Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger:"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning den 15.maj 2002 Codan i 2001 kan sammenftes i nogle ganske få sætninger: - Et skadeforsikringsresult, som er forbedret med mere end 400 mio. kr. i forhold til Et result af livsforsikring som forventet - Et investeringsresult, der ligesom for de fleste andre finansielle virksomheder var påvirket af store aktiekurstab Bundlinien viser et samlet underskud efter sk og goodwillafskrivninger på 387 mio. kr. mod et overskud på 327 året før. Men bagved dette ligger en imponerende forbedring af skadeforsikringsforretning som result af den målrettede indss, der blev påbegyndt tidligt i år En stor del af forklaringen på forbedringen er det dilemma, Codan i Danmark i en årrække har haft præmier under markedsgennemsnittet og serviceomkostninger over gennemsnittet, men ikke har formået udnytte dette til skabe tilvækst. Den onde cirkel blev brudt ved den kombinion af besparelser og andre effektiviseringer og præmieforhøjelser, som blev påbegyndt i begyndelsen af 2000 og som slog igennem i Det skabte den balance mellem præmier og totalomkostninger, som i 2001 har bragt combined rio ned på ca Som jeg tidligere har sagt på Codans generalforsamlinger er det helt afgørende, Codan er konkurrencedygtigt på omkostningssiden. Men det er lige så vigtigt, der er balance mellem skadeudgifter og præmieindtægter, og der straks tages skridt til genoprette balancen, hvis udviklingen ikke går som forventet. Codan har også i den forløbne del af 2002 fastholdt det lave omkostningsniveau, som er opnået efter tilpasningerne i De første måneder af 2002 har derimod givet nogle uheldige udsving i skadeprocenten, som kan ses på nøgletallene for et enkelt kvartal, men som ikke i øvrigt er foruroligende. Vi kom også i 2001 nærmere vores overordnede mål om være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden i kraft af Erhvervelsen af Folksams erhvervsportefølje i Sverige Erhvervelsen af Zürichs marineportefølje i Sverige Købet af Letlands største forsikringsselskab, Balta Købet af Trekroner Forsikring i Danmark Disse tilkøb er resultet af en målrettet indss fra Codans side for skabelse af lønsom vækst, og jeg vil gerne allerede på dette sted lykønske direktionen i både Danmark og Sverige med disse resulter. Efter disse indledende bemærkninger vil jeg gå over til en mere detaljeret gennemgang af forløbet i 2001 og første kvartal i år. 1

2 År 2001 var præget af indssen for fastholde den positive udvikling i forsikringsdriften i 2. halvår Målsætningen var reducere combined rio i dansk skadeforsikring fra 110% i år 2000 til 101% i Det var et ambitiøst mål, men det blev opnået med et result på 100,4%. Også i svensk skadeforsikring blev dette vigtige nøgletal reduceret, nemlig fra 109% til 106%. Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i I november måned indgik Codan aftale om overtage Trekroner Forsikring med dterselskabet Trekroner Livsforsikring med virkning fra 1.januar Denne overtagelse er nu gennemført efter Finanstilsynets og Konkurrencemyndighedernes godkendelse. Trekroner har ca. 120 medarbejdere og samlede præmieindtægter i 2001 på 302 millioner kr. inden for skadeforsikring og 83 millioner kr. inden for livsforsikring. Med dette køb øger Codan sin markedsandel inden for det prive danske skadeforsikringsmarked med 10% I juni 2001 indgik Codans svenske dterselskab Trygg-Hansa aftale om overtagelse af Folksams erhvervsforsikringsportefølje med en samlet årlig bruttopræmieindtægt på 1,3 milliarder SEK. Porteføljen er overtaget med virkning fra 1.september 2001, men den reassurancedækning, der er foretaget for denne portefølje, betyder nettopræmieindtægterne er på et lavere niveau i de første 2 3 år. Folksam porteføljen indgår med 4 måneder i 2001 resultet. Med denne erhvervelse er Trygg-Hansas bruttoindtægter inden for erhvervsforsikringer øget med ca. 80%, og den samlede markedsandel på det svenske skadeforsikringsmarked er øget med ca. 4 procentpoint til i alt ca. 19%. I juni måned 2001 overtog Codan aktiemajoriteten i Letlands største forsikringsselskab BALTA med samlede præmieindtægter på ca. 250 millioner kr. Selskabet har en markedsandel såvel inde for skadeforsikring som livsforsikring på lige over 20%. Efter afgivelse af indløsningstilbud til de øvrige aktionærer erhvervede Codan også disse aktier. Efterfølgende har Codan solgt 24% af aktierne i BALTA til Investeringsfonden for Østlandene også kaldet IØ Fonden - og 24% til Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling - eller EBRD. Dermed har Codan nu 52% af aktierne i BALTA. Også i det litauiske forsikringsselskab Lietuvos Draudimas er aktiefordelingen tilpasset i 2001, således Codan på ny har 51%, mens IØ og EBRD hver har 22%. På de netop afholdte generalforsamlinger i BALTA og Lietuvos Draudimas er det godkendt afnotere selskabernes aktier på de lokale børser. I november 2001 traf Trygg-Hansa yderligere aftale om overtagelse af Zürich Forsikrings svenske marineforretning med en bruttopræmieindtægt på ca. 80 millioner SEK. Porteføljen er overtaget med virkning pr. 1.januar Kursfaldene på verdens aktiemarkeder i 2001 betød, de danske livs- og pensionsselskaber kunne få problemer med opfylde deres langsigtede forpligtelser over for forsikringstagerne. Finanstilsynet fastlagde derfor i sommeren 2001 en stress test, som selskaberne skulle benytte til afprøve deres evne til modstå yderligere udhuling af selskabernes kapitalgrundlag. Codan gennemførte denne stress test den 21.september 2001, da aktiemarkederne var på årets hidtil laveste niveau. Alle selskaber i Codan koncernen klarede den fastlagte stress test. 2

3 Den norske skadeforsikringsforretning, der blev overtaget med Trygg-Hansas norske filial, har som løbende omtalt i årsrapporter og delårsrapporter været belastet af en aftale med Oslo boligselskabet OBOS om fast aftalt bilforsikringspræmie for medlemmer, sammen med en aftale med en mæglervirksomhed inden for erhvervsforsikringer. Salget inden for begge ordninger er standset i 2000, og det forventede tab på disse ordninger hens i regnskabet for Codan har på grundlag af aftalen om Codans køb af Trygg-Hansa krævet kompension hos SEB for tabet. Der er iværks voldgiftssag i Stockholm om erstningskravet, men sideløbende er der forhandlinger mellem Codan og SEB om opgørelse af tabet og kompensionen. Hverken Codan eller SEB har endnu opgivet en forhandlingsløsning. Der er hverken i regnskabet for 2001 eller i forventningerne til 2002 medtaget noget erstningsbeløb. Skemaet side 15 i regnskabet viser en fordeling af indtjeningsbidragene fra koncernens forskellige forretningsområder. Resultet af den samlede skadeforsikringsvirksomhed har været et overskud på 224 millioner kroner i forhold til et underskud på 213 millioner kr. i 2000 eller en forskel på 437 millioner kr. Heraf kan 136 millioner kr. henføres til, det store tab i den norske filial ikke er gentaget, selv om der også i 2001 har været afviklingstab på erhvervsporteføljen. I dansk skadeforsikring har forbedringen været på 260 millioner kr., hvilket er afspejlet i combined rio er reduceret til 100. Resultet af livs- og pensionsforsikring viser et overskud på 235 millioner kroner som følge af de højere kontorenter, der var gældende i Livsforsikringsselskabernes overskudsregler har været knyttet til kontorenten med et driftsherretillæg, men i efteråret 2001 og i 2002 har Finanstilsynet givet en række nye retningslinier for fastsættelse af overskudsreglerne i livs- og pensionsselskaberne. Dette er sket under henvisning til kontributionsprincippet, som nu fastslår, der skal ske en rimelig og retfærdig fordeling af overskuddet mellem forsikringstagerne og aktionærerne indenfor det enkelte år. De overskudsregler, Codan selskaberne på dette grundlag har anmeldt til Finanstilsynet, betyder, der fremover ikke på samme måde som hidtil kan ske en udjævning af overskud over en årrække. Finanstilsynet har imidlertid samtidig åbnet mulighed for, livs- og pensionsselskaberne kan foretage korrektion af beregnede overskud fra Det forventes for Codan-koncernens vedkommende føre til en engangskorrektion på millioner kr. før sk, der vil blive indtægtsført senest 1.januar september 2001 ste sine voldsomme spor også i forsikringsbranchen, men berørte ikke Codan direkte. For Codans vedkommende har denne begivenhed navnlig betydning for hele reassurancemarkedet. Det betød dels, reassurancepræmierne er blevet væsentligt hævet, dels terrordækning i en periode slet ikke kunne købes. Codan har derfor ændret sit reassuranceprogram for 2002 for opnå en besparelse i forhold til en uændret videreførelse af tidligere års programmer. Dette vurderes kunne ske, uden Codans risiko øges væsentligt. Som et element heri har Codan tegnet proportional reassurance for 10% af dansk og svensk skadeforsikring til beskyttelse af øget selvbehold og for sikre tilstrækkelig fleksibilitet på kapitalsiden. På reassurancesiden har Codan haft en tvist med enkelte af sine reassurandører vedrørende en enkelt stor skade under stormen 3.december Der blev indledt retssag herom i 2001, men der er nu indgået forlig med fire ud af de seks reassurandører, mod Codan har 3

4 overtaget en mindre del af skaden for egen regning. De indgåede forlig og eventuelle tilsvarende forlig med de øvrige reassurandører er indholdt i forventningerne til Codan-koncernens result før goodwillafskrivninger og sk i skadeforsikring og Codan A/S udgjorde som følge af de store kurstab på aktier et underskud på 167 millioner mod et overskud på 637 millioner kroner i Efter goodwillafskrivninger og sk var resultet som nævnt et underskud på 387 millioner kr. mod et overskud på 327 millioner kr. i Med udgangspunkt i den store påvirkning fra kursreguleringer er resultet trods alt tilfredsstillende. Jeg skal endelig som afslutning af disse hovedpunkter for 2001 regnskabet henvise til oversigten i regnskabet side 21, der viser afkastet på den kapital, der kan henføres til de forskellige forretningsområder. Dansk skadeforsikring har afkastet 25,3% af de 2,2 milliarder kroner, der er bundet i dette forretningsområde. Svensk skadeforsikring har tilsvarende afkastet 13,9% af 1,7 milliarder kroner, litauisk skadeforsikring 14,5% af 104 millioner kroner og lettisk forsikring 5,2% af 45 millioner kr. Den store forskel på dansk og svensk skadeforsikring beror på, de danske aktier ligger i Codan A/S, mens de svenske aktier ligger i skadeforsikringsselskabet. Samlet har skadeforsikring givet et afkast på 2,1%. Korrigeres for finansafkastet, og indregnes i stedet et historisk gennemsnitsafkast på 6% for obligioner og 9% for aktier, har skadeforsikringsforretningen imidlertid givet et afkast på 17,4%, hvilket stort set svarer til det overordnede mål på 10% efter sk og inflion. Dansk livs- og pensionsforsikring, hvor den risikobaserede kapital er 2,2 milliarder kroner, har afkastet 10,7%. Som følge af ændringen i overskudsreglerne for livs- og pensionsselskaberne vil man fremover se større variion i forrentningen af egenkapitalen i disse selskaber. Jeg vil herefter vende mig til selve regnskabet, som har været tilgængeligt på Codans hjemmeside og udsendt til aktionærerne og som jeg derfor forudsætter bekendt. Som sædvanlig vil jeg derfor kun give en overordnet gennemgang og enkelte steder komme med en uddybende kommentar. Koncernens hovedtal finder De på side 73. Koncernens hovedtal Øverst på side 73 kan De se Koncernens Bruttoindtægter, der består af præmieindtægter tilsammen 12,9 milliarder kr. - og finansindtægter 1,1 milliarder kr., i alt 14 milliarder kr. Stigningen i præmieindtægter stammer væsentligst fra Trygg-Hansa og købet af BALTA, mens der har været stagnion i dansk skadeforsikring som følge af, den øgede afgang som result af præmieforhøjelser i 2000 og 2001 ikke fuldt ud er opvejet af tilgangen. Den anden post på indtægtssiden er finansindtægterne, der omfter renter og kursreguleringer. Af det samlede beløb på millioner kr. vedrører 1,6 milliarder kr. livs- og pensionsselskaberne, der hovedsagelig tilfalder forsikringstagerne. I Codan A/S og skadeforsikring har resultet tilsvarende været 561 millioner kr. Generelt har året været præget af vekslende stigninger og fald på aktiemarkedet, accentueret af nervøsiteten efter 11. september, således der ved udgangen af september måned var et 4

5 generelt kursfald på 20%. I fjerde kvartal rettede aktiemarkederne sig noget, og danske aktier klarede sig noget bedre end europæiske aktier. På trods af det ringe investeringsresult er der tale om et tilfredsstillende afkast på obligionsbeholdningen på 7,2% (excl. livs- og pensionsselskaberne), hvilket er 0,5% bedre end benchmark. Danske og udenlandske aktier har givet et negivt afkast på henholdsvis 19,5% og 16,7% i forhold til benchmark på henholdsvis 13,1% og 15,4%. Afvigelsen på danske aktier kan i det væsentligste henføres til beholdningen af aktier i Danske Trælast. Alt i alt er resultet af årets aktieinvesteringer mindre tilfredsstillende i forhold til benchmark. Omvendt må det noteres, den andel af investeringerne, der har været placeret i aktier, har været mindre end gennemsnittet i branchen, således Codan trods alt ikke er ramt helt så hårdt af udviklingen på aktiemarkedet. På side 74 og 75 følger herefter en regnskabsopstilling for henholdsvis skadeforsikring og for livs- og pensionsforsikring, omftende alt dansk, skandinavisk og baltisk forretning inden for disse områder. Resulterne inden for de enkelte områder kan De se, hvis De blader tilbage til side 14. Dansk skadeforsikring Øverst på side 14 har vi dansk skadeforsikring, hvor resultet blev 334 millioner kr. mod 141 millioner kr. i Også det forsikringstekniske result, som fremgår af anden linie, er positivt med 181 millioner kr. som følge af både tilfredsstillende skadeprocent og omkostningsprocent. Omkostningsprocenten er nu nede på 24,0% og viser forts en stabil tendens på dette niveau. Skadeprocenten er reduceret fra 82,1% i 2000 til 76,4% i Det er udtryk for, der er ved være et rimeligt forhold mellem præmier og erstninger. De enkelte brancher er i øvrigt grundigt behandlet i den trykte beretning, og jeg vil derfor ikke beskæftige mig nærmere hermed. Dansk livs- og pensionsforsikring Det næste virksomhedsområde på side 14 er livs- og pensionsforsikring. Som det fremgår, er præmieindtægterne steget med ca. 130 millioner kroner. De senere års tilbagegang i præmieindtægten i individuel livsforsikring er nu vendt til en fremgang på 0,8%, mens der har været en vækst i pensionsforsikring på 10,5% i forhold til Også Codan Care, der er en del af skadeforsikringerne, har haft betydelig vækst i 2001, og har herudover betydet større fokus på Codan Pension som leverandør af pensionsordninger til erhvervslivet. Finanstilsynet hævede i 2000 opgørelsesrenten for livsforsikringshensættelserne fra 3,75% til 4,25%, men Codan valgte fastholde en opgørelsesrente på 3,75%. Opgørelsesrenten blev i slutningen af 2001 på ny neds til 3,75%. Som følge af Codans politik på dette område fik dette ingen betydning for Codan selskabernes solvensoverdækning. Ved udgangen af 2001 udgjorde de samlede bonusreserver i Codans danske livs- og pensionsselskaber 8,2% af livsforsikringshensættelserne med ret til bonus mod 14,4% ved udgangen af Uanset denne reduktion af bonusreserverne som følge af forskellen mellem kontorenter og det faktisk konsterede finansafkast udgjorde bonusreserverne dog stadig 28,8% af aktieinvesteringerne ved udgangen af Som nævnt har selskaberne også klaret de af Finanstilsynet opstillede stress tests, der måler selskabernes evne til modstå fald i aktiekurser, ejendomsværdier og ændring i renteniveau. For yderligere sikre, selskaberne til enhver tid 5

6 kan opfylde deres ydelsesgarantier, er der i 2001 indgået en række swaptioner, som afdækker risikoen for et faldende renteniveau. Dermed er Codan godt rustet i konkurrencen om den forventede udvikling af det prive pensionsmarked. Svensk skadeforsikring Efter dansk livs- og pensionsforsikring står tallene for den svenske forretning gennem Trygg- Hansa Forsikring. Præmiefremgangen i 2001 beror som tidligere omtalt i det væsentligste på, Trygg-Hansa i 2001 har overtaget Folksams erhvervsportefølje, selvom tallene kun gradvis inkorporeres i Trygg-Hansa og i 2001 kun indgår med 4 måneder. Målt i svenske kroner har væksten været 17%. Det forsikringstekniske result i Sverige viser et overskud på 99 millioner kr. mod 84 millioner kr. i Reguleret for faldet i den forsikringstekniske rente udgør forbedringen imidlertid 113 millioner kr., der er et result af faldet i selskabets omkostningsprocent fra 29,9% i 2000 til 25,8% i Erstningsudgifterne har derimod ikke udviklet sig tilsvarende positivt, idet der i 2001 er sket en stigning til 80,0% mod 78,8%, således combined rio har været 106,0%. Resultet af den svenske forretning har derfor ikke været helt tilfredsstillende, idet der er behov for tilvejebringe et mere rimeligt forhold mellem erstnings- og præmieniveauet. Litauisk forsikring Codans litauiske dterselskab Lietuvos Draudimas har fastholdt sin markedsandel på 50% af det stabile litauiske skadeforsikringmarked med bruttopræmieindtægter på 323 millioner kr. mod 302 millioner kr. for Der er realiseret et overskud på 23 millioner kr., hvilket under hensyn til de store opgaver og investeringer, der er forts i 2001, må betragtes som tilfredsstillende. Codans ejerandel er som nævnt reduceret til ca. 51%, og den vægtede andel af resultet indgår derfor i regnskabet med 11 millioner kr. Det litauiske livsforsikringsselskab har haft et overskud på 9 millioner kr., hvoraf Codans andel udgør 5 millioner kr. Bruttopræmierne androg 141 millioner kr. i Fra 1.april 2002 er der indført lovpligtig ansvarsforsikring for biler, og som følge heraf forventes det litauiske skadeforsikringsmarked fordoblet over en kortere årrække. Det er endvidere interessant, der fra 2004 forventes indført tvungen pensionsopsparing på arbejdsmarkedet. Der er derfor betydelige perspektiver i denne forretning. Lettisk forsikring I juni 2001 overtog Codan som nævnt aktiemajoriteten i Letlands største forsikringsselskab BALTA. Codan ejer 52% af aktierne. I modsætning til Litauen har der været betydelig vækst i det lettiske marked, og væksten på forsikringsmarkedet forventes overstige den generelle samfundsvækst. På den anden side har Letland allerede i nogle år haft lovpligtig ansvarsforsikring for biler, men ordningen forventes styrket i de kommende år. Bruttopræmieindtægterne for 7 måneder af 2001 har været 156 millioner kr. og overskuddet 3 millioner kr., hvilket er som forventet ved overtagelsen. Codans andel af resultet indgår i regnskabet med 2 millioner kr. 6

7 Norsk forsikring Præmieindtægterne i den norske filial af Trygg-Hansa, der steg eksplosivt i 2000, er faldet fra 180 millioner kr. i 2000 til 169 millioner kr. i Dette er en følge af de tiltag, der i 2000 blev taget for genoprette lønsomheden i skadeforsikringsporteføljen. Nytegning af de tabsgivende OBOS forsikringer standsede 1.juli 2000, men porteføljen vil først være afviklet i løbet af Der blev allerede i 2000 hens til det forventede tab på de tegnede forsikringer, indtil præmien kunne forhøjes tilstrækkeligt fra 1.januar Disse hensættelser har vist sig være tilstrækkelige. Derimod har der været en negiv udvikling i afløbet af filialens erhvervsforsikringsportefølje, og samlet har det betydet et underskud på 76 millioner kr. i 2001 mod 212 millioner kr. i Det norske dterselskab, der blev etableret i 1997, er i 2001 omdannet fra livsforsikringsselskab til Nordenfjeldske Personforsikring AS. Forsikringerne er de samme, nemlig personforsikringer til afdækning af kreditforpligtelser over for banker, og forsikringerne tegnes gennem stregiske samarbejdsaftaler med norske banker. Der har igen i 2001 været en tilfredsstillende vækst i præmieindtægterne fra 67 millioner kr. til 86 millioner kr., men navnlig et meget tilfredsstillende overskud på 26 millioner kr. mod 2 millioner kr. i Codans ejerandel i dette selskab er 51% og andelen af resultet derfor 13 millioner kr. Det samlede result Nederst side 14 står det samlede result af de omtalte forretningsområder, der var 350 millioner kr. efter sk i 2001 mod 388 millioner kr. i Hertil kommer resultet i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter på 540 millioner kr. mod et overskud på 132 millioner kr. i 2000 og goodwillafskrivninger på 197 millioner kr. mod 193 millioner kr. i Det samlede result efter sk er herefter et underskud på 387 millioner kr. mod et overskud på 327 millioner kr. i Medarbejdere Bestyrelsens beretning om Medarbejderforhold i regnskabet side 50 og følgende sider beskriver en række elementer i Codans personalepolitik. Jeg vil navnlig henvise til omtalen af de faste medarbejderudviklingssamtaler, som nu er gennemført overalt i virksomheden, og til de internionale karrieremuligheder, som står åbne og bliver udnyttet i den samlede Royal & SunAlliance koncern. Incitamentsordninger For skabe sammenhæng mellem ledernes aflønning og virksomhedens indtjening til aktionærerne deltager en bred lederkreds i Codans bonusordninger, hvor den primære del af bonus udløses af driftsresultet. Herudover fastsættes personlige mål for hver enkelt leder, som også kan udløse bonus. Dermed har ledende medarbejdere langt ned i organisionen mulighed for få synligt bevis på, deres indss har nyttet og de har bidraget til også nå de fælles mål. Udvalgte ledere deltager endvidere i moderselskabet Royal & SunAlliance Insurance Executive Share Option Scheme. Jeg skal af hensyn til den seneste tids omtale af aktieoptionsprogrammer i andre selskaber understrege, tegningsbeløbet for de tildelte optioner indtil do svarer til 1½ årsløn for de ledere, der har deltaget i ordningen fra dens start. Med det nuværende kursniveau er der ingen fordel ved udnytte optionerne. 7

8 Omkostningerne ved de kontante bonusprogrammer og aktieoptionsprogrammerne, der afholdes af de selskaber, hvor den pågældende leder er ans, udgør ved fuld opfyldelse af personlige mål og selskabets driftmål mellem 5% og 15% af en årsløn. Endelig er der etableret en aktiespareordning, der giver ret til tegne et antal aktier i Royal & SunAlliance til favørkurs i forhold til markedskursen ved ordningens start. Der spares op til købet på en rentebærende konto i enten 3 eller 5 år. Ca. halvdelen af medarbejderne i Codan og Trygg-Hansa har tilsluttet sig denne aktiespareordning. Indtil videre videreføres de tidligere bonusordninger for de ledende medarbejdere i det litauiske selskab. Tilsvarende bonusordninger er nu også indført i det lettiske dterselskab. Indeværende år Codan har samtidig med offentliggørelsen af årsrapporten for 2001 etableret en fællesnordisk koncernledelse, der består af administrerende direktør Jens Erik Christensen sammen med Håkan Danielsson med ansvar for Sverige, Norge og Baltikum og Poul Mortensen med ansvar for dansk skadeforsikring. Der er samtidig etableret en række nordiske funktioner for sikre fundamentet for en endnu tættere integrion. Den fællesnordiske koncernledelse vil først og fremmest sætte øget fokus på effektivisere og understøtte organisionerne i de berørte lande med henblik på sikre opnåelse af de mål, der sættes for koncernens markedsudvikling og result. Bestyrelsen har den 8.maj offentliggjort resultet af første kvartal 2002 og udsigterne for To storme, flere store skader og kurstab medførte koncernen i 1. kvartal 2002 havde et utilfredsstillende result med et underskud på 185 mio. kr. efter sk og goodwill afskrivning. Dette negive result for årets tre første måneder ændrer dog ikke ved, Codan koncernen forts viser en underliggende sund udvikling i den primære forsikringsdrift. Det er således tilfredsstillende, omkostningsprocenten har kunnet fastholdes på niveauet fra 2001 på trods af den igangværende integrion af de tilkøbte porteføljer i Danmark og Sverige. Hovedindtrykket er, den stærke forbedring af den primære forsikringsdrift, som blev opnået i 2001, videreføres i Præmievæksten på erhvervsområdet er med til fastslå, Codan vinder markedsandele som et af dansk og svensk erhvervslivs foretrukne forsikringsselskaber. Også salget af Codan Care sundhedsforsikringer og individuelle livsforsikringer i Danmark har en tilfredsstillende vækst. Det er bestyrelsens opftelse, de særlige forhold, som har påvirket kvartalets forsikringsdrift, ikke giver anledning til ændre forventningerne til koncernens primære forsikringsdrift for Jeg henviser i øvrigt til den fuldstændige kvartalsmeddelelse, som er offentliggjort på Codans hjemmeside. Corpore Governance Codan har på linie med mange andre børsnoterede selskaber læst Nørby udvalgets anbefalinger vedrørende Corpore Governance. Bestyrelsen justerer løbende retningslinier og forretningsgange på mange af de områder, der er genstand for disse anbefalinger. Jeg agter ikke på dette tidspunkt gå nærmere ind i denne problemik, men bestyrelsen vil muligvis kunne sige mere herom på næste års generalforsamling. 8

9 Afslutningsdispositioner Jeg vil herefter gå over til det mere formelle, som skal afgøres på generalforsamlingen, nemlig overskudsdispositionerne, som fremgår af de udleverede, fuldstændige forslag. De kan også se forslaget til overskudsdisponering i regnskabet på side 83 forneden. Årets result udgør 387 mio. kr. Overført overskud ved årets begyndelse udgjorde mio. kr. Overført fra opskrivningshenlæggelser 196 mio. kr. I alt til disposition er herefter mio. kr. Der stilles ikke forslag om udlodning af udbytte. Det disponible beløb foreslås derfor i sin helhed overført til overført overskud mio. kr. Bestyrelsen anbefaler disse dispositioner til vedtagelse, ligesom det foreslås bestyrelsens beretning bliver taget til efterretning koncernregnskabet ligeledes tages til efterretning resultopgørelse og stus (balance) godkendes bestyrelsens forslag til disponering af årets result godkendes, og der meddeles decharge til bestyrelse og direktion Før jeg slutter, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke Codans direktion og medarbejdere i Danmark og udlandet for årets result og for den store indss også i forbindelse med de mange ekstraordinære opgaver i Henrik Christrup 9

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 - Codans livs- og Pensionsselskaber har gjort det flot i 2002. - Det dårlige investeringsresult i 2001 blev vendt til et godt result i 2002. - Omkostningerne kommet

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Codan fik i 2003 et overskud på 774 mio. kr. efter sk og goodwillafskrivning Resultet fremkommer efter en meget tilfredsstillende udvikling i såvel skadeforsikring

Læs mere

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004.

Jeg vil herudover fremhæve en række enkeltbegivenheder i 2004. Bestyrelsens beretning den 13. april 2005 Codan fortste fremgangen i 2004, og overskuddet steg til 1.880 mio. kr. før goodwill og sk Med en netto præmievækst på 12% og combined rio på 96,3%, en forbedring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden Årsrapport 2001 Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Kort om Codan 4 Koncernstruktur

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere