Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport"

Transkript

1 Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende i Vejen Kommune, når det gælder uddannelse, motion, sundhed, sport og konferencer. Der kan identificeres en stigende konkurrence mellem Vejen Kommune og de omkringliggende kommuner og uddannelsesinstitutioner i trekantsområdet om studerende og borgere. Café miljø, kulturliv og handelsliv trækker de studerende fra Vejen med risiko for at de mister tilknytningen til byen. Borgerne skal beslutte om de vil bosætte sig i Vejen eller en af de omkringliggende kommuner. Der finder i disse år en parallel udvikling sted i efterskole,- og højskoleverdenen, hvor efterspørgslen efter stor faglighed, gode faciliteter og kompetencer er stigende. Konkurrencen ses aktuelt over hele landet hvor efterskoler og højskoler opruster på lærerkompetencer og udbygger faciliteter for at kunne begå sig i konkurrencen om stadig mere kvalitetsbevidste elever, det stigende krav om høj faglighed og bredt udbud af uddannelsestilbud. De skoler, som ikke formår at følge med denne udvikling går vanskelige tider i møde. Der sker desuden også i disse år en øget vækst i antal og størrelse af de største idrætsanlæg i Danmark. Dette øger konkurrencen indenfor områder som stævner, uddannelsesaktiviteter og konferencer. Hvis VIC forsat skal være en markant aktør på dette marked kræves konstant udvikling og fokus på kvalitet. Kravene til at drive professionel eller semiprofessionel eliteidræt er stigende. Med finanskrisen er det vanskeligere at finde sponsorer, der blevet mere kritiske og krævende omkring værdien af sponsorater. Samtidig sker der i mange kommuner en opprioritering af eliteidrætten af markedsføringsmæssige årsager. Etablering af et stærkt og bæredygtigt elitemiljø kræver derfor en fundering i en stærk organisation, samt et tæt samarbejde mellem eliteklub, kommune, erhvervsliv og andre centrale aktører der kan bidrage til projektet. Uden en sådan forankring er det vanskeligt at etablere et bæredygtigt eliteprojekt. Der sker i disse år en markant ændring i befolkningens idrætsvaner, som øger forventningerne til hvilke serviceydelser en idrætsfacilitet skal kunne levere. Udviklingen bevæger sig i retning af fokus på hele kroppen, almen sundhed og velvære. Fokus på sundhed og funktionel træning af kroppen gælder for alle aldersgrupper. Denne udvikling ses tydeligt udmøntet i skolereformen, der har som et bærende element at skolerne skal tilbyde mindst én times fysisk aktivitet om dagen. Endvidere skal der udvikles nye læringsformer der kombinerer fysisk aktivitet og læring. Samtidig betyder en længere skoledag behov for at finde nye samarbejdsformer mellem foreninger, skoler og idrætsfaciliteter. I den fremtidige konkurrence om elever, studerende, besøgende og borgere er det centralt at forstå, at den enkeltes betalingsvillighed ikke alene afhænger af kvaliteten og serviceniveauet. Den virkelige værdi for den enkelte - og det som vil tiltrække brugere i fremtiden er den forandring, som den pågældende aktivitet er i stand til at skabe for den enkelte. Den afgørende værdi ved at dyrke motion er at opnå vægttab, højere livskvalitet, større styrke samt blive en del af et socialt fælleskab. Den afgørende værdi ved at være efterskoleelev er at få større livsindsigt, reelle livskompetencer og faglige kundskaber der kan udgøre fundamentet for et godt voksenliv. Den afgørende værdi ved uddannelse er at tilegne sig ægte kompetencer, der kan anvendes direkte til styrkelse af eget liv. De institutioner der kan levere ægte forandringer i personers liv vinder de andre taber. Også styrkelse af de fysiske og sociale kompetencer er her vigtige parametre og her spiller sport og fritid en vigtig rolle. 1

2 Det bliver således en central konkurrenceparameter for skoler, uddannelsesinstitutioner og idrætsfaciliteter i Vejen Kommune at kunne levere løsninger, der sikrer høj kvalitet omkring sundhed, fysisk aktivitet og aktive læringsformer for elever i alle aldre. Og det bliver centralt som kommune at kunne tilbyde træningsmuligheder, sociale og kulturelle fælleskaber for borgere i alle aldre i meget høj kvalitet. I dag opererer alle involverede parter i vid udstrækning selvstændigt og kun med begrænset samarbejde med de omkringliggende institutioner. Undtagelsen herfra er uddannelsesinstitutionernes samarbejde med VIC, hvor de studerende har idræt. Resultatet er, at hver uddannelsesinstitution står svagere i konkurrencen Ovenstående peger på et behov for at sætte yderligere fokus på udviklingspotentialerne hos institutioner og faciliteter i Vejen Kommune, og ikke mindst potentialerne i et tættere samarbejde til fælles bedste. Alene og hver for sig er det en meget stor udfordring for de enkelte institutioner, at tage konkurrencen op med Kolding, Vejle og Esbjerg. Men i et tæt samarbejde kan der skabes noget nyt og unikt, der vil kunne sætte Vejen på landkortet og styrke den konkurrencemæssige position for alle involverede parter. En bevægelse fra at se naboinstitutionen som den primære konkurrent, til et ønske om en generel styrkelse af Vejen Kommune som uddannelsessted. En mere holistisk tilgang til udbuddet af uddannelsestilbud, idræt, sport og kulturelle aktiviteter i kommunen kan skabe nye synergier og øge kvaliteten af tilbuddene for alle parter. Konkrete områder, hvor der umiddelbart kan peges på potentialer i et tættere samarbejde er: Udvikling af fysisk aktive læringsmiljøer for elever og studerende. Udvikling af fælles tilbud omkring motion, sport og sundhed for alle studerende Udvikling af fælles kulturelle og sociale arrangementer på tværs af institutioner Udvikling af fælles undervisnings- og læringsforløb på tværs af institutioner Udvikling af stærke fælles indendørs og udendørs faciliteter til gavn for alle Fælles markedsføring og branding af Vejen Kommune og Campus Vejen Samarbejde mellem alle parter om udvikling af et stærkt elitemiljø Udvikling af fælles kompetencegivende uddannelsestilbud på tværs af institutioner Formål Dette fører frem til den overordnede vision for Campus Vejen: At etablere Campus Vejen som Danmarks mest attraktive ramme for læring, fysisk aktivitet og fællesskab for alle borgere, studerende og besøgende i Vejen Kommune Med det formål at fastholde og styrke Vejen Kommunes status som en attraktiv studie- og bosætningskommune Og følgende delmål: At uddannelsesinstitutionerne i Vejen Kommune kan markedsføre sig som en del af et unikt aktivt tværgående læringsmiljø. At skoler og uddannelsesinstitutioner kan blive førende indenfor fysisk aktive læringsmiljøer At Uddannelsesinstitutionerne formår at fastholde og udbygge elevtallet. At Vejen Kommune kan profilere sig som førende indenfor moderne og attraktive motionstilbud til borgere i alle aldre. At Vejen Kommune kan markedsføre sig som en kommune med sportslige og kulturelle tilbud af højeste kvalitet. At Vejen Idrætscenter kan fastholde og styrke sin status som en af Danmarks største og meste succesrige idrætscentre. Det er overbevisningen, at realisering af visionen på afgørende områder vil kunne styrke Vejen Kommune og alle involverede parter i den fremtidige konkurrence. 2

3 Fokuspunkter Visionen indeholder tre afgørende fokuspunkter. Læring Campus Vejen ser læring, som noget der sker i stærke faglige miljøer, hvor deltagerne får lejlighed til at prøve sig selv og deres viden af i forhold til virkeligheden i samspil med mange forskellige mennesker, kompetencer og organisationer. Campus Vejen skaber en unik mulighed for læringsprocesser, der involverer forskellige fagområder, problemstillinger og grupper. Campus Vejen arbejder derfor aktivt for at udvikle et unikt læringsmiljø, hvor høj faglig kompetence og læringsprocesser sættes i spil på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, virksomheder og foreninger i Vejen Kommune Fysisk aktivitet Campus Vejen anser fysisk aktivitet og fokus på kroppen, som en integreret forudsætning for stærke læringsprocesser. Campus Vejen arbejder derfor aktivt for at integrere fysisk aktivitet og sundhed ind i alle aktiviteter, uanset om der er tale om elever, kursister, konferencedeltagere eller andre besøgende. Fællesskab Campus Vejen anser stærke fælleskaber som en afgørende forudsætning for at kunne lære og have et godt liv. Det er stærke fælleskaber, der skaber venner, netværk og stærke studiemiljøer. Stærke fælleskaber fastholder studerende på uddannelserne og borgerne i kommunen. Campus Vejen tilbyder derfor alle med tilknytning til Campus Vejen at indgå i et unikt fælleskab, der går på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, virksomheder og foreninger. Som medlem af Campus Vejen har man adgang til deltagelse i en bred række af aktiviteter på tværs af institutioner og uddannelser. Motionsaktiviteter, foredrag, koncerter og sociale aktiviteter. Man er ikke bare medlem af ét fælleskab man er medlem af hele fælleskabet i Campus Vejen. Det er fokuseringen på disse tre indsatsområder i kombination, der skaber succesen. Organisering I det følgende præsenteres forslag til organisering af Campus Vejen Samarbejdspartnere Realisering af projektet skal ske ved at etablere et forpligtende samarbejde kaldet Campus Vejen mellem: Vejen Idrætscenter Vejen Gymnasium Business College Vejen Grønvangsskolen Askov Højskole Askov Efterskole Vejen Håndboldklub Det er disse parter, som skal udgøre styregruppen i Campus Vejen. 3

4 Fysiske rammer De fysiske rammer for Campus Vejen udgøres af: Det samlede udendørsareal, der samler samarbejdspartnerne. Konkret beskrevet som det område der skal blive til Ramblaen. Området vil kunne udgøre den fysiske ramme om et tættere samarbejde mellem aktørerne og signalere fællesskab og aktivitet. De indendørs faciliteter på de involverede institutioner samt Vejen Idrætscenter. Selve placeringen af personale fra Campus Vejen placeres på Vejen Idrætscenter for at skabe størst mulige synergi og videndeling mellem områderne, samt sikre den mest optimale udnyttelse af personaleressourcer. 4

5 Organisering af samarbejdet Samarbejdet etableres omkring nedenstående organisationsmodel. Styregruppe Der etableres en overordnet styregruppe bestående af lederne fra de deltagende samarbejdspartnere. Det er styregruppens ansvar: At formulere den overordnede strategi for Campus Vejen At arbejde for fælles branding og markedsføring af Campus Vejen At udpege relevante udviklingsprojekter, der skal igangsættes i Campus Vejen. At tilvejebringe det økonomiske grundlag for Campus Vejen og de igangsatte projekter. Sport og Elite Teknik PR Sport ude Ramblaen Økonomi Salg og kundeservice Overnatning Sports Akademi Motion og Fælleskab Rengøring Udvikling Campus Vejen Vand Markedsføring HR CSR Bespisning Sport inde Fundraising Natur Udannelse Gartner Aktive Læringsmiljøer Event og konference Støttefunktioner Støttefunktionerne udgøres af de grønne og hvide områder, der skaber forudsætningen for at kunne arbejde med de primære funktioner i værdikæden som er placeret i de 5 kerneområder for Campus Vejen. Støttefunktionerne er primært placeret ved Vejen Idrætscenter. Kerneområder for Campus Vejen De fem kerneområder udgør områder Campus Vejen skal arbejde med fremadrettet: På hvert område etableres en selvstændig enhed, som kan oparbejde spidskompetencer indenfor området og som kan løse opgaver for alle samarbejdspartnere og på tværs af Campus Vejen. Der bør udpeges en ansvarlig for hvert område for at sikre størst mulig kompetence og fokus. Projekter og udvikling i Campus Vejen kan ske ved: At der i styregruppen udvikles projekter der efterfølgende sendes ud i det relevante kerneområde til videreudvikling og implementering At kerneområderne udvikler konkrete projekter / produkter der efterfølgende vurderes af styregruppen. De fem kerneområder er: 5

6 Campus Vejen - Motion og Fælleskab At skabe en attraktiv ramme om motion og fælleskab for alle borgere i Vejen Kommune. Etablering af motiverende og inkluderende træningsmiljøer ned fokus på sundhed, kost træning og uddannelse. At skabe attraktive og motiverende rammer for elever og studerende under Campus Vejen, således at disse motiveres til en sund og aktiv livsstil. At Campus Vejen er førende i Danmark med hensyn til udvikling af tilbud om målrettet træning, kost og sund livsstil til alle aldersgrupper At Campus Vejen oparbejder kompetencer indenfor målrettet træning, kost og sund livsstil i et omfang, så det kan danne basis for at udbyde uddannelser og kurser. Mulige samarbejdspartnere: Skoler og uddannelsesinstitutioner Interesseorganisationer Ældresagen Handicaporganisationer Hjerteforeningen Campus Vejen - Event og Konference At udvikle, markedsføre og gennemføre events, konferencer, foredrag, koncerter og sportsstævner med udgangspunkt i Vejen Idrætscenter og Danhostel Vejen. Ved at skabe en fælles platform på dette område kan de forskellige lokale aktører dels trække på kompetencer og ressourcer fra centret, dels samarbejde om at lave større arrangementer i fælleskab. At Campus Vejen bliver fælles event og konferencecenter for alle partner under Campus Vejen. At der gennemføres en række store event hvert år i samarbejde mellem parterne under Campus Vejen At Campus Vejen udvikler kompetencer og ressourcer til at blive en betydelig udbyder af musik og andre kulturelle tilbud i trekantsområdet. Samarbejdspartnere: Lokale uddannelsesinstitutioner Hoteller og overnatningssteder i Vejen Lokale klubber Nationale organisationer 6

7 Campus Vejen - Sport og Elite At etablere et stærkt sportsligt miljø på Vejen Idrætscenter for alle studerende og borgere i Vejen Kommune. At sikre en høj kvalitet i tilbud og træning i samarbejde med foreningerne. At skabe et bæredygtigt koncept for eliteidræt i Vejen Kommune med udgangspunkt i Vejen Idrætscenter. At sikre adgang til kompetente vejledning af eliteidrætsudøvere omkring træning og kost. At der etableres et stærkt organisatorisk og økonomisk bæredygtigt fundament for eliteidrætten i Vejen Kommune. At Vejen Kommune inden for 4 år er repræsenteret med et hold i Ligaen for damehåndbold. At Vejen Kommune inden for 5 år er repræsenteret indenfor mindst 2 andre sportsgrene på højeste niveau i Danmark Samarbejdspartnere: Vejen Håndbold Klub Vejen Svømmeklub Vejen Basketball Klub Vejen Cykle Klub Uddannelsesinstitutionerne herunder idrætslærerne Campus Vejen - Aktive læringsmiljøer At være en fælles udviklingsplatform for uddannelsesinstitutionerne og idrætsfaciliteter i Vejen Kommune til udvikling af nye læringsformer baseret på fysisk aktivitet og anvendelse af udendørs og indendørs idrætsfaciliteter At skabe rammer for nye læringsformer, helhedsskole, projekter på tværs af uddannelsesinstitutioner etc. i Vejen Kommune med udgangspunkt i Ramblaen og Vejen Idrætscenter At undersøge mulighederne for at udvikling og salg af koncepter for aktive læringsmiljøer. At Vejen Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner bliver førende inden for udvikling og anvendelse af aktive læringsmiljøer indenfor uddannelsessektoren. At de fysiske rammer omkring Campus Vejen udvikles til at udgøre ét stort aktivt læringsrum. At der udvikles koncepter omkring aktive læringsmiljøer der kan gøres til genstand for salg af koncepter og uddannelse af andre. Samarbejdspartnere: Skoler og uddannelsesinstitutioner i Vejen Kommune Askov Højskole og Askov Efterskole VIC 7

8 Campus Vejen - Sports Akademi At skabe Danmarks første egentlige sports akademi, der både har fokus på (1) sport (2) drift af sportsorganisationer (3) forebyggelse (4) og sportsmanagement. At opsamle den viden og erfaring som opbygges i Campus Vejen og omsætte denne til konkrete kurser og uddannelsestiltag, som kan sælges til idrætsbranchens mange aktører Skabe uddannelsestilbud til de studerende under Campus Vejen inden for trænergerningen, lederuddannelser samt sundhed og motion. (1) Sportsafdelingen har fokus på uddannelse, udvikling og implementering af nye sportskoncepter, aktiviteter, frivillighed mv. Fællesnæveren er sport og bevægelse. Der tilbydes korte og lange kurser overfor en lang række målgrupper (ansatte i idrætscentre, kommunerne, forbund, ansatte i store virksomheder mv.). Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer. (2) Afdelingen for drift af sportsorganisationer har fokus på de organisatoriske og driftsmæssige forhold omkring faciliteterne. Fællesnæveren er de fysiske rammer, der ledsager sportsudøvelse. Der tilbydes primært korte kurser til ansatte i idrætscentre, haller og kommuner (eksempelvis sikkerhed, hygiejne, 1. hjælp mv.). Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer. (3) Forebyggelsesafdelingen har fokus på kobling mellem sport og forebyggelse. Fællesnæveren for uddannelsen er udforskning af grænselandet imellem sporten og det offentlige sundhedsvæsen. Uddannelsen tager blandt andet udgangspunkt i eksisterende koncepter (Eksempelvis Vi gør det let at være sund ). Uddannelsens henvender sig til foreninger, sundhedspersonale, virksomhedernes HR afdelinger og andre med interesse i forebyggelse. Uddannelsen er praktisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med medarbejderne i VIC og eksterne kompetencer (4) Sportsmanagement har fokus på de ledelsesmæssige aspekter omkring sporten, herunder sportens betydning i en moderne oplevelsesøkonomi. Eksempelvis økonomi, rapportering, markedsføring, kommunikation, involvering mv. Uddannelsen er teoretisk orienteret og afvikles i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. At blive Danmarks førende udbyder af målrettet efteruddannelse til idrætsbranchens mange aktører At etablere sig som fast uddannelsessted for kompetencegivende diplom,- og akademiuddannelser til idrætsbranchen i samarbejde med Cph Business. At udvikle uddannelser inden for sport, motion, sundhed og foreningsledelse målrettet de studerende under Campus Vejen At udvikle området til at blive et selvstændigt forretningsområde, der kan bidrage væsentligt til at finansiere Danhostel Vejen og VIC. Mulige samarbejdspartnere: Uddannelsesinstitutionerne Askov Efterskole og Højskole Brancheforeningen for idrætsanlæg samt Halinspektørforeningen Private kursusudbydere Cph Business Klaus Frejo, Sidst revideret

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Indledning...1 3. Aftaleparter...1 4. Aftaleperiode...1 5. Vision/politik for Sekretariatet...1

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsudvikling af klubbens ansatte

Kompetence- og kvalifikationsudvikling af klubbens ansatte DGU Konference Den fleksible fremtid Kompetence- og kvalifikationsudvikling af klubbens ansatte Klaus Frejo Projektleder, Golfdiplom Min baggrund for at være her Cand. Scient. Adm. Aalborg Universitet

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD VÆKSTADFÆRD Personlig salgstræning i virkeligheden Side 1 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed Handling Læring Hjerte Benarbejde Side 2 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed om hvad

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere