Katalog over udvalgenes ændringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017"

Transkript

1 Katalog over udvalgenes ændringsforslag Centralforvaltningen 9. september 2013

2 3

3 Indhold Indledning... 3 Socialpolitik... 5 Uddannelsespolitik... 9 Fritids- og Idrætspolitik Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Administrationspolitik Erhvervspolitik Ejendoms- og Boligpolitik

4 2

5 Indledning Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag, der efterfølgende samles i et katalog og udsendes til byrådets medlemmer primo september De af udvalgene fremsendte ændringsforslag er samlet i nærværende katalog. Ændringsforslagene kommer herefter kun til behandling såfremt de stilles i forslag enten i forbindelse med budgetforhandlingerne eller efterfølgende af byrådsmedlemmer/-grupper, der ikke er en del af forligskredsen. Er der spørgsmål eller bemærkninger til proceduren kan henvendelse ske til Centralforvaltningen, Økonomi og LØN mens spørgsmål til det enkelte reduktionsforslag kan ske til den person, der står anført på den enkelte specifikation. 3

6 4

7 Socialpolitik Forslagsnr. Tekst: Side Anlæg: SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet

8 SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet. Socialpolitik Socialudvalget den 21. august 2013, sag 3 Nettorådighedsbeløb Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Følgende projekter er indeholdt i eksisterende budgetter og indgår derfor ikke i ændringsforslaget: note Bramdrupdam Bofællesskaber Åhaven Hjælpemiddeldepotet Følgende projekter indgår ikke i eksisterende budgetter og medtages derfor i ændringsforslaget: note Aflastningstilbuddet Toppen Gramrolighed Nordhøj Marielund Overmarksgården Konsulent- og behandlingsenheden Tinghøj I alt Note 1: Ikke aktuel længere som følge af udbuddet af hjælpemiddeldepotet. Note 2: Der etableres fysisk adskillelse mellem køkken og fællesrum. Der etableres et koldt vinfang. Note 3: Akustikken i fællesrummet forbedres. 6

9 Note 4: Forbedring af vindfang og døre ved Nordhøj, samt bredere og automatiske døre ved hovedindgang, handicaptoilet med loftlift samt renovering af gulv i køkken/kantine og køkkeninventar ved Multiflex. Note 5: Ombygning af værelsesfløje mod øst samt forbedring af akustik og løsning af trækproblemer. Note 6: Forslaget omhandler en række etapeopdelte tiltag, der samlet set løfter niveauet i det botilbud der tilbydes beboerne og forbedrer sikkerhed og arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Note 7: Opsætning af udvendig solafskærmning således at overophedning af kontorer undgås. Note 8: Tilbygning til Ungegruppen og ombygning i eksisterende bygnings stue- og 1. sal for lokaler til Børnegruppen og til Dagtilbuddet i Vestervænget. Navn: Jørgen Poulsen Tlf.nr.:

10 8

11 Uddannelsespolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: UDU-S-01 Design- og innovationspædagogik i folkeskolen, erhvervs-ph.d UDU-S-02 Opgradering af skole-it jf. den digitale strategi UDU-S-03 Inklusion og puljetimer i Folkeskolen Anlæg: UDU-A-01 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Afledt drift UDU-A-02 Ny hal ved Brændkærskolen Afledt drift UDU-A-03 Projekter til højnelse af den trafikale af den trafikale tryghed omkring morgentrafikken ved Bramdrup skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole UDU-A-04 Ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal

12 UDU-S-01 Design- og innovationspædagogik i folkeskolen, erhvervs-ph.d. Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 8/4 2013, pkt. 4 Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter ansættelse af en erhvervs-ph.d. på skoleområdet i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i et samarbejde mellem Kolding Kommune og Designskolen. En erhvervs-ph.d er treårig og koster ca kr. årligt. Hvis der opnås statsstøtte ti ph.d.- stillingen, reduceres den årlige udgift for kommunen til kr. Med design og innovationspædagogik udvikles elevernes problemløsningskompetencer med et innovativt twist både elevernes evner og undervisningen fremtidssikres. Indsatsen understøtter dermed de politiske visioner for udviklingen af fremtidens Danmark og Kolding Kommune (designkommune og vækstkommune). Med folkeskolen som første led i den uddannelsesmæssige fødekæde giver det en enorm gennemslagskraft at indføre designtænkning i alle fag på alle trin. Beskrivelsen af design- og innovationspædagogikken kan vise sig at blive det bedst understøttede tiltag på den lange bane i visionen om Kolding som designkommune. Baggrund: Design og innovation i folkeskolen har nu kørt siden Uddannelsesudvalget igangsatte det i september I den tid er der uddannet omkring 100 fagprofessionelle i design- og innovationspædagogik. Alle skoler er i gang med at eksperimentere med og videreudvikle pædagogikken. Der er nu et ønske om at tilknytte forskning til projektet for at kunne udlede designpædagogikken af den opståede praksis og indfri det politiske må (Uddannelsesudvalget 2008): Udvikling og implementering af designpædagogik. Det er forskernes vurdering, at et aktionsforskningsprojekt baseret på nævnte praksiserfaringer og målrettet efteruddannelse i denne størrelsesorden bringer Kolding på verdenskortet, idet der ikke andre steder i verden (med Seoul som eneste undtagelse) foretages en lignende satsning på design og innovation via børnenes grunduddannelse. Dermed fanges også den sidste vision: Kolding bliver kendt for sin designpædagogik. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

13 UDU-S-02 Opgradering af skole-it jf. den digitale strategi Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 8/4 2013, pkt. 4 Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter: - Udskiftning af det trådløse netværk efter de nationale 2014 krav: Udskiftning af acces-points på alle skoler - Kabling/montering jf. ovenstående: Opgradering og sikring - Opgradering af datalinjer: Udvidelse af kapacitet på linjerne - Licenser til undervisningsbrug: Påkrævede licenser samt Office til alle elever (differentieret på alder) - Leje samt drift af bærbare pc er: Dette betyder, at der vil være 3 elever/pc. Med det forbedrede netværk, vil det i højere grad være muligt, at eleverne bringer egne devices i spil. Den årlige driftsudgift er beregnet ud fra den forudsætning, at skolerne er medfinansierende: Efter forvaltningens vurdering vil en samlet opgradering af netværk og pc er indebære en samlet effektivisering for skolevæsenet på årligt 1 mio. kr., der i givet fald foreslås fordelt proportionalt på skolerne efter elevtal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

14 UDU-S-03 Inklusion og puljetimer i Folkeskolen Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 15/ Beløb i hele kr * 2016* 2017* Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. august På Uddannelsesudvalgets møde 15. august 2013 blev et udgiftsneutralt finansieringsforslag til ny folkeskolereform vedtaget. Forslaget indebærer bortfald af inklusionstimer og en kraftig reduktion af puljetimerne svarende til i alt 27,2 mio. kr. Af resolutionen fremgår desuden at Uddannelsesudvalget anmoder om, at der som led i de kommende budgetforhandlinger gives en øget bevilling for at fastholde inklusionsarbejdet på et højt niveau, og at overgangsmidler der udmøntes som følge af folkeskolereformen tilføres Uddannelsesudvalget budget. Beløb i hele kr Reduktion af puljetimer Bortfald af SFO-pædagoger i undervisningen Ekstraordinært bloktilskud i I alt *) For årene 2015 til 2017 er det ekstraordinære bloktilskud skønnet ud fra hvad Kolding Kommune har fået i Beløbet er nemlig kun givet for For årene 2015 til 2017 gives der først besked medio året før. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

15 UDU-A-01 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 14. maj 2012 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for De årlige afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. udgør kr. Projektet indeholder en tilbygning med nye personalefaciliteter samt kombiværksted for natur/teknik og sløjd. Endvidere foretages en ombygning af indskoling/sfo samt lokaler til mellemtrinnet. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

16 UDU-A-02 Ny hal ved Brændkjærskolen Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 14. maj 2012 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er beskrevet i den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet og omfatter opførelse af en hal på 24 x 45 meter, 4 omklædningsrum á 28 m 2, 2 dommeromklædningsrum á 4,5 m 2, klub/mødelokale á 42 m 2, dvs. et etageareal på i alt m 2. Hallen vil være med til at understøtte og udvikle Brændkjærskolens aktiviteter omkring idræt. Hallen vil endvidere kunne benyttes af Kolding Boldklub og en lang række af de fritidsbrugere, der i dag benytter Brændkjærskolens gymnastiksale. Det vil i forhold til Kolding Boldklub betyde en aflastning af en del af kommunens øvrige haller, hvor Kolding Boldklub i dag har timer. Disse timer kan frigøres til brug for mere lokalt forankrede aktiviteter. Den afledte drift omfatter udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. og udgør kr. årligt. Hallen foreslås opført umiddelbart vest for skolens eksisterende bygninger på en del af boldarealet. Med placeringen vurderes det muligt at fastholde en fodboldbane i fuldt mål på 65 x 102 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt for de udendørs aktiviteter på stedet. Udarbejdelse af ny lokalplan er påkrævet ved den foreslåede placering. Endvidere medfører opførelse af hallen anlæg af 32 p-pladser. Hallen opfylder energikrav Overslaget vedr. hal og p-pladser er udregnet ved indeks ca. 127,1 pr. 1. kvartal Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

17 UDU-A-03 Projekter til højnelse af den trafikale tryghed omkring morgentrafikken ved Bramdrup Skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalget 13/5 2013, pkt. 4 Nettorådighedsbeløb Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter 3 projekter ved henholdsvis Bramdrup Skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole. Bramdrup Skole: Projektet indebærer, at cykelparkeringspladsen langs Møllegårdsvej øst flyttes, og arealet anvendes til p-pladser vinkelret på vejen. Brændkjærskolen: Projektet omfatter en udvidelse af kiss n ride-pladsen ved skolen. Sdr. Vang Skole: Projektet indebærer, at den offentlige P-plads ved Søndervang, som primært bruges af skolen, nedlægges som offentlig og overdrages til skolen. Herefter omdisponeres pladsen, så en del af den kan bruges til kiss n ride. Projekterne har sin baggrund i note til budgetforliget for 2013, der pålagde Uddannelsesudvalget i samarbejde med skolebestyrelser, politi og vejmyndighed at gennemføre en undersøgelse af, hvordan trafikafvikling og trafiksikring i de enkelte skolers umiddelbare nærområde kan sikres. I den sammenhæng besluttede Uddannelsesudvalget på sit møde den 12. november 2012, at følgende skoler vurderes at have det største behov for en tryghedsgennemgang af morgentrafikken ved skolerne: Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Lyshøjskolen, Sdr. Vang Skole og Aalykkeskolen. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

18 UDU-A-04 Ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalget 13/5 2013, pkt. 6 Nettorådighedsbeløb Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter en ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal. Overslaget er baseret på, at 30 personer kan opholde sig i gymnastiksalen. Gymnastiksalen vil få dimensionerne 13,00 x 23,00 m og en rumhøjde på ca. 3,60 til 3,80 m. Indeholdt i overslaget er endvidere, at et af toiletterne genåbnes og sættes i stand. I overslaget indgår ikke istandsættelse af de eksisterende omklædnings- og baderum, idet der henvises til omklædningsrum ved drengenes og pigernes gymnastiksal. I projektet er endvidere ikke medtaget udgifter til: Fjernelse af tanke, rør og vandbehandlingsanlæg i teknikrum, indeklimaundersøgelser for afdampning af klor fra bygningsdelene, løst og nagelfast inventar samt sportsredskaber, niveaufri adgang og handicaplifte, da bygningens funktion ikke er ændret, statisk gennemgang og udbedring af revner i facader og fundament, energirenovering, renovering af udvendig klimaskærm, ændringer i eltavle, it-installationer og føringsveje til kabling, lydberegning for eftervisning af efterklangstid. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

19 Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsa ftaler - KIF Håndbold Elite A/S FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsa ftaler - Kolding Q

20 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents * * * * FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Anlæg: FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Afledt drift FRI-A-02 Hal i Sjølund Afledt drift FRI-A-03 Hal i Skanderup Afledt drift FRI-A-04 FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape Renovering af Brostræde 3-5, etape FRI-A-06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - Afledt drift * 0 * 0 * 0 * 18

21 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-07 FRI-A-08 FRI-A-09 FRI-A-10 FRI-A-11 FRI-A-12 FRI-A-13 FRI-A-14 FRI-A-15 FRI-A-16 FRI-A-17 FRI-A-18 Etablering af klub- og omklædningsfaciliteter ved Bakkeskolen * Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads Afledt drift Brandkrav Kolding- Hallerne Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg Udbygning af "Dalby Gård Afledt drift Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v Etablering af "golfanlæg" ved Seest Idrætspark

22 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-20 FRI-A-19 FRI-A-21 FRI-A-22 FRI-A-23 FRI-A-24 FRI-A-25 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Etablering af bandebane med kunstgræs Multihus i Vester Nebel Afledt drift Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Koldi ng Rideklub Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne Udvidelse af Fynslund Hallen Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole FRI-A-26 FRI-A- 27 FRI-A-28 FRI-A-29 Til- og ombygning til Harte Fritidscenter Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen Afledt drift * * * * Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen Udvidelse af Vonsild Hallen FRI-A-30 Udbygning af Park- Hallen

23 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-31 Udvidelse af KFUM- Hallerne FRI-A-32 Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole FRI-A-33 Udvidelse af Ødis Hallen Afledt drift FRI-A-34 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Bemærkninger: * Ændringsforslagene er ikke prissat. Ændringsforslag omhandlende Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stengård, P-pladser og idrætsfaciliteter, er et bredt forankret projekt, der vedrører både Fritids- og Idrætspolitik, Vej- og Parkpolitik samt Miljøpolitik. Ændringsforslaget er placeret under Miljøpolitik. 21

24 FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af driftsbudgettet til projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune. Projektet har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles. Der er behov for elitetrænerkurser for opkvalificering af trænerstaben. Endvidere er der behov for at styrke områderne mentaltræner, ernæringsvejleder, støtte til specialtræning, talentklubberne og Idrætsakademiet. I forbindelse med flytning af elitefodboldspillerne fra kunstgræsbanen i Bramdrupdam til Mosevej skal der betales ca kr. for leje af klubbens nye kunstgræsbane. Navn: Frank Normann Jørgensen Tlf.nr.:

25 FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2013, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af budgetrammen til den folkeoplysende voksenundervisning. Fritidsrådet / Folkeoplysningssamrådet begrunder en opskrivning af budgetrammen med, at oplysningsforbundene/aftenskolerne jf. tidligere beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget (Fritidsudvalget) selv finansiere tilskud til pensionister inden for den afsatte ramme til undervisning. Da der er øget efterspørgsel efter folkeoplysende kurser, især fra pensionisterne, er der behov for at forøge budgetbeløbet til den almene voksenundervisning, men også at fastholde muligheden for at yde pensionisttilskud. Fritids- og Idrætsafdelingen har indhentede budgettal fra andre sammenlignende kommuner: Kommune Indbyggertal 2013 Budget til undervisning Budget til pensionisttilskud Kolding Vejle Randers Viborg Silkeborg Herning Horsens Sønderborg Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

26 FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013, sag 16 Nettodrift Slotssøbadets Fond arbejder på en udvidelse af badet med 298 m 2 til brug for etablering af et helt nyt børneområde. Udbygningen anses for nødvendig i forhold til at kunne fastholde børnefamilierne og turisterne i kommunen. Slotssøbadet ønsker at udvide eksisterende hal med et nyt børnevandland til ca. 5 mio. kr. og 1. mio. kr. til nyt inventar, og badet har i den forbindelse udarbejdet et forventet driftsbudget med en manko på kr. årligt. Badet anmoder om en opskrivning af den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale eller en nedsættelse af huslejebeløbet med et tilsvarende beløb. Der anmodes om, at det nødvendige kommunale jordstykke stilles vederlagsfrit til rådighed til projektet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

27 FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond, og i forhold til de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger badet står overfor de næste år. Slotssøbadets Fond ønsker med opskrivningen fortsat at sikre udvikling af Slotssøbadet og KongeåBadet, ligesom badet de kommende år står overfor at skulle foretage følgende renoveringsopgaver for ca. 1,0 mio. kr. Slotssøbadet: Trapperenovering af rutschebane, udvendig tagrenovering, katodebeskyttelse, udskiftning af fuger i svømmehallen og reparation af dug i konkurrencebassin. KongeåBadet: Nye gulve i omklædningsrum samt nye skabe. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

28 FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S. Da KIF Håndbold Elite A/S er et aktieselskab skal aftalen indgås på markedsmæssige vilkår. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

29 FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Q. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

30 FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents Fritids- og idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift * * * * Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslaget om at afsætte en central pulje til formålet, men ikke fremkommet med forslag til beløbsstørrelse. * Forslaget er ikke prissat. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

31 FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt Værested i Ødis, udvidelse af KIF s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen, herunder etablering af yderligere et aktivitetsrum i tilknytning til Værestedet på Bakkeskolen for imødegåelse af venteliste. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

32 FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet, som først frigives i 2015 under forudsætning af mersalg af kommunale ejendomme, jorde på 10 mio. kr. ud over det i budgettet afsatte beløb. Initiativtagergruppen bag udvidelsesprojektet har tilkendegivet, at man ønsker projektet fremrykket til 2013, at projektets gennemførelse ikke gøres betinget af salg af kommunale ejendomme/jorde, og at projektet gerne ses gennemført i kommunalt regi. Gruppen er indstillet på at indskyde 1 mio. kr. af egne midler i projektet, ligesom gruppen også selv sikre finansiering af inventar m.m. En udvidelse af Cuben kan muligvis også ske ved at kommunen overdrager Cuben til den til formålet etablerede selvejende institution, dog vil det kræve at den selvejende institution efterfølgende har mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, og at kommunen indgår en brugs- og støtteaftale med den selvejende institution. Brugs- og støtteaftalen skal indeholde et beløb svarende til den i budgettet afsatte årlige økonomi på kr. til drift af Cuben tillagt et beløb på ca kr. til afdrag og forrentning af lån på 10,0 mio. kr. samt afledt drift på ca kr. årligt i alt kr. årligt. Endelig forrentningsprofil kan først beregnes på tidspunktet for låneoptagning. Endvidere skal det oplyses, at den selvejende institution ikke har modtaget endelig tilsagn fra realkreditinstitution/bank om lån til udbygning af Cuben, og at der ved en evt. overdragelse af Cuben til den selvejende institution skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunalt ansatte medarbejdere. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

33 FRI-A-02 Hal i Sjølund Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i Sjølund. Der er i 2013 afsat 10 mio. kr. til projektet. Beløbet frigives under forudsætning af et mersalg i 2013 af kommunale ejendomme og jorde på 20. mio. kr. ud over det i budgettet for 2013 afsatte beløb. Der er konstateret fortidsfund på arealet i Sjølund. I henhold til Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev skal der ske registrering af fundet, og kommunens udgifter til udgravningsarbejdet vil andrage kr. ex. moms. Initiativtagergruppen ønsker den afsatte anlægssum opskrevet med kr., ligesom anlægsmidlerne ønskes frigivet uden binding i forhold til mersalg af kommunale ejendomme og jorde i Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

34 FRI-A-03 Hal i Skanderup Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i Skanderup. Forinden projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes lokalplan for området. Ved udarbejdelse af lokalplan flyttes Skanderup-Hjarup Forbundsskole fra landzone til byzone, hvilket vil medføre, at der skal betales supplerende kloaktilslutningsbidrag ca kr. Faktura på supplerende kloaktilslutningsbidrag fremsendes, når lokalplanen vedtages endeligt og arealet overføres til byzone. I kommuneplan er hele Skanderup planlagt overført til byzone. Iflg. de statslige interesser i kommuneplanlægningen skal by vækst ske indefra og udad, så der sikres forskel mellem by og land og ny og spredt bebyggelse i det åbne land undgås. Egentlig by vækst skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. Da hele Skanderup i Kommuneplanen er planlagt overført til byzone, vil det være mest hensigtsmæssigt og i tråd med planlovens intentioner at overføre hele Skanderup, inklusive skolen og den nye hal, til byzone på en gang. Ved overførsel af hele Skanderup, vil der midlertidig, udover skolen, være ca. 10 ejendomme, som vil blive pålagt supplerende kloaktilslutningsbidrag i størrelsesordenen 1 30 bidrag. Initiativtagergruppen ønsker den afsatte anlægssum opskrevet med kr., ligesom anlægsmidlerne ønskes frigivet uden binding i forhold til mersalg af kommunale ejendomme og jorde i Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

35 FRI-A-04 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret og som giver træk og kondens problemer, fjernes og erstattes af nye facader, ligesom vinduer og døre udskiftes. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget. Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

36 FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). Bygning 1 indeholder et gammelt anlæg, mens der ikke findes ventilationsanlæg i bygning 2. Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding (pris 4,5 mio. kr.). Endvidere vurderes det, at det vil være optimal med renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen (pris 4,7 mio. kr.). Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

37 FRI-A 06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift * * * * Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter samt ombygning af østfløjen med depotrum til brug for samtlige nuværende foreninger, Kolding Motion, Kolding Orienteringsklub, Kolding Bicykle Club konkurrence og motion, Kolding Triathlon Klub, Kolding Skiklub og Kolding Rideklub. Endvidere indkøb af inventar samt etablering af p-pladser (kommunalt projekt). * Afledt drift er ikke beregnet idet der er afsat driftsmidler til nuværende faciliteter. Projektet kan muligvis ses i sammenhæng med projekt FRI-A-15 Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere