Afrapportering af LUP Somatik 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af LUP Somatik 2013"

Transkript

1 Dato: 1. maj 2014 Brevid: Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen er foretaget blandt somatiske patienter og for anden gang som selvstændig undersøgelse blandt fødende. Psykiatrien har patienttilfredshedsundersøgelser i eget regi. Dette års undersøgelse omfatter patienter, der var i behandling i perioden august oktober Fra Region Sjælland deltager et udsnit på indlagte, ambulante og 538 fødende. Svarprocenterne fordeler sig på 55 % for indlagte, 56 % for ambulante og 53 % for fødende. LUP 2013 LUP er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse blandt patienter på landets offentlige sygehuse. Endvidere indgår patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for hvert speciale, region, sygehus og afdeling/ ambulatorium. Det spørgeskema, som patienterne har fået tilsendt, består af en grundstamme af fælles nationale spørgsmål, der er suppleret med særskilte regionale spørgsmål. Fordelingen af spørgsmål er ligeligt fordelt i nationale og regionale spørgsmål. Spørgsmålene i undersøgelsen er udformet med henblik på at være dækkende for hovedparten af patienterne, uanset sygdom, sygehus og afdeling/ambulatorium. Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser indenfor udvalgte temaer samt give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. Ligeledes er det muligt systematisk over tid, at følge udviklingen i patienternes oplevelser. Enkelte spørgsmål er ændret fra forrige år og disse kan således ikke sammenlignes med resultaterne fra LUP LUP Fødende 2013 Formålet med LUP Fødende er at få en samlet evaluering af fødende kvinders oplevelser gennem deres forløb fra graviditet til barsel, hvor de er i kontakt med flere sektorer og faggrupper. Side 1

2 LUP Fødende 2013 er den anden landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i Danmark, der undersøger kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. I år er det for første gang muligt systematisk at sammenligne resultaterne med LUP Fødende LUP og Den Danske Kvalitetsmodel Størstedelen af de nationale spørgsmål er identiske med indikatorerne for den patientoplevede kvalitet i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Formålet med Den Danske Kvalitetsmodel er at fremme gode patientforløb, således at patienterne oplever en forbedring af kvaliteten. I 2. version af akkrediteringsstandarderne for sygehusene indgår en ny organisatorisk standard vedr. inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer. I denne standard er der krav om, at sygehusene deltager i LUP. Baseret på resultaterne fra LUP, skal sygehusene analyserer og vurderer samt anvende resultaterne til at fastsætte mål og prioriteringer for sygehusenes kvalitetsudviklende aktiviteter. Centrale tendenser i LUP National 2013 De overordnede tendenser for LUP 2013 er positive. Der er nationale forskelle regionerne imellem både ift. indlagte og ambulante patienter. Resultaterne for størstedelen af spørgsmålene for Region Sjælland og Region Syddanmark placerer sig omkring landsresultatet for både indlagte og ambulante patienter. Region Nordjylland og Region Midtjylland samt privathospitalerne har betydeligt flere spørgsmål, hvor resultaterne ligger over landsresultatet sammenlignet med de øvrige regioner. Region Hovedstaden har flest spørgsmål placeret under landsresultaterne. Nedenfor præsenteres en status for de centrale tendenser i LUP 2013 for Region Sjælland. Generel stor tilfredshed 96 % af de ambulante patienter og 91 % af de indlagte patienter har et positivt samlet indtryk af deres indlæggelse eller ambulante besøg. Resultatet fra sidste år er fastholdt for de ambulante patienter og følger endvidere den nationale tendens. Modtagelsen - i top 98 % af ambulante patienter og 96 % af de indlagte patienter er tilfredse med modtagelsen i ambulatorierne/afdelingerne. Resultatet fra sidste år er fastholdt for de ambulante og for de indlagte patienter. Resultaterne følger endvidere landsresultatet. Tillid til at have fået den rette sundhedsfaglige behandling - i top 97 % af de ambulante patienter oplever at have fået den rette sygeplejefaglige behandling, mens 94 % oplever at have fået den rette lægelige behandling. Blandt de indlagte patienter oplever 94 % at have fået den rette sygeplejefaglige behandling og 92 % vurderer at have fået den rette lægelige behandling. Spørgsmålene vedr. rette sundhedsfaglige behandling kan ikke sammenlignes nationalt, da spørgsmålet er et regionalt spørgsmål. Side 2

3 Tryghed ved udskrivelse bedre end landsresultatet 88 % af de indlagte patienter i regionen er trygge ved udskrivelse. Resultatet er over landsgennemsnittet. Det er interessant, at for spørgsmålene vedr. patienternes viden om steder at henvende sig efter udskrivelse (85 % positive) og hvilke symptomer der kræver kontakt efter udskrivelser (78 % positive), ses en lavere tilfredshed sammenholdt med at 88 % af de indlagte er trygge ved udskrivelse. 93 % af de ambulante patienter er trygge ved at tage hjem. Resultatet ligger på landsgennemsnit, hvilket er tilsvarende for LUP I tråd med ovenstående, er det interessant, at for spørgsmålene vedr. patienternes viden om steder at henvende sig efter besøget i ambulatoriet (85 % positive) og hvilke symptomer der kræver kontakt efter besøg i ambulatoriet (80 %), ses en lavere tilfredshed sammenholdt med at 93 % er trygge ved at tage hjem. Kontaktperson tager ansvar for forløbet mulighed for forbedring 78 % af de ambulante og 75 % af de indlagte patienter oplever at have en kontaktperson med særligt ansvar for forløbet. Ud af disse patienter oplever 97 % af de indlagte og 97 % ambulante patienter oplever at kontaktperson har taget ansvar for forløbet. Resultatet er fastholdt fra sidste år og tendensen gør sig gældende på landsplan. Inddragelse af pårørende mulighed for forbedring 79 % af de indlagte patienter oplever, at pårørende er passende inddraget i beslutningen om behandling. I sammenligning med de øvrige regioner ligger Region Sjælland 6 procentpoint fra Region Midtjylland, der ligger bedst placeret på spørgsmålet. 91 % af de ambulante patienter oplever, at pårørende er passende inddraget i beslutningen om behandling. Dette resultat er tilsvarende med landsgennemsnittet. Livsstilens betydning for helbredet mulighed for forbedring 58 % af de ambulante patienter og 61 % af de indlagte patienter vurderer at blive tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet. Resultaterne følger landsresultatet. Spørgsmålet er nyt for LUP 2013 og kan derfor ikke sammenlignes med resultaterne fra LUP Modtagelse af tilstrækkelig information mulighed for forbedring 26 % af de indlagte patienter og 18 % af de ambulante patienter oplever ikke at modtage tilstrækkeligt informationsmateriale om deres sygdom og/eller behandling. Spørgsmålet ligger på landsresultat for de indlagte patienter og for de ambulante patienter. Det er et af de spørgsmål med flest negative besvarelser, hvilket også gør sig gældende nationalt. Generelt er patienterne i regionen tilfredse med den mundtlige information, mens der forsat er plads til forbedring af skriftlig informationsmateriale. Personalets håndtering af fejl mulighed for forbedring 58 % af de indlagte patienter og 67 % af de ambulante patienter oplever, at personalet er gode til at håndtere fejl. Resultatet for de indlagte patienter er faldet med 3 procentpoint og på landsgennemsnittet for de ambulante patienter. Resultaterne følger endvidere den nationale tendens. Side 3

4 LUP Fødende I den anden undersøgelse af LUP Fødende svarer størstedelen af kvinderne, at de har et positivt samlet indtryk af fødslen og af forløbet hos jordmoderen under graviditeten. 90 % af de adspurgte kvinder har et godt samlet indtryk af fødslen. 93 % har en god samlet oplevelse af forløbet hos jordmoderen dette resultat ligger over landsresultatet. Kontakt til sygehuset ud over de almindelige planlagte besøg - i top 98 % af kvinderne vurderer kontakten med sygehuset/jordemodercenteret under graviditeten, udover de almindelige planlagte besøg, for positivt. Samme tendens gør sig gældende på landsplan. Spørgsmålet er nyt i 2013, og der kan ikke sammenlignes med tidligere resultater. Sundhedsplejerskens rådgivning - i top 97 % af de adspurgte kvinder fik den rådgivning af sundhedsplejersken, som de havde behov for. Resultatet er tilsvarende med landsresultatet Spørgsmålet er ligeledes nyt i 2013, og kan heller ikke sammenlignes med tidligere resultater. Modtagelsen på sygehuset ved fødsel over landsresultatet 95 % af kvinderne vurderer modtagelsen på sygehuset ved fødsel positivt. Resultatet fra LUP 2012 er dermed fastholdt. Region Sjælland ligger 3 procentpoint over landsresultatet på dette spørgsmål. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset over landsresultatet 95 % af kvinderne er trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Tendensen er fastholdt fra LUP Efterfødselssamtale mulighed for forbedring 72 % af kvinderne har efter fødsel talt med personalet om fødslen. Resultatet er placeret på landsresultatet. I Region Sjælland har alle kvinder mulighed for at få en efterfødselssamtale med en jordemoder, hvor kvinden har mulighed for at gennemgå fødselsforløbet. Kvinderne skal selv aftale et møde med jordemoderen. Dog er der 28 % af kvinderne, som ikke har talt med personalet om fødselen. Dette kan skyldes, at kvinder enten ikke har været opmærksomme på muligheden eller ikke har fået dækket deres behov ved samtalen. Tvivl om amning/ ernæring mulighed for forbedring 33 % af kvinderne i Region Sjælland er i tvivl om amning/ernæring efter udskrivelse. Spørgsmålet er blandt de mest negative vurderede spørgsmål, både regionalt og nationalt. 19 % af kvinderne oplevede ikke at få hjælp til amning på sygehuset. Resultatet er tilsvarende med landsgennemsnittet og LUP % af kvinderne oplever ikke at forberedelsen på amning under graviditeten var god. Tendensen gør sig gældende nationalt også. Dette spørgsmål er nyt i 2013 og der er ikke mulighed for at sammenligne med resultatet for Oplever fejl under graviditeten, fødslen og efter fødslen mulighed for forbedring 32 % af kvinderne oplevede, at der skete fejl fra sundhedsvæsnets side på et tidspunkt i forløbet. På landsplan svarer 30 % af kvinderne, at de har oplevet fejl i forløbet. Spørgsmålet er blandt de lavest placerede i Region Sjælland og på landsplan. Side 4

5 Fejl opstået under graviditet, ved fødslen og efter fødslen fordeler sig ligeligt. I spørgsmålet er det ikke yderligere defineret, hvad der forstås ved fejl. Fødsels- og forældreforberedelse mulighed for forbedring 20 % af kvinderne er ikke tilfredse med sygehusets og jordermodercentrets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Spørgsmålet er blandt de mest negative besvarede spørgsmål i regionen. Spørgsmålet er siden LUP 2012 blevet udvidet til også at omfatte fødsels- og forældreforberedelse på jordemodercenteret, hvorfor resultaterne fra LUP 2013 ikke kan sammenholdes med LUP 2012 På baggrund af resultaterne fra LUP 2012, der viste at 24 % af kvinderne ikke var tilfredse med sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, besluttede Det Regionale Fødeplanudvalg, at fokusere på området som særligt indsatsområde. Reduktionen på 4 % fra 2012 til 2013 kan ikke entydigt forklares ved det øgede fokus på området i og med, at jordemodercentrene er inkluderet i spørgsmålet i LUP på sygehusniveau Overordnet set er der stabilitet på sygehusniveau på langt de fleste spørgsmål sammenlignet med LUP Indlagte patienter LUP resultaterne på sygehusniveau er opgjort i forhold til landsresultatet. Roskilde og Ringsted Sygehus klarer sig bedst i forhold til landsresultatet med flest spørgsmål over og ingen spørgsmål under landsresultatet. Sygehusene i Slagelse og Nykøbing F. har flest spørgsmål under landsresultatet, og ingen spørgsmål over landsresultatet. Næstved, Holbæk og Køge Sygehus har en lige fordeling af spørgsmål over, under og på landsresultatet. Ambulante patienter Slagelse Sygehus har sammen med Køge Sygehus flest spørgsmål under landsresultatet for ambulante patienter. Ringsted Sygehus har flest spørgsmål over landsresultatet for de ambulante patienter, mens de resterende Sygehuse har en til dels ligelig fordeling af spørgsmål over, under og på landsresultatet. LUP Fødende Roskilde Sygehuse har flest spørgsmål over landsresultatet, hvorimod Nykøbing F. Sygehus har flest spørgsmål under landsresultatet. De resterende Sygehuse har en lige fordeling af spørgsmål over, under og på landsresultatet. Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP resultaterne LUP bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på de danske sygehuse. Region Sjællands sygehuse har i uge 10 modtaget og videreformidlet afdelingsresultater for LUP Sygehusene forholder sig til resultaterne og for de områder, hvor afdelingen/ sygehuset kan forbedre sine resultater, udarbejdes handleplaner. På baggrund af denne vurdering identificeres indsatsområder og handlingsplaner udarbejdes. Side 5

6 Netværk for patienten som partner vil indledningsvis på mødet den 13. maj 2014 drøfte resultaterne og komme med forslag til eventuelle tværgående regionale indsatser. Resultaterne fra LUP 2013 vil danne grundlag for det igangsatte arbejde omkring Patienten som partner. Netværkets forslag vil efterfølgende blive fremlagt for Det Regionale Kvalitetsråd. Kvalitet og Udvikling har, i samarbejde med sygehusene, udarbejdet et Idé-katalog i efteråret 2013, som beskriver en række initiativer inden for tre regionale indsatsområder, Kommunikation, Modtagelse og ventetid samt Sundhedsfaglig kontaktperson. Kataloget skal fungere som inspiration til sygehusenes fremadrettede arbejde med at forbedre resultaterne fra LUP. Som opfølgning på Idé-kataloget skal sygehusene ifm. Værdi for borgeren 2014 dokumentere, at der på alle relevante afdelinger eller på tværs af disse er igangsat mindst én indsats med afsæt i det Idé-katalog pr Resultater for LUP Fødende håndteres i Det Regionale Fødeplanudvalg, som har planlagt møde i juni Udvalget vil på mødet gå yderligere i dybden med resultaterne for at identificere indsatsområder. Nyt koncept for LUP 2014 LUP 2013 afrapporteres for sidste gang i sin nuværende udformning i foråret Fremadrettet vil konceptet for LUP være ændret på en række områder: Patientgrupperne udvides fra tre til fem grupper. De nye patientgrupper er ambulante, planlagte indlagte i mindre end 24 timer, planlagte indlagte i 24 timer eller mere, akut indlagte i mindre end 24 timer og akut indlagte i 24 timer eller mere. Spørgeskemaerne vil være fælles på tværs af regionerne, dvs. at de regionale spørgsmål udgår. Der vil være fem temaspørgsmål for hver patientgruppe. Det betyder, at resultaterne ikke kan sammenlignes med resultater fra tidligere LUP undersøgelser. Ændringerne til undersøgelserne gennemføres på baggrund af en evaluering af LUP gennemført i efteråret 2012 og et efterfølgende udviklingsarbejde gennemført i Region Sjælland og en række interessenter, herunder patienter, har været inddraget i udviklingsarbejdet af det nye koncept. Side 6

7 Resultater af LUP Psykiatri 2013 Baggrund Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i psykiatrien (LUP) blev i 2013 gennemført for 2. gang efter det nye koncept. Første år var Tilfredshedsundersøgelserne gennemføres en gang årligt for ambulante og indlagte patienter samt for forældre i børne- og ungdomspsykiatrien (B&U). Pårørende til patienter i voksenpsykiatrien spørges hvert 3. år. De blev spurgt i 2012 og er derfor ikke med i år. Undersøgelserne startede i september 2013 er gennemført på følgende områder: Ambulante patienter - 2 uger Indlagte patienter - 8 uger Ambulante patienter og forældre i B&U - 6 uger Indlagte patienter og forældre i B&U - 2 uger 1 Undersøgelserne er baseret på personlig udlevering af spørgeskemaer til patienterne og i videst muligt omfang til forældre til børn og unge Svar og svarprocent 2013 Voksne patienter: 1059 svar (svarprocent: 57) B&U patienter: 230 svar (svarprocent: 52) B&U forældre: 242 svar (svarprocent: 53) Den ambulante psykiatri tegner sig for ¾ af svarene i voksenpsykiatrien og 1/10 af svarene i B&U. I voksenpsykiatrien er antallet af svar steget med 13 pct. i forhold til De overordnede resultater Den overordnede tilfredshed er fortsat meget høj. De ambulante patienter i B&U har den højeste tilfredshed blandt de 5 regioner. De voksne ambulante patienters tilfredshed er steget lidt i forhold til 2012, hvor den også var meget høj. For voksne indlagte patienter er den overordnede tilfredshed steget med hele 5 procentpoint i forhold til 2012 og er nu den højeste blandt regionerne. I knap 82 pct. af spørgsmålene er de voksne indlagte patienter i Region Sjælland mere tilfredse end landsgennemsnittet, og særligt på spørgsmål om kontaktperson og inddragelse af pårørende ligger Region Sjælland i top. Tilfredsheden hos de indlagte patienter i B&U er relativt lav. Både sammenlignet med de voksne og i forhold til de øvrige regioner. Man kan dog ikke helt sammenligne undersøgelsen for B&U med de voksne. I voksenpsykiatrien spørges kun de patienter, der står over for at skulle udskrives, mens alle patienter i B&U er spurgt. Samtidig adskiller patienternes profil sig fra voksenpsykiatrien. Kun 27 patienter indgår i undersøgelsen. Forældrene til de indlagte patienter i B&U er tilfredse. Her ligger Region Sjælland over landsgennemsnittet. 1 Undersøgelsen for indlagte patienter og forældre i B&U blev gennemført for første gang i december Side 7

8 Brede tendenser Kontakten og relationen: Den højeste tilfredshed er på de spørgsmål, der omhandler kontakten med og relationen til personalet. På disse spørgsmål er tilfredsheden særdeles høj. Eksempelvis oplever pct. af de voksne patienter, at kontaktpersonen tager særligt ansvar for deres undersøgelse og behandling. Behandlingen: Cirka 9 ud af 10 af de voksne patienter oplever, at de får den rette behandling pct. svarer endda i meget høj grad. I B&U er det pct. af forældrene, der synes, at deres barn i meget høj grad får den rette støtte og behandling. Landsrapporten 2013 undersøger, hvilke faktorer der særligt hænger sammen med vurderingen af behandlingsudbyttet 3 hænger sammen med vurderingen af behandlingsudbyttet. Det er især: o Tilrettelæggelse af forløb (voksne patienter + forældre i B&U) o Information om sygdom og behandling (voksne patienter + forældre til ambulante i B&U. For forældre til indlagte i B&U er det information om vanskeligheder og problemer, der er vigtigt). o Kender behandlingsplan (voksne patienter) o Indflydelse på behandling (ambulante voksne) o Taler om spørgsmål der er vigtige for dig (ambulante patienter i B&U) o Inddragelse af pårørende (ambulante patienter i B&U) o Talt om, hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (ambulante patienter, både voksne og i B&U) Særlige områder Information: Information om sygdom og behandling blev i LUP 2012 peget på som et område, der kunne forbedres. I 2013 er der sket en lille fremgang i andelen af voksne patienter, som vurderer, at de får den information om deres sygdom og behandling, de har brug for. Andelen af voksne ambulante patienter, der har fået udleveret skriftlig information er steget med 10 procentpoint i forhold til til 64 pct. De, der har modtaget skriftlig information, er tilfredse med den. Patientinddragelse: Der har været en lille stigning i andelen af voksne patienter, der oplever at have passende indflydelse på deres behandling, og den er i 2013 på pct. Der er også flere, der kender deres behandlingsplan. Psykiatrien Syd har i 2013 særligt haft fokus på dette, og det kan ses i afdelingens LUP resultater. I B&U oplever hele 93 pct. af de ambulante patienter, at de bliver passende inddraget i udredning og behandling, mens kun 52 pct. af de indlagte patienter oplever dette. Håndtering af fejl: LUP 2012 pegede på håndtering af fejl som et forbedringsområde. 15 pct. af de voksne patienter svarer, at de har oplevet fejl, og for de indlagte er dette en pæn forbedring i forhold til Men en del af de, som oplever fejl, oplever fortsat, at det bliver håndteret godt. I B&U oplever færre af de ambulante patienter og deres forældre fejl, sammenlignet med voksenpsykiatrien. Og en større andel oplever, at det håndteres godt. Til gengæld oplever væsentligt flere indlagte patienter i B&U og deres forældre fejl. Tvang: Nedbringelse og forebyggelse af tvang er et vigtigt fokusområde. LUP 2013 viser en fremgang i andelen af indlagte patienter, der haft en samtale med personalet 2 93 pct. af de indlagte og 94 pct. af de ambulante patienter. 3 Det er undersøgt, hvilke sammenhænge der er mellem de nævnte faktorer og vurderingen af, om patienten har fået det bedre af behandlingen. Der er undersøgt om sammenhængen er statistisk signifikant og i hvilken grad Side 8

9 om, hvad der kan virke beroligende på dem. 13 pct. har oplevet tvang under indlæggelsen det svarer til 33 personer i undersøgelsen. Ud af disse oplevede ca. to tredjedele at det foregik på en ordentlig måde. To tredjedele havde udbytte af den opfølgende samtale, hvilket er en større andel end i Fysisk sundhed og livsstil: Der er i de senere år kommet en øget opmærksomhed på, at mange patienter med psykisk sygdom har somatiske problemstillinger, som skal tages hånd om. I LUP 2013 har flere voksne patienter end i 2012 talt med personalet om problemer med deres fysiske helbred. Der er også flere, der er blevet informeret om, hvordan livsstil kan indvirke på den psykiske sygdom. Andelen er dog stadig ikke voldsomt høj. For de indlagte patienter er den dog højest i landet. Psykoedukation: Dette har været et indsatsområde i 2012 og 2013, og LUP 2013 viser også en pæn fremgang i andelen af patienter i voksenpsykiatrien, der har fået vejledning/undervisning om sin sygdom og behandling. I B&U er kun de ambulante patienter og deres forældre blevet spurgt om dette, og her er resultaterne fra 2012 og 2013 næsten ens. Af de, der har fået undervisning/vejledning, oplever langt de fleste, at det har givet dem bedre mulighed for at håndtere deres liv med sygdommen. Samarbejde: 8 ud af 10 voksne patienter vurderer, at samarbejdet mellem psykiatrien og andre offentlige steder er godt eller meget godt. Men kun ca. 2 ud af 10 vurderer, at det er meget godt. I B&U vurderer forældre til ambulante samarbejdet med praktiserende læge relativt godt, mens samarbejdet med skole, PPR og socialforvaltning ikke vurderes nær så godt. For forældre til indlagte er det omvendt - tilfredsheden med samarbejdet med PPR og socialforvaltning er her højest i landet. Forældrenes tilfredshed med samarbejdet internt mellem sengeafsnit og ambulatorier er steget i forhold til Indsatsområder LUP-undersøgelserne peger på nogle overordnede områder, som er vigtige for patienter og pårørende. På nogle er der basis for forbedring, men det er også vigtigt at fastholde det gode resultat på de områder, hvor vi gør det godt. Der er flere indsatser på tværs af psykiatrien, som vedrører disse områder. Blandt andet: Patienten som partner, recovery og EN AF OS-kampagnen Nedbringelse af tvang Psykoedukation til patienter og pårørende Samarbejdet mellem sektorer - den nye Sundhedsaftale samt forskellige projekter Derudover har afdelingerne og de enkelte afsnit hver især deres egne forbedrings- og indsatsområder, som er forskellige. Sådan arbejdes der med det Psykiatrien Region Sjælland følger en plan for, hvordan der systematisk følges op på LUPresultaterne. Planen skal blandt andet sikre, at der følges op på resultaterne lokalt. Som en del af planen udarbejder afdelingsledelserne lokale handleplaner på egne indsatsområder jf. retningslinjen Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer. Disse drøftes efterfølgende på dialogmøder med Psykiatriledelsen. Psykiatriens samlede indsatsområder fremlægges og drøftes på møde i Kvalitetsrådet. Side 9

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 16 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 16. Marts 17 LUP Psykiatri undersøger s og pårørendes oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 37.521 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 LUP-Psykiatri 2012 Landsdækkende undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012 Patienters oplevelser i Region Sjælland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.77 indlagte og 25.248 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland. Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere