Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jet Express 1. 1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse OmJet 3 3. Installationogkonfiguration Guidetilhurtiginstallation Forudsætninger SådaninstallererduJet SådankonfigurererduJet Programindstillinger Datakildeindstillinger SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde AvanceretDynamicNAV-konfiguration SerenicNavigator-brugeradgangsregler JetmedCitrix 8 4. BrugergrænsefladetilJet Rapporttilstande Finans FunktionsGuide(Jfx) Tabeldesigner Drilldown GridDrilldown Fejlsøg Reference NL-funktion Filtreringafdata Tommefiltre Specialtegnietfilter SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel) Sortering 14

2 Jet Express GL-funktion DynamicsNAVGL-funktion Filtrering Tastaturgenveje Automatiskformateringafrapporter Fordelingafrapporter Rapportindstillinger Indeks 18-20

3 Jet Express 3 2 Om Jet HvaderJet? JeterettilføjelsesprogramtilMicrosoftExcel,somintegrererExcelmeddindatabasesådukanopretterapporter medenkleregnearksfunktioner.funktionernelæserdirektefradindatabase,ogdukanderforopdateredataene direkteiexcel,istedetforatkopiereogindsætte.dukanfindeyderligereoplysningeromjet-funktionernei afsnittetreference. Derkrævesfølgendeforudgåendeviden ForatanvendeJet,erdetnødvendigtatdukendertilMicrosoftExcel,herundercellereferenceog regnearksfunktioner.dubørendviderehaveetgrundlæggendekendskabtildindatabasesstruktur.

4 Jet Express 4 3 Installation og konfiguration 3.1 Guide til hurtig installation VIGTIGT:Væropmærksompå,atdueribesiddelseafadministrativerettighederindeninstallationen. 1. KørJetExpressinstallationsfilen. 2. TilføjelsesprogrammetJetExpressvilautomatiskbliveaktiveretiExcelfordenaktuellebrugerefter installationenerafsluttet.seogsåaktiveringafjetexpress('sådaninstallererdujet'in deronline-dokumentation)forataktiveretilføjelsesprogrammetforyderligerebrugere. 3. SeogsåyderligereForudsætninger(Sektion3.2)fordintypedatabase. 4. KonfigurérenforbindelsetildindatabaseiIndstillingertildatakilde(Sektion3.4.2). 3.2 Forudsætninger Allebrugere Supporteredeoperativsystemer MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 SupporteredeversionerafMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitog64-bit) Supporterededatabaser MicrosoftDynamicsNAV6.0(eksekverbarefiler)ellersenere DynamicsNAVBrugere IndendukanbrugeJetExpressmedDynamicsNAV,erdetnødvendigtatinstallerefølgendesoftware: DynamicsNAVClassicClientversion6.0ellersenere. DynamicsNAVClassicClientskalværeinstalleret,selvforDynamicsNAV2009RTC-brugere. Determuligvisogsånødvendigt,atinstalleredentilhørendeversionafC/FRONT,somerinkluderetiDynamics NAVSDK.Detteerideflestetilfældeikkenødvendigt,daJetomfatterdenkrævedeversionafC/FRONTtilalle størreversionerafservicepakkerfordynamicsnav. EnDynamicsNAV-licensfil,somtilladerC/FRONT,skalgemmessomFIN.FLFiDynamicsNAV klientprogrammappenpåhverworkstation,somvilkørejet. DynamicsNAVsikkerhed ForatbrugeJetskalenbrugerhaveenrolleiDynamicsNAVudenregnskabsbegrænsninger,somsætterdemi standtilatlæseregnskabstabelobjekterogtabeldata.deskalendviderehavelæsetilladelsertilalletabeller,somde vilrapporterepå. DynamicsNAVsikkerhedsfiltreanvendesikkeautomatiskafC/FRONT,menethvertforsøgpåatlæsedata udenforetsikkerhedsfiltersrestriktionervilmislykkedesmedenfejlmeddelelse. 3.3 Sådan installerer du Jet HvisdubrugerWindowsVistaellersenere,skalduhøjreklikkedeneksekverbarefil(setup.exe)ogvælge"Kørsom administrator".detteskalgøresselvomduerloggetpåsomadministrator,foratinstallationenkankøremed

5 Jet Express Sådan konfigurerer du Jet Programindstillinger Programindstillingerneerbrugerpræferencerogandreprogrammæssigeindstillinger,sompåvirkermåden,hvorpå Jetfungerer. Sprog SprogtilJet-brugergrænseflade. Generelt Højestantalstikprøveværdier Højestantalafstikprøveværdier,somvilblivehentetnårmanforetageretlookup. Højestantallookupværdier Højestantalafposter,somvilbliveskannet,foratkunnehentestikprøveværdiernårderforetagesetlookup. Fejlsøgautomatiskrapportfejl FastsætteromJetautomatiskskannerrapportenfor#VÆRDI!-fejlefterkørselafrapporterogviseren fejlmeddelelse. Avanceret Visadvarselforkompatibilitetstilstand FastsætteromJetvilviseenadvarselsmeddelelseomproblemerrelaterettilbrugafExcelikompatibilitetstilstand. Visadvarselforsprogmodul FastsætteromJetvilviseenadvarselnårderervalgtetsprogtilenDynamicsNAVdatakilde,forhvilketderikkeer bleveteksporteretettilsvarendesprogmodul. AktiverJetlogning Fastsætteromhandlingervilbliveloggettilenfilidetspecificeredebibliotek Datakildeindstillinger Datakildeindstillingernebrugestilatdefineredindatabaseforbindelse. Nårdenødvendigeoplysninger,tilatopretteenforbindelseerblevetindtastet,kandukontrollere forbindelsenvedatklikkepåknappentestforbindelse Sådan konfigurerer du en Dynamics NAV-datakilde Generelt MappetilDynamicsNAVklient Angivermappen,derindeholderDynamicsNAVklient,fin.exeellerfinsql.exe.OgsåDynamicsNAVlicensfilskal placeresidennemappeognavngives"fin.flf". Mappetilsprogmodul

6 Jet Express 6 Angiverdenmappe,derindeholderdineDynamicsNAVsprogmoduler. Jetkananvendetabeller,felterogindstillingsværdierpåditsprog,hvisdueksporterersprogmoduletfra DynamicsNAVogspecificererbiblioteket.somindeholderdet.Sprogmoduletskalhavesammenavnsom sprogkodenpåtrebogstaversamten".flm"-endelse(fx.skaletdansksprogmodulnavngives"dan.flm"). Sprog Foratkunneeksportereetsprogmodul,skalduhaverettighedertilObjectDesigneriDynamicsNAV. Specificererdetsprog,somJetvilbenyttetilvisningafdatabaseetiketter,herundertabeller,felterog indstillingsværdier. Godkendelse FastsætteromderskalanvendesWindowsellerdatabaselogind. Hvisdindatabasebrugerdatabaselogind,kanduindtasteetbrugernavnogenadgangskode.Hvisduladerétaf dissefelterståtomt,vildublivebedtomlegitimationsoplysningertildatabaselogind,nårduforsøgeratoprette forbindelse. Forbindelse Servertype Specificereromduopretterforbindelsetilenlokaldatabasefil,enDynamicsNAVdatabaseserver,elleren MicrosoftSQL-server. Server Specificerernavnetpåserveren,somerværtfordatabasen. Database HvisduanvenderenMicrosoftSQL-server,skalduindtastedatabasensnavnher. Hvisduanvenderenlokaldatabasefil,skalduklikkepåknappenGennemseogudpegedenDynamicsNAV databasefilduønskeratbruge. Netværk Specificererdenegnedenetværksprotokol. Regnskab Specificererregnskabet,somJetvilbrugesomstandard. Visning VisningsegenskabernefastsætterhvordantabellerogfeltervisesiJetbrugergrænsefladenskomponenter. Vistommetabeller Fastsætteromderskalvisestabellerudenposter. Visantalposteritabeller Fastsætteromantalletafposterihverenkeltabelskalvises. Tabel-ogfeltindsættelsesformat SpecificererformatetfortabelogfelternårdeskrivesautomatisktilJet-formler. Avanceret

7 Jet Express 7 Metodetilnøglesøgning Specificerermetoden,derbrugestilatvælgedenbedstenøgleveddatabaseforespørgsel. MappetilC/Front Hvisdenspecificeres,tilsidesætterdenstandard-bibliotekethvorJetsøgerefterC/Front-oplysninger Avanceret Dynamic NAV-konfiguration Serenic Navigator-brugeradgangsregler JetkanbenytteSerenicNavigator'sbrugeradgangsreglertilalleforespørgsler,somkøresafenbrugerhvorder gælderenellerflereregler.dennefunktionkanaktiveres,vedatimporteretabellennavigatortojetbus ObjectsindiNavigator-databasen. SådankonfigurererduForretningsobjekter Forhvertforretningsobjekt,findesderetsætaffelttilknytningeritabellen"NavigatortoJetBusObjects".Disse felttilknytningerfastsætterhvilketfeltihvilketabellerbrugeradgangsrettighedernevilbliveanvendtforetgivet forretningsobjekt.deternødvendigt,atimporteredissefelttilknytningertilnavigator,entenmanueltellervedbrug afendataport. Tabellen"NavigatortoJetBusObjects"indeholderdenedenstående5felter: Felt nr. Feltnavn Datatype Beskrivelse 1 TableNo. Heltal Nummeretpådentabel,somforretningsobjektetsvarertil. 2 FieldNo. Heltal Nummeretpådetfelt,somforretningsobjektetsvarertil. 3 Business Object Kode ForretningsobjektID.Dettevilentenværeenkode,fx.GLACCOUNT,eller dimensionsnummeret. 4 ObjectType Indstilling Typenafforretningsobjektetdefineretifeltet"Forretningsobjekt".Detkan entenværecodeellerdimension. 5 Field Caption Tekst Feltetsetikette,somdefineretifeltet"FieldNo.".Dettefelterudelukkende fornemhedsskyldogbrugesikkeafjet. Følgendeereksemplerpårækker,somdefinerernogleforretningsobjekttilknytningertiltabellenG/L-konto: Tabel nr. Felt nr. Forretningsobjekt Objekttype Feltetikette 15 1 GLACCOUNT code No dimension Global Dimension1 Filter Rækkerneovenfordefinerertofelttilknytningertiltabel15("G/L-Account")idatabasen.Denførsterækkeangiver, atbrugeradgangsreglerfor GLACCOUNT -forretningsobjektetvilbliveanvendttilfeltet"no."itabellen GLACCOUNT.Bemærkatobjekttypener"code",ogatforretningsobjektet(GLACCOUNT)mappesdirektetil navnetpåeteksisterendeforretningsobjekt. Denandenrækkeieksempletharetobjektaftypen"dimension".Detvilsige,atværdienifeltet"Forretningsobjekt" skalsvaretiletdimensionsnummer,idettetilfældedimension"1".dennerækkeangiver,atbrugeradgangsreglertil dimension1,eller"program"inavigator-stikprøvedatabasen,vilbliveanvendttilfeltet"globaldimension1 Filter"itabellen"G/L-Account". HvisetForretningsobjektikkeknyttesdirektetiletfeltpåentabel,kanderikkeanvendes

8 Jet Express 8 reglertildetteforretningsobjekt.grundentildette,eratfelttilknytningerforsådanne forretningsobjekterikkekandefineresvedbrugaftabelopbygningen,derbeskrivesovenover.detteerikke almindeligtindenforstandardgrupperafforretningsobjekter Jet med Citrix VIGTIGT:JetsupporteresikkeiCitrix-miljøerhvisikkeheleskrivebordeterudgivet. ForatkunnebrugeJetmedCitrix,gælderfølgenderetningslinjer: Heleskrivebordetskaludgives. Jet,Excel,samtkomponenteriklientdatabasenskalalleværeinstalleretpåCitrix-skrivebordet. HvisduerenDynamicsNAVbruger,skalDynamicsNAVClassicClientværeinstalleretpåCitrix-skrivebordet. HvisdubrugerenOLE-forbindelse,skalOLE-driverentildinspecifikkedatabaseværeinstalleretpåCitrixskrivebordet. HvisdubrugerODBC,skaldukonfigurereenWindowsODBC-datakildepåCitrix-skrivebordet. Jet-tilføjelsesprogrammetskalaktiveresiExcelforhverCitrix-bruger,somharisindeatbrugedet.Seogså AktiveringafJetReports(Sektion3.3)foryderligereoplysninger.

9 Jet Express 9 4 Brugergrænseflade til Jet 4.1 Rapporttilstande Design Designtilstandbrugestilatopretterapporter.ResultaterafJet-funktionereroptimeretmedhensyntilhastighedi Designtilstand,ogdetgaranteresikkeatdeførertilkorrekteresultater. Opdater Opdaterkørerrapporten,vedatopdaterealledataenedirektefradatabasen. 4.2 Finans ÅbnerJfx,(Sektion4.3)dererudfyldtmedentomGL-funktion. 4.3 Funktions Guide (Jfx) Giverbrugerneenintuitivmåde,hvorpådekanindsætteJet-funktionerietregneark. 4.4 Tabeldesigner TabelDesigneropretterenExceltabelfrafleredatabasetabeller,somkanbrugessomudgangspunktfor pivottabellerog-diagrammer. 4.5 Drilldown Drilldown,somvisesiencelle,derindeholderenJet- Foratforetageendrilldown,skalduklikkepåknappen formel,ellervælgecellenogvælgedrilldown Grid Drilldown Drilldown-gitteretviserdrilldown-dataiengittervisning,somgiverdigmulighedforatgruppere,filtrereogsortere dinedata. Drilldown-visning Drilldown-resultaterkanbrugerdefineresmedGridDrilldown.Vedathøjreklikkeenkolonneoverskrift,kanen brugervælgehvilkefelter,derskalvisesidrilldown-visningen.endviderekanderflyttesompåkolonnernevedat trækkeenkolonneoverskrifttilenønsketposition. Nårdrilldown-visningenlukkes,bliverfelterne,somervistsamtfeltrækkefølgengemtsomdrilldown-visningenfor denpågældendetabel.næstegangbrugerenanvenderdrilldownpåtabellen,vilkunfelterne,somtidligerevarvist blivevistogisammerækkefølgesomtidligere. SådananalysererdudataiGridDrilldown Ikkeallepostervilbliveindlæstnårdrilldown-visningenåbnes.Nårposterneindlæsesvilderblivevisten statusindikatorivisningensøverstevenstrehjørne.nårposterneerindlæste,vildetsamledeantalhentedeposter blivevist.gruppering,filtreringogsorteringkanaltsammengøresmensposternebliverindlæst. DynamicsNAVogGridDrilldown

10 Jet Express 10 FlowFelt-værdierbliverindledningsvistikkeindlæstiGridDrilldown.ForatindlæseværdiertiletFlowFelt,skaldu klikkepåknappenopdatérikolonneoverskriften.flowfelt-værdierkanikkeindlæsesføralledrilldown-posterneer blevethentet. 4.6 Fejlsøg FejlsøghjælpermedatdiagnosticereproblemermedJet-funktioner.NårenJet-funktionresultererienfejl,vil #VÆRDI!visesidencelleiregnearket,derindeholderfunktionen.Foratfindefejlenifunktionen,skalduvælge dencelle,derindeholderfejlenogvælgefejlsøg.dervisesenmeddelelse,somhjælpermedatforklareproblemet.

11 Jet Express 11 5 Reference 5.1 NL-funktion =NL(Hvad, Tabel, Felt, FilterFelt1, Filter1,..., FilterFelt10, Filter10) Formål:Returnererfelterellerpostnøglerfraentabelbaseretpåfiltre. Parameter Hvad Beskrivelse Fastsætterhvadderreturneres. Argument "Link" "Tabel" "LinkFelt" "LinkSum" "FlowFelt" Beskrivelse Returnererenstrengværdi,somkanbrugessometfilterienandenNLfunktion.SeogsåSammenkædningafandretabellervedbrugaf Link=('Enkelsammenkædning'inderonline-dokumentation) foryderligereoplysninger. OpretteretExcel-tabelobjektudfradereturneredefeltværdier.Hvisdu efterladerfeltargumentettomt,returneresallefelter.brugenfeltcache, foratreturnereflerefelter. Returnererenstreng,derbrugestilathenteetfeltfraenlinktabelien NL(Tabel)-funktion. Returnererenstreng,derbrugestilathentesummenafetfeltfraen linktabeliennl(tabel)-funktion. Returnererenstreng,derbrugestilathenteetFlowFeltfra primærtabelleniennl(tabel)-funktion.flowfiltreidennefunktion anvendeskuntildetspecificeredeflowfeltogikkedenoverordnede forespørgsel. Tabel Felt FilterFelt1 Tabellensnavn,nummerelleretiket. Navnet,nummeretelleretikettenfordetfelt,derskalreturneres.ForDynamicsNAVbrugere,kandetteendvidereværeenmultidimension. Foratreturnereenfeltcache,skalduspecificereetsætaffelter. EnfeltcachekanbrugesmedNL(Tabel)nårdukunønsker,atseenkelteaffelternefra tabellenogikkedemalle.ennl-funktionmedenfeltcacheviludelukkendereturnerede entydigekombinationerafværdierneforfelterneifeltcachen. Navnetpådetførstefelt,efterhvilketderskalfiltreres.ForDynamicsNAV-brugere,kandette endvidereværeenmultidimension.defølgendespecialværdierergodkendtesom filterfeltargumenter. FilterFelt "Regnskab="eller0 "InklusivLink=" "Begrænsning=" Beskrivelse Tilsidesætterdefaultregnskabetmeddet,somspecificeresaf Filterargumentet. Sammenkæderdenprimæretabeltilden,derspecificeresaf filterargumentet,meddetformålathentedata.læssådan henterduspecialfeltermednl(tabel)(sektion5.1.2)for yderligereoplysninger. Begrænserantalletafposterellerværdier,somreturnerestil antallet,derspecificeresaffilterargumentet.seogsåsådan begrænserduantalletafposterienforespørgsel(sektion )foryderligereoplysninger.

12 Jet Express 12 Parameter Beskrivelse "Filter=" "Overskrift=" "SkjulTotaler=" "TabelNavn=" Specificererengruppefiltretilenforespørgselmedetsætaffiltre, derspecificeresaffilterargumentet.seogsåsådanspecificerer dumereentifiltreinl-funktionen(sektion )for yderligereoplysninger. Erstatterfeltoverskriftermedlistenafoverskrifter,derspecificeres affilterargumentet.skalbrugesmedennl(tabel)-funktion. NårværdienafFilterargumenteterSAND,skjulessumrækken,der eroprettetafnl(tabel). Specificerernavnet,derskalbrugestilExceltabelobjektet,somer oprettetafnl(tabel)mednavnetifilterparameteren.brugdette, tilathenvisetiltabellenvianavnetfraenpivottabel. Filter1 FilterFeltN FilterN Værdienaffilteret,derskalanvendestilFilterFelt1. SammesomFilterFelt1.Derkanspecificeresoptil10parbeståendeaffeltogfilter.Hvisdu specificererflerefiltre,kombineresdemedetlogiskog. SammesomFilter1,anvendesdogtilFilterFeltN Filtrering af data Tomme filtre Forestildig,atværdienicelleC4kommerfraenandenJet-funktionogeventueltafogtilertom.Idettetilfældekan dubrugetoenkelteanførselstegn(')omkringfilterværdien.dukanbrugefølgendeformel. =NL("Første","Element","Beskrivelse","Elementnummer","'"&C4&"'") AfogtilønskerduatfiltrereenNL(Sektion5.1)-funktion,udfraenandenværdi,dereventueltertom.NLfunktionentilladerikkeatdubrugertommefiltre,ogduvilfåen#VÆRDIfejlmeddelelse,hvisduudfylderet FilterFelt('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argumentogladerdettilsvarendeFilter('NLfunktion'inderonline-dokumentation)-argumentståtomt. Tiltrodsfordenneformelerlidtvanskeligatlæse,sætterdenetenkeltanførselstegn(')påhversideafC4- referencen.hvisc4indeholderværdienelement1,vildetresulterendefilterværeelement1.hvisc4ertom,er resultatettoenkelteanførselstegn,someretgyldigtfiltertiltommefelter. bliveristedetsomnedenstående Specialtegn i et filter Tegnsom vilhåndterefilteretsomenegentligstrengogblivevurderetkorrekt. foran"john(houston)".denderaffølgendeformelvilsesåledesud. HvisnavnetJohn(Houston)befindersigienandencelle,erdettedensammeformelvedbrugafencellereference: Hvisduharbehovforatkombinereadskilligefilterværdier,somindeholderspecialtegn,skaldusættehvert filterelementienkelteanførselstegn('). Ladosforestilleos,atduforeksempelharbehovforatfiltrereefterkunder,derentenhedder"JohnA.M."eller "Ben&Jerrys".DuskalbrugedetlogiskeELLER(

13 Jet Express 13 Denfølgendeformelviserdenrettemådeatdannefilteret. =NL("Rækker","Salgsfakturahoved","Nr.","Debitor","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Igen,dissenavnekunnekommefracellereferencer,sådentilsvarendeformelmedcellereferencerfindesnedenfor. =NL("Rækker","Salgsfakturahoved","Nr.","Debitor","'"&C3&"' '"&C4&"'") Sådan specificerer du mere end ti filtre i NLfunktionen Filter=sætterdigistandtilatbrugeetområdetilatspecificerefiltreiNL(Sektion5.1)-formler.Dettesætterdig istandtilatbrugemereend10filterfelt('nl-funktion'inderonline-dokumentation)/filter('nlfunktion'inderonline-dokumentation)-par,gørrapportdesignmereoverskueligt,oggørdetnemmere,atføje filtretilenrapportpåetseneretidspunkt. Foratbrugedennefunktion,skalduspecificereFilterFelterienkolonneiExcelogdetilsvarendefilterværdieriden næstekolonnetilhøjre.derefterspecificerescellerne,derindeholderbeggefilterfelterogfiltreifilterparameteren efterfilter=somfølgende: =NL("Rækker","Salgsfaktura",, "Filter=",$B$2:$C$4) Sådan begrænser du antallet af poster i en forespørgsel Dukansætteenbegrænsningforantalletafposter,somNL(Sektion5.1)vilreturnere,vedatindtaste Begrænsning=ietafFilterFelt('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-parametreneogindtasteet maksimaltantalidentilsvarendefilter('nl-funktion'inderonline-dokumentation)-parameter. Detfølgendeeksempeludskrivertop10kundermeddestørstesalg. =NL("Rækker","Kunde","Navn","-Salg","*","Begrænsning=",10) Sådan henter du specialfelter med NL(Tabel) Sådanhenterdufeltværdierfrasammenkædedetabeller Syntaksentilatindhentefeltværdierfrasammenkædedetabellersersåledesud: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Felt","LinkFelt([Tabel2],[Tabel2Felt2])"},"InklusivLink=","Tabel2","Tabel2Felt1","=Tabel1Felt") DennefunktionhenterværdienafTabel1FeltfraTabel1ogdenførsteværdifraTabel2Felt2fraTabel2,forhverpostiTabel1,hvorværdienafTabel2Felt1 matchedeværdienaftabel1felt. FunktionenNL(LinkFelt) Foratgøredetnemmere,athentefelterfrasammenkædedetabeller,erfunktionenNL(LinkFelt)blevetindført.SyntaksenforNL(LinkFelt)sersåledesud: =NL("LinkFelt","Tabel2","Tabel2Felt") DerkanherefterhenvisestildennefunktionifeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenLinkFelt(). Sådanhenterdufeltsummerfrasammenkædedetabeller Syntaksentilatindhentefeltsummerfrasammenkædedetabellersersåledesud: =NL("Tabel","Tabel1",{"Tabel1Felt","LinkSum([Tabel2],[Tabel2Felt2],[Tabel2Felt3],[A*])"},"InklusivLink=","Tabel2","Tabel2Felt1","=Tabel1Felt") DennefunktionvillehenteværdienafTabelFelt1fraTabel1ogsummenafværdierneiTabel2Felt2forhverpostiTabel1,hvorværdienafTabel2Felt1matcher værdienaftabel1feltoghvorværdienaftabel2felt3startermeda. FunktionenNL(LinkSum) Foratgøredetnemmere,athentesummerfrasammenkædedetabeller,erfunktionenNL(LinkSum)blevetindført.SyntaksenforNL(LinkSum)sersåledes ud: =NL("LinkSum","Tabel2","Tabel2Felt2","Tabel2Felt3","A*") DerkanherefterhenvisestildennefunktioniFeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenLinkSum(). SådanhenterduetFlowFeltmedFlowFiltre FlowFelt-syntaksen,derbrugesiFeltargumentetifunktionenNL(Tabel),gørdetmuligtatindhenteetFlowFeltmedenspecifikgruppeFlowFiltre,der udelukkendeanvendestildetpågældendefelt:

14 Jet Express 14 =NL("Tabel","Kunde",{"Navn","FlowFelt([Salg],[Datofilter],[ ])"}) DetførsteargumenterdetFlowFelt,derskalhentes,efterfulgtafetvilkårligtantalafFlowFilterFelt/FlowFilter-par. AlleFlowFiltre,somanvendestildenoverordnedeforespørgsel,funktionenNL(Tabel)foreksempel,villigeledesbliveanvendttilfelter,somspecificeres vedbrugafflowfelt-syntaksen. FunktionenNL(FlowFelt) Foratgøredetnemmere,athentedisseFlowFelter,erfunktionenNL(FlowFelt)blevetindført.SyntaksenforNL(FlowFelt)ersomnedenfor: =NL("FlowFelt","Kunde","Salg","Datofilter"," ") DerkanherefterhenvisestildennefunktioniFeltparameterenifunktionenNL(Tabel),istedetformanueltatindtastedataiformlenFlowfelt(). Sådanhenterduspecialfelterfraindlejredelinks Feltværdierogsummerkanhentesfraindlejrede,sammenkædedetabeller,somfølgende: =NL("Tabel","Debitorpost",{"Nr.","LinkFelt([Debitorbogføringsgruppe], [Kode])"},"InklusivLink=","Debitor","Nr.","=Debitornr.","InklusivLink=","Debitorbogføringsgruppe","Kode","=Debitorbogføringsgruppe") DennefunktionvilhentealleværdierfrafeltetNr.fratabellenDebitorpostogfeltetKodefratabellenDebitorbogføringsgruppe,somersammenkædetvia tabellendebitor. Sådanhenterduspecialfelterfrafleretabeller Feltværdierogsummerkanendviderehentesfrafleretabeller,derersammenkædetfradenprimæretabel,somfølgende: =NL("Tabel","Debitor",{"Nr.","LinkFelt([Debitorbogføringsgruppe],[Kode])","LinkSum([Debitorpost], [Antal])"},"InklusivLink=","Debitorpost","Debitornr.","=Nr.","InklusivLink=Debitor","Debitorbogføringsgruppe","Kode","=Debitorbogføringsgruppe") DennefunktionvilhentealleværdierifeltetNr.fratabellenDebitor,værdierneifeltetKodefratabellenDebitorbogføringsgruppeogsummenafværdiernei feltetantalfratabellendebitorpost.bemærk,atbådetabellendebitorbogføringsgruppeogtabellernedebitorpostersammenkædetviatabellendebitor. SærligefelterkankunhentesfraNL(Tabel),nårdubrugerDynamicsNAVdatakilder Sortering Resultaterne,dersomstandardreturneresafJet-funktioner,sorteresistigenderækkefølgeafhængigtafde returneredeværdier;dukandogtilsidesættestandardsorteringenogsortereudforværdiernefraethvertfelti tabellen,forhvilketdureturnererdata. Foratsorteredataistigenderækkefølge,skalduindsætteet"+"efterfulgtaffeltnavnetiparameteren FilterFelt ('NL-funktion'inderonline-dokumentation). Foratsortereifaldenderækkefølge,skalduindsætteet"-"efterfulgtaffeltnavnet. DererendviderebehovforFilterfeltetsFilter('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argument.Hvis duønsker,atsorterepåetfeltudenatfiltrereefterdetpågældendefelt,skalduindsætte"*"idettilhørendefilter. DennedenståendeNL(Sektion5.1)funktionsortererefterregnskabsnavn,nårderfiltreresforregnskabsnavn, derbegyndermedb. =NL("Tabel","Kunde","+Regnskabsnavn","B*") DennedenståendeNL-funktionsortererværdierneifeltetProduktIDefterværdierneifeltetKundeIDistigende rækkefølge,derefterefterværdierneifeltetmængdeifaldenderækkefølge. =NL("Tabel","Fakturaer","ProduktID","+KundeID","*","-Mængde","*") 5.2 GL-funktion Dynamics NAV GL-funktion =GL(Hvad, Konto, StartDato, SlutDato, Vis, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ForretningsEnhed, Regnskab, Reserveret, UdelukUltimodatoer, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, Reserveret, VisForespørgsel, Reserveret, DataKilde) Formål:Returnererbudgettet,saldoen,nettoændring,debet,ellerkreditfraenellerflerefinanskonti.

15 Jet Express 15 Brugdenovenståendefunktionsdefinition,foratfastsætterækkefølgenafparametrene,derbeskrives nedenfor.parametremarkeretsomreserveretbrugesikke. Parameter Hvad Konto StartDato SlutDato Vis Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Forretningsenhed Budget Regnskab UdelukUltimodatoer VisForespørgsel Datakilde Beskrivelse FastsætterhvadGL-funktionenreturnerer.MulighederneerBevægelse, Budget,KreditellerDebet. Finanskontonummer,FilterellerOmråde.Hvisduspecificererenenkelt sumkonto,returneresværdienafdenpågældendekonto.hvisduspecificerer flerekontielleretområdeafkonti,vilsumkontiikkebliveinkludereti resultatet. Specificererstartdatoenfordeposteringer,derskalinkluderes.Forsaldoenaf enkontofraengivendato,skalduladestartdatoståtom.forenkontos nettoændring,skaldubrugesaldoogspecificerebådestartdatoogslutdato. Specificererslutdatoenfordeposteringer,derskalinkluderes. Dendimensionsanalyse,derskalanvendes.Laddetteståtomtogdervilikke bliveanvendtnogendimensionsanalyse. Filtertildenførstedimensionianalysevisningen.HvisVis-argumenteter tomt,erdettefilterettilglobaldimension1. Filtertildenandendimensionianalysevisningen.HvisVis-argumentet ertomt,erdettefilterettilglobaldimension2. Filtertildentredjedimensionianalysevisningen. Filtertildenfjerdedimensionianalysevisningen. Filtertilforretningsenheden. Budgetfilter.Laddetteståtomtforallebudgetter.Dettebrugesikkemed mindrederreturneresbudgetter. Regnskabsnavn.Hvisdenneparameterertom,brugesstandardregnskabet. Sand,foratudelukkeposteringer,dervedrørerultimodatoer.Standarder "Falsk". "Sand",foratvisefinlink-strengen,dervilblivebrugttildrilldown.Standard er"falsk". Datakildenavn.Hvisdenneparameterstårtom,brugesstandarddatakilden. 5.3 Filtrering Betydning Symbol Eksempel Hentedeposter Ligmed Ingen 377 BLÅ Demmedfeltværdi377 DemmedfeltværdiBLÅ Ikkeligmed <> <>0 Demmedfeltværdier,derikkeerligmed0 Og & >1000& <2000 Demmedfeltværdier,dererstørreend 1000ogmindreend2000

16 Jet Express 16 Betydning Symbol Eksempel Hentedeposter Eller Demmedfeltværdier1000eller2000 Størreend > >1000 Demmedfeltværdier,dererstørreend 1000 Størreendellerlig med >= >=1000 Demmedfeltværdier,dererstørreend ellerligmed1000 Mindreend < <1000 Demmedfeltværdier,derermindreend 1000 Mindreendellerlig med <= <=1000 Demmedfeltværdier,derermindreend ellerligmed1000 Interval Demmedfeltværdiermellem1000og 2000,med Demmedfeltværdieroptilogmed1000 Demmedfeltværdier1000ellermere Jokertegn * *co* *co co* Demmedfeltværdier,derindeholder"co" Demmedfeltværdier,derendermed"co" Demmedfeltværdier,derbegyndermed "co" Jokertegnmed enkelttegn Beregningsrækkefølge () 30 (>10& <20) Ignorerfra specialtegn Ignorerfrastorteller lillebogstav 5.4 Tastaturgenveje FølgendetastaturgenvejeertilgængeligeiJet:? Hans?n Demmedfeltværdier,såsomHansoneller Hansen Demmedfeltværdierpå30ELLER feltværdier,dererstørreend10ogmindre end20 DemmedfeltværdiA&B '' 'A&B' Demmedfeltværdier,såsomplacering. PLACERINGellerPlacering Genvej Tilgængeligfra Adfærd F1 Brugergrænsefladekomponenter Viser kontekstafhængig hjælp F4 Jfx Skiftermellemen cellereferences adresseringstilstand F6 Brugergrænsefladekomponentmedværdilookup Viseretdatabaselookup 5.5 Automatisk formatering af rapporter Automatisktilpasningafstørrelse Nogledataværdierharvariabellængdeogdetteindebærer,atduikkevedhvorbredenkolonnebørværeindendu kørerenrapport.hviskolonnenikkeerbrednoktilatvisedataene,vilexcelentenvise########,ellerkunvise

17 Jet Express 17 dendelafdatene,sompasserindicellen. Tilpas Enkolonnekanformateresautomatisktilatpassetildenbredestecelle,indeholdtikolonnen,vedatplacere nøgleordettilpasidenpågældendekolonnesrække1.enrækkeshøjdekanformaterespåomtrentsammemåde, dogmedundtagelseafatnøgleordettilpasskalplaceresikolonneafordenrække,derskalformateres. Automatiskskjulning Nogetafindholdetiprojektmappenereventueltnødvendigt,foratdesignerapporten,menikkehensigtsmæssigtat seirapporttilstand('rapporttilstande'inderonline-dokumentation). SkjulogSkjulArk Enkolonneellerrækkekanskjulesautomatisk,vedatplacerenøgleordetSkjuliRække1idenkolonne,derskal skjules,ellerikolonneaidenrække,derskalskjules.forautomatiskatskjuleheleark,kanduføje+skjularktil regnearketscellea1.nårdukørerrapporten,viljetskjulerækkerne,kolonnerneellerarkene,somduhar specificeret. 5.6 Fordeling af rapporter Rapportindstillinger ForatvisevinduetRapportindstillingernårderkøresenrapport,kandubrugefølgenderegnearksetiketter: Indstilling,Titel,ogVærdi. Hverrækkeiregnearket,derindeholderenindstilling,somduønskerskalvisesivinduetRapportindstillinger,skal indeholdeetikettenindstillingikolonnea.kolonnen,derindeholderindstillingernestitlerskalindeholde etikettentitelirække1.kolonnen,derindeholderdeegentligeindstillingsværdier,somduskalhenvisetilidin rapport,skalindeholdeetikettenværdiirække1.skæringspunktetmellemindstillingsrækkerneogkolonnerne TitelogVærdi,udgørrapportindstillingerne. Følgendetabeludviseretenkelteksempel: A B C 1 Auto+Skjul+Værdier Titel Værdi 2 Indstilling Kunde * 3 Indstilling Åben SAND Hvisdukørerenrapportmedrapportindstillinger,vilvinduetRapportindstillingerblivevist. Hvisrapportindstillingernebefinderpåetregneark,somduønskeratskjulefrabrugeren,skaldublotføje +SkjulArktiletikettenicelleA1.

18 Jet Express 18 6 Indeks #VÆRDI!,10 Aktivering,4 Auto,16-17 Automatiskfejlfindingafrapportfejl,5 Automatiskformateringafrapporter,16-17 Automatisktilpasning,16-17 AvanceretDynamicsNAV-konfiguration SerenicNavigator-brugeradgangsregler,7-8 Budget,14-15 Citrix,8 Database,5 Datakilde,14-15 Datakildeindstillinger,5 Datakildeindstillinger Datakildeindstillinger,5 SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde, 5-7 Designtilstand,9 Drilldown,9 Drilldown Drilldown,9 GridDrilldown,9-10 DynamicsNAVGL-funktion,14-15 Eller,15-16 Excel,3 Express,3 Fejl,10 Fejlsøg,10 Filter,11-12 FilterFelt,11-12 Filtre,11-12 Filtrering,15-16 Filtreringafdata Tommefiltre,12 Specialtegnietfilter,12-13 SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen, 13 Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel, 13 Finans,9 FlowFelt,13-14 FlowFilter,13-14 Forbindelse,5 Forretningsenhed,14-15 Forudsætninger,4 FunktionsGuide(Jfx),9 GL-funktion

19 Jet Express 19 DynamicsNAVGL-funktion,14-15 GridDrilldown,9-10 Guidetilhurtiginstallation,4 Højesteantallookupafskannedeposter,5 Højesteantallookupafstikprøveværdier,5 Hvad,11-12,14-15 Ikkeligmed,15-16 Installationogkonfiguration Guidetilhurtiginstallation,4 Forudsætninger,4 SådaninstallererduJet,4 Interval,15-16 JetmedCitrix,8 Kompatibilitetsmodus,5 Konfiguration,5 Konto,14-15 Ligmed,15-16 Link,11-12,13-14 LinkFelt,13-14 LinkSum,13-14 Log,5 Logning,5 MicrosoftExcel,3 Mindreend,15-16 Mindreendellerligmed,15-16 NF-optimering,5 NL-funktion,11-12 NL-funktion NL-funktion,11-12 SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel), Sortering,14 Og,15-16 OmJet,3 Opdatér,9 Overskrifter,11-12 Programindstillinger,5 Rapportindstillinger,17 Rapporttilstand,9 Rapporttilstande,9 Regnskab,14-15 Sådanbegrænserduantalletafposterienforespørgsel,13 SådanhenterduspecialfeltermedNL(Tabel),13-14 SådaninstallererduJet,4 SådankonfigurererduenDynamicsNAV-datakilde,5-7 SådankonfigurererduJet Programindstillinger,5

20 Jet Express 20 JetmedCitrix,8 SådanspecificererdumereendtifiltreiNL-funktionen,13 SerenicNavigator-brugeradgangsregler,7-8 Skjul,16-17 SkjulArk,16-17 SlutDato,14-15 Sortering,14 Specialtegnietfilter,12-13 Sprog,5 Størreend,15-16 Størreendellerligmed,15-16 StartDato,14-15 Tabel,11-12 Tabeldesigner,9 Tastaturgenveje,16 Tilpas,16-17 Tommefiltre,12 UdelukUltimodatoer,14-15 Værdi,10 Vis,14-15

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 10 Base: Introduktion til databaser. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 10 Base: Introduktion til databaser. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 10 Base: Introduktion til databaser OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Sådan oprettes 1/15/2013 en CRM Online Prøveversion Kom godt igang Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Inden du starter Inden du starter skal du have følgende ved hånden En maskine med Internet Explorer Et

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27

Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27 Hjælp til SpeedADMIN Lister 1 / 27 Indhold Indhold... 2 Lister... 4 Standard Lister... 5 Afkrydsning... 6 Aflysninger... 6 Aktiviteter... 7 Copydan... 7 Flerfags Elever... 7 Gentilmelding... 8 Kontroller

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Import fra C5. 2012 Revisor Informatik ApS

Import fra C5. 2012 Revisor Informatik ApS 2 1 Opsætning og krav i forbindelse med import fra C5 Krav Microsoft Dynamics C5 Native & Microsoft Dynamics C5 Inventio Native 1. Der skal installeres Dynamics C5 ODBC driver a. ODBC Driveren kan findes

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0 Brugermanual til Internetbestillingen Version 1.0 Hvordan fungerer Internetbestillingen? Internetbestillingen installerer to komponenter i klubben. Dels et nyt instillingsprogram, som er en del af Eagle,

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning til opsætning og registrering af ipad i Norddjurs Kommune

Vejledning til opsætning og registrering af ipad i Norddjurs Kommune Vejledning til opsætning og registrering af ipad i Norddjurs Kommune Når der modtages en ipad og igangsætningen af enheden er blevet gennemgået via opstartsguiden på selve enheden, skal der indsendes en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Den aktive Models navn og din genvej til Modeloversigten. Klik på ikonet for ny Model/ nyt forecast

Den aktive Models navn og din genvej til Modeloversigten. Klik på ikonet for ny Model/ nyt forecast Brug ikonerne Den aktive Models navn og din genvej til Modeloversigten. Klik på ikonet for ny Model/ nyt forecast Din brugerprofil og Virksomhedsoplysninger Dashboards rummer Ledelsesrapporten, Nøgletalsrapporter

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad.

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. Backup System/enhed: Backup Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015 Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. På en ipad bliver der ikke automatisk

Læs mere

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Brugervejledning Konfiguration af mailklient (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse Konfiguration af Outlook Express... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Eduroam mac os x 10.6

Eduroam mac os x 10.6 1 Eduroam mac os x 10.6 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere