Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 173 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt"

Transkript

1 Udenrigsudvalget URU alm. del Bilag 173 Offentligt Udenrigsministeriet Zagreb Asiatisk Plads 2 København K Att: Udviklingsminister Søren Pind Emne: Reference: Udvikling, bæredygtighed, rapporter eller innovation Særlig rådgiver for udviklingsministeren KæreSørenPind, JegvilallerførstgernelykønskedigidinnyestillingsomudviklingsministerforDanmark.Jegharmedstor interessefulgtdinpolitiskekarrierefradintidpåbornholmoverkøbenhavnsborgerrepræsentationtil Folketinget,ogeroverbevistom,atdeteretfremskridtforbådeUdviklingsministerietogDanmark,atvihar fåetdigsomnyministerfordettekomplekseogspændendeområde. Jegdelerdinliberaletilgang,atdanskbistandkanerstattenødogelendighedmedfrihedogfremgang,hvisden brugesrigtigt.sedettebrevsometbidragtildenefterspurgtedebatomdennyestrategifordansk udviklingspolitik. Minbaggrundforatskrivedetteindlægkommerafflereårserfaringindenforinternationalnødhjælp, udviklingsbistand,civil militærsamtænkning,kommercialiseringafforskningiudviklinglande,private investeringiudviklingslandeogikkemindstdesenestefireårserfaringermedbrugafudenrigsministerietsog Udviklingsministerietssektorprogrammer,B2B,PPP,KR,eksportpakkerogbilateraleaktiviteterpåBalkanogi Afrika.Meddisseerfaringerkanjegforhåbentligbidragetilenmereinnovativogøkonomiskudviklingspolitik fordanmarkogikkemindstfordelandeogmennesker,derharhårdtbrugfordanmarksindsats. Medmineefterhåndenmangeårserfaringogindsigtoverenbredfrontafområder,erdetsåvelmin overbevisningogminanbefaling,atdeterafgørendevigtigtfordenfremtidigedanskeudviklingsbistand,atvi bliverbedretilatmåle,hvaddervirkerogikkevirkeriudviklingsbistanden.ikkemindsterdetafgørendevi brugertidtilatlyttepåmodtagerlandenesbehovogprioriteterforudvikling.minerfaringsigermigogså,atvi selvskalblivemegetbedre. Jegskaltilstræbeatfattemigikorthed,ogderforblivemitindlæglidtgeneraliserende.Jegvilsamtidigtilbyde atstilleopmeddennødvendigeuddybning,referencerm.v.,menogsåmedidéer,visionerogforslagtil, hvordanmanfradansksidekanstyrkeudviklingsindsatsen. Jegtilladermigidetteindlægatværekonstruktivkritisk,herunderikkeværeforudindtagetogistedetse fordomsfritpådanskbistandmedandreøjneendjegopleverertilfældethosdestoreinternationale organsiationerogngo'ere.jegvilsamtidigbenyttelejlighedentilatkunneopdateredigpåenrækkeområder. 1 T F Wwww.relink.hr AVMDBusinessCentre OffSpace UlgradaVukovara269D6thfloor 10000Zagreb Croatia

2 Jegkannævne,atjegdesenestetreårharkøbtsekseksportpakkerpåBalkan,besøgtKenya,Tanzaniaog SydafrikasyvgangeiforbindelsemedB2BogPPPprogrammer.JeghardesudendeltagetiUdenrigsministeriet ogifuudviklings ogeksportfremstødinariobii2006og2008,deltagetinordicdaysizagrebogbeogradi ,DanskIndustri«BottomofthePyramid»programsiden2007,involveretifør til trædelses programmerikroatienogserbienogiøvrigtfulgtudviklingspolitikkenpånærmestholddesidste15år. Jeg har følgende drøftelsespunkter, som den nye danske udviklingspolitik bør forholde sig til. Resume 1. Goderapporterellerudviklingsorienteredeprojekter? 2. Erbæredygtighedogsåligmedinnovation? 3. HvorforerDanidaogUMaltidpåbagkantmedudviklingen? 4. HarrådgivereogeksperterhosUMidagdenretteprofil? 5. KaffeklubbeniDanmark! 6. Kanudviklingkombineresmedeksportoginvestering? 7. Integrationafcivil militærsamtækning,genopbygning,udviklingoginvestering? 8. HvadbrugesInternationaltHumanitærtBeredskabegentligtil? Gode rapporter eller udviklingsorienterede projekter? Udenrigsministerietgørbrugafegnesagsbehandlere,derkombineretmedetnetværkafDanidarådgiver, tekniskeeksperterogkonsulenthusegennemførerenlangrækkeprojekteriudvalgteområderafverden. DenkonsulentindustrisomleverafdetteområderejserfraHerodestilPilatus,opholdersigikortereeller længeretid(oftestkortere),oglevererenrækkegodetykkerapporter typiskindenfor«capacitybuilding», «træning»,«feasibility»og«policymaking» ogofteikompleksesammenhænge.udenathavelangtids tilstedeværelseleverermansjældentanvendeligeprodukter,dadisserapporteroftemanglerindgående kendskabtilbådepolitiske,kulturelle,historiske,økonomiskeogsamfundsmæssigeforhold. DerkommermangerapporterudafDanmarksindsats,mensjældentinnovativeprojekter,derreeltførertil udviklingogfremskridtidelandeviprøverathjælpe.kanvimongøredettebedre? Er bæredygtihed også lig med innovation? Mangerapportererskrevetafkonsulenter,derbrugerenstordelafderestidpåatopdaterederespersonlige resume(c.v.),sådetmatchernæsteudbudfraf.eks.um.dettekombineretmedlobbyognetværktilhøjreog venste,derkangåheltoptilhalvdeleafderestidmeddisseforhold,grundetkonsulentensvanskelige levevilkår.defærrestekonsulenterharnogensindeudviklet,ledetellerhaftansvarforatdriveenøkonomisk 2 T F Wwww.relink.hr AVMDBusinessCentre OffSpace UlgradaVukovara269D6thfloor 10000Zagreb Croatia

3 forretning,hvorforordet«bæredygtig»bliverdetmantra,derretfærdiggørealtfragenobygningtilbilateral indsats.spørgsmåleterombæredygtighedimangetilfældeerandetendet smart konsulentudtryk,der dækkeroveraltfraatskriveenrapportom,hvordanverdenkunneseudtillangeakademiskeudredningerom, hvordanviredderdefattigefraproblemer,somofteerudenforbådederesogdanmarksrækkevidde. Omvendtbliverdertaltmegetominnovation,entreprenørskabogforskning.Kunnedergøresmereforatdreje udviklingsbistandenidenneretning,hvormodtagerneselvdriverprocesserneogforstårdenglobaleøkonomi, viidagbefinderosi? Hvorfor er Danida og UM altid på bagkant med udviklingen? Deseneste4årharjegledetenafDanmarksbiotechvirksomheder,derlykkesmedatkommercialisereviden frauniversiteteridanmarkkombineretmedinnovationogtænkeud af bokseniforholdtiludviklingslande. Viharbrugtenstordelafvoresressourcer(tid,penge,energi)påatmødesmedrådgiverefraDanidaiNairobi, Dares Salaam,Johannesburgogeksport rådgivereibeograd,sarajevoogzagreb.viharkøbtseks eksportpakker,deltagetienrækkeumseminarerogworkshops,ligesomvihardeltagetidanskindustri «BottomofthePyramid»samtUM/IFUeksport ogudviklingspavillionerinairobi.fællesforalledisseforløb, harværet,atvirksomhedenikkeenenestegangblevuopfordretkontaktetellerstøttetafum,medundtagelse af,nårviselvrettedehenvendelsemodbetaling,ellerdervaretarrangement,hvorderskullebetaleset deltagergebyristørrelsorden kr.Skyldesdettemåske; udeaføjeudeafsind?erdetdenmåde manvilsikreintegrationmellemudvikling,eksportogbæredygtighedfordanskeudviklingsprojekterog virksomheder,dertagerchancenundervanskeligeforholdiudviklingslandepådanmarksvegne? Dentypiskeoplevelseharværet,atdesåkaldterådgiverepåambassadenvardårligtforberedteogatdeikke forstod,hverkenbiotechellercleantech.derblevsomregelhenvisttil,atdetpolitiskebaglandførstskulle afklares,hvilkettogmånederellerår,atmaniumhenvistetilambassaden,mensambassadenhenvistetilbage tilum.nustårderså«green,cleanandsustainable»påagendaen,nårmanstudererumfokusområder,men harumogdanidagivetdetrettemandattilderigtigepersoner,deradministererdissevisionerogharman monsikretensolidblandingafledere,administratorer,entreprenøreroginnovativeekspertertildisse komplekseopgaver? Har rådgivere og eksperter i UM idag den rette profil? Antydningenaf,atsammensætningenafrådgivere,eksperterogsagsbehandlereidanskudviklingsbistand kunneværemereinnovativogentreprenøragtigt,erbevidstframinside! Kunnemantænkesigensituation,hvormanfikreorganiseretenrækkeafdisseforholdogsamtidigsikre simpleogklarerammerfor,hvadderkrævesoghvordanmankommertilatrådgiveomdansk udviklingsbistand,atmanihøjeregradfårprojektudvikling,innovationogentreprenørkvalifikationerindenfor hosumtilafløsningafmindrefokuspålangerapporterogligegyldigevurderinger,mererisikovillighedogbrug aflokaleeksperter,deroftekanløseenrækkeafdisseforholdisamarbejdemedderigtigeeksperterog samtidigskabevalue for money? Skullemanværesærligtbekymretforkorruptionvedatbenytteflerelokale«expatriates»erentingsikkert, korruptionerikketilatudrydde.vedatudvælgelokalerådgiveremedomhu,sikreprofessionelledanske rådgivererogtransparenteregler,tænkeinnovativt«outofthebox»,tænkeoghandlesomenentreprenør, 3 T F Wwww.relink.hr AVMDBusinessCentre OffSpace UlgradaVukovara269D6thfloor 10000Zagreb Croatia

4 handlehurtigereienglobalkontekst,kandergøresmegetmereforatoptimereresultaterafdansk udviklingsbistandvedatbrugelokaleeksperter,derogsåhardenfordelatdeerlangtbilligereendde nuværendehøjekonsulenthonorarer,borikkepåeksklusivehotellermedhøjeomkostningertilrejser,time og dagpenge,reallokeringaffamilienosv. Kaffeklubben i Danmark Atbenytteudtrykket«kaffeklubbeniDanmark»kanvirkeprovokerendeogdeterrentfaktiskhensigten.Vi taleridagomatundgåkartellignendeforholdindenforenrækkeerhverv.erhversministerietharsammenmed SKAT,StatensITogpolitietetstadigstigendeantalsageromkartelogkrænkelseafkonkurrenceregleri Danmark.Nårdetgældernødhjælps ogudviklingsbistand,erdetderimodenheltandensag. Detervistalmindeligkendt,atudtrykket«kaffeklubben»hentydertildestoreNGO ere,udvalgte konsulenthuse derfornoglesvedkommendeligneretstadigvoksendebistandskontor ogenlillegruppe «Tordenskjoldssoldater»,sommankunnefristestilatkaldefor«smagsdommerere»,deridagrådgiverUMog Danidaomdanskudviklingsbistand. Selvharjegværetprogrammanagerfornogleafdisseorganisationerogset,hvordanenmissionselveristand tilatopfindenyeprogrammerogprojekterpårekordtid,nårumpludseligmelderud,atdererennystrategi ellernyposepengetilrådighed.organisationernes«eksperter»nårogsåpårekordtidatbliveeksperterpåde nyeområder. Derfølgerenhelskrivemission,hvorpersoner,deraldrigselvharværetansvarligforledelse,management, planlægning,logistikogøkonomisketransauktioneridepågældendeområde,gårsammenogbliverenigeom «atdelekagen». Dererudbudsreglerogrammeaftalerderskalsikre,atdeflestetingforegårefterreglerne,UMskalnaturligvis havestyrpåjuraen,ogspørgsmåleterså,ommanigenskalbenyttemedlemmerneaf«kaffeklubben»,der medførerdeønskederesulateridanskudviklingspolitik? Kan udvikling kombineres med eksport og investering? EnrækkeambassaderharrepræsentationfraEksportrådet,andreharDanidaellerudviklingsrådgivere,der administerersektorprogrammer(b2b,ppp,kortidskontrakterosv).viharifu/iø,eutwinningprogrammer,førtil trædelsesprogrammerogmulighederforatkøbesigtileksportpakker,kommercielrådgivningafeksperter påambassaden,derdesværreofteharlevetenenstordelafdereskarriereindenforetatenogderforikkehar megenerfaringmedinnovationogentreprenørship,derkansøgesombilateralemidleroghertilenrække institutionelledonorer,venturecapitalfondesomf.eks.dtuinnovation,vækstfonden,eksportkreditfonden, Jegharidetteconceptnote,forsøgteateksemplificere,hvordanendanskinnovationsvirksomhedaldrig opnåedenogetsomhelst,selvomderblevinvesteretmillioneriudviklingiudviklingsregionersompåbalkanog idetøstligeafrika.detertilfældetformangeandresmåogmellemstorevirksomheder,mendeterde færreste,dertræderfremogbeklagersig.årsagenerganskesimpel;manvurderer,atmanstårsigbedstved ikkeatklageoverambassaden,enkeltpersoneriumellersimplthenikkeaner,hvormanskalstarteogendeen sådanproces.kandermongøresmereforatintegrereudviklingsbistand,eksportogdanskeinvesteringeri udviklingslande? 4 T F Wwww.relink.hr AVMDBusinessCentre OffSpace UlgradaVukovara269D6thfloor 10000Zagreb Croatia

5 DerharværettaltomenombudsmandformodtagerneafdebistandsmidlersomDanmarkogandrelande donerer,såmodtagernekanklage,hvisdetskulleværenødvendigt.kunnedanmarkf.eks.gåforanogstarteet sådantprojekt.detkunneindkludereklageinstanseroverutilstrækkeligellerforkerteksportrådgivning, mangelfuldudviklingsindsatsindenforb2b,pppogdeandretyperafudviklingsbistand,somdanmarkbidrager medindenforudviklingsområdet? Integration af civil militær samtækning, genopbygning, udvikling og investering? Imidtenafhalvfemserne nærmerebestemtunderbalkankonfliktenibosnien Herzegovina blevkonceptet forcivilmilitarycooperation(cimic)udviklet.senerekomnatomedcimicpolicy2000ogcivilemergency Planning(CEP),ogEUfulgtemed.Efter komderforalvorfokuspådetinternationale katastrofeberedskab,hvorsamarbejdetblevintensiveretmedbaggrunditsunamieni2004,katarinainew OleansogsenestdettragiskejordskælviHaiti.IforbindelsemeddendanskeindsatsiIrakogAfghanistan,har koncepterogprincipperudvikletsigtilcivil MilitærSamtækning,dernuerblevetenintegreretdelaf Danmarksindsatsikrigs ogkrisestyringsoperationer. TypiskudsendesrådgivereviaUMellerdekonsulenthuse,derharvundetdisseopgaver,mensjældentuden nogenformforkontakttildanskevirksomheder,investorerogdevelopers,derkunnetænkesatbidragetil disseopgaver.mensdanmarkerikrigiafghanistan,erkinaogandrelandeifuldgangmedatinvesterei konfliktområdersomafghanistan,irakogsudan. Kandergøresmereforatsikreenmereeffektivintegrationmellemcivil militærsamtækning,udviklingog investeringeriudviklingslandene,sådanskedevelopersoginvestorerkommermedsåtidligtsommuligt?et andetvæsentligspørgsmålerså,hvortidligetmanidetheletagetkantaleomeffektivudviklingog genopbygningietkrigs ellerkonfliktområde? Hvad bruges Internationalt Humanitært Beredskab egentlig til? InternationaltHumanitærtBeredskab(IHB)erendelafUdenrigsministeretorganisation,deri2009blev outsourcettilkonsulentvirksomhedenniras.ikkenogendårligide,daadministrationoglogistikfintvaretages afenvirksomhedsomniras,deriforvejenerstærkeindenforudvikling,rådgivningogopgaveri udviklingslandeoverdetmesteafverden.jegselvermedlemafihboghartiltiderdoghaftsværtvedatfåøje påformåletmeddenneorganisationogikkemindstderesultatersomihbleverer? SpecieltvalgobservatøropgaverprægerbilledetafIHBsamtetparmindremissioneriHebron,SudanogSri Lanka.UdsendteIHB'ereerprimærtobservatøreristilmedFNogEUobservatører,mendadeflesteharencivil baggrund,kunnedisseudmærkederessourcermåskeanvendesmerekonstruktivt,hvisellerscivil militær samtænkning,humanitærbistand,udviklingoginvesteringeriudviklingslandeogpost konfliktområderblev integreretmereeffektivt? Jeghåberatjegmeddisseprovokerendeinputkanbidragetilennuanceringafdenønskededebat. Tilfældigtbemærkedejeg,atdunetopnusøgersærligrådgivere,hvilketfikmigtilatsammenfattedenne skrivelse,somjegharharhaftitankerneinogentid. Medvenlighilsen KimBretting 5 T F Wwww.relink.hr AVMDBusinessCentre OffSpace UlgradaVukovara269D6thfloor 10000Zagreb Croatia

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Danmark har fortsat en udfordring.

Danmark har fortsat en udfordring. Danmark har fortsat en udfordring. Væksthus Sjælland arbejder med at skabe vækst i mere end 800 virksomheder om året Det arbejder vi for og det måles vi på Flere ansatte Øget eksport Øget omsætning Større

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 20 Offentligt. Forord

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 20 Offentligt. Forord Udenrigsudvalget 2013-14 URU Alm.del Bilag 20 Offentligt Forord Formålet med den strategiske ramme for dansk støtte til udviklingsforskning er at opstille retningslinjer for prioriteringen og gennemførelsen

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

Medieinformation til annoncører 2016

Medieinformation til annoncører 2016 Udgives af Danida, Udenrigsminist DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation til annoncører 2016 LEKSIKALT KLIMA FRA A TIL Å Kyotoproto kollen, IPCC, tipping points... Bliv klædt på til COP 21 s.24 / OMSTILLING

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 33 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGS MØDE Mødedato: Fredag den 22. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.45 sstartstart:start: Sted: Vær.

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Klavs Duus Kinnerup Hede Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Kapitel 1. Afhandlingens emne og metode 11 1.1.

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv

Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv Høringssvar fra Folkekirkens Nødhjælp til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv Folkekirkens Nødhjælp (FKN) er medunderskriver af høringssvarene

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Case study program. Gratis eskpertrådgivning i ansvarlig sourcing af palmeolie, soja og oksekød

Case study program. Gratis eskpertrådgivning i ansvarlig sourcing af palmeolie, soja og oksekød Case study program Gratis eskpertrådgivning i ansvarlig sourcing af palmeolie, soja og oksekød Risikabel import Ved du hvor din palmeolie, soja og kvægprodukter kommer fra? Palmeolie, oksekød og soja er

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER PAGE 2 PAGE 3 CAN YOUR BUSINESS LIVE WITHOUT INTERNATIONALT NETVÆRK TOP JURIDISK BISTAND ADVOKATBISTAND VED RETSSAGER INNOVATIVE ARRANGEMENTER FOKUSERET SPARRING

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER PAGE 2 CAN YOUR BUSINESS LIVE WITHOUT PAGE 3 INTERNATIONALT NETVÆRK TOP JURIDISK BISTAND ADVOKATBISTAND VED RETSSAGER INNOVATIVE ARRANGEMENTER FOKUSERET SPARRING

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Folketingets Udenrigsudvalg. Høring om dansk udviklingsbistand. 27. januar kl. 9.00-11.45. Landstingssalen, Christiansborg. Talenoter Finn Tarp

Folketingets Udenrigsudvalg. Høring om dansk udviklingsbistand. 27. januar kl. 9.00-11.45. Landstingssalen, Christiansborg. Talenoter Finn Tarp Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del Bilag 98 Offentligt Folketingets Udenrigsudvalg Høring om dansk udviklingsbistand 27. januar kl. 9.00-11.45 Landstingssalen, Christiansborg Talenoter Finn Tarp Hvad

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Udenrigsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Udenrigsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Udenrigsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Deltagerne på Nævnets rejse til USA er som følger:

Deltagerne på Nævnets rejse til USA er som følger: Det Udenrigspolitiske Nævn 2011-12 UPN alm. del Bilag 219 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn Til: Dato: Nævnets medlemmer 7. maj 2012 Deltagerliste og program for Nævnets rejse til USA den 13. -17.

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM Bliv en haj til erhvervsudvikling Den offentlige indsats for at fremme

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Anbefalinger erfaringer & prioriteter

Anbefalinger erfaringer & prioriteter Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger erfaringer & prioriteter marked civilsamfund stat Folkekirkens Nødhjælps input til regeringens nye udviklingspolitik Anbefalinger,

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015

Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015 Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015 Mødet foregik i Ingeniørhuset i København med 31 fremmødte. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetning og fremtidigt arbejde i selskabet

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

Tjekliste til vurdering af telemedicin

Tjekliste til vurdering af telemedicin Tjekliste til vurdering af telemedicin (Information om og eksempler på besvarelse af de enkelte spørgsmål findes i vejledningen) Tjeklisten er udfyldt af (navn, titel, afdeling): OVERSIGT 1. Hvad er titlen

Læs mere

BordingCentral. Ny effektiv online portal til din grafiske kommunikation

BordingCentral. Ny effektiv online portal til din grafiske kommunikation BordingCentral Ny effektiv online portal til din grafiske kommunikation Effektivisér bestillingen af grafisk kommunikationsmateriale for hele din virksomhed Alle afdelinger og lokationer i din virksomhed

Læs mere

Modtagelse ved ambassadør Poul Erik Dam Kristensen og Vlasta Paljug, rådgiver for det kroatiske Euroaudvalg.

Modtagelse ved ambassadør Poul Erik Dam Kristensen og Vlasta Paljug, rådgiver for det kroatiske Euroaudvalg. DET INTERNATIONALE SEKRETARIAT PROGRAM FOR EUROPAUDVALGETS UDVALGSREJSE TIL SYDØSTEUROPA Dato: 22.-27. september 2013 Sted: Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Kosovo 19.september 2013 Søndag d.

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

SMART CITY I DANMARK. Bedre byer, vækst og arbejdspladser

SMART CITY I DANMARK. Bedre byer, vækst og arbejdspladser SMART CITY I DANMARK Bedre byer, vækst og arbejdspladser rapportens forfattere Nicola Walt Principal Consultant Arup @n_walt +44 (0)207 755 2282 nicola.walt@arup.com Léan Doody Associate Director Arup

Læs mere

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Udkast til Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling,

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del Svar på Spørgsmål 168 Offentligt

Udenrigsudvalget URU alm. del Svar på Spørgsmål 168 Offentligt Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 168 Offentligt Udenrigsministeriet Talepapir Til: Udenrigsministeren J.nr.: 5.D.153.a. CC: Bilag: 1 Fra: ALA Dato: 23. april 2009 Emne: Samråd i

Læs mere

Organisatorisk Årsberetning 2013

Organisatorisk Årsberetning 2013 Organisatorisk Årsberetning 2013 Indledning 2013 blev endnu et travlt år for DMRU. En kapacitetsundersøgelse iværksat af udenrigsministeriet konkluderede, at vi har den fornødne faglige, organisatoriske

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Ingeniørrollen og kvalifikationer. B150 jubilæumskonference Anlægsteknikforeningen i Danmark 16. november 2007

Ingeniørrollen og kvalifikationer. B150 jubilæumskonference Anlægsteknikforeningen i Danmark 16. november 2007 Ingeniørrollen og kvalifikationer B150 jubilæumskonference Anlægsteknikforeningen i Danmark 16. november 2007 Disposition Ingeniørrollen i et historisk perspektiv Aktuelle udviklingstendenser på efterspørgselssiden

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE

EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE 2011-2013 SOM DET ER I DAG ER DET SVÆRT AT GENNEMSKUE, OM DANMARK REELT LEVERER ADDITIONELLE MIDLER ELLER OM KLIMAINDSATSEN GÅR UD OVER DEN ØVRIGE

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere