Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013"

Transkript

1 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012

2

3 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Forsyningspolitik Finansieringskilder

4

5 Indledning Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag, der efterfølgende samles i et katalog og udsendes til byrådets medlemmer primo september De af udvalgene fremsendte ændringsforslag er samlet i nærværende katalog. Ændringsforslagene kommer herefter kun til behandling såfremt de stilles i forslag enten i forbindelse med budgetforhandlingerne eller efterfølgende af byrådsmedlemmer/-grupper, der ikke er en del af forligskredsen. Er der spørgsmål eller bemærkninger til proceduren kan henvendelse ske til Centralforvaltningen, Økonomi og LØN mens spørgsmål til det enkelte reduktionsforslag kan ske til den person, der står anført på den enkelte specifikation. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 3. september 2012 meddelt 3 lånedispensationer. Konsekvensen heraf har ikke været udvalgsbehandlet, men er på baggrund af Byrådets drøftelser på seminaret den 25. juni 2012 medtaget som ændringsforslag. 2

6 3

7 Socialpolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: SOC-S-01 Psykiatriområdet - Forebyggelse af ventelist og SEL 85- område Anlæg: SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet Bemærkninger: Ændringsforslag er besluttet fremsendt på Socialudvalgets møde 22. august 2012, sagsnr. 4. 4

8 SOC-S-01 Psykiatriområdet - Forebyggelse af venteliste på SEL 85-område (hjemmestøtte) Socialpolitik Nettodrift Yderligere 1 medarbejder til hjemmestøtten (SEL 85-området) til forebyggelse af venteliste. Antallet af borgere i døgntilbud er faldet 25 % fra 2007 til 2012, og der er meget sjældent venteliste til døgntilbud. Samtidig er antallet af borgere, der får støtte i eget hjem steget 29 %. Det kan være svært at undgå venteliste til støtte i eget hjem, da denne tilbudskategori benyttes meget, og der er et stort flow af borgere. I forbindelse med Udviklingsplanen blev muligheden for at effektivisere indsatsen, og undgå venteliste, ved at give gruppeorienterede tilbud undersøgt. Der har været afviklet strukturerede gruppeforløb i foråret som en erstatning for nogle af de individuelle støttesamtaler. Forløbene er ved at blive evalueret, men der er ikke umiddelbart noget der peger på, at der kan spares ressourcer herved. Den aktuelle venteliste ses i tabellen nedenfor Tilbudstype Juni støtte i eget hjem støtte i bofællesskab og 108 døgntilbud 0 Borgere på ventelisten tildeles plads efter behov og ikke efter tur, og pr. 18. juni 2012 har den længst ventende stået på listen i 76 dage og gennemsnitsventetiden er 28.5 dage. Der er ikke p.t. et fast antal pladser, og omfanget af støtte kan variere fra borger til borger. I de første fem måneder af 2012 har der været 25 ny indskrivninger og 31 udskrivninger. I 2011 var der 78 nye indskrivninger og i 2010 var tallet 43. Navn: Karen Madsen Tlf.nr.:

9 SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet. Socialpolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Følgende projekter er indeholdt i eksisterende budgetter og indgår derfor ikke i ændringsforslaget: note Bramdrupdam Bofællesskaber Det alternative Plejehjem (Åhaven overført fra 2012) Følgende projekter indgår ikke i eksisterende budgetter og medtages derfor i ændringsforslaget: note Aflastningstilbuddet Toppen Gramrolighed 53 2 Nordhøj Hjælpemiddeldepotet Marielund Overmarksgården Konsulent- og behandlingsenheden Tinghøj I alt Note 1: Der etableres fysisk adskillelse mellem køkken og fællesrum. Der etableres et koldt vindfang. Note 2: Akustikken i fællesrummet forbedres. Note 3: Forbedring af vindfang og døre ved Nordhøj, samt bredere og automatiske døre ved hovedindgang, handicaptoilet med loftlift samt renovering af gulv i køkken/kantine og køkkeninventar ved Multiflex. Note 4: Etablering af egne velfærdsrum, tilbygning og renovering samt garageanlæg. 6

10 Note 5: Ombygning af værelsesfløje mod øst samt forbedring af akustik og løsning af trækproblemer. Note 6: Forslaget omhandler en række etapeopdelte tiltag, der samlet set løfter niveauet i det botilbud der tilbydes beboerne og forbedrer sikkerhed og arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Note 7: Opsætning af udvendig solafskærmning således at overophedning af kontorer undgås. Note 8: Tilbygning til Ungegruppen og ombygning i eksisterende bygnings stue- og 1. sal for lokaler til Børnegruppen og til Dagtilbuddet i Vestervænget. Navn: Jørgen Poulsen Tlf.nr.:

11 Arbejdsmarkedspolitik Forslagsnr. ARB-S-01 Tekst: Side Drift: Styrket langtidsledighedsindsats, øget samarbejde med a- kasserne i den tidlige indsats og langtidsledighedsindsatsen via udbredelse af erfaringerne fra projekt Ansvar og Handling - Serviceudgifter Overførsler Bemærkninger: Ændringsforslag besluttet fremsendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. august 2012, sagsnr. 2. 8

12 ARB-S-01 - Styrket langtidsledighedsindsats, øget samarbejde med a-kasserne i den tidlige indsats og langtidsledighedsindsatsen via udbredelse af erfaringerne fra projekt Ansvar og Handling Administrationspolitik og Arbejdsmarkedspolitik Nettodrift, serviceudgifter Nettodrift, overførsler foran beløb angiver en mindre udgift/en større indtægt. Ingen. Forslaget vedrører en styrket indsats i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden og medvirker til, at færrest mulige borgere helt falder ud af dagpengesystemet. Aktuelt er der langtidsledige a-dagpengemodtagere, hvilket vil sige borgere med en ledighed på 9 måneder eller mere. Erfaringer fra Projekt Ansvar og Handling viser, at fælles og hyppigere samtaler i samarbejde med a-kasserne bringer flere langtidsledige i arbejde. Der foreslås derfor, at erfaringerne fra Projekt Ansvar og Handling udbredes. Det forventes at bringe ekstra 50 ledige i arbejde, hvilket svarer til besparelse på 6,5 mio. kr. til arbejdsløshedsdagpenge. I dag tilbydes de ledige samtaler hver 3. måned. Med forslaget vil ledige med risiko for langtidsledighed og langtidsledige få tilbud om samtaler mindst hver 6. uge, og nogle af disse samtaler vil blive holdt sammen med a-kasserne. Den udvidede indsats kræver en opnormering. I dag er der ansat 8 medarbejdere (7,8 PE) til at varetage sagsbehandlingen. Hver medarbejder har i dag i gennemsnit 180 sager. Det foreslås derfor, at antallet af sagsbehandlere udvides med 5 medarbejdere (5 PE). Herefter har hver medarbejder i gennemsnit 110 sager. Herved skabes der tid og rum til den øgede indsats. Udgifterne til ekstra sagsbehandlere vil beløbe sig til 2,0 mio. kr. og derudover afsættes en ramme til udvikling af samarbejdet med a-kasserne på 0,5 mio. kr. I alt medfører forslaget således en nettobesparelse på 4 mio. kr. årligt. Navn: Lasse Kamp Tlf.nr.:

13 Uddannelsespolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: UDU-S-01 Projekt Bæredygtighed Udvikling af design og innovation i naturfaglige humanistiske og praktiskmusiske sammenhænge UDU-S-02 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal UDU-S-03 UDU-S-04 Undervisningstimetallet på klasetrin hæves til undervisningsministeriets vejledende timetal Omlægning af Ungdomsskolens aftenjuniorklub i Lunderskov til en eftermiddagsklub UDU-A-01 UDU-A-02 Anlæg: Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Afledt drift UDU-A-03 Opdatering af Dalby Skole Afledt drift

14 UDU-A-04 Ny hal ved Brændkjærskolen Afledt drift Bemærkninger: Ændringsforslag UDU-S-01 er besluttet fremsendt på Uddannelsesudvalgets møde den 12. marts 2012, sagsnr. 4. Ændringsforslag UDU-S-02, UDU-S-03, UDU-S-04, UDU-A-01, UDU-A-02, UDU-A-03 og UDU- A-04 er besluttet fremsendt på Uddannelsesudvalgets møde den 14. maj 2012, sagsnr. 3, sagsnr. 5 og sagsnr. 6. Projekt Bæredygtighed Udvikling af design og innovation i naturfaglige humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge. 11

15 UDU-S-01 Projekt "Bæredygtighed - Udvikling af design og innovation i naturfaglige, humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge". Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1/ Forslaget har sin baggrund i budgetnote vedr. pædagogiske forsøg i folkeskolen vedtaget af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget Budgetnoten har følgende ordlyd: "Pædagogiske forsøg i folkeskolen. Uddannelsesudvalget anmodes om at igangsætte et arbejde, med henblik på at opnå dispensation efter folkeskolelovens 55 (om pædagogisk forsøgsvirksomhed), i forhold til at oprette et tilbud på en skole for særligt talentfulde elever inden for design og innovation, både hvad angår det kreative-musiske område og scienceområdet. Tilbuddet tænkes henlagt til en skole, der måtte have særlig interesse og kompetence med hensyn til at påtage sig denne opgave. Uddannelsesudvalget udarbejder sammen med den interesserede skole en dispensationsansøgning i løbet af 1. kvartal 2012, med henblik på medio året at opnå den fornødne dispensation fra Undervisningsministeriet. Når dispensationen er opnået, formulerer Uddannelsesudvalget et forslag til budget, der behandles politisk i forbindelse med udarbejdelsen af årsbudgettet for 2013, således at det konkrete projekt i givet fald kan iværksættes fra skoleåret 2013/14." Forslaget indebærer, at der for Eltang Skole og Børnehaves klasse i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16 gennemføres forsøg med projektet "Bæredygtighed - Udvikling af design og innovation i naturfaglige, humanistiske og praktisk-musiske sammenhænge". Det er muligt at gennemføre projektet inden for gældende lovgivning, hvorfor projektet ikke kræver dispensationsansøgning. Skolens mål med udviklingsarbejdet er at udvikle talentfulde elever med innovative og designmæssige kompetencer især inden for naturfagsområdet, men samtidig også elever, der har evnen til at se andre sammenhænge og inddrage disse. Der arbejdes i projektet ud fra en antagelse om viden og talent, og eleverne screenes og 12

16 sættes i grupper og undergrupper. Forsøget gennemføres på 16 blokdage om året. Der arbejdes det første år med 4 temaer: - Bæredygtighed/anslag Bæredygtig arkitektur - Vindenergi - Solenergi - Isolering Der foretages del-evaluering på temaer i løbet af året. En del af denne evaluering handler om elevernes gruppeplacering. Efter hvert år evalueres med henblik på planlægningen af det kommende år. Afslutningsvis evalueres der på hele det pædagogiske forsøgsarbejde, herunder evalueres der på effekt i forhold til innovation og talentudvikling samt eventuelle sideeffekter. Der er i forslaget kalkuleret med et forbrug på yderligere kr. til bl.a. bålblus, halmhuse, etablering af ATV-bane m.v. Midlerne er forudsat finansieret via diverse fonde m.v. Navn: Ib Hansen Tlf.nr.:

17 UDU-S-02 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indeholder en forøgelse af det ugentlige antal lektioner med 2 på 4., 5. og 6. klassetrin. Herved vil grundtimetildelingen på klassetrin være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. I dag gives grundnormeringen til skolerne med udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstimetal. 4. klasse 5. klasse 6. klasse Vejledende timetal Nuværende tildeling Den faste tildeling består af en grundnormering (minimumstimetal) og timer til andre undervisningsformål (specialundervisning, P-fag etc.). Forskellen mellem grundnormeringen plus tildelinger til andre undervisningsformål og det i budgettet afsatte beløb til timetildeling udgør en restpulje (residualpulje). Restpuljen varierer fra år til år, idet antallet af elever og dermed klasser varierer fra år til år. Tildelingen fra residualpuljen gives som timer pr. elev. Jo større klassekvotienten på den enkelte skole er, jo større er tildelingen af timer pr. elev. Det er besluttet, at det er skolerne selv, der endeligt beslutter anvendelsen af disse timer. De kan f.eks. anvendes til holddeling, delehold, tolærerordning eller mertimetildeling til konkrete fag. Metoden indebærer, at skolerne tildeles flere timer end Undervisningsministeriets minimumstimetal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

18 UDU-S-03 Undervisningstimetallet på klassetrin hæves til Undervisningsministeriets vejledende timetal Uddannelsespolitik Nettodrift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indeholder en forøgelse af det ugentlige antal lektioner med 3 på 7., 8. og 9. klassetrin. Herved vil grundtimetildelingen på klassetrin være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. I dag gives grundnormeringen til skolerne med udgangspunkt i Undervisningsministeriets minimumstimetal. 7. klasse 8. klasse 9. klasse Vejledende timetal Nuværende tildeling En gennemførelse af forslag UDU-S-02 og dette forslag vil betyde, at undervisningstimetallet for samtlige klassetrin vil være på niveau med Undervisningsministeriets vejledende timetal. Den faste tildeling består af en grundnormering (minimumstimetal) og timer til andre undervisningsformål (specialundervisning, P-fag etc.). Forskellen mellem grundnormeringen plus tildelinger til andre undervisningsformål og det i budgettet afsatte beløb til timetildeling udgør en restpulje (residualpulje). Restpuljen varierer fra år til år, idet antallet af elever og dermed klasser varierer fra år til år. Tildelingen fra residualpuljen gives som timer pr. elev. Jo større klassekvotienten på den enkelte skole er, jo større er tildelingen af timer pr. elev. Det er besluttet, at det er skolerne selv, der endeligt beslutter anvendelsen af disse timer. De kan f.eks. anvendes til holddeling, delehold, tolærerordning eller mertimetildeling til konkrete fag. Metoden indebærer, at skolerne tildeles flere timer end Undervisningsministeriets minimumstimetal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

19 UDU-S-04 Omlægning af Ungdomsskolens aftenjuniorklub i Lunderskov til en eftermiddagsklub Uddannelsespolitik Nettodrift foran beløb angiver enmindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. august Forslaget indebærer en omlægning af åbningstiden i juniorklubben i Lunderskov til 4 ugtl. eftermiddage i forbindelse med juniorklubbens indflytning på Kongsbjergskolen. Juniorklubben har i dag åben 1 aften om ugen. Til sammenligning kan oplyses, at juniorklubben i Vamdrup har åben 5 eftermiddage om ugen, mens juniorklubben i Christiansfeld har åben 4 eftermiddage om ugen. Navn: Ib Hansen Tlf.nr.:

20 UDU-A-01 Ombygning af Daginstitutionen Skrænten til brug for SFO på Kongsbjergskolen Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget forudsætter gennemførelse af forslag i regi af Børneudvalget vedr. opdatering af institutionen Dollerupgård og Børnehuset Lunderskov, afd. Skrænten til 4,775 mio. kr. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for , hvor det foreslås at flytte SFO fra Dollerupgård til Skrænten, således at SFO og skole bliver knyttet tættere sammen. Samtidig foreslås børnehavegruppen flyttet fra Skrænten til Dollerupgård. Nærværende forslag indeholder alene udgifter til ombygning af Skrænten til SFO. Projektet indeholder de nødvendige tilretninger, herunder tilretning af toiletter, således at bygningen kan rumme SFO, klassetrin. Lokalerne her vil desuden kunne indgå i undervisningssammenhænge for indskolingen som værksteder og til brug ved projektarbejder m.v. Udearealerne mellem skole og Skrænten indrettes med faciliteter for indskoling/sfo, herunder en kold hal til leg og bevægelse i lighed med den nuværende brug, der er af maskinhallen ved Dollerupgård. Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

21 UDU-A-02 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for De årlige afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. udgør kr. Projektet indeholder en tilbygning med nye personalefaciliteter samt kombiværksted for natur/teknik og sløjd. Endvidere foretages en ombygning af indskoling/sfo samt lokaler til mellemtrinnet. Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

22 UDU-A-03 Opdatering af Dalby Skole Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt. Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter en overførsel af anlægsmidler på 10 mio. kr. fra 2012 til 2013 samt en yderligere tildeling på 4 mio. kr. De årlige driftsudgifter til rengøring, el, vand, varme m.v. udgør kr. Byrådet afsatte i budgettet for mio. kr. til opdatering af Dalby Skole. En forudsætning for udløsning af beløbet var, at Kolding Kommunes samlede salg af byggegrunde oversteg det i budgettet indlagte med et tilsvarende beløb. Det ser dog ikke ud til, at forudsætningen kan opfyldes. Opdateringen omfatter de mest presserende behov anført i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne , der hensigtsmæssigt kan placeres i en tilbygning ved indskolingsafdelingen. Tilbygning kommer til at indeholde følgende funktionaliteter: 4 klasselokaler og 2 grupperum til erstatning for lokaler i utidssvarende barakker 4 toiletter, garderobe, indgang Billedkunstlokale (der også kan benyttes til håndværk og design og SFO) Håndarbejdslokale (kan benytte eksisterende kvadratmeter i 3. klasses lokale i sammenhæng med hjemkundskabslokale) Fælles personalerum med tilknyttede faciliteter Køkken/alrum/basis/glidende overgang fra SFO Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

23 UDU-A-04 Ny hal ved Brændkjærskolen Uddannelsespolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Ingen. Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er beskrevet i den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet og omfatter opførelse af en hal på 24 x 45 meter, 4 omklædningsrum á 28 m 2, 2 dommeromklædningsrum á 4,5 m 2, klub/mødelokale á 42 m 2, dvs. et etageareal på i alt m 2. Hallen vil være med til at understøtte og udvikle Brændkjærskolens aktiviteter omkring idræt. Hallen vil endvidere kunne benyttes af Kolding Boldklub og en lang række af de fritidsbrugere, der i dag benytter Brændkjærskolens gymnastiksale. Det vil i forhold til Kolding Boldklub betyde en aflastning af en del af kommunens øvrige haller, hvor Kolding Boldklub i dag har timer. Disse timer kan frigøres til brug for mere lokalt forankrede aktiviteter. Den afledte drift omfatter udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. og udgør kr. årligt. Hallen foreslås opført umiddelbart vest for skolens eksisterende bygninger på en del af boldarealet. Med placeringen vurderes det muligt at fastholde en fodboldbane i fuldt mål på 65 x 102 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt for de udendørs aktiviteter på stedet. Udarbejdelse af ny lokalplan er påkrævet ved den foreslåede placering. Endvidere medfører opførelse af hallen anlæg af 32 p-pladser. Hallen opfylder energikrav Overslaget vedr. hal og p-pladser er udregnet ved indeks ca. 127,1 pr. 1. kvartal Navn: Willy Johannsen Tlf.nr.:

24 21

25 Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. FRI-S-01 FRI-S-03 FRI-S-04 FRI-S-05 FRI-S-06 FRI-S-07 FRI-S-08 Tekst: Side Drift: Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune Sportsmarkedsføringsa ftaler KIF Håndbold Elite A/S Sportsmarkedsføringsa ftaler Kolding Q Indkøb af IT-system til kommunen og foreningslivet Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents * 31 Udvidelse af konto for Væresteder Ødis, udvidelse af KIF s værestedet og Bakkeskolen

26 FRI-A-01 Anlæg: Udvidelse af Lyshøjhallen med klubfaciliteter Afledt drift FRI-A-02 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Afledt drift FRI-A-03 Hal i Sjølund Afledt drift FRI-A-04 Hal i Skanderup Afledt drift FRI-A-05 FRI-A-06 FRI-A-07 FRI-A-08 FRI-A-09 Brandkrav i forbindelse med KFUM-Hallerne, Bjert-Hallen og Lunderskov Hallen Udvidelse af Slotssøbadet med børnebassin -område Etablering af idrætsakademi/team Danmark Eliteprojekt Etablering af bandebane med kunstgræs Etablering af bandebane med kunstgræs FRI-A-11 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser

27 FRI-A-12 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Koldi ng Rideklub FRI-A-13 Ådalsby Idrætsby Afledt drift FRI-A-14 FRI-A-15 FRI-A-16 FRI-A-17 FRI-A-18 FRI-A-19 FRI-A-20 FRI-A-21 FRI-A-22 FRI-A-23 FRI-A-24 Udbygning af Dalby Gård * 45 Etablering af nyt foldboldanlæg ved Bøgelundområdet Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby Udvidelse af Fynslund Hallen Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole Til- og ombygning til Harte Fritidscenter Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen * 53 Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter

28 FRI-A-25 FRI-A-26 FRI-A-27 FRI-A-28 FRI-A-29 FRI-A-30 Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v Udvidelse af Vonsild Hallen Udbygning af Park- Hallen Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole Etablering af golfanlæg ved Seest Idrætspark Udvidelse af KFUM- Hallerne FRI-A- 31 Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg FRI-A-32 FRI-A-33 FRI-A-34 Udvidelse af Kolding KetcherCemters indendørs faciliteter Etablering af beachvolley anlæg i Vonsild Udvidelse af Ødis * Hallen * 65 FRI-A-35 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Bemærkninger: * Ændringsforslagene FRI-S-07, FRI-A-14, FRI-A-22, FRI-A-32 og FRI-A-34 er ikke prissat. For forslagene FRI-A-11 er der ikke beregnet afledt drift. Ændringsforslag er besluttet fremsendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr

29 FRI-S-01 - Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af driftsbudgettet til projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark Eliteidrætskommune. I forbindelse med budget 2011 og fremefter reducerede Kolding Byråd kontoen Kolding Kommune som TEAM Danmarks Eliteidrætskommune med kr. Denne reduktion har haft stor betydning for projektet, idet muligheden for udvikling af klubberne og den fysiske træning ikke har været tilstede. Endvidere mangler der økonomi til mentaltræning, kostvejledning, trænerkurser samt individuel talentstøtte/specialtræning af toptalenter. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

30 FRI-S-03 - Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S. Da KIF Håndbold Elite A/S er et aktieselskab skal aftalen indgås på markedsmæssige vilkår. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

31 FRI-S-04 - Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Q. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

32 FRI-S-05 - Indkøb af IT-system til kommunen og foreningslivet Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder udgifter til indkøb af nyt it-system til Fritids- og Idrætsafdelingen og godkendte foreningerne under Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune for forbedring af kommunikation og online løsninger, både internt i foreningerne og mellem foreningerne og kommunen. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

33 FRI-S-06 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond på et tilsvarende beløb. Slotssøbadets Fond ønsker med opskrivningen fortsat at sikre udvikling af Slotssøbadet og KongeåBadet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

34 FRI-S-07 - Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents Fritids- og idrætspolitik Nettodrift * Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslaget om at afsætte en central pulje til formålet, men ikke fremkommet med forslag til beløbsstørrelse. * Forslaget er ikke prissat. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

35 FRI-S-08 - Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Fritids- og Idrætspolitik Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt Værested i Ødis, udvidelse af KIF s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen, herunder etablering af yderligere et aktivitetsrum i tilknytning til Værestedet på Bakkeskolen for imødegåelse af venteliste. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

36 FRI-A-01 Udvidelse af Lyshøjhallen med klubfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af aktivitets-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter. I forbindelse med budgetlægning for 2012 blev der bevilget et kommunalt anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til projektet svarende til 50% af den forventede samlede anlægssum jf. den af Nr. Bjert/Strandhuse IF s tilknyttede eksterne bygningsrådgivers udarbejdede anlægsprojekt med økonomi. Ved By- og Udviklingsforvaltningens gennemgang af materialet har forvaltningen konstateret uoverensstemmelser mellem det beskrevne materiale og den afsatte økonomi, idet den nødvendige økonomi til omklædnings- og toiletfaciliteter ikke er medtaget. Foreningen anmoder om, at kommunen overfører det i 2012 afsatte anlægsbeløb på 1,5 mio. kr. til 2013, og at der i 2013 afsættes yderligere 2,45 mio. kr. til finansiering af hele anlægsprojektet. Foreningen er indstillet på at finansiere inventar m.m. i tilknytning til de nye faciliteter. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

37 FRI-A-02 - Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet, som først frigives i 2015 under forudsætning af mersalg af kommunale ejendomme, jorde på 10 mio. kr. ud over det i budgettet afsatte beløb. Initiativtagergruppen bag udvidelsesprojektet har tilkendegivet, at man ønsker projektet fremrykket til 2013, at projektets gennemførelse ikke gøres betinget af salg af kommunale ejendomme/jorde, og at projektet gerne ses gennemført i kommunalt regi. Gruppen er indstillet på at indskyde 1 mio. kr. af egne midler i projektet, ligesom gruppen også selv sikre finansiering af inventar m.m. En udvidelse af Cuben kan muligvis også ske ved at kommunen overdrager Cuben til den til formålet etablerede selvejende institution, dog vil det kræve at den selvejende institution efterfølgende har mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, og at kommunen indgår en brugs- og støtteaftale med den selvejende institution. Brugs- og støtteaftalen skal indeholde et beløb svarende til den i budgettet afsatte årlige økonomi på kr. til drift af Cuben tillagt et beløb på ca kr. til afdrag og forrentning af lån på 10,0 mio. kr. samt afledt drift på ca kr. årligt i alt kr. årligt. Endelig forrentningsprofil kan først beregnes på tidspunktet for låneoptagning. Endvidere skal det oplyses, at den selvejende institution ikke har modtaget endelig tilsagn fra realkreditinstitution/bank om lån til udbygning af Cuben, og at der ved en evt. overdragelse af Cuben til den selvejende institution skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunalt ansatte medarbejdere. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere