Katalog over udvalgenes ændringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017"

Transkript

1 Katalog over udvalgenes ændringsforslag Centralforvaltningen 9. september 2013

2 3

3 Indhold Indledning... 3 Socialpolitik... 5 Uddannelsespolitik... 9 Fritids- og Idrætspolitik Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Administrationspolitik Erhvervspolitik Ejendoms- og Boligpolitik

4 2

5 Indledning Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag, der efterfølgende samles i et katalog og udsendes til byrådets medlemmer primo september De af udvalgene fremsendte ændringsforslag er samlet i nærværende katalog. Ændringsforslagene kommer herefter kun til behandling såfremt de stilles i forslag enten i forbindelse med budgetforhandlingerne eller efterfølgende af byrådsmedlemmer/-grupper, der ikke er en del af forligskredsen. Er der spørgsmål eller bemærkninger til proceduren kan henvendelse ske til Centralforvaltningen, Økonomi og LØN mens spørgsmål til det enkelte reduktionsforslag kan ske til den person, der står anført på den enkelte specifikation. 3

6 4

7 Socialpolitik Forslagsnr. Tekst: Side Anlæg: SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet

8 SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet. Socialpolitik Socialudvalget den 21. august 2013, sag 3 Nettorådighedsbeløb Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Følgende projekter er indeholdt i eksisterende budgetter og indgår derfor ikke i ændringsforslaget: note Bramdrupdam Bofællesskaber Åhaven Hjælpemiddeldepotet Følgende projekter indgår ikke i eksisterende budgetter og medtages derfor i ændringsforslaget: note Aflastningstilbuddet Toppen Gramrolighed Nordhøj Marielund Overmarksgården Konsulent- og behandlingsenheden Tinghøj I alt Note 1: Ikke aktuel længere som følge af udbuddet af hjælpemiddeldepotet. Note 2: Der etableres fysisk adskillelse mellem køkken og fællesrum. Der etableres et koldt vinfang. Note 3: Akustikken i fællesrummet forbedres. 6

9 Note 4: Forbedring af vindfang og døre ved Nordhøj, samt bredere og automatiske døre ved hovedindgang, handicaptoilet med loftlift samt renovering af gulv i køkken/kantine og køkkeninventar ved Multiflex. Note 5: Ombygning af værelsesfløje mod øst samt forbedring af akustik og løsning af trækproblemer. Note 6: Forslaget omhandler en række etapeopdelte tiltag, der samlet set løfter niveauet i det botilbud der tilbydes beboerne og forbedrer sikkerhed og arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Note 7: Opsætning af udvendig solafskærmning således at overophedning af kontorer undgås. Note 8: Tilbygning til Ungegruppen og ombygning i eksisterende bygnings stue- og 1. sal for lokaler til Børnegruppen og til Dagtilbuddet i Vestervænget. Navn: Jørgen Poulsen Tlf.nr.:

10 8

11 Uddannelsespolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: UDU-S-01 Design- og innovationspædagogik i folkeskolen, erhvervs-ph.d UDU-S-02 Opgradering af skole-it jf. den digitale strategi UDU-S-03 Inklusion og puljetimer i Folkeskolen Anlæg: UDU-A-01 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Afledt drift UDU-A-02 Ny hal ved Brændkærskolen Afledt drift UDU-A-03 Projekter til højnelse af den trafikale af den trafikale tryghed omkring morgentrafikken ved Bramdrup skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole UDU-A-04 Ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal

12 UDU-S-01 Design- og innovationspædagogik i folkeskolen, erhvervs-ph.d. Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 8/4 2013, pkt. 4 Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter ansættelse af en erhvervs-ph.d. på skoleområdet i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i et samarbejde mellem Kolding Kommune og Designskolen. En erhvervs-ph.d er treårig og koster ca kr. årligt. Hvis der opnås statsstøtte ti ph.d.- stillingen, reduceres den årlige udgift for kommunen til kr. Med design og innovationspædagogik udvikles elevernes problemløsningskompetencer med et innovativt twist både elevernes evner og undervisningen fremtidssikres. Indsatsen understøtter dermed de politiske visioner for udviklingen af fremtidens Danmark og Kolding Kommune (designkommune og vækstkommune). Med folkeskolen som første led i den uddannelsesmæssige fødekæde giver det en enorm gennemslagskraft at indføre designtænkning i alle fag på alle trin. Beskrivelsen af design- og innovationspædagogikken kan vise sig at blive det bedst understøttede tiltag på den lange bane i visionen om Kolding som designkommune. Baggrund: Design og innovation i folkeskolen har nu kørt siden Uddannelsesudvalget igangsatte det i september I den tid er der uddannet omkring 100 fagprofessionelle i design- og innovationspædagogik. Alle skoler er i gang med at eksperimentere med og videreudvikle pædagogikken. Der er nu et ønske om at tilknytte forskning til projektet for at kunne udlede designpædagogikken af den opståede praksis og indfri det politiske må (Uddannelsesudvalget 2008): Udvikling og implementering af designpædagogik. Det er forskernes vurdering, at et aktionsforskningsprojekt baseret på nævnte praksiserfaringer og målrettet efteruddannelse i denne størrelsesorden bringer Kolding på verdenskortet, idet der ikke andre steder i verden (med Seoul som eneste undtagelse) foretages en lignende satsning på design og innovation via børnenes grunduddannelse. Dermed fanges også den sidste vision: Kolding bliver kendt for sin designpædagogik. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

13 UDU-S-02 Opgradering af skole-it jf. den digitale strategi Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 8/4 2013, pkt. 4 Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter: - Udskiftning af det trådløse netværk efter de nationale 2014 krav: Udskiftning af acces-points på alle skoler - Kabling/montering jf. ovenstående: Opgradering og sikring - Opgradering af datalinjer: Udvidelse af kapacitet på linjerne - Licenser til undervisningsbrug: Påkrævede licenser samt Office til alle elever (differentieret på alder) - Leje samt drift af bærbare pc er: Dette betyder, at der vil være 3 elever/pc. Med det forbedrede netværk, vil det i højere grad være muligt, at eleverne bringer egne devices i spil. Den årlige driftsudgift er beregnet ud fra den forudsætning, at skolerne er medfinansierende: Efter forvaltningens vurdering vil en samlet opgradering af netværk og pc er indebære en samlet effektivisering for skolevæsenet på årligt 1 mio. kr., der i givet fald foreslås fordelt proportionalt på skolerne efter elevtal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

14 UDU-S-03 Inklusion og puljetimer i Folkeskolen Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 15/ Beløb i hele kr * 2016* 2017* Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. august På Uddannelsesudvalgets møde 15. august 2013 blev et udgiftsneutralt finansieringsforslag til ny folkeskolereform vedtaget. Forslaget indebærer bortfald af inklusionstimer og en kraftig reduktion af puljetimerne svarende til i alt 27,2 mio. kr. Af resolutionen fremgår desuden at Uddannelsesudvalget anmoder om, at der som led i de kommende budgetforhandlinger gives en øget bevilling for at fastholde inklusionsarbejdet på et højt niveau, og at overgangsmidler der udmøntes som følge af folkeskolereformen tilføres Uddannelsesudvalget budget. Beløb i hele kr Reduktion af puljetimer Bortfald af SFO-pædagoger i undervisningen Ekstraordinært bloktilskud i I alt *) For årene 2015 til 2017 er det ekstraordinære bloktilskud skønnet ud fra hvad Kolding Kommune har fået i Beløbet er nemlig kun givet for For årene 2015 til 2017 gives der først besked medio året før. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

15 UDU-A-01 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 14. maj 2012 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for De årlige afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. udgør kr. Projektet indeholder en tilbygning med nye personalefaciliteter samt kombiværksted for natur/teknik og sløjd. Endvidere foretages en ombygning af indskoling/sfo samt lokaler til mellemtrinnet. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

16 UDU-A-02 Ny hal ved Brændkjærskolen Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 14. maj 2012 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er beskrevet i den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet og omfatter opførelse af en hal på 24 x 45 meter, 4 omklædningsrum á 28 m 2, 2 dommeromklædningsrum á 4,5 m 2, klub/mødelokale á 42 m 2, dvs. et etageareal på i alt m 2. Hallen vil være med til at understøtte og udvikle Brændkjærskolens aktiviteter omkring idræt. Hallen vil endvidere kunne benyttes af Kolding Boldklub og en lang række af de fritidsbrugere, der i dag benytter Brændkjærskolens gymnastiksale. Det vil i forhold til Kolding Boldklub betyde en aflastning af en del af kommunens øvrige haller, hvor Kolding Boldklub i dag har timer. Disse timer kan frigøres til brug for mere lokalt forankrede aktiviteter. Den afledte drift omfatter udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. og udgør kr. årligt. Hallen foreslås opført umiddelbart vest for skolens eksisterende bygninger på en del af boldarealet. Med placeringen vurderes det muligt at fastholde en fodboldbane i fuldt mål på 65 x 102 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt for de udendørs aktiviteter på stedet. Udarbejdelse af ny lokalplan er påkrævet ved den foreslåede placering. Endvidere medfører opførelse af hallen anlæg af 32 p-pladser. Hallen opfylder energikrav Overslaget vedr. hal og p-pladser er udregnet ved indeks ca. 127,1 pr. 1. kvartal Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

17 UDU-A-03 Projekter til højnelse af den trafikale tryghed omkring morgentrafikken ved Bramdrup Skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalget 13/5 2013, pkt. 4 Nettorådighedsbeløb Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter 3 projekter ved henholdsvis Bramdrup Skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole. Bramdrup Skole: Projektet indebærer, at cykelparkeringspladsen langs Møllegårdsvej øst flyttes, og arealet anvendes til p-pladser vinkelret på vejen. Brændkjærskolen: Projektet omfatter en udvidelse af kiss n ride-pladsen ved skolen. Sdr. Vang Skole: Projektet indebærer, at den offentlige P-plads ved Søndervang, som primært bruges af skolen, nedlægges som offentlig og overdrages til skolen. Herefter omdisponeres pladsen, så en del af den kan bruges til kiss n ride. Projekterne har sin baggrund i note til budgetforliget for 2013, der pålagde Uddannelsesudvalget i samarbejde med skolebestyrelser, politi og vejmyndighed at gennemføre en undersøgelse af, hvordan trafikafvikling og trafiksikring i de enkelte skolers umiddelbare nærområde kan sikres. I den sammenhæng besluttede Uddannelsesudvalget på sit møde den 12. november 2012, at følgende skoler vurderes at have det største behov for en tryghedsgennemgang af morgentrafikken ved skolerne: Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Lyshøjskolen, Sdr. Vang Skole og Aalykkeskolen. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

18 UDU-A-04 Ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalget 13/5 2013, pkt. 6 Nettorådighedsbeløb Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter en ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal. Overslaget er baseret på, at 30 personer kan opholde sig i gymnastiksalen. Gymnastiksalen vil få dimensionerne 13,00 x 23,00 m og en rumhøjde på ca. 3,60 til 3,80 m. Indeholdt i overslaget er endvidere, at et af toiletterne genåbnes og sættes i stand. I overslaget indgår ikke istandsættelse af de eksisterende omklædnings- og baderum, idet der henvises til omklædningsrum ved drengenes og pigernes gymnastiksal. I projektet er endvidere ikke medtaget udgifter til: Fjernelse af tanke, rør og vandbehandlingsanlæg i teknikrum, indeklimaundersøgelser for afdampning af klor fra bygningsdelene, løst og nagelfast inventar samt sportsredskaber, niveaufri adgang og handicaplifte, da bygningens funktion ikke er ændret, statisk gennemgang og udbedring af revner i facader og fundament, energirenovering, renovering af udvendig klimaskærm, ændringer i eltavle, it-installationer og føringsveje til kabling, lydberegning for eftervisning af efterklangstid. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

19 Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsa ftaler - KIF Håndbold Elite A/S FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsa ftaler - Kolding Q

20 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents * * * * FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Anlæg: FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Afledt drift FRI-A-02 Hal i Sjølund Afledt drift FRI-A-03 Hal i Skanderup Afledt drift FRI-A-04 FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape Renovering af Brostræde 3-5, etape FRI-A-06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - Afledt drift * 0 * 0 * 0 * 18

21 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-07 FRI-A-08 FRI-A-09 FRI-A-10 FRI-A-11 FRI-A-12 FRI-A-13 FRI-A-14 FRI-A-15 FRI-A-16 FRI-A-17 FRI-A-18 Etablering af klub- og omklædningsfaciliteter ved Bakkeskolen * Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads Afledt drift Brandkrav Kolding- Hallerne Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg Udbygning af "Dalby Gård Afledt drift Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v Etablering af "golfanlæg" ved Seest Idrætspark

22 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-20 FRI-A-19 FRI-A-21 FRI-A-22 FRI-A-23 FRI-A-24 FRI-A-25 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Etablering af bandebane med kunstgræs Multihus i Vester Nebel Afledt drift Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Koldi ng Rideklub Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne Udvidelse af Fynslund Hallen Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole FRI-A-26 FRI-A- 27 FRI-A-28 FRI-A-29 Til- og ombygning til Harte Fritidscenter Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen Afledt drift * * * * Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen Udvidelse af Vonsild Hallen FRI-A-30 Udbygning af Park- Hallen

23 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-31 Udvidelse af KFUM- Hallerne FRI-A-32 Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole FRI-A-33 Udvidelse af Ødis Hallen Afledt drift FRI-A-34 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Bemærkninger: * Ændringsforslagene er ikke prissat. Ændringsforslag omhandlende Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stengård, P-pladser og idrætsfaciliteter, er et bredt forankret projekt, der vedrører både Fritids- og Idrætspolitik, Vej- og Parkpolitik samt Miljøpolitik. Ændringsforslaget er placeret under Miljøpolitik. 21

24 FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af driftsbudgettet til projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune. Projektet har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles. Der er behov for elitetrænerkurser for opkvalificering af trænerstaben. Endvidere er der behov for at styrke områderne mentaltræner, ernæringsvejleder, støtte til specialtræning, talentklubberne og Idrætsakademiet. I forbindelse med flytning af elitefodboldspillerne fra kunstgræsbanen i Bramdrupdam til Mosevej skal der betales ca kr. for leje af klubbens nye kunstgræsbane. Navn: Frank Normann Jørgensen Tlf.nr.:

25 FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2013, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af budgetrammen til den folkeoplysende voksenundervisning. Fritidsrådet / Folkeoplysningssamrådet begrunder en opskrivning af budgetrammen med, at oplysningsforbundene/aftenskolerne jf. tidligere beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget (Fritidsudvalget) selv finansiere tilskud til pensionister inden for den afsatte ramme til undervisning. Da der er øget efterspørgsel efter folkeoplysende kurser, især fra pensionisterne, er der behov for at forøge budgetbeløbet til den almene voksenundervisning, men også at fastholde muligheden for at yde pensionisttilskud. Fritids- og Idrætsafdelingen har indhentede budgettal fra andre sammenlignende kommuner: Kommune Indbyggertal 2013 Budget til undervisning Budget til pensionisttilskud Kolding Vejle Randers Viborg Silkeborg Herning Horsens Sønderborg Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

26 FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013, sag 16 Nettodrift Slotssøbadets Fond arbejder på en udvidelse af badet med 298 m 2 til brug for etablering af et helt nyt børneområde. Udbygningen anses for nødvendig i forhold til at kunne fastholde børnefamilierne og turisterne i kommunen. Slotssøbadet ønsker at udvide eksisterende hal med et nyt børnevandland til ca. 5 mio. kr. og 1. mio. kr. til nyt inventar, og badet har i den forbindelse udarbejdet et forventet driftsbudget med en manko på kr. årligt. Badet anmoder om en opskrivning af den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale eller en nedsættelse af huslejebeløbet med et tilsvarende beløb. Der anmodes om, at det nødvendige kommunale jordstykke stilles vederlagsfrit til rådighed til projektet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

27 FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond, og i forhold til de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger badet står overfor de næste år. Slotssøbadets Fond ønsker med opskrivningen fortsat at sikre udvikling af Slotssøbadet og KongeåBadet, ligesom badet de kommende år står overfor at skulle foretage følgende renoveringsopgaver for ca. 1,0 mio. kr. Slotssøbadet: Trapperenovering af rutschebane, udvendig tagrenovering, katodebeskyttelse, udskiftning af fuger i svømmehallen og reparation af dug i konkurrencebassin. KongeåBadet: Nye gulve i omklædningsrum samt nye skabe. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

28 FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S. Da KIF Håndbold Elite A/S er et aktieselskab skal aftalen indgås på markedsmæssige vilkår. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

29 FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Q. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

30 FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents Fritids- og idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift * * * * Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslaget om at afsætte en central pulje til formålet, men ikke fremkommet med forslag til beløbsstørrelse. * Forslaget er ikke prissat. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

31 FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt Værested i Ødis, udvidelse af KIF s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen, herunder etablering af yderligere et aktivitetsrum i tilknytning til Værestedet på Bakkeskolen for imødegåelse af venteliste. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

32 FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet, som først frigives i 2015 under forudsætning af mersalg af kommunale ejendomme, jorde på 10 mio. kr. ud over det i budgettet afsatte beløb. Initiativtagergruppen bag udvidelsesprojektet har tilkendegivet, at man ønsker projektet fremrykket til 2013, at projektets gennemførelse ikke gøres betinget af salg af kommunale ejendomme/jorde, og at projektet gerne ses gennemført i kommunalt regi. Gruppen er indstillet på at indskyde 1 mio. kr. af egne midler i projektet, ligesom gruppen også selv sikre finansiering af inventar m.m. En udvidelse af Cuben kan muligvis også ske ved at kommunen overdrager Cuben til den til formålet etablerede selvejende institution, dog vil det kræve at den selvejende institution efterfølgende har mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, og at kommunen indgår en brugs- og støtteaftale med den selvejende institution. Brugs- og støtteaftalen skal indeholde et beløb svarende til den i budgettet afsatte årlige økonomi på kr. til drift af Cuben tillagt et beløb på ca kr. til afdrag og forrentning af lån på 10,0 mio. kr. samt afledt drift på ca kr. årligt i alt kr. årligt. Endelig forrentningsprofil kan først beregnes på tidspunktet for låneoptagning. Endvidere skal det oplyses, at den selvejende institution ikke har modtaget endelig tilsagn fra realkreditinstitution/bank om lån til udbygning af Cuben, og at der ved en evt. overdragelse af Cuben til den selvejende institution skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunalt ansatte medarbejdere. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

33 FRI-A-02 Hal i Sjølund Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i Sjølund. Der er i 2013 afsat 10 mio. kr. til projektet. Beløbet frigives under forudsætning af et mersalg i 2013 af kommunale ejendomme og jorde på 20. mio. kr. ud over det i budgettet for 2013 afsatte beløb. Der er konstateret fortidsfund på arealet i Sjølund. I henhold til Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev skal der ske registrering af fundet, og kommunens udgifter til udgravningsarbejdet vil andrage kr. ex. moms. Initiativtagergruppen ønsker den afsatte anlægssum opskrevet med kr., ligesom anlægsmidlerne ønskes frigivet uden binding i forhold til mersalg af kommunale ejendomme og jorde i Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

34 FRI-A-03 Hal i Skanderup Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i Skanderup. Forinden projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes lokalplan for området. Ved udarbejdelse af lokalplan flyttes Skanderup-Hjarup Forbundsskole fra landzone til byzone, hvilket vil medføre, at der skal betales supplerende kloaktilslutningsbidrag ca kr. Faktura på supplerende kloaktilslutningsbidrag fremsendes, når lokalplanen vedtages endeligt og arealet overføres til byzone. I kommuneplan er hele Skanderup planlagt overført til byzone. Iflg. de statslige interesser i kommuneplanlægningen skal by vækst ske indefra og udad, så der sikres forskel mellem by og land og ny og spredt bebyggelse i det åbne land undgås. Egentlig by vækst skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. Da hele Skanderup i Kommuneplanen er planlagt overført til byzone, vil det være mest hensigtsmæssigt og i tråd med planlovens intentioner at overføre hele Skanderup, inklusive skolen og den nye hal, til byzone på en gang. Ved overførsel af hele Skanderup, vil der midlertidig, udover skolen, være ca. 10 ejendomme, som vil blive pålagt supplerende kloaktilslutningsbidrag i størrelsesordenen 1 30 bidrag. Initiativtagergruppen ønsker den afsatte anlægssum opskrevet med kr., ligesom anlægsmidlerne ønskes frigivet uden binding i forhold til mersalg af kommunale ejendomme og jorde i Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

35 FRI-A-04 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret og som giver træk og kondens problemer, fjernes og erstattes af nye facader, ligesom vinduer og døre udskiftes. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget. Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

36 FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). Bygning 1 indeholder et gammelt anlæg, mens der ikke findes ventilationsanlæg i bygning 2. Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding (pris 4,5 mio. kr.). Endvidere vurderes det, at det vil være optimal med renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen (pris 4,7 mio. kr.). Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

37 FRI-A 06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift * * * * Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter samt ombygning af østfløjen med depotrum til brug for samtlige nuværende foreninger, Kolding Motion, Kolding Orienteringsklub, Kolding Bicykle Club konkurrence og motion, Kolding Triathlon Klub, Kolding Skiklub og Kolding Rideklub. Endvidere indkøb af inventar samt etablering af p-pladser (kommunalt projekt). * Afledt drift er ikke beregnet idet der er afsat driftsmidler til nuværende faciliteter. Projektet kan muligvis ses i sammenhæng med projekt FRI-A-15 Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Fordeling af sogne i PU Sognefordeling til provstiudvalgsmedlemmer.blev følgende: EBO: Kolding

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller,

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller, 114. Resultat af forhandling med fond Serviceområdet indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. i 2017 til køb af Hermes-Hallen på Steenwinkelsvej, idet der skal findes anlægsramme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Anlægsmidler 2010-2012

Anlægsmidler 2010-2012 Anlægsmidler - Ansøger Beskrivelse Bevilliget Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger Indkøb af trailer kr 20.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja udskiftning af gasfyr kr 30.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere