Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling."

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej København V Tlf Fax Internet: maj 2001 Codan A/S - Fondskode Delårsrapport for 1. kvartal 2001 Vedlagt følger den regnskabsmeddelelse, bestyrelsen for Codan A/S har vedtaget efter behandling og godkendelse af moderselskabets og koncernens regnskab for 1. kvartal Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Resultat af skadeforsikring blev et overskud på 77 mio. kr. mod et underskud i 1. kvartal 2000 på 79 mio. kr. Resultatforbedringen er til dels en følge af sidste års tiltag på portefølje-, salgs- og omkostningssiden, men kan også henføres til et gunstigt vejrlig samt relativt få storskader i kvartalet. I dansk og svensk skadeforsikring er summen af omkostninger og erstatninger, sat i forhold til præmieindtægterne, reduceret fra henholdsvis 111% til 102% og fra 114% til 105%. Reduktionen af omkostningerne er i begge områder tilfredsstillende og udgør henholdsvis lidt over 3%-point og lidt under 5%-point. Bruttopræmieindtægterne i lokal valuta i koncernens to store forretningsområder - dansk og svensk skadeforsikring, der udgør 94% af de samlede præmier - er steget med 5,8%, mens litauisk skadeforsikring er på niveau med sidste år, og norsk forsikring udviser en pæn vækst. De samlede bruttopræmieindtægter omregnet til danske kroner udgør mio. kr. Resultat af livs- og pensionsforsikring er forløbet som forventet og udgør 64 mio. kr. mod 41 mio. kr. sidste år. De samlede bruttopræmieindtægter er steget med 4,0% til 592 mio. kr. I dansk livs- og pensionsforsikring, der står for 91% af præmierne, er præmievæksten ikke udtryk for den positive udvikling i forretningsområdet, idet en række store pensionskunder fra år 2001 indbetaler pensionsbidrag hver måned mod tidligere hele årets pensionsbidrag forud. På pensionsforsikringsområdet er de sidste års tilfredsstillende vækst således fortsat i 1. kvartal 2001, der ved uændrede principper for indbetaling af pensionsbidrag har en vækst i præmierne på mere end 15%. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR A/S Forsikringsselskabet Codan Liv, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Link, CVR A/S Forsikringsselskabet Codan Liv II, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Liv III, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Invest Liv, CVR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv II A/S, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S, CVR

2 Koncernens samlede resultat er negativt påvirket af de faldende aktiekurser i Danmark og Sverige, som har givet samlede kurstab i 1. kvartal 2001 på 385 mio. kr. mod kursgevinster i 1. kvartal 2000 på 346 mio. kr. Kurstabet svarer stort set til den generelle udvikling i markedet i Danmark og Sverige. Periodens samlede resultat før skat og goodwillafskrivninger blev derfor et underskud på 246 mio. kr. mod et overskud i 1. kvartal 2000 på 344 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill udgør -279 mio. kr. mod 210 mio. kr. sidste år. I Codans årsregnskab for 2000 blev der udtrykt forventning om et overskud i før skat og goodwill - på 600 til 800 mio. kr. Heri er der forudsat uændrede valutakurser, uændret renteniveau samt et afkast på aktier og ejendomme på henholdsvis 7% og 5%. Udviklingen i 1. kvartal har ikke givet anledning til at ændre på forventningerne til resultaterne af koncernens forsikringsaktiviteter, hvorimod resultat af investeringsvirksomhed vil være væsentligt påvirket af udviklingen på aktiemarkederne i Danmark og Sverige. Primo 2001 udgjorde de samlede aktieinvesteringer i koncernens skadeselskaber og Codan A/S i alt 4,5 mia. kr. Codan finder det på nuværende tidspunkt ikke hensigtsmæssigt at udtrykke forventning til udviklingen på aktiemarkederne i den resterende del af Med uændrede forudsætninger for udviklingen på finansmarkederne, er forventningen til årets resultat således uændret. Codan A/S egenkapital udgør mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2001, svarende til en indre værdi pr. aktie på 962 kr. Pr. 9. maj udgjorde børskursen 693 kr. pr. aktie. Venlig hilsen Codan A/S p.b.v Henrik Christrup Formand Side 2

3 Resultater pr. virksomhedsområde 1. kvartal 1. kvartal Året Dansk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Dansk livs- og pensionsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Svensk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Litauisk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Norsk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Codans andel af egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Koncern / Codan A/S Resultat efter skat i forsikringsområderne Resultat i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter Afskrivning på goodwill i Codan A/S Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Side 1/27

4 Udvikling og resultat pr. 31. marts kvartal 1. kvartal Året Forsikringsteknisk resultat, dansk skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat, svensk skadeforsikring ekskl. filial i Norge Forsikringsteknisk resultat, litauisk skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat, filial i Norge Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring i alt Codan A/S andel af resultat efter skat, livs- og pensionsforsikring Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivning, ekstraordinære indtægter og udgifter samt skat i skadeforsikring og Codan A/S Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære indtægter og udgifter Skat i skadeforsikring og Codan A/S Minoritetsinteressers andel af resultat i skadeforsikring Periodens resultat Heraf kursregulering i skadeforsikring og Codan A/S Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Det forsikringstekniske resultat af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev et overskud på 77 mio. kr. mod et underskud i 1. kvartal 2000 på 79 mio. kr. og mod et underskud for hele år 2000 på 213 mio. kr. I koncernens to største forretningsområder, skadeforsikring i Danmark og Sverige, er summen af omkostninger og erstatninger sat i forhold til præmieindtægterne reduceret fra henholdsvis 111% til 102% og fra 114% til 105%. Den positive udvikling for koncernens skadeforsikringsaktiviteter er en konsekvens af de tiltag på portefølje-, salgs- og omkostningssiden, der er gennemført i alle koncernens selskaber siden begyndelsen af år 2000, men kan også henføres til et gunstigt vejrlig samt relativt få storskader i kvartalet. Resultat af livsforsikring efter skat udgør 64 mio. kr. mod 41 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatforbedringen er primært en konsekvens af de højere kontorenter i koncernens danske selskaber, der i 1. kvartal 2001 udgør 8,3-8,5%, mens de i samme periode sidste år udgjorde 4,5%. Koncernens samlede resultat er derimod negativt påvirket af de faldende aktiekurser i såvel Danmark som Sverige, som har givet samlede kurstab i 1. kvartal 2001 på 385 mio. kr. mod kursgevinster i 1. kvartal 2000 på 346 mio. kr. eller en forskel på 731 mio. kr. Side 2/27

5 Periodens samlede resultat før skat og goodwillafskrivninger blev derfor et underskud på 246 mio. kr. mod et overskud i 1. kvartal 2000 på 344 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill udgør -279 mio. kr. mod 210 mio. kr. sidste år. Regnskabet for årets 1. kvartal er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet for 2000 og er urevideret. Væsentlige begivenheder i 1. kvartal samt opfølgning på væsentlige tiltag og enkeltsager Som nævnt i fondsbørsmeddelelse nr. 1/2001 har Codan indgået aftale om køb af ca. 73,5% af aktierne i Letlands største forsikringsselskab, Balta. Prisen for denne aktiepost er aftalt til ca. 200 mio. kr., og selskabet forventes overtaget med virkning fra 1. juni Codan vil efterfølgende give de resterende aktionærer indløsningstilbud til samme kurs, men forventer inden for et år at reducere sin ejerandel i selskabet til 51%. Baltas samlede præmieindtægter udgør ca. 250 mio. kr., og markedesandelene inden for skade- og livsforsikring udgør henholdsvis 20% og 22%. Under forudsætning af 51% ejerandel vil Codans goodwillbetaling udgøre ca. 80 mio. kr. Med købet er Codan kommet nærmere sit mål om at have en ledende rolle på forsikringsmarkedet i Norden og Baltikum. Som omtalt i Codan-koncernens årsregnskab for 2000 indtraf der under stormen i december 1999 i Danmark en større skade, hvorpå der endnu er et udestående vedrørende en del af reassurancedækningen for ca. 100 mio. kr. Codan er fortsat af den opfattelse, at der ikke er behov for at reservere i denne anledning. Codan har i 1. kvartal 2001 indgået forlig med den ene af de 6 reassurandører, hvorefter denne har vedstået reassurancedækningen mod at Codan har overtaget en mindre del af skaden for egen regning. De øvrige reassurandørers fulde forpligtelse vil blive afprøvet under en retssag, hvori stævning påregnes udtaget inden for en måned. Codan har ikke fundet behov for at foretage yderligere reservation i sagens anledning. Som omtalt i Codan-koncernens årsregnskab for 2000 blev der umiddelbart før Codans overtagelse af Trygg-Hansa indgået en aftale i Trygg-Hansas norske filial med Oslo Bolig og Sparlag (OBOS). Denne aftale viste sig efterfølgende at være stærkt tabsgivende, hvilket der blev hensat til i årsregnskabet for Codan har gennemført forskellige tiltag med henblik på at begrænse effekten af den tabsgivende norske forretning, ligesom Codan er i dialog med SEB med henblik på at drøfte, om og i givet fald i hvilket omfang Codan kan kræve kompensation for tabet på grundlag af aftalen om købet af aktierne i Trygg-Hansa i Der forventes at kunne foreligge en yderligere afklaring af disse forhold i forbindelse med offentliggørelse af halvårsregnskabet i Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives nogen nærmere vurdering af den mulige samlede effekt af disse tiltag. Side 3/27

6 Dansk skadeforsikring 1. kvartal 1. kvartal Året Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning: Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter, udbytter mv., netto Kursreguleringer Overført til forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Bruttoerstatningsprocent 77,1 95,2 86,7 Nettoerstatningsprocent 75,7 81,6 81,4 Bruttoomkostningsprocent 24,8 27,7 27,6 Nettoomkostningsprocent 26,0 29,4 29,3 Bruttopræmieindtægten i dansk forsikring er i forhold til samme periode sidste år steget med 5,8%. En del af stigningen kan henføres til overtagelsen af Trygg- Hansas danske filial, der ikke indgår i 1. kvartal Det er Codans vurdering, at selskabet på en række områder i tidligere år ikke har justeret sine priser i samme takt som konkurrenterne i branchen. Som følge heraf blev der i efteråret 2000 gennemført præmieforhøjelser på udvalgte områder. Den kundeafgang, der i denne forbindelse kalkuleres med og må forventes, er forløbet uden overraskelser og bekræfter efter Codans opfattelse den vurdering, selskabet har af konkurrencesituation i markedet. Det forsikringstekniske resultat for 1. kvartal udgør et overskud på 46 mio. kr. mod et underskud i 1. kvartal 2000 på 9 mio. kr. og et underskud for hele år 2000 på 79 mio. kr. I resultatet indgår forsikringsteknisk rente med 43 mio. kr. i 1. kvartal 2001 mod 83 mio. kr. samme periode sidste år. Faldet skyldes udviklingen på finansmarke- Side 4/27

7 derne, der medfører et fald i den forsikringstekniske rente, der i henhold til regnskabsreglerne for forsikringsselskaber tilskrives personforsikringsbrancherne. Summen af omkostninger og erstatninger sat i forhold til præmieindtægterne er reduceret fra 111% til 102% og skyldes et fald i både omkostninger og erstatningsudgifter. Omkostningsprocenten for egen regning i 1. kvartal 2001 udgør 26,0, hvilket er en reduktion på mere end 3%-point i forhold til samme periode sidste år og året som helhed. Bruttoomkostningsprocenten udgør 24,8. De tiltag, selskabet i år 2000 gennemførte med henblik på at reducere omkostningerne, har haft næsten fuld effekt i 1. kvartal, og omkostningsprocenten forventes ikke at falde yderligere hen over året. De samlede omkostninger er reduceret til 242 mio. kr. mod 254 mio. kr. i samme periode sidste år (270 mio. kr. inklusive Trygg-Hansas danske filial) og mio. kr. for hele året. Erstatningsudgifterne for egen regning udgør 75,7% af præmieindtægterne, hvilket er 6%-point lavere end samme periode sidste år og hele år kvartal 2001 har været gunstigt præget af en relativt mild vinter og få storskader. På privatforsikringsområdet (48,5% af de samlede nettopræmier) udgør erstatningsprocenten for egen regning 74 mod 78, for både 1. kvartal sidste år og sidste år som helhed. Forbedring er primært sket inden for bil- og husforsikring. På erhvervsforsikringsområdet (48,2% af de samlede nettopræmier) udgør erstatningsprocenten for egen regning 81 mod 89 i samme periode sidste år og 88 for hele året. Perioden har været præget af få storskader, mens flere skader end normalt på bilområdet og afløbstab på en række sager inden for arbejdsskadeforsikring har trukket i den modsatte retning. Side 5/27

8 Svensk skadeforsikring 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK (Kurs DKK/SEK 81,58 89,79 84,51) Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning: Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter, udbytter mv., netto Kursreguleringer Overført til forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Bruttoerstatningsprocent 80,0 83,5 81,1 Nettoerstatningsprocent 78,2 82,3 78,8 Bruttoomkostningsprocent 26,7 31,3 29,7 Nettoomkostningsprocent 27,1 31,8 30,0 Bruttopræmieindtægterne i svenske kroner er i forhold til samme periode sidste år steget med 5,8%, hvilket primært skyldes et meget tilfredsstillende salg på erhvervsforsikringsområdet, både via egne salgskanaler og via mæglere. I ovenstående opstilling er præmieindtægterne omregnet til danske kroner med kursen ultimo perioderne. Det forsikringstekniske resultat for 1. kvartal udgør et overskud på 37 mio. kr. mod et underskud på 41 mio. kr. i 1. kvartal sidste år og et overskud for hele år 2000 på 84 mio. kr. Summen af omkostninger og erstatninger sat i forhold til præmieindtægterne er reduceret fra 114% til 105% og skyldes et fald i både omkostninger og erstatningsudgifter. Omkostningsprocenten for egen regning udgør 27,1 mod 31,8 i 1. kvartal sidste år og 30,0 for hele år Omkostningsprocenten har været jævnt faldende Side 6/27

9 siden begyndelsen af år 2000, men forventes i den resterende del af året at være svagt stigende, blandt andet som følge af udbygningen af aktiviteterne på erhvervsforsikringsområdet. Omkostningssynergierne ved sammenlægning af koncernens svenske selskaber har i 1. kvartal haft fuld effekt. I svenske kroner er de samlede omkostninger reduceret til 367 mio. skr. mod 409 mio. skr. i samme periode sidste år og mio. skr. for hele Erstatningsprocenten for egen regning udgør 78,2 mod 82,3 i 1. kvartal 2000 og 78,8 for hele året. Den forbedring, der hen over år 2000 blev konstateret på bil-, hus- og indboforsikring (ca. 59% af de samlede præmieindtægter), er opretholdt i 1. kvartal 2001 og er herudover under hensyntagen til årstiden forløbet særdeles gunstigt. Personbrancherne (ca. 17% af de samlede præmieindtægter) og erhvervsbil (ca. 15% af de samlede præmieindtægter) har i 1. kvartal ikke kunnet leve op til sidste års forbedringer og de forventninger, der var stillet til 1. kvartal. På privatforsikringsområdet udgør erstatningsprocenten for egen regning 76 mod 81 i 1. kvartal sidste år og 77 for året som helhed. På erhvervsforsikringsområdet udgør erstatningsprocenten for egen regning 82 mod 84 i samme periode sidste år og 84 for hele året. Side 7/27

10 Litauisk forsikring 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK (Kurs DKK/LTL 211,90 194,74 200,51) Skadeforsikring Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning: Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter, udbytter mv., netto Kursreguleringer Overført til forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codans andel af resultatet Nettoerstatningsprocent 33,9 41,1 39,5 Nettoomkostningsprocent 62,7 66,1 61,8 Livsforsikring Bruttopræmier Resultat efter skat Codans andel af resultatet efter skat Bruttopræmieindtægterne i litas er både i skade- og i livsforsikring på samme niveau som sidste år, hvilket skyldes, at det samlede marked for forsikringer i Litauen som følge af eftervirkningerne af krisen i Rusland fortsat udviser en beskeden vækst, samtidig med at konkurrencen øges. Det meget positive skadeforløb fra år 2000 er med en skadeprocent for egen regning på 34 fortsat ind i 1. kvartal 2001, men forventes ikke at kunne opretholdes resten af året. Omkostningerne udgør fortsat mere end 60% af præmieindtægterne og er præget af de investeringer, der foretages i selskabets infrastruktur på salgs-, system- og administrationsområdet med henblik på at ruste selskabet til den forventede fremtidige vækst. Med henblik på at udvikle selskabets kreditforsikringsaktiviteter er der indgået aftale med det store tyske specialselskab inden for dette område, Hermes, som har erhvervet 49% af aktierne i kreditforsikringsdatterselskabet. I forbindelse hermed er der realiseret en gevinst på 4 mio. kr., der indgår i resultat af livsforsikring. Side 8/27

11 Codans andel af det samlede resultat i 1. kvartal 2001 udgør 10 mio. kr. mod 6 mio. kr. i 1. kvartal 2000 og 27 mio. kr. for hele 2000 og er set i lyset af en samlet investering i selskabet på ca. 180 mio. kr. tilfredsstillende. Norsk forsikring 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. DKK (Kurs DKK/NOK 92,75 91,99 90,64) Skadeforsikring Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning: Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Nettoerstatningsprocent 141,7 129,4 142,7 Nettoomkostningsprocent 29,2 44,1 34,8 Livsforsikring Bruttopræmier Resultat efter skat Codans andel af resultat efter skat Bruttopræmieindtægterne i norsk skadeforsikring udgør 48 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mere end 1. kvartal 2000, men et fald i forhold til 3. og 4. kvartal 2000, hvor præmieindtægten udgjorde henholdsvis 52 og 50 mio. kr. Væksten hen over år 2000 kan henføres til OBOS-aftalen, hvor der medio år 2000 blev stoppet for nytegning og iværksat præmiejusteringer. Skadeforløbet i OBOSporteføljen forløber lidt bedre end forventet, mens der har været en negativ udvikling i selskabets erhvervsforsikringsaktiviteter, der i 2000 blev besluttet afviklet. Den samlede konsekvens af de to modsatrettede forhold medfører et forsikringsteknisk resultat på -9 mio. kr., hvilket er lidt dårligere end forventet. Selskabet har i 1. kvartal arbejdet på at nedbringe svar- og sagsbehandlingstider og arbejder fortsat på at udvikle selskabets øvrige privatforsikringsområde med henblik på en lønsom vækst. Inden for livsforsikring - der primært udgøres af personforsikring med lav opsparingsandel - udgør stigningen i bruttopræmieindtægterne 33% i forhold til 1. kvartal sidste år, og sidste års samlede vækst i præmierne på 29% er således fortsat i år Resultat for 1. kvartal har ligeledes udviklet sig tilfredsstillende. Side 9/27

12 Dansk livs- og pensionsforsikring, inkl. investeringsvirksomhed 1. kvartal 1. kvartal Året Bruttopræmier, i alt Investeringsafkast i forsikringsvirksomhed efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser, brutto Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto Forsikringsteknisk resultat, brutto Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat for egen regning Overført investeringsafkast Andre indtægter og udgifter Resultat før skat Skat Resultat efter skat i traditionel livsforsikring Codans andel af resultatet i A/S Forsikringsselskabet Codan Link Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Aktiver, i alt I dansk livs- og pensionsforsikring blev resultatet efter skat et overskud på 56 mio. kr. mod 35 mio. kr. i samme periode sidste år og 161 mio. kr. for hele år Stigningen i resultatet skyldes, at kontorenten i 1. kvartal udgør 8,3%-8,5% mod 4,5% i 1. kvartal sidste år. Pr. 1. juli 2000 blev kontorenterne hævet til 5,8%- 6,0%. Forhøjelserne blev gennemført som følge af de tilfredsstillende investeringsafkast i 1999 og De samlede bruttopræmier i livs- og pensionsforsikring udgør 521 mio. kr. Stigningen på 4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år er ikke udtryk for den reelle positive udvikling i præmieindtægterne, idet en række store pensionskunder fra år 2001 indbetaler pensionsbidrag hver måned mod tidligere hele årets pensionsbidrag forud. Codan har i de seneste år fokuseret på salg af pensionsforsikringer til firmaer, herunder en udnyttelse af Codans stærke position på erhvervsforsikringsområdet. Det er derfor tilfredsstillende at konstatere, at sidste års vækst på området er fortsat i 1. kvartal 2001, hvor de løbende præmier viser en vækst på mere end 10%, og den samlede vækst - inklusive stigningen i engangsindskud - udgør mere end 15%. På markedet for privatindbetalte pensionsordninger falder præmieindtægterne som forventet, hvilket også var tilfældet i år Side 10/27

13 Codan har siden efteråret 2000 tilbudt tegning af nye forsikringer under Codan Care-konceptet. Forsikringerne omfatter blandt andet hospitalsbehandling, forbedret dækning af kritisk sygdom og behandling af alkoholmisbrug. Salget af disse forsikringer forløber meget positivt og det er herudover selskabets vurdering, at Codan Care-konceptet vil kunne medvirke til en yderligere fremgang i salget af pensionsordninger til firmaer. En væsentlig del af forsikringerne i Codans livselskaber er tegnet med garanterede ydelser baseret på et rentegrundlag på 4,5%. Ved begyndelsen af sidste år var de forsikringsmæssige hensættelser opgjort med basis i en opgørelsesrente på højst 4,0%. I april 2000 meddelte Finanstilsynet, at hensættelserne skulle beregnes med en maksimal opgørelsesrente på 3,75%, hvilket medførte, at Codans livselskaber overførte ca. 0,9 mia. kr. fra bonusudjævningshensættelserne til livsforsikringshensættelserne. På trods heraf var det alligevel muligt at øge de samlede bonusudjævningshensættelser i 2000 med 681 mio. kr. I december måned 2000 bekendtgjorde Finanstilsynet, at den maksimale opgørelsesrente blev forhøjet til 4,25% som følge af ændringerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Codan har i årsregnskabet for 2000 og regnskabet for 1. kvartal 2001 valgt at opretholde en opgørelsesrente på 3,75%, da det er selskabets forventning, at den samlede beskatning af investeringsafkastet ikke falder som følge af ændringen i loven. Ved en forhøjelse til 4,25% ville de forsikringsmæssige forpligtelser kunne reduceres væsentligt, og bonusudjævningshensættelser kunne forøges tilsvarende. Som følge af udviklingen på finansmarkederne i 1. kvartal, udgør det samlede investeringsafkast i 1. kvartal -0,1%. Dette medfører, at bonusudjævningshensættelserne i 1. kvartal er reduceret med 759 mio. kr. Side 11/27

14 Investeringsvirksomhed i livs- og pensionsforsikring Resultat af investeringsvirksomheden i liv- og pensionsselskaberne tilfalder i al væsentlighed de forsikrede. Periodens afkast af investeringsaktiverne før pensionsafkastskat fremgår af nedenstående opstilling. Afkast og værdier er opgjort til markedsværdier. Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. kvt. 1. kvt. afkast 1. kvt. Mio. kr i % 2001 Dansk livs- og pensionsforsikring Danske nominelle obligationer ,0 12,1 Danske indeksobligationer ,3 1,3 Udenlandske obligationer ,8 11,1 Danske aktier ,6-10,6 Udenlandske aktier ,5-45,8 Grunde og bygninger ,2 5,0 Ansvarlig lånekapital ,0 7, ,1-0,3 Udviklingen på aktiemarkederne - specielt de udenlandske - har medført et samlet investeringsafkast i perioden på -0,1% før pensionsafkastskat. Rentefaldet i Danmark har medført pæne kursreguleringer, hvilket betyder, at afkastet på obligationer i perioden udgør 3,0% svarende til mere end 12% p.a. Investeringsstrategien for livselskaberne har gennem det sidste år været, at en større andel af de samlede aktieinvesteringer skal udgøres af udenlandske aktier. Som følge af den uro, der i efteråret 2000 kunne konstateres på flere af de udenlandske aktiemarkeder, besluttede Codan at nedbringe hastigheden for omlægningen. I relation til udviklingen på de udenlandske aktiemarkeder i 1. kvartal i forhold til udviklingen på det danske aktiemarked har denne beslutning vist sig at være hensigtsmæssig. Investeringsafkastene er under hensyntagen til porteføljens sammensætning på niveau med den generelle markedsudvikling. Side 12/27

15 Codans investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring 1. kvartal 1. kvartal Året Samlet resultat af investeringsvirksomhed Mio. kr. Dansk skadeforsikring Codan A/S Dansk investeringsvirksomhed Svensk investeringsvirksomhed Litauisk investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Resultat af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk rente udgør -169 mio. kr. mod 628 mio. kr. i 1. kvartal 2000 og mio. kr. for hele år 2000 og er præget af udviklingen på aktiemarkederne i Danmark og Sverige. Specielt i Sverige - hvor OMX-indekset i 1. kvartal faldt med ca. 21% - har dette medført store urealiserede kurstab. Medvirkende til faldet i OMX-indekset er kursudviklingen på Ericsson-koncernen (-45%), der som følge af sin meget store markedsværdi vægter tungt i indekset. Andelen af Ericsson-aktier i koncernens svenske aktieportefølje er undervægtet, hvorfor afkastet af denne i 1. kvartal udgør -16,2%. I periodens resultat indgår kursreguleringer på -385 mio. kr., fordelt med -297 mio. kr. i Sverige, -96 mio. kr. i Danmark og +8 mio. kr. i koncernens litauiske selskaber. I dansk skadeforsikring og Codan A/S udgør resultatet 7 mio. kr. og er sammensat som følger: Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. kvt. 1. kvt. afkast 1. kvt. Mio. kr i % 2001 Dansk skadeforsikring Danske obligationer ,6 10,5 Udenlandske obligationer ,8 19,2 Udlån ,1 12,4 Danske aktier ,1-12,5 Udenlandske aktier ,2-52,7 Grunde og bygninger ,0 3,8 Ansvarlig lånekapital i livs- og pensionsforsikring ,9 7,8 Langfristet gæld ,5-9, ,1 4,5 Overførsel af andel af investeringsafkast vedrørende syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed fra dansk livs- og pensionsforsikring -11 Andre finansindtægter og -udgifter samt investeringsomkostninger Side 13/27

16 Det samlede investeringsafkast udgør 96 mio. kr., svarende til 1,1% eller 4,5% p.a., og er negativt påvirket af udviklingen på aktiemarkederne i Danmark og Europa, idet andelen af oversøiske aktier er meget begrænset. I forhold til den generelle markedsudvikling er afkastet af obligationer og danske aktier tilfredsstillende, mens afkastet af udenlandske aktier har været utilfredsstillende. I svensk skadeforsikring udgør resultatet -185 mio. kr. og er sammensat som følger: Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. kvt. 1. kvt. afkast 1. kvt. Mio. kr i % 2001 Svensk skadeforsikring Obligationer ,0 7,9 Udlån og likvider ,9 7,6 Aktier ,2-64,7 Grunde og bygninger ,4 9, ,7-6,7 Andre finansindtægter og -udgifter samt investeringsomkostninger -5 Det samlede investeringsafkast udgør -180 mio. kr., svarende til -1,7% eller -6,7% p.a., og skyldes primært det meget store fald på det svenske aktiemarked, idet selskabets aktieinvesteringer udelukkende består af svenske aktier. Som tidligere nævnt faldt det svenske OMX-indeks i 1. kvartal med ca. 21%, mens Trygg-Hansas aktieafkast som følge af begrænsningen i andelen af Ericsson-aktier udgør -16,2%. Det skal bemærkes, at det svenske aktiemarked i årets løb har været meget volatilt. Således udgjorde den akkumulerede ændring i OMX-indekset ultimo januar +5,3%, ultimo februar -7,5%, mens det ved udgangen af marts måned var faldet med -21,2%. Ved udgangen af april måned udgjorde den akkumulerede ændring 11,5%, hvilket medfører, at en meget væsentlig del af de urealiserede kurstab, Trygg-Hansa havde i 1. kvartal, er genvundet Side 14/27

17 Forventning til 2001 I årsregnskabet for 2000 udtrykte Codan forventning om et væsentligt bedre resultat af forsikringsdriften i 2001 end i Under forudsætning af uændrede valutakurser, et uændret renteniveau samt et samlet afkast på 7% på aktier og 5% på ejendomme forventes et resultat før skat og goodwill på mio. kr. De udtrykte resultatforventninger til 2001 sammenlignet med de realiserede resultater for 1999 og 2000 er sammenfattet i nedenstående tabel: Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring i alt Codans andel af resultat efter skat, livs- og pensionsforsikring Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livsforsikring * Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivninger og skat i Codan A/S og skadeforsikring Goodwillafskrivninger mv Skat ** Minoritetsinteresser Resultat efter skat *) I resultatet for 2000 indgår kursreguleringer med 633 mio. kr., mens indtægten for 2001 er beregnet under forudsætning af uændret renteniveau i årets løb samt et samlet afkast på aktier på 7% og på ejendomme på 5%. **) Skat er beregnet som 28% af resultat før goodwillafskrivninger, ekskl. resultat i livs- og pensionsforsikring. I resultatforventningen indgik resultat af skadeforsikring med et niveau på 275 til 385 mio. kr. De væsentligste forudsætninger herfor var: Dansk skadeforsikring: Svensk skadeforsikring: Litauisk skadeforsikring: Norsk skadeforsikring: Omkostninger og erstatninger tilsammen udgør % af nettopræmieindtægterne Omkostninger og erstatninger tilsammen udgør % af nettopræmieindtægterne Mindre stigning i erstatningsprocenten og mindre fald i omkostningsprocenten Et mindre underskud Udviklingen i 1. kvartal har ikke givet anledning til at ændre på disse forventninger, hvilket medfører en forbedring i resultatet af skadeforsikring på mio. kr. Side 15/27

18 Ligeledes har udviklingen i 1. kvartal ikke givet anledning til at ændre forventningen til resultat af livs- og pensionsforsikring efter skat. Resultat af investeringsvirksomhed for hele år 2001 vil være væsentligt påvirket af udviklingen på finansmarkederne i Danmark og Sverige i den resterende del af året. Forudsætningen ved årets begyndelse om et samlet afkast på aktier og ejendomme på henholdsvis 7% og 5% samt uændrede valutakurser og uændret renteniveau vil medføre kursreguleringer for året på ca. 250 mio. kr. Pr. 31. marts udgør kursreguleringer -385 mio. kr. Med baggrund i den historiske udvikling og ikke mindst udviklingen i hvor kursreguleringer af investeringsaktiver i de fire kvartaler udgjorde: 1. kvartal: +346 mio. kr., 2. kvartal: -104 mio. kr., 3. kvartal: +264 mio. kr. og 4. kvartal: -126 mio. kr. - finder Codan det ikke hensigtsmæssigt at udtrykke forventning til årets kursreguleringer. Med uændrede forudsætninger for udviklingen på finansmarkederne er forventningen til årets resultat således uændret. Den 10. maj 2001 Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Side 16/27

19 Hovedtal for Codan-koncernen 1. kvartal 1. kvartal Året Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Erstatningsprocent 75,6 81,5 81,6 Bruttoomkostningsprocent 26,7 30,6 29,5 Nettoomkostningsprocent 27,6 32,0 30,7 Forsikringsteknisk rente i procent af præmier 7,1 9,9 9,4 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultat Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Egenkapital Aktiver Egenkapitalforrentning i procent p.a. -12,6 9,3 3,7 Resultat i kr. pr. aktie a 100 kr Pris i kr. pr. aktie a 100 kr * 581 Indre værdi i kr. pr. aktie a 100 kr Børskurs/indre værdi 0,64 0,59 * 0,59 Antal medarbejdere *) Aktier med ret til udbytte for Kursen på aktier uden ret til udbytte for 1999 udgjorde 558 pr. 31. marts Side 17/27

20 Resultatopgørelse for Codan-koncernen 1. kvartal 1. kvartal Året Skadeforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente for egen regning Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Ændring i udjævningshensættelser Teknisk resultat af skadeforsikring Side 18/27

21 Resultatopgørelse for Codan-koncernen 1. kvartal 1. kvartal Året Livs- og pensionsforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmieindtægter for egen regning Overført investeringsafkast for egen regning Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Teknisk resultat af livs- og pensionsforsikring Side 19/27

22 Resultatopgørelse for Codan-koncernen 1. kvartal 1. kvartal Året Teknisk resultat af forsikringsvirksomhed Teknisk resultat af skadeforsikring Teknisk resultat af livs- og pensionsforsikring Teknisk resultat af forsikringsvirksomhed, i alt Investeringsafkast Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursreguleringer Pensionsafkastskat Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Investeringsafkast overført til livs- og pensionsforsikringsvirksomhed Andre ordinære indtægter Andre ordinære udgifter Ordinært resultat før afskrivning på goodwill og skat Afskrivning på goodwill Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter Resultat før skat Skat Periodens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codans andel af periodens resultat Side 20/27

23 Balance for Codan-koncernen 31. marts 31. marts Året Aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Investeringsaktiver Grunde og bygninger Grunde og bygninger under opførelse Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer værdiansat til markedsværdi Obligationer værdiansat til matematisk reguleret værdi Pantesikrede udlån værdiansat til markedsværdi Policelån Andre udlån værdiansat til markedsværdi Andre udlån værdiansat til matematisk reguleret værdi Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Side 21/27

24 Balance for Codan-koncernen 31. marts 31. marts Året Aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger Hos forsikringstagere Hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2-6 Selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler mv Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Side 22/27

25 Balance for Codan-koncernen 31. marts 31. marts Året Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital, i alt Minoritetsinteresser Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Præmiehensættelser for egen regning Livsforsikringshensættelser Bruttohensættelser Livsforsikringshensættelser for egen regning Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser for egen regning Hensættelser for løbende ydelser for egen regning Hensættelser til bonus og præmierabatter Udjævningshensættelser Bonusudjævningshensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Side 23/27

26 Balance for Codan-koncernen 31. marts 31. marts Året Passiver Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Hensættelser til skatter Hensættelser til andre risici og omkostninger, i alt Genforsikringsdepoter Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Skyldigt udbytte Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Side 24/27

27 Resultatopgørelse for Codan A/S (moderselskabet) 1. kvartal 1. kvartal Året Investeringsvirksomhed Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursreguleringer Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Andre ordinære udgifter Andre ordinære indtægter Ordinært resultat før afskrivning på goodwill og skat Afskrivning på goodwill Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter Resultat før skat Skat Periodens resultat Side 25/27

28 Balance for Codan A/S (moderselskabet) 31. marts 31. marts Året Aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Investeringsaktiver Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Obligationer værdiansat til markedsværdi Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat - 6 Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Side 26/27

29 Balance for Codan A/S (moderselskabet) 31. marts 31. marts Året Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital, i alt Hensættelser til andre risici og omkostninger Hensættelser til skatter Gæld Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat 52-8 Anden gæld Skyldigt udbytte Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Side 27/27

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Forsikringsselskabet Danica Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmieindtægter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Halvårsrapport 1. halvår 2011 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2011 Side

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere