Bestyrelsens beretning den 14. april 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning den 14. april 2004"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Codan fik i 2003 et overskud på 774 mio. kr. efter sk og goodwillafskrivning Resultet fremkommer efter en meget tilfredsstillende udvikling i såvel skadeforsikring som livsforsikring Resultet for året er positivt påvirket af de i 2002 iværkste lønsomhedstiltag Codan forventer en forts forbedring af forsikringsdriften i 2004 Det er meget glædeligt, der nu synes være en varig forbedring af den egentlige forsikringsdrift, således både skader og omkostninger ligger på et niveau, der i sig selv giver overskud. Sådan bør det også være. Men tidligere tiders store finansafkast har i perioder sløret billedet, således de nødvendige præmiestigninger ikke er blevet gennemført i tide. De senere års meget svingende finansmarkeder har tvunget selskaberne og også Codan til gøre sig mere uafhængige af finansafkast. Codan har gjort en dyd af nødvendighed og tilrettelagt sine investeringer, således aktiver og passiver i videst muligt omfang mcher hinanden. Det har betydet, Codan ikke i særlig grad har nydt godt af det gunstige aktiemarked i 2003, men som det ses er der alligevel opnået et meget tilfredsstillende samlet result. Til gengæld er Codan ikke sårbar, når aktiemarkederne uden varsel på ny falder tilbage. Codan aktien er ikke en spekulionsaktie, og for aktionærerne gælder lige som for forsikringstagerne: så er du bedre sikret. Resultet i 2003 er ikke blot isoleret set meget tilfredsstillende, men er også en markant forbedring i forhold til de seneste års resulter med underskud på 468 mio. kr. i 2002 og 387 mio. kr. året før. På den anden side giver det kun et nul-result over de seneste 3 år eller endda et lille minus - så aktionærerne har stadig noget tilgode. Det forsikringstekniske result i skadeforsikring blev et overskud på 304 mio. kr. mod et underskud på 350 mio. kr. i Det skal ses i lyset af en forts reservestyrkelse inden for personskader navnlig i Sverige, et fald i den forsikringstekniske rente og forøgelse af reserverne i arbejdsskadeforsikring som følge af den faldende diskonteringsrente. Sammenlagt påvirker dette resultet med ca. 500 millioner kroner. Resultet er positivt påvirket af gunstigt vejrlig mens der har været et normalt storskadeforløb. Der er derfor al mulig grund til tro, der er tale om en varig forbedring af resultet. Det understøttes af, fokus er på forbedring af skaderesultet, både gennem bedre præmiesætning og en skadebehandling, der på en gang reducerer de samlede omkostninger og vurderes positivt af kunderne. Omkostningsprocenten er forts faldet og udgør nu 24,1% mod 26,1% i 2002, på trods af, der i 2003 har været afholdt en del engangsomkostninger for sikre varig lønsomhed i forretningen. I 2000 udtalte jeg, det var målet nå en omkostningsprocent på 25 i løbet af 2 år. Det blev ikke helt nået på grund af den negive udvikling i begyndelsen af 2002, som krævede særlige tiltag, men nu er vi kommet endnu længere, og målet er nu en yderligere forbedring af dette nøgletal. Samtidig må man være opmærksom på, målet ikke skal nås ved besparelser, men ved effektivisering, som udnytter de investeringer, der gøres i medarbejdere og teknik, og der kan derfor komme udsving i enkelte år. Det vil ikke bekymre os, når blot målet ikke tabes af syne.

2 Efter disse indledende bemærkninger vil jeg gå over til en mere detaljeret gennemgang af forløbet i Jeg har allerede givet hovedpunkterne for Codans result i 2003 og det flotte result på 774 mio. kr. efter sk og goodwill afskrivninger. Før disse poster var resultet et overskud på mio. kr., idet goodwill afskrivninger og ekstraordinære omkostninger udgør 265 mio. kr. og sk 141 mio. kr. Minoritetsaktionærernes andel af resultet er 52 mio. kr., især vedrørende de baltiske selskaber og Nordenfjeldske. Af disse poster er skten jo ikke til undgå, og den er for så vidt kun et positivt problem, fordi den er udtryk for, der tjenes penge. Goodwill afskrivninger kunne man undgå ved som nogle gør det afskrive hele goodwill beløbet straks, men det giver ikke et rigtigt billede af den samme forretning, idet driften jo bør kunne give en indtjening, der også betaler for goodwill beløbet. Og det kan Codans drift, der har givet et afkast på 8,8% af den investerede kapital. Det mål, der blev s for nogle år siden, var et afkast på den investerede kapital på 10% om året efter sk og inflion. Dette mål blev s på et tidspunkt med et væsentligt højere renteniveau, og det er derfor ambitiøst fastholde dette mål over en periode. Det er ikke desto mindre det, Codan gør, og vi er godt på vej. I år 2003 var Codans skadeforsikringsforretning navnlig i Danmark, men tildels også i Sverige begunstiget af beskedne vejrligsskader. Det har vi fælles med hele branchen. På storskadeområdet var der tale om en gennemsnitsår, hvorimod Codan blev hårdt ramt af storskader i Der var heller ingen særlige afløbstab, men på grund af udviklingen inden for personskader navnlig i Sverige, men tildels også i Danmark, er der sket en yderligere styrkelse af reserverne inden for denne branche. Vi ser her en tendens i samme retning hos de andre selskaber, og det er derfor ikke fordi der har været noget galt med vores reservemodeller. Vi mener derfor også vi har forholdet under kontrol, men det har belastet årets skadeprocent med nogle decimaler. Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i Integrionen af erhvervelserne i 2001 blev gennemført i Alle porteføljer blev konverteret til Codan systemer, således alle kunder kunne betjenes med fælles processer. Integrionen mellem Trygg-Hansa og Codan blev ført et skridt videre i Udover den fælles koncernledelse og de fællesnordiske funktioner indenfor IT, personale, reassurance og kommunikion, der var på plads allerede i 2002, blev der i slutningen af 2003 etableret en fælles nordisk forretningsledelse, som skal sikre gennemførelse af et fælles forretningskoncept i ensartede organisioner inden for salg og markedsføring, underwriting og skadebehandling, selv om der på disse områder er opretholdt selvstændige nionale organisioner. Det er en følge af, der ikke kun er omkostningssynergier forbundet med slå organisioner sammen, men i høj grad også videnssynergier for eksempel ved erfaringsudveksling om processer. Livsforsikringsselskabernes systemer blev endelig sammenlagt i det fælles livsforsikringssystem CLIPS. Udviklingen heraf blev påbegyndt i 1998, og det fremstår nu som et effektivt og fleksibelt administrionssystem for såvel traditionelle livsforsikringer som unit linked produkter, Tidspension og i øvrigt også det nye Markedspensions produkt, Codan introducerede i begyndelsen af

3 I 2003 har Codans livsforsikringsselskaber analyseret sammenhængen mellem udviklingen på aktivsiden og passivsiden i forskellige scenarier og på det grundlag vurderet, hvorledes aktivsammensætningen bør være for bedst muligt sikre, selskaberne altid har tilfredsstillende solvensmargin, de ikke kommer i problemer i de af Finanstilsynet formulerede stressituioner, og forsikringstagerne kan få de garanterede ydelser uden egenkapitalen udhules. Som følge heraf har Codan også i 2003 etableret en række finansielle instrumenter i form af swaptioner, receiver swaptions og payer swaptions, som afbøder følgerne af såvel rentefald som rentestigning De stresstest Finanstilsynet indførte i 2001 for livs- og pensionsforsikringsselskaber, er nu også, ganske vist foreløbig i simplificeret form, indført for skadeforsikringsselskaber. Codan har ikke noget problem med opfylde de fastlagte krav. Codan har ikke foretaget akkvisitioner i 2003, men har alligevel haft en tilfredsstillende porteføljevækst, navnlig inden for erhvervsforsikringer og firmapensionsmarkedet. I slutningen af 2003 indgik Codan aftale med den svensk kontrollerede Hansabankas om salget af det litauiske livsforsikringsselskab. Overdragelsen er effektueret primo januar Salget har givet en ekstraordinær indtægt på 92 millioner kroner. På sigt kunne der blive tale om et meget interessant markedsområde, men det ville kræve betydelige investeringer og tilførsel af ekspertise og ressourcer. Da der heller ikke var mulighed for få en distributionsaftale med en landsdækkende litauisk bank, valgte ledelsen trække sig ud af dette marked og koncentrere ressourcerne på skadeforsikring. De baltiske selskaber Lietuvos Draudimas og BALTA har klaret sig flot i Der er indført et nyt forsikrings IT system i det litauiske selskab og truffet beslutning om samme system skal indføres i BALTA inden udgangen af Trods de ekstraordinære omkostninger, der er forbundet med etableringen af disse nye systemer, er det lykkedes reducere omkostningsprocenten og forventning om, der vil ske yderligere reduktion i de kommende år, så summen af omkostnings- og skadeprocent også fremover kan holdes under 100. Den norske forretning har også i 2003 udviklet sig positivt, såvel Nordenfjeldske Personforsikring, der drives sammen med Fokus Bank, som de priv skadeforsikringer, der tegnes i Trygg-Hansas norske filial. Omkostningerne i filialen er nu tilpasset forretningsomfanget, således der er skabt balance i denne del af virksomheden. Skemaet side 24 i årsrapporten viser fordelingen af indtjeningsbidragene fra koncernens forskellige forretningsområder. Det forsikringstekniske result af den samlede skadeforsikringsvirksomhed har været et overskud på 304 millioner kroner i forhold til et underskud på 350 millioner kr. i 2002 eller en forbedring på 654 millioner kr. Som det ses af skemaet side 25 er der oven i købet tale om, den forsikringstekniske rente i 2003 har været ca. 200 millioner kroner lavere i forhold til 2002, nemlig 637 millioner kroner mod 842 millioner kroner. Resultet efter sk i livs- og pensionsforsikring viser et overskud på 404 millioner kroner i forhold til et overskud på 157 millioner kroner i Heri indgår en ekstraordinær 3

4 indtægt på 92 millioner kroner fra salget af det litauiske livsforsikringsselskab, men alligevel er der tale om et meget flot result. Jeg skal endelig som afslutning af disse hovedpunkter for 2003 rapporten henvise til oversigten i årsrapporten side 17, der viser afkastet på den kapital, der kan henføres til de forskellige forretningsområder. Dansk skadeforsikring har afkastet 14,7% af de 2,2 milliarder kroner, der er bundet i dette forretningsområde. Svensk skadeforsikring har tilsvarende afkastet 17,1% af 2,1 milliarder kroner, baltisk skadeforsikring 7,2% af 177 millioner kroner og norsk skadeforsikring 19,6% af 26 millioner kr. Samlet har skadeforsikring givet et afkast på 15,5%, der må anses for ganske tilfredsstillende. Dansk livs- og pensionsforsikring, hvor egenkapitalen er 2,6 milliarder kroner, har afkastet 13,2%. Codan A/S og øvrige aktiviteter har haft et afkast på 4,5%. Selve årsrapporten, som siden offentliggørelsen i marts har været tilgængeligt på Codans hjemmeside og udsendt til de aktionærer, der har anmodet derom, forudsætter jeg bekendt. Som sædvanlig vil jeg derfor kun give en overordnet gennemgang og enkelte steder komme med en uddybende kommentar. Koncernens hovedtal er angivet på side 65. Koncernens hovedtal Koncernens Bruttoindtægter består af præmieindtægter på tilsammen 18 milliarder kr. og finansindtægter på 5 milliarder kr., i alt 23 milliarder kr. Det er en stigning på 4 milliarder kroner i Alle områder har bidraget til stigningen i præmieindtægter på 2 milliarder kroner, men næsten halvdelen heraf stammer dog fra væksten i Trygg-Hansas erhvervsforsikringer. Ca. 600 millioner stammer fra de danske erhvervsforsikringer og 400 millioner kroner fra firmapensionsordinger. Den reelle vækst har været 1½ - 2%, mens resten er en følge af præmiestigninger. Finansindtægterne omfter renter og kursreguleringer. Af det samlede beløb på millioner kr. vedrører millioner kr. livs- og pensionsselskaberne, der hovedsagelig tilfalder forsikringstagerne. I Codan A/S og skadeforsikring har investeringsresultet tilsvarende været millioner kr. I skemaet side 15 er det anført, hvorledes koncernens aktiver er investeret, og hvorledes en ændring i risikoparametrene, for eksempel ændring i renten og betydningen heraf for værdien af obligionerne, påvirker årets result. Det har været målet reducere investeringsrisikoen, og i stedet koncentrere sig om den basale forsikringsforretning. På side 66 og 67 ses en regnskabsopstilling for henholdsvis skadeforsikring og for livs- og pensionsforsikring, omftende al dansk, skandinavisk og baltisk forretning inden for disse områder. Resulterne inden for de enkelte områder er som tidligere nævnt samlet på side 24. Dansk skadeforsikring Øverst på side 24 har vi dansk skadeforsikring, hvor resultet blev et overskud på 293 millioner kroner mod et overskud på kun 22 millioner kr. i Det forsikringstekniske result viser også overskud, nemlig på 149 millioner kroner. Det er udtryk for summen af omkostningsprocent og skadeprocent har været under 100, nemlig 98,0 % mod 108,8% i 4

5 2002. Omkostningsprocenten er derimod 0,5 procentpoint højere end de 23,8%, der blev opgjort i Det beror på en række ekstraordinære omkostninger og andre engangsomkostninger, der har været afholdt i 2003 for opnå varige forbedringer af forsikringsdriften i de kommende år. Renset for disse omkostninger er den faldende tendens for omkostningsprocenten forts også i De enkelte brancher er i øvrigt grundigt behandlet i den trykte beretning, og jeg vil derfor ikke beskæftige mig nærmere hermed. Dansk livs- og pensionsforsikring Livs- og pensionsforsikring har vist yderligere porteføljevækst, og bruttopræmierne andrager nu 3,4 milliarder kr., hvilket er en stigning på over 400 millioner kr. i forhold til Væksten har været størst på firmapensionsområdet, men der er lige som i 2002 også vækst inden for individuelle ordninger. Mere end 1/3 af kunder med individuel opsparing vælger nu placere sine indbetalinger i Tidspension produktet. Også Unit Linked produktet har haft betydelig fremgang i 2003, idet en bestandspræmie på 149 millioner kroner i 2002 er steget til 440 millioner kroner i Disse markedsrenteprodukter blev i begyndelsen af 2004 suppleret med et nyt produkt, som Codan har markedsført under navnet Markedspension. Ved udgangen af 2003 udgjorde de samlede kollektive bonusreserver i Codans danske livs- og pensionsselskaber 5,1% af livsforsikringshensættelserne med ret til bonus mod 4,5% ved udgangen af Ud over den skete styrkelse i bonusreserverne er risikoen som nævnt reduceret ved de dispositioner, Codan har gennemført i Svensk skadeforsikring Den svenske forretning drives gennem Trygg-Hansa Forsikring. Præmiefremgangen i 2003 beror som tidligere omtalt i det væsentligste på Trygg-Hansas fortste vækst inden for erhvervsforsikringsområdet. Målt i danske kroner har den samlede vækst været 17%. Det forsikringstekniske result i Sverige viser et overskud på 331 millioner kr. mod et underskud på 94 millioner kr. i 2002, på trods af der også i 2003 er sket yderligere styrkelse af reserverne på personskadeområdet. Det tilsvarende billede ses i de øvrige svenske selskaber på dette område. Endelig skal det fremhæves, den svenske omkostningsprocent nu er reduceret til 21,9% mod 25,2% i Heraf beror 2,2% dog fra en ændret regnskabsmæssig behandling af en del af skadebehandlingsomkostningerne. Baltisk forsikring Codans baltiske dterselskab Lietuvos Draudimas i Litauen og BALTA i Letland har haft bruttopræmieindtægter på stort set samme niveau i 2003 som i Det beror på en bevidst politik om kun tegne lønsom forretning og afstå fra prestigebetonede forsikringer med stor bruttopræmie, men beskeden egenindtjening. Det har blandt andet betydet, selskabets andel af lovpligtige bilansvarsforsikringer i Litauen er reduceret. Det forsikringstekniske result har imidlertid givet et overskud på 11 millioner kroner, idet summen af omkostningsprocent og erstningsprocent har været 96,6%. Norsk forsikring Som nævnt er der i den norske filial af Trygg-Hansa, som nu kun tegner standard privforsikringer, skabt balance i omkostningerne i forhold til det nuværende forretningsomfang og den tilfredsstillende erstningsprocent. Den anden del af den norske 5

6 forretning er de særlige gældsforsikringer, der tegnes for sikre betaling af banklån eller andre låneengagementer. Udviklingen i denne portefølje har været særdeles tilfredsstillende i de seneste år, og præmieindtægten er stadig voksende. Codans ejerandel i dette selskab er 51%. Den samlede præmieindtægt i den norske forretning var i millioner kroner og combined rio 98,6%. Det samlede result Nederst side 24 står det samlede result af de omtalte forretningsområder, der var et overskud efter sk på 956 millioner kroner mod et underskud på 188 millioner kr. efter sk i Hertil kommer resultet i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter på 32 millioner kr. mod et underskud på 75 millioner kr. i 2002 og goodwillafskrivninger på 216 millioner kr. mod 205 millioner kr. i Det samlede result efter sk er herefter et overskud på 774 millioner kr. mod et underskud på 468 millioner kr. i Medarbejdere Bestyrelsens beretning om Koncernens medarbejdere, kerneværdier og incitamentsordninger i årsrapporten side 8 9 beskriver de mest centrale elementer i Codans personalepolitik. Den i 2003 gennemførte tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne viste øget tilfredshed både i Danmark og Sverige. Det er glædeligt, da det er helt afgørende, Codan kan tiltrække og beholde dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. Incitamentsordninger Codans incitamentsordninger for medarbejderne er baseret på en bonus, der udløses ved opnåelse af generelle økonomiske mål for koncernen og mere individualiserede mål for divisionerne. Disse bonusordninger vil blive forts, og mere individualiserede mål vil blive gennemført for en gruppe af ledere. Værdien af de gældende aktieoptionsprogrammer er oplyst i note 40, der står på side Den samlede værdi for hele koncernen er ca. 9,5 millioner kroner., hvoraf ca. 20 % vedrører direktionen. Indeværende år Codan kender endnu ikke resultet af første kvartal kvartalsresultet vil blive offentliggjort den 13. maj Helt overordnet er der ikke indtruffet begivenheder, som har givet anledning til ekstraordinært ændre de udsigter for 2004, som blev meddelt i forbindelse med offentliggørelsen af 2003 resultet. Der har både i perioder i 2003 og i særlig grad i den seneste tid været en del spekulioner i pressen om Codan aktien som sådan og om eventuel afhændelse af Codans livsforsikringsaktiviter. Jeg kan henvise til, Codan umiddelbart før denne generalforsamling begyndte sendte sålydende meddelelse til Københavns Fondsbørs: Codan A/S har noteret sig den senere tids spekulioner i pressen vedrørende selskabets aktiviteter i Skandinavien. Royal & SunAlliance og Codan kan bekræfte, der på baggrund af modtagne henvendelser om virksomheden i Danmark og Sverige er igangs en vurdering af de foreliggende muligheder. Jeg har ingen andre kommentarer til dette forhold. Jeg vil dog gerne benytte denne lejlighed til rette en tak til Codans medarbejdere for trods den usikkerhed, sådanne spekulioner kan 6

7 give anledning til dygtigt og koncentreret har udført deres daglige arbejde og sikret det tilfredsstillende result i Corpore Governance Codan har i årsrapporten for 2003 sammenftet sin holdning til Nørby udvalgets anbefalinger vedrørende Corpore Governance. De fornyede overvejelser om disse emner, der for tiden er til høring, vil også blive overvejet i Codan i I 2003 blev Codan aktien optaget i MidCap+ indekset på Københavns Fondsbørs. Som led deri har Codan også udvidet kommunikionen mellem selskabet og aktionærerne og ændret investor delen på Codans hjemmeside. Den overførelse af Codans aktiebog til elektronisk behandling, som blev gennemført op til denne generalforsamling, giver yderligere mulighed for videreføre disse skridt. Afslutningsdispositioner Jeg vil herefter gå over til det mere formelle, som skal afgøres på generalforsamlingen, nemlig overskudsdispositionerne, som fremgår af de udleverede, fuldstændige forslag. Forinden skal jeg dog lige gøre opmærksom på, der i det endelige regnskab er sket rettelse af en meningsforstyrrende fejlskrift i den første version øverst på side 51, hvor netto er blevet til brutto, således det om forventningerne til 2004 siges, bruttopræmieindtægterne i svensk og dansk skadeforsikring forventes stige med henholdsvis 6% og 5% i forhold til 2003, og det er med den formulering årsrapporten indstilles til godkendelse. Forslaget til overskudsdisponering er angivet i regnskabet på side 75 forneden. Årets result udgør Overført overskud ved årets begyndelse udgjorde 774 mio. kr mio. kr. Overført til opskrivningshenlæggelser 11 mio. kr. I alt til disposition er herefter mio. kr. Udbytte til aktionærerne 4 kr. pr. aktie à 20 kr. 181 mio. kr. Overført til overført overskud Jeg henviser herom nærmere til de fuldstændige forslag mio. kr. Bestyrelsen anbefaler disse dispositioner til vedtagelse, ligesom det foreslås bestyrelsens beretning bliver taget til efterretning koncernregnskabet ligeledes tages til efterretning årsraporten godkendes bestyrelsens forslag til disponering af årets result godkendes, og der meddeles decharge til bestyrelse og direktion Før jeg slutter, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke Codans direktion og medarbejdere i Danmark og udlandet for årets result og for den store indss også i Henrik Christrup 7

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 - Codans livs- og Pensionsselskaber har gjort det flot i 2002. - Det dårlige investeringsresult i 2001 blev vendt til et godt result i 2002. - Omkostningerne kommet

Læs mere

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004.

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004. Bestyrelsens beretning den 13. april 2005 Codan fortste fremgangen i 2004, og overskuddet steg til 1.880 mio. kr. før goodwill og sk Med en netto præmievækst på 12% og combined rio på 96,3%, en forbedring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger:

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger: Bestyrelsens beretning den 15.maj 2002 Codan i 2001 kan sammenftes i nogle ganske få sætninger: - Et skadeforsikringsresult, som er forbedret med mere end 400 mio. kr. i forhold til 2000. - Et result af

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden Årsrapport 2001 Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Kort om Codan 4 Koncernstruktur

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere