SYNSOMRÅDET Odense 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNSOMRÅDET Odense 2014"

Transkript

1 SYNSOMRÅDET Odense 2014

2 Synsafdelingen Voksne Synsafdelingens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller borgere som har et synsfelt, der er mindre end 20 grader. Før Synsafdelingens rehabiliteringsindsats begynder, rekvireres øjendiagnose og synsstyrke hos øjenlæge og optiker. I samtale med borgeren afdækkes kompensationsbehovene i forhold til muligheder og begrænsninger. I samarbejde med borgeren lægges en plan for gennemførelse af rehabiliteringsindsatsen. Mange øjenlidelser er progredierende, og borgerne er derfor med mellemrum i kontakt med Synsafdelingen, idet der opstår andre og nye kompensationsbehov i takt med den forringede synsevne. Børn og unge Rådgivning og vejledning samt undervisning af børn retter sig først og fremmest mod de børn og unge, der er tilmeldt Synsregistret, der varetages af Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik, og som er beskrevet i Lov om social service 153 stk. 4. Børnene og deres familier er kendt af Synsafdelingens konsulenter fra børnene er små, og til de forlader skolesystemet. Konsulenterne opnår således et grundigt kendskab til barnets livsvilkår og potentialer, og dette sammen med en stor synsfaglig viden er grundlaget for konsulentens vurdering af behovet for konkret indsats i forhold til barnet / den unge i forskellige situationer. I kraft af det grundige kendskab til børnene er det naturligt, at synskonsulenten ofte bliver den koordinerende person i forhold til barnet/familien og andre fagpersoner. Personalet i Synsafdelingen Konsulenterne har alle en pædagogisk grunduddannelse svarende til den aldersgruppe af borgere de arbejder med. Derudover har de en synsfaglig videreuddannelse af ca. et års varighed, som er både praktisk og teoretisk baseret. Konsulenterne deltager i kurser og konferencer, hvor de til stadighed udvikler deres viden sammen med andre synskonsulenter fra det øvrige land. Endvidere er der landsdækkende netkonferencer, hvor synskonsulenterne erfaringsudveksler. Synskonsulenterne arbejder i et synsfagligt miljø, hvor der er mange forskellige faggrupper ansat, alle med specialer inden for syn. F.eks. har vi synskonsulenter der besidder særlig viden indenfor områderne alvorlig synsnedsættelse og erhvervet hjerneskade alvorlig synsnedsættelse og hørenedsættelse / døvhed alvorlig synsnedsættelse og psykisk udviklingshæmning Den store gruppe af borgere, som rammes af en alvorlig og progredierende øjenlidelse, og som bruger synsafdelingen, er over 70 år. Synskonsulenterne, der arbejder på voksenområdet, har derfor en særlig viden om ældrepædagogik. 2

3 Basisydelser - Abonnement S0 Foreløbig sagsudredning...6 S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse...7 S 2 Voksne med erhvervet syns- og høreskade S 3 Voksne med alvorlige synsnedsættelser og psykisk udviklingshæmning S 4 Brailleundervisning (eneundervisning) S 5 Undervisning i mobility (eneundervisning) S 6 ADL for voksne med en alvorlig synsnedsættelse (eneundervisning) S 7 Undervisning i brug af CCTV S 8 Undervisning i brug af stærk optik S 9 Vejledning/rådgivning og undervisning af småbørn med alvorlige varige synsnedsættelser, deres forældre og nære pårørende, samt specialrådgivning af fagprofessionelle der har kontakt medbarnet...19 S10 Vejledning/rådgivning og undervisning af skolebørn med alvorlige varige synsnedsættelser og deres forældre, samt specialrådgivning til børnenes lærere og andre fagprofessionelle S11 Vejledning af og specialrådgivning til forældre, lærere og pædagoger til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og alvorlig synsnedsættelser S12 Vejledning/rådgivning og undervisning af unge med alvorlige varige synsnedsættelse S13 Specialrådgivning, afprøvning og levering af svagsynsoptik til mennesker, der har en varig øjenlidelse.. 32 S14 Specialrådgivning og levering af optik til mennesker med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser S15 Specialrådgivning om og levering af øjenproteser.. 36 S16 Afprøvning, instruktion og levering af informationsteknologiske hjælpemidler til blinde og svagsynede.. 38 S17 Sagsforberedelse og adm. af småhjælpemidler til blinde og svagsynede. 40 S18 Jobcentersager og adm. af særlige arbejdsredskaber til blinde og svagsynede.41 Tilvalgsydelser - Abonnement eller ad hoc S18 Voksne med syns- og hjerneskade S19 Specialrådgivning i forbindelse med kommunale anlæg, om- og nybyggeri, hvor der færdes eller skal bo blinde og svagsynede S20 ADL for voksne med alvorlig synsnedsættelse (holdundervisning) S21 ADL håndarbejde for voksne med alvorlig synsnedsættelse (holdundervisning)

4 S21 IKT-undervisning for borgere med en alvorlig synsnedsættelse (eneundervisning) S22 IKT-undervisning på hold S 23 Førerhund til blinde.51 Tilkøbsydelser - Ad hoc S24 Kursus for voksne døvblindblevne tegnsprogsbrugere S25 Synsundersøgelse af børn og voksne med nedsat kommunikationsevne S26 Undervisning af fagpersonale. 55 S27 Uddannelse til ressourceperson for fagpersonale, der arbejder på institutioner for borgere med udviklingshæmning 56 S28 Vejledning/rådgivning og undervisning af unge uddannelsessøgende med alvorlige varige synsnedsættelser samt specialrådgivning til de unges lærere og andre fagprofessionelle. 58 S29 Udredning og afhjælpning af borgere med svære funktionsnedsættelser, som ikke tilhører Synsafdelingens personkreds, men som klager over eksempelvis læseproblemer S30 Tilgængelighedsrevision.61 4

5 S0 Forberedende sagsudredning: Lov om specialundervisning for voksne Lov om Social Service Mennesker med en synsnedsættelse Henvisning/henvendelse Kommunen, borgeren, pårørende, andre Indhold et er at afklare om personen tilhører personkredsen af mennesker med svagsyn og blindhed og at kunne afdække deres behov for hjælp og kompensationsmuligheder Indhentning af øjenlægelige oplysninger Indhentning af optiske oplysninger Samtale med borgeren om funktionsniveau og ressourcer Evt. konkret afdækning og udredning af borgerens synsevner Hvor Som oftest kontaktes borgeren pr. telefon for en foreløbig afklaring af behov og ressourcer. Af og til er det dog nødvendigt med indkald til optikundersøgelse eller det er nødvendigt med et besøg i hjemmet af synskonsulent for at screene for synsstyrke og afklare behov og ressourcer. Udredningen er nødvendig før andre synsydelser kan iværksættes. S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse: Lov om specialundervisning for voksne Lov om social service Borgere, der har en alvorlig varig øjenlidelse og ser mindre end det, der svarer til 6/18 på bedste øje med den bedst mulige korrektion. Pårørende 5

6 Fagpersoner Henvisning/henvendelse Borgeren, øjenlæger, optikere og kommunale medarbejdere m.fl. Indhold At afhjælpe eller mindske følgerne af en alvorlig synsnedsættelse, så borgeren kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt. Rådgivning og vejledning Vurdering af behov for undervisning Umiddelbar afhjælpning af borgerens behov Vejledning om den pågældende øjensygdom og synsevne Rådgivning om støttemuligheder og vurdering af behov for og berettigelse til diverse sociale ydelser, f.eks. ledsageordning, Nota, indmeldelse i DBS, henvisning til blindekonsulent, etc. Rådgivning om og vurdering af behov for øjenlægebesøg og optikerbesøg Rådgivning om og vurdering af specialoptik instruktion i brugen af denne. Udlevering af optik samt opfølgning på denne. Der kan f.eks. være tale om lup, lupbriller, kikkerter, filterbriller samt optikunderstøttende lys og læseplader, elektroniske forstørrelsesapparater Rådgivning om det fysiske miljø, herunder lysforhold, belysning og brug af kontraster i hjemmet og omgivelserne under hensyn til borgerens diagnose og synsstyrke Rådgivning om ADL og vurdering af behov for ADLundervisning Rådgivning om mobility og vurdering af behov for undervisning i at færdes - Mobility Rådgivning om IKT - og vurdering af behov for IKT-hjælpemidler og undervisning Afprøvning af og rådgivning om hjælpemidler, og skriftlig anbefaling til bevilgende myndigheder Rådgivning om brugen af andre sanser Rådgivning om kompenserende strategier Socialpsykologisk støtte i forbindelse med tab af synet og i forbindelse med rehabiliteringen Rådgivning om kurser og vurdering af behov herfor Rådgivning om hobbyaktiviteter for synshandicappede Rådgivning om muligheder for hjælp til borgere, der er i erhverv Rådgivning og forberedelse af sag gennem samtale og støtte til brugeren ved pensionsansøgning Rådgivning om hvad det vil sige at leve med en alvorlig synsnedsættelse konsekvenserne i dagligdagen muligheder og begrænsninger Rådgivning om og evt. undervisning i ledsageteknik 6

7 Specialrådgivning ydes til kommunens fagprofessionelle om borgerens øjenlidelse og synsstyrke og konsekvenserne heraf i forhold kommunikation og almindeligt dagligt liv. Rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, ledsageordninger etc. Vejledning vedr. lovgivningen med særlig relevans for mennesker med nedsat syn og almindelig praksis for udmøntning af ydelser i relation til lovgivningen Rådgivning om relevante aktører på landsplan Vidensformidling om hjælpemidler Hvor Som oftest i borgerens hjem 1-3 måneder Akut indsats ved særlige omstændigheder (pludseligt synstab, udskrivning efter operation, hjerneskader efter henvisning fra OUH, livstruende sygdom i fremskredent stadium, når ægtefæller dør, mobilitysager) Rådgivningen tager udgangspunkt i borgerens ønsker, og det tilstræbes at arbejde med den samlede livssituation. Rehabiliteringsarbejdet foregår i de fleste tilfælde i borgerens hjem og nærmiljø, så de kompenserende teknikker indlæres og øves, hvor de senere skal anvendes. Der vil typisk være tale om 3-5 rådgivningsbesøg. Synsafdelingen arbejder tæt sammen med øjenlæger, specialoptikere og Dansk Blindesamfunds konsulenter. 7

8 S 2 Voksne med erhvervet syns- og høreskade: Henvisning/henvend else Indhold Lov om specialundervisning for voksne Lov om social service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse og alvorlig varig synsnedsættelse. Pårørende Fagpersoner Borgeren selv og pårørende Ældreplejen Audiologisk afdeling Otologer/øjenlæger Andre At afhjælpe problemstillinger i relation til høre- og synsvanskeligheder og vurdere behov for inddragelse af andre faggrupper. At afhjælpe eller begrænse følgerne af det alvorlige kombinerede sansetab, så borgeren kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt. Rådgivning om den aktuelle øjensygdom og synsevne samt om hørenedsættelsen og høreapparatbehandlingen Vejledning om at leve med en alvorlig synshørenedsættelse Rådgivning om det fysiske miljø/indretning af hjemmet, så der tages hensyn til hver af de to funktionsnedsættelser og til kombinationen af disse Vurdering og afprøvning af hjælpemidler, der kan kompensere for begge funktionsnedsættelser samt hjælp til ansøgning af disse Rådgivning om kompenserende strategier, der tager hensyn til begge funktionsnedsættelser Rådgivning om og afdækning af behov for undervisning i ADL Rådgivning om og vurdering af behov for undervisning i 8

9 Hvor mobility (at færdes) Direkte henvisning til Audiologisk afdeling, OUH Udredning af muligheder for Cochlear Implant Specialrådgivning til kommunens fagprofessionelle om borgerens øjenlidelse, synsstyrke og høretab samt konsekvenserne heraf i forhold til kommunikation og almindeligt dagligt liv. Rådgivning om relevante aktører på landsplan Vidensformidling om hjælpemidler Kontakten til borgere med syns- og høreskade foregår som besøg i hjemmet. Ca. 4-8 uger Et kombineret syns- og høretab har de konsekvenser, at de hver især vil være et større handicap for personen, end hvis der var tale om et enkelt sansetab. Derfor vil også en progression i den ene af de to funktionsnedsættelser uundgåeligt påvirke den anden. Sker der en forværring af synsnedsættelsen, vil det således ofte medføre en ændring i høreapparatbehandlingen og/eller i behovet for høretekniske hjælpemidler. 9

10 S 3 Voksne med alvorlige synsnedsættelser og psykisk udviklingshæmning: Lov om specialundervisning for voksne Lov om social service Voksne med alvorlige varige øjenlidelser og multiple funktionsnedsættelser med eller uden et talesprog. Henvisning/henvendelse Forældre og fagpersoner der er i kontakt med borgeren At afhjælpe eller mindske følgerne af en alvorlig synsnedsættelse, så borgeren med multiple funktionsnedsættelser kan leve så selvstændigt og aktivt som muligt. Indhold Vejledning om brug af øjenlæger og optiker. Test af synsevnen ved brug af særligt udviklede testmaterialer for borgere uden talesprog Information om øjensygdom, synsstyrke og konsekvenser heraf. Rådgivning og vejledning om brug af optik Afprøvning af optik og instruktion i brugen heraf Vejledning om særlige hensyn når man omgås personer med alvorlige Observere og afprøve borgerens syn og evne til at bruge sit restsyn og sine andre sanser i dagligdagen. Vejledning i de særlige pædagogiske forhold, der tilgodeser borgeren med synshandicap Vejledning i aktiviteter der kan stimulere og aktivere borgeren Vejledning i aktiviteter der kan fremme borgerens sociale kompetencer Rådgivning om indretning af det fysiske miljø på døgndagtilbuddet, herunder lysforhold, belysning, indretning og brug af kontraster Rådgivning om IKT hjælpemidler Afprøvning af - og rådgivning om hjælpemidler, og skriftlig anbefaling til bevilgende myndigheder Rådgivning om og vurdering af behov for undervisning i mobility. Kørestolsmobility og ledsageteknik. Rådgivning om metoder så borgeren kan deltage så aktivt som muligt i almindelig dagligdags aktiviteter ADL. 1-3 måneder Konsulentydelsen retter sig især mod pårørende, personale og fagprofessionelle, der er i kontakt med borgeren Der rapporteres skriftligt til tilbuddet om det vejledende besøg 10

11 S 4 Brailleundervisning (eneundervisning): Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25/08/2011) Blinde borgere der ikke længere har adgang til det skrevne ord og som har brug for og lyst til at tilegne sig punktskrift Henvisning/henvendelse Borgeren selv, pårørende, andre At den blinde borger tilegner sig Braille, så der åbnes mulighed for at fastholde et skriftsprog. At kunne læse og skrive ved hjælp af punktskrift som erstatning for sortskrift og kunne bruge punkt til afmærkning i dagligdagen. Indhold Viden om og øvelse i genkendelse af punkttegn Øvelse i taktil ordgenkendelse Viden om brug af forkortelser 11

12 Hvor Viden om øvelse i læsestrategier Viden om at anvende Perkinsmaskine eller it-baseret punktudstyr 1-3 måneder Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte borger med hensyn til tid og sted. F.eks. hvis man er erhvervsaktiv, kan undervisningen lægges uden for arbejdstiden. S 5 Undervisning i mobility (eneundervisning): Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25/08/2011) Stærkt svagsynede eller blinde, der ønsker at færdes så selvstændigt som muligt Henvisning/henvendelse Borgeren selv og pårørende At borgeren kan færdes forsvarligt og så selvstændigt som muligt, så han kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt. Indhold Undervisning i ledsageteknik Undervisning i brug af de andre sanser Undervisning i at orientere sig Undervisning i brug af den hvide stok Undervisning i brug af kendemærker Undervisning i mindmapping Undervisning i konkrete ruter Hvor 14 dage Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Behovet for undervisning spænder vidt fra at lære at færdes i egen lejlighed og på plejecenteret til at lære komplicerede 12

13 ruter, hvor brug af tog og busser indgår. S 6 ADL for voksne med en alvorlig synsnedsættelse (eneundervisning): Henvisning/henvend else Indhold Hvor Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25/08/2011) Borgere, der har en alvorlig varig øjenlidelse og ser mindre end det, der svarer til 6/18 på bedste øje med den bedst mulige korrektion. Borgere, der oplever problemer med at få hverdagen til at fungere optimalt, og som ønsker at fortsætte med at varetage flest mulige af de daglige gøremål. Borgeren, øjenlæger, optikere og kommunale medarbejdere m.fl. At borgeren tilegner sig kompenserende teknikker og strategier i ADL, så han kan leve et så aktivt og selvstændigt liv, som han ønsker Undervisning i at bruge restsynet og de andre sanser Undervisning i strategier og afmærkningsteknikker Undervisning i måltidsteknik Undervisning i hælde-, måle-, vejeteknikker. Undervisning i stege-, koge-, bageteknikker Undervisning i kommunikation, brug af notatteknik, skrivning, telefon etc. Undervisning i pengegenkendelse Afprøvning af hjælpemidler og hjælp til skriftlig ansøgning til bevilgende myndigheder herom Undervisningen foregår i hjemmet - eller hvis særlige forhold gør sig gældende - i Synsafdelingen. 1-3 måneder 13

14 S 7 Undervisning i brug af CCTV: Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25/08/2011) Borgere, som har fået bevilget et CCTV Closed Circuit TeleVision og som har vanskeligheder med at anvende det korrekt eller få det fulde udbytte af apparatet. Henvisning/henvendelse Borgeren, øjenlæger, optikere og kommunale medarbejdere m.fl. Indhold Hvor At borgeren tilegner sig teknikker og arbejdsmetoder, så borgeren opnår det fulde udbytte af apparatet. Undervisning i brug af apparatets indstillingsmuligheder Undervisning i apparatets anvendelsesmåder Undervisning i læseteknik, når man anvender cctv. Undervisning i at skrive under cctv Undervisning af brug af cctv i kombination med It-udstyr. Undervisning i hensigtsmæssig sidde- og arbejdsstilling og indstilling af den nødvendige belysning. Undervisning foregår som eneundervisning i hjemmet eller i Synsafdelingen, efter behov Højst 1 måned Undervisningen forestås af synskonsulent. Antal undervisningsgange vil typisk være 1-3 gange. S 8 Undervisning i brug af stærk optik: 14

15 Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25/08/2011) Borgere, der har fået bevilget stærk optik, og som har vanskeligheder med at anvende den korrekt eller få det fulde udbytte af optikken. Henvisning/henvendelse Borgeren, øjenlæger, optikere og kommunale medarbejdere m.fl. Indhold At borgeren tilegner sig den nye og nødvendige måde at bruge optikken på, så det fulde udbytte opnås. Kontrol og tilpasning af den bevilgede optik Undervisning i anvendelse af specialoptikken og de optikunderstøttende hjælpemidler Undervisning i læseteknik, når man anvender stærk optik Der rådgives om hensigtsmæssig siddestilling og indstilling af den nødvendige belysning Højst 1 måned Undervisningen forestås af synskonsulent og optiker i Synsafdelingen. Undervisning foregår som eneundervisning. Antal undervisningsgange vil typisk være 1-3 gange. S 9 Vejledning/rådgivning og undervisning af småbørn med alvorlige varige synsnedsættelser, deres forældre og nære pårørende, samt special- rådgivning af fagprofessionelle der har kontakt med barnet: Lov om social service 11 stk. 3 om specialrådgivning samt 112 om hjælpemidler og 153 stk. 4 (jf. Bktg. nr. 372 om bestemmelserne om anmeldepligt til Synsregisteret ved Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)) Lov om Folkeskolen Alle børn mellem 0-6 år der på grund af en varig 15

16 øjenlidelse har en synsevne, der er 6/18 eller mindre målt med bedste brillekorrektion, eller som har et synsfelt, der er indskrænket til 20 grader eller derunder. Børnene vil være tilmeldt det ovenstående Synsregister ved Kennedyinstituttet - Statens Øjenklinik. Børnenes forældre og andre nære pårørende Fagpersoner i barnets dag- eller døgninstitution. Synsafdelingen kan inddrages i udredningssager, hvor man har mistanke om, at nedsat syn kan være årsag til udviklingsmæssige eller trivselsmæssige problemer. Henvisere vil i disse tilfælde være øjenlæger eller kommunens fagprofessionelle. Henvisning/henvendelse Forældre og fagprofessionelle personer der er i kontakt med barnet Indhold et er at afhjælpe og mindske følgerne af en alvorlig synsnedsættelse og give forældre og professionelle viden om og ideer til at tilrettelægge et pædagogisk miljø, så barnet trods den alvorlige synsnedsættelse kan udvikle sig i overensstemmelse med sit udviklingspotentiale. Synskonsulenten vil på sine besøg i institution og i hjem rådgive og vejlede om barnets øjensygdom og synsevne samt den pædagogiske betydning heraf for barnets udvikling observere og afprøve barnets syn og barnets evne til at bruge sit restsyn og sine andre sanser og observere barnets brug af synet i samspil med børn og voksne - ude og inde afdække behov for specialoptikerbesøg og øjenlægeundersøgelse (praktiserende øjenlæge, øjenlæge på OUH og øjenlæge og optiker på Statens Øjenklinik) brug af optik og optikunderstøttende hjælpemidler det fysiske miljø, herunder hensigtsmæssig indretning, samt vurdering og udmåling af lysforhold stimulering og udvikling af barnet egnede hjælpemidler og anbefaling af disse til kommunen vurdering af støttebehov i forhold til aktiviteter og givne situationer lege, legetøj og legeredskaber støtteforanstaltninger og information om lovgivning, når man har et handicappet barn krise- sorg problematikker evt. søskendeproblematikker relevante forældre og børnekurser Synskonsulenten vil tilbyde undervisning i kompenserende strategier og teknikker til de børn som vurderes at have behov herfor og til deres familier og de nærmeste fagprosesionelle. Dette kan omfatte - ADL, f.eks. af- og påklædning, spisning, hygiejne 16

17 Mobility, herunder ledsageteknik Undervisning i brug af specialpædagogisk undervisningsmaterialer og midler, hjælpemidler og teknikker til kommunikation og begrebsudvikling, herunder forberedende læse-skriveundervisning til blinde børn. Hvor Synskonsulentens arbejde foregår i tæt samarbejde med forældre og involverede fagpersoner. Forældre, institution samt kommunens relevante instans modtager efter hvert besøg et notat, hvor synkonsulenten beskriver sine iagttagelser, råd og vejledning. Synskonsulenten vil, hvis forældre eller institution ønsker det, deltage i statusmøder. Synskonsulenten vil være behjælpelig med råd og vejledning samt koordinering i forbindelse med overgange mellem dagpleje - børnehave - skole. Endvidere tilbydes netværk og netværksdage med et pædagogisk indhold til blinde småbørn og deres støttepædagoger. Synskonsulenten tilbyder kurser og temadage efter behov til grupper af relevante fagprofessionelle. Synskonsulenten tilbyder temadage for blinde småbørn og deres forældre. Dette foregår i samarbejde med andre synskonsulenter for blinde småbørn. Synskonsulenten vil med udgangspunkt i barnets synsformåen, aktuelle kompetencer og udviklingsmuligheder rådgive og beskrive barnets behov og ønsker til den enkelte institution og dagpleje, herunder behov for særlig støtte og for ændringer i det fysiske miljø, f.eks. belysning, lysafskærmning, kontrastbehov etc. Synskonsulenten vil i samarbejde med PPR vurdere behovet for specialpædagogisk bistand og være behjælpelig med iværksættelse af denne. Synskonsulenten vil være PPR behjælpelig med afklaringssager. Synsafdelingens specialoptikere vil i samarbejde med synskonsulenten afprøve og instruere i brugen af optik samt følge op på dette. Foruden briller, som bliver udfærdiget efter recept fra øjenlægen, kan der f. eks være tale om lup, lupbriller, kikkerter, filterbriller samt optikunderstøttende lys og læseplader. Undervisningsforløb i brugen af kikkerter kan forekomme, hvor synskonsulent og forældre finder det relevant. Der aftales besøg med den enkelte institution og det enkelte hjem. Besøget tilrettelægges så det passer bedst muligt ind i barnets/familiens/institutionens hverdag. Ventetiden afhænger af problemernes størrelse og art. Hvis der er akutte 17

18 problemstillinger, fastsættes besøget inden for en uge. Synskonsulenten besøger barnet i hjemmet og på dag- eller døgninstitutionen efter behov. Behovet er afhængigt af barnets diagnose og synsstyrke. Jo lavere synsstyrke des flere besøg. Børnene får mellem 2 og 12 besøg om året. Synskonsulenten kan træffes telefonisk og giver råd og vejledning generelt om børn og synsnedsættelser. S10 Vejledning/rådgivning og undervisning af skolebørn med alvorlige varige synsnedsættelser og deres forældre samt specialrådgivning til børnenes lærere og andre fagprofessionelle: Lov om folkeskolen Lov om social service 11 stk. 3 om specialrådgivning og den dertil hørende vejledning nr. 99 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, samt 153 stk. 4 (jf. bktg. nr 372 om bestemmelserne om anmeldepligt til Synsregisteret ved Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)) Lov om social service 112 om hjælpemidler, med tilhørende vejledning. Elever i folkeskolen og på frie grundskoler der på grund af en varig øjenlidelse har en synsevne, der er 6/18 eller mindre målt med bedste brillekorrektion, eller som har et synsfelt, der er indskrænket til 20 grader eller derunder. Børnene vil være tilmeldt Synsregistret ved Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik. Skolen Elevernes lærere og pædagoger Forældre og nære pårørende Evt. andre fagfolk der har kontakt til barnet / den unge. Synsafdelingen kan inddrages i udredningssager, hvor man har mistanke om, at nedsat syn kan være årsag til udviklingsmæssige, eller trivselsmæssige problemer. Henvisere vil i disse tilfælde være øjenlæger eller kommunens fagprofessionelle. Henvisning/henvendelse Indhold Fra forældre og fagpersoner, der er i kontakt med barnet /den unge - At barnet /den unge får mulighed for at leve og at udvikle sig så normalt som muligt og i overensstemmelse med sine faglige, personlige og sociale potentialer på trods af sin alvorlige synsnedsættelse Synskonsulentens tilbud til skolen omfatter: 18

19 Information om elevens øjensygdom, synsstyrke og konsekvenser heraf. Observere og afprøve elevens syn og elevens evne til at bruge sit restsyn og sine andre sanser i undervisningssituationer. Vejledning i de særlige pædagogiske forhold, der tilgodeser eleven med synshandicap og fremmer inklusion Vejledning i undervisningens tilrettelæggelse Vejledning i aktiviteter der kan fremme elevens sociale kompetencer Skolebesøg med efterfølgende vejledning til lærerne Kurser og temadage for lærere og pædagoger Vejledning om kursusvirksomhed for elever og lærere på Synscenter Refsnæs Rådgivning om indretning af det fysiske miljø på skolen herunder lysforhold, belysning indretning og brug af kontraster Rådgivning om undervisningsmateriale Rådgivning om elevens brug af optik og optikunderstøttende hjælpemidler Rådgivning om anskaffelse og brug af særligt undervisningsudstyr Rådgivning og afprøvning af itundervisningshjælpemidler Rådgivning om elevens synsformåen under forskellige forhold Rådgivning om særlige hensyn til eleven, herunder gives der i samarbejde med den lokale PPR rådgivning om arten og omfanget af den specialpædagogisk støtte Orientering af klassens øvrige elever om at leve med en alvorlig synsnedsættelse Rådgivning om afvigelser til afgangsprøver og test Synskonsulentens tilbud til SFO omfatter: Information om elevens øjensygdom, synsevne og konsekvenser heraf Vejledning i de særlige pædagogiske forhold, der tilgodeser eleven med synshandicap, herunder tilrettelæggelse af aktiviteter, der fremmer barnets sociale kompetence og inklusion Vejledning om støtteforanstaltninger Rådgivning om elevens brug af optik og optikunderstøttende hjælpemidler Rådgivning om elevens synsformåen under forskellige forhold Rådgivning om indretning af det fysiske miljø. Herunder lysforhold, belysning, indretning og brug af kontraster 19

20 Synskonsulentens tilbud til eleven omfatter: Vejledning i at mestre at leve med en alvorlig synsnedsættelse Undervisning i at færdes evt. med den hvide stok. Undervisning i almindelige dagligdags levevilkår (f.eks. i at hælde op, binde snørebånd etc) Undervisning i brug af særligt undervisningsudstyr Tilbud om aktivitetsdage, hvor man i samvær med ligestillede får undervisning i brug af særlig optik, hjælpemidler og kompenserende teknikker, f.eks. computercamps og kreativitetsdage. Rådgivning om uddannelses og erhvervsvalg Synskonsulentens tilbud til forældre, bo- og opholdsinstitutioner omfatter: Information om barnets diagnose, synsevne og konsekvenser heraf og i særlige tilfælde at deltage i øjenlægebesøg Rådgive om behov for specialoptikerbesøg og øjenlægeundersøgelse (praktiserende øjenlæge, øjenlæge på OUH og øjenlæge og optiker på Statens Øjenklinik.) Vejledning om særlige hensyn Vejledning i at mestre at have et barn med en alvorlig synsnedsættelse Rådgivning om indretning af det fysiske miljø i hjemmet Information om lovgivning, der omhandler familier med et handicappet barn Rådgivning om støtte til det synshandicappede barns udvikling herunder rådgivning om støtte til barnets sociale udvikling Rådgivning om mulige fritidsaktiviteter Rådgivning om Synscenter Refsnæs Rådgivning om uddannelsesvalg og fremtidsmuligheder Optik og optikunderstøttende hjælpemidler Synsafdelingens specialoptikere vil i samarbejde med synskonsulenten afprøve - og instruere i brugen af - samt udlevere optik samt følge op på dette. Foruden briller, som bliver udfærdiget efter recept fra øjenlægen, kan der f. eks være tale om lup, lupbriller, kikkerter, filterbriller samt optikunderstøttende lys og læseplader. Undervisningsforløb i brugen af kikkerter kan forekomme, hvor synskonsulent og forældre finder det relevant. 20

21 Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler: Synskonsulenten vil i samarbejde med skolen og Synsafdelingens it-konsulenter afprøve relevante ithjælpemidler f.eks CCTV med tavlekamera, forstørrelsesprogrammer, skærmlæseprogrammer, talesyntese, elektroniske punktmaskiner, lydbogsafspillere, notatapparater etc. Synskonsulenten og it-konsulenten vil instruere og undervise eleven og relevante fagprofessionelle i brugen af hjælpemidlerne. Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler til brug i skolen og ved lektielæsning tildeles af kommunen. Der aftales besøg med den enkelte skole og det enkelte hjem. Besøget tilrettelægges så det passer bedst muligt ind i skolens/ hjemmets hverdag. Ventetiden afhænger af problemernes størrelse og art. Hvis der er akutte problemstillinger fastsættes besøget inden for en uge. Synskonsulenten aflægger besøg i såvel skole som hjem, samt fritidsordning. Skole, hjem og fritidsordning kan henvende sig for besøg og vejledning og undervisning. Hyppigheden af besøg er meget individuelt betinget og er afhængig af barnets personlighedsmæssige ressourcer (herunder synsevne, diagnose, intellekt) og miljøets evne til at inkludere barnet. Generelt kan siges, at der er brug for hyppige besøg ved indskolingen og ved lærerskift i de basale fag. Besøgene aftager hen over skoleårene for at blive hyppige igen, når eleven nærmer sig 8 9 klasse. Synskonsulenten er ofte involveret, når barnet får et nyt fag på skoleskemaet, eller når der sker lærerskift. Synskonsulenten udfærdiger skriftligt referat af vejledningen, som stiles til forældre, PPR og til skole og fritidsordning. Synskonsulenten udfærdiger rapport om støtteforanstaltninger og om anskaffelse af særlige undervisningsmidler. Synskonsulenterne har et tæt samarbejde med øjenlægerne på Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik og øjenlægerne på Odense Universitetshospital. 21

22 S11 Vejledning af og specialrådgivning til forældre, lærere og pædagoger til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og alvorlig synsnedsættelse: Lov om folkeskolen Lov om social service 11 stk. 3 om specialrådgivning og den dertilhørende vejledning nr. 99 om særlig støtte til børn og unge og deres familier, og 153 stk. 4 (jf. Bktg. nr. 372 om bestemmelserne om anmeldepligt til Synsregisteret ved Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)) Lov om social service 112 om hjælpemidler Børn og unge i alderen 6-21 år, der er tilmeldt Synsregisteret ved Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik, og som har multiple funktionsnedsættelser og er uden talesprog. Barnets/ den unges lærere og pædagoger Forældre og nære pårørende Evt. andre fagfolk der har kontakt til barnet/ den unge. Synsafd. kan inddrages i udredningssager, hvor man har mistanke om, at nedsat syn kan være årsag til udviklingsmæssige eller trivselsmæssige problemer. Henvisere vil i disse tilfælde være øjenlæger eller kommunens fagprofessionelle. Henvisning/henvendelse Fra forældre og fagpersoner der er i kontakt med barnet/den unge Indhold - At barnet /den unge får mulighed for at leve og at udvikle sig så normalt som muligt og i overensstemmelse sine faglige, personlige og sociale potentialer på trods af sin alvorlige synsnedsættelse. Synskonsulentens tilbud til skolen omfatter: Information om elevens øjensygdom, synsstyrke og konsekvenser heraf Observere og afprøve elevens syn og elevens evne til at bruge sit restsyn og sine andre sanser i undervisnings- 22

23 situationer og i dagligdagen. Vejledning i de særlige pædagogiske forhold, der tilgodeser eleven med synshandicap Vejledning i aktiviteter der kan stimulere til barnets/ den unges udvikling Vejledning i aktiviteter der kan fremme elevens sociale kompetencer Skolebesøg med efterfølgende vejledning til lærerne Kurser og temadage for lærere og pædagoger Vejledning om kursusvirksomhed for elever på Synscenter Refsnæs Rådgivning om indretning af det fysiske miljø på skolen herunder lysforhold, belysning, indretning og brug af kontraster Rådgivning om undervisningsmateriale Rådgivning om elevens brug af optik og optikunderstøttende hjælpemidler Undervisning i mobility, kørestolsmobility og ledsageteknik. Undervisning i ADL. Undervisning i metoder så barnet kan deltage i almindelig dagligdags aktiviteter. Synskonsulentens tilbud til forældre, bo- og opholdsinstitutioner omfatter: Information om barnets/den unges diagnose, synsstyrke og konsekvenser heraf Rådgive om behov for specialoptikerbesøg og øjenlægeundersøgelse (praktiserende øjenlæge, øjenlæge på OUH Synsafdelingens optiker og øjenlæge og optiker på Statens Øjenklinik.) Vejledning om særlige hensyn Rådgivning om indretning af det fysiske miljø i hjemmet herunder lysforhold, belysning, indretning og brug af kontraster Information om lovgivning, der omhandler familier med et handicappet barn Rådgivning om støtte til det synshandicappede barns udvikling herunder rådgivning om støtte til barnets sociale udvikling Kurser for pædagoger på døgninstitutioner Undervisning i mobility. Kørestolsmobility og ledsageteknik Undervisning i ADL. Undervisning i metoder, så barnet kan deltage i almindelige dagligdags aktiviteter Optik og optikunderstøttende hjælpemidler: Synsafdelingens specialoptikere vil i samarbejde med synskonsulenten afprøve, instruere i brugen af optik samt følge op på dette. Foruden briller, som bliver udfærdiget efter recept fra øjenlægen, kan der f. eks være tale om filterbriller samt 23

24 optikunder støttende lys. Der aftales besøg med den enkelte skole og det enkelte hjem/institution. Besøget tilrettelægges så det passer bedst muligt ind i skolens/ hjemmets hverdag. Ventetiden afhænger af problemernes størrelse og art. Hvis der er akutte problemstillinger fastsættes besøget inden for en uge. Der rapporteres skriftligt om det vejledende besøg til forældre, PPR, institution og personale. S12 Vejledning/rådgivning og undervisning af unge med alvorlige varige synsnedsættelser: Lov om social service 11 stk. 3 om specialrådgivning og den dertil hørende vejledning nr. 99 om særlig støtte til børn og unge og deres familier Lov om social service 10 stk. 4 og 112 om hjælpemidler med den tilhørende vejledning nr. 6 til Serviceloven Lov om specialundervisning for voksne Unge som har færdiggjort folkeskolen og som har en varig øjenlidelse med en synsstyrke der er mindre end 6/18 eller et synsfelt der svarer hertil. Henvisning/henvendelse Fra den unge Den unges pårørende Øjenlæger Kommunalt ansatte i berøring med den unge - At den unge på trods af sin alvorlige synsnedsættelse får 24

25 Indhold mulighed for at leve og at udvikle sig så normalt som muligt og i overensstemmelse sine faglige, personlige og sociale potentialer Synskonsulentens tilbud til den unge omfatter: Information til den unge om øjensygdommen, synsevne og konsekvenser heraf. Rådgivning om den unges synsformåen og evne til at bruge sit restsyn og sine andre sanser i forskellige situationer Rådgive om behov for specialoptikerbesøg og øjenlægeundersøgelse (praktiserende øjenlæge, øjenlæge på OUH og øjenlæge og optiker på Statens Øjenklinik.) Rådgivning om indretning af det fysiske miljø i hjemmet herunder lysforhold, belysning indretning og brug af kontraster Rådgivning om brug af optik og optikunderstøttende hjælpemidler Undervisning i at færdes. Mobilityundervisning herunder ledsageteknik til den unge og til andre relevante personer Undervisning i ADL f.eks. hygiejne og madlavning Undervisning i brugen af stærk optik Rådgivning, instruktion og undervisning i brug af hjælpemidler f.eks. lydbogsafspillere, notatapparater etc. Synsafdelingens specialoptikere vil i samarbejde med synskonsulenten af prøve specialoptik, instruere i brugen af optik og følge op på dette. Foruden briller og kontaktlinser kan der f.eks. være tale om lup, lupbriller, kikkerter, filterbriller samt optikunderstøttende lys og læseplader, og elektroniske forstørrelsesapparater. Synskonsulenten vil i samarbejde med Synsafdelingens itkonsulenter afprøve relevante it-hjælpemidler, f.eks. forstørrelsesprogrammer, skærmlæseprogrammer, talesyntese, elektroniske punktmaskiner, skærmlæseprogram og forstørrelsesprogram til mobiltelefoner etc. Synsafdelingen installerer og udleverer relevante ithjælpemidler. Synskonsulenten og it-konsulenten vil instruere og undervise den unge i brugen af hjælpemidlerne. Der ydes efterfølgende hotlinefunktion på de udleverede hjælpemidler. Synskonsulentens tilbud til kommunen: Specialrådgivning ydes til kommunens fagprofessionelle om den unges øjenlidelse og synsstyrke og konsekvenserne heraf i forhold til kommunikation og almindeligt 25

26 dagligt liv. Rådgivning om den unges behov for hjælpemidler, ledsageordninger etc. 1 måned Mindre hvis der er tale om akutte situationer for den unge, f.eks. mobilityruter i forbindelse med flytning og hjælp i forbindelse med pludseligt tab af syn. CRS har indgået kontrakt med SU-styrelsen om levering af specialpædagogisk støtte til unge i ungdomsuddannelserne i henhold til Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (Bekendtgørelse nr af 13.december 2006). Synskonsulenten koordinerer støtten der bliver givet i forbindelse med uddannelsen og fritidslivet. S13 Specialrådgivning, afprøvning og levering af svagsynsoptik til mennesker der har en varig øjenlidelse: Lov om social service 10 stk. 4 om rådgivningsforpligtigelse i forbindelse med valg af hjælpemidler og 112 om hjælpemidler og den dertil hørende bekendtgørelse nr stk. 1 og 23 om befordringsgodtgørelse i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler Personer i alle aldre der lider af en varig øjensygdom og som ser dårligere end 6/18 målt på bedste øje med bedste optik eller som har synsfeltindskrænkninger, der svarer hertil. Henvisning/henvendelse Borgere, pårørende, øjenlæger, optikere kommunale medarbejdere etc. Indhold - At mindske følgerne af en alvorlig synsnedsættelse, så borgeren kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt En svagsynsafprøvning kan indeholde: Synsprøve og vejledning om specialoptiske - og optikunderstøttende muligheder. Habituel optik Refraktionsmåling Synsstyrke målt på venstre og højre øje samt den binokulære synsstyrke på afstand og på nær Kontrast og farvesyn Synsfelt Afprøvning af svagsynshjælpemidler indeholder råd og vejledning og evt. afprøvning af relevant optik til Læsning skrivning Mobilt brug til indkøb og opslag Orientering og TV Hobbyer Der kan være tale om lup, lyslupper, lupbriller, kikkerter, natkikkerter, kikkertbrille, filterbriller, optikunderstøttende lys, optikunderstøttende læseplader, elektroniske forstørrelsesapparater - bærbare og stationære 26

27 Hvor CCTV'er m.m. Instruktion i brugen af optik Udlevering og geninstruktion i brugen af optik Depotfunktion Udlånsseddel til borgeren Rapport til kommunen og det bedst - og billigste egnede optik Månedlig rapportering og opgørelse til kommunen om borgere, der har fået tildelt optik Synsafdelingen følger op på den udleverede optik, så det sikres at optikken anvendes. Synsafdelingen administrerer kørselsgodtgørelse efter gældende regler i forbindelse med afprøvning og udlevering af svagsynsoptik 1-2 måneder Synsprøven og afprøvning samt udlevering af optikken vil i mange tilfælde foregå hos de svagsynsoptikere som Synsafdelingen har indgået leverandøraftale med. I særlige komplicerede tilfælde vil afprøvning og udlevering af specialoptik ske ved Synsafdelingens egne specialuddannede optikere. S14 Specialrådgivning og levering af optik til mennesker med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser: Lov om social service 10 stk. 4 om rådgivning i forbindelse 27

28 med valg hjælpemidler 112 om hjælpemidler den dertil hørende bekendtgørelse nr stk. 1 og dennes diagnoseliste i bilag 2 samt 23 om befordringsgodtgørelse Personer der lider af en varig øjensygdom og som har en øjenlidelse der er beskrevet i diagnoselisten Jvf. lovgrundlaget Henvisning/henvendelse Borgeren, øjenlæger, optikere og kommunale medarbejdere At borgeren opnår en så optimal synsevne som muligt med den bedst egnede og billigste optik Indhold Synsprøve og vejledning om specialoptiske - og optikunderstøttende muligheder. Afprøvning af optik, eksempelvis specialfremstillede briller, prismebriller, ptosebriller, filterbriller og kontaktlinser Tilpasning af optikken Instruktion i brugen af optik Udlevering med geninstruktion. I tilfælde af kontaktlinsebrug er der løbende kontrolbesøg ved optikeren. Synsprøven består af en udmåling af synsstyrken på afstand og på læseafstand - målt monokulært på højre og venstre øje samt binokulært. Udlånsseddel til borgeren Rapport til kommunen om resultat af udredning/afprøvning. Månedlig rapportering og opgørelse til kommunen Synsafdelingen følger op på den udleverede optik, så det sikres at optikken anvendes. Hvor Synsafdelingen administrerer befordringsgodtgørelse efter gældende regler i forbindelse med afprøvning og udlevering af medicinsk- optisk defineret optik. 1-2 måneder Synsprøven og afprøvning samt udlevering af optikken vil i mange tilfælde foregå hos de optikere som Synsafdelingen har indgået leverandøraftale med. I særlig komplicerede tilfælde vil afprøvning og udlevering af specialoptik ske ved Synsafdelingens egne specialuddannede optikere. 28

29 S15 Specialrådgivning om og levering af øjenproteser: Lov om social service 10 stk. 4 om rådgivning i forbindelse med valg hjælpemidler, 112 om hjælpemidler og den dertil hørende bekendtgørelse nr stk. 1 og dennes diagnoseliste i bilag 2 stk. 5, samt 23 om befordringsgodtgørelse Personer der på grund af øjensygdomme eller ulykker har mistet et øje eller personer der på grund af skæmmende øjenlidelse har brug for øjenproteser Henvisning/henvendelse Odense Universitetshospital, borgeren, øjenlægen eller protese-mageren Indhold Rådgivning om valg af protesemateriale, hygiejne, sundhedstilstand isætning, udtagning oppolering og udskiftning Afprøvning, fremstilling, justering og udlevering af proteser 29

30 Henvisning til protesemager Orientering om interessegruppe for borgere, der bærer øjenprotese Samarbejde med øjenafdelingen ved Odense Universitetshospital vedrørende øjenproteser Hvor Synsafdelingen administrerer befordringsgodtgørelse efter gældende regler i forbindelse med afprøvning og udlevering af medicinsk-optisk defineret optik. Månedlig rapportering og opgørelse til kommunen om borgere, der har fået tildelt øjenproteser. Synsafdelingen administrerer befordringsgodtgørelse efter gældende regler i forbindelse med afprøvning og udlevering af medicinsk-optisk defineret optik. Ingen ventetid Akrylproteser er dyrere end glasproteser, men kan poleres op og har en holdbarhed på ca. 5 år. Glasproteser skal skiftes ca. hvert andet år. Ikke alle menneske kan bruge akrylproteser. Synsafdelingen har et tæt samarbejde med såvel glasprotesemager som akrylprotesemager, som begge benytter Synsafdelingens lokaler i forbindelse med afprøvning, justering og udlevering. 30

31 S16 Afprøvning, instruktion og levering af informationsteknologiske hjælpemidler til blinde og svagsynede: Henvisning/henvendelse Indhold Lov om social service 12 om specialrådgivning Lov om social service 10 stk. 4 og 112 om hjælpemidler Borgere, der har en alvorlig varig øjenlidelse og har en væsentlig kommunikationsnedsættelse. Borgeren og kommunale medarbejdere m.fl. At afhjælpe eller mindske følgerne af en alvorlig syns- og kommunikationsnedsættelse, så det bliver muligt for borgeren at leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker. IT -konsulentens tilbud til borgeren omfatter: Udredning af kommunikationsbehov og kompensationsmuligheder i forhold til at borgeren sikres det bedst og billigst egnede udstyr Udredning og vurdering af det kompenserende udstyr med henblik på opgradering og udskiftning Afprøvning og instruktion i it-udstyr Rådgivning om hensigtsmæssig arbejdspladsindretning Specialopsætning af styresystemer og installering af kompenserende programmer valgt ud fra en individuel afprøvning og vurdering Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Rapport til kommunen om resultat af udredning og afprøvning Levering, opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Evt. instruktion af pårørende Udredning af behov for kompenserende undervisning i brugen af udstyret. Hotline og support rettet mod de kompenserende programmer 31

32 Hvor Opfølgning af de udlånte kommunikationshjælpemidler Reparation og opgradering af det leverede udstyr Indkøb og aftestning af it-udstyr og programmer så de kan anvendes af blinde og svagsynede Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til nyt itudstyr og til nye programmer Depotfunktion 1-3 måneder 32

33 S17 Sagsforberedelse og administration af småhjælpemidler til blinde og svagsynede: 112 og 113 i Lov om social service Personer i alle aldre der lider af en varig øjensygdom og som ser mindre end 6/18 målt på bedste øje med bedste optik eller som har synsfeltindskrænkninger, der svarer hertil. Henvisning/henvendelse Borgere, pårørende, øjenlæger, optikere, kommunale medarbejdere etc. At skabe en hurtig, sammenhængende og gennemskuelig sagsbehandling for borgeren. Indhold Indhentning af lægelige og optiske oplysninger Individuel afprøvning af hjælpemidlet Rapportskrivning til kommunen om hjælpemidlets egnethed til at kompensere for synsnedsættelsen Foreløbig udlånsseddel Administration af hjælpemidlerne (indkøb, service, lagerstyring) Hjemtagning af hjælpemidlerne Klargøring til genudlån Månedlig rapportering til kommunen om borgere, der har fået hjælpemidler udlånt. Samarbejdsmøde med kommunen om niveau og betingelser for udlån og bevilling. Det drejer sig om følgende hjælpemidler: Belysning, lydbogsafspillere, ure, hvide stokke, elektroniske mobilityhjælpemidler, talende vægt, farvetestere, lysmeldere, digital voicerecorder, skæreredskaber, punktmaskiner, etikettelæsere, talende kropstermometer. 1-2 måneder CRS-Syn varetager i forvejen administration og genudlån af særlige synshjælpemidler. Det forventes, at der samlet set kan spares ressourcer for kommunen, og at borgeren vil opleve en samlet ydelse. S18 Borgere med synsnedsættelse der er eller skal i forbindelse med arbejdsmarkedet: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76, 100 Lov om kompensation til handicappede i erhverv Henvisning/henvendel se Borgere som har en alvorlig synsnedsættelse og som er eller skal på arbejdsmarkedet på ordinære - eller særlige vilkår Jobcentre, borgere, OUH,arbejdspladser, Dansk Blindesamfund etc. 33

34 Indhold Ventetid At støtte borgere med synshandicap i at fastholde, vende tilbage til eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. At bibringe arbejdsgivere, jobkonsulenter, kommunale sagsbehandlere, revalideringsinstitutioner viden om borgerens praktiske synsformåen. At medvirke til afklaring af behov for støtteforanstaltninger herunder behov for arbejdsredskaber. Indsatsområder, som kan indgå i udredningen Vejledning om arbejdsrelaterede problemstillinger Udredning af behov for særlige arbejdsredskaber. Afprøvning og udlån af særlige arbejdsredskaber til afprøvning på arbejdspladsen. Installering, opfølgning og hotline-service på hjælpemidlerne. Rådgivning om arbejdets tilrettelæggelse Rådgivning om arbejdspladsindretning, herunder belysning og lysforhold. Besøg på arbejdspladsen med efterfølgende rapport om indretning og belysning Rådgivning om behov for anden støtte. Udarbejdelse af rapport med konkrete forslag til videre foranstaltning. Rådgivning og vejledning om synsnedsættelsen til borgeren, jobkonsulenter og sagsbehandlere. Rådgivning/vejledning på arbejdspladsen til arbejdsgivere og kolleger om synshandicap og særlige individuelle behov som følge af synshandicappet. Skriftlig rapport til jobcenteret. Indkøb, udlevering, instruktion i brugen af de særlige arbejdsredskaber. Administration af - og depot for de særlige arbejdsredskaber Indkøb, lagerstyring hjemtagning og klargøring til genudlån Iværksættelse inden for 14 dage Teamet består af specialoptiker, it-konsulent med erfaring indenfor synskompenserende arbejdsredskaber indenfor itområdet samt erfaren synskonsulent. Hvis jobcenteret ønsker levering, installering og hotline-service på hjælpemidler udfærdiges der særlig rapport. 34

35 S17 Voksne med syns- og hjerneskade: Lov om social service 12 om specialrådgivning Lov om social service 10 stk. 4 og om hjælpemidler Lov om specialundervisning for voksne (Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne, Bek. Nr. 378 af 28/04/2006). Borgere, der har haft apopleksi med synsfeltdefekter til følge. Fagpersoner, der er i berøring med borgere, der har apopleksi og som har behov for rådgivning og vejledning om syns-hjerneskade. Henvisning/henvendelse Borgeren, pårørende, øjenlæger, optikere og kommunale medarbejdere m.fl. at afhjælpe eller mindske følgerne af en alvorlig synshjerneskade, så borgeren kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt. Rådgivning og vejledning Vurdering af behov for undervisning Umiddelbar afhjælpning af borgerens behov Indhold Udredning og afdækning af den synsrelaterede funktionsnedsættelse Rådgivning og vejledning om at leve med det forringede syn i kombination med hjerneskade. Konsekvenserne i dagligdagen muligheder og begrænsninger. Udmåling og udredning af behov for optik ved synsafdelingens specialoptikere f. eks. Prismebriller og filterbriller Rådgivning om det fysiske miljø herunder lysforhold, belysning og brug af kontraster i hjemmet og 35

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Synsrådgivningen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Synsrådgivningen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Synsrådgivningen SYNSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET SYNSOMRÅDET Basisydelser - Abonnement S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Voksne med erhvervet syns- og høreskade...

Læs mere

Ydelseskatalog Synsrådgivningen, CKV Odense. Synsrådgivningen

Ydelseskatalog Synsrådgivningen, CKV Odense. Synsrådgivningen Ydelseskatalog 2017 Synsrådgivningen, CKV Odense Synsrådgivningen SYNSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET SYNSOMRÅDET Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Notat vedrørende kontrakt 2013 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)

Notat vedrørende kontrakt 2013 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Region Syddanmark 27. april 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Notat vedrørende kontrakt 2013 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) 1. Indledning.

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 2 Voksne med synsvanskeligheder... 3 Tilgængelighed er stadig et problem... 3 Målgruppen... 3 Værd at vide om synsområdet... 4 Særlige indsatsområder... 4 Synsteamet... 5 Samarbejdsparter... 5 Udredninger...

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Region Syddanmark 1. maj 2013. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. 1. Indledning.

Region Syddanmark 1. maj 2013. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. 1. Indledning. Region Syddanmark 1. maj 2013 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Notat vedrørende kontrakt 2014 mellem de fynske kommuner og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi/Center for Rehabilitering

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Region Syddanmark 21. maj 2013. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. 1. Indledning.

Region Syddanmark 21. maj 2013. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. 1. Indledning. Region Syddanmark 21. maj 2013 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Nyt notat vedrørende kontrakt 2014 mellem de fynske kommuner og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi/Center for Rehabilitering

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet Mål og organisation Sigtemål Borgerens behov afhjælpes bedst og billigst og hurtigst muligt: Tid er også en del af den brugeroplevede kvalitet Udgangspunktet for indsatsen er det behov, som borgeren beder

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Synsafdelingens kurser

Synsafdelingens kurser Synsafdelingens kurser 2 Kursusbeskrivelser: ipad - Begyndere Med udgangspunkt i borgerens erfaringer og kompetencer, gennemgås ipad ens muligheder for forstørrelse, oplæsning, kompenserende opsætninger

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere Borgere med synsproblemer - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere NOTER Borgere med synsproblemer Mange erhvervsaktive borgere med nedsat syn, oplever vanskeligheder ved at håndtere deres

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere