Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019"

Transkript

1 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for , er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj modtager en status på det igangværende budgetarbejde, herunder en status på arbejdet med konkrete besparelsesforslag. Fagudvalgene vil på deres juni møde få en status på 2. handlingskatalog, som ligeledes vil blive præsenteret for det samlede byråd på budgetseminaret den juni. På samme møde vil der ligeledes blive udleveret et konkret budgetoplæg for (budgetmappen). NOTAT 13. maj 2015 Journal nr. Hovedsag Budget 2016 Sagsbehandler lrasm Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2016, men i det følgende gives en kort sammenfatning af situationen på følgende centrale områder: Samspil med den Økonomiske politik Status på arbejdet med besparelsesforslag Status på budgetudvidelser drift og anlæg Overholdelse af servicevækstrammen Overførselsområdet Demografi Anlægsudgifter Skat, tilskud og udligning Låneoptagelse Status på tekniske rettelser Status på den finansielle udfordring i budget 2016 Det videre budgetarbejde Samspil med den Økonomiske politik Byrådet vedtog den 30. april 2014 en økonomisk politik, indeholdende en række vejledende økonomiske målsætninger for den kommende byrådsperiode Budgetoplægget som nu præsenteres er tro imod den økonomiske politik på følgende delområder: Skatten holdes i ro eller reduceres skatten er forudsat uændret i dette oplæg Kommunens anlægsbudgettering Forudsat et brutto anlægsniveau på ca. 120 mio. kr. årligt til politisk prioritering. Tilvejebringelse af råderum Status præsenteres i 2. handlingskatalog Nettogælden skal nedbringes afdrag overstiger forventet låneoptagelse. Disse samt øvrige delmål i den økonomiske politik omkring strukturelt overskud, likviditet m.v. må forventes at indgå aktivt i de videre politiske drøftelser omkring budget 2016.

2 Status på arbejdet med besparelsesforslag Det blev som en del af byrådets budgetaftale for 2015 besluttet, at administrationen i løbet af 1. halvår 2015 skulle fremkomme med yderligere forslag til effektiviseringer af kommunens drift til brug for partiernes prioritering. Administrationens arbejde har taget udgangspunkt i følgende 6 overordnede temaer, som er opstillet ud fra en drøftelse mellem fagchefer og direktionen: 1. Tilbudsviften (Bæredygtige tilbud) 2. Konkurrenceudsættelse 3. Indkøbsaftaler 4. Funktioner, der supplerer kerneydelsen, eksempelvis rengøring, IT, administration og bygningsvedligehold (Facility Management) 5. Udnyttelse og indretning af kvadratmeter (Space Management) 6. Ny teknologi. Målet er at driftsoverskuddet øges, således at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017, med årlige anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. kr. Det var en forudsætning for arbejdet, at borgere og medarbejdere blev inddraget i overvejelserne om, hvilke områder, der kan effektiviseres, og hvilke der kan friholdes. På denne baggrund har der været afholdt et medarbejder arrangement den 26. marts 2015, og et Borgerdialogmøde den 18. april 2015, hvor en række aktuelle budgettemaer har været drøftet. Disse 2 seancer, samt løbende budgetdrøftelser i direktion og fagchefgruppen, har resulteret i et 2. handlingskatalog, som vil blive præsenteret for fagudvalgene på deres juni møder. Før den egentlige politiske behandling, kan følgende status opgøres: Beløb i mio. kr Effektiviseringspotentiale i 2. handlingskatalog -20,8-35,2-44,8-52,3 Status på budgetudvidelser Der er siden 2015 budgetvedtagelsen fremsat et mindre antal administrative forslag til budgetudvidelser. Derudover har der været et antal politiske sager, hvor beslutningen indebærer at forslaget oversendes til budgetprocessen for /12

3 De enkelte ønsker fremgår af vedlagte BILAG 1, og nedenfor er oplistet den samlede økonomiske virkning af forslagene: Forslag til driftsudvidelser: i mio. kr Forslag specificeret i bilag A. 2,775 2,490 1,490 1,490 Forslag til konkrete anlæg: I mio. kr Forslag specificeret i bilag A. 1,950 Forslagene forventes at indgå i den videre prioriteringsdebat omkring budget Listen vil blive opdateret med eventuelle nye ønsker, og indgå i budgetmappen som udleveres på budgetseminaret den 25. og 26. juni. Overholdelse af servicevækstrammen Regeringen og KL har i de senere år, som led i forhandlingerne om kommunens økonomi, aftalt en ramme for de samlede kommunale serviceudgifter. Den nye budgetlov indeholder muligheden for at foretage en kollektiv/individuel sanktion overfor kommunerne, såfremt de samlede budgetter samt regnskaber ikke holdes inden for den udmeldte serviceramme. En eventuel sanktion vil ske ved modregning i det betingede bloktilskud på 3 mia. kr., hvilket for Frederikssund kommune betyder en potentiel usikkerhed på ca. 23 mio.kr. Status på servicerammen i forventet regnskab 2014: Kommunernes landsforening har primo april skønnet, at kommunernes samlede serviceudgifter i regnskab for 2014, forventes at være 2,4 mia. kr. under det vedtagne budget 2014, hvilket for Frederikssund Kommunes vedkommende svarer til ca. 19 mio. kr. Til sammenligning viser Frederikssund kommunes faktiske regnskab for 2014, et mindre forbrug på serviceudgifterne på ( ) -50 mio. kr. i forhold til sigtepunktet for Status på servicerammen i vedtaget budget 2015: Frederikssund kommunes senest vedtagne budget 2015 indeholder serviceudgifter for i alt mio. kr., hvor kommunens udmeldte sigtepunkt for budgetlægningen udgjorde mio. kr. Det kommunale sigtepunkt for de kommunale serviceudgifter i oprindeligt budget 2015 udgør derfor mio. I årets 1. budgetopfølgning pr. 31/3 2015, er der indarbejdet et administrativt skøn som bevirker, at de forventede serviceudgifter i 2015 reduceres med -25 mio. kr., svarende til den forventede overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Det reviderede sigtepunkt for Kommunens serviceudgifter i 2015, udgør herefter ( ) mio. kr. 3/12

4 Forventet serviceramme til budget 2016: Rammen vil først blive endeligt opgjort i juni måned efter indgåelse af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL. Nedenfor er imidlertid gjort et forsøg på at fastlægge den forventede ramme for Frederikssund Kommune, med baggrund i forventninger udmeldt fra KL: Tabel 4: Forventet servicevækstramme 2016 mio. kr. Frederikssund Kommunens serviceramme, svarende til det vedtagne budget Tilskudsmodellen forudsætter en vækst i den samlede serviceramme på 2,266 mia. kr., indeholdende nyt lavere Pris- og lønudviklingsskøn, lov- og cirkulæreprogram m.v. Frederikssund Kommunens forventede andel heraf kan opgøres til: 17 Forventet serviceramme 2016 i 2016 priser Et første bud på de forventede serviceudgifter i budgetoplægget for 2016, kan opgøres på følgende måde: Udgangspunktet er de opgjorte serviceudgifter i overslagsåret 2016, fra det senest vedtagne budget 2015 Ny prisregister G1-1 fra februar 2015 I lighed med budget 2015, er der indlagt en implementeringspulje i 2016 på 15 mio. Driftsoverførsler fra regnskab 2014, som frigives i budget 2016 i alt 20,227 mio. kr. Forventet virkning af den kommende budgetopfølgning pr. 31/ Diverse rettelser, med udgangspunkt i uændret serviceniveau, demografipuljer m.v. De forventede serviceudgifter i grundbudget 2016, kan på denne baggrund opgøres til mio. kr. Status på grundbudget 2016 indeholder derfor luft i forhold til det forventede sigtepunkt for de kommunale serviceudgifter på ( ) +18 mio. kr. luften i forhold til sigtepunktet kan primært forklares med den reviderede demografimodel, samt øget effekt af effektiviseringer fra 2015 budgetvedtagelsen, som begge bidrager til en nedjustering af de forventede serviceudgifter i Overførselsområdet Skønnet vedrørende de samlede kommunale overførselsudgifter er i 2016 opjusteret med +5,4 mia. kr., i forhold til det skøn som lå til grund for det vedtagne budget Omregnet til Frederikssund forhold, svarer det til en opjustering af forventningerne på +41,795 mio. kr. Hovedparten af ændringen vedrører den kommende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Det er endnu ikke muligt at beregne Frederikssund kommunes konkrete udgifter forbundet med reformen. Kom- 4/12

5 munernes Landsforening har imidlertid foretaget en kommuneopdelt beregning, hvor de skønner Kommunens merudgifter til 37,479 mio. kr. I samme opgørelse opgøres kommunens forventede kompensation som kan henføres til reformen, til -34,596 mio. kr., hvorfor kommunens umiddelbare tab ved ændringen udgør 2,883 mio. kr. i Ovenstående skøn er indarbejdet i grundbudgettet for 2016, og vil blive nærmere kvalificeret frem imod den endelige budgetvedtagelse. Demografi I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Udgangspunktet for beregningerne er et uændret serviceniveau. Til budget 2016 er der beregnet nye demografireguleringer af kommunens budget på baggrund af den nye befolkningsprognose for 2016, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. De nye beregninger medfører en nedjustering af de demografipuljer som blev indarbejdet i forbindelse med Budget Justeringen kan primært henføres til indførelsen af en demografimodel på skoleområdet fra 2016, der nedjusterer budgetterne på skoleområdet efter det forventede fald i børnetallet i de kommende år. I tabellen neden for fremgår budgetvirkningen af demografiberegningerne. Der henvises til et særskilt notat, der vil redegøre nærmere for demografireguleringerne på de enkelte udgiftsområder. Notatet vil blive forelagt i forbindelse med byrådsseminaret i juni. Justering af demografipuljer til budget 2016: (mio. kr.) Uddannelsesudvalget -5,3-13, ,8 -heraf ny model på skoleområdet -2,9-11,4-17,1-22,5 Velfærdsudvalget -0,4-0,8-1,1 2,3 Sundhedsudvalget -0,3-0,4-0,6-0,6 I alt -6-15,1-20,7-20,1 Anlægsudgifter Forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende kommunernes anlægsudgifter i 2016 ventes i lighed med 2015, at munde ud i en aftale om et samlet anlægsloft for kommunerne under ét, hvor der ikke er tilknyttet en kollektiv budgetsanktion, som det gælder for serviceudgifterne. Regeringens udgangspunkt for forhandlingerne er et anlægsloft på 16,5 mia. kr. i 2016, en reduktion på 1 mia. kr. i forhold til det aftalte loft på 5/12

6 17,5 mia. kr., der gælder for Baggrunden for nedjusteringen er at regeringen i deres reviderede plan for de samlede offentlige investeringer forudsætter en reduktion i 2016 på knap 2,5 mia. kr. i forhold til I dette oplæg til kommunens anlægsbudget er det forudsat at anlægsloftet for kommunerne i den kommende økonomiaftale giver mulighed for at fastholde et fortsat højt anlægsniveau. Kommunens anlægsudgifter forudsættes at udgøre 120 mio. kr. om året med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik. Anlægsbudgettet kan således afvige fra 120 mio. kr. i det enkelte år, men bør i gennemsnit over en årrække udgøre ca. 120 mio. kr. årligt. I budgetoplægget til er der indarbejdet en række ændringer i forhold til budgetoverslagsårene som indgik i det vedtagne Budget Ændringerne er alene af teknisk karakter og udgør følgende: 1. Fundet af asbest på Ådalens Skole har afstedkommet en forsinkelse af skolebyggeriets afslutning og merudgifter på ca. 22 mio. kr. De forventede anlægsudgifter i 2017 på 41,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetoplægget, samtidig er den budgetlagte indtægt fra salget af Oppe Sundby Skole til byggegrunde flyttet fra 2016 til I forbindelse med overførselssagen fra 2014, er der indarbejdet budgetbeløb for 0,3 mio. kr. i Der er indarbejdet en forhøjelse på 1,1 mio. kr. af budgettet i 2016 til servicearealer vedr. byggeriet af etape II af Pedershave Omsorgscenter, jf. godkendt skema A og B for byggeriet. Forhøjelsen følger af beslutning om etablering af nyt køkken. I budgetoplægget er til 2019 videreført det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje, jf. hidtidig praksis for budgetlægningen. De to anlægspuljer frigives af byrådet som en del af budgetvedtagelsen og udmøntes efterfølgende af de nævnte fagudvalg. Vinge Budgettet til Vinge, er ikke ændret i dette budgetoplæg, men der pågår et arbejde med videre konkretisering af indtægter og udgifter for projektet, der vil indgå i budgetoplægget til byrådets budgetseminar i juni I dette oplæg er der således ikke indarbejdet nye budgetbeløb for udgifter og indtægter i det nye overslagsår Samlet anlægsoversigt Af anlægsoversigten i tabel 1 fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om året, hvis den uudmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den uudmøntede pulje er positiv. Af tabel 1 fremgår, at der er plads til at indarbejde projekter for i alt 120,6 mio. kr. i perioden , svarende til ca. 30 mio. kr. årligt. I 2016 indeholder budgetoplægget konkrete projekter for 168,8 mio. kr. inkl. Vinge, hvilket er ca. 14 mio. kr. højere end ifølge budgetoverslaget for 2016 som indgik i det vedtagne Budget /12

7 Anlægsoversigt (mio. kr.) B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO Udgifter - Vedtaget budget ,8 154, ,4 Udgifter - budgetoplæg ,2 120,0 120,0 120,0 120, konkrete projekter ekskl. Vinge 131,6 129,6 109,4 13,9 5,7 258,6 - Vinge 54,6 39,2 30,8 30,8 0,0 100,8 -uudmøntet pulje ,8-20,2 75,3 114,3 120,6 Indtægter - budgetoplæg 229,4-8,1-55,2-13,5 0-76,8 - Vinge -204,9-8,1-16,1-13,5 0-37,7 - Øvrige indtægter 24,5 0 39, ,1 Nettoudgifter - budgetoplæg -73,2 111,9 64,8 106,5 120,0 403,2 Budgetoplægget lægger op til en videre politisk stillingtagen i forhold til den uudmøntede pulje, men også i forhold til evt. indarbejdelse af konkrete projekter i det nye budgetoverslagsår I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg 2016 samt størrelsen af den uudmøntede pulje i de enkelte år. Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. I forbindelse med det videre budgetarbejde kan det vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. En specificeret investeringsoversigt, indeholdende de konkrete anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Skat, tilskud og udligning Budgetoplægget er opdateret med de seneste skøn til skatter, tilskud og udligning. Det skal præciseres at tallene er forbundet med stor usikkerhed, men det er vurderet at den opdaterede prognose er mere retvisende end skønnene fra budget Omkring skatter indeholder denne første prognose kun nye skøn vedr. indkomstskat, hvorimod nyt skøn vedr. selskabsskat og grundskyld først vil blive opdateret til byrådets 1. budgetseminar i juni måned. Der er forudsat en uændret udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,4 procent, uændret grundskyldspromille på 32,5 samt en dækningsafgift for forretningsejendomme på 2,5 promille. Prognosen er udarbejdet i KL s skatte- og tilskudsmodel, på baggrund af KL s forventninger til udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger, de nyeste pris- og lønskøn, udviklingen i de budgetgaranterede områder m.v I KLs første skøn til prognosemodel, er det forudsat at det ekstraordinære balancetilskud på 3 mia. kr. ikke videreføres til Frederikssund kommunes andel heraf, er derfor ikke medtaget i denne første beregning, men afventer en endelig afklaring i kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. I det vedtagne budget var tilskuddet kun forudsat udbetalt i 2015, hvorfor ændringen ikke umiddelbart betyder en budgetforværring i perioden /12

8 De nye skøn indeholder en række korrektioner, hvor de største er kommenteret nedenfor. Forventet udvikling i indkomstskatter: KL forudsætter på landsplan en stigning i de kommunale skatteindtægter på 0,5 mia. kr., hvilket primært dækker over højere forventninger til den private beskæftigelse, hvorfor den forventede merindtægt modregnes i kommunernes balancetilskuddet. Nedenfor fremgår Frederikssund kommunes forventninger, sammenlignet med KLs prognose skøn: Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget i % I alt for perioden Nyeste KL Landsskøn Gl. KL Landsskøn Forskel KL landsskøn Frederikssund slutligning 2013 Frederikssund slutligning 2012 Forskel Frederikssund Forventet vækst ,2 2,5 3,2 2,5 12,4 5,5 4,2 2,6 3,2 2,0 12,0 4,3 0,0-0,1 0,0 0,5 0,4 1,2 3,6 2,1 3,0 2,5 11,2 5,9 4,2 2,9 3,2 2,2 12,5 3,9-0,6-0,8-0,2 0,3-1,3 2,0 Som det fremgår ovenfor bevirker den nyeste slutligningsstatistik for 2013 at kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget nedjusteres med ca. -1,3 %, mens landet som helhed opjusteres med + 0,4 % i forhold til 2015 prognosen. Frederikssund kommune oplever derfor ikke den stigning i skatteprovenuet, som kommunerne modtager en negativ regulering for via balancetilskuddet. Dette sammenholdt med virkningen af den nye befolkningsprognose, som indeholder en langsommere befolkningstilvækst i forhold til 2014 prognosen, betyder at skatteprovenuet nedjusteres med ca. -23 mio. kr. i Det tabte forventes dog prognosemæssigt hentet ind i de kommende 2 budgetår, idet væksten her skønnes 2,0% højere end i sidste års prognose, grundet øgede vækst- og befolkningsskøn. I lighed med tidligere år vil kommunen som en del af den kommende økonomiaftale, blive tilbudt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Kommunes eget skøn vil henover sommeren blive yderligere kvalificeret, blandt andet ved hjælp af den nyeste slutligningsstatistik for indkomståret Senest i forbindelse med 2. behandlingen skal byrådet beslutte, hvorvidt der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for budgetåret Ændringer til tilskud og udligning: Kommunernes udgifter på overførselsområdet er hævet med baggrund i beskæftigelsesområdets finansieringsreform, hvor den isolerede nettovirkning for Frederikssund kommune kan opgøres til ca. -2,8 mio. kr. i Nettovirkningen dækker over afledte mindre korrektioner til udligningsordningen, øget balancetilskud, budgetgaranti, lov- og cirkulære- 8/12

9 program, forhøjet beskæftigelsestilskud, samt selvfølgelig de øgede overførselsudgifter grundet de lavere refusionsprocenter. Derudover er der sket en række øvrige ændringer til lov- og cirkulæreprogrammet, ændrede forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling, som bevirker en tilsvarende nedskrivning af budgettets drift- og anlægsbevillinger m.v. Samlet virkning for budgettet: Den isolerede nettovirkning af den nye skatte- og tilskudsberegning kan opgøres til følgende: I kr. (positive tal = udgifter/mindreindtægter Indtægtssiden: Nettokonsekvenser på tilskud og udligning Nettokonsekvenser på skat Forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet Udgiftssiden: Mindre pris- og lønfremskrivning Merudgifter refusionsreform Samlet nettovirkning i.f.t. tidligere skøn Der forventes medio juni at blive indgået en ny økonomiaftale mellem KL og regeringen. På denne baggrund vil der blive udarbejdet et nyt skøn over skatteindtægter samt tilskud og udligning, som vil indgå i det budgetoplæg som præsenteres på budgetseminaret den 25.- og 26. juni. Der vil ligeledes blive udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016, som byrådet kan vælge at benytte, i stedet for selvbudgettering. Det bemærkes at der i det aktuelle budgetoplæg, ikke er indarbejdet en forventning om at kommunen modtager et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i Frederikssund Kommune blev i budget 2015 tildelt 11 mio. kr. Låneoptagelse Lånebekendtgørelsen giver mulighed for automatisk låneadgang til følgende områder, hvortil der er afsat budget i det nuværende grundbudget : Nettoudgiften ved at yde borgerne lån til betaling af ejendomsskat Udgifter til investering i energibesparende foranstaltninger Investeringer med optimeringspotentiale Herudover kan det forventes at økonomiaftalen i lighed med tidligere år, vil indeholde særlige lånepuljer, fx kvalitetsfondsområdet, som byrådet kan ansøge om at få del i. I vurderingen af hvorvidt en kommune kan tildeles en andel af de afsatte lånepuljer, indgår kommunens aktuelle likviditet som en vigtig parameter, hvilket var medvirkende til at Frederikssund kommunes ansøgninger til budget 2014 ikke blev imødekommet. 9/12

10 Der er i grundbudgettet for 2016 budgetteret med nedenstående forventninger til låneoptagelse. Låneoptagelsen foretages med et års forsinkelse, hvorfor låneoptagelsen i 2016 foretages med baggrund i afholdte udgifter i Tabel 8. Indarbejdet låneramme/afdrag Automatisk låneadgang: Lån til bet. af ejendomsskatter Investering i energibesparende foranstaltninger Udskiftning af lysarmaturer Modtagne lånedispensationer: Forventet ansøgning om del i generelle lånepuljer Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG Samlet låneoptagelse Afdrag på gæld Status på tekniske rettelser: Grundbudget 2016 er tilrettet med en række tekniske rettelser, som alle tager udgangspunkt i et uændret politisk serviceniveau. De væsentligste ændringer vil blive gennemgået på budgetseminaret i juni måned. Status på den finansielle udfordring i budgetforslag 2016 Ved at tage udgangspunkt i den opgjorte kassebeholdning primo 2015, korrigeret budget 2015, samt den nuværende status på budgetforslag , kan likviditetsudviklingen opgøres til følgende. Det forventede budget for 2015 er korrigeret for den forventede nettovirkning af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, samt frigivelse af overførsler fra 2014 i 2015/16. Graf 1. Likviditetsprognose 10/12

11 Opgørelse af foreløbigt råderum Vi er stadig meget tidligt i budgetprocessen, hvorfor en status på grundbudgettet er forbundet med megen usikkerhed. Med udgangspunkt i nuværende korrektioner, der alle er foretaget med udgangspunkt i et uændret politisk fastsat serviceniveau, kan der opgøres følgende foreløbige status på det økonomiske råderum. Tabel 9. I mio. kr. Opr./ Korr Strukturelt overskud (skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifter) Vedtaget budget Status budgetforslag Netto anlægsbudget Vedtaget budget Status budgetforslag Kasseforbrug/opsparing Vedtaget budget Status budgetforslag I forhold til budgetoverslagsårene fra det senest vedtagne budget 2015, bevirker de tekniske rettelser som nu er indregnet i grundbudget 2016, en budgetforværring/øget kasseforbrug på ( ) 44 mio. kr. Hvis der korrigeres for den indlagte implementeringspulje, som er budgetlagt med 15 mio. kr. i 2016, samt frigivelse af indefrosne driftsoverførsler fra 2014, som er budgetlagt med 20,227 mio. kr. i 2016, kan forskellen korrigeres til en forværring på kun 9,0 mio. kr. Det skal bemærkes at anlægsøkonomien omkring Vinge ikke er tilrettet i dette oplæg, og at ændringer hertil kan have stor betydning på den samlede økonomi, herunder likviditetstrækket i det enkelte budgetår. Det videre budgetarbejde Med baggrund i dette notats gennemgang må det konkluderes, at der ikke er sket en markant nettoændring i forhold til skønnet fra budget Det er vigtigt at pointere at overslagsårene i det seneste vedtagne budget 2015, allerede indeholdt en ubalance, og dermed et større kassetræk. En medvirkende årsag til ubalancen i overslagsårene, kan blandt andet forklares med følgende politiske beslutninger fra 2013/2014/2015 budgetvedtagelsen: Nedsættelse af indkomstskatten, hvor det tilkendte statstilskud løbende aftrappes. Nedsættelse af dækningsafgiften, hvor det tilkendte statstilskud løbende aftrappes. Driftsudgifter til nye ældreboliger og rehabiliteringspladser. Ekstraordinær opskrivning af budgettet til social service 11/12

12 Denne ubalance udgør fortsat en udfordring i budgetoplægget for Med den indlagte forudsætning om et årligt bruttoanlægsniveau på 120 mio. kr., kan kasseforbruget for perioden opgøres til 514 mio. kr., hvor det tilsvarende skøn for i forbindelse med budgetlægningen for 2015 kunne opgøres til 326 mio. kr. Den umiddelbart store forskel skyldes den ekstraordinære indtægt fra Vinge i budget Med en kassebeholdning primo 2016 på forventede 332 mio. kr., samt den skitserede likviditetsudvikling, er der åbenlyst behov for en række politiske initiativer, for at genetablere en fornuftig budgetbalance. Det skal bemærkes at den afledte effekt af den igangsatte optimeringsøvelse til budget 2016, ikke er indregnet i den skitserede økonomi, samt at de endelige indtægtsforudsætninger samt servicevækstrammen først kendes med sikkerhed, når der til juni indgås en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Helt konkret er nøgledatoerne i den kommende budgetlægningsproces: juni: 1. Budgetseminar for Byrådet august: 2. budgetseminar for Byrådet 9. september: Byrådet 1. behandler budgetforslaget 7. oktober: Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget På seminaret den 25. og 26. juni, når der er pågået yderligere drøftelser i fagudvalgene, og resultatet af økonomiaftalen kendes, kan der bl.a. drøftes følgende, med udgangspunkt i den økonomiske politik: 1. Status på den samlede økonomi, økonomiaftale, revideret skatte- og tilskudsskøn opgørelse af revideret råderum. 2. Status og nærmere præsentation af indholdet i 2. handlingskatalog. 3. Prioritering af nye driftstiltag, som er afdækket i budgetprocessen. 4. Anlæg Prioritering indenfor den afsatte anlægsramme 5. Ændring i skattesatser hvad giver det samlede ramme af muligheder 6. Eventuel udnyttelse af lånemuligheder 12/12

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Nils Borring borgmester

Nils Borring borgmester Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for 2013-2016. Budgettet er imidlertid ikke kun et

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere