Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019"

Transkript

1 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for , er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj modtager en status på det igangværende budgetarbejde, herunder en status på arbejdet med konkrete besparelsesforslag. Fagudvalgene vil på deres juni møde få en status på 2. handlingskatalog, som ligeledes vil blive præsenteret for det samlede byråd på budgetseminaret den juni. På samme møde vil der ligeledes blive udleveret et konkret budgetoplæg for (budgetmappen). NOTAT 13. maj 2015 Journal nr. Hovedsag Budget 2016 Sagsbehandler lrasm Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2016, men i det følgende gives en kort sammenfatning af situationen på følgende centrale områder: Samspil med den Økonomiske politik Status på arbejdet med besparelsesforslag Status på budgetudvidelser drift og anlæg Overholdelse af servicevækstrammen Overførselsområdet Demografi Anlægsudgifter Skat, tilskud og udligning Låneoptagelse Status på tekniske rettelser Status på den finansielle udfordring i budget 2016 Det videre budgetarbejde Samspil med den Økonomiske politik Byrådet vedtog den 30. april 2014 en økonomisk politik, indeholdende en række vejledende økonomiske målsætninger for den kommende byrådsperiode Budgetoplægget som nu præsenteres er tro imod den økonomiske politik på følgende delområder: Skatten holdes i ro eller reduceres skatten er forudsat uændret i dette oplæg Kommunens anlægsbudgettering Forudsat et brutto anlægsniveau på ca. 120 mio. kr. årligt til politisk prioritering. Tilvejebringelse af råderum Status præsenteres i 2. handlingskatalog Nettogælden skal nedbringes afdrag overstiger forventet låneoptagelse. Disse samt øvrige delmål i den økonomiske politik omkring strukturelt overskud, likviditet m.v. må forventes at indgå aktivt i de videre politiske drøftelser omkring budget 2016.

2 Status på arbejdet med besparelsesforslag Det blev som en del af byrådets budgetaftale for 2015 besluttet, at administrationen i løbet af 1. halvår 2015 skulle fremkomme med yderligere forslag til effektiviseringer af kommunens drift til brug for partiernes prioritering. Administrationens arbejde har taget udgangspunkt i følgende 6 overordnede temaer, som er opstillet ud fra en drøftelse mellem fagchefer og direktionen: 1. Tilbudsviften (Bæredygtige tilbud) 2. Konkurrenceudsættelse 3. Indkøbsaftaler 4. Funktioner, der supplerer kerneydelsen, eksempelvis rengøring, IT, administration og bygningsvedligehold (Facility Management) 5. Udnyttelse og indretning af kvadratmeter (Space Management) 6. Ny teknologi. Målet er at driftsoverskuddet øges, således at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017, med årlige anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. kr. Det var en forudsætning for arbejdet, at borgere og medarbejdere blev inddraget i overvejelserne om, hvilke områder, der kan effektiviseres, og hvilke der kan friholdes. På denne baggrund har der været afholdt et medarbejder arrangement den 26. marts 2015, og et Borgerdialogmøde den 18. april 2015, hvor en række aktuelle budgettemaer har været drøftet. Disse 2 seancer, samt løbende budgetdrøftelser i direktion og fagchefgruppen, har resulteret i et 2. handlingskatalog, som vil blive præsenteret for fagudvalgene på deres juni møder. Før den egentlige politiske behandling, kan følgende status opgøres: Beløb i mio. kr Effektiviseringspotentiale i 2. handlingskatalog -20,8-35,2-44,8-52,3 Status på budgetudvidelser Der er siden 2015 budgetvedtagelsen fremsat et mindre antal administrative forslag til budgetudvidelser. Derudover har der været et antal politiske sager, hvor beslutningen indebærer at forslaget oversendes til budgetprocessen for /12

3 De enkelte ønsker fremgår af vedlagte BILAG 1, og nedenfor er oplistet den samlede økonomiske virkning af forslagene: Forslag til driftsudvidelser: i mio. kr Forslag specificeret i bilag A. 2,775 2,490 1,490 1,490 Forslag til konkrete anlæg: I mio. kr Forslag specificeret i bilag A. 1,950 Forslagene forventes at indgå i den videre prioriteringsdebat omkring budget Listen vil blive opdateret med eventuelle nye ønsker, og indgå i budgetmappen som udleveres på budgetseminaret den 25. og 26. juni. Overholdelse af servicevækstrammen Regeringen og KL har i de senere år, som led i forhandlingerne om kommunens økonomi, aftalt en ramme for de samlede kommunale serviceudgifter. Den nye budgetlov indeholder muligheden for at foretage en kollektiv/individuel sanktion overfor kommunerne, såfremt de samlede budgetter samt regnskaber ikke holdes inden for den udmeldte serviceramme. En eventuel sanktion vil ske ved modregning i det betingede bloktilskud på 3 mia. kr., hvilket for Frederikssund kommune betyder en potentiel usikkerhed på ca. 23 mio.kr. Status på servicerammen i forventet regnskab 2014: Kommunernes landsforening har primo april skønnet, at kommunernes samlede serviceudgifter i regnskab for 2014, forventes at være 2,4 mia. kr. under det vedtagne budget 2014, hvilket for Frederikssund Kommunes vedkommende svarer til ca. 19 mio. kr. Til sammenligning viser Frederikssund kommunes faktiske regnskab for 2014, et mindre forbrug på serviceudgifterne på ( ) -50 mio. kr. i forhold til sigtepunktet for Status på servicerammen i vedtaget budget 2015: Frederikssund kommunes senest vedtagne budget 2015 indeholder serviceudgifter for i alt mio. kr., hvor kommunens udmeldte sigtepunkt for budgetlægningen udgjorde mio. kr. Det kommunale sigtepunkt for de kommunale serviceudgifter i oprindeligt budget 2015 udgør derfor mio. I årets 1. budgetopfølgning pr. 31/3 2015, er der indarbejdet et administrativt skøn som bevirker, at de forventede serviceudgifter i 2015 reduceres med -25 mio. kr., svarende til den forventede overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Det reviderede sigtepunkt for Kommunens serviceudgifter i 2015, udgør herefter ( ) mio. kr. 3/12

4 Forventet serviceramme til budget 2016: Rammen vil først blive endeligt opgjort i juni måned efter indgåelse af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL. Nedenfor er imidlertid gjort et forsøg på at fastlægge den forventede ramme for Frederikssund Kommune, med baggrund i forventninger udmeldt fra KL: Tabel 4: Forventet servicevækstramme 2016 mio. kr. Frederikssund Kommunens serviceramme, svarende til det vedtagne budget Tilskudsmodellen forudsætter en vækst i den samlede serviceramme på 2,266 mia. kr., indeholdende nyt lavere Pris- og lønudviklingsskøn, lov- og cirkulæreprogram m.v. Frederikssund Kommunens forventede andel heraf kan opgøres til: 17 Forventet serviceramme 2016 i 2016 priser Et første bud på de forventede serviceudgifter i budgetoplægget for 2016, kan opgøres på følgende måde: Udgangspunktet er de opgjorte serviceudgifter i overslagsåret 2016, fra det senest vedtagne budget 2015 Ny prisregister G1-1 fra februar 2015 I lighed med budget 2015, er der indlagt en implementeringspulje i 2016 på 15 mio. Driftsoverførsler fra regnskab 2014, som frigives i budget 2016 i alt 20,227 mio. kr. Forventet virkning af den kommende budgetopfølgning pr. 31/ Diverse rettelser, med udgangspunkt i uændret serviceniveau, demografipuljer m.v. De forventede serviceudgifter i grundbudget 2016, kan på denne baggrund opgøres til mio. kr. Status på grundbudget 2016 indeholder derfor luft i forhold til det forventede sigtepunkt for de kommunale serviceudgifter på ( ) +18 mio. kr. luften i forhold til sigtepunktet kan primært forklares med den reviderede demografimodel, samt øget effekt af effektiviseringer fra 2015 budgetvedtagelsen, som begge bidrager til en nedjustering af de forventede serviceudgifter i Overførselsområdet Skønnet vedrørende de samlede kommunale overførselsudgifter er i 2016 opjusteret med +5,4 mia. kr., i forhold til det skøn som lå til grund for det vedtagne budget Omregnet til Frederikssund forhold, svarer det til en opjustering af forventningerne på +41,795 mio. kr. Hovedparten af ændringen vedrører den kommende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Det er endnu ikke muligt at beregne Frederikssund kommunes konkrete udgifter forbundet med reformen. Kom- 4/12

5 munernes Landsforening har imidlertid foretaget en kommuneopdelt beregning, hvor de skønner Kommunens merudgifter til 37,479 mio. kr. I samme opgørelse opgøres kommunens forventede kompensation som kan henføres til reformen, til -34,596 mio. kr., hvorfor kommunens umiddelbare tab ved ændringen udgør 2,883 mio. kr. i Ovenstående skøn er indarbejdet i grundbudgettet for 2016, og vil blive nærmere kvalificeret frem imod den endelige budgetvedtagelse. Demografi I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Udgangspunktet for beregningerne er et uændret serviceniveau. Til budget 2016 er der beregnet nye demografireguleringer af kommunens budget på baggrund af den nye befolkningsprognose for 2016, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. De nye beregninger medfører en nedjustering af de demografipuljer som blev indarbejdet i forbindelse med Budget Justeringen kan primært henføres til indførelsen af en demografimodel på skoleområdet fra 2016, der nedjusterer budgetterne på skoleområdet efter det forventede fald i børnetallet i de kommende år. I tabellen neden for fremgår budgetvirkningen af demografiberegningerne. Der henvises til et særskilt notat, der vil redegøre nærmere for demografireguleringerne på de enkelte udgiftsområder. Notatet vil blive forelagt i forbindelse med byrådsseminaret i juni. Justering af demografipuljer til budget 2016: (mio. kr.) Uddannelsesudvalget -5,3-13, ,8 -heraf ny model på skoleområdet -2,9-11,4-17,1-22,5 Velfærdsudvalget -0,4-0,8-1,1 2,3 Sundhedsudvalget -0,3-0,4-0,6-0,6 I alt -6-15,1-20,7-20,1 Anlægsudgifter Forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende kommunernes anlægsudgifter i 2016 ventes i lighed med 2015, at munde ud i en aftale om et samlet anlægsloft for kommunerne under ét, hvor der ikke er tilknyttet en kollektiv budgetsanktion, som det gælder for serviceudgifterne. Regeringens udgangspunkt for forhandlingerne er et anlægsloft på 16,5 mia. kr. i 2016, en reduktion på 1 mia. kr. i forhold til det aftalte loft på 5/12

6 17,5 mia. kr., der gælder for Baggrunden for nedjusteringen er at regeringen i deres reviderede plan for de samlede offentlige investeringer forudsætter en reduktion i 2016 på knap 2,5 mia. kr. i forhold til I dette oplæg til kommunens anlægsbudget er det forudsat at anlægsloftet for kommunerne i den kommende økonomiaftale giver mulighed for at fastholde et fortsat højt anlægsniveau. Kommunens anlægsudgifter forudsættes at udgøre 120 mio. kr. om året med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik. Anlægsbudgettet kan således afvige fra 120 mio. kr. i det enkelte år, men bør i gennemsnit over en årrække udgøre ca. 120 mio. kr. årligt. I budgetoplægget til er der indarbejdet en række ændringer i forhold til budgetoverslagsårene som indgik i det vedtagne Budget Ændringerne er alene af teknisk karakter og udgør følgende: 1. Fundet af asbest på Ådalens Skole har afstedkommet en forsinkelse af skolebyggeriets afslutning og merudgifter på ca. 22 mio. kr. De forventede anlægsudgifter i 2017 på 41,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetoplægget, samtidig er den budgetlagte indtægt fra salget af Oppe Sundby Skole til byggegrunde flyttet fra 2016 til I forbindelse med overførselssagen fra 2014, er der indarbejdet budgetbeløb for 0,3 mio. kr. i Der er indarbejdet en forhøjelse på 1,1 mio. kr. af budgettet i 2016 til servicearealer vedr. byggeriet af etape II af Pedershave Omsorgscenter, jf. godkendt skema A og B for byggeriet. Forhøjelsen følger af beslutning om etablering af nyt køkken. I budgetoplægget er til 2019 videreført det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje, jf. hidtidig praksis for budgetlægningen. De to anlægspuljer frigives af byrådet som en del af budgetvedtagelsen og udmøntes efterfølgende af de nævnte fagudvalg. Vinge Budgettet til Vinge, er ikke ændret i dette budgetoplæg, men der pågår et arbejde med videre konkretisering af indtægter og udgifter for projektet, der vil indgå i budgetoplægget til byrådets budgetseminar i juni I dette oplæg er der således ikke indarbejdet nye budgetbeløb for udgifter og indtægter i det nye overslagsår Samlet anlægsoversigt Af anlægsoversigten i tabel 1 fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om året, hvis den uudmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den uudmøntede pulje er positiv. Af tabel 1 fremgår, at der er plads til at indarbejde projekter for i alt 120,6 mio. kr. i perioden , svarende til ca. 30 mio. kr. årligt. I 2016 indeholder budgetoplægget konkrete projekter for 168,8 mio. kr. inkl. Vinge, hvilket er ca. 14 mio. kr. højere end ifølge budgetoverslaget for 2016 som indgik i det vedtagne Budget /12

7 Anlægsoversigt (mio. kr.) B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO Udgifter - Vedtaget budget ,8 154, ,4 Udgifter - budgetoplæg ,2 120,0 120,0 120,0 120, konkrete projekter ekskl. Vinge 131,6 129,6 109,4 13,9 5,7 258,6 - Vinge 54,6 39,2 30,8 30,8 0,0 100,8 -uudmøntet pulje ,8-20,2 75,3 114,3 120,6 Indtægter - budgetoplæg 229,4-8,1-55,2-13,5 0-76,8 - Vinge -204,9-8,1-16,1-13,5 0-37,7 - Øvrige indtægter 24,5 0 39, ,1 Nettoudgifter - budgetoplæg -73,2 111,9 64,8 106,5 120,0 403,2 Budgetoplægget lægger op til en videre politisk stillingtagen i forhold til den uudmøntede pulje, men også i forhold til evt. indarbejdelse af konkrete projekter i det nye budgetoverslagsår I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg 2016 samt størrelsen af den uudmøntede pulje i de enkelte år. Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. I forbindelse med det videre budgetarbejde kan det vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. En specificeret investeringsoversigt, indeholdende de konkrete anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Skat, tilskud og udligning Budgetoplægget er opdateret med de seneste skøn til skatter, tilskud og udligning. Det skal præciseres at tallene er forbundet med stor usikkerhed, men det er vurderet at den opdaterede prognose er mere retvisende end skønnene fra budget Omkring skatter indeholder denne første prognose kun nye skøn vedr. indkomstskat, hvorimod nyt skøn vedr. selskabsskat og grundskyld først vil blive opdateret til byrådets 1. budgetseminar i juni måned. Der er forudsat en uændret udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,4 procent, uændret grundskyldspromille på 32,5 samt en dækningsafgift for forretningsejendomme på 2,5 promille. Prognosen er udarbejdet i KL s skatte- og tilskudsmodel, på baggrund af KL s forventninger til udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger, de nyeste pris- og lønskøn, udviklingen i de budgetgaranterede områder m.v I KLs første skøn til prognosemodel, er det forudsat at det ekstraordinære balancetilskud på 3 mia. kr. ikke videreføres til Frederikssund kommunes andel heraf, er derfor ikke medtaget i denne første beregning, men afventer en endelig afklaring i kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. I det vedtagne budget var tilskuddet kun forudsat udbetalt i 2015, hvorfor ændringen ikke umiddelbart betyder en budgetforværring i perioden /12

8 De nye skøn indeholder en række korrektioner, hvor de største er kommenteret nedenfor. Forventet udvikling i indkomstskatter: KL forudsætter på landsplan en stigning i de kommunale skatteindtægter på 0,5 mia. kr., hvilket primært dækker over højere forventninger til den private beskæftigelse, hvorfor den forventede merindtægt modregnes i kommunernes balancetilskuddet. Nedenfor fremgår Frederikssund kommunes forventninger, sammenlignet med KLs prognose skøn: Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget i % I alt for perioden Nyeste KL Landsskøn Gl. KL Landsskøn Forskel KL landsskøn Frederikssund slutligning 2013 Frederikssund slutligning 2012 Forskel Frederikssund Forventet vækst ,2 2,5 3,2 2,5 12,4 5,5 4,2 2,6 3,2 2,0 12,0 4,3 0,0-0,1 0,0 0,5 0,4 1,2 3,6 2,1 3,0 2,5 11,2 5,9 4,2 2,9 3,2 2,2 12,5 3,9-0,6-0,8-0,2 0,3-1,3 2,0 Som det fremgår ovenfor bevirker den nyeste slutligningsstatistik for 2013 at kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget nedjusteres med ca. -1,3 %, mens landet som helhed opjusteres med + 0,4 % i forhold til 2015 prognosen. Frederikssund kommune oplever derfor ikke den stigning i skatteprovenuet, som kommunerne modtager en negativ regulering for via balancetilskuddet. Dette sammenholdt med virkningen af den nye befolkningsprognose, som indeholder en langsommere befolkningstilvækst i forhold til 2014 prognosen, betyder at skatteprovenuet nedjusteres med ca. -23 mio. kr. i Det tabte forventes dog prognosemæssigt hentet ind i de kommende 2 budgetår, idet væksten her skønnes 2,0% højere end i sidste års prognose, grundet øgede vækst- og befolkningsskøn. I lighed med tidligere år vil kommunen som en del af den kommende økonomiaftale, blive tilbudt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Kommunes eget skøn vil henover sommeren blive yderligere kvalificeret, blandt andet ved hjælp af den nyeste slutligningsstatistik for indkomståret Senest i forbindelse med 2. behandlingen skal byrådet beslutte, hvorvidt der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for budgetåret Ændringer til tilskud og udligning: Kommunernes udgifter på overførselsområdet er hævet med baggrund i beskæftigelsesområdets finansieringsreform, hvor den isolerede nettovirkning for Frederikssund kommune kan opgøres til ca. -2,8 mio. kr. i Nettovirkningen dækker over afledte mindre korrektioner til udligningsordningen, øget balancetilskud, budgetgaranti, lov- og cirkulære- 8/12

9 program, forhøjet beskæftigelsestilskud, samt selvfølgelig de øgede overførselsudgifter grundet de lavere refusionsprocenter. Derudover er der sket en række øvrige ændringer til lov- og cirkulæreprogrammet, ændrede forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling, som bevirker en tilsvarende nedskrivning af budgettets drift- og anlægsbevillinger m.v. Samlet virkning for budgettet: Den isolerede nettovirkning af den nye skatte- og tilskudsberegning kan opgøres til følgende: I kr. (positive tal = udgifter/mindreindtægter Indtægtssiden: Nettokonsekvenser på tilskud og udligning Nettokonsekvenser på skat Forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet Udgiftssiden: Mindre pris- og lønfremskrivning Merudgifter refusionsreform Samlet nettovirkning i.f.t. tidligere skøn Der forventes medio juni at blive indgået en ny økonomiaftale mellem KL og regeringen. På denne baggrund vil der blive udarbejdet et nyt skøn over skatteindtægter samt tilskud og udligning, som vil indgå i det budgetoplæg som præsenteres på budgetseminaret den 25.- og 26. juni. Der vil ligeledes blive udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016, som byrådet kan vælge at benytte, i stedet for selvbudgettering. Det bemærkes at der i det aktuelle budgetoplæg, ikke er indarbejdet en forventning om at kommunen modtager et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i Frederikssund Kommune blev i budget 2015 tildelt 11 mio. kr. Låneoptagelse Lånebekendtgørelsen giver mulighed for automatisk låneadgang til følgende områder, hvortil der er afsat budget i det nuværende grundbudget : Nettoudgiften ved at yde borgerne lån til betaling af ejendomsskat Udgifter til investering i energibesparende foranstaltninger Investeringer med optimeringspotentiale Herudover kan det forventes at økonomiaftalen i lighed med tidligere år, vil indeholde særlige lånepuljer, fx kvalitetsfondsområdet, som byrådet kan ansøge om at få del i. I vurderingen af hvorvidt en kommune kan tildeles en andel af de afsatte lånepuljer, indgår kommunens aktuelle likviditet som en vigtig parameter, hvilket var medvirkende til at Frederikssund kommunes ansøgninger til budget 2014 ikke blev imødekommet. 9/12

10 Der er i grundbudgettet for 2016 budgetteret med nedenstående forventninger til låneoptagelse. Låneoptagelsen foretages med et års forsinkelse, hvorfor låneoptagelsen i 2016 foretages med baggrund i afholdte udgifter i Tabel 8. Indarbejdet låneramme/afdrag Automatisk låneadgang: Lån til bet. af ejendomsskatter Investering i energibesparende foranstaltninger Udskiftning af lysarmaturer Modtagne lånedispensationer: Forventet ansøgning om del i generelle lånepuljer Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG Samlet låneoptagelse Afdrag på gæld Status på tekniske rettelser: Grundbudget 2016 er tilrettet med en række tekniske rettelser, som alle tager udgangspunkt i et uændret politisk serviceniveau. De væsentligste ændringer vil blive gennemgået på budgetseminaret i juni måned. Status på den finansielle udfordring i budgetforslag 2016 Ved at tage udgangspunkt i den opgjorte kassebeholdning primo 2015, korrigeret budget 2015, samt den nuværende status på budgetforslag , kan likviditetsudviklingen opgøres til følgende. Det forventede budget for 2015 er korrigeret for den forventede nettovirkning af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, samt frigivelse af overførsler fra 2014 i 2015/16. Graf 1. Likviditetsprognose 10/12

11 Opgørelse af foreløbigt råderum Vi er stadig meget tidligt i budgetprocessen, hvorfor en status på grundbudgettet er forbundet med megen usikkerhed. Med udgangspunkt i nuværende korrektioner, der alle er foretaget med udgangspunkt i et uændret politisk fastsat serviceniveau, kan der opgøres følgende foreløbige status på det økonomiske råderum. Tabel 9. I mio. kr. Opr./ Korr Strukturelt overskud (skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifter) Vedtaget budget Status budgetforslag Netto anlægsbudget Vedtaget budget Status budgetforslag Kasseforbrug/opsparing Vedtaget budget Status budgetforslag I forhold til budgetoverslagsårene fra det senest vedtagne budget 2015, bevirker de tekniske rettelser som nu er indregnet i grundbudget 2016, en budgetforværring/øget kasseforbrug på ( ) 44 mio. kr. Hvis der korrigeres for den indlagte implementeringspulje, som er budgetlagt med 15 mio. kr. i 2016, samt frigivelse af indefrosne driftsoverførsler fra 2014, som er budgetlagt med 20,227 mio. kr. i 2016, kan forskellen korrigeres til en forværring på kun 9,0 mio. kr. Det skal bemærkes at anlægsøkonomien omkring Vinge ikke er tilrettet i dette oplæg, og at ændringer hertil kan have stor betydning på den samlede økonomi, herunder likviditetstrækket i det enkelte budgetår. Det videre budgetarbejde Med baggrund i dette notats gennemgang må det konkluderes, at der ikke er sket en markant nettoændring i forhold til skønnet fra budget Det er vigtigt at pointere at overslagsårene i det seneste vedtagne budget 2015, allerede indeholdt en ubalance, og dermed et større kassetræk. En medvirkende årsag til ubalancen i overslagsårene, kan blandt andet forklares med følgende politiske beslutninger fra 2013/2014/2015 budgetvedtagelsen: Nedsættelse af indkomstskatten, hvor det tilkendte statstilskud løbende aftrappes. Nedsættelse af dækningsafgiften, hvor det tilkendte statstilskud løbende aftrappes. Driftsudgifter til nye ældreboliger og rehabiliteringspladser. Ekstraordinær opskrivning af budgettet til social service 11/12

12 Denne ubalance udgør fortsat en udfordring i budgetoplægget for Med den indlagte forudsætning om et årligt bruttoanlægsniveau på 120 mio. kr., kan kasseforbruget for perioden opgøres til 514 mio. kr., hvor det tilsvarende skøn for i forbindelse med budgetlægningen for 2015 kunne opgøres til 326 mio. kr. Den umiddelbart store forskel skyldes den ekstraordinære indtægt fra Vinge i budget Med en kassebeholdning primo 2016 på forventede 332 mio. kr., samt den skitserede likviditetsudvikling, er der åbenlyst behov for en række politiske initiativer, for at genetablere en fornuftig budgetbalance. Det skal bemærkes at den afledte effekt af den igangsatte optimeringsøvelse til budget 2016, ikke er indregnet i den skitserede økonomi, samt at de endelige indtægtsforudsætninger samt servicevækstrammen først kendes med sikkerhed, når der til juni indgås en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Helt konkret er nøgledatoerne i den kommende budgetlægningsproces: juni: 1. Budgetseminar for Byrådet august: 2. budgetseminar for Byrådet 9. september: Byrådet 1. behandler budgetforslaget 7. oktober: Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget På seminaret den 25. og 26. juni, når der er pågået yderligere drøftelser i fagudvalgene, og resultatet af økonomiaftalen kendes, kan der bl.a. drøftes følgende, med udgangspunkt i den økonomiske politik: 1. Status på den samlede økonomi, økonomiaftale, revideret skatte- og tilskudsskøn opgørelse af revideret råderum. 2. Status og nærmere præsentation af indholdet i 2. handlingskatalog. 3. Prioritering af nye driftstiltag, som er afdækket i budgetprocessen. 4. Anlæg Prioritering indenfor den afsatte anlægsramme 5. Ændring i skattesatser hvad giver det samlede ramme af muligheder 6. Eventuel udnyttelse af lånemuligheder 12/12

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin Budgetnotat 2019 vers. 1 pr. 21. feb. 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning... 1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022... 1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022... 3 5 Forvaltningens

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Bilag A: - Budgetproces 2017:

Bilag A: - Budgetproces 2017: Bilag A: - Budgetproces 2017: Indhold Indledning... 3 Finansieringsbehov og risikofaktorer Budget 2017... 3 Omprioriteringsbidrag... 3 Ekstraordinært finansieringstilskud... 4 Kommunalt særtilskud efter

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere