Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport"

Transkript

1 Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende i Vejen Kommune, når det gælder uddannelse, motion, sundhed, sport og konferencer. Der kan identificeres en stigende konkurrence mellem Vejen Kommune og de omkringliggende kommuner og uddannelsesinstitutioner i trekantsområdet om studerende og borgere. Café miljø, kulturliv og handelsliv trækker de studerende fra Vejen med risiko for at de mister tilknytningen til byen. Borgerne skal beslutte om de vil bosætte sig i Vejen eller en af de omkringliggende kommuner. Der finder i disse år en parallel udvikling sted i efterskole,- og højskoleverdenen, hvor efterspørgslen efter stor faglighed, gode faciliteter og kompetencer er stigende. Konkurrencen ses aktuelt over hele landet hvor efterskoler og højskoler opruster på lærerkompetencer og udbygger faciliteter for at kunne begå sig i konkurrencen om stadig mere kvalitetsbevidste elever, det stigende krav om høj faglighed og bredt udbud af uddannelsestilbud. De skoler, som ikke formår at følge med denne udvikling går vanskelige tider i møde. Der sker desuden også i disse år en øget vækst i antal og størrelse af de største idrætsanlæg i Danmark. Dette øger konkurrencen indenfor områder som stævner, uddannelsesaktiviteter og konferencer. Hvis VIC forsat skal være en markant aktør på dette marked kræves konstant udvikling og fokus på kvalitet. Kravene til at drive professionel eller semiprofessionel eliteidræt er stigende. Med finanskrisen er det vanskeligere at finde sponsorer, der blevet mere kritiske og krævende omkring værdien af sponsorater. Samtidig sker der i mange kommuner en opprioritering af eliteidrætten af markedsføringsmæssige årsager. Etablering af et stærkt og bæredygtigt elitemiljø kræver derfor en fundering i en stærk organisation, samt et tæt samarbejde mellem eliteklub, kommune, erhvervsliv og andre centrale aktører der kan bidrage til projektet. Uden en sådan forankring er det vanskeligt at etablere et bæredygtigt eliteprojekt. Der sker i disse år en markant ændring i befolkningens idrætsvaner, som øger forventningerne til hvilke serviceydelser en idrætsfacilitet skal kunne levere. Udviklingen bevæger sig i retning af fokus på hele kroppen, almen sundhed og velvære. Fokus på sundhed og funktionel træning af kroppen gælder for alle aldersgrupper. Denne udvikling ses tydeligt udmøntet i skolereformen, der har som et bærende element at skolerne skal tilbyde mindst én times fysisk aktivitet om dagen. Endvidere skal der udvikles nye læringsformer der kombinerer fysisk aktivitet og læring. Samtidig betyder en længere skoledag behov for at finde nye samarbejdsformer mellem foreninger, skoler og idrætsfaciliteter. I den fremtidige konkurrence om elever, studerende, besøgende og borgere er det centralt at forstå, at den enkeltes betalingsvillighed ikke alene afhænger af kvaliteten og serviceniveauet. Den virkelige værdi for den enkelte - og det som vil tiltrække brugere i fremtiden er den forandring, som den pågældende aktivitet er i stand til at skabe for den enkelte. Den afgørende værdi ved at dyrke motion er at opnå vægttab, højere livskvalitet, større styrke samt blive en del af et socialt fælleskab. Den afgørende værdi ved at være efterskoleelev er at få større livsindsigt, reelle livskompetencer og faglige kundskaber der kan udgøre fundamentet for et godt voksenliv. Den afgørende værdi ved uddannelse er at tilegne sig ægte kompetencer, der kan anvendes direkte til styrkelse af eget liv. De institutioner der kan levere ægte forandringer i personers liv vinder de andre taber. Også styrkelse af de fysiske og sociale kompetencer er her vigtige parametre og her spiller sport og fritid en vigtig rolle. 1

2 Det bliver således en central konkurrenceparameter for skoler, uddannelsesinstitutioner og idrætsfaciliteter i Vejen Kommune at kunne levere løsninger, der sikrer høj kvalitet omkring sundhed, fysisk aktivitet og aktive læringsformer for elever i alle aldre. Og det bliver centralt som kommune at kunne tilbyde træningsmuligheder, sociale og kulturelle fælleskaber for borgere i alle aldre i meget høj kvalitet. I dag opererer alle involverede parter i vid udstrækning selvstændigt og kun med begrænset samarbejde med de omkringliggende institutioner. Undtagelsen herfra er uddannelsesinstitutionernes samarbejde med VIC, hvor de studerende har idræt. Resultatet er, at hver uddannelsesinstitution står svagere i konkurrencen Ovenstående peger på et behov for at sætte yderligere fokus på udviklingspotentialerne hos institutioner og faciliteter i Vejen Kommune, og ikke mindst potentialerne i et tættere samarbejde til fælles bedste. Alene og hver for sig er det en meget stor udfordring for de enkelte institutioner, at tage konkurrencen op med Kolding, Vejle og Esbjerg. Men i et tæt samarbejde kan der skabes noget nyt og unikt, der vil kunne sætte Vejen på landkortet og styrke den konkurrencemæssige position for alle involverede parter. En bevægelse fra at se naboinstitutionen som den primære konkurrent, til et ønske om en generel styrkelse af Vejen Kommune som uddannelsessted. En mere holistisk tilgang til udbuddet af uddannelsestilbud, idræt, sport og kulturelle aktiviteter i kommunen kan skabe nye synergier og øge kvaliteten af tilbuddene for alle parter. Konkrete områder, hvor der umiddelbart kan peges på potentialer i et tættere samarbejde er: Udvikling af fysisk aktive læringsmiljøer for elever og studerende. Udvikling af fælles tilbud omkring motion, sport og sundhed for alle studerende Udvikling af fælles kulturelle og sociale arrangementer på tværs af institutioner Udvikling af fælles undervisnings- og læringsforløb på tværs af institutioner Udvikling af stærke fælles indendørs og udendørs faciliteter til gavn for alle Fælles markedsføring og branding af Vejen Kommune og Campus Vejen Samarbejde mellem alle parter om udvikling af et stærkt elitemiljø Udvikling af fælles kompetencegivende uddannelsestilbud på tværs af institutioner Formål Dette fører frem til den overordnede vision for Campus Vejen: At etablere Campus Vejen som Danmarks mest attraktive ramme for læring, fysisk aktivitet og fællesskab for alle borgere, studerende og besøgende i Vejen Kommune Med det formål at fastholde og styrke Vejen Kommunes status som en attraktiv studie- og bosætningskommune Og følgende delmål: At uddannelsesinstitutionerne i Vejen Kommune kan markedsføre sig som en del af et unikt aktivt tværgående læringsmiljø. At skoler og uddannelsesinstitutioner kan blive førende indenfor fysisk aktive læringsmiljøer At Uddannelsesinstitutionerne formår at fastholde og udbygge elevtallet. At Vejen Kommune kan profilere sig som førende indenfor moderne og attraktive motionstilbud til borgere i alle aldre. At Vejen Kommune kan markedsføre sig som en kommune med sportslige og kulturelle tilbud af højeste kvalitet. At Vejen Idrætscenter kan fastholde og styrke sin status som en af Danmarks største og meste succesrige idrætscentre. Det er overbevisningen, at realisering af visionen på afgørende områder vil kunne styrke Vejen Kommune og alle involverede parter i den fremtidige konkurrence. 2

3 Fokuspunkter Visionen indeholder tre afgørende fokuspunkter. Læring Campus Vejen ser læring, som noget der sker i stærke faglige miljøer, hvor deltagerne får lejlighed til at prøve sig selv og deres viden af i forhold til virkeligheden i samspil med mange forskellige mennesker, kompetencer og organisationer. Campus Vejen skaber en unik mulighed for læringsprocesser, der involverer forskellige fagområder, problemstillinger og grupper. Campus Vejen arbejder derfor aktivt for at udvikle et unikt læringsmiljø, hvor høj faglig kompetence og læringsprocesser sættes i spil på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, virksomheder og foreninger i Vejen Kommune Fysisk aktivitet Campus Vejen anser fysisk aktivitet og fokus på kroppen, som en integreret forudsætning for stærke læringsprocesser. Campus Vejen arbejder derfor aktivt for at integrere fysisk aktivitet og sundhed ind i alle aktiviteter, uanset om der er tale om elever, kursister, konferencedeltagere eller andre besøgende. Fællesskab Campus Vejen anser stærke fælleskaber som en afgørende forudsætning for at kunne lære og have et godt liv. Det er stærke fælleskaber, der skaber venner, netværk og stærke studiemiljøer. Stærke fælleskaber fastholder studerende på uddannelserne og borgerne i kommunen. Campus Vejen tilbyder derfor alle med tilknytning til Campus Vejen at indgå i et unikt fælleskab, der går på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, virksomheder og foreninger. Som medlem af Campus Vejen har man adgang til deltagelse i en bred række af aktiviteter på tværs af institutioner og uddannelser. Motionsaktiviteter, foredrag, koncerter og sociale aktiviteter. Man er ikke bare medlem af ét fælleskab man er medlem af hele fælleskabet i Campus Vejen. Det er fokuseringen på disse tre indsatsområder i kombination, der skaber succesen. Organisering I det følgende præsenteres forslag til organisering af Campus Vejen Samarbejdspartnere Realisering af projektet skal ske ved at etablere et forpligtende samarbejde kaldet Campus Vejen mellem: Vejen Idrætscenter Vejen Gymnasium Business College Vejen Grønvangsskolen Askov Højskole Askov Efterskole Vejen Håndboldklub Det er disse parter, som skal udgøre styregruppen i Campus Vejen. 3

4 Fysiske rammer De fysiske rammer for Campus Vejen udgøres af: Det samlede udendørsareal, der samler samarbejdspartnerne. Konkret beskrevet som det område der skal blive til Ramblaen. Området vil kunne udgøre den fysiske ramme om et tættere samarbejde mellem aktørerne og signalere fællesskab og aktivitet. De indendørs faciliteter på de involverede institutioner samt Vejen Idrætscenter. Selve placeringen af personale fra Campus Vejen placeres på Vejen Idrætscenter for at skabe størst mulige synergi og videndeling mellem områderne, samt sikre den mest optimale udnyttelse af personaleressourcer. 4

5 Organisering af samarbejdet Samarbejdet etableres omkring nedenstående organisationsmodel. Styregruppe Der etableres en overordnet styregruppe bestående af lederne fra de deltagende samarbejdspartnere. Det er styregruppens ansvar: At formulere den overordnede strategi for Campus Vejen At arbejde for fælles branding og markedsføring af Campus Vejen At udpege relevante udviklingsprojekter, der skal igangsættes i Campus Vejen. At tilvejebringe det økonomiske grundlag for Campus Vejen og de igangsatte projekter. Sport og Elite Teknik PR Sport ude Ramblaen Økonomi Salg og kundeservice Overnatning Sports Akademi Motion og Fælleskab Rengøring Udvikling Campus Vejen Vand Markedsføring HR CSR Bespisning Sport inde Fundraising Natur Udannelse Gartner Aktive Læringsmiljøer Event og konference Støttefunktioner Støttefunktionerne udgøres af de grønne og hvide områder, der skaber forudsætningen for at kunne arbejde med de primære funktioner i værdikæden som er placeret i de 5 kerneområder for Campus Vejen. Støttefunktionerne er primært placeret ved Vejen Idrætscenter. Kerneområder for Campus Vejen De fem kerneområder udgør områder Campus Vejen skal arbejde med fremadrettet: På hvert område etableres en selvstændig enhed, som kan oparbejde spidskompetencer indenfor området og som kan løse opgaver for alle samarbejdspartnere og på tværs af Campus Vejen. Der bør udpeges en ansvarlig for hvert område for at sikre størst mulig kompetence og fokus. Projekter og udvikling i Campus Vejen kan ske ved: At der i styregruppen udvikles projekter der efterfølgende sendes ud i det relevante kerneområde til videreudvikling og implementering At kerneområderne udvikler konkrete projekter / produkter der efterfølgende vurderes af styregruppen. De fem kerneområder er: 5

6 Campus Vejen - Motion og Fælleskab At skabe en attraktiv ramme om motion og fælleskab for alle borgere i Vejen Kommune. Etablering af motiverende og inkluderende træningsmiljøer ned fokus på sundhed, kost træning og uddannelse. At skabe attraktive og motiverende rammer for elever og studerende under Campus Vejen, således at disse motiveres til en sund og aktiv livsstil. At Campus Vejen er førende i Danmark med hensyn til udvikling af tilbud om målrettet træning, kost og sund livsstil til alle aldersgrupper At Campus Vejen oparbejder kompetencer indenfor målrettet træning, kost og sund livsstil i et omfang, så det kan danne basis for at udbyde uddannelser og kurser. Mulige samarbejdspartnere: Skoler og uddannelsesinstitutioner Interesseorganisationer Ældresagen Handicaporganisationer Hjerteforeningen Campus Vejen - Event og Konference At udvikle, markedsføre og gennemføre events, konferencer, foredrag, koncerter og sportsstævner med udgangspunkt i Vejen Idrætscenter og Danhostel Vejen. Ved at skabe en fælles platform på dette område kan de forskellige lokale aktører dels trække på kompetencer og ressourcer fra centret, dels samarbejde om at lave større arrangementer i fælleskab. At Campus Vejen bliver fælles event og konferencecenter for alle partner under Campus Vejen. At der gennemføres en række store event hvert år i samarbejde mellem parterne under Campus Vejen At Campus Vejen udvikler kompetencer og ressourcer til at blive en betydelig udbyder af musik og andre kulturelle tilbud i trekantsområdet. Samarbejdspartnere: Lokale uddannelsesinstitutioner Hoteller og overnatningssteder i Vejen Lokale klubber Nationale organisationer 6

7 Campus Vejen - Sport og Elite At etablere et stærkt sportsligt miljø på Vejen Idrætscenter for alle studerende og borgere i Vejen Kommune. At sikre en høj kvalitet i tilbud og træning i samarbejde med foreningerne. At skabe et bæredygtigt koncept for eliteidræt i Vejen Kommune med udgangspunkt i Vejen Idrætscenter. At sikre adgang til kompetente vejledning af eliteidrætsudøvere omkring træning og kost. At der etableres et stærkt organisatorisk og økonomisk bæredygtigt fundament for eliteidrætten i Vejen Kommune. At Vejen Kommune inden for 4 år er repræsenteret med et hold i Ligaen for damehåndbold. At Vejen Kommune inden for 5 år er repræsenteret indenfor mindst 2 andre sportsgrene på højeste niveau i Danmark Samarbejdspartnere: Vejen Håndbold Klub Vejen Svømmeklub Vejen Basketball Klub Vejen Cykle Klub Uddannelsesinstitutionerne herunder idrætslærerne Campus Vejen - Aktive læringsmiljøer At være en fælles udviklingsplatform for uddannelsesinstitutionerne og idrætsfaciliteter i Vejen Kommune til udvikling af nye læringsformer baseret på fysisk aktivitet og anvendelse af udendørs og indendørs idrætsfaciliteter At skabe rammer for nye læringsformer, helhedsskole, projekter på tværs af uddannelsesinstitutioner etc. i Vejen Kommune med udgangspunkt i Ramblaen og Vejen Idrætscenter At undersøge mulighederne for at udvikling og salg af koncepter for aktive læringsmiljøer. At Vejen Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner bliver førende inden for udvikling og anvendelse af aktive læringsmiljøer indenfor uddannelsessektoren. At de fysiske rammer omkring Campus Vejen udvikles til at udgøre ét stort aktivt læringsrum. At der udvikles koncepter omkring aktive læringsmiljøer der kan gøres til genstand for salg af koncepter og uddannelse af andre. Samarbejdspartnere: Skoler og uddannelsesinstitutioner i Vejen Kommune Askov Højskole og Askov Efterskole VIC 7

8 Campus Vejen - Sports Akademi At skabe Danmarks første egentlige sports akademi, der både har fokus på (1) sport (2) drift af sportsorganisationer (3) forebyggelse (4) og sportsmanagement. At opsamle den viden og erfaring som opbygges i Campus Vejen og omsætte denne til konkrete kurser og uddannelsestiltag, som kan sælges til idrætsbranchens mange aktører Skabe uddannelsestilbud til de studerende under Campus Vejen inden for trænergerningen, lederuddannelser samt sundhed og motion. (1) Sportsafdelingen har fokus på uddannelse, udvikling og implementering af nye sportskoncepter, aktiviteter, frivillighed mv. Fællesnæveren er sport og bevægelse. Der tilbydes korte og lange kurser overfor en lang række målgrupper (ansatte i idrætscentre, kommunerne, forbund, ansatte i store virksomheder mv.). Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer. (2) Afdelingen for drift af sportsorganisationer har fokus på de organisatoriske og driftsmæssige forhold omkring faciliteterne. Fællesnæveren er de fysiske rammer, der ledsager sportsudøvelse. Der tilbydes primært korte kurser til ansatte i idrætscentre, haller og kommuner (eksempelvis sikkerhed, hygiejne, 1. hjælp mv.). Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer. (3) Forebyggelsesafdelingen har fokus på kobling mellem sport og forebyggelse. Fællesnæveren for uddannelsen er udforskning af grænselandet imellem sporten og det offentlige sundhedsvæsen. Uddannelsen tager blandt andet udgangspunkt i eksisterende koncepter (Eksempelvis Vi gør det let at være sund ). Uddannelsens henvender sig til foreninger, sundhedspersonale, virksomhedernes HR afdelinger og andre med interesse i forebyggelse. Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer (4) Sportsmanagement har fokus på de ledelsesmæssige aspekter omkring sporten, herunder sportens betydning i en moderne oplevelsesøkonomi. Eksempelvis økonomi, rapportering, markedsføring, kommunikation, involvering mv. Uddannelsen er teoretisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. At blive Danmarks førende udbyder af målrettet efteruddannelse til idrætsbranchens mange aktører At etablere sig som fast uddannelsessted for kompetencegivende diplom,- og akademiuddannelser til idrætsbranchen i samarbejde med Cph Business. At udvikle uddannelser inden for sport, motion, sundhed og foreningsledelse målrettet de studerende under Campus Vejen At udvikle området til at blive et selvstændigt forretningsområde, der kan bidrage væsentligt til at finansiere Danhostel Vejen og VIC. Mulige samarbejdspartnere: Uddannelsesinstitutionerne Askov Efterskole og Højskole Brancheforeningen for idrætsanlæg samt Halinspektørforeningen Private kursusudbydere Cph Business Klaus Frejo, Sidst revideret

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere