Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads..."

Transkript

1

2 B 2 Voksne med synsvanskeligheder... 3 Tilgængelighed er stadig et problem... 3 Målgruppen... 3 Værd at vide om synsområdet... 4 Særlige indsatsområder... 4 Synsteamet... 5 Samarbejdsparter... 5 Udredninger... 5 Specialoptiske ydelser og svagsynsoptik /131/132 Special- og svagsynsoptik Kontaktlinser- løbende tilpasning af specialoptik /135.2 Levering via ekstern optiker special- og svagsynsoptik Levering via ekstern optiker med recept fra Kommunikationscentret Øjenproteser Specialoptik fra Kennedy Centrets Øjenklinik Specialrådgivning og hjælpemidler Sammenhængende indsats til borgere, som tidligere har været visiteret til specialrådgivning: udredning, specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Instruktion i brugen af bevilgede hjælpemidler Specialopsætning af synskompenserende IT-udstyr Supportaftaler pulje på 8 timers assistance Belysning som hjælpemiddel til borgere med synshandicap /232 Svagsynede, stærkt svagsynede og blinde unge med behov for rådgivningsforløb Synshandicap og psykisk udviklingshæmning Unge med synsvanskeligheder og psykisk udviklingshæmning i STU-forløb Kombinerede funktionsnedsættelser Specialrådgivning og arbejdsredskaber Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads Specialrådgivning og specialpædagogisk støtte til uddannelsessøgende Kompenserende specialundervisning for voksne med synsnedsættelser Sammenhængende indsats til borgere, Undervisning i brug af synskompenserende informationsteknologi: /263 Specialundervisning i synskompenserende teknikker og strategier, fx ADL Undervisning i orientering og mobility Synsvanskeligheder i forbindelse med hjerneskade/hjernerystelse... 43

3 3 Voksne med synsvanskeligheder Tilgængelighed er stadig et problem Borgere med alvorlige synsnedsættelser vil på lige fod med andre gerne kunne klare sig selvstændigt med nem-id for at komme i kontakt med det offentlige, med banken og for at klare indkøb. De vil gerne kunne udveksle mails med familie og venner, og de vil gerne benytte sig af nyhedssites m.v. For nogle år siden var der store forventninger om lettere adgang til visuel og skriftlig information og kommunikation for borgere med alvorlige synsnedsættelser pga. den teknologiske udvikling. I dag er mange computere, smartphones og tablets født med funktioner og faciliteter, fx talesyntese og forstørrelse, som er med til at gøre dem mere tilgængelige for borgere med synsvanskeligheder. Men samtidig med denne udvikling har de grafiske brugerflader udviklet sig på en måde, som ofte gør dem uoverskuelige for brugere, som er afhængige af forstørrelse (ser kun et lille udsnit af skærmbilledet ad gangen) eller af talesyntese (kan kun søge sekventielt). Det gælder fx offentlige hjemmesider, hvor borgere skal hente information og hjælp, bankernes hjemmesider, hvor den private økonomi skal styres, og på forretningers hjemmesider, hvor alt kan købes. Derfor kræver det en større indsats af borgere med alvorlige synsnedsættelser at lære at bruge tilgængelighedsfunktionerne eller de egentlige hjælpemiddelprogrammer, og det gælder også borgere med forudsætningerne på plads. På Kommunikationscentret er der altid fokus på, at borgerne skal kompenseres med det, som virker for dem. Nogle borgere vil med fordel kunne benytte sig af de nyeste muligheder på tablets, men vores største målgruppe, som ofte er ældre mennesker, vil fortsat have behov for egentlige hjælpemiddelprogrammer. På Kommunikationscentret arbejder vi med at tilrettelægge teknologiske afprøvnings- og undervisningsforløb for borgerne, som dermed får prøvet mulighederne af og får lært at bruge udstyret, samtidig med, at vi sikrer et økonomisk forsvarligt niveau. Borgere med alvorlige synsnedsættelser vil samtidig have brug for de rene optiske forstørrelsesløsninger som fx CCTV for at kunne orientere sig og bevare et vist overblik, og for at kunne se alt det, som ikke kan scannes ind og forstørres via en computer. Målgruppen Synsteamets målgruppe er meget varieret og spænder over: Borgere med svagt syn. I lovgivningen er der fastsat objektive kriterier for kompensation i forhold til de optiske hjælpemidler: synsevnen (visus) skal være nedsat til 1/3 af normalt syn eller dårligere på bedste øje for at der kan bevilges kompenserende hjælpemidler m.v. Borgere med alvorligt reduceret synsfunktion og behov for kompenserende synshjælpemidler og teknikker for at opnå selvhjulpenhed. Borgere med behov for specialoptiske løsninger. I lovbekendtgørelsen om støtte til hjælpemidler, bilag 2, er de eksakte øjensygdomme/specialoptiske løsninger, der er omfattet, nævnt. Borgere med alvorlige synsvanskeligheder som følge af en hjerneskade. Borgere med alvorlige problemer med det optomotoriske system som følge af hjernerystelse.

4 4 Borgere med synsnedsættelse som følge af neurologiske sygdomme, fx multipel sklerose. Der indhentes aktuelle øjenlægeoplysninger, som sikrer, at borgeren hører til målgruppen. Værd at vide om synsområdet En synsnedsættelse er en alvorlig funktionsnedsættelse, som på gennemgribende vis påvirker dagligdagen både i hjemmet, i sociale sammenhænge, på arbejdspladsen, i uddannelses- og erhvervsvalg samt på det socialpsykologiske niveau. Ikke at kunne se tydeligt betyder vanskeligheder med at: afkode/aflæse og kontrollere omgivelserne, andres kropssprog, et selskabs placering, maden på tallerkenen, madvarers kvalitet m.v. læse/læse på en skærm, spise, se TV, gøre rent, varetage personlig hygiejne m.v. færdes, især udendørs uden assistance. deltage i sociale aktiviteter. Kommunikationscentret tilrettelægger tilbuddene ud fra princippet om nødvendig kompensation - startende med: 1. at borgeren får mest hensigtsmæssig udnyttelse af sit restsyn med den rigtige optiske korrektion, ofte i kombination med optikunderstøttende hjælpemidler, belysning, m.v. Det er afgørende, at borgeren lærer at anvende optik og eventuelle understøttende hjælpemidler rigtigt, 2. yderligere kompensation for nødvendige funktioner som fx læsning af trykt eller elektronisk tekst, egenomsorg, brug af mobiltelefon/telefon, færden, madlavning og spisning. Et konkret mål med vores ydelser er at øge borgerens egne handlekompetencer i det daglige liv. Der er megen fokus på, at de færdigheder og strategier, som borgeren tilegner sig, skal kunne overføres til og anvendes i dagligdagen (transfer). Til dette formål kan det være relevant at inddrage borgerens netværk samt øvrige ressourcepersoner i borgerens dagligdag for at sikre en fælles styrket indsats og dermed øge borgerens handlemuligheder og livskvalitet. Særlige indsatsområder Da hovedparten af borgerne i målgruppen er ældre borgere, har mange borgere flere funktionsnedsættelser, hyppigst en kombination af syns- og hørenedsættelser. For at tilgodese disse borgeres vanskeligheder inddrages specialviden fra både syns- og høreområdet afhængig af borgerens behov. Der er i de senere år kommet fokus på, at mere end 60 procent af alle borgere med hjerneskader også har synsvanskeligheder, der påvirker deres dagligdag. Kommunikationscentret har derfor udviklet et tværfagligt tilbud til borgere med både hjerneskade og synsvanskeligheder. Tilbuddet omfatter bl.a. udredning af synsvanskelighederne og træning med programmer på PC er ved hemianopsi og neglect. I 2017 har vi fokus på, hvilken betydning demens har for borgere med alvorlige sansetab, og hvordan specialrådgivning og specialundervisning kan tilrettelægges, så borgere alligevel kan opnå en vis kompensation i forhold til deres samlede funktionsevne.

5 5 Synsteamet Kommunikationscentrets tværfaglige voksen-synsteam består af specialuddannede synskonsulenter, IKT-konsulenter, specialoptikere, neuropyskolog og IT-supporter. Teamet dækker flere subspecialer. Synsteamet samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams, som inddrages efter behov. Samarbejdsparter Kommunikationscentrets synskonsulenter samarbejder med kommunernes hjælpemiddelafdelinger, specialundervisningsafdelinger og handicaprådgivninger, hospitalernes øjenklinikker, de privatpraktiserende øjenlæger, Kennedy-centrets Øjenklinik, svagsynsoptikere, Dansk Blindesamfunds konsulenter, Instituttet for Blinde og Svagsynede og hjælpemiddelleverandører m.fl. Udredninger Omfanget af en udredning er afhængig af funktionsnedsættelsens kompleksitet og borgerens livssituation m.v. Udredninger Omfang Pris Udredning 1 2,5 timer 2.245,- Udredning 2 4, 5 timer 4.041,- Udredning 3 5,75 timer 5.164,- Udredning 4 7,5 timer 6.286,- Udredning 5 9 timer 8.082,- Udredning 6 12,5 timer ,- En udredning af kompensationsbehov ved synsnedsættelse kan omfatte: Indhentning af øjenlægelige oplysninger samt andre relevante medicinske oplysninger. Undersøgelse af borgerens funktionelle syn synsundersøgelse. Afdækning af behov for optiske hjælpemidler, afprøvning, vurdering af relevans. Interview med borgeren og netværkspersoner. Udredende hjemmebesøg, kompensationsbehov i forhold til selvhjulpenhed. Kontakt til kommunens specialrådgivnings- og hjælpemiddelteam samt koordinering med andre fagpersoner. Oplæg til foranstaltning til kommunen. De konkrete forhold i hjemmet er vigtige for at kunne afklare, hvilken indsats, der skal til. Er der udelukkende behov for enkelte basale hjælpemidler, afsluttes forløbet med udredningen.

6 6 Specialoptiske ydelser og svagsynsoptik Kommunikationscentret har gennem mange år haft ansvar for sagsbehandling af ansøgninger om optik til borgere med medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser og svagsyn. De øjenlidelser, som kategoriseres som medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser, fremgår af Socialministeriets hjælpemiddelbekendtgørelse, bilag 2*. Der er tale om øjenlidelser, der kræver helt særlig optik, som specialuddannede optikere kan udmåle og tilpasse. Kommunikationscentret har derfor specialoptikere ansat og har desuden indgået leverandøraftaler med Danmarks Erhvervsoptik, som repræsenterer de private praktiserende specialoptikere. Det overordnede formål at sikre, at borgerne får udleveret den korrekte og brugbare optik til den billigst mulige pris. Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder således at stille sin specialoptiske viden til rådighed og varetage en faglig vurdering af borgernes optiske kompensationsbehov og kompensationsmuligheder på kommunens vegne. * Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. 15, stk. 1 1) Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx. keratokonus, hornhindear m.v. 2) Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. 3) Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki). 4) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår. 5) Stærkt skæmmende øjenlidelser. 6) Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. 7) Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier. 8) Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. 9) Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret. 10) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret. 11) Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder. 12) Hængende øjenlåg (ptose). 13) Hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år. 14) Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret.

7 7 130/131/132 Special- og svagsynsoptik Omfang og pris timer: kr timer: kr ,5 timer: kr Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens 15 stk. 1, bilag 2 (diagnoseliste jf. ovenfor) eller borgere med varig synsnedsættelse (jf. hjælpemiddelvejledningens definition, punkt 100, synsrest svarende til 1/3 af det normale syn eller behov for ADD. 4,0). Formål Undersøgelsen af det funktionelle syn skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. 1. Indhentning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger. 2. Synsundersøgelse, som kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrastfølsomhed, farvesyn, synsfeltscreening afstand og nær samt objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.). 3. Afprøvning af specialoptik, svagsynsoptik eller specialkontaktlinser: vurdere evt. tidligere optik samt kompensationsbehov for optiske løsninger. afprøve mulige optiske løsninger i forhold til de af borgeren beskrevne behov. udmåling af synsstyrke med optik på afstand og nær. endelig beregning af optik. 4. Afprøvning af svagsynsoptiske hjælpemidler omfatter: forstørrelse til nærarbejde, læsning mv., til orientering, fjernsyn m.v. samt til pc-skærm spektrale filterglas. opmærkning og fremstilling af ordineret optik. 5. Med afsæt i synsundersøgelse og optisk afprøvning rådgives borgeren om muligheder for kompensation ved hjælp af briller, kontaktlinser m.v. Derudover rådgives om understøttende hjælpemidler, fx anden optik og belysning. 6. Tilpasning, udlevering og kontrol af specialoptiske løsninger, fx prismebriller, briller med ekstreme styrker, ptosebriller, fugtkammerbriller, filterbriller (spektrale filtre, særligt invaliderende lysfølsomhed og kontrastfremmende glas), kikkertbrille eller lupbrille. 7. Udlevering og kontrol omfatter instruktion i håndtering og pleje af specialoptik, evt. kontrol og opfølgende vurdering af specialoptik.

8 8 Værd at vide Denne ydelsespakke indeholder hele det optiske forløb/undersøgelse af det funktionelle syn og kompensationsmuligheder: undersøgelse, afprøvning, tilpasning, udlevering og kontrol.

9 9 133 Kontaktlinser- løbende tilpasning af specialoptik Omfang og pris Timetakst kr. 898 Lovgrundlag Lov om social service 112, samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016, samt diagnose-listen i bilag 2, punkt 1. Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. og defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation. Formål Synsundersøgelse og tilpasning skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår bedst mulig synsfunktion. 1. Indhentning af oplysninger fra øjenlæge, egen optiker, interview med borger. 2. Synsafprøvning og tilpasning af speciallinser til uregelmæssig hornhinde og defekter i regnbuehinden: Undersøgelsen kan omfatte refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus, afstand og nær og kontrastfølsomhed samt fotografering og afstemning af korrekt farve på linsen. 3. Objektiv undersøgelse og screening af øjets okulære forhold og brydende medier (hornhinde, tårefilmvurdering m.m.). 4. Afprøvning af kontaktlinser: vurdering af evt. habituelle kontaktlinser. afprøvning af og vurdering af specialtilpassede kontaktlinser. vurdering af øjets okulære forhold med prøvelinser. ny måling af synsstyrke afstand og nær. beregning og bestilling af tilpassede kontaktlinser. 5. Udlevering og kontrol omfatter instruktion i håndtering og pleje af kontaktlinser, løbende kontrol og vurdering af kontaktlinser. Værd at vide Da forløbene for borgere med denne øjenlidelse har meget individuelle problemstillinger, søges individuelle puljer af timer til løbende tilpasning. Keratoconus betyder, at hornhinden ændrer sig og bliver spids. Der skal derfor specialfremstilles kontaktlinser, som kan udligne hornhindens form for at sikre, at borgeren kan se skarpt og med bedst mulig synstyrke. Defekter i regnbuehinden kan fremstå som helt manglende regnbuehinde eller huller. Dette kan medføre voldsom lysfølsomhed pga. manglende beskyttelse fra regnbuehinde eller lysspredning (fremkommer når lyset har flere indgange). Det kan afhjælpes med en specialfremstillet farvet kontaktlinse (ofte håndmalet) eller diafragmalinse/irislinse. Kontaktlinserne, inkl. prøvelinser, leveres til indkøbspriser. Prøvelinser returneres så vidt muligt til leverandør. Forløb, inkl. priser på kontaktlinser og optikerhonorar, vil fremgå af indstillingen til kommunen.

10 /135.2 Levering via ekstern optiker special- og svagsynsoptik Omfang og pris ,5 time: kr ,75 time: kr Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, som er omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens 15 stk. 1 bilag 2, jf. diagnoselisten ovenfor. Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn, svarende til WHOgrupperne A-C, med kompensationsbehov for særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje eller med behov for ADD 4, jf. hjælpemiddelvejledningens punkt 100. Formål Synsundersøgelsen og tilpasning af optik skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. Synsafprøvning samt rådgivning af borger foretages af private optikere, der er tilknyttet Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, med leverandøraftale. 1. Undersøgelsen kan omfatte øjets okulære forhold og brydende medier, habituel optik, refraktion (objektiv og subjektiv), binokulær status, visus afstand og nær, kontrast, synsfeltscreening afstand og nær samt farvesyn. 2. Afprøvning af special- og svagsynsoptiske hjælpemidler: forstørrelse til læsning, nærarbejde m.v. samt forstørrelse til orientering, fjernsyn m.v. spektrale filterglas. opmærkning og fremstilling af ordineret optik. 3. Udlevering og kontrol omfatter udlevering af optik inkl. justering og kontrol, kontrol af den udleverede optik i samarbejde med synskonsulent samt evt. henvisning til opfølgning ved synskonsulent. 4. Filterbriller: Afprøvning og tilpasning af spektrale filtre i forbindelse med nedsat kontrastsensitivitet hos svagsynede eller ved sygdomsbetinget lysfølsomhed.

11 11 Værd at vide Ved sagsbehandling af ansøgninger om svagsynsoptik vurderes det altid, om borgeren forventes at have behov for opfølgning i forhold til at anvende optikken korrekt. Brugen af svagsynsoptik adskiller sig væsentligt fra brugen af almindelig optik. Borgeren skal lære en ny læseteknik. Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik. Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik. Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationcentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Samtidig vurderes, hvorvidt væsentlighedskriteriet er opfyldt i forhold til den ansøgte optik.

12 Levering via ekstern optiker med recept fra Kommunikationscentret Omfang og pris Ydelsen indgår som en del af en anden ydelse. Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens 15 stk. 1, bilag 2, jf. diagnoselisten nedenfor. Borgere i alle aldersgrupper, som har et varigt og alvorligt nedsat syn svarende til WHOgrupperne A-C, der kan kompenseres ved særlig tilpasset svagsynsoptik. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (svarende til 1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje. Formål Kommunikationscentrets optikere foretager synsundersøgelse, samt udmåling af optik og udleverer recept til borger. Indsatsen skal sikre, at borgeren korrigeres optisk korrekt, så borgeren opnår mest hensigtsmæssig udnyttelse af synsfunktionen i forhold til borgerens kompensationsbehov. Ydelsen er en synsundersøgelse, borgeren medgives recept efter undersøgelsen. Tilpasning og kontrol af specialoptiske og svagsynsoptik-løsninger, fx: prismebriller briller med ekstreme styrker ptosebriller fugtkammerbriller lupbriller, kikkertbriller m.m. filterbriller (spektrale filtre ved særligt invaliderende lysfølsomhed). Værd at vide Ved særlige behov tilbydes specialundervisning i læsning med stærk optik. Svagsynsoptikken faktureres særskilt i henhold til leverandøraftalen med Dansk Erhvervsoptik. Alle sager, der varetages af private leverandører, vurderes af Kommunikationscentrets specialoptikere for dermed at garantere over for kommunen, at den ansøgte optik er korrekt i forhold til borgerens behov for kompensation. Derudover vurderes, hvorvidt det ansøgte opfylder væsentlighedskriteriet.

13 Øjenproteser Omfang og priser 1,3 time: kr Lovgrundlag Lov om social service 112, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har behov for øjenproteser. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren får den bedst egnede øjenprotese. Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder at varetage kommunernes opgave med vurdering af behov for øjenproteser: vurdering af behov for udskiftning af øjenprotese på baggrund af øjenlægelige udtalelser, samt borgerens og protesemagerens oplysninger. rådgivning vedr. protesetype til borger. kontrol/vurdering af status vedr. øjenproteser. henvisning af borgeren til protesemager ved behov for udskiftning. rådgivning til kommunen vedr. øjenproteser. samarbejde med øjenafdelinger/øjenlæger vedr. øjenproteser. Værd at vide Ved førstegangs proteser kommer henvendelsen oftest fra borgeren, henvist fra hospitalets øjenafdeling. Kommunikationscentret rådgiver borgere om valg af protesetype. Overordnet er der to typer øjenproteser: acryl- eller glasproteser. Tilpasningen og udleveringen af øjenproteser varetages af protesemagere. Selve øjenprotesen faktureres særskilt.

14 Specialoptik fra Kennedy Centrets Øjenklinik Omfang og pris 1,3 timer: kr Lovgrundlag Lov om social service 112 samt 15, stk. 3, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016 om hjælpemidler: Stk. 3. Hvis problemet ikke kan løses lokalt, kan briller og kontaktlinser, jf. stk. 1, samt andre optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til borgere med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap udleveres af Kennedy Centrets Øjenklinik efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler. Kennedy Centrets Øjenklinik giver efterfølgende kommunen meddelelse om udlevering. Målgruppe Borgere i alle aldersgrupper, der har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse og/eller har et varigt synshandicap og tilhører en af WHO-grupperne. Formål Indsatsen skal sikre, at den svagsynede borger korrigeres optisk, så borgeren kan anvende sit restsyn bedst muligt og anvende optikken korrekt. Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder: at yde en sammenhængende koordineret indsats til borgere med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser og/eller et varigt synshandicap at samarbejde med Kennedy Centrets Øjenklinik og varetage kommunernes opgave i forhold til øjenklinikken som led i synsrehabiliteringen, uanset borgerens alder. Ydelsen indeholder således løbende kontakt til Kennedy Centrets Øjenklinik, registrering af borgere med behov for specialoptik, vurdering af behov for specialoptik, nødvendig kontrol og opfølgning. Værd at vide Kennedy Centrets Øjenklinik varetager som landsdækkende institution udmåling, tilpasning og tildeling af specialoptik. Oftest vil borgere i Kennedy Centrets Øjenkliniks målgruppe få udmålt specialoptik i forbindelse med ny-diagnosticering af øjenlidelser, og efterfølgende vil borgerne blive henvist til specialoptikerne på Kommunikationscentret, Region Hovedstaden. Der er hyppigt tale om svagsynede borgere, både børn og voksne, som kan have behov for opfølgende specialrådgivning for at kunne anvende specialoptikken. Der kan desuden være behov for optikunderstøttende hjælpemidler, samt egentlig svagsynsrehabilitering i form af rådgivning, andre hjælpemidler og evt. specialundervisning.

15 15 Specialrådgivning og hjælpemidler 214 Sammenhængende indsats til borgere, som tidligere har været visiteret til specialrådgivning: udredning, specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Priseksempler timer: kr timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10, stk. 4, og 112 og 113. Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere. Målgruppe Der er tale om borgere, som tidligere har modtaget specialrådgivning/hjælpemiddelafprøvning. Voksne med en synsfunktion, der er reduceret til mindre end 0,33 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D. Pårørende er også omfattet af målgruppen. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren forbliver så selvhjulpen som muligt og efterfølgende opnår en væsentlig lettelse i sin dagligdag. Indsatsen tager udgangspunkt i medicinsk udredning og optisk synsundersøgelse, efterfulgt af afprøvning af hjælpemidler i forhold til væsentlige og konkret dokumenterede behov. Derudover skal specialrådgivning og instruktion være med til at sikre, at borgeren med hjælpemidler og strategier kan varetage dagligdagens opgaver. Eventuelle behov for særligt kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger indgår i den samlede indsats. Ydelsespakken kan omfatte: 1. Kort udredning af borgerens kompensationsbehov: Indhentning af øjenlægelige samt andre relevante medicinske oplysninger. Interview med borgeren og netværkspersoner. Kontakt til kommunens specialrådgivnings- og hjælpemiddelteam samt koordinering med andre fagpersoner. 2. Hjemmebesøg: Kort instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål, fx madlavning, måltidsteknik, brug af teknologisk udstyr, personlig hygiejne og rengøring. 3. Specialrådgivning til borger og pårørende: Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens situation samt indsigt i egen synsproblematik, herunder rådgivning om støttemuligheder i takt med, at synet bliver dårligere.

16 16 4. Afprøvning af enkelte hjælpemidler inden for områderne: Afprøvning vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen. Vurdering af belysningsbehov, afprøvning af punktbelysning på borgerens opholds- og arbejdspladser. Vurdering af behov teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger, herunder smartphones, tablets og egentlige kommunikationshjælpemidler. Justeringer af særlige teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger. Vurdering af behov for orienterings- og færdselsstrategier (mobility). Afprøvning i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter. Afprøvning i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning. Afprøvning i brugen af ikke-it-baserede læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater. Opfølgende instruktion i brugen af hjælpemidler. 5. Specialrådgivning til kommunale forvaltninger: rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. Værd at vide Ydelsespakken anvendes udelukkende til borgere, der tidligere har været visiterede til indsats. Ydelsespakken anvendes først og fremmest til borgere i de kommuner, som har indgået en bilateral aftale med Kommunikationscentret. I forbindelse med borgerens henvendelse vurderes behovet for specialrådgivning og afprøvning af hjælpemidler, herunder hvor mange timer borgeren har behov for. Indsatsens omfang aftales med kommunernes forvaltninger. Belysningsafprøvninger, der inkluderer nagelfast belysning, er ikke omfattet af denne ydelse. Ved behov for egentlig afprøvning og instruktion i brugen af særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger, fx forstørrende programmer, skærmlæser til mobiltelefoner, smartphones og tablets med hjælpemiddel-applikationer, kan der blive behov for at søge supplerende ydelser. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Der kan være behov for supplerende kompenserende specialundervisning, særligt i forhold til de særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger. Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.

17 Specialrådgivning og afprøvning af synshjælpemidler Priseksempler timer: kr timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere. Målgruppe Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,3 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D, samt voksne med synsnedsættelser i kombination med sklerose, hjerneskade eller andre funktionsnedsættelser. Omfattet er også pårørende, samt støttepersoner og medarbejdere i dag- og døgntilbud. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren forbliver så selvhjulpen som muligt og efterfølgende opnår en væsentlig lettelse i sin dagligdag. Indsatsen tager udgangspunkt i medicinsk udredning og optisk synsundersøgelse, efterfulgt af afprøvning af hjælpemidler (herunder særlige kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger) i forhold til væsentlige og konkret dokumenterede behov. Derudover skal specialrådgivning og instruktion være med til at sikre, at borgeren med hjælpemidler og strategier kan varetage dagligdagens opgaver. Ydelsespakken kan omfatte: 1. Specialrådgivning til borger og pårørende: Rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på den synshandicappedes situation samt indsigt i egen synsproblematik, herunder rådgivning om støttemuligheder i takt med, at synet bliver dårligere. Rådgivning af pårørende om at leve sammen med en synshandicappet. Orientering om særlige muligheder, fx Nota, ledsageordning, DBS, besøgsvenner m.m. 2. Afprøvning af hjælpemidler og teknologiske kompenserende løsninger: a. Afprøvning vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen. b. Vurdering af belysningsbehov, afprøvning af punktbelysning på borgerens opholds- og arbejdspladser. c. Vurdering af mulige kommunikationsløsninger, herunder vurdering af behov for informationssøgning, samt mulighed for inddragelse af netværk. d. Afprøvning af teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger, herunder smartphones, tablets og egentlige kommunikationshjælpemidler. e. Justeringer af allerede bevilgede særlige teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger. f. Vurdering af behov for orienterings- og færdselsstrategier (mobility).

18 18 g. Afprøvning i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter. h. Afprøvning i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning. i. Afprøvning i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater. 3. Afprøvning af CCTV (stærkt optisk hjælpemiddel) på Kommunikationscentret: CCTV er et særligt elektronoptisk forstørrelsesapparat, der giver mulighed for meget stor forstørrelse. Afprøvning af CCTV igangsættes over for borgere med meget alvorlige synsnedsættelser (så alvorlige, at hovedbåren og håndholdt optik ikke i tilstrækkelig grad kompenserer ved nærarbejde, fx læsning, personlig hygiejne m.v.). CCTV et giver mulighed for at forstørre såvel tekst som billeder, tøj, håndarbejde, emballage, etiketter på pilleglas o.lign. 4. Hjemmebesøg: Instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål: fx madlavning, måltidsteknik, personlig hygiejne og rengøring. Instruktion i brug af borgerens kompenserende teknologiske kommunikationsløsninger. Rådgivning om ledsageteknik og indretning af hjemmet under hensyntagen til borgerens synsfunktion og ægtefælle/samboende på plejehjem eller tilsvarende. 5. Specialrådgivning til kommunale forvaltninger: rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. rådgivning om specielt tilrettelagte foranstaltninger, vidensinstitutioner, organisationer m.m. Værd at vide Afprøvning af hjælpemidler og kompenserende teknologiske løsninger kan finde sted i borgerens hjem eller på Kommunikationscentret, afhængigt af borgerens forudsætninger og behov. Der kan ved behov for teknologiske løsninger blive behov for, at borgeren kommer flere gange på Kommunikationscentret, da der kan være tale om komplekse løsninger. Belysningsafprøvninger, der inkluderer nagelfast belysning, fx loftsbelysning, koordineres med kommunernes hjælpemiddelteam og søges særskilt ved behov. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Ved bevilling af leverings- og serviceaftale, leveres udstyret gennemtestet og klargjort. Efter levering ydes tre måneders support. Er support nødvendig ud over denne periode for at sikre udstyrets anvendelsesgrad og brugbarhed, kan der indgås en supportaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.

19 Instruktion i brugen af bevilgede hjælpemidler Priseksempler timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Målgruppe Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,3 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D, og som har fået bevilget hjælpemidler/kompenserende informationsteknologiske løsninger. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren kan anvende de bevilgede hjælpemidler og dermed blive så selvhjulpen som muligt i forhold til enkelte konkrete behov i dagligdagen. Særligt i forhold til de specialoptiske hjælpemidler skal indsatsen sikre, at borgeren med sine optiske hjælpemidler udnytter synsresten bedst muligt og dermed forbliver så selvhjulpen som muligt. Såfremt borgeren modtager hjælpemidlerne via Kommunikationscentret, udleveres hjælpemidlerne. Ydelsespakken kan omfatte: Instruktion i brugen af hovedbåren svagsynsoptik og punktbelysning på borgerens opholds- og arbejdspladser : Forholdet mellem optik og læseafstand. Brugen af understøttende lys og lyskildens placering. Instruktion i teknikker og metoder til med egen svagsynsbrille at kunne læse de ønskede materialer. At læse med svagsynsoptik kan føles som at skulle lære at læse på ny. Det kræver stor tilvænning. Man kan ikke længere læse, som man plejer, men skal lære en ny læseteknik, bl.a. som følge af markant ændring af læseafstanden. Instruktion i brugen af enkelte hjælpemidler: Instruktion vedr. håndholdte optiske og optikunderstøttende hjælpemidler, fx lupper, lupbriller og kikkerter. Evt. udlån af nødvendige optiske hjælpemidler i afprøvningsfasen. Instruktion i brugen af orienterings- og markeringshjælpemidler: markeringsstokke, notatoptager, elektroniske orienteringshjælpemidler, lygter. Instruktion i brugen af ADL-hjælpemidler, personlig hygiejne, husholdning. Instruktion i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspiller) og notatapparater. Instruktion i brug af CCTV i hjemmet: CCTV et opsættes og tilpasses endeligt i hjemmet. Borgeren skal lære at udnytte CCTV ets faciliteter, forstørrelse, zoom, farveskift til forskellige typer af nærarbejde: læsning, skrivning, billeder, håndarbejde, personlig hygiejne m.v.

20 20 Instruktion i brug af informationsteknologiske kommunikationsløsninger: Anvendelse af synskompenserende strategier i brugen af informationsteknologiske løsninger. Anvendelse af forstørrelsesprogrammer samt evt. supplerende skærmlæser i forhold til de mest almindelige applikationer. Kendskab til vedligeholdelse af IT-udstyr. Specialrådgivning til kommunale forvaltninger: rådgivning om konkrete borgeres synsmæssige forhold, borgernes funktionelle syn, samt konsekvenser i forhold til dagligdags aktiviteter, fx i forhold til færdsel, transport, husholdning, kommunikation m.m. rådgivning om borgerens behov for hjælpemidler, specialrådgivning og specialundervisning. Værd at vide Antallet af timer til udlevering og instruktion vurderes på baggrund af borgerens behov. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt.

21 Specialopsætning af synskompenserende IT-udstyr Priseksempler timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Opmærksomheden henledes på hjælpemiddelbekendtgørelsens 20 stk. 4 om udlån af computere udelukkende som hjælpemiddel til blinde og svagsynede borgere. Målgruppe Voksne med synsnedsættelser, der betyder, at deres syn er reduceret til mindre end 0,3 af normalt syn, svarende til de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D. Borgere, som har fået bevilget synskompenserende informationsteknologiske kommunikationsløsninger. Formål Ved bevilling af synskompenserende IT-udstyr skal ydelsen sikre, at IT-udstyret indkøbes, installeres og sættes op i overensstemmelse med afprøvningen og vurderingen af borgerens kompensationsmuligheder. Samtidig skal indsatsen sikre, at borgeren kan benytte udstyrets grundlæggende funktioner. Indkøb af kompenserende IT-udstyr. Installation og specialopsætning. Teknisk instruktion til borgeren/netværk. Opfølgende instruktion Værd at vide Der kan ofte være behov for specialundervisning i anvendelsen af udstyret iht. lov om specialundervisning for voksne til målgruppen. Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Reparation, jf. leverings- og serviceaftale: Udstyr, der efter leverings- og serviceaftale er udlånt fra Kommunikationscentret, repareres i nødvendigt omfang. Særligt udstyr og særlige programmer repareres. Udstyr, der er borgerens ejendom repareres ikke, men hjælpemiddelprogrammer installeres på evt. ny computer. Skader, som ikke skyldes almindelig brug af apparatet, repareres udelukkende efter aftale med borgerens kommune og er kommunens omkostning. Support/fejlfinding, jf. supportaftale: Efter levering ydes tre måneders support til udstyr, der efter leverings- og serviceaftale, er udlånt fra Kommunikationscentret. Såfremt support er nødvendig ud over denne tremåneders periode, skal der indgås en supportaftale mellem kommunen og Kommunikationscentret, der henvises til beskrivelsen. Supporten er udelukkende rettet mod de synskompenserende dele af udstyret.

22 Supportaftaler pulje på 8 timers assistance Omfang og pris 8 timer: kr Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, tilbyder IKT-support-aftaler, der gør det muligt for synshandicappede IKT-brugere at få support på synskompenserende/hjælpemiddelspecifikke problemer. Supporten er udelukkende rettet mod de synskompenserende dele af udstyret. Support-aftalerne kan kun indgås, hvis der foreligger en leverings- og serviceaftale på udstyret. Der ydes ikke support til borgernes internetadgang, mailprogrammer m.v. Borgerens eget udstyr supporteres ikke, medmindre fejlen skyldes det særlige udstyr/programmer. Supportaftalerne indgås med en pulje timer. Supporten ydes som både telefonsupport, fjernsupport via internettet samt on-site-support. Når timerne er anvendt, søges om fornyet supportaftale. Supportaftalen ydes i henhold til Lov om social service 10 stk. 4 om kommunens forpligtelse til at tilbyde instruktion i brugen af hjælpemidler. Supporten betragtes som løbende instruktion, som forbedrer borgerens mulighed for at håndtere hjælpemidlet. Værd at vide Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, kan vælge at indbygge begrænsninger i anvendelsen af det udlånte udstyr, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til driftssikkerheden af hjælpemidlet. Dette kan være begrundet i borgerens IT-mæssige forudsætninger, funktionsniveau m.v. Borgeren vil altid blive grundigt orienteret herom. Kommunikationscentret inddrager kommunen, hvis borgerens behov for support betyder, at timepuljen anvendes inden for mindre end to måneder. Der kan indgås support-aftaler på mere end 8 timer efter aftale med kommunen.

23 Belysning som hjælpemiddel til borgere med synshandicap Priseksempler timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - Lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Boligændringer Lov om social service 116. Målgruppe Synshandicappede borgere, som har behov for en større udredning omkring belysningsmæssige kompensationsmuligheder, og som formodes at kunne opnå en væsentlig og nødvendig forbedring af det funktionelle syn, hvis der etableres specialtilpasset svagsynsbelysning. Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren kan udnytte sit restsyn mest hensigtsmæssigt med korrekt belysning. Særligt tilpasset belysning kan have stor betydning for graden af selvhjulpenhed, for dét at kunne klare sig sikkert og for mulighederne for personlig og social udvikling. (Funktionsnedsættelsen er konstant, mens omgivelserne bestemmer graden af synshandicappet). Ved behov for større belysningsændringer, herunder nagelfast belysning, vil synskonsulenten altid inddrage kommunens hjælpemiddelteam. Elektriker med speciale i svagsynsbelysning kan, efter behov, inddrages med kommunens og borgerens samtykke. Ydelsen indeholder: Sagsafklaring og udredning af konkret problemstilling og kompensationsbehov med udgangspunkt i øjenlægelige oplysninger, evt. optiker vurdering og borgerens egne observationer. Hjemmebesøg, herunder vurdering af eksisterende belysning og ændringsmuligheder. Fokus på andre beboeres behov. Vurdering af, hvilke lysmæssige krav, der bør stilles til den konkrete løsning. Afprøvning i hjemmet (forudsat at borger er i stand til at deltage i afprøvning). Udføres evt. i samarbejde med elektriker med speciale i svagsynsbelysning. Indstilling til konkret løsningsforslag og begrundelse her for evt. vedlagt tilbud på egnet løsning ud fra princippet om bedst & billigst. Synskonsulenten kan i samarbejde med den kommunale ergoterapeut ud fra væsentlighedskriteriet vurdere, om løsningen betragtes som hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring.

24 24 Værd at vide Da belysningsændringer ofte kan blive forholdsvis bekostelige, er det vigtigt, at den enkelte borgers behov for belysning beskrives detaljeret og drøftes sammen med kommunens hjælpemiddelteam. Generel rumbelysning er belysning, som lyser hele rummet op og bruges til orientering, men ofte ikke er kraftigt nok til nærarbejde. Punktbelysning / optikunderstøttende belysning er belysning, som rammer direkte på den ønskede arbejdsflade og anvendes i.f.m. nær-arbejde. Borgeren forventes selv at sikre, at hjemmets belysning er alderssvarende. Hvis borgeren er ældre (>60 år) regner vi med minimum 300 lux som standard-belysning, fordi ældre generelt set, på grund af forandringer i øjets struktur, har behov for øget lysstyrke for at fungere optimalt synsmæssigt. God svagsynsbelysning kan etableres ved at være opmærksom på følgende faktorer: god lyskvalitet, den rette lux-værdi (dét lys, som kommer ud af lampen) og den rette luminans (dét lys, som kommer ind i øjet, dvs. det lys fra lampen, som reflekteres af omgivelserne), de rette farver/overflader i omgivelserne, ingen blænding hverken direkte eller indirekte, flimmerfri armaturer, den rigtige lysfarve (individuelt fra person til person) og ikke for store luminansspring (spring i lysfordelingen). For store luminansspring vil ofte bevirke, at en svagsynet vil have vanskeligt ved at anvende synsresten, da øjets evne til adaptation (omstillingsevne ved ændring i lysforhold) ofte er betydelig nedsat hos en svagsynet person.

25 25 231/232 Svagsynede, stærkt svagsynede og blinde unge med behov for rådgivningsforløb Omfang og pris timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Målgruppe Unge med alvorlige synsnedsættelser, optaget i Synsregistret og/eller i målgruppen, jf. de internationale klassifikationer, WHO-gruppe A-D. Kriterierne er en synsstyrke svarende til 6/18 (svarende til 1/3 af den normale synsstyrke) eller derunder med bedste korrektion på bedste øje. Formål Indsatsen skal medvirke til at begrænse konsekvenserne af synsnedsættelsen i væsentligt omfang for den unge. Unge med nedsat syn eller blindhed er i en situation, hvor alle deres valg og fremtidsmuligheder påvirkes af synsnedsættelsen. De har derfor behov for et indgående kendskab til og erkendelse af egen situation samt viden om kompensationsmuligheder for at kunne træffe de mest hensigtsmæssige valg. Samtidig er der behov for, at de uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og professionelle, der kommer i kontakt med de unge, kan få synsfaglig rådgivning og vejledning. 1. Specifik vejledning: Med afsæt i de øjenlægelige oplysninger får den unge kendskab til og rådgivning om egen synsnedsættelse og dennes konsekvenser, diagnose, visus, prognose, arvelighed m.m. Rådgivning om synsnedsættelsen i forhold til uddannelse, erhvervsvalg, bo-muligheder og fritidsmuligheder. Rådgivning om lovgivning og kompensationsmuligheder inden for de forskellige sektorer, uddannelse, beskæftigelse og det sociale område. Rådgivning om særlige muligheder og særlige tilbud for mennesker med synshandicap. Tilbud om koordination ved overgange, fra fx folkeskole til ungdomsuddannelse, fra ungdomsuddannelse til videreuddannelse o.l. Kontaktled til øjenlæge, optiker m.fl. Rådgivning til pårørende. 2. Personlig vejledning: Støtte til at forstå egen situation med fokus på den synsmæssige funktionsnedsættelse og dennes konsekvenser på det personlige udviklingsmæssige plan.

26 26 Redskaber til refleksion. Forståelse af egne ressourcer og begrænsninger og dermed større selvindsigt. 3. Specialrådgivning til kommunale sagsbehandlere: Rådgivning om synsmæssige forhold, det funktionelle syn, konsekvenserne af synsnedsættelsen og forslag til relevante kompensationsmuligheder. 4. Udredning af behov for kompensation: Udredning af behov for synshjælpemidler, herunder teknologiske kompenserende kommunikationsløsninger. Udredning af behov for belysning i samarbejde med kommunens hjælpemiddelafdeling. Medvirke ved synsundersøgelse, afprøvning og instruktion i brugen af optiske hjælpemidler, kikkerter, lupper, m.m. samt følge op på den daglige anvendelse af bevilgede optiske løsninger. Udredning af eventuelle behov for specialundervisning for voksne, fx undervisning i ADL, mobility m.m. Hvis det er muligt, tilrettelægges og gennemføres en del af undervisningen på mindre hold. Erfaringen viser, at det at møde andre med lignende problemstillinger kan give den enkelte borger nye spejlings-/handlemuligheder. Dermed kan holdforløb gøre det lettere at håndtere livet med synsvanskeligheder.

27 Synshandicap og psykisk udviklingshæmning Priseksempler timer: kr timer: kr Lovgrundlag Specialrådgivning - lov om social service 12. Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service 10 stk. 4 og 112 og 113. Målgruppe Voksne med udviklingshæmning, multihandicap, autisme m.v., der også har en alvorlig synsnedsættelse. Voksne med alvorlig synsnedsættelse med behov for tilsvarende indsats. Omfattet er også pårørende samt støttepersoner og medarbejdere i dag- og døgntilbud. Formål Udviklingshæmmede har oftere synsvanskeligheder end den øvrige befolkning. Desuden kan voksne med udviklingshæmning have svært ved at forstå og formulere egne problemstillinger, hvorfor der i langt højere grad er brug for, at omgivelserne har opmærksomhed på eventuelle synsforandringer og synsnedsættelser. For voksne med både udviklingshæmning og synsnedsættelse er formålet med den synskompenserende indsats, at borgeren i videst muligt omfang kan udnytte restsynet i ofte meget visuelt tilrettelagte miljøer. Borgeren rådgives om kompenserende strategier og netværket inddrages, således at miljøet omkring borgeren tilrettelægges hensigtsmæssigt. På den måde sikres transferværdien, altså at borgeren kan anvende de tilegnede strategier i hverdagen. Ydelsespakken kan omfatte: 1. Specialrådgivning til borgeren/pårørende/institutionspersonale: rådgivning og vejledning med afsæt i et helhedssyn på borgerens funktionelle syn samt evt. borgerens indsigt i egen funktionsnedsættelse. rådgivning om støttemuligheder i takt med at synet evt. bliver dårligere. orientering om institutioner, organisationer og lovgivning bredt, herunder kursusmuligheder for institutionspersonale. vejledning i kompenserende strategier. 2. Hjemmebesøg og hjælpemidler, i eget hjem og/eller dag-/døgntilbud: udredning af behov for personlige hjælpemidler, herunder særligt fokus på optiske hjælpemidler, afprøvning og instruktion i brug af optiske hjælpemidler, herunder belysning, særligt punktbelysning ved borgerens arbejds - og opholdspladser. afprøvning og instruktion i brugen af mobility-hjælpemidler: stokke, kikkerter, notatoptager, lygter. afprøvning og instruktion i brugen af ADL-hjælpemidler. afprøvning og instruktion i brugen af læsehjælpemidler (Daisy-afspillere). kort instruktion i kompenserende teknikker til dagligdags gøremål: fx personlig hygiejne, madlavning, måltidsteknik og rengøring.

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

SYNSOMRÅDET Odense 2014

SYNSOMRÅDET Odense 2014 SYNSOMRÅDET Odense 2014 Synsafdelingen Voksne Synsafdelingens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 Leverandøraftale mellem Kommunikationscentret, Region Hovedstaden og XXXX vedr. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik samt optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler Kvalitetsstandard for synshjælpemidler 8. marts 2013 Forord Uddrag fra Vejledning om Lov om social Service Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Synsrådgivningen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Synsrådgivningen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Synsrådgivningen SYNSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

Ydelseskatalog Synsrådgivningen, CKV Odense. Synsrådgivningen

Ydelseskatalog Synsrådgivningen, CKV Odense. Synsrådgivningen Ydelseskatalog 2017 Synsrådgivningen, CKV Odense Synsrådgivningen SYNSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune SYNSOMRÅDET SYNSOMRÅDET Synsrådgivningen Voksne Synsrådgivningens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 SYNSOMRÅDET SYNSOMRÅDET Basisydelser - Abonnement S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Voksne med erhvervet syns- og høreskade...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom.

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Synscentralen Storstrøms Amt Januar 2006 Baggrund Mange psykisk udviklingshæmmede

Læs mere

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING RESURSEFORBRUG FOR ROSKILDE KØGE GREVE LEJRE SOLRØD STEVNS VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING FØRSTE HALVÅR AF 2009 Indhold Baggrund...side 2 Resultatet for første halvår af 2009...side 4 Tidsforbrug Antallet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade Nina Rygård Andersen, neuropsykolog Syn-hjerneteamet September 2017 Indhold Om Kommunikationscentret

Læs mere

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet Mål og organisation Sigtemål Borgerens behov afhjælpes bedst og billigst og hurtigst muligt: Tid er også en del af den brugeroplevede kvalitet Udgangspunktet for indsatsen er det behov, som borgeren beder

Læs mere

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn

Prisaftale. Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn Prisaftale mellem Randers Kommune og Optikere i Randers og omegn vedr. optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser. Gældende fra 1. januar

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 12 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser Gældende fra den 1. november 2012 Prislisten

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Synsafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu.slagelse.dk

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Indhold Beskrivelse af ydelser på synsområdet... 2 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere