Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014"

Transkript

1 Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Deltagere: Tine Park (Region Midtjylland), Maj-Britt Jensen (Region Sjælland), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Kenneth H. Sørensen (Danske Regioner), Bjarke Christoffersen (SDU), Caroline Borup Jørgensen (CAPNOVA), Susan Dalum (SDSI), Stine Justi (SDSI), Diana Arsovic Nielsen (SDSI), Kristoffer Blom (SDSI) Afbud: Simon Sami Dalsø (Dansk Industri), Mogens Kahr Nielsen (Frederikshavn Kommune), Ejner Kabel (Capgemini), Claus Albertsen (Pressalit), Jakob Scharff (Dansk Erhverv), John Christiansen (Dansk Sygeplejeråd), Rikke Thorlund Haahr (Kommunernes Landsforening), Eva Maria Overgaard Christiansen (Region Hovedstaden) Referent: Kristoffer Blom (SDSI) Rækkefølgen i dette referat følger punkterne kronologisk på den udsendte dagsorden. Disse er som følge: 1) Velkomst 2) Opsamling på OPI-Lab projektet, status og opfyldelse af succeskriterier 3) Gennemgang af Trafiktal for OPIGUIDE.DK 4) Præsentation af OPI-Labs slutevaluering, anbefalinger til et nyt nationalt setup 5) Indlæg og status fra Task Force for det nye nationale setup 6) Bordet rundt Velkomst Styregruppemødet sættes i gang af Enhedschef Stine Justi. Der lægges ud med en kort præsentation af de fremmødte deltager af styregruppen. Herefter en kort gennemgang af hvordan mødet vil tage sig ud og dets struktur. Fokus på mødet er en aktiv dialog hvor alle kan byde ind samt komme til orde, og ikke kun afrapportering. Hvert punkt på dagsordnen og dets indhold ridses hurtigt op. Opsamling på OPI-Lab projektet, status og opfyldelse af succeskriterier Det pointeres af Projektleder Susan Dalum at to af projekterne undervejs i deres levetid, har skiftet fokus og fået en ny projektbeskrivelse. Dette drejer sig om henholdsvis D1 og D2. Bilagene blev sendt ud til styregruppen forud for mødet d. 03/ De overordnede succeskriterier for OPI-Lab bliver gennemgået, herunder hvad der gjort for at indfri disse. Succeskriterierne drejer sig om at 1) skabe øget fokus på OPI og OPS i kommuner og regioner gennem fem større demonstrationseksempler, at 2) udvikle konkrete metoder og guidelines, som skal hjælpe til at gøre det mere attraktivt for private virksomheder at indgå i OPI-projekter, og som samtidig reducerer omkostningerne og øger udbyttet for deltagende kommuner og regioner, 3) at udvikle et nyt koncept for OPI-eftersyn, der skal hjælpe kommuner og regioner med at planlægge, gennemføre og implementere OPI- og OPS-projekter, 4) gennem demonstrationsprojekter, udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger i et offentligt-privat samarbejde, og slutteligt 5) gennemføre 1

2 en række formidlings- og kommunikationsaktiviteter, der skal sikre bred information om projektets resultater og om de koncepter, metoder og guidelines, der udvikles som led i projektet. Kriterierne er blevet indfriet gennem tilvejebringelsen af OPIGUIDE.DK herunder procesguides, værktøjer og cases samt demonstrationsprojekter. For at imødekomme det formidlingsmæssige og kommunikative aspekt er der fra projektets side blevet udsendt nyhedsbreve, der er blevet afholdt konferencer, kurser, workshops og deltaget på andre konferencer ligeså samt oprettet blogs på DenOffentlige.dk m.m. Hvorvidt Succeskriterium 2 er opfyldt måles ved projektets afslutning ved at se på 1) om der har været fokus på at opsamle procesviden igennem vidensagenterne iht. til at identificere det gode forløb, 2) at der findes tilgængelige metoder og guidelines, som kan bruges fremadrettet, 3) gennemførte OPI eftersyn, hvori der er afprøvet nye dialogformer og ideudviklingsforløb og, 4) at der findes en guideline for processen for det gode OPI projekt, hvor kommende projekter kan hente inspiration og vejledning til at komme i gang. De forskellige række cases på OPIGUIDE.DK skal forstærke metoderne og den fælles guideline. For mere vedr. succeskriterierne, se under afsnittet Bilag. Gennemgang af Trafiktal for OPIGUIDE.DK På grund af begrænset tid blev der på mødet kun ganske kort gennemgået den foreløbige Trafiktal-analyse på OPIGUIDE.DK. Det blev tilkendegivet at tallene grundlæggende så gode ud. Analysen bliver sendt ud til alle deltager af styregruppen til gennemlæsning. Præsentation af OPI-Labs foreløbig slutevaluering, anbefalinger til et nyt nationalt setup Det har været muligt at få COWI til at frigive de foreløbige anbefalinger og konklusioner således at de kunne fremlægges på styregruppemødet. Det skal dog på kraftigste pointeres, at der til stadighed mangler at blive udført en række interviews o.lign. inden evalueringen/rapporten endeligt frigives og offentliggøres. Evalueringsgrundlaget er designet ud fra en simplificeret forandringsteori. Forandringsteorien indeholder 1) OPI-Labs primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, 2) de umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter og, 3) hvilke effekter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre. 2

3 Evalueringens hovedkonklusioner vedr. projektets aktiviteter er som følge: 1) Projektledelsen har i begyndelsen af projektperioden justeret aktiviteterne, efterhånden som man lærte rammer, forudsætninger og efterspørgsel nærmere at kende. COWIS vurdering er, at valgene har øget såvel relevans som kvalitet af projektaktiviteterne. 2) Projektledelsen har i de første 1-1½ år været udfordret på at sikre fælles forståelse blandt demonstrationsprojekter for projektets formål, samt at få struktur på formidling (hjemmeside) og vidensopsamling. 3) OPIGUIDE.dk er et fint fundament for videre udvikling og formidling, og der ses øget aktivitet på hjemmesiden siden relanceringen. Den gennemførte e-survey blandt brugere af hjemmesiden peger på, at siden samlet set medvirker til at mindske en række potentielle barrierer for OPI. 4) Projektet og OPIGUIDE.dk er blevet kommunikeret bredt i mange fora. Det pointeres i dette sammenhæng at OPIGUIDE.DK ikke bør betragtes som værende færdig. Den skal udvikles fremadrettet i takt med ny viden og udviklingen på området. Den viden der ligger på siden nu kan der aktivt arbejdes videre med. Evalueringens e-survey blandt dets brugere af hjemmesiden lyder hovedkonklusionerne som følge: 1) Brugerne af OPIGUIDE.dk er generelt meget tilfredse med indholdet af guiden. Brugerne vurderer, at guiden især er god til at hjælpe med den praktiske gennemførelse af et OPIsamarbejde samt opstartsfasen. 2) Private virksomheder ønsker større fokus på virksomhedssiden af OPI og virksomhedernes udfordringer. Nogle respondenter mener, at hjemmesiden primært er henvendt til offentlige aktører. 3) De vigtigste områder, som hjemmesiden belyser mht. at mindske barrierer for OPI, er a. viden om, hvordan man starter et OPI-samarbejde b. reglerne for det offentliges samarbejde med private virksomheder c. viden om, hvordan man håndterer udfordringerne igennem et OPI-samarbejde. De fem højest rangerede svarmuligheder blandt brugerne på hjemmesiden vedrørende spørgsmålet om tilfredshed med indholdet på OPIGUIDE.DK var: a) Udfordringerne i forbindelse med den praktiske gennemførelse af et OPI-samarbejde b) Tvivl om reglerne for det offentliges samarbejde med private virksomheder? c) Udfordringer i opstartsfasen af OPI-samarbejdet d) Udfordringer omkring tidsrammen og kommunikationen i et OPI-samarbejde? e) Uklarhed om, hvorvidt et OPI-samarbejde er den rette udviklingsmodel? På baggrund af de overordnede hovedkonklusioner for evalueringen og i e-surveyet foreskrev COWI nogle opmærksomhedspunkter. Der blev gjort opmærksom på 1) at som følge af organiseringen af demonstrationsprojekter, er det sandsynligt, at der er relevant viden og erfaring i nogle af demonstrationsprojekter, som ikke er blevet opsamlet, 2) at OPIGUIDE.dk er en fin base, og der ses øget brugeraktivitet siden relanceringen. Formidlingsmæssigt er der et forbedringspotentiale, og det fremstår ikke helt klart, hvad der er sidens vision og 3

4 omdrejningspunkt, 3) at der er mange andre projekter og initiativer, som arbejder med og opsamler erfaring med OPI, og slutteligt 4) at der er meget fokus på den offentlige side af OPI og knap så meget fokus på den private side. Opmærksomhedspunkterne er blevet noteret og taget til efterretning. Samlet lyder anbefalingerne i relation til en ny projektperiode hvor det skal tydeliggøres at evalueringen på nuværende tidspunkt ikke er færdiggjort - som følge: 1) Refleksion vedrørende projektets interne organisering 2) Systematiseret videndeling 3) Skarp definition af projektets vision i relation til eksisterende initiativer 4) Fokus på udvikling af hjemmesiden (usability) 5) Øget fokus på virksomhedernes udfordringer 6) Formulering af, hvad der skal ske med OPIGUIDE.dk efter projektperiodens udløb og inden en evt. ny projektperiode begynder 7) Tænke forankring og ejerskab ind tidligt i projektforløbet Indlæg og status fra Task force for det nye nationale setup Sidste punkt på dagsorden handler om OPI i et nyt national setup. Det bliver tilkendegjort og oplyst, at vi først lige er kommet i gang og mangler stadigvæk at engagere flere deltager til Task Forcen. Styregruppens deltagere bliver opfordret på mødet til at pege på eventuelle bidragsydere i deres bagland der kunne sidde med i Task Forcen. På den måde bliver det nye initiativ og/eller setup forankret bredt nationalt. Vi skal blandt andet arbejde videre med OPI, da der er en stigende interesse for værktøjsapparatet og at værktøjerne fungerer. Implicit ligger der her en forståelse af at OPIGUIDE.DK skal driftes jf. de udsendte scenarier, specifikt Scenarie 1. Vi skal arbejde videre med OPI, fordi der i OPI-regi ikke er erfaring med, hvad der sker med projektet i forhold til udbredelse, markedsmodning og konflikter i OPI. Vi er med andre ord, IKKE færdige med at definere, hvordan man laver god OPI. Den viden får vi kun ved at praktisere hvilket kan gøres lokalt, men også regionalt og kommunalt. Men vi skal også arbejde videre med OPI fordi der er en stigende efterspørgsel om tilgængelighed for fremtidige OPI projekter. Åbenhed omkring invitationer til virksomheder vedrørende involvering i OPI skal sikres i nyt fremtidssikret setup. Der har tidligere været givet udtryk for i styregruppen, at man bør arbejde videre med scenarie 3, hvilket også er det mest ambitiøse. Visionen for et fremadrettet projekt er at skabe et nationalt netværk for OPI, én fælles indgang. Projektets overordnede formål vil være at skabe et fleksibelt permanent nationalt netværk, hvor offentlige og private aktører kan indgå i et innovationssamarbejde på tværs af danske regioner og kommuner. 4

5 Der vil blive søgt en så bred forankring nationalt som overhovedet muligt hvor man håber engagement fra eksempelvis KORA, de fem regioner, DR, DE, DI, KL, fagforeningerne, Socialstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne m.fl. På mødet blev der udtrykt og vist interesse for det videre arbejde i Task Forcen, fra henholdsvis både Region Midtjylland og CAPNOVA. Der er planlagt en række arbejdsgruppemøder i juni og august med en række overordnede temaer herunder diskussion og tilrettelæggelse af vision, forretningsmodel og initierende markedsføringsplan. Der blev kort vendt og diskuteret mulige konstellationer for finansiering. Der blev givet udtryk for at det nok ville være en blandet landhandel. Eksempelvis både konsortie,- fonds,- og indtægtsbaseret. Dog skal der sikres en mere permanent finansieringsplatform/model når projektet er modent. Sideløbende med udviklingsprocessen af projektet, hvilket der ikke er nogen deadline på, løber der en politisk- og administrativ proces. Der vil blive udarbejdet oplæg til drøftelse i Regionernes Samarbejdsforum for Sundhedsinnovation (RSS). Styregruppemedlem Kenneth H. Sørensen vil udarbejde et udkast til kommentering/bemærkninger i samarbejde med styregruppemedlem Diana Arsovic Nielsen. Drøftelsen finder sted ultimo juni. Herefter går processen fremadrettet til Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Regionsdirektørerne og ender til sidst i Danske Regioners bestyrelse. Der er fastsat mødedatoer for alle de førnævnte dog med undtagelse af regionsdirektørerne. Det blev debatteret om hvorvidt konceptet for OPI i et nationalt setup, var modent til at tage videre på politisk plan - om timingen var korrekt. Som svar blev der givet udtryk at OPI på det politiske niveau ligger højt på dagsordnen hos mange politikere. Tiden var med andre ord inde til at tage aktion og arbejde proaktivt fremadrettet. Generelt var der en stor velvilje på det politiske plan. Bordet rundt Dette punkt blev ikke nået da mødet overskred sin tidsgrænse. 5

6 Bilag Demonstrationsprojekt 1 Der bliver kort introduceret hvad demonstrationsprojektet og dets delprojekter omhandlede herunder også hvilke udfordringer, der ganske kort har været undervejs, og hvad er der blevet arbejdet på. Forneden er delprojekterne beskrevet samt hvilket resultat der er opnået. 1) Modning af 3-4 konkrete idéer til nye sygehuse/sundhedsprodukter i samarbejde med private virksomheder til efterfølgende kommercialisering. Resultat: Der er i det oprindelige scope Det Intelligente hospitalsbaderum blevet udviklet 3 koncepter i samarbejde med virksomheder og klinikere. Et intelligent skab med automatisk genopfyldning, en håndfri dispenser til skumklude og en sæbedispenser der påminder og instruerer om korrekt håndhygiejne. Løsningerne er blevet konceptualiserede i et samarbejde med Kolding Designskole. 2) Gennemførelse af en anerkendt og afprøvet model for brugerdreven innovativ med tidlig inddragelse af virksomheder i ide/udviklingsfasen. Processen er faseopdelt og styret med henblik på at udvikle et fremtidssikret intelligent badeværelse til de kommende sygehusbyggerier. Resultat: Udvikling af koncepterne beskrevet ovenstående er sket i Syddansk Sundhedsinnovations haller i Forskerparken vha. flere anerkendte metoder for idé/produktudvikling. Virksomheder og klinikere er blevet inddraget i processen fra starten og har været involveret i analyser og feltarbejde på hospitaler, workshops med gennemgang af arbejdsprocesser, idé- og prototypeudvikling. 3) Øget medarbejdersikkerhed og arbejdsbesparende teknologi og forøget patientvelfærd i fremtidens intelligente badeværelser. Resultat: Succeskriteriet er ikke opfyldt fordi det oprindelige demonstrationsprojekt er blevet erstattet af et nyt med et andet scope. 4) Opsamling af viden om potentielle habilitets-, udbuds-, eller statsstøtteproblematikker og -udfordringer i teori og praksis. Resultat: I samarbejde med bl.a. SDU (juridisk kontor), Rønne & Lundgreen og Kammeradvokaterne er der blevet opsamlet viden om juridiske udfordringer i forbindelse med OPI projekter. Denne viden er blevet anvendt til udarbejdelse af 3 juridiske modelaftaler som i dag anvendes når der udarbejdes kontrakter til OPI projekter i hele Danmark. 5) Demonstrere Innovationscenterets potentiale som en platform for OPI samarbejder. Resultat: Innovationscentrets faciliteter er blevet anvendt til opbygning af et mock-up af et hospitalsbaderum samt til gennemførelse af flere workshops i forbindelse med udvikling af nye koncepter. 6) Udarbejdelse af pixi-bøger, som på en let tilgængelig måde sætter OPI parterne i stand til at håndtere juridiske spørgsmål om habilitet og udbud. Resultat: På hjemmesiden Opiguide.dk er der blevet udarbejdet værktøjet JURA Praksisguide som trin for trin guider en igennem de juridiske udfordringer der kan komme i et OPI projekt. 7) Anvendelse af OPI modelaftalen i et konkret OPI projekt Resultat: OPI modelaftale 2B er blevet brugt til projektet Det Digitale Sundhedscenter. Demonstrationsprojekt 2 D2 og dets indhold bliver kort introduceret herunder også dets delprojekter, ganske kort hvilke udfordringer der har været undervejs, og hvad er der blevet arbejdet på. Forneden er delprojekterne beskrevet samt hvilket resultat der er opnået. 6

7 1) At den teknologiske løsning Sundheds Hotspot - testes på forskellige patientforløb Der er den 2. september 2013blevet igangsat randomiseret forsøg med definerede inklusionskriterier for KOL, diabetes, hjerte og den ældre medicinske borger. Dette forsøgsforløb afsluttes august Borgere i Horsens Kommune kan deltage og vil blive udtrukket til enten interventionsgruppe (telemedicinsk behandling) eller kontrolgruppe (normalt behandlingsforløb). 2) At opstille business cases på flere patientgrupper på basis af evidens frembragt under dette projekt Der er opstillet 1 samlet business case for de 4 diagnosegrupper i projektet med en beregnet effekt i drift på 4 mio. kr. Om besparelsen findes i kommune og/eller hospital, er der ikke sat krav om. Herudover defineres effektmål pr. fase som måles på for at sikre input til om udviklingen af organisation og telemedicinsk løsning går i den ønskede retning. 3) At reducere behovet for fysisk kontakt (genindlæggelser, ambulatorietider, hjemmebesøg) mellem patient og kliniker til fordel for en virtuel kontakt (telefon, mail, telemedicin, videokonference) Vil blive dokumenteret i forbindelse med ph.d. studie som afsluttes i december ) At opnå større gennemsigtighed mellem sektorerne i forhold til den enkelte patient Et af hovedformålene i projektet, og en del af arbejdet frem til august Demonstrationsprojekt 3 En kort gennemgang af hvad D3 gik ud på samt dets delprojekter herunder ganske kort hvilke udfordringer der har været undervejs, hvad er der blevet arbejdet på. 1) Udvikling og modning af 2-3 konkrete produkt- eller servicekoncepter, der kan medvirke til at skabe øget livskvalitet og selvhjælp for beboerne og/eller lettere arbejdsvilkår for medarbejderne Udviklet to koncepter: Intelligent tekstil (Delta, Alexandrainstituttet m.fl.) og Sansestimulering (Lyngsaa). Der er afsluttet afprøvning med henblik på tilpasning af gangvogn til senhjerneskadede (Meyland Smith) der er lavet en film, der illustrerer dette OPI-forløb. 2) Udvikling af modeller for OPI samarbejde, som kan overføres til brede dele af Frederikshavn Kommune og det sociale område i øvrigt. Der udarbejdes pt. koncept for SCN Living Lab i samarbejde med konsulentvirksomheden Ideaal. Der er lavet en film om OPI og forskning på SCN Living Lab. Generelle modeller sammen med det samlede OPI Lab projekt. 3) Udvikling af en model for, hvordan kommunen kan sammentænke mål på velfærdsområdet med mål for erhvervsudvikling på baggrund af erfaringerne fra Living Lab Der er udarbejdet ydelseskatalog for SCN Living Lab til virksomheder samt aftalemodel for kommunalt Living Lab (Næsten færdig). I samarbejde med Erhvervshus Nord afholder D3 den 25. juni OPI-møde for private virksomheder. 4) Udvikling af uddannelseskoncepter for ansatte i det offentlige og det private, som vil give øget forståelse for vilkår og muligheder, og demonstrere hvordan kultur- og tillidskløfter kan overvindes i OPI samarbejder Uddannelseskonceptet er udarbejdet og afprøvet på 4x20 medarbejdere fra SCN. Der er lavet en tilhørende film om medarbejderkompetencer (er under redigering). Begge produkter lægges på OPIGUIDE.DK, når layoutet er tilrettet. 5) Fremme en kultur for medarbejder- og brugerdreven innovation med dokumenteret effekt i alle dele af Frederikshavn Kommune SCN Living Lab får stadig flere henvendelser fra private virksomheder, og der arbejdes på at inddrage større dele af kommunen i samarbejdet. 7

8 6) Udvikling af ny evidensbaseret viden på sen-hjerneskadeområdet Institut for Kommunikation, AAU, har udarbejdet evidensbaseret viden om fx hjerneskade og ganghjælpemidler ifm. Meyland Smith-projektet. Demonstrationsprojekt 4 Man gennemgår kort scopet for D4, som kun over 2 år og var derfor blandt de første af demonstrationsprojekter som blev afsluttet. Det bliver pointeret at scopet ændrede sig ret hurtigt i starten grundet ny hospitalsplan i Region Hovedstaden. Scopet, det nye fokus, blev i stedet på at udvikle forretningsmodeller. 1) Udvikling af forretningsmodeller og implementering af i mindst to eksisterende patienthoteller på to hospitaler. Fokus ændret på grund af ny hospitalsplan. Nyt fokus vedr. Forretningsmodeller. Forretningsmodel bestående af en Faseopdelt samarbejdsaftale og en Værdibaseret faseplan, der letter samarbejde og sikrer værdi og deltagelse i forskellige faser af en OPI-proces. 2) Modning af 2-3 konkrete idéer til nye servicekoncepter. a) SPIS MED APP TIT : Færdigt servicekoncept til at udvikle en app til patienter med flere kroniske diagnoser, som kan hjælpe dem til at spise mere og bedre. b) TRÆN DIG HJEM : Færdigt servicekoncept til træning, mens patienten stadig er indlagt. Idéen er at fremme selvmonitorering, bl.a. via løbende feedback og justering med faglig rådgivning. 3) Udvikling af koncept for fremtidens Patienternes Hus og forslag til fysiske rammer/indretning samt organisering heraf (facilities management, operational excellence/logistik). Fremme af tværsektorielle servicekoncepter i kommunale sundhedscentre og regionssygehus. idékatalog - Det aktiverende Hospital : En vejleder til aktiverende hospitalsindretning. Kort refleksion og diskussion blandt mødedeltagerne vedrørende den politiske dagsorden fx hvordan man kunne få SMV er til at indgå i et OPI samarbejde? På nuværende tidspunkt var forholdet søgt forklaret med en analogi til David og Goliat. Det var vigtigt at italesætte, at man som SMV er ikke nødvendigvis behøver at committe sig til et helt projekt, men kan nøjes med at deltage, og indgå, i enkelte faser. Der blev endvidere spurgt ind til hvorvidt de nævnte apps (se pkt. 2) var blevet færdigudviklet og implementeret i praksis. På baggrund af regelkravene og retningslinjerne fra EU og Erhvervsstyrelsen må der ikke kommercialiseres i OPI-regi. Man ved derfor med 100 procents sikkerhed ej heller hvad status er. Selve beskrivelserne af apps var gode og der var en god og vellykket brugerinddragelsesproces dog vides det ikke om der er nogle virksomheder som har taget det videre arbejde op. En interessant refleksion afledt af diskussion og omtalen af status på de førnævnte apps gik på hvordan OPI tog sig ud i andre dele af landet. Er projekterne blevet forankret internt, og hvordan? Hvilke erfaringer har man gjort sig? Det foreligger der ikke noget viden om. DR og KORA er blevet opfordret til at forfølge deres projektoversigter ift. at afdække hvilke projekter der er nået i mål og deres resultater, med henblik på hvad der kan implementeres i en mindre eller større skala. 8

9 Demonstrationsprojekt 5 Gennemgang af D5 og om hvad projektet gik ud på herunder også dets delprojekter. Hvad mødte man af udfordringer undervejs, hvad er der blevet arbejdet på? 1) Udvikling af Innovation Management System (IMS) og implementering af systemet i mindst tre kommuner og på mindst to hospitaler IMS er udviklet og testet. Da det viste sig, at IMS ikke passede til sundhedspersonalet som målgruppe, har vi i stedet testet alternative metoder til indsamling af idéer blandt sundhedspersonale. Den bedste metode har vist sig at være workshopforum med forskellige faggrupper samlet. Det resulterede i mere end 300 idéer fra medarbejdere i hhv. Odsherred, Slagelse og Næstved Kommuner samt genoptræningsafsnit på hhv. Nykøbing F., Slagelse og Næstved sygehuse. I henhold til pkt 1. viste det elektroniske system (IMS) ikke at være mest velegnet til brug hos sygeplejepersonalet. Man brugte workshop-forums i stedet og opnåede en langt større succes og engagement. 2) Modning af 2-3 konkrete idéer til nye sundhedsprodukter a) Bækken båre stol til forflytning af tunge borgere i forbindelse med bad: Prototype udviklet. b) E-læring til hjælp til selvhjælp: Produkt udviklet og implementeret c) Kontrol af demensramtes vandladning: Prototype udviklet og testet Caroline fortæller kort om CAPNOVAs rolle og hvorledes de var facilliterende i relation til delprojekt 2. 3) Etablering af Danish Health Care Innovation ApS som central aktør i forhold til at modne og kommercialisere idéer fra sundhedssektoren DHCI/ Sundhedsfabrikken blev etableret i 2011 men lukket igen i I virksomhedens levetid har den deltaget i screening af de indkomne idéer i D5. Sundhedsfabrikken har medvirket til at udvikle OPI Screening, som nu er tilgængelig på OPIGUIDE.DK. Som kort tilknyttet kommentar fra mødedeltager startede Sundhedsfabrikken ud med et koncept, hvorfra ideer blev udviklet. Det skulle gøres nemmere for virksomheder at udvikle prototyper. Dog fandt SMV erne hurtigt ud af at de selv var ret gode til at udvikle prototyperne. 4) Udvikling af koncept for et Sundhedshandelskammer og forslag organisering heraf (eventuelt som enhed i eksisterende organisation fx Væksthuset) Gennemført et antropologisk studie af udfordringer for virksomheder, som forsøger at sælge innovative produkter ind til sundhedssektoren. Sammen med private og offentlige stakeholders har D5 udviklet et koncept for, hvordan man lettere kan sælge ind og implementere innovative produkter til sundhedssektoren. Resultatet kan læses i Den Hvide Avis. 5) Fremme af medarbejderdreven innovation i de deltagende kommuner og regioner (dokumenteret via evaluering og/eller brugertilfredshedsundersøgelse) samt dokumentering af IMSs værdi som understøttende værktøj Såvel deltagende kommuner som sygehuse har opnået erfaring med og forståelse for OPI og vigtigheden af medarbejderdreven innovation. De to innovationsprojekter, i hhv. Slagelse Kommune samt på de tre sygehuse er evalueret med udgangspunkt i de alternative metoder til idéindsamling. 9

10 Task Force En gennemgang Task Forcens succeskriterier og hvordan disse er blevet indfriet. 1) At der er gennemført 20 konkrete OPI-eftersyn a) Task-forcen (TF) har organiseret sig således, at udover de to indledende testforløb i henholdsvis Kolding og Høje-Taastrup Kommune, så varetager hver af de oprindelige 6 deltagende partnere tovholderrollen på yderligere 3 TF udviklingsforløb (OPI-eftersyn). Med Region Midtjyllands tidlige udtrædelse af TF, er det samlede antal udviklingsforløb reduceret til 17 forløb. b) Antal gennemførte er således på 10, Igangværende på 4, og aflyste/ikke gennemførte på 6. 2) At der er udarbejdet et generelt værktøj med konkrete løsningsforslag TF arbejdede oprindeligt på et koncept omkring et søkort. Dette koncept blev skrinlagt med OPI-Labs overtagelse af OPIGUIDE.DK. Derfor indgår løsningsforslag på nedennævnte punkter som hele eller delvise elementer på OPIGUIDE.DK. 3) Hvordan der systematisk kan afdækkes innovationspotentialer og -behov i offentlige institutioner - og til at involvere private aktører og videns-institutioner i at modne idéer til innovation a) TF/ Region Sjælland undersøger, hvorvidt og hvordan data fra et offentligt virksomhedsområde kan anvendes til udpegning af områder, som har potentiale for et fremtidigt OPI-forløb med særlig fokus på virksomhedernes beslutning om at inddrage området i deres innovationsaktiviteter. Præsenteres i en rapport med generelle erfaringer fra arbejdet med data som kilde til at afdække potentialer for innovation og effektivisering. Fokus i afrapporteringen vil være på en gennemført case. b) I TF udviklingsforløb i Varde Kommune har Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU Kolding (SDU/IER) bidraget til processen med deres idéudviklingsværktøj: c) I samarbejde med SDU/IER laves en opsamling på virksomhedernes erfaringer med tidlig virksomhedsinddragelse. Præsenteres i en rapport og en artikel, der belyser de væsentligste aspekter. 4) Vejledninger og metoder til at lave beregninger/skøn over de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger (business case) Der er udviklet et OPI Business case værktøj, som er tilgængeligt på OPIGUIDE.DK. Værktøjet har været anvendt i en række sammenhænge med succes. Der arbejdes pt. på et par mindre opgraderinger af værkøjet, som kan publiceres primo juni. 5) Hvordan der kan sikres tidlig inddragelse af private virksomheder i idéudvikling og strategisk sparring om mulige indsatsområder i kommuner og regioner? a) Der er udviklet en guide til afdækning af mulige samarbejdspartnere samt en drejebog for sonderingsmøder, hvor det offentlige har mulighed for at invitere private virksomheder ind til dialog omkring idéudvikling og strategisk sparring om mulige indsatsområder i kommuner og regioner. b) Se også ovenstående pkt. 3c vedr. SDU/IER. 6) Hvordan det kan sikres at slutproduktet også kan bruges andre steder end kun der, hvor det er udviklet? a) Dette punkt drejer sig primært om, at man indhenter viden og behov andre steder. Tilgangen vil være meget afhængig af det konkrete indsatsområde. TF belyser gennem sine cases, hvordan man har håndteret dette aspekt i konkrete sammenhænge. b) Dette punkt er senest adresseret i et netop afholdt arrangement om badeløsninger til senhjerneskade-, handicap- og ældreområdet. Arrangementet blev afholdt af OPI-Lab Task-forcen i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Næstved Kommune. Task-Forcen havde spottet behovet i flere kommuner og taget initiativ til en fælles indsats på området. 10

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012)

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Projektrapport. Laboratorium for Offentlig Privat Innovation og Velfærdsteknologi (OPI-Lab) 1. januar 2011 31. oktober 2014

Projektrapport. Laboratorium for Offentlig Privat Innovation og Velfærdsteknologi (OPI-Lab) 1. januar 2011 31. oktober 2014 Projektrapport Laboratorium for Offentlig Privat Innovation og Velfærdsteknologi (OPI-Lab) 1. januar 2011 31. oktober 2014 INDHOLD: 1. Konklusion Side 2 2. Beskrivelse og vurdering af det samlede projektforløb

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Living Labs og hvordan får kommunen mere velfærd ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Baggrund: Gennem de sidste 3 år, har vi oplevet at: Flere og flere kommuner udtrykker

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvad er Innovative Offentlige Indkøb? Der er mange måder at regne på 2 Innovative indkøb er et højaktuelt

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Innovationskraft de 3 projekter

Innovationskraft de 3 projekter Innovationskraft de 3 projekter Offentlig privat innovation (OPI) Projekt Projektforløb Vi indledte projektet med at søge efter erfaringer med og materiale om OPI projekter. De væsentligste kilder var

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere