Budget Budget 2013 Budgetoverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016"

Transkript

1 Budget Budget 2013 Budgetoverslag

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område Hovedoversigt til budget Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Anlægsoversigt og bemærkninger Bemærkninger til indtægter Bemærkninger til politikområder (udgifter) Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Takstoversigt Specifikation til bevillingsoversigt Budgetforlig Tillægsaftale til budgetforlig Business cases

4 Indledning Samtlige politiske grupper i Billund Kommune har indgået budgetforlig for 2013 og overslagsårene. Budgetforliget indeholder på den ene side et historisk højt anlægsbudget på 110 millioner kroner alene i 2013 og på den anden side en driftsside, hvor der forsat er nødvendig med stram styring for at fastholde serviceniveauet. En del af anlægsmillionerne er øremærket de reformer på børne- og skolesiden, der blev besluttet i forbindelse med budget Reformer som har vist sig at være robuste, men hvor der fortsat er brug for indkøring blandt andet i forbindelse med kommende byggerier. Det helt store og fælles politiske mål for budget 2013 er prioriteringen af en koordineret ungeindsats. Et arbejde, der i gang og hvor det handler om at sætte det enkelte unge menneske i fokus på tværs af forvaltninger og afdelinger. Målet er, at endnu flere unge skal gennemføre ungdomsuddannelse og hjælpes på rette vej i livet. Der er i den forbindelse nedsat en politisk styregruppe, der skal præsentere et samlet forslag i starten af år På anlægssiden er der en grøn tråd. Dels skal de massive anlægsinvesteringer mindske presset på fremtidige driftsbudgetter og dels prioriteter forligsgruppen energibesparende foranstaltninger og har fokus på mulighederne for solenergi og andre alternative energikilder. De største anlægsinvesteringer kører over flere år, og nogle er sat i gang, mens andre igen fremrykkes til 2012 for at mindske presset på det anlægsloft som regeringen er på vej med. De store anlægsinvesteringer er: 39,1 millioner kroner til nybyggeri og renovering i forbindelse med samling af administrationen på Rådhuset, Jorden Rundt 1 i Grindsted. Der er afsat yderligere 37 millioner kroner i overslagsårene. 17 millioner kroner til etablering af Børnenes Univers (samle dagsinstitutioner i Grindsted Vest og Billund). Arbejdet igangsat i 2012 og der er afsat yderligere 17 millioner kroner i overslagsårene) 10 millioner kroner til etapevis renovering og ombygning af skolen i Sdr. Omme, hvor der er afsat yderligere 15 millioner i 2014 og ,5 millioner kroner til byggeri af ny børnehave og multihal i forbindelse med skolen i Hejnsvig. Der er afsat yderligere 9,3 millioner kroner i årene 2014 og ,2 millioner kroner til byggeri af 8 boliger til ældre handicappede i Grindsted. (Fremrykkes om muligt til 2012). 11,2 millioner kroner til renovering af og nybyggeri af køkkener på ældre- og sundhedsområdet. 4,1 millioner kroner til ny brandstation i Billund By. 5 millioner kroner til aktiviteter Børnenes Hovedstad. Der er afsat yderligere 14 millioner kroner i overslagsårene. Totalt er der afsat næsten 300 millioner kroner til anlæg de kommende fire år. Budgetforliget rummer også en aftale etablering af et lokalt tilbud om ambulant misbrugsbehandling i 2013, en undersøgelse af mulighederne for et kompetencecenter på arbejdsmarkedsområdet, prioritering af nedbringelse af sygefravær også i kommunen, kroner til styrkelse af inklusion og kroner ekstra til Billund ErhvervsFremme. Endelig er der fokus på, at der hurtigst muligt skal etableres nye byggegrunde i Billund By, og at de øgede udgifter som følge af Friplejehjemmet i Filskov ikke i sig selv må forårsage serviceforringelser på den øvrige del af ældreområdet. 4

5 Budgetforliget er indgået under forudsætning af, at kommunerne under et overholder aftalen mellem regeringen og KL, så Billund Kommune beholder de betingede tilskud på 14 millioner vedr. drift og 4,7 millioner vedr. anlæg. På Billund Byråds vegne Med venlig hilsen Ib Kristensen Borgmester 5

6 Generelle bemærkninger til budget Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende afsnit: 1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi Reformer med betydning for den kommunale økonomi fra Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering Finansiering: skatter, tilskud og udligning 5. Målsætninger for den økonomiske politik i Billund Kommune 6. Andre generelle budgetforudsætninger: pris- og lønskøn samt befolkningsprognose 7. Servicerammeopgørelse: vurdering af råderum i fht. sanktionslovgivningen 8. Vurdering af det økonomiske råderum Bilag: Hovedoversigt, bevillingsoversigt med B2013 og budgetoverslagsår samt investeringsoversigt Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi juni 2012 kunne KL s formand og finansministeren give hinanden hånden på en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen blev til i en kontekst hvor der fortsat er betydeligt underskud på de offentlige finanser og en EU-henstilling om behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Udgangspunktet for aftalen var derfor nul-vækst. Aftalen blev desuden til på baggrund af at en budgetlov som vil indebære bindende 4-årige udgiftsrammer fra 2014 for hhv. staten, regionerne og kommunerne. Lofterne vil omfatte både drift og anlæg og være omfattet af de sanktionsregler som delvist kendes i dag. Endelig skal aftalen ses i sammenhæng med en justering af udligningssystemet, hvilket har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret Serviceramme blev opgjort med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2012, hvilket var 2,5 mia. kr. lavere end den aftalte serviceramme for Hertil kom dog et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. I det følgende opridses i punktform de væsentligste elementer i aftalen mellem regering og KL omkring kommunernes budget for 2013: Service: Stram aftale. Aftalen indebar en historisk set usædvanlig reduktion i servicerammen som ikke er set tidligere i kommunalhistorisk sammenhæng. Servicerammen er lagt fast for kommunerne under ét frem til Aftaleniveauet er som noget nyt servicerammen for kommunernes budget for 2012 og ikke aftaleniveauet som ellers var 2,5 mia. kr. højere. Løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Sidstnævnte er fordelt over bloktilskuddet. Midlerne er ikke øremærket områderne, hvilket giver et lokalpolitisk prioriteringsrum. Billund Kommunes andel udgør 2,2 mio. kr. vedr. dagtilbud og beregnet 1,4 mio. kr. vedr. sundhed. Sanktionspolitikken fortsætter. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af aftaleoverholdelse (svarende til godt 14 mio. kr. for Billund kommune). 6

7 Overførsler: Økonomiaftalen for 2013 sikrer kommunerne finansiering til et realistisk udgiftsniveau for overførslerne i KL og regeringen er enige om, at der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for overførselsudgifterne, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i aftalen, kan foretages en midtvejsvurdering af udgifterne i Staten kompenserer, via budgetgarantien, kommunerne under ét for realvæksten i de budgetgaranterede udgifter. Anlæg: Aftalen indeholder anlægsfinansiering på de foregående års niveauer (2011 og 2012) på 15,5 mia. kr. Forholdsmæssigt udgør Billund Kommunes anlægsramme således ca. 75 mio. kr. Der indføres økonomiske sanktioner fra statens side efter lignende principper som kendes fra de senere år på service-udgifter. Således er 1 mia. kr. af statstilskud svarende til ca. 5 mio. kr. for Billund kommune gjort betinget af overholdelse af anlægsrammen. Der udmøntes kvalitetsfondsmidler for 2 mia. kr. i 2013 svarende til 9,4 mio. kr. for Billund Kommune. Generelt: Ud over de 15,5 milliarder kroner til kommunalt anlæg skaber økonomiaftalen også mulighed for at sætte gang i en lang række klimainvesteringer, der blandt andet kan sikre land og by bedre imod voldsomme regnskyl og oversvømmelser. Der åbnes nemlig for, at klimainvesteringer fra 2013 kan finansieres via spildevandstaksterne. Samtidig forbedres lånemulighederne ved at investeringerne kan betales tilbage over 40 år i modsætning til tidligere, hvor tilbagebetalingen skulle ske over 25 år. Det er forventningen, at det tilsammen vil føre til et løft i klimainvesteringerne på 2,5 mia. kr. i Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to skattepuljer i De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Grundkapitalindskuddet vedr. almene boliger nedsættes til 10 pct. fra 1. juli 2012 t.o.m Løft af finansieringstilskuddet i Balancetilskuddet blev helt ekstraordinært løftet med tre milliarder kroner ud over det niveau, som skaber balance mellem indtægter og udgifter. Herudover afsættes en lånepulje på 500 millioner kroner til kommuner med lav likviditet, som heller ikke indgår i balanceregnestykket. Det ekstraordinære finansieringstilskud har både til hensigt at sikre en finansiering svarende til aftalen for 2012, men også at ruste den kommunale kassebeholdning til blandt andet at imødegå afskaffelsen af den forskudsvise refusion. Fra 2013 vil de statslige udbetalinger til folkepension m.m. nemlig ikke længere lune i kommunekasserne på deres vej ud til landets pensionister. Og det vil afspejle sig i likviditeten, flere steder endda ganske kraftigt. Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er regeringen og KL blevet enige om at erstatte gensidighedsaftalen, som KL indgik med den tidligere regering i 2009, med en ny 2-årig moderniseringsaftale. Den nye moderniseringsaftale har i lighed med den tidligere gensidighedsaftale fokus på at frigøre ressourcer til at forbedre den borgernære service i kommunerne svarende til samlet 1½ mia. kr. i 2013 og Det er i lighed med gensidighedsaftalen tanken, at hver part skal levere hver sin halvdel af potentialet svarende til 750 mio. kr. Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 fremlagt konkrete initiativer med et samlet frigørelsespotentiale på 357,6 mio. kr. Det vil variere fra kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er. 7

8 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi fra 2013 Foruden justeringen af udligningssystemet, som har begrænsede økonomiske konsekvenser for Billund kommune i 2013, skal kommunerne i forbindelse med budgetlægningen være opmærksomme på en række reformer som har en indirekte eller direkte betydning for kommunernes økonomi. Disse er i kort form: 2.a. Budgetlov Loven betyder, at der fastsættes en øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Udgiftsloftet vil gælde i fire år frem første gang i perioden fra Budgetloven indebærer også, at de sanktioner, der betyder, at regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud og foretage modregning, hvis budgetter og regnskaber ikke ligger inden for de faste rammer, bliver gjort permanente. 2.b. Skattereform Regeringen har den 22. juni 2012 indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform. Den endelige udmøntning af ændringerne er selvsagt ikke vedtaget af Folketinget endnu. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer: Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til kr. i Forhøjelsen indfases gradvist fra Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt kr. Lavere regulering af indkomstoverførsler fra Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra Skattereformen påvirker ikke det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i fbm. budgetlægningen for c. Reform af førtidspensions- og fleksjob Reformen vil træde i kraft fra 1. januar Når reformen er fuldt indfaset i 2020 forventes den at forbedre de offentlige finanser med 1,9 milliarder kroner. Alle, der i dag er på førtidspension, bliver ikke berørt af reformen, medmindre de flytter uden for EU/EØS. Folk i fleksjob bliver heller ikke berørt, medmindre de mister deres fleksjob eller skifter til et andet fleksjob. Reformen betyder, at: Sårbare og udsatte unge i fremtiden skal have en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Der investeres i ressourceforløb. I 2020 vil der være afsat 1,2 mia. kr. om året til ressourceforløb. Et beløb, der stiger til 1,4 mia. kr. på lang sigt. Ressourceforløbene erstatter i fremtiden førtidspension for personer under 40 år. Der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen. Kommunerne opretter rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af de mange forskellige forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis. Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover reelt kan få glæde af ordningen. Der er kommet loft over tilskud til fleksjobansatte, hvilket vil påvirke de nye fleksjobansattes vilkår med de højeste lønninger mest. 8

9 3. Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2013 Der er foretaget beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2013 med afsæt i KLs budgetvejledning 2013 og vurderingen er udarbejdet på grundlag af følsomhedsanalyser i KL's tilskudsmodel. Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Indholdet af de to budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende: Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ikke alene sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Når kommunen skal vælge mellem at selvbudgettere udskrivningsrundlaget eller anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der en lang række faktorer, som spiller ind. 1. Tilskuds- og udligningsbeløbene, som er afhængig af udviklingen i skattegrundlaget i Billund kommune og i hele landet. 2. Indbyggertallet i Billund kommune og i hele landet. 3. Nettodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet KL's tilskudsmodel beregner automatisk konsekvensen ved valg af garanti/selvbudgettering ud fra de data, Billund Kommune indberetter. Det er derfor muligt at opstille forskellige scenarier og beregne konsekvenserne ved disse. Det er fx muligt at beregne konsekvenserne af et større folketal, end det der var forudsat i statsgarantien mv. Ved at opstille forskellige beregningseksempler opnås en viden omkring usikkerheden i beregningerne. Indkomstprovenu og udligningsbeløb vedr ved valg af statsgaranti er udmeldt for den enkelte kommune af Indenrigs- og Økonomiministeriet. I overvejelserne om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2013 skal kommunen endelig være opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og tilskud/udligning i år En sådan efterregulering vil ikke finde sted for statsgarantikommuner. Hvis statsgarantiberegningen væsentligt overstiger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget - det vil eksempelvis være tilfældet for lavvækstkommuner og kommuner med faldende antal skatteydere - bør kommunen overveje at vælge garantien og få løftet udskrivningsgrundlaget til det garanterede niveau. For en lang række kommuner vil der imidlertid ikke være sikre indikatorer på, om kommunen skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede for Det gælder for kommuner hvor: Væksten ligger tæt ved landsgennemsnittet Væksten svinger meget i forhold til landsgennemsnittet fra år til år Væksten som udgangspunkt er høj, men på vej ned mod gennemsnittet Væksten som udgangspunkt er lav, men på vej op mod gennemsnittet. Billund kommune må her vurdere, om kommunens vækst vil svare til den landsgennemsnitlige vækst fra 2011 til 2013, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling. 9

10 Metode: Den generelle metode til budgettering af udskrivningsgrundlaget for 2013 er baseret på tre trin: 1. Først skal der beregnes et skøn over året under optælling (2011) 2. Dernæst skal der beregnes et skøn for mellemåret (2012) 3. Og endeligt skal der beregnes er skøn for budgetåret (2013) Opgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2011 beror på det allerede kendte udskrivningsgrundlag for de på nuværende tidspunkt slutlignede, samt et skøn for udskrivningsgrundlaget for de ikke lignede. Det samlet udskrivningsgrundlag for de der er lignet og ikke er lignet vil ikke være korrigeret for til/fraflyttere, samt dødsboskatten og begravelsesboer. Resultater: På baggrund af bl.a. analyser foretaget i KLs budgetmodul er det vurderingen, at nettoprovenuet er stort set det samme ved valg af det statsgaranterede. I kombination med den usikkerhed som er forbundet med selvbudgettering blev det statsgaranterede udskrivningsgrundlag foretrukket af byrådet på baggrund af forvaltningens indstilling. 4. Finansiering: skatter, tilskud og udligning Budgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2013 vedrørende både skatter og generelle tilskud. Det bemærkes desuden, at skønnet over udviklingen i finansieringen i overslagsårene er behæftet med en del usikkerhed. Budgetteringen af indtægter og udgifter i overslagsårene er forbundne kar, idet svingninger i overførselsudgifter mv. tilsvarende skal vise sig på ændringer i finansieringen. Finansiering Betalingskommunefolketal Fremskrivningsprocent, udskrivningsgrundlag - 3,8 2,8 2,5 Udskrivningsgrundlag, kr Udskrivningsprocent 25,2 25,2 25,2 25,2 Fremskrivningsprocent, grundværdier - 6,2 5,8 5,5 Grundværdier inkl. Produktionsjord, kr. Grundskyldspromille 20,48 20,48 20,48 20,48 Grundskyldspromille produktionsjord 5,68 5,68 5,68 5,68 Dækningsafgift andre offentlige ejendomme, promille 10,24 10,24 10,24 10,24 Skatter, herunder selskabsskat Skatter kr Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

11 Kommunal indkomstskat: I budget 2013 er anvendt en uændret skatteprocent i forhold til på 25,2. Udskrivningsgrundlaget er i budgettet baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Statsgarantien for 2013 beregnes med udgangspunkt i den endelige majafregning for indkomståret Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 med 10,8 pct. For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag i hver enkelt kommune i 2013 korrigeres det kommunale udskrivningsgrundlag i 2010 med større ændringer af skattereglerne siden Korrektionen indebærer, at udskrivningsgrundlaget for 2010 hæves til et kunstigt niveau baseret på det nugældende regelsæt. Provenuet af indkomstskatter i Billund Kommune, udgør den største del af finansieringen af budget 2013 med en indtægt på 972,7 mio. kr. Interessen for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget har været aftagende de senere år. For 2009 drejede det sig om 19 kommuner, mens antallet var seks kommuner for 2010, 8 kommuner for 2011 og kun en enkelt kommune for Den faldende interesse må formentlig tilskrives den meget usikre økonomiske situation. Selskabsskat: Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til mio. kr. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnit-tet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuvurderingen i er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Selskabsskat udgør i Billund Kommune budgetteret 192,6 mio. kr. (brutto) i 2013, hvilket er bemærkelsesværdigt højt i fht. andre kommuner kun overgået af Aarhus Kommune udenfor hovedstadsområdet. Niveauet er desuden uden sammenligning det højeste niveau i selskabsskatteindtægter i kommunens levetid. Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 86,0 mio. kr. i Udligningsbeløbet er som nævnt fastsat som halvdelen af selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet - opgjort pr. indbygger. 11

12 Nedenfor er vist udviklingen i indtægter fra selskabsskatter pba. regnskab og budget i Billund Kommune. Som det fremgår af tabellen er niveauet for kommunens selskabsskatter i omegnen af 25 mio. kr. frem til 2012, dog med 2010 som en væsentlig undtagelse. I budgetårene budgetteres med et markant højere selskabsskatteniveau. Det skal dog bemærkes at niveauet i er forbundet med betydelig usikkerhed. Et niveau ud over 30 mio. kr. i nettoindtægter fra selskabsskatteindtægter betragtes i budgetlægningen som ekstraordinære indtægter i lyset af de senere års udvikling i selskabsbeskatningen på landsplan, jf. tabellen nedenfor. De ekstraordinære indtægter skal i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik reserveres til investeringer i udvikling på anlægsområdet frem for at finansiere løbende driftsudgifter. Udviklingen i selskabsskatter kr. År Selskabsskat Udligning af selskabsskat Netto indtægt selskabsskat Ekstraordinær Indtægter i B R R R R R B B B B B Ejendomsskat: Kommunerne får i budget 2013 og 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejerboliger opgjort pr. 1. oktober Resultatet af vurderingen er tilgængelig på SKAT's hjemmeside. Den tidligere VK-regering har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget de skattepligtige grundværdier kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som er med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint, dog maksimalt 7 pct. Grundskyldspromillen er ligeledes fastsat af byrådet. I budget 2013 er grundskyldspromillen uændret i forhold til på 20,48 promille. Provenuet fra grundskyld er i 2013 budgetteret til 51,8 mio. kr. Udligning og tilskud Samlet modtager Billund Kommune 351,7 mio. kr. i udligning og generelle tilskud i Heraf er 14,1 mio. kr. et betinget tilskud, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke overholdet aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2013 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten skærpede sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i Disse betyder for Billund: 12

13 19,7 mio. kr. af balancetilskuddet, heraf som noget nyt 4,7 mio. kr. på anlæg, gøres betinget af både budgetterede og realiserede service- og anlægsudgifter for Betinget tilskud kan således trækkes tilbage i 2014 i fht. regnskabsoverskridelse i Fortsat skattestop. Individuel skattemodregning: 75 pct. af kommunens merindtægt modregnes i år et i bloktilskuddet, i år 2 og 3 udgør den 50 pct., i år 4 25 pct. Herefter fuld kollektiv finansiering. Desuden indeholder det generelle udlignings og tilskudsbeløb et tilskud fra kvalitetsfonden på 9,4 mio. kr., som skal anvendes til anlæg inden for dagtilbud, skoler, fritidsfaciliteter og ældreområdet. Sammensætningen af tilskud og udligning ses af nedenstående tabel. Tilskud og udligning kr Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud til: "Kvalitet i ældreplejen" Generelt løft i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning I alt Grundbidrag og udviklingsbidrag Indtil 2012 har kommunen betalt et årligt grundbidrag for at medfinansiere udgifter i det regionale sundhedsvæsen. Der blev i 2012 indført en ny medfinansieringsmodel som indebar, at grundbidrag blev afskaffet og erstattet af aktivitetsbestemt bidrag. Kommunernes medfinansieringspct. blev hævet, hvilket indebar at loftet på somatiske og ambulante besøg blev hævet. Der blev dog indført et loft over regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering. Den kommunale balance i 2013 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2013 forudsat til 19,2 mia. kr. Billund Kommunes andel af den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør ifølge KL s skøn 88,2 mio. kr. i 2013, hvilket danner udgangspunkt for kommunens budgetlægning på området Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2012 var 123 kr. pr. indbygger. For 2013 vil pris- og regulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 124 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra på 1,2 pct. inkl. medicin. I alt budgetteres således med kommunalt bidrag fra Billund kommune på i alt 3,3 mio. kr. i

14 5. Målsætninger for den økonomiske politik i Billund Kommune Budgettet tager udgangspunkt i en målsætning som foreskriver, at der skal være et overskud på driftsvirksomhed i alt på ikke under 50 mio. kr. med henblik på at sikre midler til investeringer og afdrag på lån. Målsætningen kan sammenfattes til: Et overskud på skattefinansieret drift på netto mindst 50 mio. kr. til finansiering af o Skattefinansierede anlæg, herunder o Kommunalt indskud ved finansiering af alment boligbyggeri, og o Afdrag på lån Ekstraordinære indtægter reserveres til udviklingsinitiativer. 6. Andre generelle budgetforudsætninger: pris- og lønskøn samt befolkningsprognose Pris- og lønskøn Budgettet for 2013 og for overslagsårene er baseret på KL's skøn over priser og lønninger pr. juli Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra for de samlede udgifter på 1,5 pct., inkl. overførsler. Gennemsnitlig stigning fra 2011 fra 2012 fra 2013 fra 2014 fra 2015 til 2012 til 2013 til 2014 til 2015 til Lønninger 1,97 1,18 2,00 2,00 2, Fødevarer 1,80 2,93 1,44 1,44 1, Brændsel og drivmidler 0,30 1,39 1,44 1,44 1, Køb af jord og bygninger 0,00 1,90 1,44 1,44 1, Anskaffelser -4,20 1,60 1,44 1,44 1, Øvrige varekøb 0,60 1,11 1,44 1,44 1, Tjenesteydelser uden moms 2,60 1,66 1,66 1,66 1, Entreprenør- og håndværkerydelser 3,70 1,59 1,59 1,59 1, Betalinger til staten 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Betalinger til kommuner 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Betalinger til amtskommuner 1,10 1,46 1,79 1,79 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,60 1,66 1,66 1,66 1, Tjenestemandspensioner m.v. 2,29 1,50 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 2,90 2,10 2,10 2,10 2, Øvrige tilskud og overførsler 1,80 1,92 1,92 1,92 1, Egne huslejeindtægter 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Salg af produkter og ydelser 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Betalinger fra staten 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Betalinger fra kommuner 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Betalinger fra amtskommuner 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Øvrige indtægter 2,25 1,53 1,88 1,88 1, Salg af parcelhusgrunde 3,70 1,59 1,59 1,59 1, Statsrefusion 2,90 2,10 2,10 2,10 2, Statstilskud, tilskud og udligning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Interne udgifter og indtægter 2,21 1,58 1,72 1,72 1,72 14

15 Befolkningsudvikling Der er i forbindelse med budget 2013 udarbejdet en ny befolkningsprognose. I den nye befolkningsprognose er indeholdt den seneste boligudvikling samt forventningerne til opførelse af nye boliger i perioden. Nedenstående tabel sammenfatter befolkningsprognosen for budgetperioden. Tabel. Befolkningsprognose. Antal borgere i Billund Kommune faktisk og prognose. Faktisk Prognose Aldersgrupper år år år år år år Befolkning i alt Prognosen for viser en svag stigning i befolkningen set under ét i budgetperioden pga. flere ældre (+65-årige), mens der ifølge prognosen bliver færre børn og unge, 0-19 år. Gruppen af personer i den erhvervsaktive alder fra 20 til 64 år er stort set konstant, ifølge prognosen. 7. Servicerammeopgørelse:Vurdering af råderum i fht. sanktionslovgivningen De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. I 2013 er således 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau på i alt 231,6 mia. kr. ved budgetvedtagelsen. Én mia. kr. af kommunernes bloktilskud er endvidere betinget af, at kommunernes budgetter for anlæg ikke ligger over det aftalte niveau på i alt 15,5 mia. kr. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Med økonomiaftalen for 2013 er regeringen og KL enige om, at regnskabssanktionen i 2013 udmåles i forhold til det aftalte niveau i 2013 uafhængigt af størrelsen af de samlede kommunale budgetter for service. Definitionen af serviceudgifterne i 2013 indeholder to væsentlige ændringer i forhold til definitionen i Folketinget vedtog 12. juni 2012 budgetloven. Den indebærer, at kommunernes serviceudgifter fremadrettet opgøres eksklusiv udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ) og eksklusiv nettodriftsudgifterne til almene ældreboliger (funktion ). Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering har hidtil indgået i opgørelsen af serviceudgifterne. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering skal fortsat konteres på funktion , som fremadrettet blot udelades af serviceopgørelsen. Kommunernes udgifter til driften af ældreboliger er underlagt "hvile-i-sig-selv" lignende principper jf. almenboligloven. Derfor er det med budgetloven besluttet at opgøre serviceudgifterne eksklusiv driftsudgifter til ældreboliger. De beskrevne ændringer indarbejdet i kommunens budgetlægning, herunder i kommunens hovedoversigt. 15

16 Endelig løftes servicerammen i 2013 med 500 mio. kr. og 300 mio. kr. til henholdsvis bedre kvalitet i dagtilbud og sundhed. Serviceudgifterne defineres herefter som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket: Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Nettodriftsudgifter til ældreboliger Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager Nettodriftsudgifterne til overførsler Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige KL har udviklet et værktøj til at bistå til fastsættelsen af kommunernes andel af servicerammen. Det skal pointeres, at opgørelsen af servicerammen i 2013 for den enkelte kommune har vejledende karakter. For Billund Kommune viser opgørelsen et råderum op til den beregnede andel af servicerammen på ca. 15 mio. kr., incl. indarbejdede virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet, jf. tabellen nedenfor. Tabel. Teknisk servicerammeberegning. Skønnet råderum. Serviceramme beregnet andel. Mio. kr. Serviceramme udnyttet andel i budgetforslag. Mio. kr. Difference. Beregnet råderum. Mio. kr Bem.: Bloktilskudsnøglen/DUT-nøglen for 2013 for Billund Kommune er opgjort til 0, Vurdering af det økonomiske råderum Som det fremgår af hovedoversigt, bevillingsoversigt og investeringsoversigt planlægges der et historisk højt anlægsniveau i kommunen i de kommende år. Finansieringen af det høje anlægsniveau er først og fremmest muliggjort gennem forventning om ekstraordinære høje selskabsskatteindtægter i de kommende år. Et historisk højt niveau af selskabsskatteindtægter bidrager ekstraordinært med indtægter på op imod 75 mio. kr. alene i I de efterfølgende år fra forventes fortsat ekstraordinære selskabsskatter på et niveau omkring 50 mio. kr. årligt om end disse skøn er behæftet med betydelig usikkerhed. De ekstraordinære indtægter frigør økonomisk råderum til investeringer i kommunale anlæg i de kommende år. Skøn over skattebetalinger vedr. perioden er dog forbundet med betydelig usikkerhed også i fht. selskabsskatteindtægterne. Som beskrevet i tidligere afsnit vedr. kommunens selskabsindtægter i budgetoverslagsårene virksomhedernes indkomstår Med andre ord modtager kommunerne selskabsskatteindtægter med tre års forsinkelse. Skøn over virksomhedernes skattebetalinger kender kommunen således ikke for årene , derfor er de indarbejdede skøn over skattebetalinger i denne periode selvsagt forbundet med betydelig usikkerhed. Der vil ske ændringer som følge af nye virksomhedsaktiviteter, frasalg af aktiviteter, ændringer i lovgivningen mv., ligesom kommunens indtægter også er afhængig af udviklingen i selskabsskatteindtægter på landsplan. Indkomst- og ejendomsbeskatningen for årene hviler ligeledes på skøn. Billund Kommune har dog i lyset af det stigende niveau af selskabsskatteindtægter i de senere år løftet de fremadrettede indtægtsprognoser på dette område. Trods disse fremskrivninger er vurderingen af kommunens finansielle robusthed, at der allerede i 2013 kan iagttages en vis økonomisk ubalance først og fremmest som følge af et historisk højt anlægsniveau. Således lever kommunen i budget 2013 ikke op til den økonomiske politiks målsætninger om skabe et årligt råderum på 50 mio. kr. til afdrag på lån og til investeringer. 16

17 Derudover skal det fremhæves, at kommunerne modtager et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. alene i Det ekstraordinære finansieringstilskud har både til hensigt at sikre en finansiering svarende til aftalen for 2012, men også at ruste den kommunale kassebeholdning til blandt andet at imødegå afskaffelsen af den forskudsvise refusion. Fra 2013 vil de statslige udbetalinger til folkepension m.m. nemlig ikke længere lune i kommunekasserne på deres vej ud til landets pensionister. Det vil afspejle sig i likviditeten, flere steder endda ganske kraftigt. Den ekstraordinære finansiering til Billund Kommune er således i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. i 2013, som falder bort fra 2014 og frem. For Billund Kommune vil den finansielle virkning med andre ord isoleret set forværre resultatet på bundlinjen med 7-8 mio. kr. årligt fra På kort sigt er det således samlet vurderingen at den økonomiske balance er tilfredsstillende konsolideret, men at den i budgetoverslagsårene forventes at udvikle sig utilfredsstillende. Budgetlægningen bør derfor tilrettelægges således, at der på sigt skal iværksættes større rationaliseringsinitiativer i den ordinære driftsvirksomhed således, at den strukturelle balance i kommunens økonomi også på længere sigt fastholdes på et robust niveau. 17

18 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE prisniveau Budget Budget Budget Budget kr., netto Forslag Overslag Overslag Indtægter (løbende priser) Skatter Beskæftigelsestilskud Tilskud og udligning Betinget tilskud, service Betinget tilskud, anlæg Indtægter i alt Driftsvirksomhed (ekskl. Forsyningsvirksomhed) Teknik- og miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget: Serviceområder Overførsler Social- & Sundhedsudvalget: Serviceområder Overførsler Beskæftigelsesudvalget: Serviceområder Overførsler Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Løn- og prisstigninger, drift Renter m.v. inkl. renter vedrørende ældreboliger Driftsvirksomhed i alt Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån Anlægsvirksomhed Udviklings- og investeringspulje Anlægspulje - medfinansiering af anlæg Jordforsyning - Byggemodning Jordforsyning - Salg af grunde Løn- og prisstigninger, anlæg Anlægsvirksomhed i alt Det skattefinansierede område i alt

19 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2013-prisniveau Budget Budget Budget Budget kr., netto Forslag Overslag Overslag Driftsvirksomhed Renovation m.v Driftsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, drift Anlægsvirksomhed Renovation m.v Anlægsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, anlæg Det brugerfinansierede område i alt Det skatte- & brugerfinansierede område i alt FINANSIERING I ØVRIGT Det skatte- og brugerfinansieret område i alt Lånoptagelse i alt Heraf alment boligbyggeri Øvrig lånoptagelse I alt inkl. lån Finansieringsanvendelse Øvrige forskydninger Heraf alment boligbyggeri Øvrige forskydninger Ændring i kassebeholdningen

20 2013-prisniveau kr. netto Budget Budget Budget Budget Politikområde Forslag Overslag Overslag Skattefinansieret - drift Bygninger og arealer Kollektiv trafik, natur- & miljøområdet Park & Vej Kommunale ejendomme I alt Teknik- og Miljøudvalget Dagpasning Folkeskoler Rådgivning m.v Kulturområdet I alt Børne- og kulturudvalget Handicap- & psykiatriområdet Ældre- & sundhedsområdet Boligydelse og førtidspension m.v I alt Social- & Sundhedsudvalget Kontanthjælp, sygedagpenge og fleksydelser m.v Beskæftigelsesområdet I alt Beskæftigelsesudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Forbrug af opsparing Forsikring Beredskab I alt Økonomiudvalget Brugerfinansieret - drift: Forsyningsområdet: Affaldshåndtering I alt Forsyningsområdet I alt - skattefinansieret - drift I alt - brugerfinansieret - drift Total Billund Kommune - drift

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene

Budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene Budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 Arbejdet med budget 2018 har taget afsæt i en målsætning for den økonomiske politik, der indeholder: Overholdelse af den teknisk udmeldte serviceramme

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2018 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2018 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2018 samt budgetoverslagsårene 2019-2021 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2018: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere