Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013"

Transkript

1 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012

2

3 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Forsyningspolitik Finansieringskilder

4

5 Indledning Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag, der efterfølgende samles i et katalog og udsendes til byrådets medlemmer primo september De af udvalgene fremsendte ændringsforslag er samlet i nærværende katalog. Ændringsforslagene kommer herefter kun til behandling såfremt de stilles i forslag enten i forbindelse med budgetforhandlingerne eller efterfølgende af byrådsmedlemmer/-grupper, der ikke er en del af forligskredsen. Er der spørgsmål eller bemærkninger til proceduren kan henvendelse ske til Centralforvaltningen, Økonomi og LØN mens spørgsmål til det enkelte reduktionsforslag kan ske til den person, der står anført på den enkelte specifikation. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 3. september 2012 meddelt 3 lånedispensationer. Konsekvensen heraf har ikke været udvalgsbehandlet, men er på baggrund af Byrådets drøftelser på seminaret den 25. juni 2012 medtaget som ændringsforslag. 2

6 3

7 Socialpolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: SOC-S-01 Psykiatriområdet - Forebyggelse af ventelist og SEL 85- område Anlæg: SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet Bemærkninger: Ændringsforslag er besluttet fremsendt på Socialudvalgets møde 22. august 2012, sagsnr. 4. 4

8 SOC-S-01 Psykiatriområdet - Forebyggelse af venteliste på SEL 85-område (hjemmestøtte) Socialpolitik Nettodrift Yderligere 1 medarbejder til hjemmestøtten (SEL 85-området) til forebyggelse af venteliste. Antallet af borgere i døgntilbud er faldet 25 % fra 2007 til 2012, og der er meget sjældent venteliste til døgntilbud. Samtidig er antallet af borgere, der får støtte i eget hjem steget 29 %. Det kan være svært at undgå venteliste til støtte i eget hjem, da denne tilbudskategori benyttes meget, og der er et stort flow af borgere. I forbindelse med Udviklingsplanen blev muligheden for at effektivisere indsatsen, og undgå venteliste, ved at give gruppeorienterede tilbud undersøgt. Der har været afviklet strukturerede gruppeforløb i foråret som en erstatning for nogle af de individuelle støttesamtaler. Forløbene er ved at blive evalueret, men der er ikke umiddelbart noget der peger på, at der kan spares ressourcer herved. Den aktuelle venteliste ses i tabellen nedenfor Tilbudstype Juni støtte i eget hjem støtte i bofællesskab og 108 døgntilbud 0 Borgere på ventelisten tildeles plads efter behov og ikke efter tur, og pr. 18. juni 2012 har den længst ventende stået på listen i 76 dage og gennemsnitsventetiden er 28.5 dage. Der er ikke p.t. et fast antal pladser, og omfanget af støtte kan variere fra borger til borger. I de første fem måneder af 2012 har der været 25 ny indskrivninger og 31 udskrivninger. I 2011 var der 78 nye indskrivninger og i 2010 var tallet 43. Navn: Karen Madsen Tlf.nr.:

9 SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet. Socialpolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Følgende projekter er indeholdt i eksisterende budgetter og indgår derfor ikke i ændringsforslaget: note Bramdrupdam Bofællesskaber Det alternative Plejehjem (Åhaven overført fra 2012) Følgende projekter indgår ikke i eksisterende budgetter og medtages derfor i ændringsforslaget: note Aflastningstilbuddet Toppen Gramrolighed 53 2 Nordhøj Hjælpemiddeldepotet Marielund Overmarksgården Konsulent- og behandlingsenheden Tinghøj I alt Note 1: Der etableres fysisk adskillelse mellem køkken og fællesrum. Der etableres et koldt vindfang. Note 2: Akustikken i fællesrummet forbedres. Note 3: Forbedring af vindfang og døre ved Nordhøj, samt bredere og automatiske døre ved hovedindgang, handicaptoilet med loftlift samt renovering af gulv i køkken/kantine og køkkeninventar ved Multiflex. Note 4: Etablering af egne velfærdsrum, tilbygning og renovering samt garageanlæg. 6

10 Note 5: Ombygning af værelsesfløje mod øst samt forbedring af akustik og løsning af trækproblemer. Note 6: Forslaget omhandler en række etapeopdelte tiltag, der samlet set løfter niveauet i det botilbud der tilbydes beboerne og forbedrer sikkerhed og arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Note 7: Opsætning af udvendig solafskærmning således at overophedning af kontorer undgås. Note 8: Tilbygning til Ungegruppen og ombygning i eksisterende bygnings stue- og 1. sal for lokaler til Børnegruppen og til Dagtilbuddet i Vestervænget. Navn: Jørgen Poulsen Tlf.nr.:

11 Arbejdsmarkedspolitik Forslagsnr. ARB-S-01 Tekst: Side Drift: Styrket langtidsledighedsindsats, øget samarbejde med a- kasserne i den tidlige indsats og langtidsledighedsindsatsen via udbredelse af erfaringerne fra projekt Ansvar og Handling - Serviceudgifter Overførsler Bemærkninger: Ændringsforslag besluttet fremsendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. august 2012, sagsnr. 2. 8

12 ARB-S-01 - Styrket langtidsledighedsindsats, øget samarbejde med a-kasserne i den tidlige indsats og langtidsledighedsindsatsen via udbredelse af erfaringerne fra projekt Ansvar og Handling Administrationspolitik og Arbejdsmarkedspolitik Nettodrift, serviceudgifter Nettodrift, overførsler foran beløb angiver en mindre udgift/en større indtægt. Ingen. Forslaget vedrører en styrket indsats i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden og medvirker til, at færrest mulige borgere helt falder ud af dagpengesystemet. Aktuelt er der langtidsledige a-dagpengemodtagere, hvilket vil sige borgere med en ledighed på 9 måneder eller mere. Erfaringer fra Projekt Ansvar og Handling viser, at fælles og hyppigere samtaler i samarbejde med a-kasserne bringer flere langtidsledige i arbejde. Der foreslås derfor, at erfaringerne fra Projekt Ansvar og Handling udbredes. Det forventes at bringe ekstra 50 ledige i arbejde, hvilket svarer til besparelse på 6,5 mio. kr. til arbejdsløshedsdagpenge. I dag tilbydes de ledige samtaler hver 3. måned. Med forslaget vil ledige med risiko for langtidsledighed og langtidsledige få tilbud om samtaler mindst hver 6. uge, og nogle af disse samtaler vil blive holdt sammen med a-kasserne. Den udvidede indsats kræver en opnormering. I dag er der ansat 8 medarbejdere (7,8 PE) til at varetage sagsbehandlingen. Hver medarbejder har i dag i gennemsnit 180 sager. Det foreslås derfor, at antallet af sagsbehandlere udvides med 5 medarbejdere (5 PE). Herefter har hver medarbejder i gennemsnit 110 sager. Herved skabes der tid og rum til den øgede indsats. Udgifterne til ekstra sagsbehandlere vil beløbe sig til 2,0 mio. kr. og derudover afsættes en ramme til udvikling af samarbejdet med a-kasserne på 0,5 mio. kr. I alt medfører forslaget således en nettobesparelse på 4 mio. kr. årligt. Navn: Lasse Kamp Tlf.nr.:

13 Uddannelsespolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: UDU-S-01 Projekt Bæredygtighed Udvikling af design og innovation i naturfaglige humanistiske og praktiskmusiske sammenhænge UDU-S-02 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal UDU-S-03 UDU-S-04 Undervisningstimetallet på klasetrin hæves til undervisningsministeriets vejledende timetal Omlægning af Ungdomsskolens aftenjuniorklub i Lunderskov til en eftermiddagsklub UDU-A-01 UDU-A-02 Anlæg: Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Afledt drift UDU-A-03 Opdatering af Dalby Skole Afledt drift

14 UDU-A-04 Ny hal ved Brændkjærskolen Afledt drift Bemærkninger: Ændringsforslag UDU-S-01 er besluttet fremsendt på Uddannelsesudvalgets møde den 12. marts 2012, sagsnr. 4. Ændringsforslag UDU-S-02, UDU-S-03, UDU-S-04, UDU-A-01, UDU-A-02, UDU-A-03 og UDU- A-04 er besluttet fremsendt på Uddannelsesudvalgets møde den 14. maj 2012, sagsnr. 3, sagsnr. 5 og sagsnr. 6. Projekt Bæredygtighed Udvikling af design og innovation i naturfaglige humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge. 11

15 UDU-S-01 Projekt "Bæredygtighed - Udvikling af design og innovation i naturfaglige, humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge". Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1/ Forslaget har sin baggrund i budgetnote vedr. pædagogiske forsøg i folkeskolen vedtaget af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget Budgetnoten har følgende ordlyd: "Pædagogiske forsøg i folkeskolen. Uddannelsesudvalget anmodes om at igangsætte et arbejde, med henblik på at opnå dispensation efter folkeskolelovens 55 (om pædagogisk forsøgsvirksomhed), i forhold til at oprette et tilbud på en skole for særligt talentfulde elever inden for design og innovation, både hvad angår det kreative-musiske område og scienceområdet. Tilbuddet tænkes henlagt til en skole, der måtte have særlig interesse og kompetence med hensyn til at påtage sig denne opgave. Uddannelsesudvalget udarbejder sammen med den interesserede skole en dispensationsansøgning i løbet af 1. kvartal 2012, med henblik på medio året at opnå den fornødne dispensation fra Undervisningsministeriet. Når dispensationen er opnået, formulerer Uddannelsesudvalget et forslag til budget, der behandles politisk i forbindelse med udarbejdelsen af årsbudgettet for 2013, således at det konkrete projekt i givet fald kan iværksættes fra skoleåret 2013/14." Forslaget indebærer, at der for Eltang Skole og Børnehaves klasse i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16 gennemføres forsøg med projektet "Bæredygtighed - Udvikling af design og innovation i naturfaglige, humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge". Det er muligt at gennemføre projektet inden for gældende lovgivning, hvorfor projektet ikke kræver dispensationsansøgning. Skolens mål med udviklingsarbejdet er at udvikle talentfulde elever med innovative og designmæssige kompetencer især inden for naturfagsområdet, men samtidig også elever, der har evnen til at se andre sammenhænge og inddrage disse. Der arbejdes i projektet ud fra en antagelse om viden og talent, og eleverne screenes og 12

16 sættes i grupper og undergrupper. Forsøget gennemføres på 16 blokdage om året. Der arbejdes det første år med 4 temaer: - Bæredygtighed/anslag Bæredygtig arkitektur - Vindenergi - Solenergi - Isolering Der foretages del-evaluering på temaer i løbet af året. En del af denne evaluering handler om elevernes gruppeplacering. Efter hvert år evalueres med henblik på planlægningen af det kommende år. Afslutningsvis evalueres der på hele det pædagogiske forsøgsarbejde, herunder evalueres der på effekt i forhold til innovation og talentudvikling samt eventuelle sideeffekter. Der er i forslaget kalkuleret med et forbrug på yderligere kr. til bl.a. bålblus, halmhuse, etablering af ATV-bane m.v. Midlerne er forudsat finansieret via diverse fonde m.v. Navn: Ib Hansen Tlf.nr.:

17 UDU-S-02 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indeholder en forøgelse af det ugentlige antal lektioner med 2 på 4., 5. og 6. klassetrin. Herved vil grundtimetildelingen på klassetrin være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. I dag gives grundnormeringen til skolerne med udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstimetal. 4. klasse 5. klasse 6. klasse Vejledende timetal Nuværende tildeling Den faste tildeling består af en grundnormering (minimumstimetal) og timer til andre undervisningsformål (specialundervisning, P-fag etc.). Forskellen mellem grundnormeringen plus tildelinger til andre undervisningsformål og det i budgettet afsatte beløb til timetildeling udgør en restpulje (residualpulje). Restpuljen varierer fra år til år, idet antallet af elever og dermed klasser varierer fra år til år. Tildelingen fra residualpuljen gives som timer pr. elev. Jo større klassekvotienten på den enkelte skole er, jo større er tildelingen af timer pr. elev. Det er besluttet, at det er skolerne selv, der endeligt beslutter anvendelsen af disse timer. De kan f.eks. anvendes til holddeling, delehold, tolærerordning eller mertimetildeling til konkrete fag. Metoden indebærer, at skolerne tildeles flere timer end Undervisningsministeriets minimumstimetal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

18 UDU-S-03 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal Uddannelsespolitik Nettodrift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indeholder en forøgelse af det ugentlige antal lektioner med 3 på 7., 8. og 9. klassetrin. Herved vil grundtimetildelingen på klassetrin være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. I dag gives grundnormeringen til skolerne med udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstimetal. 7. klasse 8. klasse 9. klasse Vejledende timetal Nuværende tildeling En gennemførelse af forslag UDU-S-02 og dette forslag vil betyde, at undervisningstimetallet for samtlige klassetrin vil være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. Den faste tildeling består af en grundnormering (minimumstimetal) og timer til andre undervisningsformål (specialundervisning, P-fag etc.). Forskellen mellem grundnormeringen plus tildelinger til andre undervisningsformål og det i budgettet afsatte beløb til timetildeling udgør en restpulje (residualpulje). Restpuljen varierer fra år til år, idet antallet af elever og dermed klasser varierer fra år til år. Tildelingen fra residualpuljen gives som timer pr. elev. Jo større klassekvotienten på den enkelte skole er, jo større er tildelingen af timer pr. elev. Det er besluttet, at det er skolerne selv, der endeligt beslutter anvendelsen af disse timer. De kan f.eks. anvendes til holddeling, delehold, tolærerordning eller mertimetildeling til konkrete fag. Metoden indebærer, at skolerne tildeles flere timer end Undervisningsministeriets minimumstimetal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

19 UDU-S-04 Omlægning af Ungdomsskolens aftenjuniorklub i Lunderskov til en eftermiddagsklub Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indebærer en omlægning af åbningstiden i juniorklubben i Lunderskov til 4 ugtl. eftermiddage i forbindelse med juniorklubbens indflytning på Kongsbjergskolen. Juniorklubben har i dag åben 1 aften om ugen. Til sammenligning kan oplyses, at juniorklubben i Vamdrup har åben 5 eftermiddage om ugen, mens juniorklubben i Christiansfeld har åben 4 eftermiddage om ugen. Navn: Ib Hansen Tlf.nr.:

20 UDU-A-01 Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget forudsætter gennemførelse af forslag i regi af Børneudvalget vedr. opdatering af institutionen Dollerupgård og Børnehuset Lunderskov, afd. Skrænten til 4,775 mio. kr. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for , hvor det foreslås at flytte SFO fra Dollerupgård til Skrænten, således at SFO og skole bliver knyttet tættere sammen. Samtidig foreslås børnehavegruppen flyttet fra Skrænten til Dollerupgård. Nærværende forslag indeholder alene udgifter til ombygning af Skrænten til SFO. Projektet indeholder de nødvendige tilretninger, herunder tilretning af toiletter, således at bygningen kan rumme SFO, klassetrin. Lokalerne her vil desuden kunne indgå i undervisningssammenhænge for indskolingen som værksteder og til brug ved projektarbejder m.v. Udearealerne mellem skole og Skrænten indrettes med faciliteter for indskoling/sfo, herunder en kold hal til leg og bevægelse i lighed med den nuværende brug, der er af maskinhallen ved Dollerupgård. Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

21 UDU-A-02 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for De årlige afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. udgør kr. Projektet indeholder en tilbygning med nye personalefaciliteter samt kombiværksted for natur/teknik og sløjd. Endvidere foretages en ombygning af indskoling/sfo samt lokaler til mellemtrinnet. Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

22 UDU-A-03 Opdatering af Dalby Skole Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter en overførsel af anlægsmidler på 10 mio. kr. fra 2012 til 2013 samt en yderligere tildeling på 4 mio. kr. De årlige driftsudgifter til rengøring, el, vand, varme m.v. udgør kr. Byrådet afsatte i budgettet for mio. kr. til opdatering af Dalby Skole. En forudsætning for udløsning af beløbet var, at Kolding Kommunes samlede salg af byggegrunde oversteg det i budgettet indlagte med et tilsvarende beløb. Det ser dog ikke ud til, at forudsætningen kan opfyldes. Opdateringen omfatter de mest presserende behov anført i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne , der hensigtsmæssigt kan placeres i en tilbygning ved indskolingsafdelingen. Tilbygning kommer til at indeholde følgende funktionaliteter: 4 klasselokaler og 2 grupperum til erstatning for lokaler i utidssvarende barakker 4 toiletter, garderobe, indgang Billedkunstlokale (der også kan benyttes til håndværk og design og SFO) Håndarbejdslokale (kan benytte eksisterende kvadratmeter i 3. klasses lokale i sammenhæng med hjemkundskabslokale) Fælles personalerum med tilknyttede faciliteter Køkken/alrum/basis/glidende overgang fra SFO Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

23 UDU-A-04 Ny hal ved Brændkjærskolen Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er beskrevet i den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet og omfatter opførelse af en hal på 24 x 45 meter, 4 omklædningsrum á 28 m 2, 2 dommeromklædningsrum á 4,5 m 2, klub/mødelokale á 42 m 2, dvs. et etageareal på i alt m 2. Hallen vil være med til at understøtte og udvikle Brændkjærskolens aktiviteter omkring idræt. Hallen vil endvidere kunne benyttes af Kolding Boldklub og en lang række af de fritidsbrugere, der i dag benytter Brændkjærskolens gymnastiksale. Det vil i forhold til Kolding Boldklub betyde en aflastning af en del af kommunens øvrige haller, hvor Kolding Boldklub i dag har timer. Disse timer kan frigøres til brug for mere lokalt forankrede aktiviteter. Den afledte drift omfatter udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. og udgør kr. årligt. Hallen foreslås opført umiddelbart vest for skolens eksisterende bygninger på en del af boldarealet. Med placeringen vurderes det muligt at fastholde en fodboldbane i fuldt mål på 65 x 102 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt for de udendørs aktiviteter på stedet. Udarbejdelse af ny lokalplan er påkrævet ved den foreslåede placering. Endvidere medfører opførelse af hallen anlæg af 32 p-pladser. Hallen opfylder energikrav Overslaget vedr. hal og p-pladser er udregnet ved indeks ca. 127,1 pr. 1. kvartal Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

24 21

25 Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. FRI-S-01 FRI-S-03 FRI-S-04 FRI-S-05 FRI-S-06 FRI-S-07 FRI-S-08 Tekst: Side Drift: Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune Sportsmarkedsføringsa ftaler KIF Håndbold Elite A/S Sportsmarkedsføringsa ftaler Kolding Q Indkøb af IT-system til kommunen og foreningslivet Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents * 31 Udvidelse af konto for Væresteder Ødis, udvidelse af KIF s værestedet og Bakkeskolen

26 FRI-A-01 Anlæg: Udvidelse af Lyshøjhallen med klubfaciliteter Afledt drift FRI-A-02 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Afledt drift FRI-A-03 Hal i Sjølund Afledt drift FRI-A-04 Hal i Skanderup Afledt drift FRI-A-05 FRI-A-06 FRI-A-07 FRI-A-08 FRI-A-09 Brandkrav i forbindelse med KFUM-Hallerne, Bjert-Hallen og Lunderskov Hallen Udvidelse af Slotssøbadet med børnebassin -område Etablering af idrætsakademi/team Danmark Eliteprojekt Etablering af bandebane med kunstgræs Etablering af bandebane med kunstgræs FRI-A-11 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser

27 FRI-A-12 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Koldi ng Rideklub FRI-A-13 Ådalsby Idrætsby Afledt drift FRI-A-14 FRI-A-15 FRI-A-16 FRI-A-17 FRI-A-18 FRI-A-19 FRI-A-20 FRI-A-21 FRI-A-22 FRI-A-23 FRI-A-24 Udbygning af Dalby Gård * 45 Etablering af nyt foldboldanlæg ved Bøgelundområdet Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby Udvidelse af Fynslund Hallen Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole Til- og ombygning til Harte Fritidscenter Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen * 53 Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter

28 FRI-A-25 FRI-A-26 FRI-A-27 FRI-A-28 FRI-A-29 FRI-A-30 Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v Udvidelse af Vonsild Hallen Udbygning af Park- Hallen Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole Etablering af golfanlæg ved Seest Idrætspark Udvidelse af KFUM- Hallerne FRI-A- 31 Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg FRI-A-32 FRI-A-33 FRI-A-34 Udvidelse af Kolding KetcherCemters indendørs faciliteter Etablering af beachvolley anlæg i Vonsild Udvidelse af Ødis * Hallen * 65 FRI-A-35 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Bemærkninger: * Ændringsforslagene FRI-S-07, FRI-A-14, FRI-A-22, FRI-A-32 og FRI-A-34 er ikke prissat. For forslagene FRI-A-11 er der ikke beregnet afledt drift. Ændringsforslag er besluttet fremsendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr

29 FRI-S-01 - Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af driftsbudgettet til projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune. I forbindelse med budget 2011 og fremefter reducerede Kolding Byråd kontoen Kolding Kommune som TEAM Danmarks Eliteidrætskommune med kr. Denne reduktion har haft stor betydning for projektet, idet muligheden for udvikling af klubberne og den fysiske træning ikke har været tilstede. Endvidere mangler der økonomi til mentaltræning, kostvejledning, trænerkurser samt individuel talentstøtte/specialtræning af toptalenter. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

30 FRI-S-03 - Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S. Da KIF Håndbold Elite A/S er et aktieselskab skal aftalen indgås på markedsmæssige vilkår. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

31 FRI-S-04 - Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Q. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

32 FRI-S-05 - Indkøb af IT-system til kommunen og foreningslivet Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder udgifter til indkøb af nyt it-system til Fritids- og Idrætsafdelingen og godkendte foreningerne under Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune for forbedring af kommunikation og online løsninger, både internt i foreningerne og mellem foreningerne og kommunen. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

33 FRI-S-06 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond på et tilsvarende beløb. Slotssøbadets Fond ønsker med opskrivningen fortsat at sikre udvikling af Slotssøbadet og KongeåBadet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

34 FRI-S-07 - Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents Fritids- og idrætspolitik Nettodrift * Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslaget om at afsætte en central pulje til formålet, men ikke fremkommet med forslag til beløbsstørrelse. * Forslaget er ikke prissat. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

35 FRI-S-08 - Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt Værested i Ødis, udvidelse af KIF s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen, herunder etablering af yderligere et aktivitetsrum i tilknytning til Værestedet på Bakkeskolen for imødegåelse af venteliste. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

36 FRI-A-01 Udvidelse af Lyshøjhallen med klubfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af aktivitets-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter. I forbindelse med budgetlægning for 2012 blev der bevilget et kommunalt anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til projektet svarende til 50% af den forventede samlede anlægssum jf. den af Nr. Bjert/Strandhuse IF s tilknyttede eksterne bygningsrådgivers udarbejdede anlægsprojekt med økonomi. Ved By- og Udviklingsforvaltningens gennemgang af materialet har forvaltningen konstateret uoverensstemmelser mellem det beskrevne materiale og den afsatte økonomi, idet den nødvendige økonomi til omklædnings- og toiletfaciliteter ikke er medtaget. Foreningen anmoder om, at kommunen overfører det i 2012 afsatte anlægsbeløb på 1,5 mio. kr. til 2013, og at der i 2013 afsættes yderligere 2,45 mio. kr. til finansiering af hele anlægsprojektet. Foreningen er indstillet på at finansiere inventar m.m. i tilknytning til de nye faciliteter. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

37 FRI-A-02 - Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet, som først frigives i 2015 under forudsætning af mersalg af kommunale ejendomme, jorde på 10 mio. kr. ud over det i budgettet afsatte beløb. Initiativtagergruppen bag udvidelsesprojektet har tilkendegivet, at man ønsker projektet fremrykket til 2013, at projektets gennemførelse ikke gøres betinget af salg af kommunale ejendomme/jorde, og at projektet gerne ses gennemført i kommunalt regi. Gruppen er indstillet på at indskyde 1 mio. kr. af egne midler i projektet, ligesom gruppen også selv sikre finansiering af inventar m.m. En udvidelse af Cuben kan muligvis også ske ved at kommunen overdrager Cuben til den til formålet etablerede selvejende institution, dog vil det kræve at den selvejende institution efterfølgende har mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, og at kommunen indgår en brugs- og støtteaftale med den selvejende institution. Brugs- og støtteaftalen skal indeholde et beløb svarende til den i budgettet afsatte årlige økonomi på kr. til drift af Cuben tillagt et beløb på ca kr. til afdrag og forrentning af lån på 10,0 mio. kr. samt afledt drift på ca kr. årligt i alt kr. årligt. Endelig forrentningsprofil kan først beregnes på tidspunktet for låneoptagning. Endvidere skal det oplyses, at den selvejende institution ikke har modtaget endelig tilsagn fra realkreditinstitution/bank om lån til udbygning af Cuben, og at der ved en evt. overdragelse af Cuben til den selvejende institution skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunalt ansatte medarbejdere. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017 Centralforvaltningen 9. september 2013 3 Indhold Indledning... 3 Socialpolitik... 5 Uddannelsespolitik... 9 Fritids- og Idrætspolitik... 17 Vej- og Parkpolitik...

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat af Kommunemøde Kolding Kommune den 22. marts 2011 i Kolding B s klubhus..

Referat af Kommunemøde Kolding Kommune den 22. marts 2011 i Kolding B s klubhus.. Referat af Kommunemøde Kolding Kommune den 22. marts 2011 i Kolding B s klubhus.. Deltagere: Hejls IF, Christiansfeld IF, Vonsild FK, Nr. Bjært/Strandhuse IF, Kolding B, Kolding KFUM, Kolding IF, Alminde-Viuf

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015 (dok.nr. 210105-13) Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet for 2015 til 2018 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere