Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?"

Transkript

1 af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe lidt på vej, når nu den alvorlige realitet har meldt sig. Øjenlægen Nogle øjensygdomme skal behandles med medicin, andre kræver en operation og nogle lader sig ikke behandle. Gå først til øjenlægen for at få dette afklaret. optikeren Ofte er der behov for briller eller kontaktlinser. Drejer det sig om visse øjensygdomme, svagsynsoptik eller øjenproteser, er der ingen brugerbetaling. Synskonsulenten Når synet på trods af den bedste øjenlægelige og optiske behandling svigter så meget, at man ikke længere kan alt det, som man plejer at kunne, er der mulighed for at lære at gøre det meste af det igen. Blot på en ny måde, som kan læres. Det kan være læsning med særligt forstørrelsesudstyr, færdsel uden brug af synet og meget, meget mere. Udvalget af synshjælpemidler er stort: Lige fra små, praktiske ting, der kan være 4

2 til stor hjælp i det daglige, til avancerede computerbaserede hjælpemidler, der kan hjælpe den helt blinde med skrivning og læsning. Synscentral/Synsrådgivning Her vurderer øjenlæge, optiker og synskonsulent i hvert enkelt tilfælde, og sammen med brugeren, hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler, der kan være aktuelle. I særlige tilfælde vil udmåling af specialoptik blive tilbudt her, i andre tilfælde vil der blive henvist til de optikere, hvormed kommune/synscentral/ synsrådgivning har indgået en samarbejdsaftale. Man har ret til at vælge sin egen optiker, men må selv betale merudgiften, såfremt det er dyrere end kommunens aftale. Hjælpemidler udleveres, og undervisning, rådgivning og vejledning iværksættes. Disse tilbud har hidtil være samlet på - og udgået fra - amtets synsrådgivning/synscentral. 5

3 Nedlæggelse af amterne betyder ikke nedlæggelse af synscentraler/synsrådgivninger. De tilbud, blinde og svagsynede hidtil har modtaget herfra, har de fortsat ret til at modtage fra kommunerne, der i dag har myndighedsansvaret for disse områder. Selv store kommuner kan ikke have bæredygtighed til at oprette den fornødne ekspertise på dette område. Derfor ser vi i dag, at flere kommuner går sammen om at videreføre disse institutioner. Hvor dette ikke sker, er det regionen, som stiller institutionernes tilbud til rådighed for kommunerne. Borgerens rettigheder Borgeren har ret til serviceinformation, hvilket bl.a. betyder, at kommunen skal fastsætte svarfrister for de enkelte ydelser (ansøgninger). Klageadgang: Afgørelser kan indbringes for Det sociale Nævn. Serviceloven Serviceloven lægger vægt på vurdering af selve funktionsnedsættelsen, således at det er graden heraf og ikke den lægelige diagnose, der vil være afgørende for berettigelsen til de særlige handicapkompenserende ydelser. Personer med nedsat funktionsevne skal i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne, dels ved at gøre samfundets tilbud tilgængelige for dem og dels ved at stille forskellige særlige ydelser til rådighed. Hjælpemidler og forbrugsgoder Serviceloven 112 Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Kommunen skal rådgive om alle relevante tilbud, som kan komme i anvendelse. Kommunen yder støtte til optiske synshjælpemidler og særlige informationstekniske hjælpemidler. Og her er der tydelige bestemmelser for, hvilke synshjælpemidler, der kan bevilges. Briller/svagsynsoptik og optikunderstøttende hjælpemidler Varigt synshandicap (svagsynsoptik) Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 eller derunder. Dette betyder, at hvad det normale øje netop kan skelne i 18 meters afstand, kan den synshandicappede ikke skelne (med sit bedste øje og evt. med brille) på en afstand større end 6 meter. Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning. Det drejer sig om lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptrier (D) eller som x (gange). Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke

4 er mindst 4 dioptrier, kan der ydes tilskud til læsebrille. CCTV ( closed circuit TV ) er et læseapparat, hvor en tekst kan forstørres op på en TV-skærm. Dette apparat kan bevilges til personer, der ikke på anden måde kan opnå et læsesyn med specialoptik. Optikunderstøttende hjælpemidler. Succes en for læsning med svagsynsoptik er ofte afhængig af optikunderstøttende hjælpemidler. Således kan optik, lys og fikseret læseafstand udgøre én integreret hjælpemiddelløsning uden brugerbetaling. Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse (Serviceloven 112). Denne tilstand medfører, at kommunen er ansvarlig for tildeling af briller og kontaktlinser. Det drejer sig om: 1. Uregelmæssig hornhinde ved fx keratokonus, hornhindear m.v. 2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme samt følgevirkninger fx efter operation 3. Løs øjenlinse, følger efter operation i barnealderen for grå stær 4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden eller kronisk hornhindesår 5. Stærkt skæmmende øjenlidelser (proteser). 6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion 7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved f.eks. retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes og macula degeneration. 8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser 9. Børn og unge registreret ved Statens Øjenklinik 10. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling af Statens Øjenklinik Vedr. pkt. 8: Det drejer sig om personer med ekstrem nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl. Den styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser ligger omkr. +/ dioptrier i højest brydende snit eller 5-6 dioptrier i cylinderværdi, men afhængig af den teknologiske udvikling. Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens 112 til briller eller kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs., hvis behovet alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Bemærk! Kontaktlinser og briller efter operation for grå stær ydes til alle uanset alder, såfremt operationen er sket før det 18. år. Selv om visus er 6/18 eller derunder, ydes der ikke tilskud til afstandsbrille, men kun til læsebrille, hvor additionen er +4 eller derover. Ved en bifokal løsning med addition på +4 eller derover, betales glassene fuldt ud. Der ydes endvidere brilletilskud til børn under 10 år, når brillestyrken er større end + 7 dioptrier. IT-hjælpemidler Kommunen er ansvarlig for tildeling af hjælp til særlige informationstekniske hjælpemidler, der kan afhjælpe kommunikationshandicap samt computerbaserede kommunikations-hjælpemidler, herunder specialprogrammer og andet særligt tilbehør til PC. Ved særlige IThjælpemidler forstås avancerede kommunikationshjælpemidler, hvortil kræves

5 en høj grad af ekspertise for at kunne vurdere, hvilken løsning, der er den mest hensigtsmæssige for brugeren. Fx braillecomputere, skærmlæsere til syntetisk tale, forstørrelsesprogrammer m.v Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1 er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Forbrugsgoder Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Hvis der i den enkelte ydelsessituation er behov for mere end ét forbrugsgode, lægges den samlede udgift til grund. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Eksempel 1: Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx almindelige båndoptagere. Her kan der ikke ydes støtte til almindelige båndoptagere til blinde, der fx har behov for afspilning af lydbøger eller lydbreve. Er der derimod behov for en særlig båndoptager med hjælpeinstallationer for synshandicappede, kan ansøgning behandles i henhold til 113. Eksempel 2: En synshandicappet person, der har behov for et informationsteknologisk hjælpemiddel, fordi det i væsentlig grad kan afhjælpe et manglende kommunikationsbehov, kan ved tildeling heraf få kompensation for den nedsatte funktionsevne. I sådanne tilfælde er der ikke egenbetaling af computer til blinde og svagsynede. Andre oplysninger Boligindretning ( 116) Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den enkelte (ikke istandsættelse). Dette kan eksempelvis være særlig køkkenbelysning for en svagsynet person. Afgrænsning til anden lovgivnng Der findes i lovgivningen andre regler om ydelse af hjælpemidler inden for følgende områder: -sygehussektoren -hjemmesygeplejen -undervisningssektoren -anden lovgivning i øvrigt Kun hvor det ansøgte hjælpemiddel ikke kan henføres til disse bestemmelser, behandles ansøgningen efter reglen i den sociale lovgivning. Det nye Danmarkskort I skrivende stund den 11. februar 2007 er strukturreformen desværre endnu ikke faldet på plads. Der er eksempelvis fortsat forvirring om, hvorvidt blinde og svagsynede i visse af de tidligere kommuner, nu som dele af nye kommuner, skal betjenes fra den ene eller den anden synsrådgivning, ligesom der er problemer med budgetter og kommunikation. Sådanne forhold vil naturligvis falde på plads. Øjenforeningen Værn om Synet har udgivet publikationer, bl.a. om svagsynsoptik. Oversigt over disse og meget mere findes på foreningens hjemmeside:

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap.

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Indledning Vejledningen er retningsgivende og anbefales som støtte til optikere med henblik på at foretage en forsvarlig svagsynsundersøgelse

Læs mere

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Afsnit 1 Indledning... 4 1.1 Lige muligheder for handicappede... 4 1.2 Principper og holdninger

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere