Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006"

Transkript

1 UDKAST 14/ dok. nr Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november 2003 Sundhedsaftale vedtaget af: Århus Amt Sundhedsudvalg d

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 3 - Mål - Principper - Målgruppe - Sundhedsaftalens indhold - Den løbende opfølgning på sundhedsaftalen 2. Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivelse af ældre patienter/borgere fra sygehusene... Side 8 3. Samarbejde om genoptræning... Side Aftale om korttidspladser og vagtberedskab... Side En styrket indsats på det sundhedsfremmende og forebyggende felt... Side Samarbejde om indsatsen i forhold til alvorlige syge og døende... Side Samarbejdet om sundhedstilbudene på Tunø... Side Et samarbejde om hjælpemidler... Side 25 2

3 1. Indledning Hvordan er aftalen blevet til Sundhedsaftalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra Odder Kommune, Århus Amt, Århus Sygehus, Odder Sygehus og praktiserende læger i Odder og bygger primært på erfaringer fra den tidligere ældreaftale og på det nye samarbejde mellem Odder Kommune og Århus Amt som følge af Odder Sygehus ændrede funktion. Ved sammensætningen af de forskellige elementer i aftalen er der taget højde for de emner, som Ældrerådet i Odder Kommune har anført som vigtige emner. Aftalens elementer er desuden drøftet på et fælles møde med de praktiserende læger i Odder d. 21. oktober Alle lægehuse i byen - på nær to solopraksis - var repræsenteret på mødet. Målene med sundhedsaftalen Målet med sundhedsaftalen er overordnet at yde borgerne i Odder Kommune en service præget af høj kvalitet gennem faglighed, omhu og medmenneskelighed. Det er hensigten, at den enkelte patient/borger kommer i centrum, så der ikke forekommer situationer, hvor en patient/borger kommer i klemme mellem to uafhængige systemer - amt og kommune. Sundhedsaftalen tager afsæt i de ældreaftaler, som Odder Kommune og Århus Amt har indgået siden starten af 1990 erne. Aftalen er udbygget, så den også omfatter elementer af sundhedsfremme og forebyggelse. Aftalen er også tilpasset de nye vilkår for samarbejde - bl.a. som følge af den nye sygehusstruktur i Århus Amt, hvor Odder Sygehus nu har andre funktioner end tidligere. Sundhedsaftalen betyder, at Odder Kommune og Århus Amt gennem en samordnet indsats skal sikre, at patienter/borgere i Odder Kommune oplever en høj kvalitet i servicen med et hensigtsmæssigt og sammenhængende behandlingsforløb uanset, hvem opgaven påhviler. at indlæggelse og udskrivelse af færdigbehandlede patienter/borgere fra Odder Kommune sker på en måde, der er præget af omtanke og værdighed. at patienter/borgere oplever høj kvalitet i servicen med et gennemskueligt, hensigtsmæssigt og sammenhængende forløb i forbindelse med udskrivelse fra sygehus ved eventuelle behov for: - ny bolig/boligændring - hjælpemidler - midlertidige og varige - trænings- og aktivitetstilbud - personlig hjælp - hjemmesygepleje en styrkelse og en videreudbyggelse af informationen og det gode samarbejde mellem sygehusene, de praktiserende læger og Odder Kommune. 3

4 Der er fokus på, at Odder Kommunes borgere skal have færrest mulige overgange mellem sektorer og afdelinger, og det tilstræbes, at flest mulige opgaver skal løses i hjemmet i vante omgivelser Generelt er hensigten fra såvel kommunal som amtslig side, at samarbejde, kommunikation og informationsudveksling parterne imellem skal styrkes og udbygges på alle niveauer til gavn for patienterne/borgerne. Det betyder bl.a., at der skal arbejdes med: at opbygge de bedst mulige kommunikationsveje mellem sygehusafdelinger og kommunen at sikre både den gode indlæggelse og den gode udskrivelse. Det betyder bl.a. en tidlig tæt kontakt mellem sygehus og hjemmepleje - gerne allerede ved indlæggelsen - således at primærsektorens kendskab til den ældre patient/borger kan udnyttes i behandlingsforløbet på sygehuset. Planlægning af udskrivningen skal tænkes ind allerede ved indlæggelsen at sikre kendskab til og respekt for hinandens arbejdsvilkår, herunder en forventningsjustering, således at patienten/borgeren ikke får forskellige oplysninger fra sygehus- og plejesektor løbende kvalitetssikring af ydelserne fra de forskellige systemer bl.a. ved at arbejde med evaluering som et gennemgående princip. Generelt er der i sundhedsaftalen lagt vægt på styrkelse af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Principperne bag sundhedsaftalen Principperne bag sundhedsaftalen er: at aftalen mellem Odder Kommune og Århus Amt løber indtil udgangen af 2006 at elementerne ved aftalen evalueres inden aftaleperiodens ophør at udgifterne som udgangspunkt deles ligeligt mellem kommune og amt med 50 % til hver part - men finansieringsandelen varierer, alt efter hvilken del af sundhedsaftalen, det drejer sig om. Målgruppen for sundhedsaftalen Målgruppen for aftalen er fortrinsvis ældre fra en af følgende grupper: Kronisk svækkede personer, som svækkes yderligere på grund af tilstødende sygdom - 4

5 f.eks. en lungebetændelse, og dermed får brug for hjælp fra kommunens sundhedsafdeling Personer, som rammes af akut sygdom der medfører svær funktionsnedsættelse - f.eks. en hjerneblødning eller et lårbensbrud, og dermed får behov for hjælp fra sygehuset og efterfølgende et af kommunens tilbud. Herudover er målgruppen fortrinsvis ældre patienter/borgere, som efter en sygehusindlæggelse får behov for hjælp i sygehusregi og/eller i kommunalt regi. Sygehusindlæggelse af borgere fra Odder Kommune sker primært på sygehusene i Århus - evt. med efterfølgende ophold på Odder Sygehus. I stigende grad ses sygehusindlæggelser af borgere fra kommunen på Horsens Sygehus. Principielt er sundhedsaftalen mellem Odder Kommune og Århus Amt gældende for alle sygehuse i amtet. Hidtil er der ikke indgået samarbejdsaftaler med en kommune i Århus Amt, hvor aftalen også omfatter sygehuse udenfor amtsgrænsen. Århus Amt vil dog tage kontakt til Horsens Sygehus og gøre opmærksom på indholdet i sundhedsaftalen. 5

6 Sundhedsaftalens indhold Aftaleområder 1) en samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning af ældre patienter/borgere fra Odder Kommune 2) en aftale om samarbejde om genoptræning 3) en aftale om akutpladser og vagtberedskab 4) en styrket indsats på det sundhedsfremmende og forebyggende felt 5) samarbejde om indsatsen i forhold til alvorligt syge og døende 6) samarbejdet om sundhedstilbudene på Tunø 7) et samarbejde om udlevering af hjælpemidler Hensigtserklæringer Herudover indeholder aftalen hensigtserklæringer om en række projekter, som vil blive etableret i løbet af aftaleperioden i den udstrækning, Odder Kommune og Århus Amt kan afsætte midler hertil. udbygning af den elektroniske kommunikation mellem sygehusene og kommune samt praksissektor fælles skolebænk vedrørende viden om den ældre patient/borger og andre emner nye samarbejdsmodeller mellem sygehuse, kommune og praksissektor 6

7 Den løbende opfølgning på aftalen Den løbende opfølgning på sundhedsaftalen mellem Odder Kommune og Århus Amt sker via en styregruppe, som består af repræsentanter fra sygehusene, kommunen, praktiserende læger og amtet. Det er styregruppen, der udarbejder forslag til en sundhedsaftale. Aftalen skal godkendes både i byråd og amtsråd. Efter den politiske godkendelse, er det styregruppens opgave løbende at følge med i, at aftalens intensioner efterleves, samt inden aftaleperiodens udløb at få evalueret aftalen. Styregruppen består af: Økonomidirektør Erling Jensen, Odder Kommune Afd.chef Jens Ole Skov, Sundhedsstaben, Århus Amt Cheflæge Anne Thomassen, Århus Sygehus Visitationschef Anne Stenbæk, Odder Kommune Ældrechef Kirstine Markvorsen Praktiserende læge Ebbe Winthereik, Odder 1 repræsentant fra afdelingen for folkesundhed, Århus Amt Kontorchef Gert Sørensen, Sundhedsstaben, Århus Amt Fuldmægtig Jonas Rafn, Sundhedsstaben, Århus Amt 7

8 2. Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivelse af ældre patienter/borgere fra Odder Kommune Indlæggelse og udskrivning er situationer, der kræver et helhedsorienteret og tværfagligt fokus på såvel: - helbreds- og funktionsmæssige forhold og - sociale og personlige forhold Samarbejdsaftalen indeholder retningslinjer for et formaliseret samarbejde mellem sygehusvæsenet og kommunens hjemmepleje i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse fra sygehus til eget hjem eller en ny bolig. Det grundlæggende fundament ved samarbejdet mellem sygehus og hjemmepleje er, at der tages udgangspunkt i borgerens situation. Borgeren skal sikres et sammenhængende forløb præget af en helhedsorienteret og smidig indsats, høj faglig standard, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på borgerens helbreds- og funktionsmæssige forhold såvel som borgerens sociale og personlige forhold. Kommunikation, koordinering og kontinuitet indgår som vigtige nøgleord. Personalet i Odder Kommune og på Århus Amts sygehuse forpligtes med samarbejdsaftalen til at tænke i helheden i borgerens sygdomsforløb, og til at handle ud fra, at borgeren skal være i de rammer, hvor han/hun har det bedst. Samarbejdet skal ske med respekt for den enkelte person, dennes historie, ressourcer og ønsker. Nye typer af patientforløb Generelt er patientforløbene på sygehusene blevet kortere end tidligere. Nogle patienter udskrives allerede efter 24 timer på sygehusets medicinske visitationsafsnit. Andre patienter har behov for indlæggelse på en stationær sengeafdeling og skal måske overflyttes til anden specialafdeling. Der er patienter, der bliver fulgt hjem af et følge-hjem team, mens andre udskrives til hjemmet med fortsat opfølgning og behandling fra sygehusets geriatriske team eller en udgående sygeplejerske med særlig viden om iltbehandling eller behandling af patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). Der kan også være forløb, hvor patienten selv klarer en stor del af behandlingen (f.eks. diabetes), men løbende har behov for assistance fra ældreområdet og løbende kommer til ambulant kontrol hos egen læge eller sygehusambulatorium. Patientforløbene er meget forskellige men ens for alle er, at de kræver et stort koordinerings-arbejde og fleksibilitet fra alle faggruppers side. Information og kommunikation En høj kvalitet af mundtlig og skriftlig information samt planlægning af udskrivelsen allerede ved indlæggelsen er afgørende forudsætninger for at kunne leve op til målsætningen om et effektivt samarbejde og et sammenhængende patientforløb. Sundhedsaftalen beskriver overordnet, hvordan samarbejdet skal være. Det erstatter aldrig den direkte kontakt f.eks. pr. telefon mellem personalet på sygehusafdelingen og kommunens 8

9 ældreområde. Mange misforståelser kan ryddes af vejen på den måde. Hvis en sag går i hårdknude kontaktes Odder Kommunes Visitationschef. På sygehuset kontaktes oversygeplejersken på den relevante afdeling. Chefsygeplejersken kan kontaktes, hvis problemet fortsat er uløst. Udgangspunktet er, at borgeren skal have den ydelse, han/hun har krav på. De ansatte ved kommunens ældreservice og på sygehusafdelingerne har pligt til at give borgeren ydelsen. Eventuelle uenigheder mellem kommune og sygehus/amt om hvem, der skal give og finansiere ydelsen afklares administrativt uden inddragelse af borgeren. Kontaktperson Den 1. januar 2004 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der bl.a. præciserer, at sygehusene er forpligtet til gennem samarbejde at skabe sammenhængende træningsforløb for den enkelte patient. Af den nye bekendtgørelse fremgår det bl.a. som noget nyt at amterne skal udpege en person med ansvar for kontakten til primærkommunerne. Kontaktpersonen har ansvar for, at sygehuset varsler og koordinerer udskrivningen af patienter med et genoptræningsbehov med patientens bopælskommune. Århus Amt har valgt, at det er sygehusafdelingen, der i hvert patientforløb skal udpege en kontaktperson med ansvaret for varsling og koordinering af udskrivningen af patienter med et genoptræningsbehov med patientens bopælskommune. Det vurderes, at en sådan praksis allerede er indført ved hovedparten af afdelingerne i amtet. Ved eventuelle tvistsager er det sygehusledelsen, der er kontaktperson i forhold til kommunen. Personale i Århus Amts Sundhedsstab, som står for den løbende kontakt til Odder Kommune, kan inddrages efter behov. Indlæggelse Ved indgåelse af sundhedsaftalen er parterne enige om, at følgende elementer er vigtige for en god indlæggelse: Kontinuitet: Det plejepersonale, der medvirker ved indlæggelsen, sikrer, at ajourførte oplysninger om patientens/borgerens hidtidige pleje- og omsorgsniveau samt status for funktions- og færdighedsniveau medsendes eller eftersendes hurtigst muligt Medicin: Den indlæggende læge/sygeplejerske/personale fra hjemmeplejen sikrer, at medicin sendes med på sygehuset ved indlæggelsen ellers medsendes doseringsæsker og/eller medicinliste Hjælpemidler: Ved planlagte indlæggelser sikres det, at sygehuset forberedes bedst muligt af såvel hjemmeplejen som borgerens/patientens egen læge f.eks. vedrørende behov for specielle foranstaltninger/hjælpemidler under indlæggelsen Information hjemmepleje og praktiserende læge: Med borgerens/patientens samtykke sendes information om indlæggelsen til hjemmeplejen og egen læge. Patientens kontaktperson på sygehuset er ansvarlig for dette. 9

10 Den færdigbehandlede patient En færdigbehandlet patient er en patient, hvis videre behandling, pleje og/eller genoptræning/rehabilitering ikke er sygehusbetinget. Det er sygehuslægen, der har kompetencen til at erklære en patient færdigbehandlet. Sygehusafdelingen registrerer færdigbehandlede patienter i det patient administrative system, og der sendes besked til kommunen. Færdigbehandlede patienter, der har behov for pleje og/eller praktisk bistand fra kommunen, registreres som plejegruppe 2 i det patientadministrative system. Odder Kommune har kompetencen til at vurdere, hvordan en færdigbehandlet patients/borgers midlertidige og varige behov i eget hjem skal imødekommes. Det er altid nemmere at skabe sammenhængende patientforløb ved direkte dialog mellem det udskrivende personale på sygehuset og personalet på kommunens lokalcentre eventuelt via en af kommunens visitatorer. Udskrivelse Udskrivelsen fra sygehuset planlægges allerede fra indlæggelsestidspunktet. Kontaktpersonen i den afdeling, som borgeren /patienten indlægges på, tager snarest muligt efter indlæggelsen kontakt til hjemmeplejen, hvis det vurderes, at der efter udskrivelsen bliver behov for kommunens indsats. Planlægningen skal altid ske i samarbejde med patienten/borgeren og eventuelt pårørende. Personalet i kommunen og på sygehusafdelingen skal i tæt samarbejde sikre, at patientforløbet opleves så smidigt og fleksibelt som muligt. Parterne må have forståelse for hinandens arbejdsvilkår og være indforstået med at hjælpe hinanden særligt i pressede situationer (f.eks. overbelægning på sygehusafdelingerne og ved højtider). Almindelige forløb Borgere/patienter uden væsentlige plejebehov, og hvor der under indlæggelsen ikke er sket væsentlige ændringer i borgerens/patientens plejebehov. Det gælder både for borgere/patienter, der før indlæggelsen modtog hjælp og borgere, der ikke gjorde. Udskrivelser kan forekomme efter meget kort indlæggelsestid f.eks. på et MVA afsnit. Udskrivelser kan godt forekomme en fredag. Hvis der er tale om udskrivelse på en fredag efter et længerevarende indlæggelsesforløb skal kommunen adviseres i god tid, så hjemmet kan være klar til, borgeren kommer hjem (det skal f.eks. sikres, at der er mad i køleskabet). Kontaktpersonen fra sygehuset kontakter Odder Kommunes Ældreservice og aftaler udskrivelsen. Udskrivelsen sker hurtigst muligt og senest 2-3 hverdage efter, at hjemmeplejen har fået 10

11 besked om, at en patient er færdigbehandlet. Ældreservice sørger for, at den fornødne hjælp er klar til borgeren/patienten udskrives. Kommunens visitator sørger for eventuel revurdering af patientens situation indenfor de første dage efter udskrivelsen. Mere komplicerede udskrivelser Borgere/patienter, hvor der under indlæggelsen er sket væsentlige ændringer i plejebehovet. Gruppen omfatter også både borgere/patienter, der før indlæggelsen modtog hjælp fra kommunen og borgere, der ikke modtog hjælp. Kontaktsygeplejersken fra sygehuset kontakter kommunens visitator. Der aftales udskrivningsdato og dato for udskrivningssamtale. Sygeplejerske fra kommunen, egen læge og pårørende deltager efter behov i samtalen. Udskrivelsen sker hurtigst muligt og i sjældne tilfælde op til 2 uger efter, at hjemmeplejen har fået besked om, at patienten er færdigbehandlet. Terminale patienter skal hjemmeplejen kunne tage imod med få timers varsel. Generelt ved udskrivelse Funktionsniveau, plejebehov og hjælpemidler: Når borgere/patienter, der er omfattet af kommunens hjemmepleje, forberedes til udskrivelse, sørger kontaktpersonen på sygehuset for, at hjemmeplejen så tidligt som muligt får oplysninger om forventet pleje- og omsorgsniveau, status for funktions-/ og færdighedsniveau samt behov for eventuelle hjælpemidler. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det er sygehus eller kommune, der skal udlevere hjælpemidlet: Hvis der er opstået tvivl om, hvorvidt udlevering af et særligt hjælpemiddel er en sygehusopgave eller en kommunal opgave, skal tvivlen komme patienten til gode. Afklaringen af finansieringen af hjælpemidlet sker efterfølgende rent administrativt. I tilfælde hvor hjælpemidler ikke kan udlånes: I tilfælde, hvor borgeren/patienten ikke har krav på udlån af hjælpemidler f.eks. ønske om at låne en kørestol midlertidigt for patienter med et brækket ben/opereret ben skal personalet både på sygehuset og i kommunen informere patienten om, hvor hjælpemidlet kan lejes f.eks. ved Reva eller i en forretning med sygeplejeartikler. Det hjælper ikke at kaste bolden over til modparten, og langt de fleste patienter er indforstået med selv at betale for leje af hjælpemidlet. Medicin: Kontaktpersonen på sygehuset sørger for i forbindelse med udskrivelsen, at borgeren/patienten eller dennes pårørende har relevante recepter og mulighed for at 11

12 hente medicinen. Er det ikke muligt, indtelefonerer den udskrivende læge recepterne og bestiller udbringning fra apoteket. Borgeren/patienten får medicin med hjem til den første efterfølgende hverdag. Information til hjemmepleje og praktiserende læge: Med borgerens/patientens samtykke sendes udskrivningsbrev (epikrise) til den praktiserende læge og plejeplan til hjemmeplejen. Sygehusets kontaktperson er ansvarlig for, at det sker. Genoptræningsplan: Patienter, der lægefagligt vurderes at have behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse, skal have en skriftlig genoptræningsplan med i hånden ved udskrivelsen. Hvis en genoptræningsplan indebærer, at kommunen skal yde en indsats over for patienten/borgeren, skal kommunen have givet accept heraf. Det betyder, at visitator i kommunen skal kontaktes af sygehusafdelingen, når der laves en genoptræningsplan, der forudsætter træning i kommunalt regi. Respekt: Samarbejdsaftalen mellem Odder Kommune og Århus Amt omfatter, at personalet i Odder Kommune og på sygehusene omtaler hinanden respektfuldt, og i samarbejde løser opgaverne med udgangspunkt i borgerens situation. Respekt betyder også, at borgeren ikke får stillet urealistiske forventninger af den ene part til de ydelser, den anden part skal yde. Respekt og imødekommenhed gælder også i travle perioder. Opfølgning på samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse Der skal løbende ske opfølgning på samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse. Blandt andet drøftes erfaringerne med samarbejdsaftalen på møderne i styregruppen for sundhedsaftalen. 12

13 3. Aftale om samarbejde om genoptræning Baggrund Genoptræning af borgere fra Odder Kommune varetages af såvel Odder Kommune (Ørting Lokalcenter) som Århus Amt (Odder Sygehus og Geriatrisk afdeling, Århus Sygehus). Patienterne på de amtslige rehabiliteringspladser er generelt dårligere og har brug for en anden type af sundhedsydelser end de borgere, der modtager genoptræning på Ørting Lokalcenter. Der vil imidlertid være en mellemgruppe, hvor der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt borgeren skal til Odder Sygehus eller til Ørting Lokalcenter, ligesom der vil være borgere, som gennemgår et forløb, der indebærer ophold begge steder. Med sundhedsaftalen ønskes en samordnet indsats, så borgerne i Odder Kommune oplever en høj kvalitet og højt serviceniveau med hensigtsmæssige patientforløb - uanset hvem opgaven påhviler. Borgeren skal som udgangspunkt have færrest mulige overgange mellem sektorer og afdelinger - og flest mulige opgaver skal løses i hjemmet i vante omgivelser. Som en del af sundhedsaftalen planlægger Odder Kommune at flytte sine 6 genoptræningspladser fra Ørting Lokalcenter til Odder Sygehus med henblik på at opbygge et stærkt samarbejde med det amtslige rehabiliteringsafsnit. Århus Amt og Odder Kommune ser et betydeligt perspektiv i at afprøve en ny samarbejdsform omkring intensiv genoptræning af ældre borgere for at skabe en mere ensartet forståelse for og gennemførsel af rehabilitering samt for virkelig at give borgeren en oplevelse af sammenhæng i forløbet. Etablering af fælles genoptrænings- og rehabiliteringsprojekt Odder Kommune og Århus Amt (Århus Sygehus) ønsker fremover at etablere et fælles genoptrænings- og rehabiliteringsprojekt med døgnpladser og udbygget ambulant træningsfunktion (træning i eget hjem). De fælles faciliteter indrettes på Odder Sygehus i nyrenoverede lokaler. Der vil være 14 amtslige pladser i det amtslige rehabiliteringsafsnit, hvilket svarer til de sengepladser, Odder Sygehus har i dag. Herudover vil der være et antal dagpladser og en betydelig udefunktion i form af træning i eget hjem samt følge-hjem funktion. Odder Kommune vil have visitationsret til et kommunalt afsnit med 6 døgnpladser samt ambulante træningstilbud. De kommunale pladser er forbeholdt Odder Kommunes borgere. Ledelsesmæssigt bliver den fælles rehabiliteringsafdeling opdelt således, at Geriatrisk Afdeling, Århus Sygehus leder amtets afsnit, mens Odder Kommune varetager ledelsen for kommunens afsnit. Der nedsættes en overordnet styregruppe for den fælles rehabiliteringsafdeling med repræsentanter fra Århus Amt og Odder Kommune. Formålet er gennem intensiv fysisk, psykisk og social rehabilitering at øge brugerens evne til at klare sig i dagligdagen. Hensigten er på én gang at øge brugerens selvværd og integritet samt at spare aflastningspladser, plejeboliger og brug af hospitalets senge. Desuden er det målsætningen med initiativet: At borgeren oplever én indgang til den fælles afdeling At borgeren oplever et sammenhængende forløb 13

14 At de to afsnit samarbejder i videst muligt omfang At en række fælles opgaver løses og finansieres i fællesskab Målgruppen Borgere, der tilbydes rehabilitering i de to genoptrænings- og rehabiliteringsafsnit fordeler sig i to hovedgrupper: Gruppe 1: Ældre patienter med rehabiliteringsbehov efter akut sygdom og indlæggelse på Århus Sygehus (og helst med bopæl i Odder Kommune / Århus Syd) Patienter med lårbensbrud overflyttes 1-2 døgn efter operation Patienter med blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) overføres få dage efter indlæggelse og den første diagnostiske udredning Andre med behov for rehabilitering efter svær akut sygdom Gruppe 2: Borgere fra Odder Kommune, der gradvist har tabt funktionsevnen i eget hjem og derfor har vanskeligt ved at klare sig For patienterne i gruppe 1, som hurtigt overflyttes fra behandling på Århus sygehusene, vil der fortsat være medicinske problemstillinger, der skal tages hånd om. Her vil den lægelige del primært varetages af sygehuslægen. For de øvrige borgere med ophold på det kommunale genoptræningsafsnit gælder, at eventuelle lægelige problemstillinger skal løses i samråd med patientens egen læge / vagtlæge. Fælles funktioner Det er hensigten, at en række funktioner opbygges og udvikles i fællesskab mellem det amtslige og det kommunale afsnit. Eksempler kan være: Fælles genoptræning Fælles opholdsfaciliteter Fælles metode til vurdering af funktionsevne Fælles metode/skabelon til udarbejdelse af individuel rehabiliteringsplan Fælles metode til måling af effekt og kvalitetssikring Fælles politikker og retningslinjer for inddragelse af patient og pårørende Fælles udvikling af kompetencer til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt Fælles dokumentationssystem Fælles vidensformidling og uddannelse Fælles vision Fælles vagtdækning Der vil være en række områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med fælles løsninger. Her skal målsætningen være gensidig respekt og forståelse for hinandens metoder og løsninger. 14

15 Henvisning og visitation Patienterne/borgerne henvises fra: Odder Kommune egen læge kirurgiske og medicinske afdelinger, Århus sygehusene andre sygehuse (f.eks. Silkeborg Centralsygehus, Horsens Sygehus m.m.) Visitation til Århus Amts pladser sker via geriatrisk team på Århus Sygehus. Patienterne vurderes af en speciallæge i geriatri, en erfaren sygeplejerske og evt. en terapeut. Visitation til Odder Kommunes pladser sker via ledelsen af Odder Kommunes Sundhedscenter. Indenfor 1 uge efter modtaget henvisning afholdes et visitationsbesøg i borgerens hjem. Formålet med visitationsbesøget er bl.a., at se borgeren i vante omgivelser, at orientere om det kommende træningsophold og forventningsafstemning - hvilke forventninger har borgeren, og kan afdelingen honorere det. Kontaktperson Patienten på rehabiliteringsafdelingen får ved indlæggelsen en kontaktperson, og samtidig udpeges der en kontaktperson i Odder Kommune. Kontaktpersonen på rehabiliteringsafdelingen er gennemgående person under opholdet på afdelingen, og er den primære kontaktperson til Odder Kommunes kontaktperson. Kontaktpersonen i afdelingen er bl.a. ansvarlig for at sammensætte det team, der skal arbejde med patienten. Teamet kan godt skifte undervejs i patientforløbet. Træningstilbudene Der vil være forskellige træningstilbud - afstemt efter brugernes behov: 1) træningsophold i døgnsenge på rehabiliteringsafdelingen 2) ambulant træningstilbud - med hjemmetræning 3) holdtræning ambulant på rehabiliteringsafdelingen Fælles for alle tilbud er, at der fra starten er lagt en genoptræningsplan, og at genoptræningen tilbydes som moduler af en fastlagt varighed. I den sidste del af modulet foretages en revurdering af kursistens funktionsniveau og mulighed for at klare sig i eget hjem. Forløb under træningsophold/træningsforløb Det endelige patientforløb kan først beskrives ved inddragelse af det personale, der skal arbejde i rehabiliteringsafdelingen. I det arbejde er der en række områder, der nærmere skal afklares eksempelvis: Hvilket serviceniveau, borgeren kan forvente i rehabiliteringsafdelingen Afklaring af hvor megen træning, borgerne får Det skal nærmere beskrives hvilke patientgrupper, der skal have træning under indlæggelse og hvilke, der skal have ambulant træning (eget hjem) 15

16 Der skal fastlægges tidspunkter i patientforløbet for forventningsaftale/målsamtale, midtvejssamtale og udskrivningssamtale Det skal afklares hvordan, der sker en opfølgning på, om målene for træningsforløbet er nået. Der er enighed om at medtage de gode erfaringer fra afsnit G4, som er et samarbejde mellem Århus Kommune og Århus Amt - og at tilpasse det til Odder-forhold. Faglig udvikling af personalet Der vil løbende ske en faglig udvikling af personalet. Ved at samle rehabiliteringsfunktionerne opnås en tværgående vidensdeling - nogle af de ansatte har stor viden om sygehussektoren, andre har mest viden om den kommunale sektor. I takt med at den ambulante træning - træning i eget hjem - udbredes, vil erfaringerne herfra kunne udnyttes i rehabiliteringsafdelingen. Den faglige udvikling af personalet går også i retning af, at der i højere grad skal arbejdes tværfagligt og tværsektorielt, at træningsforløbene strømlines og målrettes den enkelte kursist og at der er en større vifte af træningstilbud til rådighed. Tidligere har det ikke været muligt ressourcemæssigt at lave opfølgning på de afsluttede træningsforløb. Efterkontrol/opfølgning på træningstilbudet prioriteres i sundhedsaftalen - da det giver indblik i, om målene for kursistens træningsophold nås (nytter det?), og det giver personalet større arbejdsglæde ved at se helheden (se hele forløbet - og se, at kursisten kan klare sig i eget hjem). Normering og personalesammensætning Det amtslige afsnit på Rehabiliteringsafdelingen vil blive bemandet med en afdelingssygeplejerske og en ledende terapeut, der sammen fungerer som daglig ledelse af det amtslige afsnit. Den daglige ledelse refererer til ledelsen på Geriatrisk Afdeling, Århus Sygehus. Odder Kommunes afsnit vil blive ledet fra Odder Kommunes Sundhedscenter. Som udgangspunkt forventes personaleudgifterne dækket via de budgetter, der allerede i dag er til rehabiliteringsfunktionerne i Odder Kommune og i Århus Amt (herunder de midler, der indgår i den nuværende ældreaftale). Øvrige udgifter Der vil være andre udgifter i forbindelse med samling af rehabiliteringsfunktionerne. Der vil være udgifter til kost for de borgere, der henvises fra den primære sektor, idet det er aftalt, at kosten skal være gratis uanset om, borgeren er på det amtslige eller det kommunale afsnit. Som udgangspunkt bidrager Odder Kommune og Århus Amt med de hjælpemidler, der hidtil 16

17 har været benyttet til den fælles rehabiliteringsafdeling. Den løbende udskiftning og nyindkøb af hjælpemidler påhviler hhv. Århus Amt og Odder Kommune. Der kan være mindre etableringsomkostninger. Der vil være stigende udgifter til kørsel ved hjemmetræning + hjemmebesøg. Der kan evt. være fordele ved at lease en bil til rehabiliteringsafdelingen. Forventet start Det forventes, at den fælles rehabiliteringsafdeling på Odder Sygehus kan starte d. 1. januar På Odder Sygehus er der ledige lokaler til indretning af rehabiliteringsafdelingen. Der skal ske mindre ombygninger, før der er klar til indflytning. Odder Kommune vil få mulighed for indflydelse på indretningen af lokalerne i rehabiliteringsafdelingen. Finansiering Alle fælles udgifter deles mellem Århus Amt og Odder Kommune efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af sengepladser. Det daglige ansvar for budgettet påhviler de respektive ledelser på de to afsnit. I tilfælde af budgetoverskridelser vurderes konsekvenserne heraf på møder i styregruppen for sundhedsaftalen. Evaluering Der afholdes kvartalsvise møder i styregruppen om sundhedsaftalen suppleret med deltagelse af ledelserne på genoptrænings- og rehabiliteringsafdelingen. 17

18 4. Samarbejde om korttidspladser og vagtberedskab Baggrund: Odder Kommune og Århus Amt ønsker i et samarbejde fleksible løsninger i lokalmiljøet for borgeren med et akut behov, hvor der ikke kræves sygehusindlæggelse. Den ældre borger kan have behov for ekstra hjælp eller overvågning i en periode, hvor vedkommende er mere sårbar evt. på grund af akut opstået sygdom, ændret funktionsniveau eller ændrede livsvilkår ( f.eks. syg ægtefælle). Der er desuden behov for at kunne lave en intensiv vurdering af borgeren i vante omgivelser for at kunne tilbyde den rigtige hjælp/ boligtilbud. Det er en fælles holdning mellem amt og kommune, at styrke den forebyggende indsats ved at den ældre borger, som er i en akut situation, forbliver i vante omgivelser, så længe det kan lade sig gøre både praktisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Formål: At sikre den ældre borger en individuel tilpasset løsning med udgangspunkt i Sundhedsaftalen At sikre den ældre borger akut hjælp/bistand ud fra den enkeltes behov i en afgrænset periode - perioden er afhængig af tilbudet. At undgå unødvendige indlæggelser / genindlæggelser Målgruppe: Ældre borgere i Odder Kommune, som af fysisk, psykisk eller social årsag ikke kan klare sig i eget hjem med hjemmepleje, men som har behov for sygepleje, observation, vurdering, træning eller behandling uden at der kræves hospitalsindlæggelse. Målgruppen kan også være terminale/døende, der ønsker at være i eget hjem, hvor ordningen kan være aflastning for pårørende med plejeorlov. Viften af tilbud Der er en bred vifte af tilbud i Odder området. Der tages udgangspunkt i de eksisterende tilbud i lokalområdet - kombineret med nye tilbud. Udgangspunktet er, at borgeren skal forblive i lokalområdet, hvis der ikke er behov for indlæggelse. 1) Borgeren kan tilbydes vagtberedskab/fast vagt i hjemmet i en kortere periode for at se tiden an. Praktiserende læge kan evt. aftale tid på Odder Sygehus dagen efter til nærmere udredning/undersøgelse. Praktiserende læge kan også rekvirere besøg fra det distriktsgeriatriske team, som er specialister i sygdomme og sygdomsforløb hos ældre. Her må dog beregnes ventetid på 1-2 uger. 2) Borgeren kan tilbydes ophold på en af Odder Kommunes 10 korttidspladser, hvoraf én plads fungerer som en akut korttidsplads med ophold på maksimalt 5 dage. Det kan ske både som forebyggelse til en sygehusindlæggelse (aflastning), men også i forbindelse med udskrivelse fra sygehus, f.eks. hvis borgeren skal vente på at kunne flytte i en ny (pleje-)bolig 18

19 3) Borgeren kan komme i et træningstilbud via den fælles genoptrænings- og rehabiliteringsafdeling på Odder Sygehus. Lokal forankring af tilbudene I den hidtidige ældreaftale har der været et forsøg med mulighed for at rekvirere vagtberedskab (fast vagt) fra Århus Kommunehospitals (nu Århus Sygehus) afløserkontor, som også står for det vagtberedskab, der er etableret i ældreaftalen mellem Århus Amt og Århus Kommune. Vagtberedskab er en ordning, der giver de praktiserende læger mulighed for i et samarbejde med hjemmeplejen at rekvirere fast vagt til borgere i eget hjem. Ordningen har ikke været udnyttet optimalt. Det skyldes dels, at ordningen ikke har været tilstrækkelig fleksibel - der har bl.a. været transporttid (fra Århus) og unødige transportudgifter (taxa), og der har ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på ordningen. Hertil kommer, at en fast vagt fra Århus ikke har det samme kendskab til Odder Kommune og dets øvrige tilbud. Det betyder, at fast vagt ordningen kommer til at stå isoleret fra de øvrige tilbud i lokalområdet. Det er ikke hensigtsmæssigt. I den nye sundhedsaftale er der et ønske om at binde tilbudene bedre sammen. Derfor er det besluttet, at vagtberedskabsordningen pr. 1. juni 2005 i stedet forankres lokalt, med fysisk placering på Odder Kommunes Sundhedscenter / Ørting Lokalcenter. Det giver mulighed for at skabe en god sammenhæng til Odder Kommunes tilbud om korttidspladser, som også fysisk er placeret på Odder Kommunes Sundhedscenter / Ørting Lokalcenter. En lokal forankring af tilbudene giver større mulighed for samspil mellem de forskellige lokale tilbud - og optimal udnyttelse af personaleressourcerne. Ansættelse af personale til vagtberedskabet vil ske i Odder Kommunes vikarkorps og på Odder Kommunes Sundhedscenter. Tilbud om fast vagt via vagtberedskab Det er de praktiserende læger og vagtlæger, der kan rekvirere fast vagt. Rekvirering af fast vagt bør ske i samarbejde med borgerens lokalcenter/hjemmeplejen, således at de får mulighed for at vurdere, om de selv kan løse opgaven, inden der tages kontakt til vagtberedskabsordningen. Læger fra geriatrisk team og det palliative team kan ligeledes rekvirere fast vagt til borgere i hjemmet. Der er følgende kriterier for bestilling af fast vagt: Der skal være tale om en akut opstået situation Den faste vagt kan rekvireres af den praktiserende læge/vagtlæge eller hjemmesygeplejersken efter samråd med lægen idet; Patienten skal være vurderet af egen læge eller læge fra det geriatriske eller det palliative team 19

20 Er det vagtlæge eller vikarlæge, der ønsker at rekvirere en fast vagt til en patient/borger, skal patienten/borgeren være tilset af en læge indenfor de seneste 24 timer Patienten/borgeren skal som hovedregel være fyldt 60 år. Der er dog mulighed for dispensation i tilfælde af terminalfaseproblematik Den faste vagt kan maksimalt rekvireres for 3 sammenhængende aftener og nætter svarende til i alt 6 vagter. Det er også muligt kun at rekvirere f.eks. nattevagter. Der er følgende kriterier for genbestilling af faste vagter: Genbestilling kan imødekommes ved forværring eller ændring i patientens/borgerens tilstand Ved genbestilling skal egen læge vurdere behov for evt. tilsyn af distriktsgeriatrisk team. Normering/personalesammensætning Det skal nærmere afklares hvilke personalegrupper, der skal varetage opgaven. Der vil være behov for et løft i normeringen for at kunne varetage vagtberedskabsfunktionen. Tidligere har der været afsat kr. til vagtberedskabet, hvor Århus Amt har betalt kr. og Odder Kommune har betalt kr. Starttidspunkt Den nye vagtberedskabsordning kan træde i kraft pr. 1. sept Finansiering: I den nye sundhedsaftale afsættes kr. til formålet. Vagtberedskabsordningen finansieres med kr. af Odder Kommune og kr. af Århus Amt. Odder Kommune har finansieret en ekstra akut korttidsplads ( kr.). Evaluering Der udarbejdes månedlige opgørelser over forbruget af vagtberedskabet her skal bl.a. fremgå hvem, der rekvirerer ydelserne. Odder Kommune har ansvaret for den løbende rapportering af forbrug og budgetopfølgning til styregruppen. Styregruppen drøfter løbende, om samspillet mellem de forskellige tilbud fungerer optimalt. Drøftelserne vil ske med udgangspunkt i konkrete cases. 20

Udkast Sundhedsaftalen mellem Magistratens 3. Afdeling, Århus Kommune og Århus Amt 1/1 2005 31/12 2006

Udkast Sundhedsaftalen mellem Magistratens 3. Afdeling, Århus Kommune og Århus Amt 1/1 2005 31/12 2006 Udkast Sundhedsaftalen mellem Magistratens 3. Afdeling, Århus Kommune og Århus Amt 1/1 2005 31/12 2006 (udkast af 17. marts 2005) Vedtaget af: Århus Byråd d. xxxxxx og Århus Amtsråd d. xxxxxx 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4009 Jour. nr.: 2004/00785-008 Ref.: Hanne

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 28.

Bilag. Region Midtjylland. Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 28. Region Midtjylland Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 16.3 Oversigt over økonomiske forhold i sundhedsaftalerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Leder af forebyggelse og visitation Anne Marie Folmann, Helsingør Kommune Vicedirektør Bente Drachmann Jørgensen, Helsingør

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

6. Aarhus Universitetshospital

6. Aarhus Universitetshospital 6. 6.1. Geriatrisk Team - Distriktsgeriatrisk Team - Følge- Hjem Team ved MVA - Følge- Hjem Team ved andre medicinske afdelinger - Følge- Hjem Team ved geriatrisk ortopædisk funktion - Apopleksi Team 6.2.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Generelle sundhedsaftaler, baggrund, forhandlinger, opmærksomhedspunkter og Samarbejdsstruktur 3 Udkast til aftale

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere