Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019"

Transkript

1 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for , er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj modtager en status på det igangværende budgetarbejde, herunder en status på arbejdet med konkrete besparelsesforslag. Fagudvalgene vil på deres juni møde få en status på 2. handlingskatalog, som ligeledes vil blive præsenteret for det samlede byråd på budgetseminaret den juni. På samme møde vil der ligeledes blive udleveret et konkret budgetoplæg for (budgetmappen). NOTAT 13. maj 2015 Journal nr. Hovedsag Budget 2016 Sagsbehandler lrasm Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2016, men i det følgende gives en kort sammenfatning af situationen på følgende centrale områder: Samspil med den Økonomiske politik Status på arbejdet med besparelsesforslag Status på budgetudvidelser drift og anlæg Overholdelse af servicevækstrammen Overførselsområdet Demografi Anlægsudgifter Skat, tilskud og udligning Låneoptagelse Status på tekniske rettelser Status på den finansielle udfordring i budget 2016 Det videre budgetarbejde Samspil med den Økonomiske politik Byrådet vedtog den 30. april 2014 en økonomisk politik, indeholdende en række vejledende økonomiske målsætninger for den kommende byrådsperiode Budgetoplægget som nu præsenteres er tro imod den økonomiske politik på følgende delområder: Skatten holdes i ro eller reduceres skatten er forudsat uændret i dette oplæg Kommunens anlægsbudgettering Forudsat et brutto anlægsniveau på ca. 120 mio. kr. årligt til politisk prioritering. Tilvejebringelse af råderum Status præsenteres i 2. handlingskatalog Nettogælden skal nedbringes afdrag overstiger forventet låneoptagelse. Disse samt øvrige delmål i den økonomiske politik omkring strukturelt overskud, likviditet m.v. må forventes at indgå aktivt i de videre politiske drøftelser omkring budget 2016.

2 Status på arbejdet med besparelsesforslag Det blev som en del af byrådets budgetaftale for 2015 besluttet, at administrationen i løbet af 1. halvår 2015 skulle fremkomme med yderligere forslag til effektiviseringer af kommunens drift til brug for partiernes prioritering. Administrationens arbejde har taget udgangspunkt i følgende 6 overordnede temaer, som er opstillet ud fra en drøftelse mellem fagchefer og direktionen: 1. Tilbudsviften (Bæredygtige tilbud) 2. Konkurrenceudsættelse 3. Indkøbsaftaler 4. Funktioner, der supplerer kerneydelsen, eksempelvis rengøring, IT, administration og bygningsvedligehold (Facility Management) 5. Udnyttelse og indretning af kvadratmeter (Space Management) 6. Ny teknologi. Målet er at driftsoverskuddet øges, således at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017, med årlige anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. kr. Det var en forudsætning for arbejdet, at borgere og medarbejdere blev inddraget i overvejelserne om, hvilke områder, der kan effektiviseres, og hvilke der kan friholdes. På denne baggrund har der været afholdt et medarbejder arrangement den 26. marts 2015, og et Borgerdialogmøde den 18. april 2015, hvor en række aktuelle budgettemaer har været drøftet. Disse 2 seancer, samt løbende budgetdrøftelser i direktion og fagchefgruppen, har resulteret i et 2. handlingskatalog, som vil blive præsenteret for fagudvalgene på deres juni møder. Før den egentlige politiske behandling, kan følgende status opgøres: Beløb i mio. kr Effektiviseringspotentiale i 2. handlingskatalog -20,8-35,2-44,8-52,3 Status på budgetudvidelser Der er siden 2015 budgetvedtagelsen fremsat et mindre antal administrative forslag til budgetudvidelser. Derudover har der været et antal politiske sager, hvor beslutningen indebærer at forslaget oversendes til budgetprocessen for /12

3 De enkelte ønsker fremgår af vedlagte BILAG 1, og nedenfor er oplistet den samlede økonomiske virkning af forslagene: Forslag til driftsudvidelser: i mio. kr Forslag specificeret i bilag A. 2,775 2,490 1,490 1,490 Forslag til konkrete anlæg: I mio. kr Forslag specificeret i bilag A. 1,950 Forslagene forventes at indgå i den videre prioriteringsdebat omkring budget Listen vil blive opdateret med eventuelle nye ønsker, og indgå i budgetmappen som udleveres på budgetseminaret den 25. og 26. juni. Overholdelse af servicevækstrammen Regeringen og KL har i de senere år, som led i forhandlingerne om kommunens økonomi, aftalt en ramme for de samlede kommunale serviceudgifter. Den nye budgetlov indeholder muligheden for at foretage en kollektiv/individuel sanktion overfor kommunerne, såfremt de samlede budgetter samt regnskaber ikke holdes inden for den udmeldte serviceramme. En eventuel sanktion vil ske ved modregning i det betingede bloktilskud på 3 mia. kr., hvilket for Frederikssund kommune betyder en potentiel usikkerhed på ca. 23 mio.kr. Status på servicerammen i forventet regnskab 2014: Kommunernes landsforening har primo april skønnet, at kommunernes samlede serviceudgifter i regnskab for 2014, forventes at være 2,4 mia. kr. under det vedtagne budget 2014, hvilket for Frederikssund Kommunes vedkommende svarer til ca. 19 mio. kr. Til sammenligning viser Frederikssund kommunes faktiske regnskab for 2014, et mindre forbrug på serviceudgifterne på ( ) -50 mio. kr. i forhold til sigtepunktet for Status på servicerammen i vedtaget budget 2015: Frederikssund kommunes senest vedtagne budget 2015 indeholder serviceudgifter for i alt mio. kr., hvor kommunens udmeldte sigtepunkt for budgetlægningen udgjorde mio. kr. Det kommunale sigtepunkt for de kommunale serviceudgifter i oprindeligt budget 2015 udgør derfor mio. I årets 1. budgetopfølgning pr. 31/3 2015, er der indarbejdet et administrativt skøn som bevirker, at de forventede serviceudgifter i 2015 reduceres med -25 mio. kr., svarende til den forventede overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Det reviderede sigtepunkt for Kommunens serviceudgifter i 2015, udgør herefter ( ) mio. kr. 3/12

4 Forventet serviceramme til budget 2016: Rammen vil først blive endeligt opgjort i juni måned efter indgåelse af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL. Nedenfor er imidlertid gjort et forsøg på at fastlægge den forventede ramme for Frederikssund Kommune, med baggrund i forventninger udmeldt fra KL: Tabel 4: Forventet servicevækstramme 2016 mio. kr. Frederikssund Kommunens serviceramme, svarende til det vedtagne budget Tilskudsmodellen forudsætter en vækst i den samlede serviceramme på 2,266 mia. kr., indeholdende nyt lavere Pris- og lønudviklingsskøn, lov- og cirkulæreprogram m.v. Frederikssund Kommunens forventede andel heraf kan opgøres til: 17 Forventet serviceramme 2016 i 2016 priser Et første bud på de forventede serviceudgifter i budgetoplægget for 2016, kan opgøres på følgende måde: Udgangspunktet er de opgjorte serviceudgifter i overslagsåret 2016, fra det senest vedtagne budget 2015 Ny prisregister G1-1 fra februar 2015 I lighed med budget 2015, er der indlagt en implementeringspulje i 2016 på 15 mio. Driftsoverførsler fra regnskab 2014, som frigives i budget 2016 i alt 20,227 mio. kr. Forventet virkning af den kommende budgetopfølgning pr. 31/ Diverse rettelser, med udgangspunkt i uændret serviceniveau, demografipuljer m.v. De forventede serviceudgifter i grundbudget 2016, kan på denne baggrund opgøres til mio. kr. Status på grundbudget 2016 indeholder derfor luft i forhold til det forventede sigtepunkt for de kommunale serviceudgifter på ( ) +18 mio. kr. luften i forhold til sigtepunktet kan primært forklares med den reviderede demografimodel, samt øget effekt af effektiviseringer fra 2015 budgetvedtagelsen, som begge bidrager til en nedjustering af de forventede serviceudgifter i Overførselsområdet Skønnet vedrørende de samlede kommunale overførselsudgifter er i 2016 opjusteret med +5,4 mia. kr., i forhold til det skøn som lå til grund for det vedtagne budget Omregnet til Frederikssund forhold, svarer det til en opjustering af forventningerne på +41,795 mio. kr. Hovedparten af ændringen vedrører den kommende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Det er endnu ikke muligt at beregne Frederikssund kommunes konkrete udgifter forbundet med reformen. Kom- 4/12

5 munernes Landsforening har imidlertid foretaget en kommuneopdelt beregning, hvor de skønner Kommunens merudgifter til 37,479 mio. kr. I samme opgørelse opgøres kommunens forventede kompensation som kan henføres til reformen, til -34,596 mio. kr., hvorfor kommunens umiddelbare tab ved ændringen udgør 2,883 mio. kr. i Ovenstående skøn er indarbejdet i grundbudgettet for 2016, og vil blive nærmere kvalificeret frem imod den endelige budgetvedtagelse. Demografi I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Udgangspunktet for beregningerne er et uændret serviceniveau. Til budget 2016 er der beregnet nye demografireguleringer af kommunens budget på baggrund af den nye befolkningsprognose for 2016, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. De nye beregninger medfører en nedjustering af de demografipuljer som blev indarbejdet i forbindelse med Budget Justeringen kan primært henføres til indførelsen af en demografimodel på skoleområdet fra 2016, der nedjusterer budgetterne på skoleområdet efter det forventede fald i børnetallet i de kommende år. I tabellen neden for fremgår budgetvirkningen af demografiberegningerne. Der henvises til et særskilt notat, der vil redegøre nærmere for demografireguleringerne på de enkelte udgiftsområder. Notatet vil blive forelagt i forbindelse med byrådsseminaret i juni. Justering af demografipuljer til budget 2016: (mio. kr.) Uddannelsesudvalget -5,3-13, ,8 -heraf ny model på skoleområdet -2,9-11,4-17,1-22,5 Velfærdsudvalget -0,4-0,8-1,1 2,3 Sundhedsudvalget -0,3-0,4-0,6-0,6 I alt -6-15,1-20,7-20,1 Anlægsudgifter Forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende kommunernes anlægsudgifter i 2016 ventes i lighed med 2015, at munde ud i en aftale om et samlet anlægsloft for kommunerne under ét, hvor der ikke er tilknyttet en kollektiv budgetsanktion, som det gælder for serviceudgifterne. Regeringens udgangspunkt for forhandlingerne er et anlægsloft på 16,5 mia. kr. i 2016, en reduktion på 1 mia. kr. i forhold til det aftalte loft på 5/12

6 17,5 mia. kr., der gælder for Baggrunden for nedjusteringen er at regeringen i deres reviderede plan for de samlede offentlige investeringer forudsætter en reduktion i 2016 på knap 2,5 mia. kr. i forhold til I dette oplæg til kommunens anlægsbudget er det forudsat at anlægsloftet for kommunerne i den kommende økonomiaftale giver mulighed for at fastholde et fortsat højt anlægsniveau. Kommunens anlægsudgifter forudsættes at udgøre 120 mio. kr. om året med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik. Anlægsbudgettet kan således afvige fra 120 mio. kr. i det enkelte år, men bør i gennemsnit over en årrække udgøre ca. 120 mio. kr. årligt. I budgetoplægget til er der indarbejdet en række ændringer i forhold til budgetoverslagsårene som indgik i det vedtagne Budget Ændringerne er alene af teknisk karakter og udgør følgende: 1. Fundet af asbest på Ådalens Skole har afstedkommet en forsinkelse af skolebyggeriets afslutning og merudgifter på ca. 22 mio. kr. De forventede anlægsudgifter i 2017 på 41,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetoplægget, samtidig er den budgetlagte indtægt fra salget af Oppe Sundby Skole til byggegrunde flyttet fra 2016 til I forbindelse med overførselssagen fra 2014, er der indarbejdet budgetbeløb for 0,3 mio. kr. i Der er indarbejdet en forhøjelse på 1,1 mio. kr. af budgettet i 2016 til servicearealer vedr. byggeriet af etape II af Pedershave Omsorgscenter, jf. godkendt skema A og B for byggeriet. Forhøjelsen følger af beslutning om etablering af nyt køkken. I budgetoplægget er til 2019 videreført det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje, jf. hidtidig praksis for budgetlægningen. De to anlægspuljer frigives af byrådet som en del af budgetvedtagelsen og udmøntes efterfølgende af de nævnte fagudvalg. Vinge Budgettet til Vinge, er ikke ændret i dette budgetoplæg, men der pågår et arbejde med videre konkretisering af indtægter og udgifter for projektet, der vil indgå i budgetoplægget til byrådets budgetseminar i juni I dette oplæg er der således ikke indarbejdet nye budgetbeløb for udgifter og indtægter i det nye overslagsår Samlet anlægsoversigt Af anlægsoversigten i tabel 1 fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om året, hvis den uudmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den uudmøntede pulje er positiv. Af tabel 1 fremgår, at der er plads til at indarbejde projekter for i alt 120,6 mio. kr. i perioden , svarende til ca. 30 mio. kr. årligt. I 2016 indeholder budgetoplægget konkrete projekter for 168,8 mio. kr. inkl. Vinge, hvilket er ca. 14 mio. kr. højere end ifølge budgetoverslaget for 2016 som indgik i det vedtagne Budget /12

7 Anlægsoversigt (mio. kr.) B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO Udgifter - Vedtaget budget ,8 154, ,4 Udgifter - budgetoplæg ,2 120,0 120,0 120,0 120, konkrete projekter ekskl. Vinge 131,6 129,6 109,4 13,9 5,7 258,6 - Vinge 54,6 39,2 30,8 30,8 0,0 100,8 -uudmøntet pulje ,8-20,2 75,3 114,3 120,6 Indtægter - budgetoplæg 229,4-8,1-55,2-13,5 0-76,8 - Vinge -204,9-8,1-16,1-13,5 0-37,7 - Øvrige indtægter 24,5 0 39, ,1 Nettoudgifter - budgetoplæg -73,2 111,9 64,8 106,5 120,0 403,2 Budgetoplægget lægger op til en videre politisk stillingtagen i forhold til den uudmøntede pulje, men også i forhold til evt. indarbejdelse af konkrete projekter i det nye budgetoverslagsår I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg 2016 samt størrelsen af den uudmøntede pulje i de enkelte år. Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. I forbindelse med det videre budgetarbejde kan det vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. En specificeret investeringsoversigt, indeholdende de konkrete anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Skat, tilskud og udligning Budgetoplægget er opdateret med de seneste skøn til skatter, tilskud og udligning. Det skal præciseres at tallene er forbundet med stor usikkerhed, men det er vurderet at den opdaterede prognose er mere retvisende end skønnene fra budget Omkring skatter indeholder denne første prognose kun nye skøn vedr. indkomstskat, hvorimod nyt skøn vedr. selskabsskat og grundskyld først vil blive opdateret til byrådets 1. budgetseminar i juni måned. Der er forudsat en uændret udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,4 procent, uændret grundskyldspromille på 32,5 samt en dækningsafgift for forretningsejendomme på 2,5 promille. Prognosen er udarbejdet i KL s skatte- og tilskudsmodel, på baggrund af KL s forventninger til udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger, de nyeste pris- og lønskøn, udviklingen i de budgetgaranterede områder m.v I KLs første skøn til prognosemodel, er det forudsat at det ekstraordinære balancetilskud på 3 mia. kr. ikke videreføres til Frederikssund kommunes andel heraf, er derfor ikke medtaget i denne første beregning, men afventer en endelig afklaring i kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. I det vedtagne budget var tilskuddet kun forudsat udbetalt i 2015, hvorfor ændringen ikke umiddelbart betyder en budgetforværring i perioden /12

8 De nye skøn indeholder en række korrektioner, hvor de største er kommenteret nedenfor. Forventet udvikling i indkomstskatter: KL forudsætter på landsplan en stigning i de kommunale skatteindtægter på 0,5 mia. kr., hvilket primært dækker over højere forventninger til den private beskæftigelse, hvorfor den forventede merindtægt modregnes i kommunernes balancetilskuddet. Nedenfor fremgår Frederikssund kommunes forventninger, sammenlignet med KLs prognose skøn: Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget i % I alt for perioden Nyeste KL Landsskøn Gl. KL Landsskøn Forskel KL landsskøn Frederikssund slutligning 2013 Frederikssund slutligning 2012 Forskel Frederikssund Forventet vækst ,2 2,5 3,2 2,5 12,4 5,5 4,2 2,6 3,2 2,0 12,0 4,3 0,0-0,1 0,0 0,5 0,4 1,2 3,6 2,1 3,0 2,5 11,2 5,9 4,2 2,9 3,2 2,2 12,5 3,9-0,6-0,8-0,2 0,3-1,3 2,0 Som det fremgår ovenfor bevirker den nyeste slutligningsstatistik for 2013 at kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget nedjusteres med ca. -1,3 %, mens landet som helhed opjusteres med + 0,4 % i forhold til 2015 prognosen. Frederikssund kommune oplever derfor ikke den stigning i skatteprovenuet, som kommunerne modtager en negativ regulering for via balancetilskuddet. Dette sammenholdt med virkningen af den nye befolkningsprognose, som indeholder en langsommere befolkningstilvækst i forhold til 2014 prognosen, betyder at skatteprovenuet nedjusteres med ca. -23 mio. kr. i Det tabte forventes dog prognosemæssigt hentet ind i de kommende 2 budgetår, idet væksten her skønnes 2,0% højere end i sidste års prognose, grundet øgede vækst- og befolkningsskøn. I lighed med tidligere år vil kommunen som en del af den kommende økonomiaftale, blive tilbudt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Kommunes eget skøn vil henover sommeren blive yderligere kvalificeret, blandt andet ved hjælp af den nyeste slutligningsstatistik for indkomståret Senest i forbindelse med 2. behandlingen skal byrådet beslutte, hvorvidt der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for budgetåret Ændringer til tilskud og udligning: Kommunernes udgifter på overførselsområdet er hævet med baggrund i beskæftigelsesområdets finansieringsreform, hvor den isolerede nettovirkning for Frederikssund kommune kan opgøres til ca. -2,8 mio. kr. i Nettovirkningen dækker over afledte mindre korrektioner til udligningsordningen, øget balancetilskud, budgetgaranti, lov- og cirkulære- 8/12

9 program, forhøjet beskæftigelsestilskud, samt selvfølgelig de øgede overførselsudgifter grundet de lavere refusionsprocenter. Derudover er der sket en række øvrige ændringer til lov- og cirkulæreprogrammet, ændrede forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling, som bevirker en tilsvarende nedskrivning af budgettets drift- og anlægsbevillinger m.v. Samlet virkning for budgettet: Den isolerede nettovirkning af den nye skatte- og tilskudsberegning kan opgøres til følgende: I kr. (positive tal = udgifter/mindreindtægter Indtægtssiden: Nettokonsekvenser på tilskud og udligning Nettokonsekvenser på skat Forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet Udgiftssiden: Mindre pris- og lønfremskrivning Merudgifter refusionsreform Samlet nettovirkning i.f.t. tidligere skøn Der forventes medio juni at blive indgået en ny økonomiaftale mellem KL og regeringen. På denne baggrund vil der blive udarbejdet et nyt skøn over skatteindtægter samt tilskud og udligning, som vil indgå i det budgetoplæg som præsenteres på budgetseminaret den 25.- og 26. juni. Der vil ligeledes blive udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016, som byrådet kan vælge at benytte, i stedet for selvbudgettering. Det bemærkes at der i det aktuelle budgetoplæg, ikke er indarbejdet en forventning om at kommunen modtager et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i Frederikssund Kommune blev i budget 2015 tildelt 11 mio. kr. Låneoptagelse Lånebekendtgørelsen giver mulighed for automatisk låneadgang til følgende områder, hvortil der er afsat budget i det nuværende grundbudget : Nettoudgiften ved at yde borgerne lån til betaling af ejendomsskat Udgifter til investering i energibesparende foranstaltninger Investeringer med optimeringspotentiale Herudover kan det forventes at økonomiaftalen i lighed med tidligere år, vil indeholde særlige lånepuljer, fx kvalitetsfondsområdet, som byrådet kan ansøge om at få del i. I vurderingen af hvorvidt en kommune kan tildeles en andel af de afsatte lånepuljer, indgår kommunens aktuelle likviditet som en vigtig parameter, hvilket var medvirkende til at Frederikssund kommunes ansøgninger til budget 2014 ikke blev imødekommet. 9/12

10 Der er i grundbudgettet for 2016 budgetteret med nedenstående forventninger til låneoptagelse. Låneoptagelsen foretages med et års forsinkelse, hvorfor låneoptagelsen i 2016 foretages med baggrund i afholdte udgifter i Tabel 8. Indarbejdet låneramme/afdrag Automatisk låneadgang: Lån til bet. af ejendomsskatter Investering i energibesparende foranstaltninger Udskiftning af lysarmaturer Modtagne lånedispensationer: Forventet ansøgning om del i generelle lånepuljer Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG Samlet låneoptagelse Afdrag på gæld Status på tekniske rettelser: Grundbudget 2016 er tilrettet med en række tekniske rettelser, som alle tager udgangspunkt i et uændret politisk serviceniveau. De væsentligste ændringer vil blive gennemgået på budgetseminaret i juni måned. Status på den finansielle udfordring i budgetforslag 2016 Ved at tage udgangspunkt i den opgjorte kassebeholdning primo 2015, korrigeret budget 2015, samt den nuværende status på budgetforslag , kan likviditetsudviklingen opgøres til følgende. Det forventede budget for 2015 er korrigeret for den forventede nettovirkning af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, samt frigivelse af overførsler fra 2014 i 2015/16. Graf 1. Likviditetsprognose 10/12

11 Opgørelse af foreløbigt råderum Vi er stadig meget tidligt i budgetprocessen, hvorfor en status på grundbudgettet er forbundet med megen usikkerhed. Med udgangspunkt i nuværende korrektioner, der alle er foretaget med udgangspunkt i et uændret politisk fastsat serviceniveau, kan der opgøres følgende foreløbige status på det økonomiske råderum. Tabel 9. I mio. kr. Opr./ Korr Strukturelt overskud (skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifter) Vedtaget budget Status budgetforslag Netto anlægsbudget Vedtaget budget Status budgetforslag Kasseforbrug/opsparing Vedtaget budget Status budgetforslag I forhold til budgetoverslagsårene fra det senest vedtagne budget 2015, bevirker de tekniske rettelser som nu er indregnet i grundbudget 2016, en budgetforværring/øget kasseforbrug på ( ) 44 mio. kr. Hvis der korrigeres for den indlagte implementeringspulje, som er budgetlagt med 15 mio. kr. i 2016, samt frigivelse af indefrosne driftsoverførsler fra 2014, som er budgetlagt med 20,227 mio. kr. i 2016, kan forskellen korrigeres til en forværring på kun 9,0 mio. kr. Det skal bemærkes at anlægsøkonomien omkring Vinge ikke er tilrettet i dette oplæg, og at ændringer hertil kan have stor betydning på den samlede økonomi, herunder likviditetstrækket i det enkelte budgetår. Det videre budgetarbejde Med baggrund i dette notats gennemgang må det konkluderes, at der ikke er sket en markant nettoændring i forhold til skønnet fra budget Det er vigtigt at pointere at overslagsårene i det seneste vedtagne budget 2015, allerede indeholdt en ubalance, og dermed et større kassetræk. En medvirkende årsag til ubalancen i overslagsårene, kan blandt andet forklares med følgende politiske beslutninger fra 2013/2014/2015 budgetvedtagelsen: Nedsættelse af indkomstskatten, hvor det tilkendte statstilskud løbende aftrappes. Nedsættelse af dækningsafgiften, hvor det tilkendte statstilskud løbende aftrappes. Driftsudgifter til nye ældreboliger og rehabiliteringspladser. Ekstraordinær opskrivning af budgettet til social service 11/12

12 Denne ubalance udgør fortsat en udfordring i budgetoplægget for Med den indlagte forudsætning om et årligt bruttoanlægsniveau på 120 mio. kr., kan kasseforbruget for perioden opgøres til 514 mio. kr., hvor det tilsvarende skøn for i forbindelse med budgetlægningen for 2015 kunne opgøres til 326 mio. kr. Den umiddelbart store forskel skyldes den ekstraordinære indtægt fra Vinge i budget Med en kassebeholdning primo 2016 på forventede 332 mio. kr., samt den skitserede likviditetsudvikling, er der åbenlyst behov for en række politiske initiativer, for at genetablere en fornuftig budgetbalance. Det skal bemærkes at den afledte effekt af den igangsatte optimeringsøvelse til budget 2016, ikke er indregnet i den skitserede økonomi, samt at de endelige indtægtsforudsætninger samt servicevækstrammen først kendes med sikkerhed, når der til juni indgås en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Helt konkret er nøgledatoerne i den kommende budgetlægningsproces: juni: 1. Budgetseminar for Byrådet august: 2. budgetseminar for Byrådet 9. september: Byrådet 1. behandler budgetforslaget 7. oktober: Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget På seminaret den 25. og 26. juni, når der er pågået yderligere drøftelser i fagudvalgene, og resultatet af økonomiaftalen kendes, kan der bl.a. drøftes følgende, med udgangspunkt i den økonomiske politik: 1. Status på den samlede økonomi, økonomiaftale, revideret skatte- og tilskudsskøn opgørelse af revideret råderum. 2. Status og nærmere præsentation af indholdet i 2. handlingskatalog. 3. Prioritering af nye driftstiltag, som er afdækket i budgetprocessen. 4. Anlæg Prioritering indenfor den afsatte anlægsramme 5. Ændring i skattesatser hvad giver det samlede ramme af muligheder 6. Eventuel udnyttelse af lånemuligheder 12/12

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere