Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014"

Transkript

1 Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Deltagere: Tine Park (Region Midtjylland), Maj-Britt Jensen (Region Sjælland), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Kenneth H. Sørensen (Danske Regioner), Bjarke Christoffersen (SDU), Caroline Borup Jørgensen (CAPNOVA), Susan Dalum (SDSI), Stine Justi (SDSI), Diana Arsovic Nielsen (SDSI), Kristoffer Blom (SDSI) Afbud: Simon Sami Dalsø (Dansk Industri), Mogens Kahr Nielsen (Frederikshavn Kommune), Ejner Kabel (Capgemini), Claus Albertsen (Pressalit), Jakob Scharff (Dansk Erhverv), John Christiansen (Dansk Sygeplejeråd), Rikke Thorlund Haahr (Kommunernes Landsforening), Eva Maria Overgaard Christiansen (Region Hovedstaden) Referent: Kristoffer Blom (SDSI) Rækkefølgen i dette referat følger punkterne kronologisk på den udsendte dagsorden. Disse er som følge: 1) Velkomst 2) Opsamling på OPI-Lab projektet, status og opfyldelse af succeskriterier 3) Gennemgang af Trafiktal for OPIGUIDE.DK 4) Præsentation af OPI-Labs slutevaluering, anbefalinger til et nyt nationalt setup 5) Indlæg og status fra Task Force for det nye nationale setup 6) Bordet rundt Velkomst Styregruppemødet sættes i gang af Enhedschef Stine Justi. Der lægges ud med en kort præsentation af de fremmødte deltager af styregruppen. Herefter en kort gennemgang af hvordan mødet vil tage sig ud og dets struktur. Fokus på mødet er en aktiv dialog hvor alle kan byde ind samt komme til orde, og ikke kun afrapportering. Hvert punkt på dagsordnen og dets indhold ridses hurtigt op. Opsamling på OPI-Lab projektet, status og opfyldelse af succeskriterier Det pointeres af Projektleder Susan Dalum at to af projekterne undervejs i deres levetid, har skiftet fokus og fået en ny projektbeskrivelse. Dette drejer sig om henholdsvis D1 og D2. Bilagene blev sendt ud til styregruppen forud for mødet d. 03/ De overordnede succeskriterier for OPI-Lab bliver gennemgået, herunder hvad der gjort for at indfri disse. Succeskriterierne drejer sig om at 1) skabe øget fokus på OPI og OPS i kommuner og regioner gennem fem større demonstrationseksempler, at 2) udvikle konkrete metoder og guidelines, som skal hjælpe til at gøre det mere attraktivt for private virksomheder at indgå i OPI-projekter, og som samtidig reducerer omkostningerne og øger udbyttet for deltagende kommuner og regioner, 3) at udvikle et nyt koncept for OPI-eftersyn, der skal hjælpe kommuner og regioner med at planlægge, gennemføre og implementere OPI- og OPS-projekter, 4) gennem demonstrationsprojekter, udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger i et offentligt-privat samarbejde, og slutteligt 5) gennemføre 1

2 en række formidlings- og kommunikationsaktiviteter, der skal sikre bred information om projektets resultater og om de koncepter, metoder og guidelines, der udvikles som led i projektet. Kriterierne er blevet indfriet gennem tilvejebringelsen af OPIGUIDE.DK herunder procesguides, værktøjer og cases samt demonstrationsprojekter. For at imødekomme det formidlingsmæssige og kommunikative aspekt er der fra projektets side blevet udsendt nyhedsbreve, der er blevet afholdt konferencer, kurser, workshops og deltaget på andre konferencer ligeså samt oprettet blogs på DenOffentlige.dk m.m. Hvorvidt Succeskriterium 2 er opfyldt måles ved projektets afslutning ved at se på 1) om der har været fokus på at opsamle procesviden igennem vidensagenterne iht. til at identificere det gode forløb, 2) at der findes tilgængelige metoder og guidelines, som kan bruges fremadrettet, 3) gennemførte OPI eftersyn, hvori der er afprøvet nye dialogformer og ideudviklingsforløb og, 4) at der findes en guideline for processen for det gode OPI projekt, hvor kommende projekter kan hente inspiration og vejledning til at komme i gang. De forskellige række cases på OPIGUIDE.DK skal forstærke metoderne og den fælles guideline. For mere vedr. succeskriterierne, se under afsnittet Bilag. Gennemgang af Trafiktal for OPIGUIDE.DK På grund af begrænset tid blev der på mødet kun ganske kort gennemgået den foreløbige Trafiktal-analyse på OPIGUIDE.DK. Det blev tilkendegivet at tallene grundlæggende så gode ud. Analysen bliver sendt ud til alle deltager af styregruppen til gennemlæsning. Præsentation af OPI-Labs foreløbig slutevaluering, anbefalinger til et nyt nationalt setup Det har været muligt at få COWI til at frigive de foreløbige anbefalinger og konklusioner således at de kunne fremlægges på styregruppemødet. Det skal dog på kraftigste pointeres, at der til stadighed mangler at blive udført en række interviews o.lign. inden evalueringen/rapporten endeligt frigives og offentliggøres. Evalueringsgrundlaget er designet ud fra en simplificeret forandringsteori. Forandringsteorien indeholder 1) OPI-Labs primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, 2) de umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter og, 3) hvilke effekter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre. 2

3 Evalueringens hovedkonklusioner vedr. projektets aktiviteter er som følge: 1) Projektledelsen har i begyndelsen af projektperioden justeret aktiviteterne, efterhånden som man lærte rammer, forudsætninger og efterspørgsel nærmere at kende. COWIS vurdering er, at valgene har øget såvel relevans som kvalitet af projektaktiviteterne. 2) Projektledelsen har i de første 1-1½ år været udfordret på at sikre fælles forståelse blandt demonstrationsprojekter for projektets formål, samt at få struktur på formidling (hjemmeside) og vidensopsamling. 3) OPIGUIDE.dk er et fint fundament for videre udvikling og formidling, og der ses øget aktivitet på hjemmesiden siden relanceringen. Den gennemførte e-survey blandt brugere af hjemmesiden peger på, at siden samlet set medvirker til at mindske en række potentielle barrierer for OPI. 4) Projektet og OPIGUIDE.dk er blevet kommunikeret bredt i mange fora. Det pointeres i dette sammenhæng at OPIGUIDE.DK ikke bør betragtes som værende færdig. Den skal udvikles fremadrettet i takt med ny viden og udviklingen på området. Den viden der ligger på siden nu kan der aktivt arbejdes videre med. Evalueringens e-survey blandt dets brugere af hjemmesiden lyder hovedkonklusionerne som følge: 1) Brugerne af OPIGUIDE.dk er generelt meget tilfredse med indholdet af guiden. Brugerne vurderer, at guiden især er god til at hjælpe med den praktiske gennemførelse af et OPIsamarbejde samt opstartsfasen. 2) Private virksomheder ønsker større fokus på virksomhedssiden af OPI og virksomhedernes udfordringer. Nogle respondenter mener, at hjemmesiden primært er henvendt til offentlige aktører. 3) De vigtigste områder, som hjemmesiden belyser mht. at mindske barrierer for OPI, er a. viden om, hvordan man starter et OPI-samarbejde b. reglerne for det offentliges samarbejde med private virksomheder c. viden om, hvordan man håndterer udfordringerne igennem et OPI-samarbejde. De fem højest rangerede svarmuligheder blandt brugerne på hjemmesiden vedrørende spørgsmålet om tilfredshed med indholdet på OPIGUIDE.DK var: a) Udfordringerne i forbindelse med den praktiske gennemførelse af et OPI-samarbejde b) Tvivl om reglerne for det offentliges samarbejde med private virksomheder? c) Udfordringer i opstartsfasen af OPI-samarbejdet d) Udfordringer omkring tidsrammen og kommunikationen i et OPI-samarbejde? e) Uklarhed om, hvorvidt et OPI-samarbejde er den rette udviklingsmodel? På baggrund af de overordnede hovedkonklusioner for evalueringen og i e-surveyet foreskrev COWI nogle opmærksomhedspunkter. Der blev gjort opmærksom på 1) at som følge af organiseringen af demonstrationsprojekter, er det sandsynligt, at der er relevant viden og erfaring i nogle af demonstrationsprojekter, som ikke er blevet opsamlet, 2) at OPIGUIDE.dk er en fin base, og der ses øget brugeraktivitet siden relanceringen. Formidlingsmæssigt er der et forbedringspotentiale, og det fremstår ikke helt klart, hvad der er sidens vision og 3

4 omdrejningspunkt, 3) at der er mange andre projekter og initiativer, som arbejder med og opsamler erfaring med OPI, og slutteligt 4) at der er meget fokus på den offentlige side af OPI og knap så meget fokus på den private side. Opmærksomhedspunkterne er blevet noteret og taget til efterretning. Samlet lyder anbefalingerne i relation til en ny projektperiode hvor det skal tydeliggøres at evalueringen på nuværende tidspunkt ikke er færdiggjort - som følge: 1) Refleksion vedrørende projektets interne organisering 2) Systematiseret videndeling 3) Skarp definition af projektets vision i relation til eksisterende initiativer 4) Fokus på udvikling af hjemmesiden (usability) 5) Øget fokus på virksomhedernes udfordringer 6) Formulering af, hvad der skal ske med OPIGUIDE.dk efter projektperiodens udløb og inden en evt. ny projektperiode begynder 7) Tænke forankring og ejerskab ind tidligt i projektforløbet Indlæg og status fra Task force for det nye nationale setup Sidste punkt på dagsorden handler om OPI i et nyt national setup. Det bliver tilkendegjort og oplyst, at vi først lige er kommet i gang og mangler stadigvæk at engagere flere deltager til Task Forcen. Styregruppens deltagere bliver opfordret på mødet til at pege på eventuelle bidragsydere i deres bagland der kunne sidde med i Task Forcen. På den måde bliver det nye initiativ og/eller setup forankret bredt nationalt. Vi skal blandt andet arbejde videre med OPI, da der er en stigende interesse for værktøjsapparatet og at værktøjerne fungerer. Implicit ligger der her en forståelse af at OPIGUIDE.DK skal driftes jf. de udsendte scenarier, specifikt Scenarie 1. Vi skal arbejde videre med OPI, fordi der i OPI-regi ikke er erfaring med, hvad der sker med projektet i forhold til udbredelse, markedsmodning og konflikter i OPI. Vi er med andre ord, IKKE færdige med at definere, hvordan man laver god OPI. Den viden får vi kun ved at praktisere hvilket kan gøres lokalt, men også regionalt og kommunalt. Men vi skal også arbejde videre med OPI fordi der er en stigende efterspørgsel om tilgængelighed for fremtidige OPI projekter. Åbenhed omkring invitationer til virksomheder vedrørende involvering i OPI skal sikres i nyt fremtidssikret setup. Der har tidligere været givet udtryk for i styregruppen, at man bør arbejde videre med scenarie 3, hvilket også er det mest ambitiøse. Visionen for et fremadrettet projekt er at skabe et nationalt netværk for OPI, én fælles indgang. Projektets overordnede formål vil være at skabe et fleksibelt permanent nationalt netværk, hvor offentlige og private aktører kan indgå i et innovationssamarbejde på tværs af danske regioner og kommuner. 4

5 Der vil blive søgt en så bred forankring nationalt som overhovedet muligt hvor man håber engagement fra eksempelvis KORA, de fem regioner, DR, DE, DI, KL, fagforeningerne, Socialstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne m.fl. På mødet blev der udtrykt og vist interesse for det videre arbejde i Task Forcen, fra henholdsvis både Region Midtjylland og CAPNOVA. Der er planlagt en række arbejdsgruppemøder i juni og august med en række overordnede temaer herunder diskussion og tilrettelæggelse af vision, forretningsmodel og initierende markedsføringsplan. Der blev kort vendt og diskuteret mulige konstellationer for finansiering. Der blev givet udtryk for at det nok ville være en blandet landhandel. Eksempelvis både konsortie,- fonds,- og indtægtsbaseret. Dog skal der sikres en mere permanent finansieringsplatform/model når projektet er modent. Sideløbende med udviklingsprocessen af projektet, hvilket der ikke er nogen deadline på, løber der en politisk- og administrativ proces. Der vil blive udarbejdet oplæg til drøftelse i Regionernes Samarbejdsforum for Sundhedsinnovation (RSS). Styregruppemedlem Kenneth H. Sørensen vil udarbejde et udkast til kommentering/bemærkninger i samarbejde med styregruppemedlem Diana Arsovic Nielsen. Drøftelsen finder sted ultimo juni. Herefter går processen fremadrettet til Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Regionsdirektørerne og ender til sidst i Danske Regioners bestyrelse. Der er fastsat mødedatoer for alle de førnævnte dog med undtagelse af regionsdirektørerne. Det blev debatteret om hvorvidt konceptet for OPI i et nationalt setup, var modent til at tage videre på politisk plan - om timingen var korrekt. Som svar blev der givet udtryk at OPI på det politiske niveau ligger højt på dagsordnen hos mange politikere. Tiden var med andre ord inde til at tage aktion og arbejde proaktivt fremadrettet. Generelt var der en stor velvilje på det politiske plan. Bordet rundt Dette punkt blev ikke nået da mødet overskred sin tidsgrænse. 5

6 Bilag Demonstrationsprojekt 1 Der bliver kort introduceret hvad demonstrationsprojektet og dets delprojekter omhandlede herunder også hvilke udfordringer, der ganske kort har været undervejs, og hvad er der blevet arbejdet på. Forneden er delprojekterne beskrevet samt hvilket resultat der er opnået. 1) Modning af 3-4 konkrete idéer til nye sygehuse/sundhedsprodukter i samarbejde med private virksomheder til efterfølgende kommercialisering. Resultat: Der er i det oprindelige scope Det Intelligente hospitalsbaderum blevet udviklet 3 koncepter i samarbejde med virksomheder og klinikere. Et intelligent skab med automatisk genopfyldning, en håndfri dispenser til skumklude og en sæbedispenser der påminder og instruerer om korrekt håndhygiejne. Løsningerne er blevet konceptualiserede i et samarbejde med Kolding Designskole. 2) Gennemførelse af en anerkendt og afprøvet model for brugerdreven innovativ med tidlig inddragelse af virksomheder i ide/udviklingsfasen. Processen er faseopdelt og styret med henblik på at udvikle et fremtidssikret intelligent badeværelse til de kommende sygehusbyggerier. Resultat: Udvikling af koncepterne beskrevet ovenstående er sket i Syddansk Sundhedsinnovations haller i Forskerparken vha. flere anerkendte metoder for idé/produktudvikling. Virksomheder og klinikere er blevet inddraget i processen fra starten og har været involveret i analyser og feltarbejde på hospitaler, workshops med gennemgang af arbejdsprocesser, idé- og prototypeudvikling. 3) Øget medarbejdersikkerhed og arbejdsbesparende teknologi og forøget patientvelfærd i fremtidens intelligente badeværelser. Resultat: Succeskriteriet er ikke opfyldt fordi det oprindelige demonstrationsprojekt er blevet erstattet af et nyt med et andet scope. 4) Opsamling af viden om potentielle habilitets-, udbuds-, eller statsstøtteproblematikker og -udfordringer i teori og praksis. Resultat: I samarbejde med bl.a. SDU (juridisk kontor), Rønne & Lundgreen og Kammeradvokaterne er der blevet opsamlet viden om juridiske udfordringer i forbindelse med OPI projekter. Denne viden er blevet anvendt til udarbejdelse af 3 juridiske modelaftaler som i dag anvendes når der udarbejdes kontrakter til OPI projekter i hele Danmark. 5) Demonstrere Innovationscenterets potentiale som en platform for OPI samarbejder. Resultat: Innovationscentrets faciliteter er blevet anvendt til opbygning af et mock-up af et hospitalsbaderum samt til gennemførelse af flere workshops i forbindelse med udvikling af nye koncepter. 6) Udarbejdelse af pixi-bøger, som på en let tilgængelig måde sætter OPI parterne i stand til at håndtere juridiske spørgsmål om habilitet og udbud. Resultat: På hjemmesiden Opiguide.dk er der blevet udarbejdet værktøjet JURA Praksisguide som trin for trin guider en igennem de juridiske udfordringer der kan komme i et OPI projekt. 7) Anvendelse af OPI modelaftalen i et konkret OPI projekt Resultat: OPI modelaftale 2B er blevet brugt til projektet Det Digitale Sundhedscenter. Demonstrationsprojekt 2 D2 og dets indhold bliver kort introduceret herunder også dets delprojekter, ganske kort hvilke udfordringer der har været undervejs, og hvad er der blevet arbejdet på. Forneden er delprojekterne beskrevet samt hvilket resultat der er opnået. 6

7 1) At den teknologiske løsning Sundheds Hotspot - testes på forskellige patientforløb Der er den 2. september 2013blevet igangsat randomiseret forsøg med definerede inklusionskriterier for KOL, diabetes, hjerte og den ældre medicinske borger. Dette forsøgsforløb afsluttes august Borgere i Horsens Kommune kan deltage og vil blive udtrukket til enten interventionsgruppe (telemedicinsk behandling) eller kontrolgruppe (normalt behandlingsforløb). 2) At opstille business cases på flere patientgrupper på basis af evidens frembragt under dette projekt Der er opstillet 1 samlet business case for de 4 diagnosegrupper i projektet med en beregnet effekt i drift på 4 mio. kr. Om besparelsen findes i kommune og/eller hospital, er der ikke sat krav om. Herudover defineres effektmål pr. fase som måles på for at sikre input til om udviklingen af organisation og telemedicinsk løsning går i den ønskede retning. 3) At reducere behovet for fysisk kontakt (genindlæggelser, ambulatorietider, hjemmebesøg) mellem patient og kliniker til fordel for en virtuel kontakt (telefon, mail, telemedicin, videokonference) Vil blive dokumenteret i forbindelse med ph.d. studie som afsluttes i december ) At opnå større gennemsigtighed mellem sektorerne i forhold til den enkelte patient Et af hovedformålene i projektet, og en del af arbejdet frem til august Demonstrationsprojekt 3 En kort gennemgang af hvad D3 gik ud på samt dets delprojekter herunder ganske kort hvilke udfordringer der har været undervejs, hvad er der blevet arbejdet på. 1) Udvikling og modning af 2-3 konkrete produkt- eller servicekoncepter, der kan medvirke til at skabe øget livskvalitet og selvhjælp for beboerne og/eller lettere arbejdsvilkår for medarbejderne Udviklet to koncepter: Intelligent tekstil (Delta, Alexandrainstituttet m.fl.) og Sansestimulering (Lyngsaa). Der er afsluttet afprøvning med henblik på tilpasning af gangvogn til senhjerneskadede (Meyland Smith) der er lavet en film, der illustrerer dette OPI-forløb. 2) Udvikling af modeller for OPI samarbejde, som kan overføres til brede dele af Frederikshavn Kommune og det sociale område i øvrigt. Der udarbejdes pt. koncept for SCN Living Lab i samarbejde med konsulentvirksomheden Ideaal. Der er lavet en film om OPI og forskning på SCN Living Lab. Generelle modeller sammen med det samlede OPI Lab projekt. 3) Udvikling af en model for, hvordan kommunen kan sammentænke mål på velfærdsområdet med mål for erhvervsudvikling på baggrund af erfaringerne fra Living Lab Der er udarbejdet ydelseskatalog for SCN Living Lab til virksomheder samt aftalemodel for kommunalt Living Lab (Næsten færdig). I samarbejde med Erhvervshus Nord afholder D3 den 25. juni OPI-møde for private virksomheder. 4) Udvikling af uddannelseskoncepter for ansatte i det offentlige og det private, som vil give øget forståelse for vilkår og muligheder, og demonstrere hvordan kultur- og tillidskløfter kan overvindes i OPI samarbejder Uddannelseskonceptet er udarbejdet og afprøvet på 4x20 medarbejdere fra SCN. Der er lavet en tilhørende film om medarbejderkompetencer (er under redigering). Begge produkter lægges på OPIGUIDE.DK, når layoutet er tilrettet. 5) Fremme en kultur for medarbejder- og brugerdreven innovation med dokumenteret effekt i alle dele af Frederikshavn Kommune SCN Living Lab får stadig flere henvendelser fra private virksomheder, og der arbejdes på at inddrage større dele af kommunen i samarbejdet. 7

8 6) Udvikling af ny evidensbaseret viden på sen-hjerneskadeområdet Institut for Kommunikation, AAU, har udarbejdet evidensbaseret viden om fx hjerneskade og ganghjælpemidler ifm. Meyland Smith-projektet. Demonstrationsprojekt 4 Man gennemgår kort scopet for D4, som kun over 2 år og var derfor blandt de første af demonstrationsprojekter som blev afsluttet. Det bliver pointeret at scopet ændrede sig ret hurtigt i starten grundet ny hospitalsplan i Region Hovedstaden. Scopet, det nye fokus, blev i stedet på at udvikle forretningsmodeller. 1) Udvikling af forretningsmodeller og implementering af i mindst to eksisterende patienthoteller på to hospitaler. Fokus ændret på grund af ny hospitalsplan. Nyt fokus vedr. Forretningsmodeller. Forretningsmodel bestående af en Faseopdelt samarbejdsaftale og en Værdibaseret faseplan, der letter samarbejde og sikrer værdi og deltagelse i forskellige faser af en OPI-proces. 2) Modning af 2-3 konkrete idéer til nye servicekoncepter. a) SPIS MED APP TIT : Færdigt servicekoncept til at udvikle en app til patienter med flere kroniske diagnoser, som kan hjælpe dem til at spise mere og bedre. b) TRÆN DIG HJEM : Færdigt servicekoncept til træning, mens patienten stadig er indlagt. Idéen er at fremme selvmonitorering, bl.a. via løbende feedback og justering med faglig rådgivning. 3) Udvikling af koncept for fremtidens Patienternes Hus og forslag til fysiske rammer/indretning samt organisering heraf (facilities management, operational excellence/logistik). Fremme af tværsektorielle servicekoncepter i kommunale sundhedscentre og regionssygehus. idékatalog - Det aktiverende Hospital : En vejleder til aktiverende hospitalsindretning. Kort refleksion og diskussion blandt mødedeltagerne vedrørende den politiske dagsorden fx hvordan man kunne få SMV er til at indgå i et OPI samarbejde? På nuværende tidspunkt var forholdet søgt forklaret med en analogi til David og Goliat. Det var vigtigt at italesætte, at man som SMV er ikke nødvendigvis behøver at committe sig til et helt projekt, men kan nøjes med at deltage, og indgå, i enkelte faser. Der blev endvidere spurgt ind til hvorvidt de nævnte apps (se pkt. 2) var blevet færdigudviklet og implementeret i praksis. På baggrund af regelkravene og retningslinjerne fra EU og Erhvervsstyrelsen må der ikke kommercialiseres i OPI-regi. Man ved derfor med 100 procents sikkerhed ej heller hvad status er. Selve beskrivelserne af apps var gode og der var en god og vellykket brugerinddragelsesproces dog vides det ikke om der er nogle virksomheder som har taget det videre arbejde op. En interessant refleksion afledt af diskussion og omtalen af status på de førnævnte apps gik på hvordan OPI tog sig ud i andre dele af landet. Er projekterne blevet forankret internt, og hvordan? Hvilke erfaringer har man gjort sig? Det foreligger der ikke noget viden om. DR og KORA er blevet opfordret til at forfølge deres projektoversigter ift. at afdække hvilke projekter der er nået i mål og deres resultater, med henblik på hvad der kan implementeres i en mindre eller større skala. 8

9 Demonstrationsprojekt 5 Gennemgang af D5 og om hvad projektet gik ud på herunder også dets delprojekter. Hvad mødte man af udfordringer undervejs, hvad er der blevet arbejdet på? 1) Udvikling af Innovation Management System (IMS) og implementering af systemet i mindst tre kommuner og på mindst to hospitaler IMS er udviklet og testet. Da det viste sig, at IMS ikke passede til sundhedspersonalet som målgruppe, har vi i stedet testet alternative metoder til indsamling af idéer blandt sundhedspersonale. Den bedste metode har vist sig at være workshopforum med forskellige faggrupper samlet. Det resulterede i mere end 300 idéer fra medarbejdere i hhv. Odsherred, Slagelse og Næstved Kommuner samt genoptræningsafsnit på hhv. Nykøbing F., Slagelse og Næstved sygehuse. I henhold til pkt 1. viste det elektroniske system (IMS) ikke at være mest velegnet til brug hos sygeplejepersonalet. Man brugte workshop-forums i stedet og opnåede en langt større succes og engagement. 2) Modning af 2-3 konkrete idéer til nye sundhedsprodukter a) Bækken båre stol til forflytning af tunge borgere i forbindelse med bad: Prototype udviklet. b) E-læring til hjælp til selvhjælp: Produkt udviklet og implementeret c) Kontrol af demensramtes vandladning: Prototype udviklet og testet Caroline fortæller kort om CAPNOVAs rolle og hvorledes de var facilliterende i relation til delprojekt 2. 3) Etablering af Danish Health Care Innovation ApS som central aktør i forhold til at modne og kommercialisere idéer fra sundhedssektoren DHCI/ Sundhedsfabrikken blev etableret i 2011 men lukket igen i I virksomhedens levetid har den deltaget i screening af de indkomne idéer i D5. Sundhedsfabrikken har medvirket til at udvikle OPI Screening, som nu er tilgængelig på OPIGUIDE.DK. Som kort tilknyttet kommentar fra mødedeltager startede Sundhedsfabrikken ud med et koncept, hvorfra ideer blev udviklet. Det skulle gøres nemmere for virksomheder at udvikle prototyper. Dog fandt SMV erne hurtigt ud af at de selv var ret gode til at udvikle prototyperne. 4) Udvikling af koncept for et Sundhedshandelskammer og forslag organisering heraf (eventuelt som enhed i eksisterende organisation fx Væksthuset) Gennemført et antropologisk studie af udfordringer for virksomheder, som forsøger at sælge innovative produkter ind til sundhedssektoren. Sammen med private og offentlige stakeholders har D5 udviklet et koncept for, hvordan man lettere kan sælge ind og implementere innovative produkter til sundhedssektoren. Resultatet kan læses i Den Hvide Avis. 5) Fremme af medarbejderdreven innovation i de deltagende kommuner og regioner (dokumenteret via evaluering og/eller brugertilfredshedsundersøgelse) samt dokumentering af IMSs værdi som understøttende værktøj Såvel deltagende kommuner som sygehuse har opnået erfaring med og forståelse for OPI og vigtigheden af medarbejderdreven innovation. De to innovationsprojekter, i hhv. Slagelse Kommune samt på de tre sygehuse er evalueret med udgangspunkt i de alternative metoder til idéindsamling. 9

10 Task Force En gennemgang Task Forcens succeskriterier og hvordan disse er blevet indfriet. 1) At der er gennemført 20 konkrete OPI-eftersyn a) Task-forcen (TF) har organiseret sig således, at udover de to indledende testforløb i henholdsvis Kolding og Høje-Taastrup Kommune, så varetager hver af de oprindelige 6 deltagende partnere tovholderrollen på yderligere 3 TF udviklingsforløb (OPI-eftersyn). Med Region Midtjyllands tidlige udtrædelse af TF, er det samlede antal udviklingsforløb reduceret til 17 forløb. b) Antal gennemførte er således på 10, Igangværende på 4, og aflyste/ikke gennemførte på 6. 2) At der er udarbejdet et generelt værktøj med konkrete løsningsforslag TF arbejdede oprindeligt på et koncept omkring et søkort. Dette koncept blev skrinlagt med OPI-Labs overtagelse af OPIGUIDE.DK. Derfor indgår løsningsforslag på nedennævnte punkter som hele eller delvise elementer på OPIGUIDE.DK. 3) Hvordan der systematisk kan afdækkes innovationspotentialer og -behov i offentlige institutioner - og til at involvere private aktører og videns-institutioner i at modne idéer til innovation a) TF/ Region Sjælland undersøger, hvorvidt og hvordan data fra et offentligt virksomhedsområde kan anvendes til udpegning af områder, som har potentiale for et fremtidigt OPI-forløb med særlig fokus på virksomhedernes beslutning om at inddrage området i deres innovationsaktiviteter. Præsenteres i en rapport med generelle erfaringer fra arbejdet med data som kilde til at afdække potentialer for innovation og effektivisering. Fokus i afrapporteringen vil være på en gennemført case. b) I TF udviklingsforløb i Varde Kommune har Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU Kolding (SDU/IER) bidraget til processen med deres idéudviklingsværktøj: c) I samarbejde med SDU/IER laves en opsamling på virksomhedernes erfaringer med tidlig virksomhedsinddragelse. Præsenteres i en rapport og en artikel, der belyser de væsentligste aspekter. 4) Vejledninger og metoder til at lave beregninger/skøn over de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger (business case) Der er udviklet et OPI Business case værktøj, som er tilgængeligt på OPIGUIDE.DK. Værktøjet har været anvendt i en række sammenhænge med succes. Der arbejdes pt. på et par mindre opgraderinger af værkøjet, som kan publiceres primo juni. 5) Hvordan der kan sikres tidlig inddragelse af private virksomheder i idéudvikling og strategisk sparring om mulige indsatsområder i kommuner og regioner? a) Der er udviklet en guide til afdækning af mulige samarbejdspartnere samt en drejebog for sonderingsmøder, hvor det offentlige har mulighed for at invitere private virksomheder ind til dialog omkring idéudvikling og strategisk sparring om mulige indsatsområder i kommuner og regioner. b) Se også ovenstående pkt. 3c vedr. SDU/IER. 6) Hvordan det kan sikres at slutproduktet også kan bruges andre steder end kun der, hvor det er udviklet? a) Dette punkt drejer sig primært om, at man indhenter viden og behov andre steder. Tilgangen vil være meget afhængig af det konkrete indsatsområde. TF belyser gennem sine cases, hvordan man har håndteret dette aspekt i konkrete sammenhænge. b) Dette punkt er senest adresseret i et netop afholdt arrangement om badeløsninger til senhjerneskade-, handicap- og ældreområdet. Arrangementet blev afholdt af OPI-Lab Task-forcen i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Næstved Kommune. Task-Forcen havde spottet behovet i flere kommuner og taget initiativ til en fælles indsats på området. 10

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPI hvorfor, hvornår, hvordan?

OPI hvorfor, hvornår, hvordan? OPI hvorfor, hvornår, hvordan? Danske Regioners netværksdage om sygehusbyggeri 28. august 2012 Susan Dalum, projektleder, OPI-Lab OPILab 2 Hvad er OPI? Er ikke et traditionelt leverandør-aftager forhold

Læs mere

Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi

Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi Måling af projektets succeskriterier og effekter, jfr. tilsagn pkt. 38. I det følgende vil der blive gjort rede for, hvordan effekter og

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

OPIGUIDE.DK. Din egen OPI Konsulent lige ved hånden

OPIGUIDE.DK. Din egen OPI Konsulent lige ved hånden OPIGUIDE.DK Din egen OPI Konsulent lige ved hånden Adam Wolf Administrerende Direktør Danske Regioner Susan Dalum Projektleder, OPI-Lab Syddansk Sundhedsinnovation OPIGUIDE.DK En professionalisering af

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat)

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat) Referat Projekt: Nyt Byggeteknisk Paradigme Mødetype: Styregruppemøde Dato: 04.11.2014 Sted: SDSI, Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Deltagere Frank Jensen (Søren Jensen), Lars Nielsen (Søren Jensen),

Læs mere

SLUTEVALUERING AF OPI-LAB

SLUTEVALUERING AF OPI-LAB SEPTEMBER 2014 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SLUTEVALUERING AF OPI-LAB SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

12. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan rev. januar 2011

12. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan rev. januar 2011 12. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan rev. januar 2011 Hovedaktiviteter: januar 2011 august 2011 Der arbejdes med etablering af virksomhedsnetværk og styregruppe samt identifikation af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation 24. maj 2012 Offentlig Privat Innovation udfordringer og løsningsveje 1 Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regionsyddanmark.dk Mobil:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012)

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler

Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler Handicap en videnressource til bedre hjælpemidler Demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område ved brugerdreven innovation v/ Jeppe Spure Nielsen, projektleder, Alexandra

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Rapport af projektleder Henning Voss Præsentation ved Jes Søgaard

Læs mere

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 Agenda 9.30 09.50. Velkommen og præsentation af underviserne i auditoriet. 9.50 10.50. Præsentation af SDSI, metoder og leverancer. Gennemgang

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Forskning omkring Offentlig- Privat Innovation: Fokus på samarbejde og kommercialisering v/ann Højbjerg Clarke Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Living Labs og hvordan får kommunen mere velfærd ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Baggrund: Gennem de sidste 3 år, har vi oplevet at: Flere og flere kommuner udtrykker

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere

Velfærdsteknologi og kompetencer der virker i praksis - oplæg med afsæt i ALTAS Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning

Velfærdsteknologi og kompetencer der virker i praksis - oplæg med afsæt i ALTAS Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning Velfærdsteknologi og kompetencer der virker i praksis - oplæg med afsæt i ALTAS 170817 Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning Den brændende platform Den demografiske udvikling: Prognosen viser, at

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

E-læringsværktøjer til offentlige velfærdsinstitutioner. Udvikling af et e-læringsværktøj til at identificere og afhjælpe borgere med synkebesvær

E-læringsværktøjer til offentlige velfærdsinstitutioner. Udvikling af et e-læringsværktøj til at identificere og afhjælpe borgere med synkebesvær FAKTA KVALICARE PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE OMSÆTNING (2016) PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION E-læringsværktøjer til offentlige velfærdsinstitutioner 8 6 mio. kr. Udvikling af et e-læringsværktøj

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

OffentligPrivatInnovation

OffentligPrivatInnovation OffentligPrivatInnovation -etableringafet godtsamarbejde Version: LLDK 23.01.2013 Forfatter: Peter Bamberg Jensen Baggrund Region Syddanmark satsning på velfærdsteknologi Intelligent offentligt indkøb

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk Afdeling E Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-58

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Version: LLDK 23.01.2013 PBJ Offentlig Privat Innovation - etablering af et godt samarbejde Udarbejdet af: Peter Bamberg Jensen OPI chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Hvorfor Offentligt

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere