Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014"

Transkript

1 Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Deltagere: Tine Park (Region Midtjylland), Maj-Britt Jensen (Region Sjælland), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Kenneth H. Sørensen (Danske Regioner), Bjarke Christoffersen (SDU), Caroline Borup Jørgensen (CAPNOVA), Susan Dalum (SDSI), Stine Justi (SDSI), Diana Arsovic Nielsen (SDSI), Kristoffer Blom (SDSI) Afbud: Simon Sami Dalsø (Dansk Industri), Mogens Kahr Nielsen (Frederikshavn Kommune), Ejner Kabel (Capgemini), Claus Albertsen (Pressalit), Jakob Scharff (Dansk Erhverv), John Christiansen (Dansk Sygeplejeråd), Rikke Thorlund Haahr (Kommunernes Landsforening), Eva Maria Overgaard Christiansen (Region Hovedstaden) Referent: Kristoffer Blom (SDSI) Rækkefølgen i dette referat følger punkterne kronologisk på den udsendte dagsorden. Disse er som følge: 1) Velkomst 2) Opsamling på OPI-Lab projektet, status og opfyldelse af succeskriterier 3) Gennemgang af Trafiktal for OPIGUIDE.DK 4) Præsentation af OPI-Labs slutevaluering, anbefalinger til et nyt nationalt setup 5) Indlæg og status fra Task Force for det nye nationale setup 6) Bordet rundt Velkomst Styregruppemødet sættes i gang af Enhedschef Stine Justi. Der lægges ud med en kort præsentation af de fremmødte deltager af styregruppen. Herefter en kort gennemgang af hvordan mødet vil tage sig ud og dets struktur. Fokus på mødet er en aktiv dialog hvor alle kan byde ind samt komme til orde, og ikke kun afrapportering. Hvert punkt på dagsordnen og dets indhold ridses hurtigt op. Opsamling på OPI-Lab projektet, status og opfyldelse af succeskriterier Det pointeres af Projektleder Susan Dalum at to af projekterne undervejs i deres levetid, har skiftet fokus og fået en ny projektbeskrivelse. Dette drejer sig om henholdsvis D1 og D2. Bilagene blev sendt ud til styregruppen forud for mødet d. 03/ De overordnede succeskriterier for OPI-Lab bliver gennemgået, herunder hvad der gjort for at indfri disse. Succeskriterierne drejer sig om at 1) skabe øget fokus på OPI og OPS i kommuner og regioner gennem fem større demonstrationseksempler, at 2) udvikle konkrete metoder og guidelines, som skal hjælpe til at gøre det mere attraktivt for private virksomheder at indgå i OPI-projekter, og som samtidig reducerer omkostningerne og øger udbyttet for deltagende kommuner og regioner, 3) at udvikle et nyt koncept for OPI-eftersyn, der skal hjælpe kommuner og regioner med at planlægge, gennemføre og implementere OPI- og OPS-projekter, 4) gennem demonstrationsprojekter, udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger i et offentligt-privat samarbejde, og slutteligt 5) gennemføre 1

2 en række formidlings- og kommunikationsaktiviteter, der skal sikre bred information om projektets resultater og om de koncepter, metoder og guidelines, der udvikles som led i projektet. Kriterierne er blevet indfriet gennem tilvejebringelsen af OPIGUIDE.DK herunder procesguides, værktøjer og cases samt demonstrationsprojekter. For at imødekomme det formidlingsmæssige og kommunikative aspekt er der fra projektets side blevet udsendt nyhedsbreve, der er blevet afholdt konferencer, kurser, workshops og deltaget på andre konferencer ligeså samt oprettet blogs på DenOffentlige.dk m.m. Hvorvidt Succeskriterium 2 er opfyldt måles ved projektets afslutning ved at se på 1) om der har været fokus på at opsamle procesviden igennem vidensagenterne iht. til at identificere det gode forløb, 2) at der findes tilgængelige metoder og guidelines, som kan bruges fremadrettet, 3) gennemførte OPI eftersyn, hvori der er afprøvet nye dialogformer og ideudviklingsforløb og, 4) at der findes en guideline for processen for det gode OPI projekt, hvor kommende projekter kan hente inspiration og vejledning til at komme i gang. De forskellige række cases på OPIGUIDE.DK skal forstærke metoderne og den fælles guideline. For mere vedr. succeskriterierne, se under afsnittet Bilag. Gennemgang af Trafiktal for OPIGUIDE.DK På grund af begrænset tid blev der på mødet kun ganske kort gennemgået den foreløbige Trafiktal-analyse på OPIGUIDE.DK. Det blev tilkendegivet at tallene grundlæggende så gode ud. Analysen bliver sendt ud til alle deltager af styregruppen til gennemlæsning. Præsentation af OPI-Labs foreløbig slutevaluering, anbefalinger til et nyt nationalt setup Det har været muligt at få COWI til at frigive de foreløbige anbefalinger og konklusioner således at de kunne fremlægges på styregruppemødet. Det skal dog på kraftigste pointeres, at der til stadighed mangler at blive udført en række interviews o.lign. inden evalueringen/rapporten endeligt frigives og offentliggøres. Evalueringsgrundlaget er designet ud fra en simplificeret forandringsteori. Forandringsteorien indeholder 1) OPI-Labs primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, 2) de umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter og, 3) hvilke effekter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre. 2

3 Evalueringens hovedkonklusioner vedr. projektets aktiviteter er som følge: 1) Projektledelsen har i begyndelsen af projektperioden justeret aktiviteterne, efterhånden som man lærte rammer, forudsætninger og efterspørgsel nærmere at kende. COWIS vurdering er, at valgene har øget såvel relevans som kvalitet af projektaktiviteterne. 2) Projektledelsen har i de første 1-1½ år været udfordret på at sikre fælles forståelse blandt demonstrationsprojekter for projektets formål, samt at få struktur på formidling (hjemmeside) og vidensopsamling. 3) OPIGUIDE.dk er et fint fundament for videre udvikling og formidling, og der ses øget aktivitet på hjemmesiden siden relanceringen. Den gennemførte e-survey blandt brugere af hjemmesiden peger på, at siden samlet set medvirker til at mindske en række potentielle barrierer for OPI. 4) Projektet og OPIGUIDE.dk er blevet kommunikeret bredt i mange fora. Det pointeres i dette sammenhæng at OPIGUIDE.DK ikke bør betragtes som værende færdig. Den skal udvikles fremadrettet i takt med ny viden og udviklingen på området. Den viden der ligger på siden nu kan der aktivt arbejdes videre med. Evalueringens e-survey blandt dets brugere af hjemmesiden lyder hovedkonklusionerne som følge: 1) Brugerne af OPIGUIDE.dk er generelt meget tilfredse med indholdet af guiden. Brugerne vurderer, at guiden især er god til at hjælpe med den praktiske gennemførelse af et OPIsamarbejde samt opstartsfasen. 2) Private virksomheder ønsker større fokus på virksomhedssiden af OPI og virksomhedernes udfordringer. Nogle respondenter mener, at hjemmesiden primært er henvendt til offentlige aktører. 3) De vigtigste områder, som hjemmesiden belyser mht. at mindske barrierer for OPI, er a. viden om, hvordan man starter et OPI-samarbejde b. reglerne for det offentliges samarbejde med private virksomheder c. viden om, hvordan man håndterer udfordringerne igennem et OPI-samarbejde. De fem højest rangerede svarmuligheder blandt brugerne på hjemmesiden vedrørende spørgsmålet om tilfredshed med indholdet på OPIGUIDE.DK var: a) Udfordringerne i forbindelse med den praktiske gennemførelse af et OPI-samarbejde b) Tvivl om reglerne for det offentliges samarbejde med private virksomheder? c) Udfordringer i opstartsfasen af OPI-samarbejdet d) Udfordringer omkring tidsrammen og kommunikationen i et OPI-samarbejde? e) Uklarhed om, hvorvidt et OPI-samarbejde er den rette udviklingsmodel? På baggrund af de overordnede hovedkonklusioner for evalueringen og i e-surveyet foreskrev COWI nogle opmærksomhedspunkter. Der blev gjort opmærksom på 1) at som følge af organiseringen af demonstrationsprojekter, er det sandsynligt, at der er relevant viden og erfaring i nogle af demonstrationsprojekter, som ikke er blevet opsamlet, 2) at OPIGUIDE.dk er en fin base, og der ses øget brugeraktivitet siden relanceringen. Formidlingsmæssigt er der et forbedringspotentiale, og det fremstår ikke helt klart, hvad der er sidens vision og 3

4 omdrejningspunkt, 3) at der er mange andre projekter og initiativer, som arbejder med og opsamler erfaring med OPI, og slutteligt 4) at der er meget fokus på den offentlige side af OPI og knap så meget fokus på den private side. Opmærksomhedspunkterne er blevet noteret og taget til efterretning. Samlet lyder anbefalingerne i relation til en ny projektperiode hvor det skal tydeliggøres at evalueringen på nuværende tidspunkt ikke er færdiggjort - som følge: 1) Refleksion vedrørende projektets interne organisering 2) Systematiseret videndeling 3) Skarp definition af projektets vision i relation til eksisterende initiativer 4) Fokus på udvikling af hjemmesiden (usability) 5) Øget fokus på virksomhedernes udfordringer 6) Formulering af, hvad der skal ske med OPIGUIDE.dk efter projektperiodens udløb og inden en evt. ny projektperiode begynder 7) Tænke forankring og ejerskab ind tidligt i projektforløbet Indlæg og status fra Task force for det nye nationale setup Sidste punkt på dagsorden handler om OPI i et nyt national setup. Det bliver tilkendegjort og oplyst, at vi først lige er kommet i gang og mangler stadigvæk at engagere flere deltager til Task Forcen. Styregruppens deltagere bliver opfordret på mødet til at pege på eventuelle bidragsydere i deres bagland der kunne sidde med i Task Forcen. På den måde bliver det nye initiativ og/eller setup forankret bredt nationalt. Vi skal blandt andet arbejde videre med OPI, da der er en stigende interesse for værktøjsapparatet og at værktøjerne fungerer. Implicit ligger der her en forståelse af at OPIGUIDE.DK skal driftes jf. de udsendte scenarier, specifikt Scenarie 1. Vi skal arbejde videre med OPI, fordi der i OPI-regi ikke er erfaring med, hvad der sker med projektet i forhold til udbredelse, markedsmodning og konflikter i OPI. Vi er med andre ord, IKKE færdige med at definere, hvordan man laver god OPI. Den viden får vi kun ved at praktisere hvilket kan gøres lokalt, men også regionalt og kommunalt. Men vi skal også arbejde videre med OPI fordi der er en stigende efterspørgsel om tilgængelighed for fremtidige OPI projekter. Åbenhed omkring invitationer til virksomheder vedrørende involvering i OPI skal sikres i nyt fremtidssikret setup. Der har tidligere været givet udtryk for i styregruppen, at man bør arbejde videre med scenarie 3, hvilket også er det mest ambitiøse. Visionen for et fremadrettet projekt er at skabe et nationalt netværk for OPI, én fælles indgang. Projektets overordnede formål vil være at skabe et fleksibelt permanent nationalt netværk, hvor offentlige og private aktører kan indgå i et innovationssamarbejde på tværs af danske regioner og kommuner. 4

5 Der vil blive søgt en så bred forankring nationalt som overhovedet muligt hvor man håber engagement fra eksempelvis KORA, de fem regioner, DR, DE, DI, KL, fagforeningerne, Socialstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne m.fl. På mødet blev der udtrykt og vist interesse for det videre arbejde i Task Forcen, fra henholdsvis både Region Midtjylland og CAPNOVA. Der er planlagt en række arbejdsgruppemøder i juni og august med en række overordnede temaer herunder diskussion og tilrettelæggelse af vision, forretningsmodel og initierende markedsføringsplan. Der blev kort vendt og diskuteret mulige konstellationer for finansiering. Der blev givet udtryk for at det nok ville være en blandet landhandel. Eksempelvis både konsortie,- fonds,- og indtægtsbaseret. Dog skal der sikres en mere permanent finansieringsplatform/model når projektet er modent. Sideløbende med udviklingsprocessen af projektet, hvilket der ikke er nogen deadline på, løber der en politisk- og administrativ proces. Der vil blive udarbejdet oplæg til drøftelse i Regionernes Samarbejdsforum for Sundhedsinnovation (RSS). Styregruppemedlem Kenneth H. Sørensen vil udarbejde et udkast til kommentering/bemærkninger i samarbejde med styregruppemedlem Diana Arsovic Nielsen. Drøftelsen finder sted ultimo juni. Herefter går processen fremadrettet til Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Regionsdirektørerne og ender til sidst i Danske Regioners bestyrelse. Der er fastsat mødedatoer for alle de førnævnte dog med undtagelse af regionsdirektørerne. Det blev debatteret om hvorvidt konceptet for OPI i et nationalt setup, var modent til at tage videre på politisk plan - om timingen var korrekt. Som svar blev der givet udtryk at OPI på det politiske niveau ligger højt på dagsordnen hos mange politikere. Tiden var med andre ord inde til at tage aktion og arbejde proaktivt fremadrettet. Generelt var der en stor velvilje på det politiske plan. Bordet rundt Dette punkt blev ikke nået da mødet overskred sin tidsgrænse. 5

6 Bilag Demonstrationsprojekt 1 Der bliver kort introduceret hvad demonstrationsprojektet og dets delprojekter omhandlede herunder også hvilke udfordringer, der ganske kort har været undervejs, og hvad er der blevet arbejdet på. Forneden er delprojekterne beskrevet samt hvilket resultat der er opnået. 1) Modning af 3-4 konkrete idéer til nye sygehuse/sundhedsprodukter i samarbejde med private virksomheder til efterfølgende kommercialisering. Resultat: Der er i det oprindelige scope Det Intelligente hospitalsbaderum blevet udviklet 3 koncepter i samarbejde med virksomheder og klinikere. Et intelligent skab med automatisk genopfyldning, en håndfri dispenser til skumklude og en sæbedispenser der påminder og instruerer om korrekt håndhygiejne. Løsningerne er blevet konceptualiserede i et samarbejde med Kolding Designskole. 2) Gennemførelse af en anerkendt og afprøvet model for brugerdreven innovativ med tidlig inddragelse af virksomheder i ide/udviklingsfasen. Processen er faseopdelt og styret med henblik på at udvikle et fremtidssikret intelligent badeværelse til de kommende sygehusbyggerier. Resultat: Udvikling af koncepterne beskrevet ovenstående er sket i Syddansk Sundhedsinnovations haller i Forskerparken vha. flere anerkendte metoder for idé/produktudvikling. Virksomheder og klinikere er blevet inddraget i processen fra starten og har været involveret i analyser og feltarbejde på hospitaler, workshops med gennemgang af arbejdsprocesser, idé- og prototypeudvikling. 3) Øget medarbejdersikkerhed og arbejdsbesparende teknologi og forøget patientvelfærd i fremtidens intelligente badeværelser. Resultat: Succeskriteriet er ikke opfyldt fordi det oprindelige demonstrationsprojekt er blevet erstattet af et nyt med et andet scope. 4) Opsamling af viden om potentielle habilitets-, udbuds-, eller statsstøtteproblematikker og -udfordringer i teori og praksis. Resultat: I samarbejde med bl.a. SDU (juridisk kontor), Rønne & Lundgreen og Kammeradvokaterne er der blevet opsamlet viden om juridiske udfordringer i forbindelse med OPI projekter. Denne viden er blevet anvendt til udarbejdelse af 3 juridiske modelaftaler som i dag anvendes når der udarbejdes kontrakter til OPI projekter i hele Danmark. 5) Demonstrere Innovationscenterets potentiale som en platform for OPI samarbejder. Resultat: Innovationscentrets faciliteter er blevet anvendt til opbygning af et mock-up af et hospitalsbaderum samt til gennemførelse af flere workshops i forbindelse med udvikling af nye koncepter. 6) Udarbejdelse af pixi-bøger, som på en let tilgængelig måde sætter OPI parterne i stand til at håndtere juridiske spørgsmål om habilitet og udbud. Resultat: På hjemmesiden Opiguide.dk er der blevet udarbejdet værktøjet JURA Praksisguide som trin for trin guider en igennem de juridiske udfordringer der kan komme i et OPI projekt. 7) Anvendelse af OPI modelaftalen i et konkret OPI projekt Resultat: OPI modelaftale 2B er blevet brugt til projektet Det Digitale Sundhedscenter. Demonstrationsprojekt 2 D2 og dets indhold bliver kort introduceret herunder også dets delprojekter, ganske kort hvilke udfordringer der har været undervejs, og hvad er der blevet arbejdet på. Forneden er delprojekterne beskrevet samt hvilket resultat der er opnået. 6

7 1) At den teknologiske løsning Sundheds Hotspot - testes på forskellige patientforløb Der er den 2. september 2013blevet igangsat randomiseret forsøg med definerede inklusionskriterier for KOL, diabetes, hjerte og den ældre medicinske borger. Dette forsøgsforløb afsluttes august Borgere i Horsens Kommune kan deltage og vil blive udtrukket til enten interventionsgruppe (telemedicinsk behandling) eller kontrolgruppe (normalt behandlingsforløb). 2) At opstille business cases på flere patientgrupper på basis af evidens frembragt under dette projekt Der er opstillet 1 samlet business case for de 4 diagnosegrupper i projektet med en beregnet effekt i drift på 4 mio. kr. Om besparelsen findes i kommune og/eller hospital, er der ikke sat krav om. Herudover defineres effektmål pr. fase som måles på for at sikre input til om udviklingen af organisation og telemedicinsk løsning går i den ønskede retning. 3) At reducere behovet for fysisk kontakt (genindlæggelser, ambulatorietider, hjemmebesøg) mellem patient og kliniker til fordel for en virtuel kontakt (telefon, mail, telemedicin, videokonference) Vil blive dokumenteret i forbindelse med ph.d. studie som afsluttes i december ) At opnå større gennemsigtighed mellem sektorerne i forhold til den enkelte patient Et af hovedformålene i projektet, og en del af arbejdet frem til august Demonstrationsprojekt 3 En kort gennemgang af hvad D3 gik ud på samt dets delprojekter herunder ganske kort hvilke udfordringer der har været undervejs, hvad er der blevet arbejdet på. 1) Udvikling og modning af 2-3 konkrete produkt- eller servicekoncepter, der kan medvirke til at skabe øget livskvalitet og selvhjælp for beboerne og/eller lettere arbejdsvilkår for medarbejderne Udviklet to koncepter: Intelligent tekstil (Delta, Alexandrainstituttet m.fl.) og Sansestimulering (Lyngsaa). Der er afsluttet afprøvning med henblik på tilpasning af gangvogn til senhjerneskadede (Meyland Smith) der er lavet en film, der illustrerer dette OPI-forløb. 2) Udvikling af modeller for OPI samarbejde, som kan overføres til brede dele af Frederikshavn Kommune og det sociale område i øvrigt. Der udarbejdes pt. koncept for SCN Living Lab i samarbejde med konsulentvirksomheden Ideaal. Der er lavet en film om OPI og forskning på SCN Living Lab. Generelle modeller sammen med det samlede OPI Lab projekt. 3) Udvikling af en model for, hvordan kommunen kan sammentænke mål på velfærdsområdet med mål for erhvervsudvikling på baggrund af erfaringerne fra Living Lab Der er udarbejdet ydelseskatalog for SCN Living Lab til virksomheder samt aftalemodel for kommunalt Living Lab (Næsten færdig). I samarbejde med Erhvervshus Nord afholder D3 den 25. juni OPI-møde for private virksomheder. 4) Udvikling af uddannelseskoncepter for ansatte i det offentlige og det private, som vil give øget forståelse for vilkår og muligheder, og demonstrere hvordan kultur- og tillidskløfter kan overvindes i OPI samarbejder Uddannelseskonceptet er udarbejdet og afprøvet på 4x20 medarbejdere fra SCN. Der er lavet en tilhørende film om medarbejderkompetencer (er under redigering). Begge produkter lægges på OPIGUIDE.DK, når layoutet er tilrettet. 5) Fremme en kultur for medarbejder- og brugerdreven innovation med dokumenteret effekt i alle dele af Frederikshavn Kommune SCN Living Lab får stadig flere henvendelser fra private virksomheder, og der arbejdes på at inddrage større dele af kommunen i samarbejdet. 7

8 6) Udvikling af ny evidensbaseret viden på sen-hjerneskadeområdet Institut for Kommunikation, AAU, har udarbejdet evidensbaseret viden om fx hjerneskade og ganghjælpemidler ifm. Meyland Smith-projektet. Demonstrationsprojekt 4 Man gennemgår kort scopet for D4, som kun over 2 år og var derfor blandt de første af demonstrationsprojekter som blev afsluttet. Det bliver pointeret at scopet ændrede sig ret hurtigt i starten grundet ny hospitalsplan i Region Hovedstaden. Scopet, det nye fokus, blev i stedet på at udvikle forretningsmodeller. 1) Udvikling af forretningsmodeller og implementering af i mindst to eksisterende patienthoteller på to hospitaler. Fokus ændret på grund af ny hospitalsplan. Nyt fokus vedr. Forretningsmodeller. Forretningsmodel bestående af en Faseopdelt samarbejdsaftale og en Værdibaseret faseplan, der letter samarbejde og sikrer værdi og deltagelse i forskellige faser af en OPI-proces. 2) Modning af 2-3 konkrete idéer til nye servicekoncepter. a) SPIS MED APP TIT : Færdigt servicekoncept til at udvikle en app til patienter med flere kroniske diagnoser, som kan hjælpe dem til at spise mere og bedre. b) TRÆN DIG HJEM : Færdigt servicekoncept til træning, mens patienten stadig er indlagt. Idéen er at fremme selvmonitorering, bl.a. via løbende feedback og justering med faglig rådgivning. 3) Udvikling af koncept for fremtidens Patienternes Hus og forslag til fysiske rammer/indretning samt organisering heraf (facilities management, operational excellence/logistik). Fremme af tværsektorielle servicekoncepter i kommunale sundhedscentre og regionssygehus. idékatalog - Det aktiverende Hospital : En vejleder til aktiverende hospitalsindretning. Kort refleksion og diskussion blandt mødedeltagerne vedrørende den politiske dagsorden fx hvordan man kunne få SMV er til at indgå i et OPI samarbejde? På nuværende tidspunkt var forholdet søgt forklaret med en analogi til David og Goliat. Det var vigtigt at italesætte, at man som SMV er ikke nødvendigvis behøver at committe sig til et helt projekt, men kan nøjes med at deltage, og indgå, i enkelte faser. Der blev endvidere spurgt ind til hvorvidt de nævnte apps (se pkt. 2) var blevet færdigudviklet og implementeret i praksis. På baggrund af regelkravene og retningslinjerne fra EU og Erhvervsstyrelsen må der ikke kommercialiseres i OPI-regi. Man ved derfor med 100 procents sikkerhed ej heller hvad status er. Selve beskrivelserne af apps var gode og der var en god og vellykket brugerinddragelsesproces dog vides det ikke om der er nogle virksomheder som har taget det videre arbejde op. En interessant refleksion afledt af diskussion og omtalen af status på de førnævnte apps gik på hvordan OPI tog sig ud i andre dele af landet. Er projekterne blevet forankret internt, og hvordan? Hvilke erfaringer har man gjort sig? Det foreligger der ikke noget viden om. DR og KORA er blevet opfordret til at forfølge deres projektoversigter ift. at afdække hvilke projekter der er nået i mål og deres resultater, med henblik på hvad der kan implementeres i en mindre eller større skala. 8

9 Demonstrationsprojekt 5 Gennemgang af D5 og om hvad projektet gik ud på herunder også dets delprojekter. Hvad mødte man af udfordringer undervejs, hvad er der blevet arbejdet på? 1) Udvikling af Innovation Management System (IMS) og implementering af systemet i mindst tre kommuner og på mindst to hospitaler IMS er udviklet og testet. Da det viste sig, at IMS ikke passede til sundhedspersonalet som målgruppe, har vi i stedet testet alternative metoder til indsamling af idéer blandt sundhedspersonale. Den bedste metode har vist sig at være workshopforum med forskellige faggrupper samlet. Det resulterede i mere end 300 idéer fra medarbejdere i hhv. Odsherred, Slagelse og Næstved Kommuner samt genoptræningsafsnit på hhv. Nykøbing F., Slagelse og Næstved sygehuse. I henhold til pkt 1. viste det elektroniske system (IMS) ikke at være mest velegnet til brug hos sygeplejepersonalet. Man brugte workshop-forums i stedet og opnåede en langt større succes og engagement. 2) Modning af 2-3 konkrete idéer til nye sundhedsprodukter a) Bækken båre stol til forflytning af tunge borgere i forbindelse med bad: Prototype udviklet. b) E-læring til hjælp til selvhjælp: Produkt udviklet og implementeret c) Kontrol af demensramtes vandladning: Prototype udviklet og testet Caroline fortæller kort om CAPNOVAs rolle og hvorledes de var facilliterende i relation til delprojekt 2. 3) Etablering af Danish Health Care Innovation ApS som central aktør i forhold til at modne og kommercialisere idéer fra sundhedssektoren DHCI/ Sundhedsfabrikken blev etableret i 2011 men lukket igen i I virksomhedens levetid har den deltaget i screening af de indkomne idéer i D5. Sundhedsfabrikken har medvirket til at udvikle OPI Screening, som nu er tilgængelig på OPIGUIDE.DK. Som kort tilknyttet kommentar fra mødedeltager startede Sundhedsfabrikken ud med et koncept, hvorfra ideer blev udviklet. Det skulle gøres nemmere for virksomheder at udvikle prototyper. Dog fandt SMV erne hurtigt ud af at de selv var ret gode til at udvikle prototyperne. 4) Udvikling af koncept for et Sundhedshandelskammer og forslag organisering heraf (eventuelt som enhed i eksisterende organisation fx Væksthuset) Gennemført et antropologisk studie af udfordringer for virksomheder, som forsøger at sælge innovative produkter ind til sundhedssektoren. Sammen med private og offentlige stakeholders har D5 udviklet et koncept for, hvordan man lettere kan sælge ind og implementere innovative produkter til sundhedssektoren. Resultatet kan læses i Den Hvide Avis. 5) Fremme af medarbejderdreven innovation i de deltagende kommuner og regioner (dokumenteret via evaluering og/eller brugertilfredshedsundersøgelse) samt dokumentering af IMSs værdi som understøttende værktøj Såvel deltagende kommuner som sygehuse har opnået erfaring med og forståelse for OPI og vigtigheden af medarbejderdreven innovation. De to innovationsprojekter, i hhv. Slagelse Kommune samt på de tre sygehuse er evalueret med udgangspunkt i de alternative metoder til idéindsamling. 9

10 Task Force En gennemgang Task Forcens succeskriterier og hvordan disse er blevet indfriet. 1) At der er gennemført 20 konkrete OPI-eftersyn a) Task-forcen (TF) har organiseret sig således, at udover de to indledende testforløb i henholdsvis Kolding og Høje-Taastrup Kommune, så varetager hver af de oprindelige 6 deltagende partnere tovholderrollen på yderligere 3 TF udviklingsforløb (OPI-eftersyn). Med Region Midtjyllands tidlige udtrædelse af TF, er det samlede antal udviklingsforløb reduceret til 17 forløb. b) Antal gennemførte er således på 10, Igangværende på 4, og aflyste/ikke gennemførte på 6. 2) At der er udarbejdet et generelt værktøj med konkrete løsningsforslag TF arbejdede oprindeligt på et koncept omkring et søkort. Dette koncept blev skrinlagt med OPI-Labs overtagelse af OPIGUIDE.DK. Derfor indgår løsningsforslag på nedennævnte punkter som hele eller delvise elementer på OPIGUIDE.DK. 3) Hvordan der systematisk kan afdækkes innovationspotentialer og -behov i offentlige institutioner - og til at involvere private aktører og videns-institutioner i at modne idéer til innovation a) TF/ Region Sjælland undersøger, hvorvidt og hvordan data fra et offentligt virksomhedsområde kan anvendes til udpegning af områder, som har potentiale for et fremtidigt OPI-forløb med særlig fokus på virksomhedernes beslutning om at inddrage området i deres innovationsaktiviteter. Præsenteres i en rapport med generelle erfaringer fra arbejdet med data som kilde til at afdække potentialer for innovation og effektivisering. Fokus i afrapporteringen vil være på en gennemført case. b) I TF udviklingsforløb i Varde Kommune har Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU Kolding (SDU/IER) bidraget til processen med deres idéudviklingsværktøj: c) I samarbejde med SDU/IER laves en opsamling på virksomhedernes erfaringer med tidlig virksomhedsinddragelse. Præsenteres i en rapport og en artikel, der belyser de væsentligste aspekter. 4) Vejledninger og metoder til at lave beregninger/skøn over de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger (business case) Der er udviklet et OPI Business case værktøj, som er tilgængeligt på OPIGUIDE.DK. Værktøjet har været anvendt i en række sammenhænge med succes. Der arbejdes pt. på et par mindre opgraderinger af værkøjet, som kan publiceres primo juni. 5) Hvordan der kan sikres tidlig inddragelse af private virksomheder i idéudvikling og strategisk sparring om mulige indsatsområder i kommuner og regioner? a) Der er udviklet en guide til afdækning af mulige samarbejdspartnere samt en drejebog for sonderingsmøder, hvor det offentlige har mulighed for at invitere private virksomheder ind til dialog omkring idéudvikling og strategisk sparring om mulige indsatsområder i kommuner og regioner. b) Se også ovenstående pkt. 3c vedr. SDU/IER. 6) Hvordan det kan sikres at slutproduktet også kan bruges andre steder end kun der, hvor det er udviklet? a) Dette punkt drejer sig primært om, at man indhenter viden og behov andre steder. Tilgangen vil være meget afhængig af det konkrete indsatsområde. TF belyser gennem sine cases, hvordan man har håndteret dette aspekt i konkrete sammenhænge. b) Dette punkt er senest adresseret i et netop afholdt arrangement om badeløsninger til senhjerneskade-, handicap- og ældreområdet. Arrangementet blev afholdt af OPI-Lab Task-forcen i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Næstved Kommune. Task-Forcen havde spottet behovet i flere kommuner og taget initiativ til en fælles indsats på området. 10

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Page 1 of 7 Annonce Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Artikel OPIguide 24.10.14 1 Ledelse Der er godt gang i projekterne i offentlige sektor, men videndeling mellem

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere