Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse OmJet 3 3. Installationogkonfiguration Guidetilhurtiginstallation Forudsætninger SådaninstallererduJet SådankonfigurererduJet Programindstillinger Datakildeindstillinger SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde AvanceretDynamicNAV-konfiguration SerenicNavigator-brugeradgangsregler JetmedCitrix 8 4. BrugergrænsefladetilJet Rapporttilstande Finans FunktionsGuide(Jfx) Tabeldesigner Drilldown GridDrilldown Fejlsøg Reference NL-funktion Filtreringafdata Tommefiltre Specialtegnietfilter SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel) Sortering 14

2 Jet Express GL-funktion DynamicsNAVGL-funktion Filtrering Tastaturgenveje Automatiskformateringafrapporter Fordelingafrapporter Rapportindstillinger Indeks 18-20

3 Jet Express 3 2 Om Jet HvaderJet? JeterettilføjelsesprogramtilMicrosoftExcel,somintegrererExcelmeddindatabasesådukanopretterapporter medenkleregnearksfunktioner.funktionernelæserdirektefradindatabase,ogdukanderforopdateredataene direkteiexcel,istedetforatkopiereogindsætte.dukanfindeyderligereoplysningeromjet-funktionernei afsnittetreference. Derkrævesfølgendeforudgåendeviden ForatanvendeJet,erdetnødvendigtatdukendertilMicrosoftExcel,herundercellereferenceog regnearksfunktioner.dubørendviderehaveetgrundlæggendekendskabtildindatabasesstruktur.

4 Jet Express 4 3 Installation og konfiguration 3.1 Guide til hurtig installation VIGTIGT:Væropmærksompå,atdueribesiddelseafadministrativerettighederindeninstallationen. 1. KørJetExpressinstallationsfilen. 2. TilføjelsesprogrammetJetExpressvilautomatiskbliveaktiveretiExcelfordenaktuellebrugerefter installationenerafsluttet.seogsåaktiveringafjetexpress('sådaninstallererdujet'in deronline-dokumentation)forataktiveretilføjelsesprogrammetforyderligerebrugere. 3. SeogsåyderligereForudsætninger(Sektion3.2)fordintypedatabase. 4. KonfigurérenforbindelsetildindatabaseiIndstillingertildatakilde(Sektion3.4.2). 3.2 Forudsætninger Allebrugere Supporteredeoperativsystemer MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 SupporteredeversionerafMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitog64-bit) Supporterededatabaser MicrosoftDynamicsNAV6.0(eksekverbarefiler)ellersenere DynamicsNAVBrugere IndendukanbrugeJetExpressmedDynamicsNAV,erdetnødvendigtatinstallerefølgendesoftware: DynamicsNAVClassicClientversion6.0ellersenere. DynamicsNAVClassicClientskalværeinstalleret,selvforDynamicsNAV2009RTC-brugere. Determuligvisogsånødvendigt,atinstalleredentilhørendeversionafC/FRONT,somerinkluderetiDynamics NAVSDK.Detteerideflestetilfældeikkenødvendigt,daJetomfatterdenkrævedeversionafC/FRONTtilalle størreversionerafservicepakkerfordynamicsnav. EnDynamicsNAV-licensfil,somtilladerC/FRONT,skalgemmessomFIN.FLFiDynamicsNAV klientprogrammappenpåhverworkstation,somvilkørejet. DynamicsNAVsikkerhed ForatbrugeJetskalenbrugerhaveenrolleiDynamicsNAVudenregnskabsbegrænsninger,somsætterdemi standtilatlæseregnskabstabelobjekterogtabeldata.deskalendviderehavelæsetilladelsertilalletabeller,somde vilrapporterepå. DynamicsNAVsikkerhedsfiltreanvendesikkeautomatiskafC/FRONT,menethvertforsøgpåatlæsedata udenforetsikkerhedsfiltersrestriktionervilmislykkedesmedenfejlmeddelelse. 3.3 Sådan installerer du Jet HvisdubrugerWindowsVistaellersenere,skalduhøjreklikkedeneksekverbarefil(setup.exe)ogvælge"Kørsom administrator".detteskalgøresselvomduerloggetpåsomadministrator,foratinstallationenkankøremed

5 Jet Express Sådan konfigurerer du Jet Programindstillinger Programindstillingerneerbrugerpræferencerogandreprogrammæssigeindstillinger,sompåvirkermåden,hvorpå Jetfungerer. Sprog SprogtilJet-brugergrænseflade. Generelt Højestantalstikprøveværdier Højestantalafstikprøveværdier,somvilblivehentetnårmanforetageretlookup. Højestantallookupværdier Højestantalafposter,somvilbliveskannet,foratkunnehentestikprøveværdiernårderforetagesetlookup. Fejlsøgautomatiskrapportfejl FastsætteromJetautomatiskskannerrapportenfor#VÆRDI!-fejlefterkørselafrapporterogviseren fejlmeddelelse. Avanceret Visadvarselforkompatibilitetstilstand FastsætteromJetvilviseenadvarselsmeddelelseomproblemerrelaterettilbrugafExcelikompatibilitetstilstand. Visadvarselforsprogmodul FastsætteromJetvilviseenadvarselnårderervalgtetsprogtilenDynamicsNAVdatakilde,forhvilketderikkeer bleveteksporteretettilsvarendesprogmodul. AktiverJetlogning Fastsætteromhandlingervilbliveloggettilenfilidetspecificeredebibliotek Datakildeindstillinger Datakildeindstillingernebrugestilatdefineredindatabaseforbindelse. Nårdenødvendigeoplysninger,tilatopretteenforbindelseerblevetindtastet,kandukontrollere forbindelsenvedatklikkepåknappentestforbindelse Sådan konfigurerer du en Dynamics NAV-datakilde Generelt MappetilDynamicsNAVklient Angivermappen,derindeholderDynamicsNAVklient,fin.exeellerfinsql.exe.OgsåDynamicsNAVlicensfilskal placeresidennemappeognavngives"fin.flf". Mappetilsprogmodul

6 Jet Express 6 Angiverdenmappe,derindeholderdineDynamicsNAVsprogmoduler. Jetkananvendetabeller,felterogindstillingsværdierpåditsprog,hvisdueksporterersprogmoduletfra DynamicsNAVogspecificererbiblioteket.somindeholderdet.Sprogmoduletskalhavesammenavnsom sprogkodenpåtrebogstaversamten".flm"-endelse(fx.skaletdansksprogmodulnavngives"dan.flm"). Sprog Foratkunneeksportereetsprogmodul,skalduhaverettighedertilObjectDesigneriDynamicsNAV. Specificererdetsprog,somJetvilbenyttetilvisningafdatabaseetiketter,herundertabeller,felterog indstillingsværdier. Godkendelse FastsætteromderskalanvendesWindowsellerdatabaselogind. Hvisdindatabasebrugerdatabaselogind,kanduindtasteetbrugernavnogenadgangskode.Hvisduladerétaf dissefelterståtomt,vildublivebedtomlegitimationsoplysningertildatabaselogind,nårduforsøgeratoprette forbindelse. Forbindelse Servertype Specificereromduopretterforbindelsetilenlokaldatabasefil,enDynamicsNAVdatabaseserver,elleren MicrosoftSQL-server. Server Specificerernavnetpåserveren,somerværtfordatabasen. Database HvisduanvenderenMicrosoftSQL-server,skalduindtastedatabasensnavnher. Hvisduanvenderenlokaldatabasefil,skalduklikkepåknappenGennemseogudpegedenDynamicsNAV databasefilduønskeratbruge. Netværk Specificererdenegnedenetværksprotokol. Regnskab Specificererregnskabet,somJetvilbrugesomstandard. Visning VisningsegenskabernefastsætterhvordantabellerogfeltervisesiJetbrugergrænsefladenskomponenter. Vistommetabeller Fastsætteromderskalvisestabellerudenposter. Visantalposteritabeller Fastsætteromantalletafposterihverenkeltabelskalvises. Tabel-ogfeltindsættelsesformat SpecificererformatetfortabelogfelternårdeskrivesautomatisktilJet-formler. Avanceret

7 Jet Express 7 Metodetilnøglesøgning Specificerermetoden,derbrugestilatvælgedenbedstenøgleveddatabaseforespørgsel. MappetilC/Front Hvisdenspecificeres,tilsidesætterdenstandard-bibliotekethvorJetsøgerefterC/Front-oplysninger Avanceret Dynamic NAV-konfiguration Serenic Navigator-brugeradgangsregler JetkanbenytteSerenicNavigator'sbrugeradgangsreglertilalleforespørgsler,somkøresafenbrugerhvorder gælderenellerflereregler.dennefunktionkanaktiveres,vedatimporteretabellennavigatortojetbus ObjectsindiNavigator-databasen. SådankonfigurererduForretningsobjekter Forhvertforretningsobjekt,findesderetsætaffelttilknytningeritabellen"NavigatortoJetBusObjects".Disse felttilknytningerfastsætterhvilketfeltihvilketabellerbrugeradgangsrettighedernevilbliveanvendtforetgivet forretningsobjekt.deternødvendigt,atimporteredissefelttilknytningertilnavigator,entenmanueltellervedbrug afendataport. Tabellen"NavigatortoJetBusObjects"indeholderdenedenstående5felter: Felt nr. Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 TableNo. Heltal Nummeretpådentabel,somforretningsobjektetsvarertil. 2 FieldNo. Heltal Nummeretpådetfelt,somforretningsobjektetsvarertil. 3 Business Object Kode ForretningsobjektID.Dettevilentenværeenkode,fx.GLACCOUNT,eller dimensionsnummeret. 4 ObjectType Indstilling Typenafforretningsobjektetdefineretifeltet"Forretningsobjekt".Detkan entenværecodeellerdimension. 5 Field Caption Tekst Feltetsetikette,somdefineretifeltet"FieldNo.".Dettefelterudelukkende fornemhedsskyldogbrugesikkeafjet. Følgendeereksemplerpårækker,somdefinerernogleforretningsobjekttilknytningertiltabellenG/L-konto: Tabel nr. Felt nr. Forretningsobjekt Objekttype Feltetikette 15 1 GLACCOUNT code No dimension Global Dimension1 Filter Rækkerneovenfordefinerertofelttilknytningertiltabel15("G/L-Account")idatabasen.Denførsterækkeangiver, atbrugeradgangsreglerfor GLACCOUNT -forretningsobjektetvilbliveanvendttilfeltet"no."itabellen GLACCOUNT.Bemærkatobjekttypener"code",ogatforretningsobjektet(GLACCOUNT)mappesdirektetil navnetpåeteksisterendeforretningsobjekt. Denandenrækkeieksempletharetobjektaftypen"dimension".Detvilsige,atværdienifeltet"Forretningsobjekt" skalsvaretiletdimensionsnummer,idettetilfældedimension"1".dennerækkeangiver,atbrugeradgangsreglertil dimension1,eller"program"inavigator-stikprøvedatabasen,vilbliveanvendttilfeltet"globaldimension1 Filter"itabellen"G/L-Account". HvisetForretningsobjektikkeknyttesdirektetiletfeltpåentabel,kanderikkeanvendes

8 Jet Express 8 reglertildetteforretningsobjekt.grundentildette,eratfelttilknytningerforsådanne forretningsobjekterikkekandefineresvedbrugaftabelopbygningen,derbeskrivesovenover.detteerikke almindeligtindenforstandardgrupperafforretningsobjekter Jet med Citrix VIGTIGT:JetsupporteresikkeiCitrix-miljøerhvisikkeheleskrivebordeterudgivet. ForatkunnebrugeJetmedCitrix,gælderfølgenderetningslinjer: Heleskrivebordetskaludgives. Jet,Excel,samtkomponenteriklientdatabasenskalalleværeinstalleretpåCitrix-skrivebordet. HvisduerenDynamicsNAVbruger,skalDynamicsNAVClassicClientværeinstalleretpåCitrix-skrivebordet. HvisdubrugerenOLE-forbindelse,skalOLE-driverentildinspecifikkedatabaseværeinstalleretpåCitrixskrivebordet. HvisdubrugerODBC,skaldukonfigurereenWindowsODBC-datakildepåCitrix-skrivebordet. Jet-tilføjelsesprogrammetskalaktiveresiExcelforhverCitrix-bruger,somharisindeatbrugedet.Seogså AktiveringafJetReports(Sektion3.3)foryderligereoplysninger.

9 Jet Express 9 4 Brugergrænseflade til Jet 4.1 Rapporttilstande Design Designtilstandbrugestilatopretterapporter.ResultaterafJet-funktionereroptimeretmedhensyntilhastighedi Designtilstand,ogdetgaranteresikkeatdeførertilkorrekteresultater. Opdater Opdaterkørerrapporten,vedatopdaterealledataenedirektefradatabasen. 4.2 Finans ÅbnerJfx,(Sektion4.3)dererudfyldtmedentomGL-funktion. 4.3 Funktions Guide (Jfx) Giverbrugerneenintuitivmåde,hvorpådekanindsætteJet-funktionerietregneark. 4.4 Tabeldesigner TabelDesigneropretterenExceltabelfrafleredatabasetabeller,somkanbrugessomudgangspunktfor pivottabellerog-diagrammer. 4.5 Drilldown Drilldown,somvisesiencelle,derindeholderenJet- Foratforetageendrilldown,skalduklikkepåknappen formel,ellervælgecellenogvælgedrilldown Grid Drilldown Drilldown-gitteretviserdrilldown-dataiengittervisning,somgiverdigmulighedforatgruppere,filtrereogsortere dinedata. Drilldown-visning Drilldown-resultaterkanbrugerdefineresmedGridDrilldown.Vedathøjreklikkeenkolonneoverskrift,kanen brugervælgehvilkefelter,derskalvisesidrilldown-visningen.endviderekanderflyttesompåkolonnernevedat trækkeenkolonneoverskrifttilenønsketposition. Nårdrilldown-visningenlukkes,bliverfelterne,somervistsamtfeltrækkefølgengemtsomdrilldown-visningenfor denpågældendetabel.næstegangbrugerenanvenderdrilldownpåtabellen,vilkunfelterne,somtidligerevarvist blivevistogisammerækkefølgesomtidligere. SådananalysererdudataiGridDrilldown Ikkeallepostervilbliveindlæstnårdrilldown-visningenåbnes.Nårposterneindlæsesvilderblivevisten statusindikatorivisningensøverstevenstrehjørne.nårposterneerindlæste,vildetsamledeantalhentedeposter blivevist.gruppering,filtreringogsorteringkanaltsammengøresmensposternebliverindlæst. DynamicsNAVogGridDrilldown

10 Jet Express 10 FlowFelt-værdierbliverindledningsvistikkeindlæstiGridDrilldown.ForatindlæseværdiertiletFlowFelt,skaldu klikkepåknappenopdatérikolonneoverskriften.flowfelt-værdierkanikkeindlæsesføralledrilldown-posterneer blevethentet. 4.6 Fejlsøg FejlsøghjælpermedatdiagnosticereproblemermedJet-funktioner.NårenJet-funktionresultererienfejl,vil #VÆRDI!visesidencelleiregnearket,derindeholderfunktionen.Foratfindefejlenifunktionen,skalduvælge dencelle,derindeholderfejlenogvælgefejlsøg.dervisesenmeddelelse,somhjælpermedatforklareproblemet.

11 Jet Express 11 5 Reference 5.1 NL-funktion =NL(Hvad, Tabel, Felt, FilterFelt1, Filter1,..., FilterFelt10, Filter10) Formål:Returnererfelterellerpostnøglerfraentabelbaseretpåfiltre. Parameter Hvad Beskrivelse Fastsætterhvadderreturneres. Argument "Link" "Tabel" "LinkFelt" "LinkSum" "FlowFelt" Beskrivelse Returnererenstrengværdi,somkanbrugessometfilterienandenNLfunktion.SeogsåSammenkædningafandretabellervedbrugaf Link=('Enkelsammenkædning'inderonline-dokumentation) foryderligereoplysninger. OpretteretExcel-tabelobjektudfradereturneredefeltværdier.Hvisdu efterladerfeltargumentettomt,returneresallefelter.brugenfeltcache, foratreturnereflerefelter. Returnererenstreng,derbrugestilathenteetfeltfraenlinktabelien NL(Tabel)-funktion. Returnererenstreng,derbrugestilathentesummenafetfeltfraen linktabeliennl(tabel)-funktion. Returnererenstreng,derbrugestilathenteetFlowFeltfra primærtabelleniennl(tabel)-funktion.flowfiltreidennefunktion anvendeskuntildetspecificeredeflowfeltogikkedenoverordnede forespørgsel. Tabel Felt FilterFelt1 Tabellensnavn,nummerelleretiket. Navnet,nummeretelleretikettenfordetfelt,derskalreturneres.ForDynamicsNAVbrugere,kandetteendvidereværeenmultidimension. Foratreturnereenfeltcache,skalduspecificereetsætaffelter. EnfeltcachekanbrugesmedNL(Tabel)nårdukunønsker,atseenkelteaffelternefra tabellenogikkedemalle.ennl-funktionmedenfeltcacheviludelukkendereturnerede entydigekombinationerafværdierneforfelterneifeltcachen. Navnetpådetførstefelt,efterhvilketderskalfiltreres.ForDynamicsNAV-brugere,kandette endvidereværeenmultidimension.defølgendespecialværdierergodkendtesom filterfeltargumenter. FilterFelt "Regnskab="eller0 "InklusivLink=" "Begrænsning=" Beskrivelse Tilsidesætterdefaultregnskabetmeddet,somspecificeresaf Filterargumentet. Sammenkæderdenprimæretabeltilden,derspecificeresaf filterargumentet,meddetformålathentedata.læssådan henterduspecialfeltermednl(tabel)(sektion5.1.2)for yderligereoplysninger. Begrænserantalletafposterellerværdier,somreturnerestil antallet,derspecificeresaffilterargumentet.seogsåsådan begrænserduantalletafposterienforespørgsel(sektion )foryderligereoplysninger.

12 Jet Express 12 Parameter Beskrivelse "Filter=" "Overskrift=" "SkjulTotaler=" "TabelNavn=" Specificererengruppefiltretilenforespørgselmedetsætaffiltre, derspecificeresaffilterargumentet.seogsåsådanspecificerer dumereentifiltreinl-funktionen(sektion )for yderligereoplysninger. Erstatterfeltoverskriftermedlistenafoverskrifter,derspecificeres affilterargumentet.skalbrugesmedennl(tabel)-funktion. NårværdienafFilterargumenteterSAND,skjulessumrækken,der eroprettetafnl(tabel). Specificerernavnet,derskalbrugestilExceltabelobjektet,somer oprettetafnl(tabel)mednavnetifilterparameteren.brugdette, tilathenvisetiltabellenvianavnetfraenpivottabel. Filter1 FilterFeltN FilterN Værdienaffilteret,derskalanvendestilFilterFelt1. SammesomFilterFelt1.Derkanspecificeresoptil10parbeståendeaffeltogfilter.Hvisdu specificererflerefiltre,kombineresdemedetlogiskog. SammesomFilter1,anvendesdogtilFilterFeltN Filtrering af data Tomme filtre Forestildig,atværdienicelleC4kommerfraenandenJet-funktionogeventueltafogtilertom.Idettetilfældekan dubrugetoenkelteanførselstegn(')omkringfilterværdien.dukanbrugefølgendeformel. =NL("Første","Element","Beskrivelse","Elementnummer","'"&C4&"'") AfogtilønskerduatfiltrereenNL(Sektion5.1)-funktion,udfraenandenværdi,dereventueltertom.NLfunktionentilladerikkeatdubrugertommefiltre,ogduvilfåen#VÆRDIfejlmeddelelse,hvisduudfylderet FilterFelt('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argumentogladerdettilsvarendeFilter('NLfunktion'inderonline-dokumentation)-argumentståtomt. Tiltrodsfordenneformelerlidtvanskeligatlæse,sætterdenetenkeltanførselstegn(')påhversideafC4- referencen.hvisc4indeholderværdienelement1,vildetresulterendefilterværeelement1.hvisc4ertom,er resultatettoenkelteanførselstegn,someretgyldigtfiltertiltommefelter. bliveristedetsomnedenstående Specialtegn i et filter Tegnsom vilhåndterefilteretsomenegentligstrengogblivevurderetkorrekt. foran"john(houston)".denderaffølgendeformelvilsesåledesud. HvisnavnetJohn(Houston)befindersigienandencelle,erdettedensammeformelvedbrugafencellereference: Hvisduharbehovforatkombinereadskilligefilterværdier,somindeholderspecialtegn,skaldusættehvert filterelementienkelteanførselstegn('). Ladosforestilleos,atduforeksempelharbehovforatfiltrereefterkunder,derentenhedder"JohnA.M."eller "Ben&Jerrys".DuskalbrugedetlogiskeELLER(

13 Jet Express 13 Denfølgendeformelviserdenrettemådeatdannefilteret. =NL("Rækker","Salgsfakturahoved","Nr.","Debitor","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Igen,dissenavnekunnekommefracellereferencer,sådentilsvarendeformelmedcellereferencerfindesnedenfor. =NL("Rækker","Salgsfakturahoved","Nr.","Debitor","'"&C3&"' '"&C4&"'") Sådan specificerer du mere end ti filtre i NLfunktionen Filter=sætterdigistandtilatbrugeetområdetilatspecificerefiltreiNL(Sektion5.1)-formler.Dettesætterdig istandtilatbrugemereend10filterfelt('nl-funktion'inderonline-dokumentation)/filter('nlfunktion'inderonline-dokumentation)-par,gørrapportdesignmereoverskueligt,oggørdetnemmere,atføje filtretilenrapportpåetseneretidspunkt. Foratbrugedennefunktion,skalduspecificereFilterFelterienkolonneiExcelogdetilsvarendefilterværdieriden næstekolonnetilhøjre.derefterspecificerescellerne,derindeholderbeggefilterfelterogfiltreifilterparameteren efterfilter=somfølgende: =NL("Rækker","Salgsfaktura",, "Filter=",$B$2:$C$4) Sådan begrænser du antallet af poster i en forespørgsel Dukansætteenbegrænsningforantalletafposter,somNL(Sektion5.1)vilreturnere,vedatindtaste Begrænsning=ietafFilterFelt('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-parametreneogindtasteet maksimaltantalidentilsvarendefilter('nl-funktion'inderonline-dokumentation)-parameter. Detfølgendeeksempeludskrivertop10kundermeddestørstesalg. =NL("Rækker","Kunde","Navn","-Salg","*","Begrænsning=",10) Sådan henter du specialfelter med NL(Tabel) Sådanhenterdufeltværdierfrasammenkædedetabeller Syntaksentilatindhentefeltværdierfrasammenkædedetabellersersåledesud: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Felt","LinkFelt([Tabel2],[Tabel2Felt2])"},"InklusivLink=","Tabel2","Tabel2Felt1","=Tabel1Felt") DennefunktionhenterværdienafTabel1FeltfraTabel1ogdenførsteværdifraTabel2Felt2fraTabel2,forhverpostiTabel1,hvorværdienafTabel2Felt1 matchedeværdienaftabel1felt. FunktionenNL(LinkFelt) Foratgøredetnemmere,athentefelterfrasammenkædedetabeller,erfunktionenNL(LinkFelt)blevetindført.SyntaksenforNL(LinkFelt)sersåledesud: =NL("LinkFelt","Tabel2","Tabel2Felt") DerkanherefterhenvisestildennefunktionifeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenLinkFelt(). Sådanhenterdufeltsummerfrasammenkædedetabeller Syntaksentilatindhentefeltsummerfrasammenkædedetabellersersåledesud: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Felt","LinkSum([Tabel2],[Tabel2Felt2],[Tabel2Felt3],[A*])"},"InklusivLink=","Tabel2","Tabel2Felt1","=Tabel1Felt") DennefunktionvillehenteværdienafTabelFelt1fraTabel1ogsummenafværdierneiTabel2Felt2forhverpostiTabel1,hvorværdienafTabel2Felt1matcher værdienaftabel1feltoghvorværdienaftabel2felt3startermeda. FunktionenNL(LinkSum) Foratgøredetnemmere,athentesummerfrasammenkædedetabeller,erfunktionenNL(LinkSum)blevetindført.SyntaksenforNL(LinkSum)sersåledes ud: =NL("LinkSum","Tabel2","Tabel2Felt2","Tabel2Felt3","A*") DerkanherefterhenvisestildennefunktioniFeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenLinkSum(). SådanhenterduetFlowFeltmedFlowFiltre FlowFelt-syntaksen,derbrugesiFeltargumentetifunktionenNL(Tabel),gørdetmuligtatindhenteetFlowFeltmedenspecifikgruppeFlowFiltre,der udelukkendeanvendestildetpågældendefelt:

14 Jet Express 14 =NL("Tabel","Kunde",{"Navn","FlowFelt([Salg],[Datofilter],[ ])"}) DetførsteargumenterdetFlowFelt,derskalhentes,efterfulgtafetvilkårligtantalafFlowFilterFelt/FlowFilter-par. AlleFlowFiltre,somanvendestildenoverordnedeforespørgsel,funktionenNL(Tabel)foreksempel,villigeledesbliveanvendttilfelter,somspecificeres vedbrugafflowfelt-syntaksen. FunktionenNL(FlowFelt) Foratgøredetnemmere,athentedisseFlowFelter,erfunktionenNL(FlowFelt)blevetindført.SyntaksenforNL(FlowFelt)ersomnedenfor: =NL("FlowFelt","Kunde","Salg","Datofilter"," ") DerkanherefterhenvisestildennefunktioniFeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenFlowfelt(). Sådanhenterduspecialfelterfraindlejredelinks Feltværdierogsummerkanhentesfraindlejrede,sammenkædedetabeller,somfølgende: =NL("Tabel","Debitorpost",{"Nr.","LinkFelt([Debitorbogføringsgruppe], [Kode])"},"InklusivLink=","Debitor","Nr.","=Debitornr.","InklusivLink=","Debitorbogføringsgruppe","Kode","=Debitorbogføringsgruppe") DennefunktionvilhentealleværdierfrafeltetNr.fratabellenDebitorpostogfeltetKodefratabellenDebitorbogføringsgruppe,somersammenkædetvia tabellendebitor. Sådanhenterduspecialfelterfrafleretabeller Feltværdierogsummerkanendviderehentesfrafleretabeller,derersammenkædetfradenprimæretabel,somfølgende: =NL("Tabel","Debitor",{"Nr.","LinkFelt([Debitorbogføringsgruppe],[Kode])","LinkSum([Debitorpost], [Antal])"},"InklusivLink=","Debitorpost","Debitornr.","=Nr.","InklusivLink=Debitor","Debitorbogføringsgruppe","Kode","=Debitorbogføringsgruppe") DennefunktionvilhentealleværdierifeltetNr.fratabellenDebitor,værdierneifeltetKodefratabellenDebitorbogføringsgruppeogsummenafværdiernei feltetantalfratabellendebitorpost.bemærk,atbådetabellendebitorbogføringsgruppeogtabellernedebitorpostersammenkædetviatabellendebitor. SærligefelterkankunhentesfraNL(Tabel),nårdubrugerDynamicsNAVdatakilder Sortering Resultaterne,dersomstandardreturneresafJet-funktioner,sorteresistigenderækkefølgeafhængigtafde returneredeværdier;dukandogtilsidesættestandardsorteringenogsortereudforværdiernefraethvertfelti tabellen,forhvilketdureturnererdata. Foratsorteredataistigenderækkefølge,skalduindsætteet"+"efterfulgtaffeltnavnetiparameteren FilterFelt ('NL-funktion'inderonline-dokumentation). Foratsortereifaldenderækkefølge,skalduindsætteet"-"efterfulgtaffeltnavnet. DererendviderebehovforFilterfeltetsFilter('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argument.Hvis duønsker,atsorterepåetfeltudenatfiltrereefterdetpågældendefelt,skalduindsætte"*"idettilhørendefilter. DennedenståendeNL(Sektion5.1)funktionsortererefterregnskabsnavn,nårderfiltreresforregnskabsnavn, derbegyndermedb. =NL("Tabel","Kunde","+Regnskabsnavn","B*") DennedenståendeNL-funktionsortererværdierneifeltetProduktIDefterværdierneifeltetKundeIDistigende rækkefølge,derefterefterværdierneifeltetmængdeifaldenderækkefølge. =NL("Tabel","Fakturaer","ProduktID","+KundeID","*","-Mængde","*") 5.2 GL-funktion Dynamics NAV GL-funktion =GL(Hvad, Konto, StartDato, SlutDato, Vis, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ForretningsEnhed, Regnskab, Reserveret, UdelukUltimodatoer, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, VisForespørgsel, Reserveret, DataKilde) Formål:Returnererbudgettet,saldoen,nettoændring,debet,ellerkreditfraenellerflerefinanskonti.

15 Jet Express 15 Brugdenovenståendefunktionsdefinition,foratfastsætterækkefølgenafparametrene,derbeskrives nedenfor.parametremarkeretsomreserveretbrugesikke. Parameter Hvad Konto StartDato SlutDato Vis Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Forretningsenhed Budget Regnskab UdelukUltimodatoer VisForespørgsel Datakilde Beskrivelse FastsætterhvadGL-funktionenreturnerer.MulighederneerBevægelse, Budget,KreditellerDebet. Finanskontonummer,FilterellerOmråde.Hvisduspecificererenenkelt sumkonto,returneresværdienafdenpågældendekonto.hvisduspecificerer flerekontielleretområdeafkonti,vilsumkontiikkebliveinkludereti resultatet. Specificererstartdatoenfordeposteringer,derskalinkluderes.Forsaldoenaf enkontofraengivendato,skalduladestartdatoståtom.forenkontos nettoændring,skaldubrugesaldoogspecificerebådestartdatoogslutdato. Specificererslutdatoenfordeposteringer,derskalinkluderes. Dendimensionsanalyse,derskalanvendes.Laddetteståtomtogdervilikke bliveanvendtnogendimensionsanalyse. Filtertildenførstedimensionianalysevisningen.HvisVis-argumenteter tomt,erdettefilterettilglobaldimension1. Filtertildenandendimensionianalysevisningen.HvisVis-argumentet ertomt,erdettefilterettilglobaldimension2. Filtertildentredjedimensionianalysevisningen. Filtertildenfjerdedimensionianalysevisningen. Filtertilforretningsenheden. Budgetfilter.Laddetteståtomtforallebudgetter.Dettebrugesikkemed mindrederreturneresbudgetter. Regnskabsnavn.Hvisdenneparameterertom,brugesstandardregnskabet. Sand,foratudelukkeposteringer,dervedrørerultimodatoer.Standarder "Falsk". "Sand",foratvisefinlink-strengen,dervilblivebrugttildrilldown.Standard er"falsk". Datakildenavn.Hvisdenneparameterstårtom,brugesstandarddatakilden. 5.3 Filtrering Betydning Symbol Eksempel Hentedeposter Ligmed Ingen 377 BLÅ Demmedfeltværdi377 DemmedfeltværdiBLÅ Ikkeligmed <> <>0 Demmedfeltværdier,derikkeerligmed0 Og & >1000& <2000 Demmedfeltværdier,dererstørreend 1000ogmindreend2000

16 Jet Express 16 Betydning Symbol Eksempel Hentedeposter Eller Demmedfeltværdier1000eller2000 Størreend > >1000 Demmedfeltværdier,dererstørreend 1000 Størreendellerlig med >= >=1000 Demmedfeltværdier,dererstørreend ellerligmed1000 Mindreend < <1000 Demmedfeltværdier,derermindreend 1000 Mindreendellerlig med <= <=1000 Demmedfeltværdier,derermindreend ellerligmed1000 Interval Demmedfeltværdiermellem1000og 2000,med Demmedfeltværdieroptilogmed1000 Demmedfeltværdier1000ellermere Jokertegn * *co* *co co* Demmedfeltværdier,derindeholder"co" Demmedfeltværdier,derendermed"co" Demmedfeltværdier,derbegyndermed "co" Jokertegnmed enkelttegn Beregningsrækkefølge () 30 (>10& <20) Ignorerfra specialtegn Ignorerfrastorteller lillebogstav 5.4 Tastaturgenveje FølgendetastaturgenvejeertilgængeligeiJet:? Hans?n Demmedfeltværdier,såsomHansoneller Hansen Demmedfeltværdierpå30ELLER feltværdier,dererstørreend10ogmindre end20 DemmedfeltværdiA&B '' 'A&B' Demmedfeltværdier,såsomplacering. PLACERINGellerPlacering Genvej Tilgængeligfra Adfærd F1 Brugergrænsefladekomponenter Viser kontekstafhængig hjælp F4 Jfx Skiftermellemen cellereferences adresseringstilstand F6 Brugergrænsefladekomponentmedværdilookup Viseretdatabaselookup 5.5 Automatisk formatering af rapporter Automatisktilpasningafstørrelse Nogledataværdierharvariabellængdeogdetteindebærer,atduikkevedhvorbredenkolonnebørværeindendu kørerenrapport.hviskolonnenikkeerbrednoktilatvisedataene,vilexcelentenvise########,ellerkunvise

17 Jet Express 17 dendelafdatene,sompasserindicellen. Tilpas Enkolonnekanformateresautomatisktilatpassetildenbredestecelle,indeholdtikolonnen,vedatplacere nøgleordettilpasidenpågældendekolonnesrække1.enrækkeshøjdekanformaterespåomtrentsammemåde, dogmedundtagelseafatnøgleordettilpasskalplaceresikolonneafordenrække,derskalformateres. Automatiskskjulning Nogetafindholdetiprojektmappenereventueltnødvendigt,foratdesignerapporten,menikkehensigtsmæssigtat seirapporttilstand('rapporttilstande'inderonline-dokumentation). SkjulogSkjulArk Enkolonneellerrækkekanskjulesautomatisk,vedatplacerenøgleordetSkjuliRække1idenkolonne,derskal skjules,ellerikolonneaidenrække,derskalskjules.forautomatiskatskjuleheleark,kanduføje+skjularktil regnearketscellea1.nårdukørerrapporten,viljetskjulerækkerne,kolonnerneellerarkene,somduhar specificeret. 5.6 Fordeling af rapporter Rapportindstillinger ForatvisevinduetRapportindstillingernårderkøresenrapport,kandubrugefølgenderegnearksetiketter: Indstilling,Titel,ogVærdi. Hverrækkeiregnearket,derindeholderenindstilling,somduønskerskalvisesivinduetRapportindstillinger,skal indeholdeetikettenindstillingikolonnea.kolonnen,derindeholderindstillingernestitlerskalindeholde etikettentitelirække1.kolonnen,derindeholderdeegentligeindstillingsværdier,somduskalhenvisetilidin rapport,skalindeholdeetikettenværdiirække1.skæringspunktetmellemindstillingsrækkerneogkolonnerne TitelogVærdi,udgørrapportindstillingerne. Følgendetabeludviseretenkelteksempel: A B C 1 Auto+Skjul+Værdier Titel Værdi 2 Indstilling Kunde * 3 Indstilling Åben SAND Hvisdukørerenrapportmedrapportindstillinger,vilvinduetRapportindstillingerblivevist. Hvisrapportindstillingernebefinderpåetregneark,somduønskeratskjulefrabrugeren,skaldublotføje +SkjulArktiletikettenicelleA1.

18 Jet Express 18 6 Indeks #VÆRDI!,10 Aktivering,4 Auto,16-17 Automatiskfejlfindingafrapportfejl,5 Automatiskformateringafrapporter,16-17 Automatisktilpasning,16-17 AvanceretDynamicsNAV-konfiguration SerenicNavigator-brugeradgangsregler,7-8 Budget,14-15 Citrix,8 Database,5 Datakilde,14-15 Datakildeindstillinger,5 Datakildeindstillinger Datakildeindstillinger,5 SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde, 5-7 Designtilstand,9 Drilldown,9 Drilldown Drilldown,9 GridDrilldown,9-10 DynamicsNAVGL-funktion,14-15 Eller,15-16 Excel,3 Express,3 Fejl,10 Fejlsøg,10 Filter,11-12 FilterFelt,11-12 Filtre,11-12 Filtrering,15-16 Filtreringafdata Tommefiltre,12 Specialtegnietfilter,12-13 SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen, 13 Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel, 13 Finans,9 FlowFelt,13-14 FlowFilter,13-14 Forbindelse,5 Forretningsenhed,14-15 Forudsætninger,4 FunktionsGuide(Jfx),9 GL-funktion

19 Jet Express 19 DynamicsNAVGL-funktion,14-15 GridDrilldown,9-10 Guidetilhurtiginstallation,4 Højesteantallookupafskannedeposter,5 Højesteantallookupafstikprøveværdier,5 Hvad,11-12,14-15 Ikkeligmed,15-16 Installationogkonfiguration Guidetilhurtiginstallation,4 Forudsætninger,4 SådaninstallererduJet,4 Interval,15-16 JetmedCitrix,8 Kompatibilitetsmodus,5 Konfiguration,5 Konto,14-15 Ligmed,15-16 Link,11-12,13-14 LinkFelt,13-14 LinkSum,13-14 Log,5 Logning,5 MicrosoftExcel,3 Mindreend,15-16 Mindreendellerligmed,15-16 NF-optimering,5 NL-funktion,11-12 NL-funktion NL-funktion,11-12 SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel), Sortering,14 Og,15-16 OmJet,3 Opdatér,9 Overskrifter,11-12 Programindstillinger,5 Rapportindstillinger,17 Rapporttilstand,9 Rapporttilstande,9 Regnskab,14-15 Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel,13 SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel),13-14 SådaninstallererduJet,4 SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde,5-7 SådankonfigurererduJet Programindstillinger,5

20 Jet Express 20 JetmedCitrix,8 SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen,13 SerenicNavigator-brugeradgangsregler,7-8 Skjul,16-17 SkjulArk,16-17 SlutDato,14-15 Sortering,14 Specialtegnietfilter,12-13 Sprog,5 Størreend,15-16 Størreendellerligmed,15-16 StartDato,14-15 Tabel,11-12 Tabeldesigner,9 Tastaturgenveje,16 Tilpas,16-17 Tommefiltre,12 UdelukUltimodatoer,14-15 Værdi,10 Vis,14-15

Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse

Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse Jet Express 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1-2 2. OmJet 3 3. Installationogkonfiguration 4 3.1. Guidetilhurtiginstallation 4 3.2. Forudsætninger 4 3.3. SådaninstallererduJet 4 3.4. SådankonfigurererduJet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige.

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige. JETREPORTS TIPSOG TRICKS Indledning Jet Reports er et fantastisk rapporteringsværktøj integreret i Excel. De fleste af os bruger nok kun en brøkdel af de muligheder som Jet Reports og Excel har. Denne

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Microsoft Access 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Microsoft Access 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Startvejledning Microsoft Access 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Ændre skærmstørrelsen eller lukke en

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING Kapitel 3: Outlook-synkronisering 0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING 1Målsætninger Målsætningerne er at: Definere grundlæggende begreber vedrørende synkronisering. Oprette synkroniseringsniveauer. Oprette

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Kapitel 2: Finansrapporter KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Målsætninger Målsætningerne er at: Beskrive filtrerings- og analysevinduer, der har relation til kontoplaner. Give en demonstration af opsætning af

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

VEJLEDNING TIL TABELLER PÅ OVERBLIK

VEJLEDNING TIL TABELLER PÅ OVERBLIK VEJLEDNING TIL TABELLER PÅ OVERBLIK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Tilpas kolonner... 2 Justér kolonnevisning... 2 Justér kolonnebredde... 3 Justér kolonnerækkefølge... 3 Filtrering/søgning og sortering...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

SAS VA rapportering i Jyske Bank

SAS VA rapportering i Jyske Bank SAS VA rapportering i Jyske Bank integrationen med SAS Stored Processes SAS VA Netværksmøde 13. oktober 2016 Henrik Obling, Jyske Bank Side 1/18 Agenda SAS VA arkitektur i Jyske Bank Hvad benyttes SAS

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION

BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 BRUGERVEJLEDNING DAO MAGENTO INTEGRATION BRUGERVEJLEDNING DAO - MAGENTO INTEGRATION MODUL VERSION 1.0.4 Vejledning: DAO Magento integration. Version 2015.07.21 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM GODT I GANG 3 Generelt 4 Indstillinger 5 Design

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

BILAG 3. Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Tillægsbev. og omp. i Korrigeret. Resultat af 3. budgetkontrol Forventet regnskab 2010

BILAG 3. Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Tillægsbev. og omp. i Korrigeret. Resultat af 3. budgetkontrol Forventet regnskab 2010 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv BILAG 3 Specifikation til 3. budgetkontrol - Forventet regnskab 1. 000 kr. netto Tillægsbev. og omp. i Korrigeret budget pr. 30.9. Resultat af 3. budgetkontrol Forventet

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Delphi og Databaser for begyndere

Delphi og Databaser for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Delphi og Databaser for begyndere Denne artikel handler om hvordan man udnytter noget af det bedste i Delphi: Dets gode muligheder for integrering med

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk Side 85 af 89 Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Dynamics NAV hhv. med og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Outlook 2010 POP3-opsætning

Outlook 2010 POP3-opsætning mailplatform Microsoft Exchange 2010 Indledning Med denne vejledning har du mulighed for at opsætte en POP3 konto i Outlook 2010. Beskrivelse Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook 2010 installeret

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Hvordan bruges Avery Nordics Produkt Information System?

Hvordan bruges Avery Nordics Produkt Information System? Hvordan bruges Avery Nordics Produkt Information System? 1. Hvilke oplysninger kan du finde? Det er en portal til download af opdaterede produktdata og -billeder Avery-medarbejdere, partnere og kunder

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro Experience til Doro PhoneEasy 740 Dansk Manager Indledning Brug Doro Experience Manager til at installere og håndtere applikationer på en Doro Experience ved hjælp af en webbrowser fra et hvilket

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Målgruppe: Slutbruger Juni 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 To metoder til anvendelse af kuber med Excel 2003 3 2 Etablering af forbindelsen til kuber via Pivot-tabel

Læs mere

TIPS & TRICKS I EPOS PORTAL

TIPS & TRICKS I EPOS PORTAL TIPS & TRICKS I EPOS PORTAL ERFAMØDE 9. APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemindstillinger... 3 3 Portal Services... 3 3.1 Mail service... 4 3.2 Mail service ej kørt... 4 3.3 Workflow

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til NYE BRUGERE der ikke tidligere har haft installeret EDB- Brugsens programmer på netværket.

Læs mere

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn

1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn Opgave 1. Opret følgende flade database, find selv passende datatyper. 2. Opret begrænsningerne på datatyperne, du ser fx fornavn maks 25 tegn 3. Medlemsnr skal være større end 1000 4. Der skal oprettes

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Præsentation af Unik Bolig 4 version 4.2.0 Den 3. og 5. november præsenterede vi den nye version af Unik Bolig 4 for 275 deltagere fra 140 kunder. Præsentationen foregik på Centerbakken i Vejle og i DR

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

LIME PRO ACADEMY <Customer name>

LIME PRO ACADEMY <Customer name> LIME PRO ACADEMY Lundalogik A/S, 2015 København +45 53557505 Lund +46-46-270 48 00 Stockholm +46-8-562 776 00 Göteborg +46-31-712 44 00 Oslo +47-22-130030 Helsinki +35-84-67148000 info@lundalogik.dk

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0 Manual Lara Webtilmelding Version 2.0 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 3 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil... 5 Godkendelse af elevprofiler...

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere