini Mini-mini 70

70 SWOT-matrixen Eksterne muligheder M1 M2 M3 Eksterne trusler T1 T2 T3 Interne Styrker S1 S2 S3 Her skal satses Maxi-maxi Vigtige modtræk Maxi-mini Interne svagheder SV1 SV2 SV3 Lad det være Mini-maxi Gør de svage sider stærkere Mini-mini 71

71 1. Trin - Situationsanalyse Opgaven består i at identificere Hvad er svaghederne? Hvad er styrkerne? Hvori består mulighederne? Hvori består truslerne? 72

72 E-handel SWOT analysis 73

73 Prioritering, vurdering og strukturering i matrix For hver Svaghed eller trussel stor eller lille konsekvens for overlevelse? stor eller lille mulighed for at forandre svaghed til styrke? For hver mulighed og styrke stor eller lille stabilitet stor eller lille konsekvens heraf 74

74 Eksempel: mikrofon-array Mini maxi strategi: Øget markedsføring 75

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere