Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013"

Transkript

1 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012

2

3 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Forsyningspolitik Finansieringskilder

4

5 Indledning Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag, der efterfølgende samles i et katalog og udsendes til byrådets medlemmer primo september De af udvalgene fremsendte ændringsforslag er samlet i nærværende katalog. Ændringsforslagene kommer herefter kun til behandling såfremt de stilles i forslag enten i forbindelse med budgetforhandlingerne eller efterfølgende af byrådsmedlemmer/-grupper, der ikke er en del af forligskredsen. Er der spørgsmål eller bemærkninger til proceduren kan henvendelse ske til Centralforvaltningen, Økonomi og LØN mens spørgsmål til det enkelte reduktionsforslag kan ske til den person, der står anført på den enkelte specifikation. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 3. september 2012 meddelt 3 lånedispensationer. Konsekvensen heraf har ikke været udvalgsbehandlet, men er på baggrund af Byrådets drøftelser på seminaret den 25. juni 2012 medtaget som ændringsforslag. 2

6 3

7 Socialpolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: SOC-S-01 Psykiatriområdet - Forebyggelse af ventelist og SEL 85- område Anlæg: SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet Bemærkninger: Ændringsforslag er besluttet fremsendt på Socialudvalgets møde 22. august 2012, sagsnr. 4. 4

8 SOC-S-01 Psykiatriområdet - Forebyggelse af venteliste på SEL 85-område (hjemmestøtte) Socialpolitik Nettodrift Yderligere 1 medarbejder til hjemmestøtten (SEL 85-området) til forebyggelse af venteliste. Antallet af borgere i døgntilbud er faldet 25 % fra 2007 til 2012, og der er meget sjældent venteliste til døgntilbud. Samtidig er antallet af borgere, der får støtte i eget hjem steget 29 %. Det kan være svært at undgå venteliste til støtte i eget hjem, da denne tilbudskategori benyttes meget, og der er et stort flow af borgere. I forbindelse med Udviklingsplanen blev muligheden for at effektivisere indsatsen, og undgå venteliste, ved at give gruppeorienterede tilbud undersøgt. Der har været afviklet strukturerede gruppeforløb i foråret som en erstatning for nogle af de individuelle støttesamtaler. Forløbene er ved at blive evalueret, men der er ikke umiddelbart noget der peger på, at der kan spares ressourcer herved. Den aktuelle venteliste ses i tabellen nedenfor Tilbudstype Juni støtte i eget hjem støtte i bofællesskab og 108 døgntilbud 0 Borgere på ventelisten tildeles plads efter behov og ikke efter tur, og pr. 18. juni 2012 har den længst ventende stået på listen i 76 dage og gennemsnitsventetiden er 28.5 dage. Der er ikke p.t. et fast antal pladser, og omfanget af støtte kan variere fra borger til borger. I de første fem måneder af 2012 har der været 25 ny indskrivninger og 31 udskrivninger. I 2011 var der 78 nye indskrivninger og i 2010 var tallet 43. Navn: Karen Madsen Tlf.nr.:

9 SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet. Socialpolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Følgende projekter er indeholdt i eksisterende budgetter og indgår derfor ikke i ændringsforslaget: note Bramdrupdam Bofællesskaber Det alternative Plejehjem (Åhaven overført fra 2012) Følgende projekter indgår ikke i eksisterende budgetter og medtages derfor i ændringsforslaget: note Aflastningstilbuddet Toppen Gramrolighed 53 2 Nordhøj Hjælpemiddeldepotet Marielund Overmarksgården Konsulent- og behandlingsenheden Tinghøj I alt Note 1: Der etableres fysisk adskillelse mellem køkken og fællesrum. Der etableres et koldt vindfang. Note 2: Akustikken i fællesrummet forbedres. Note 3: Forbedring af vindfang og døre ved Nordhøj, samt bredere og automatiske døre ved hovedindgang, handicaptoilet med loftlift samt renovering af gulv i køkken/kantine og køkkeninventar ved Multiflex. Note 4: Etablering af egne velfærdsrum, tilbygning og renovering samt garageanlæg. 6

10 Note 5: Ombygning af værelsesfløje mod øst samt forbedring af akustik og løsning af trækproblemer. Note 6: Forslaget omhandler en række etapeopdelte tiltag, der samlet set løfter niveauet i det botilbud der tilbydes beboerne og forbedrer sikkerhed og arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Note 7: Opsætning af udvendig solafskærmning således at overophedning af kontorer undgås. Note 8: Tilbygning til Ungegruppen og ombygning i eksisterende bygnings stue- og 1. sal for lokaler til Børnegruppen og til Dagtilbuddet i Vestervænget. Navn: Jørgen Poulsen Tlf.nr.:

11 Arbejdsmarkedspolitik Forslagsnr. ARB-S-01 Tekst: Side Drift: Styrket langtidsledighedsindsats, øget samarbejde med a- kasserne i den tidlige indsats og langtidsledighedsindsatsen via udbredelse af erfaringerne fra projekt Ansvar og Handling - Serviceudgifter Overførsler Bemærkninger: Ændringsforslag besluttet fremsendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. august 2012, sagsnr. 2. 8

12 ARB-S-01 - Styrket langtidsledighedsindsats, øget samarbejde med a-kasserne i den tidlige indsats og langtidsledighedsindsatsen via udbredelse af erfaringerne fra projekt Ansvar og Handling Administrationspolitik og Arbejdsmarkedspolitik Nettodrift, serviceudgifter Nettodrift, overførsler foran beløb angiver en mindre udgift/en større indtægt. Ingen. Forslaget vedrører en styrket indsats i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden og medvirker til, at færrest mulige borgere helt falder ud af dagpengesystemet. Aktuelt er der langtidsledige a-dagpengemodtagere, hvilket vil sige borgere med en ledighed på 9 måneder eller mere. Erfaringer fra Projekt Ansvar og Handling viser, at fælles og hyppigere samtaler i samarbejde med a-kasserne bringer flere langtidsledige i arbejde. Der foreslås derfor, at erfaringerne fra Projekt Ansvar og Handling udbredes. Det forventes at bringe ekstra 50 ledige i arbejde, hvilket svarer til besparelse på 6,5 mio. kr. til arbejdsløshedsdagpenge. I dag tilbydes de ledige samtaler hver 3. måned. Med forslaget vil ledige med risiko for langtidsledighed og langtidsledige få tilbud om samtaler mindst hver 6. uge, og nogle af disse samtaler vil blive holdt sammen med a-kasserne. Den udvidede indsats kræver en opnormering. I dag er der ansat 8 medarbejdere (7,8 PE) til at varetage sagsbehandlingen. Hver medarbejder har i dag i gennemsnit 180 sager. Det foreslås derfor, at antallet af sagsbehandlere udvides med 5 medarbejdere (5 PE). Herefter har hver medarbejder i gennemsnit 110 sager. Herved skabes der tid og rum til den øgede indsats. Udgifterne til ekstra sagsbehandlere vil beløbe sig til 2,0 mio. kr. og derudover afsættes en ramme til udvikling af samarbejdet med a-kasserne på 0,5 mio. kr. I alt medfører forslaget således en nettobesparelse på 4 mio. kr. årligt. Navn: Lasse Kamp Tlf.nr.:

13 Uddannelsespolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: UDU-S-01 Projekt Bæredygtighed Udvikling af design og innovation i naturfaglige humanistiske og praktiskmusiske sammenhænge UDU-S-02 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal UDU-S-03 UDU-S-04 Undervisningstimetallet på klasetrin hæves til undervisningsministeriets vejledende timetal Omlægning af Ungdomsskolens aftenjuniorklub i Lunderskov til en eftermiddagsklub UDU-A-01 UDU-A-02 Anlæg: Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Afledt drift UDU-A-03 Opdatering af Dalby Skole Afledt drift

14 UDU-A-04 Ny hal ved Brændkjærskolen Afledt drift Bemærkninger: Ændringsforslag UDU-S-01 er besluttet fremsendt på Uddannelsesudvalgets møde den 12. marts 2012, sagsnr. 4. Ændringsforslag UDU-S-02, UDU-S-03, UDU-S-04, UDU-A-01, UDU-A-02, UDU-A-03 og UDU- A-04 er besluttet fremsendt på Uddannelsesudvalgets møde den 14. maj 2012, sagsnr. 3, sagsnr. 5 og sagsnr. 6. Projekt Bæredygtighed Udvikling af design og innovation i naturfaglige humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge. 11

15 UDU-S-01 Projekt "Bæredygtighed - Udvikling af design og innovation i naturfaglige, humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge". Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1/ Forslaget har sin baggrund i budgetnote vedr. pædagogiske forsøg i folkeskolen vedtaget af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget Budgetnoten har følgende ordlyd: "Pædagogiske forsøg i folkeskolen. Uddannelsesudvalget anmodes om at igangsætte et arbejde, med henblik på at opnå dispensation efter folkeskolelovens 55 (om pædagogisk forsøgsvirksomhed), i forhold til at oprette et tilbud på en skole for særligt talentfulde elever inden for design og innovation, både hvad angår det kreative-musiske område og scienceområdet. Tilbuddet tænkes henlagt til en skole, der måtte have særlig interesse og kompetence med hensyn til at påtage sig denne opgave. Uddannelsesudvalget udarbejder sammen med den interesserede skole en dispensationsansøgning i løbet af 1. kvartal 2012, med henblik på medio året at opnå den fornødne dispensation fra Undervisningsministeriet. Når dispensationen er opnået, formulerer Uddannelsesudvalget et forslag til budget, der behandles politisk i forbindelse med udarbejdelsen af årsbudgettet for 2013, således at det konkrete projekt i givet fald kan iværksættes fra skoleåret 2013/14." Forslaget indebærer, at der for Eltang Skole og Børnehaves klasse i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16 gennemføres forsøg med projektet "Bæredygtighed - Udvikling af design og innovation i naturfaglige, humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge". Det er muligt at gennemføre projektet inden for gældende lovgivning, hvorfor projektet ikke kræver dispensationsansøgning. Skolens mål med udviklingsarbejdet er at udvikle talentfulde elever med innovative og designmæssige kompetencer især inden for naturfagsområdet, men samtidig også elever, der har evnen til at se andre sammenhænge og inddrage disse. Der arbejdes i projektet ud fra en antagelse om viden og talent, og eleverne screenes og 12

16 sættes i grupper og undergrupper. Forsøget gennemføres på 16 blokdage om året. Der arbejdes det første år med 4 temaer: - Bæredygtighed/anslag Bæredygtig arkitektur - Vindenergi - Solenergi - Isolering Der foretages del-evaluering på temaer i løbet af året. En del af denne evaluering handler om elevernes gruppeplacering. Efter hvert år evalueres med henblik på planlægningen af det kommende år. Afslutningsvis evalueres der på hele det pædagogiske forsøgsarbejde, herunder evalueres der på effekt i forhold til innovation og talentudvikling samt eventuelle sideeffekter. Der er i forslaget kalkuleret med et forbrug på yderligere kr. til bl.a. bålblus, halmhuse, etablering af ATV-bane m.v. Midlerne er forudsat finansieret via diverse fonde m.v. Navn: Ib Hansen Tlf.nr.:

17 UDU-S-02 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indeholder en forøgelse af det ugentlige antal lektioner med 2 på 4., 5. og 6. klassetrin. Herved vil grundtimetildelingen på klassetrin være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. I dag gives grundnormeringen til skolerne med udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstimetal. 4. klasse 5. klasse 6. klasse Vejledende timetal Nuværende tildeling Den faste tildeling består af en grundnormering (minimumstimetal) og timer til andre undervisningsformål (specialundervisning, P-fag etc.). Forskellen mellem grundnormeringen plus tildelinger til andre undervisningsformål og det i budgettet afsatte beløb til timetildeling udgør en restpulje (residualpulje). Restpuljen varierer fra år til år, idet antallet af elever og dermed klasser varierer fra år til år. Tildelingen fra residualpuljen gives som timer pr. elev. Jo større klassekvotienten på den enkelte skole er, jo større er tildelingen af timer pr. elev. Det er besluttet, at det er skolerne selv, der endeligt beslutter anvendelsen af disse timer. De kan f.eks. anvendes til holddeling, delehold, tolærerordning eller mertimetildeling til konkrete fag. Metoden indebærer, at skolerne tildeles flere timer end Undervisningsministeriets minimumstimetal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

18 UDU-S-03 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal Uddannelsespolitik Nettodrift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indeholder en forøgelse af det ugentlige antal lektioner med 3 på 7., 8. og 9. klassetrin. Herved vil grundtimetildelingen på klassetrin være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. I dag gives grundnormeringen til skolerne med udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstimetal. 7. klasse 8. klasse 9. klasse Vejledende timetal Nuværende tildeling En gennemførelse af forslag UDU-S-02 og dette forslag vil betyde, at undervisningstimetallet for samtlige klassetrin vil være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. Den faste tildeling består af en grundnormering (minimumstimetal) og timer til andre undervisningsformål (specialundervisning, P-fag etc.). Forskellen mellem grundnormeringen plus tildelinger til andre undervisningsformål og det i budgettet afsatte beløb til timetildeling udgør en restpulje (residualpulje). Restpuljen varierer fra år til år, idet antallet af elever og dermed klasser varierer fra år til år. Tildelingen fra residualpuljen gives som timer pr. elev. Jo større klassekvotienten på den enkelte skole er, jo større er tildelingen af timer pr. elev. Det er besluttet, at det er skolerne selv, der endeligt beslutter anvendelsen af disse timer. De kan f.eks. anvendes til holddeling, delehold, tolærerordning eller mertimetildeling til konkrete fag. Metoden indebærer, at skolerne tildeles flere timer end Undervisningsministeriets minimumstimetal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

19 UDU-S-04 Omlægning af Ungdomsskolens aftenjuniorklub i Lunderskov til en eftermiddagsklub Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indebærer en omlægning af åbningstiden i juniorklubben i Lunderskov til 4 ugtl. eftermiddage i forbindelse med juniorklubbens indflytning på Kongsbjergskolen. Juniorklubben har i dag åben 1 aften om ugen. Til sammenligning kan oplyses, at juniorklubben i Vamdrup har åben 5 eftermiddage om ugen, mens juniorklubben i Christiansfeld har åben 4 eftermiddage om ugen. Navn: Ib Hansen Tlf.nr.:

20 UDU-A-01 Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget forudsætter gennemførelse af forslag i regi af Børneudvalget vedr. opdatering af institutionen Dollerupgård og Børnehuset Lunderskov, afd. Skrænten til 4,775 mio. kr. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for , hvor det foreslås at flytte SFO fra Dollerupgård til Skrænten, således at SFO og skole bliver knyttet tættere sammen. Samtidig foreslås børnehavegruppen flyttet fra Skrænten til Dollerupgård. Nærværende forslag indeholder alene udgifter til ombygning af Skrænten til SFO. Projektet indeholder de nødvendige tilretninger, herunder tilretning af toiletter, således at bygningen kan rumme SFO, klassetrin. Lokalerne her vil desuden kunne indgå i undervisningssammenhænge for indskolingen som værksteder og til brug ved projektarbejder m.v. Udearealerne mellem skole og Skrænten indrettes med faciliteter for indskoling/sfo, herunder en kold hal til leg og bevægelse i lighed med den nuværende brug, der er af maskinhallen ved Dollerupgård. Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

21 UDU-A-02 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for De årlige afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. udgør kr. Projektet indeholder en tilbygning med nye personalefaciliteter samt kombiværksted for natur/teknik og sløjd. Endvidere foretages en ombygning af indskoling/sfo samt lokaler til mellemtrinnet. Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

22 UDU-A-03 Opdatering af Dalby Skole Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter en overførsel af anlægsmidler på 10 mio. kr. fra 2012 til 2013 samt en yderligere tildeling på 4 mio. kr. De årlige driftsudgifter til rengøring, el, vand, varme m.v. udgør kr. Byrådet afsatte i budgettet for mio. kr. til opdatering af Dalby Skole. En forudsætning for udløsning af beløbet var, at Kolding Kommunes samlede salg af byggegrunde oversteg det i budgettet indlagte med et tilsvarende beløb. Det ser dog ikke ud til, at forudsætningen kan opfyldes. Opdateringen omfatter de mest presserende behov anført i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne , der hensigtsmæssigt kan placeres i en tilbygning ved indskolingsafdelingen. Tilbygning kommer til at indeholde følgende funktionaliteter: 4 klasselokaler og 2 grupperum til erstatning for lokaler i utidssvarende barakker 4 toiletter, garderobe, indgang Billedkunstlokale (der også kan benyttes til håndværk og design og SFO) Håndarbejdslokale (kan benytte eksisterende kvadratmeter i 3. klasses lokale i sammenhæng med hjemkundskabslokale) Fælles personalerum med tilknyttede faciliteter Køkken/alrum/basis/glidende overgang fra SFO Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

23 UDU-A-04 Ny hal ved Brændkjærskolen Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er beskrevet i den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet og omfatter opførelse af en hal på 24 x 45 meter, 4 omklædningsrum á 28 m 2, 2 dommeromklædningsrum á 4,5 m 2, klub/mødelokale á 42 m 2, dvs. et etageareal på i alt m 2. Hallen vil være med til at understøtte og udvikle Brændkjærskolens aktiviteter omkring idræt. Hallen vil endvidere kunne benyttes af Kolding Boldklub og en lang række af de fritidsbrugere, der i dag benytter Brændkjærskolens gymnastiksale. Det vil i forhold til Kolding Boldklub betyde en aflastning af en del af kommunens øvrige haller, hvor Kolding Boldklub i dag har timer. Disse timer kan frigøres til brug for mere lokalt forankrede aktiviteter. Den afledte drift omfatter udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. og udgør kr. årligt. Hallen foreslås opført umiddelbart vest for skolens eksisterende bygninger på en del af boldarealet. Med placeringen vurderes det muligt at fastholde en fodboldbane i fuldt mål på 65 x 102 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt for de udendørs aktiviteter på stedet. Udarbejdelse af ny lokalplan er påkrævet ved den foreslåede placering. Endvidere medfører opførelse af hallen anlæg af 32 p-pladser. Hallen opfylder energikrav Overslaget vedr. hal og p-pladser er udregnet ved indeks ca. 127,1 pr. 1. kvartal Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

24 21

25 Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. FRI-S-01 FRI-S-03 FRI-S-04 FRI-S-05 FRI-S-06 FRI-S-07 FRI-S-08 Tekst: Side Drift: Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune Sportsmarkedsføringsa ftaler KIF Håndbold Elite A/S Sportsmarkedsføringsa ftaler Kolding Q Indkøb af IT-system til kommunen og foreningslivet Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents * 31 Udvidelse af konto for Væresteder Ødis, udvidelse af KIF s værestedet og Bakkeskolen

26 FRI-A-01 Anlæg: Udvidelse af Lyshøjhallen med klubfaciliteter Afledt drift FRI-A-02 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Afledt drift FRI-A-03 Hal i Sjølund Afledt drift FRI-A-04 Hal i Skanderup Afledt drift FRI-A-05 FRI-A-06 FRI-A-07 FRI-A-08 FRI-A-09 Brandkrav i forbindelse med KFUM-Hallerne, Bjert-Hallen og Lunderskov Hallen Udvidelse af Slotssøbadet med børnebassin -område Etablering af idrætsakademi/team Danmark Eliteprojekt Etablering af bandebane med kunstgræs Etablering af bandebane med kunstgræs FRI-A-11 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser

27 FRI-A-12 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Koldi ng Rideklub FRI-A-13 Ådalsby Idrætsby Afledt drift FRI-A-14 FRI-A-15 FRI-A-16 FRI-A-17 FRI-A-18 FRI-A-19 FRI-A-20 FRI-A-21 FRI-A-22 FRI-A-23 FRI-A-24 Udbygning af Dalby Gård * 45 Etablering af nyt foldboldanlæg ved Bøgelundområdet Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby Udvidelse af Fynslund Hallen Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole Til- og ombygning til Harte Fritidscenter Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen * 53 Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter

28 FRI-A-25 FRI-A-26 FRI-A-27 FRI-A-28 FRI-A-29 FRI-A-30 Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v Udvidelse af Vonsild Hallen Udbygning af Park- Hallen Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole Etablering af golfanlæg ved Seest Idrætspark Udvidelse af KFUM- Hallerne FRI-A- 31 Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg FRI-A-32 FRI-A-33 FRI-A-34 Udvidelse af Kolding KetcherCemters indendørs faciliteter Etablering af beachvolley anlæg i Vonsild Udvidelse af Ødis * Hallen * 65 FRI-A-35 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Bemærkninger: * Ændringsforslagene FRI-S-07, FRI-A-14, FRI-A-22, FRI-A-32 og FRI-A-34 er ikke prissat. For forslagene FRI-A-11 er der ikke beregnet afledt drift. Ændringsforslag er besluttet fremsendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr

29 FRI-S-01 - Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af driftsbudgettet til projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune. I forbindelse med budget 2011 og fremefter reducerede Kolding Byråd kontoen Kolding Kommune som TEAM Danmarks Eliteidrætskommune med kr. Denne reduktion har haft stor betydning for projektet, idet muligheden for udvikling af klubberne og den fysiske træning ikke har været tilstede. Endvidere mangler der økonomi til mentaltræning, kostvejledning, trænerkurser samt individuel talentstøtte/specialtræning af toptalenter. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

30 FRI-S-03 - Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S. Da KIF Håndbold Elite A/S er et aktieselskab skal aftalen indgås på markedsmæssige vilkår. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

31 FRI-S-04 - Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Q. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

32 FRI-S-05 - Indkøb af IT-system til kommunen og foreningslivet Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder udgifter til indkøb af nyt it-system til Fritids- og Idrætsafdelingen og godkendte foreningerne under Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune for forbedring af kommunikation og online løsninger, både internt i foreningerne og mellem foreningerne og kommunen. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

33 FRI-S-06 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond på et tilsvarende beløb. Slotssøbadets Fond ønsker med opskrivningen fortsat at sikre udvikling af Slotssøbadet og KongeåBadet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

34 FRI-S-07 - Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents Fritids- og idrætspolitik Nettodrift * Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslaget om at afsætte en central pulje til formålet, men ikke fremkommet med forslag til beløbsstørrelse. * Forslaget er ikke prissat. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

35 FRI-S-08 - Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt Værested i Ødis, udvidelse af KIF s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen, herunder etablering af yderligere et aktivitetsrum i tilknytning til Værestedet på Bakkeskolen for imødegåelse af venteliste. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

36 FRI-A-01 Udvidelse af Lyshøjhallen med klubfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af aktivitets-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter. I forbindelse med budgetlægning for 2012 blev der bevilget et kommunalt anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til projektet svarende til 50% af den forventede samlede anlægssum jf. den af Nr. Bjert/Strandhuse IF s tilknyttede eksterne bygningsrådgivers udarbejdede anlægsprojekt med økonomi. Ved By- og Udviklingsforvaltningens gennemgang af materialet har forvaltningen konstateret uoverensstemmelser mellem det beskrevne materiale og den afsatte økonomi, idet den nødvendige økonomi til omklædnings- og toiletfaciliteter ikke er medtaget. Foreningen anmoder om, at kommunen overfører det i 2012 afsatte anlægsbeløb på 1,5 mio. kr. til 2013, og at der i 2013 afsættes yderligere 2,45 mio. kr. til finansiering af hele anlægsprojektet. Foreningen er indstillet på at finansiere inventar m.m. i tilknytning til de nye faciliteter. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

37 FRI-A-02 - Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet, som først frigives i 2015 under forudsætning af mersalg af kommunale ejendomme, jorde på 10 mio. kr. ud over det i budgettet afsatte beløb. Initiativtagergruppen bag udvidelsesprojektet har tilkendegivet, at man ønsker projektet fremrykket til 2013, at projektets gennemførelse ikke gøres betinget af salg af kommunale ejendomme/jorde, og at projektet gerne ses gennemført i kommunalt regi. Gruppen er indstillet på at indskyde 1 mio. kr. af egne midler i projektet, ligesom gruppen også selv sikre finansiering af inventar m.m. En udvidelse af Cuben kan muligvis også ske ved at kommunen overdrager Cuben til den til formålet etablerede selvejende institution, dog vil det kræve at den selvejende institution efterfølgende har mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, og at kommunen indgår en brugs- og støtteaftale med den selvejende institution. Brugs- og støtteaftalen skal indeholde et beløb svarende til den i budgettet afsatte årlige økonomi på kr. til drift af Cuben tillagt et beløb på ca kr. til afdrag og forrentning af lån på 10,0 mio. kr. samt afledt drift på ca kr. årligt i alt kr. årligt. Endelig forrentningsprofil kan først beregnes på tidspunktet for låneoptagning. Endvidere skal det oplyses, at den selvejende institution ikke har modtaget endelig tilsagn fra realkreditinstitution/bank om lån til udbygning af Cuben, og at der ved en evt. overdragelse af Cuben til den selvejende institution skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunalt ansatte medarbejdere. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017 Centralforvaltningen 9. september 2013 3 Indhold Indledning... 3 Socialpolitik... 5 Uddannelsespolitik... 9 Fritids- og Idrætspolitik... 17 Vej- og Parkpolitik...

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15.

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15. Bilag 2.00 Skolerne i alt Udviklingsplan i alt Igangværende arb. 2 - SKOLEUDBYGNING VAMDRUP MODEL B jan. 10 2010 jan. 10 2011 jan. 10 2012 jan. 10 2013 jan. 10 2014 jan. 07 2015-21 1 Alminde-Viuf Fællesskole

Læs mere

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01.

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01. 2. Bakkeskolen Bilag 1.02 1. Alminde-Viuf Fællesskole Bilag 1.01 A Nyindretning for administration. 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 3. Bramdrup Skole Udviklings planen Bilag 1.03 C Udendørs aktivitetsområde

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Masterplan for udvidelse:

Masterplan for udvidelse: Generelt: Nærværende notat er et oplæg til hvordan Haderslev Kommune, SønderjyskE, HFK Tribune ApS og Haderslev Andels Boligforening (HAB) i samspil kan påbegynde en udvidelse af Haderslev Stadion kombineret

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE 21. JANUAR Velkommen. Orienteringsmøde for rådgivere, entreprenører og håndværkere

ORIENTERINGSMØDE 21. JANUAR Velkommen. Orienteringsmøde for rådgivere, entreprenører og håndværkere ORIENTERINGSMØDE 21. JANUAR 2016 Velkommen Orienteringsmøde for rådgivere, entreprenører og håndværkere TILBAGEBLIK Bosætning i Kolding Befolkningsudviklingen i Kolding Kommune 2010-2015 901 728 510

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

30. Svømmesale og svømmehaller

30. Svømmesale og svømmehaller Vandidræt betegner den brede vifte af idræts- og fritidsaktiviteter, der er knyttet til vand. Aktiviteter som svømning, udspring, vandpolo, og synkrosvømning er blot en del af de mange udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213 Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: MU-A-01 - Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stensgård, P-pladser og idrætsfaciliteter Politikområde: Miljøpolitik, Vej- og

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

BYGNINGSVEDLIGEHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 BERTRAM KNUDSENS HAVE. Kommunale Ejendomme april 2014

BYGNINGSVEDLIGEHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 BERTRAM KNUDSENS HAVE. Kommunale Ejendomme april 2014 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BERTRAM KNUDSENS HAVE SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG 2015-2018 OV1_Kvadrat_RØD Kommunale Ejendomme april 2014 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG 2015-2018 1 2 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere