Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse OmJet 3 3. Installationogkonfiguration Guidetilhurtiginstallation Forudsætninger SådaninstallererduJet SådankonfigurererduJet Programindstillinger Datakildeindstillinger SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde AvanceretDynamicNAV-konfiguration SerenicNavigator-brugeradgangsregler JetmedCitrix 8 4. BrugergrænsefladetilJet Rapporttilstande Finans FunktionsGuide(Jfx) Tabeldesigner Drilldown GridDrilldown Fejlsøg Reference NL-funktion Filtreringafdata Tommefiltre Specialtegnietfilter SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel) Sortering 14

2 Jet Express GL-funktion DynamicsNAVGL-funktion Filtrering Tastaturgenveje Automatiskformateringafrapporter Fordelingafrapporter Rapportindstillinger Indeks 18-20

3 Jet Express 3 2 Om Jet HvaderJet? JeterettilføjelsesprogramtilMicrosoftExcel,somintegrererExcelmeddindatabasesådukanopretterapporter medenkleregnearksfunktioner.funktionernelæserdirektefradindatabase,ogdukanderforopdateredataene direkteiexcel,istedetforatkopiereogindsætte.dukanfindeyderligereoplysningeromjet-funktionernei afsnittetreference. Derkrævesfølgendeforudgåendeviden ForatanvendeJet,erdetnødvendigtatdukendertilMicrosoftExcel,herundercellereferenceog regnearksfunktioner.dubørendviderehaveetgrundlæggendekendskabtildindatabasesstruktur.

4 Jet Express 4 3 Installation og konfiguration 3.1 Guide til hurtig installation VIGTIGT:Væropmærksompå,atdueribesiddelseafadministrativerettighederindeninstallationen. 1. KørJetExpressinstallationsfilen. 2. TilføjelsesprogrammetJetExpressvilautomatiskbliveaktiveretiExcelfordenaktuellebrugerefter installationenerafsluttet.seogsåaktiveringafjetexpress('sådaninstallererdujet'in deronline-dokumentation)forataktiveretilføjelsesprogrammetforyderligerebrugere. 3. SeogsåyderligereForudsætninger(Sektion3.2)fordintypedatabase. 4. KonfigurérenforbindelsetildindatabaseiIndstillingertildatakilde(Sektion3.4.2). 3.2 Forudsætninger Allebrugere Supporteredeoperativsystemer MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 SupporteredeversionerafMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitog64-bit) Supporterededatabaser MicrosoftDynamicsNAV6.0(eksekverbarefiler)ellersenere DynamicsNAVBrugere IndendukanbrugeJetExpressmedDynamicsNAV,erdetnødvendigtatinstallerefølgendesoftware: DynamicsNAVClassicClientversion6.0ellersenere. DynamicsNAVClassicClientskalværeinstalleret,selvforDynamicsNAV2009RTC-brugere. Determuligvisogsånødvendigt,atinstalleredentilhørendeversionafC/FRONT,somerinkluderetiDynamics NAVSDK.Detteerideflestetilfældeikkenødvendigt,daJetomfatterdenkrævedeversionafC/FRONTtilalle størreversionerafservicepakkerfordynamicsnav. EnDynamicsNAV-licensfil,somtilladerC/FRONT,skalgemmessomFIN.FLFiDynamicsNAV klientprogrammappenpåhverworkstation,somvilkørejet. DynamicsNAVsikkerhed ForatbrugeJetskalenbrugerhaveenrolleiDynamicsNAVudenregnskabsbegrænsninger,somsætterdemi standtilatlæseregnskabstabelobjekterogtabeldata.deskalendviderehavelæsetilladelsertilalletabeller,somde vilrapporterepå. DynamicsNAVsikkerhedsfiltreanvendesikkeautomatiskafC/FRONT,menethvertforsøgpåatlæsedata udenforetsikkerhedsfiltersrestriktionervilmislykkedesmedenfejlmeddelelse. 3.3 Sådan installerer du Jet HvisdubrugerWindowsVistaellersenere,skalduhøjreklikkedeneksekverbarefil(setup.exe)ogvælge"Kørsom administrator".detteskalgøresselvomduerloggetpåsomadministrator,foratinstallationenkankøremed

5 Jet Express Sådan konfigurerer du Jet Programindstillinger Programindstillingerneerbrugerpræferencerogandreprogrammæssigeindstillinger,sompåvirkermåden,hvorpå Jetfungerer. Sprog SprogtilJet-brugergrænseflade. Generelt Højestantalstikprøveværdier Højestantalafstikprøveværdier,somvilblivehentetnårmanforetageretlookup. Højestantallookupværdier Højestantalafposter,somvilbliveskannet,foratkunnehentestikprøveværdiernårderforetagesetlookup. Fejlsøgautomatiskrapportfejl FastsætteromJetautomatiskskannerrapportenfor#VÆRDI!-fejlefterkørselafrapporterogviseren fejlmeddelelse. Avanceret Visadvarselforkompatibilitetstilstand FastsætteromJetvilviseenadvarselsmeddelelseomproblemerrelaterettilbrugafExcelikompatibilitetstilstand. Visadvarselforsprogmodul FastsætteromJetvilviseenadvarselnårderervalgtetsprogtilenDynamicsNAVdatakilde,forhvilketderikkeer bleveteksporteretettilsvarendesprogmodul. AktiverJetlogning Fastsætteromhandlingervilbliveloggettilenfilidetspecificeredebibliotek Datakildeindstillinger Datakildeindstillingernebrugestilatdefineredindatabaseforbindelse. Nårdenødvendigeoplysninger,tilatopretteenforbindelseerblevetindtastet,kandukontrollere forbindelsenvedatklikkepåknappentestforbindelse Sådan konfigurerer du en Dynamics NAV-datakilde Generelt MappetilDynamicsNAVklient Angivermappen,derindeholderDynamicsNAVklient,fin.exeellerfinsql.exe.OgsåDynamicsNAVlicensfilskal placeresidennemappeognavngives"fin.flf". Mappetilsprogmodul

6 Jet Express 6 Angiverdenmappe,derindeholderdineDynamicsNAVsprogmoduler. Jetkananvendetabeller,felterogindstillingsværdierpåditsprog,hvisdueksporterersprogmoduletfra DynamicsNAVogspecificererbiblioteket.somindeholderdet.Sprogmoduletskalhavesammenavnsom sprogkodenpåtrebogstaversamten".flm"-endelse(fx.skaletdansksprogmodulnavngives"dan.flm"). Sprog Foratkunneeksportereetsprogmodul,skalduhaverettighedertilObjectDesigneriDynamicsNAV. Specificererdetsprog,somJetvilbenyttetilvisningafdatabaseetiketter,herundertabeller,felterog indstillingsværdier. Godkendelse FastsætteromderskalanvendesWindowsellerdatabaselogind. Hvisdindatabasebrugerdatabaselogind,kanduindtasteetbrugernavnogenadgangskode.Hvisduladerétaf dissefelterståtomt,vildublivebedtomlegitimationsoplysningertildatabaselogind,nårduforsøgeratoprette forbindelse. Forbindelse Servertype Specificereromduopretterforbindelsetilenlokaldatabasefil,enDynamicsNAVdatabaseserver,elleren MicrosoftSQL-server. Server Specificerernavnetpåserveren,somerværtfordatabasen. Database HvisduanvenderenMicrosoftSQL-server,skalduindtastedatabasensnavnher. Hvisduanvenderenlokaldatabasefil,skalduklikkepåknappenGennemseogudpegedenDynamicsNAV databasefilduønskeratbruge. Netværk Specificererdenegnedenetværksprotokol. Regnskab Specificererregnskabet,somJetvilbrugesomstandard. Visning VisningsegenskabernefastsætterhvordantabellerogfeltervisesiJetbrugergrænsefladenskomponenter. Vistommetabeller Fastsætteromderskalvisestabellerudenposter. Visantalposteritabeller Fastsætteromantalletafposterihverenkeltabelskalvises. Tabel-ogfeltindsættelsesformat SpecificererformatetfortabelogfelternårdeskrivesautomatisktilJet-formler. Avanceret

7 Jet Express 7 Metodetilnøglesøgning Specificerermetoden,derbrugestilatvælgedenbedstenøgleveddatabaseforespørgsel. MappetilC/Front Hvisdenspecificeres,tilsidesætterdenstandard-bibliotekethvorJetsøgerefterC/Front-oplysninger Avanceret Dynamic NAV-konfiguration Serenic Navigator-brugeradgangsregler JetkanbenytteSerenicNavigator'sbrugeradgangsreglertilalleforespørgsler,somkøresafenbrugerhvorder gælderenellerflereregler.dennefunktionkanaktiveres,vedatimporteretabellennavigatortojetbus ObjectsindiNavigator-databasen. SådankonfigurererduForretningsobjekter Forhvertforretningsobjekt,findesderetsætaffelttilknytningeritabellen"NavigatortoJetBusObjects".Disse felttilknytningerfastsætterhvilketfeltihvilketabellerbrugeradgangsrettighedernevilbliveanvendtforetgivet forretningsobjekt.deternødvendigt,atimporteredissefelttilknytningertilnavigator,entenmanueltellervedbrug afendataport. Tabellen"NavigatortoJetBusObjects"indeholderdenedenstående5felter: Felt nr. Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 TableNo. Heltal Nummeretpådentabel,somforretningsobjektetsvarertil. 2 FieldNo. Heltal Nummeretpådetfelt,somforretningsobjektetsvarertil. 3 Business Object Kode ForretningsobjektID.Dettevilentenværeenkode,fx.GLACCOUNT,eller dimensionsnummeret. 4 ObjectType Indstilling Typenafforretningsobjektetdefineretifeltet"Forretningsobjekt".Detkan entenværecodeellerdimension. 5 Field Caption Tekst Feltetsetikette,somdefineretifeltet"FieldNo.".Dettefelterudelukkende fornemhedsskyldogbrugesikkeafjet. Følgendeereksemplerpårækker,somdefinerernogleforretningsobjekttilknytningertiltabellenG/L-konto: Tabel nr. Felt nr. Forretningsobjekt Objekttype Feltetikette 15 1 GLACCOUNT code No dimension Global Dimension1 Filter Rækkerneovenfordefinerertofelttilknytningertiltabel15("G/L-Account")idatabasen.Denførsterækkeangiver, atbrugeradgangsreglerfor GLACCOUNT -forretningsobjektetvilbliveanvendttilfeltet"no."itabellen GLACCOUNT.Bemærkatobjekttypener"code",ogatforretningsobjektet(GLACCOUNT)mappesdirektetil navnetpåeteksisterendeforretningsobjekt. Denandenrækkeieksempletharetobjektaftypen"dimension".Detvilsige,atværdienifeltet"Forretningsobjekt" skalsvaretiletdimensionsnummer,idettetilfældedimension"1".dennerækkeangiver,atbrugeradgangsreglertil dimension1,eller"program"inavigator-stikprøvedatabasen,vilbliveanvendttilfeltet"globaldimension1 Filter"itabellen"G/L-Account". HvisetForretningsobjektikkeknyttesdirektetiletfeltpåentabel,kanderikkeanvendes

8 Jet Express 8 reglertildetteforretningsobjekt.grundentildette,eratfelttilknytningerforsådanne forretningsobjekterikkekandefineresvedbrugaftabelopbygningen,derbeskrivesovenover.detteerikke almindeligtindenforstandardgrupperafforretningsobjekter Jet med Citrix VIGTIGT:JetsupporteresikkeiCitrix-miljøerhvisikkeheleskrivebordeterudgivet. ForatkunnebrugeJetmedCitrix,gælderfølgenderetningslinjer: Heleskrivebordetskaludgives. Jet,Excel,samtkomponenteriklientdatabasenskalalleværeinstalleretpåCitrix-skrivebordet. HvisduerenDynamicsNAVbruger,skalDynamicsNAVClassicClientværeinstalleretpåCitrix-skrivebordet. HvisdubrugerenOLE-forbindelse,skalOLE-driverentildinspecifikkedatabaseværeinstalleretpåCitrixskrivebordet. HvisdubrugerODBC,skaldukonfigurereenWindowsODBC-datakildepåCitrix-skrivebordet. Jet-tilføjelsesprogrammetskalaktiveresiExcelforhverCitrix-bruger,somharisindeatbrugedet.Seogså AktiveringafJetReports(Sektion3.3)foryderligereoplysninger.

9 Jet Express 9 4 Brugergrænseflade til Jet 4.1 Rapporttilstande Design Designtilstandbrugestilatopretterapporter.ResultaterafJet-funktionereroptimeretmedhensyntilhastighedi Designtilstand,ogdetgaranteresikkeatdeførertilkorrekteresultater. Opdater Opdaterkørerrapporten,vedatopdaterealledataenedirektefradatabasen. 4.2 Finans ÅbnerJfx,(Sektion4.3)dererudfyldtmedentomGL-funktion. 4.3 Funktions Guide (Jfx) Giverbrugerneenintuitivmåde,hvorpådekanindsætteJet-funktionerietregneark. 4.4 Tabeldesigner TabelDesigneropretterenExceltabelfrafleredatabasetabeller,somkanbrugessomudgangspunktfor pivottabellerog-diagrammer. 4.5 Drilldown Drilldown,somvisesiencelle,derindeholderenJet- Foratforetageendrilldown,skalduklikkepåknappen formel,ellervælgecellenogvælgedrilldown Grid Drilldown Drilldown-gitteretviserdrilldown-dataiengittervisning,somgiverdigmulighedforatgruppere,filtrereogsortere dinedata. Drilldown-visning Drilldown-resultaterkanbrugerdefineresmedGridDrilldown.Vedathøjreklikkeenkolonneoverskrift,kanen brugervælgehvilkefelter,derskalvisesidrilldown-visningen.endviderekanderflyttesompåkolonnernevedat trækkeenkolonneoverskrifttilenønsketposition. Nårdrilldown-visningenlukkes,bliverfelterne,somervistsamtfeltrækkefølgengemtsomdrilldown-visningenfor denpågældendetabel.næstegangbrugerenanvenderdrilldownpåtabellen,vilkunfelterne,somtidligerevarvist blivevistogisammerækkefølgesomtidligere. SådananalysererdudataiGridDrilldown Ikkeallepostervilbliveindlæstnårdrilldown-visningenåbnes.Nårposterneindlæsesvilderblivevisten statusindikatorivisningensøverstevenstrehjørne.nårposterneerindlæste,vildetsamledeantalhentedeposter blivevist.gruppering,filtreringogsorteringkanaltsammengøresmensposternebliverindlæst. DynamicsNAVogGridDrilldown

10 Jet Express 10 FlowFelt-værdierbliverindledningsvistikkeindlæstiGridDrilldown.ForatindlæseværdiertiletFlowFelt,skaldu klikkepåknappenopdatérikolonneoverskriften.flowfelt-værdierkanikkeindlæsesføralledrilldown-posterneer blevethentet. 4.6 Fejlsøg FejlsøghjælpermedatdiagnosticereproblemermedJet-funktioner.NårenJet-funktionresultererienfejl,vil #VÆRDI!visesidencelleiregnearket,derindeholderfunktionen.Foratfindefejlenifunktionen,skalduvælge dencelle,derindeholderfejlenogvælgefejlsøg.dervisesenmeddelelse,somhjælpermedatforklareproblemet.

11 Jet Express 11 5 Reference 5.1 NL-funktion =NL(Hvad, Tabel, Felt, FilterFelt1, Filter1,..., FilterFelt10, Filter10) Formål:Returnererfelterellerpostnøglerfraentabelbaseretpåfiltre. Parameter Hvad Beskrivelse Fastsætterhvadderreturneres. Argument "Link" "Tabel" "LinkFelt" "LinkSum" "FlowFelt" Beskrivelse Returnererenstrengværdi,somkanbrugessometfilterienandenNLfunktion.SeogsåSammenkædningafandretabellervedbrugaf Link=('Enkelsammenkædning'inderonline-dokumentation) foryderligereoplysninger. OpretteretExcel-tabelobjektudfradereturneredefeltværdier.Hvisdu efterladerfeltargumentettomt,returneresallefelter.brugenfeltcache, foratreturnereflerefelter. Returnererenstreng,derbrugestilathenteetfeltfraenlinktabelien NL(Tabel)-funktion. Returnererenstreng,derbrugestilathentesummenafetfeltfraen linktabeliennl(tabel)-funktion. Returnererenstreng,derbrugestilathenteetFlowFeltfra primærtabelleniennl(tabel)-funktion.flowfiltreidennefunktion anvendeskuntildetspecificeredeflowfeltogikkedenoverordnede forespørgsel. Tabel Felt FilterFelt1 Tabellensnavn,nummerelleretiket. Navnet,nummeretelleretikettenfordetfelt,derskalreturneres.ForDynamicsNAVbrugere,kandetteendvidereværeenmultidimension. Foratreturnereenfeltcache,skalduspecificereetsætaffelter. EnfeltcachekanbrugesmedNL(Tabel)nårdukunønsker,atseenkelteaffelternefra tabellenogikkedemalle.ennl-funktionmedenfeltcacheviludelukkendereturnerede entydigekombinationerafværdierneforfelterneifeltcachen. Navnetpådetførstefelt,efterhvilketderskalfiltreres.ForDynamicsNAV-brugere,kandette endvidereværeenmultidimension.defølgendespecialværdierergodkendtesom filterfeltargumenter. FilterFelt "Regnskab="eller0 "InklusivLink=" "Begrænsning=" Beskrivelse Tilsidesætterdefaultregnskabetmeddet,somspecificeresaf Filterargumentet. Sammenkæderdenprimæretabeltilden,derspecificeresaf filterargumentet,meddetformålathentedata.læssådan henterduspecialfeltermednl(tabel)(sektion5.1.2)for yderligereoplysninger. Begrænserantalletafposterellerværdier,somreturnerestil antallet,derspecificeresaffilterargumentet.seogsåsådan begrænserduantalletafposterienforespørgsel(sektion )foryderligereoplysninger.

12 Jet Express 12 Parameter Beskrivelse "Filter=" "Overskrift=" "SkjulTotaler=" "TabelNavn=" Specificererengruppefiltretilenforespørgselmedetsætaffiltre, derspecificeresaffilterargumentet.seogsåsådanspecificerer dumereentifiltreinl-funktionen(sektion )for yderligereoplysninger. Erstatterfeltoverskriftermedlistenafoverskrifter,derspecificeres affilterargumentet.skalbrugesmedennl(tabel)-funktion. NårværdienafFilterargumenteterSAND,skjulessumrækken,der eroprettetafnl(tabel). Specificerernavnet,derskalbrugestilExceltabelobjektet,somer oprettetafnl(tabel)mednavnetifilterparameteren.brugdette, tilathenvisetiltabellenvianavnetfraenpivottabel. Filter1 FilterFeltN FilterN Værdienaffilteret,derskalanvendestilFilterFelt1. SammesomFilterFelt1.Derkanspecificeresoptil10parbeståendeaffeltogfilter.Hvisdu specificererflerefiltre,kombineresdemedetlogiskog. SammesomFilter1,anvendesdogtilFilterFeltN Filtrering af data Tomme filtre Forestildig,atværdienicelleC4kommerfraenandenJet-funktionogeventueltafogtilertom.Idettetilfældekan dubrugetoenkelteanførselstegn(')omkringfilterværdien.dukanbrugefølgendeformel. =NL("Første","Element","Beskrivelse","Elementnummer","'"&C4&"'") AfogtilønskerduatfiltrereenNL(Sektion5.1)-funktion,udfraenandenværdi,dereventueltertom.NLfunktionentilladerikkeatdubrugertommefiltre,ogduvilfåen#VÆRDIfejlmeddelelse,hvisduudfylderet FilterFelt('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argumentogladerdettilsvarendeFilter('NLfunktion'inderonline-dokumentation)-argumentståtomt. Tiltrodsfordenneformelerlidtvanskeligatlæse,sætterdenetenkeltanførselstegn(')påhversideafC4- referencen.hvisc4indeholderværdienelement1,vildetresulterendefilterværeelement1.hvisc4ertom,er resultatettoenkelteanførselstegn,someretgyldigtfiltertiltommefelter. bliveristedetsomnedenstående Specialtegn i et filter Tegnsom vilhåndterefilteretsomenegentligstrengogblivevurderetkorrekt. foran"john(houston)".denderaffølgendeformelvilsesåledesud. HvisnavnetJohn(Houston)befindersigienandencelle,erdettedensammeformelvedbrugafencellereference: Hvisduharbehovforatkombinereadskilligefilterværdier,somindeholderspecialtegn,skaldusættehvert filterelementienkelteanførselstegn('). Ladosforestilleos,atduforeksempelharbehovforatfiltrereefterkunder,derentenhedder"JohnA.M."eller "Ben&Jerrys".DuskalbrugedetlogiskeELLER(

13 Jet Express 13 Denfølgendeformelviserdenrettemådeatdannefilteret. =NL("Rækker","Salgsfakturahoved","Nr.","Debitor","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Igen,dissenavnekunnekommefracellereferencer,sådentilsvarendeformelmedcellereferencerfindesnedenfor. =NL("Rækker","Salgsfakturahoved","Nr.","Debitor","'"&C3&"' '"&C4&"'") Sådan specificerer du mere end ti filtre i NLfunktionen Filter=sætterdigistandtilatbrugeetområdetilatspecificerefiltreiNL(Sektion5.1)-formler.Dettesætterdig istandtilatbrugemereend10filterfelt('nl-funktion'inderonline-dokumentation)/filter('nlfunktion'inderonline-dokumentation)-par,gørrapportdesignmereoverskueligt,oggørdetnemmere,atføje filtretilenrapportpåetseneretidspunkt. Foratbrugedennefunktion,skalduspecificereFilterFelterienkolonneiExcelogdetilsvarendefilterværdieriden næstekolonnetilhøjre.derefterspecificerescellerne,derindeholderbeggefilterfelterogfiltreifilterparameteren efterfilter=somfølgende: =NL("Rækker","Salgsfaktura",, "Filter=",$B$2:$C$4) Sådan begrænser du antallet af poster i en forespørgsel Dukansætteenbegrænsningforantalletafposter,somNL(Sektion5.1)vilreturnere,vedatindtaste Begrænsning=ietafFilterFelt('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-parametreneogindtasteet maksimaltantalidentilsvarendefilter('nl-funktion'inderonline-dokumentation)-parameter. Detfølgendeeksempeludskrivertop10kundermeddestørstesalg. =NL("Rækker","Kunde","Navn","-Salg","*","Begrænsning=",10) Sådan henter du specialfelter med NL(Tabel) Sådanhenterdufeltværdierfrasammenkædedetabeller Syntaksentilatindhentefeltværdierfrasammenkædedetabellersersåledesud: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Felt","LinkFelt([Tabel2],[Tabel2Felt2])"},"InklusivLink=","Tabel2","Tabel2Felt1","=Tabel1Felt") DennefunktionhenterværdienafTabel1FeltfraTabel1ogdenførsteværdifraTabel2Felt2fraTabel2,forhverpostiTabel1,hvorværdienafTabel2Felt1 matchedeværdienaftabel1felt. FunktionenNL(LinkFelt) Foratgøredetnemmere,athentefelterfrasammenkædedetabeller,erfunktionenNL(LinkFelt)blevetindført.SyntaksenforNL(LinkFelt)sersåledesud: =NL("LinkFelt","Tabel2","Tabel2Felt") DerkanherefterhenvisestildennefunktionifeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenLinkFelt(). Sådanhenterdufeltsummerfrasammenkædedetabeller Syntaksentilatindhentefeltsummerfrasammenkædedetabellersersåledesud: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Felt","LinkSum([Tabel2],[Tabel2Felt2],[Tabel2Felt3],[A*])"},"InklusivLink=","Tabel2","Tabel2Felt1","=Tabel1Felt") DennefunktionvillehenteværdienafTabelFelt1fraTabel1ogsummenafværdierneiTabel2Felt2forhverpostiTabel1,hvorværdienafTabel2Felt1matcher værdienaftabel1feltoghvorværdienaftabel2felt3startermeda. FunktionenNL(LinkSum) Foratgøredetnemmere,athentesummerfrasammenkædedetabeller,erfunktionenNL(LinkSum)blevetindført.SyntaksenforNL(LinkSum)sersåledes ud: =NL("LinkSum","Tabel2","Tabel2Felt2","Tabel2Felt3","A*") DerkanherefterhenvisestildennefunktioniFeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenLinkSum(). SådanhenterduetFlowFeltmedFlowFiltre FlowFelt-syntaksen,derbrugesiFeltargumentetifunktionenNL(Tabel),gørdetmuligtatindhenteetFlowFeltmedenspecifikgruppeFlowFiltre,der udelukkendeanvendestildetpågældendefelt:

14 Jet Express 14 =NL("Tabel","Kunde",{"Navn","FlowFelt([Salg],[Datofilter],[ ])"}) DetførsteargumenterdetFlowFelt,derskalhentes,efterfulgtafetvilkårligtantalafFlowFilterFelt/FlowFilter-par. AlleFlowFiltre,somanvendestildenoverordnedeforespørgsel,funktionenNL(Tabel)foreksempel,villigeledesbliveanvendttilfelter,somspecificeres vedbrugafflowfelt-syntaksen. FunktionenNL(FlowFelt) Foratgøredetnemmere,athentedisseFlowFelter,erfunktionenNL(FlowFelt)blevetindført.SyntaksenforNL(FlowFelt)ersomnedenfor: =NL("FlowFelt","Kunde","Salg","Datofilter"," ") DerkanherefterhenvisestildennefunktioniFeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenFlowfelt(). Sådanhenterduspecialfelterfraindlejredelinks Feltværdierogsummerkanhentesfraindlejrede,sammenkædedetabeller,somfølgende: =NL("Tabel","Debitorpost",{"Nr.","LinkFelt([Debitorbogføringsgruppe], [Kode])"},"InklusivLink=","Debitor","Nr.","=Debitornr.","InklusivLink=","Debitorbogføringsgruppe","Kode","=Debitorbogføringsgruppe") DennefunktionvilhentealleværdierfrafeltetNr.fratabellenDebitorpostogfeltetKodefratabellenDebitorbogføringsgruppe,somersammenkædetvia tabellendebitor. Sådanhenterduspecialfelterfrafleretabeller Feltværdierogsummerkanendviderehentesfrafleretabeller,derersammenkædetfradenprimæretabel,somfølgende: =NL("Tabel","Debitor",{"Nr.","LinkFelt([Debitorbogføringsgruppe],[Kode])","LinkSum([Debitorpost], [Antal])"},"InklusivLink=","Debitorpost","Debitornr.","=Nr.","InklusivLink=Debitor","Debitorbogføringsgruppe","Kode","=Debitorbogføringsgruppe") DennefunktionvilhentealleværdierifeltetNr.fratabellenDebitor,værdierneifeltetKodefratabellenDebitorbogføringsgruppeogsummenafværdiernei feltetantalfratabellendebitorpost.bemærk,atbådetabellendebitorbogføringsgruppeogtabellernedebitorpostersammenkædetviatabellendebitor. SærligefelterkankunhentesfraNL(Tabel),nårdubrugerDynamicsNAVdatakilder Sortering Resultaterne,dersomstandardreturneresafJet-funktioner,sorteresistigenderækkefølgeafhængigtafde returneredeværdier;dukandogtilsidesættestandardsorteringenogsortereudforværdiernefraethvertfelti tabellen,forhvilketdureturnererdata. Foratsorteredataistigenderækkefølge,skalduindsætteet"+"efterfulgtaffeltnavnetiparameteren FilterFelt ('NL-funktion'inderonline-dokumentation). Foratsortereifaldenderækkefølge,skalduindsætteet"-"efterfulgtaffeltnavnet. DererendviderebehovforFilterfeltetsFilter('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argument.Hvis duønsker,atsorterepåetfeltudenatfiltrereefterdetpågældendefelt,skalduindsætte"*"idettilhørendefilter. DennedenståendeNL(Sektion5.1)funktionsortererefterregnskabsnavn,nårderfiltreresforregnskabsnavn, derbegyndermedb. =NL("Tabel","Kunde","+Regnskabsnavn","B*") DennedenståendeNL-funktionsortererværdierneifeltetProduktIDefterværdierneifeltetKundeIDistigende rækkefølge,derefterefterværdierneifeltetmængdeifaldenderækkefølge. =NL("Tabel","Fakturaer","ProduktID","+KundeID","*","-Mængde","*") 5.2 GL-funktion Dynamics NAV GL-funktion =GL(Hvad, Konto, StartDato, SlutDato, Vis, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ForretningsEnhed, Regnskab, Reserveret, UdelukUltimodatoer, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, VisForespørgsel, Reserveret, DataKilde) Formål:Returnererbudgettet,saldoen,nettoændring,debet,ellerkreditfraenellerflerefinanskonti.

15 Jet Express 15 Brugdenovenståendefunktionsdefinition,foratfastsætterækkefølgenafparametrene,derbeskrives nedenfor.parametremarkeretsomreserveretbrugesikke. Parameter Hvad Konto StartDato SlutDato Vis Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Forretningsenhed Budget Regnskab UdelukUltimodatoer VisForespørgsel Datakilde Beskrivelse FastsætterhvadGL-funktionenreturnerer.MulighederneerBevægelse, Budget,KreditellerDebet. Finanskontonummer,FilterellerOmråde.Hvisduspecificererenenkelt sumkonto,returneresværdienafdenpågældendekonto.hvisduspecificerer flerekontielleretområdeafkonti,vilsumkontiikkebliveinkludereti resultatet. Specificererstartdatoenfordeposteringer,derskalinkluderes.Forsaldoenaf enkontofraengivendato,skalduladestartdatoståtom.forenkontos nettoændring,skaldubrugesaldoogspecificerebådestartdatoogslutdato. Specificererslutdatoenfordeposteringer,derskalinkluderes. Dendimensionsanalyse,derskalanvendes.Laddetteståtomtogdervilikke bliveanvendtnogendimensionsanalyse. Filtertildenførstedimensionianalysevisningen.HvisVis-argumenteter tomt,erdettefilterettilglobaldimension1. Filtertildenandendimensionianalysevisningen.HvisVis-argumentet ertomt,erdettefilterettilglobaldimension2. Filtertildentredjedimensionianalysevisningen. Filtertildenfjerdedimensionianalysevisningen. Filtertilforretningsenheden. Budgetfilter.Laddetteståtomtforallebudgetter.Dettebrugesikkemed mindrederreturneresbudgetter. Regnskabsnavn.Hvisdenneparameterertom,brugesstandardregnskabet. Sand,foratudelukkeposteringer,dervedrørerultimodatoer.Standarder "Falsk". "Sand",foratvisefinlink-strengen,dervilblivebrugttildrilldown.Standard er"falsk". Datakildenavn.Hvisdenneparameterstårtom,brugesstandarddatakilden. 5.3 Filtrering Betydning Symbol Eksempel Hentedeposter Ligmed Ingen 377 BLÅ Demmedfeltværdi377 DemmedfeltværdiBLÅ Ikkeligmed <> <>0 Demmedfeltværdier,derikkeerligmed0 Og & >1000& <2000 Demmedfeltværdier,dererstørreend 1000ogmindreend2000

16 Jet Express 16 Betydning Symbol Eksempel Hentedeposter Eller Demmedfeltværdier1000eller2000 Størreend > >1000 Demmedfeltværdier,dererstørreend 1000 Størreendellerlig med >= >=1000 Demmedfeltværdier,dererstørreend ellerligmed1000 Mindreend < <1000 Demmedfeltværdier,derermindreend 1000 Mindreendellerlig med <= <=1000 Demmedfeltværdier,derermindreend ellerligmed1000 Interval Demmedfeltværdiermellem1000og 2000,med Demmedfeltværdieroptilogmed1000 Demmedfeltværdier1000ellermere Jokertegn * *co* *co co* Demmedfeltværdier,derindeholder"co" Demmedfeltværdier,derendermed"co" Demmedfeltværdier,derbegyndermed "co" Jokertegnmed enkelttegn Beregningsrækkefølge () 30 (>10& <20) Ignorerfra specialtegn Ignorerfrastorteller lillebogstav 5.4 Tastaturgenveje FølgendetastaturgenvejeertilgængeligeiJet:? Hans?n Demmedfeltværdier,såsomHansoneller Hansen Demmedfeltværdierpå30ELLER feltværdier,dererstørreend10ogmindre end20 DemmedfeltværdiA&B '' 'A&B' Demmedfeltværdier,såsomplacering. PLACERINGellerPlacering Genvej Tilgængeligfra Adfærd F1 Brugergrænsefladekomponenter Viser kontekstafhængig hjælp F4 Jfx Skiftermellemen cellereferences adresseringstilstand F6 Brugergrænsefladekomponentmedværdilookup Viseretdatabaselookup 5.5 Automatisk formatering af rapporter Automatisktilpasningafstørrelse Nogledataværdierharvariabellængdeogdetteindebærer,atduikkevedhvorbredenkolonnebørværeindendu kørerenrapport.hviskolonnenikkeerbrednoktilatvisedataene,vilexcelentenvise########,ellerkunvise

17 Jet Express 17 dendelafdatene,sompasserindicellen. Tilpas Enkolonnekanformateresautomatisktilatpassetildenbredestecelle,indeholdtikolonnen,vedatplacere nøgleordettilpasidenpågældendekolonnesrække1.enrækkeshøjdekanformaterespåomtrentsammemåde, dogmedundtagelseafatnøgleordettilpasskalplaceresikolonneafordenrække,derskalformateres. Automatiskskjulning Nogetafindholdetiprojektmappenereventueltnødvendigt,foratdesignerapporten,menikkehensigtsmæssigtat seirapporttilstand('rapporttilstande'inderonline-dokumentation). SkjulogSkjulArk Enkolonneellerrækkekanskjulesautomatisk,vedatplacerenøgleordetSkjuliRække1idenkolonne,derskal skjules,ellerikolonneaidenrække,derskalskjules.forautomatiskatskjuleheleark,kanduføje+skjularktil regnearketscellea1.nårdukørerrapporten,viljetskjulerækkerne,kolonnerneellerarkene,somduhar specificeret. 5.6 Fordeling af rapporter Rapportindstillinger ForatvisevinduetRapportindstillingernårderkøresenrapport,kandubrugefølgenderegnearksetiketter: Indstilling,Titel,ogVærdi. Hverrækkeiregnearket,derindeholderenindstilling,somduønskerskalvisesivinduetRapportindstillinger,skal indeholdeetikettenindstillingikolonnea.kolonnen,derindeholderindstillingernestitlerskalindeholde etikettentitelirække1.kolonnen,derindeholderdeegentligeindstillingsværdier,somduskalhenvisetilidin rapport,skalindeholdeetikettenværdiirække1.skæringspunktetmellemindstillingsrækkerneogkolonnerne TitelogVærdi,udgørrapportindstillingerne. Følgendetabeludviseretenkelteksempel: A B C 1 Auto+Skjul+Værdier Titel Værdi 2 Indstilling Kunde * 3 Indstilling Åben SAND Hvisdukørerenrapportmedrapportindstillinger,vilvinduetRapportindstillingerblivevist. Hvisrapportindstillingernebefinderpåetregneark,somduønskeratskjulefrabrugeren,skaldublotføje +SkjulArktiletikettenicelleA1.

18 Jet Express 18 6 Indeks #VÆRDI!,10 Aktivering,4 Auto,16-17 Automatiskfejlfindingafrapportfejl,5 Automatiskformateringafrapporter,16-17 Automatisktilpasning,16-17 AvanceretDynamicsNAV-konfiguration SerenicNavigator-brugeradgangsregler,7-8 Budget,14-15 Citrix,8 Database,5 Datakilde,14-15 Datakildeindstillinger,5 Datakildeindstillinger Datakildeindstillinger,5 SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde, 5-7 Designtilstand,9 Drilldown,9 Drilldown Drilldown,9 GridDrilldown,9-10 DynamicsNAVGL-funktion,14-15 Eller,15-16 Excel,3 Express,3 Fejl,10 Fejlsøg,10 Filter,11-12 FilterFelt,11-12 Filtre,11-12 Filtrering,15-16 Filtreringafdata Tommefiltre,12 Specialtegnietfilter,12-13 SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen, 13 Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel, 13 Finans,9 FlowFelt,13-14 FlowFilter,13-14 Forbindelse,5 Forretningsenhed,14-15 Forudsætninger,4 FunktionsGuide(Jfx),9 GL-funktion

19 Jet Express 19 DynamicsNAVGL-funktion,14-15 GridDrilldown,9-10 Guidetilhurtiginstallation,4 Højesteantallookupafskannedeposter,5 Højesteantallookupafstikprøveværdier,5 Hvad,11-12,14-15 Ikkeligmed,15-16 Installationogkonfiguration Guidetilhurtiginstallation,4 Forudsætninger,4 SådaninstallererduJet,4 Interval,15-16 JetmedCitrix,8 Kompatibilitetsmodus,5 Konfiguration,5 Konto,14-15 Ligmed,15-16 Link,11-12,13-14 LinkFelt,13-14 LinkSum,13-14 Log,5 Logning,5 MicrosoftExcel,3 Mindreend,15-16 Mindreendellerligmed,15-16 NF-optimering,5 NL-funktion,11-12 NL-funktion NL-funktion,11-12 SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel), Sortering,14 Og,15-16 OmJet,3 Opdatér,9 Overskrifter,11-12 Programindstillinger,5 Rapportindstillinger,17 Rapporttilstand,9 Rapporttilstande,9 Regnskab,14-15 Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel,13 SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel),13-14 SådaninstallererduJet,4 SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde,5-7 SådankonfigurererduJet Programindstillinger,5

20 Jet Express 20 JetmedCitrix,8 SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen,13 SerenicNavigator-brugeradgangsregler,7-8 Skjul,16-17 SkjulArk,16-17 SlutDato,14-15 Sortering,14 Specialtegnietfilter,12-13 Sprog,5 Størreend,15-16 Størreendellerligmed,15-16 StartDato,14-15 Tabel,11-12 Tabeldesigner,9 Tastaturgenveje,16 Tilpas,16-17 Tommefiltre,12 UdelukUltimodatoer,14-15 Værdi,10 Vis,14-15

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

IBM. OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Excel. IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit. Version 7 S511-5806-00

IBM. OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Excel. IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit. Version 7 S511-5806-00 IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit IBM OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Excel Version 7 S511-5806-00 IBM DB2 OLAP Server og Starter Kit IBM OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Excel

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

xleasy Projektplan v208-20-08-2012

xleasy Projektplan v208-20-08-2012 v208-20-08-2012 1 Introduktion 2 2 Opret en ny Projektplan 3 2.1 Ny Excel-fil...3 2.2 Tilføj nye delprojekter og opgaver...3 2.3 Rediger projektplan...4 2.4 Tidsplanlægning...7 2.5 Farve på Gantt-linjer...

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy

Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Velkommen til Microsoft Office 2013 på Børsen Academy Børsen Academy tilbyder markedets bredeste udvalg af e-learning inden for Microsoft Office på dansk, svensk, finsk og naturligvis også engelsk. På

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere