Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Danfoss klar til fremtiden"

Transkript

1 Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

2 Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. en er delt op i to forretningssegmenter: Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions. Blandt nøglekompetencerne i Danfoss Climate & Energy er køling af fødevarer, aircondition, hastighedsregulering af elmotorer, opvarmning af bygninger samt komponenter inden for vedvarende energi som for eksempel sol- og vindenergi. I Danfoss Power Solutions er kernekompetencen hydrauliske systemer og komponenter til styring af mobile maskiner til landbrug, bygge- og anlægssektoren, materialehåndtering, samt specialmaskiner. Danfoss er en privatejet virksomhed og har opbygget sine kompetencer inden for energieffektive løsninger i løbet af de seneste 80 år. Danfoss sælger sine produkter i mere end 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere verden over. Danfoss Beskæftiger ca medarbejdere. Sælger produkter i mere end 100 lande. Top-5 markeder: USA, Tyskland, Kina, Rusland og Italien. en har 59 fabrikker i 18 lande og 58 salgsselskaber i 46 lande. Har hovedkontor i Nordborg. Find os på: Facebook: Twitter: Google+: YouTube: LinkedIn (Company Page): 2 Årsrapport 2013 I Danfoss en

3 INDHOLD KORT FORTALT BREV FRA DIREKTIONEN KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL CORE & CLEAR STATUS INNOVATION 2013 REGNSKABSBERETNING SEGMENTER FORVENTNINGER TIL 2014 CORPORATE GOVERNANCE BÆREDYGTIGHED RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE SELSKABSOVERSIGT LEDELSESBERETNING FOR DANFOSS A/S LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING REGNSKAB OG NOTER Årsrapport 2013 I Danfoss en 3

4 2013 kort fortalt FINANSIEL PERFORMANCE Danfoss har fastholdt omsætningen på et højt niveau. Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK mio. i Korrigeret for udsving i valutakurser steg omsætningen med 2 %. en har forbedret indtjeningen. Resultat af primær drift før andre driftsindtægter og omkostninger blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2012 svarende til en forbedring på 4 %. Danfoss fortsætter med at øge sin finansielle handlefrihed. Det frie cash flow blev på DKK mio. mod DKK mio. i Ved udgangen af 2013 udgjorde den nettorentebærende gæld DKK mio. svarende til 0,8 de seneste fire kvartalers EBITDA. Egenkapitalforrentningen var 18,2 % mod 17,8 % i Soliditetsgraden var 43,8 % mod 51,1 % i Omsætning og resultat før andre driftsindtægter og omkostninger, mia. DKK Cashflow, mia. DKK Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften Frit cash flow før M&A Frit cash flow 4 Årsrapport 2013 I Danfoss en

5 2013 KORT FORTALT CORE & CLEAR-STRATEGIEN Danfoss fastholdt i 2013 det stærke momentum i implementeringen af koncernstrategien, Core & Clear. Produktiviteten i koncernen er forbedret markant. Ligeledes er såvel koncernens evne til at levere til tiden og kvaliteten af produkterne forbedret. Danfoss løftede i 2013 investeringerne i innovation med DKK 113 mio. Investeringsniveauet i innovation lå i 2013 på 4,3 % af omsætningen svarende til DKK mio. Kundernes tilfredshed med Danfoss steg i Det er tredje år i træk med stigende kundetilfredshed Samtidig har medarbejdernes engagement aldrig før været højere. Målt på en skala fra 1 til 100 lå medarbejdernes engagement på 78 i 2013 mod udgangspunktet på 67 tilbage i undersøgelsen viste også, at stadig flere medarbejdere giver deres nærmeste leder den højest mulige score. CORPORATE CITIZENSHIP Danfoss fortsatte i 2013 indsatsen for at nedbringe koncernens energiforbrug, og der er blevet foretaget analyser med henblik på at reducere energiforbruget i de næste otte af koncernens 15 største fabrikker. Energiforbruget i Danfoss Power Solutions (tidligere Sauer-Danfoss) og Danfoss Turbocor Compressors blev i 2013 inkluderet i opgørelsen af Danfoss' udledning af CO2 fra koncernens forbrug af elektricitet og varme, hvilket er baggrunden for, at udledningen er steget markant til tons CO2 mod tons CO2 i Korrigeret for energiforbruget i Danfoss Power Solutions og Danfoss Turbocor Compressors var energiforbruget i koncernen i 2013 på samme niveau som i en har compliance-programmer på en række områder. I 2013 var der særlig fokus på at styrke programmerne vedrørende antikorruption og etik. Gennem året gennemførte medarbejdere og ledere, for hvem det vurderedes relevant, træningsprogrammer på etik-området. Også koncernens compliance-program på området konkurrenceret blev i 2013 styrket med en opdateret, global manual for Competition Compliance. FORVENTNINGER TIL 2014 Danfoss forventer, at den beskedne globale vækst og lave sigtbarhed, som prægede 2013, vil vare ved i 2014, og derfor vil væksten i koncernens markeder ligeledes ligge på et beskedent til moderat niveau. Bevægelser i valutakurser forventes ligeledes at have en effekt i særligt første halvdel af en forventer at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2014 i lokal valuta forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2014 forventes at vokse på linje med omsætningen. Årsrapport 2013 I Danfoss en 5

6 BREV FRA DIREKTIONEN Brev fra direktionen DANFOSS KLAR TIL FREMTIDEN 2013 var et rigtig godt år for Danfoss, hvor koncernen igen leverede stærke resultater. Forretningen er styrket og klar til vækst. Årsrapporten for 2013 viser, at Danfoss fortsætter den gode udvikling og står stærkt. Året var i det hele taget et rigtig godt år for koncernen, både hvad angår finansielle resultater og fremdrift i de strategiske tiltag under koncernstrategien, Core & Clear. Som det også var tilfældet i både 2011 og 2012, levede Danfoss i 2013 op til forventningerne. Det er en ganske imponerende og tilfredsstillende præstation. Særligt set i lyset af, at 2013 blev præget af fortsat lav global vækst og en for Danfoss negativ udvikling i valutakurserne, som udlignede en stor del af væksten i omsætningen på flere af koncernens største markeder. Stærk underliggende forretning Danfoss fastholdt i det forgangne år omsætningen og forbedrede indtjeningen sammenlignet med de stærke år i 2011 og Hertil kommer et fortsat stærkt frit cash flow og et højt investeringsniveau i forskning og udvikling. Resultaterne er så at sige blevet skabt indefra og i kraft af en stærk drift i den underliggende forretning. De solide finansielle resultater understreger robustheden i Danfoss forretningen, og at vores Core & Clear-strategi virker. Solar og fjernvarme som modpoler Efterspørgslen på Danfoss teknologier, der imødekommer det stigende behov for stabil fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger, var fortsat på et pænt niveau i En iøjnefaldende undtagelse var det europæiske marked for solceller, som praktisk talt kollapsede efter usikkerhed og ændringer i rammevilkårene. Omvendt kunne vi med tilfredshed konstatere, at vores power-elektronikforretning stod stærkt gennem året. Det samme var tilfældet med fjernvarmeforretningen, hvor perspektiverne for fremtiden ser spændende ud i særligt Kina og Rusland. Også markedet for avanceret mobil-hydraulik overraskede positivt, hvor især efterspørgslen på materialehåndterings- og landbrugsmaskiner var højere end forventet. BRIK-landene på historisk niveau Geografisk resulterede vores målrettede satsning på udbygningen af forretningen i de globale vækstøkonomier i, at BRIK-landene i 2013 udgjorde en historisk stor andel af den samlede omsætning. Både i Rusland og Brasilien havde vi året igennem tocifrede vækstrater, og i Kina var væksten også tilbage på et fornuftigt niveau. Samlet set udlignede væksten i nye markeder nedgangen på de traditionelle markeder i USA og Europa, der fortsat var præget af lavvækst. Topniveau i loyalitet og kundetilfredshed Danfoss succes i et svagt voksende globalt marked bunder i høj grad i en fortsat implementering af vores strategiplan, Core & Clear. Her spiller medarbejdernes forståelse og ejerskab en afgørende rolle og er stærkt medvirkende til en vellykket implementering. Det er derfor særlig glædeligt, at medar- 6 Årsrapport 2013 I Danfoss en

7 BREV FRA DIREKTIONEN bejdernes opbakning siden starten på Core & Clear-rejsen har været høj. I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2013 nåede dette engagement et nyt topniveau. Det samme gjorde sig gældende i forhold til kundetilfredsheden, der i 2013 nåede det højeste niveau, siden målingen blev indført, hvilket understreger effekten af et øget kundefokus skabt gennem Core & Clear. Højt investeringsniveau i innovation Målrettet innovation er også en del af fundamentet i Core & Clear. Vi har fastholdt et meget højt investeringsniveau i forskning og udvikling og har gjort kundeinvolvering til et omdrejningspunkt i vores produktinnovation. Det resulterede i årets løb i et historisk højt antal nye produktlanceringer, som alle tager udgangspunkt i den aktuelle markedssituation og i kundernes faktiske behov. Et stærkt fundament I 2013 nåede vi den foreløbige kulmination i Core & Clear-strategiens første fase, Get the basics right. I kraft af en målrettet indsats er det lykkedes at styrke de grundlæggende elementer i forretningen og skabe et meget stærkt fundament. Det arbejde, som alle medarbejdere leverer med implementeringen af Core & Clear, har betydet store forbedringer i produktiviteten, styringen af de faste omkostninger, nedbringelse af kompleksiteten, øget kvalitet og forbedringer i vores evne til at levere til tiden. Samtidig har vi investeret betydeligt i innovation, løftet kundetilfredsheden, og medarbejdernes engagement er steget. Alt sammen har været medvirkende til, at vi også i 2013 har haft en tilfredsstillende udvikling i virksomhedens lønsomhed, skabt solide resultater på bundlinjen og været i stand til at udbygge vores finansielle handlefrihed i form af et rekord-stort frit cash flow. Opkøb var årets højdepunkt Netop denne finansielle handlefrihed var medvirkende til, at vi i 2013 kunne gennemføre købet af de resterende, udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. og dermed opnå fuldt ejerskab af virksomheden. Uden tvivl årets højdepunkt og vel nok et af de vigtigste, strategiske opkøb i Danfoss i nyere tid. Med opkøbet har vi styrket vores globale position og kan nu få stor gavn af synergien på tværs af vores to forretningssegmenter Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions, som Sauer-Danfoss nu hedder. Danfoss sætter fokus på vækst Danfoss er godt rustet til fremtidens udfordringer. Fundamentet er på plads, og vi er klar til næste fase i strategien. Her vil fokus være på at udbygge Danfoss globale position og skabe profitabel vækst i kerneforretningen. Vi forventer fortsat en beskeden markedsvækst, men vil investere i områder som branding, marketing og salg, der kan hjælpe os til at vinde kampen om den begrænsede vækst. Vi vil investere i de vækstlommer, der er, som vi for eksempel allerede nu er i gang med i Tyrkiet. Vi er også parate til igen at udnytte Danfoss finansielle styrke til at købe nye teknologier eller virksomheder, hvis den rigtige mulighed viser sig. Vores fokus på vækst vil gå hånd i hånd med fortsatte forbedringer af produktiviteten, forsyningskæden og ikke mindst fortsat højt investeringsniveau i innovation til gavn for vores kunder. På vegne af direktionen. Niels B. Christiansen Fra venstre: Jesper V. Christensen, Niels B. Christiansen og Kim Fausing. Årsrapport 2013 I Danfoss en 7

8 HOVED- OG NØGLETAL 8 Årsrapport 2013 I Danfoss en

9 HOVED- OG NØGLETALS HOVED- OG NØGLETAL KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger, andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL Organisk omsætningsvækst (%) EBITDA margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 7,6 16,5 15,7 16,0 16,5 EBITDA margin (%) 5,6 16,0 17,5 16,9 15,7 EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) -0,2 10,8 10,8 11,0 11,5 EBIT margin (%) -5,9 10,3 12,5 11,1 10,8 RONA (%) -7,1 17,6 24,0 22,3 22,4 Egenkapitalens forrentning (%) -13,0 12,3 9,0 17,8 18,2 Soliditetsgrad (%) 35,1 39,2 44,8 51,1 43,8 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) (%) 92,5 62,2 36,8 19,0 36,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 6,8 1,3 0,8 0,5 0,8 Udbytte/resultat (pay-out ratio) (%) 0,0 7,5 25,0 17,1 35,0 Udbytte pr. 100 DKK aktie (%) 0,0 10,0 31,5 39,2 78,3 Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", udarbejdet i overensstemmelse hermed. Årsrapport 2013 I Danfoss en 9

10 CORE & CLEAR STATUS CORE & CLEAR STATUS Første fase i strategien er på plads Med en succesfuld implementering af den første fase i forretningsstrategien har Danfoss styrket produktkvaliteten, øget investeringerne i innovation, forbedret kundefokus, nedbragt kompleksiteten i forretningen og købt nye teknologier og virksomheder ind i koncernen. Core & Clear Free & Agile Customer & Innovation Passion & Performance Danfoss indtager i dag en stærk, global position inden for teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. Grundlaget og rammen for at udbygge Danfoss position som verdensførende er Core & Clear-strategien. Siden 2010 har Core & Clear været styrende for de beslutninger og valg, som bliver truffet i Danfoss for at styrke resultater og omdømme. Stærkt momentum en har med afsæt i Core & Clear opbygget et stærkt momentum på tværs af hele forretningen med solide resultater til følge. Trods en periode præget af global økonomisk afmatning, lav vækst og tilbageholdenhed er det lykkedes at fastholde et højt omsætningsniveau og skabe markante forbedringer i koncernens finansielle styrke og handlefrihed. Det er sket ved at styrke produktkvaliteten, øge investeringerne i innovation, forbedret kundefokus, nedbringe kompleksiteten i forretningen og købe nye teknologier og virksomheder ind i koncernen. Klar til vækst Dermed er brikkerne i første fase af strategien, hvor det har handlet om at styrke de grundlæggende elementer i forretningen, ved at være på plads. en er i udbredt grad trimmet og klar til vækst. I den kommende fase skal der bygges oven på det stærke fundament med tiltag, der kan medvirke til at skabe yderligere vækst i forretningen. Men fokus vil fortsat være skarpt på at fastholde lønsomheden, kvaliteten og effektiviteten i forretningen. Udviklingen i de fire kerneområder i Core & Clear-strategien Core & Clear: Stærkt fokus på kerneforretningen Udgangspunktet for Core & Clear-strategien er et stærkt fokus på optimering af kerneforretningerne. I de første år under Core & Clear var fokus primært rettet på målsætningen om at reducere kompleksiteten i forretningen, herunder frasalg af aktiviteter uden for kerneforretningen. Nu er fokus primært rettet på at optimere kerneforretningerne. I kraft af et løbende højt frit cash flow er Danfoss i stand til hurtigt at finansiere investeringer og opkøb, der kan styrke kerneforretningerne. Ved indgangen til 2013 overtog Danfoss det fulde ejerskab af joint-venture virksomheden Danfoss Turbocor Compressors. Opkøbet er med til at sikre den i forvejen stærke position inden for kompressorer med variabel hastighed var også året, hvor Danfoss gennemførte en af de største og vigtigste strategiske investeringer i koncernens historie, da de resterende udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. blev købt, og Danfoss opnåede fuldt ejerskab af virksomheden. Opkøbet til en værdi af DKK 3,9 mia. understreger den finansielle handlefrihed, som er skabt i Danfoss siden starten på Core & Clear-rejsen i Free & Agile: Produktionsapparat og forsyningskæde i verdensklasse Fra et i forvejen højt produktivitetsniveau opnåede Danfoss alene i løbet af 2013 forbedringer i produktiviteten på tocifrede 10 Årsrapport 2013 I Danfoss en

11 CORE & CLEAR STATUS Fra et i forvejen højt produktivitetsniveau opnåede Danfoss alene i løbet af 2013 forbedringer i produktiviteten på tocifrede procentsatser i alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy Årsrapport 2013 I Danfoss en 11

12 CORE & CLEAR STATUS procentsatser i alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy. Samtidig blev kompleksiteten yderligere nedbragt gennem fortsat reduktion i antallet af varenumre med øget gennemsigtighed på tværs af produktfamilier og forretningsområder til følge. På indkøbssiden har Danfoss fortsat reduktionen af antallet af leverandører med gevinster i forhold til mindre kompleksitet, hurtigere levering og bedre priser til følge. Alt sammen medvirkende til, at Danfoss nu står med et produktionsapparat og en forsyningskæde i verdensklasse. Arbejdet med at forbedre disse grundlæggende elementer i forretningen vil naturligvis fortsætte. Customer & Innovation: Topniveau i innovation og høj kundetilfredshed Danfoss formåede i 2013 for tredje år i træk at løfte kundetilfredsheden, hvilket understreger effekten af et øget kundefokus skabt gennem Core & Clear. Det er det højeste niveau, siden målingen blev indført, og det tredje år i træk med stigende tilfredshed blandt kunderne, hvilket understreger effekten af et øget kundefokus skabt gennem Core & Clear. I dette kundefokus er kvalitet og levering til tiden meget væsentlige elementer. Gennem 2013 har Danfoss via målrettet opfølgning løftet kvaliteten af produkterne yderligere. Samtidig er Danfoss evne til at levere til tiden ligeledes forbedret. En stor del af forbedringerne er opnået gennem Danfoss Business System, der sikrer implementering af systematiske metoder på tværs af koncernen. Målet er, at alle forretningsområder senest ved udgangen af 2015 efterlever en af verdens skrappeste kvalitetsstandarder; ISO/TS Implementeringen af de 25 processer, som skal sikre overensstemmelse med disse krav, følger planen, og i 2013 nåede yderligere fem Danfoss fabrikker målsætningen. Dermed lever 14 fabrikker nu fuldt ud op til de strenge krav. 12 Årsrapport 2013 I Danfoss en

13 CORE & CLEAR STATUS Målrettet innovation, er et andet væsentligt element i Danfoss Core & Clear-strategi, og Danfoss har via nøje udvalgte investeringer i færre, højpotentielle vækstområder udviklet nye teknologier på områder som eksempelvis flat stations til fjernevarmeløsninger, software til styring af mobile maskiner og avanceret varmestyring i boligen. Danfoss har i 2013 fastholdt et højt investeringsniveau i forskning og udvikling. Sammenlignet med konkurrenterne hører Danfoss derfor til blandt dem, der bruger flest ressourcer på innovation. Det høje investeringsniveau resulterede i et fortsat historisk set højt antal produktlanceringer i løbet af året. Inddragelsen af kunderne i udviklingen af nye produkter er helt afgørende for, at Danfoss kan levere de produkter, som gør en forskel for vores kunder. Derfor er kundefokus en uadskillelig del af innovation i Danfoss. I 2013 fortsatte arbejdet med at involvere kunder dybere i produktudviklingen. Gevinsten af det arbejde er, at Danfoss produkterne er endnu bedre tilpasset den enkelte kundes behov. Passion & Performance: Medarbejdernes engagement på det højeste niveau nogensinde Medarbejdernes forståelse af og opbakning til de forandringer, som Core & Clearstrategien fører med sig, er et konstant fokusområde i Danfoss. Den succesfulde implementering af de mange tiltag under Core & Clear hænger tæt sammen med et højt engagement blandt medarbejderne i forhold til den strategiske retning. Et engagement, der har været stigende siden Core & Clear blev iværksat i Siden 2007 har Danfoss gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser hvert andet år. I 2013 viste undersøgelsen det højeste engagement blandt medarbejderne, siden Danfoss første gang gennemførte undersøgelsen. Målt på en skala fra 1 til 100 er medarbejdernes engagement steget fra 67 i 2007 til 78 i Også i forhold til vurderingen af ledernes kompetencer var der i 2013 fremgang. Danfoss har igennem 2013 fastholdt den vedholdende indsats for at styrke kompetencerne blandt medarbejderne og fortsat udbredelsen af medarbejderudviklingssamtaler i koncernen. Ud over afdækning af behov for kompetenceudvikling tjener samtalerne også til en styrket indsats for at opstille klare mål for både medarbejdere og ledere. Core & Clear-strategien Danfoss arbejder efter strategien Core & Clear. Fundamentet i strategien er et stærkt fokus på kvalitet, levering til tiden og innovation. Fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger er i strategien udpeget som hovedtemaer i Danfoss forretningen. Strategien er bygget op omkring fire kerneelementer: Core & Clear: Danfoss er fokuseret på de kerneforretninger, hvor vi allerede indtager eller er på vej til at indtage en global førerposition. Danfoss skal sikre, at virksomheden inden for sin kerneforretning hele tiden differentierer sig markant fra sine konkurrenter. Free & Agile: Danfoss skal være i stand til hurtigt at tilpasse sig markedsudviklingen. Det kræver løbende forbedring af koncernens fleksibilitet og manøvredygtighed. Det opnår vi gennem fortsat optimering af forsyningskæden og de administrative processer, og ved at vi fastholder fokus på at styrke den finansielle handlefrihed gennem et højt frit cash flow. Customer & Innovation: Danfoss er den fleksible forretningspartner. Vi investerer i at gøre det enkelt og værdiskabende for vores kunder at handle med os. Vores produktinnovation tager udgangspunkt i kundens behov, og vi producerer kundetilpassede løsninger i højeste kvalitet. Passion & Performance: Danfoss skaber resultater gennem et højt engagement og vores evne til succesfuldt at implementere strategien. Vi har fokus på at kommunikere en tydelig, fælles retning, opstille klare, ambitiøse mål for både medarbejdere og ledere, følge op samt investere i kompetenceudvikling og evnen til at levere på ambitiøse målsætninger. Årsrapport 2013 I Danfoss en 13

14 INNOVATION Forskning og udvikling i Danfoss INNOVATION SOM ALDRIG FØR Store investeringer, kundeinvolvering og passionerede medarbejdere rykker grænserne i produktudviklingen i Danfoss. en investerede tæt på 1,5 mia. kroner i innovation i I Danfoss kan vi slet ikke lade være med at udvikle vores eksisterende produkter og forske i tilblivelsen af nye teknologier. Passionen for innovation er en del af Danfoss sjælen. Vores ingeniører brænder for at flytte grænserne for, hvad der er muligt inden for for eksempel energieffektivitet, kvalitet og performance. En stor investering Danfoss har over de seneste år styrket innovationskapaciteten og produktudviklingsprogrammer. Sammenlignet med konkurrenterne hører Danfoss til blandt dem, der i forhold til virksomhedens størrelse, investerer flest ressourcer i innovation. Danfoss investerede i 2013 over 100 mio. kroner mere i innovation end i Målt som procent af omsætningen steg investeringsniveauet til 4,3 % mod 3,9 % i Samlet set investerede Danfoss mio. kroner i innovation i Danfoss indgav i løbet af nye patentansøgninger, og koncernen fik i alt udstedt 208 patenter. Ved udgangen af 2013 var det samlede antal patenter i koncernen Kunderne er med fra start til slut De målrettede investeringer er en grundlæggende forudsætning. Men den største styrkelse af vores produktudvikling er kundeinvolveringen, som Danfoss har sat øget fokus på de senere år. Kunderne skal være involveret fra start til slut i udviklingen af et nyt produkt. På den måde kombinerer vi kundernes viden om den daglige brug af produktet, koncernens tekniske erfaring og vores ingeniørers passion for innovation. Den kombination sikrer, at produkterne er af højeste kvalitet, innovative og opfylder kundernes faktiske behov. Det er godt for Danfoss, fordi vi kan være sikre på, at vi udvikler et efterspurgt produkt. Og det er godt for kunderne, fordi de kan være sikre på, at de får et produkt, der lever op til deres forventninger. Et konkret eksempel på hvordan Danfoss tænker kunderne ind i produktudviklingen er etableringen af test-baner i Ames, USA, og Nordborg, Danmark. Her kan kunder teste Danfoss hydrauliksystemer og komponenter i egne mobile maskiner. 14 Årsrapport 2013 I Danfoss en

15 Innovation 2013 Lanceringer i 2013 Danfoss introducerede i løbet af 2013 et historisk set højt antal produkter. Her er et udpluk af lanceringerne: EvoFlat, flat station Flatstations er boligens komplette fjernvarmestyring. Denne nye, effektive udgave sikrer øjeblikkelig levering af varmt vand i fjernvarmesystemet, hvilket giver øget komfort til beboere i større boligkomplekser. Ved at integrere måleudstyr kan man på samme tid opnå energibesparelser og en mere effektiv energidistribution. VFM2-ventil + AMV/E 6xx-aktuator, motoriseret styreventilsløsning Ventilen er nem at montere og betjene, og har været en stor succes på fjernvarmemarkederne i Kina og Rusland. Styrken ved denne motoriserede styreventil er en høj kapacitet og fleksible muligheder for at tilføje flere funktioner. DHP-R ECO, varmepumper Ny serie af varmepumper. Serien omfatter vandvarmepumper i størrelsen kw. Varmepumperne indeholder den seneste teknologi fra Danfoss, inklusive kompressor, varmevekslere, elektronisk ekspansionsventil og sensorer. Effektiviteten er på den måde forbedret med op til 24 %. XGM032, HEX varmeveksler Varmevekslere er bindeled mellem det eksterne fjernvarmenet og boligens varmesystem. Denne model er både lettere og mere kompakt, så den kræver mindre plads hos forbrugeren. Modellen er den første i verden med en pakning, der anvender såkaldt mikropladeteknologi. TMTHW, hjulmotor En ny hjulmotor til kraftige skærehoveder til skovbrugsmaskiner og andre maskiner, der kræver højt moment og høj hastighed. Særlige egenskaber ved modellen er en ekstra bæreevne og en patenteret dobbelt akseltætningsring, som sikrer pålidelig drift uden lækager under selv de mest barske arbejdsforhold. Årsrapport 2013 I Danfoss en 15

16 INNOVATION OSPU, styreenhed Denne nye styreenhed er et omkostningseffektivt alternativ til såkaldt dobbelt fortrængningsstyring. Enheden anvendes i mobile maskiner, hvor der er behov for manuel nødstyring, for eksempel traktorer, rendegravere, teleskoplæssere og mejetærskere. PLUS+1 GUIDE 7.0 PLUS+1 GUIDE 7.0 er en software-opgradering af det veletablerede PLUS+1 styresystems-koncept på markedet, som digitalt får de hydrauliske komponenter på en maskine til at snakke sammen. GUIDE 7.0 tilbyder nye system-byggesten, som sikrer hurtig udviklingstid hos kunderne og samtidig overholdelse af sikkerhedsstandarder. H1 AC Eco Mode, kontrolenhed Den nye automatiske styreenhed giver en bedre kørekomfort i off-highway maskiner og medvirker samtidig til sænkning af både støj og brændstofforbrug. Automatisk aktivering på landevej reducerer motoromdrejningerne, samtidig med at køretøjets hastighed holdes. Shhark Quietteknologi (Turolla), tandhjulspumper Pumpen anvender den helt nye og støjdæmpende Shhark teknologi, der garanterer omkostningsbesparelser og gør, at pumpen forbliver støjsvag selv efter mange timers drift med hård belastning. Denne type tandhjulspumpe anvendes typisk i traktorer, entreprenørudstyr og landbrugsmaskiner og løfteudstyr. H1B250 Bent Axis-motor Denne nye motor er en motor med mobilhydraulikmarkedets stærkeste synkroniseringsaksel. Dens egenskaber gør den ideel til for eksempel gaffeltrucks til krævende terræn, mejetærskere og hjullæssere. AK-SM 800, styring af kølesystemer Systemstyringen i denne serie er en del af branchens bedste styringsløsning til kølesystemer i supermarkeder. Det nye system giver fordelene af nem opsætning, fjernadgang til systemdata, forbedret fødevaresikkerhed og lavere energiforbrug. Skueglas og forbedrede kugle- og kontraventiler, styring af CO2-køling Danfoss har forbedret udvalget af styringsløsninger til CO2- køling med en ny generation af skueglas og ventiler. De forbedrede komponenter er velegnede til CO2-køling og andre højtryksapplikationer. 16 Årsrapport 2013 I Danfoss en

17 Innovation V IP20 VLT frekvensomformere Serien gør det muligt at styre 690 V-motorer ned til 0,37 kw uden dyre overdimensionerede frekvensomformere eller nedtransformere. Frekvensomformerne, der er bygget på den effektive og pålidelige VLT -platform, er særligt anvendelige til installationer i den kemiske industri, minedrift, vand/ spildevandsindustrien og marineapplikationer. LLZ, Danfoss scrollkompressor til lavtemperaturkøling I 2013 udvidede Danfoss udvalget af såkaldte kølescrollkompressorer med denne LLZ. Modellen forbedrer energieffektiviteten og kølekapaciteten med over 20 %. Danfoss Solar Inverters FLX-inverterserien, strenginveretere Serien er den første af de såkaldte 2. generations trefasede transformerløse strenginvertere. Inverter-serien er kendetegnet ved fleksibilitet og den er nem at montere og giver et højt udbytte. FLX-invertere kan bruges i anlæg lige fra små solcelleanlæg i boliger til store kraftværker. APP og isave, højtrykspumper og energigenvindingsenheder To innovative højtrykspumper og energigenvindingsenheder til afsaltningssystemers produktion af ferskvand. Vandet kan efterfølgende anvendes til drikkevand eller vandingsformål. VLT AutomationDrive FC 360, frekvensomformer Frekvensomformeren er beregnet til effektiv styring af elmotorer i industrisegmentet og målrettet markedet i Asien. Frekvensomformere, styrer motorhastigheden og øger proceseffektiviteten og kvaliteten og sænker energiforbruget i en bred vifte af industrielle applikationer, såsom maskiner i tekstilindustrien. 40 ton Danfoss scrollkompressor til chillere og tagenheder SH485 Kompressoren indgår i systemer som for eksempel chillere og tagenheder. Den nye model giver kunderne mulighed for at tilbyde et produkt, der overholder selv de strengeste myndighedskrav og resulterer i betydelige energiog omkostningsbesparelser over den samlede levetid. Slutbrugerne får også fordel af store energibesparelser,lavt støjniveau, længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Årsrapport 2013 I Danfoss en 17

18 REGNSKABSBERETNING 18 Årsrapport 2013 I Danfoss en

19 REGNSKABSBERETNING REGNSKABSBERETNING Danfoss leverede i 2013 et stærkt resultat og et rekordhøjt frit cash flow. Resultaterne er skabt i kraft af en vedholdende, stærk performance i den underliggende kerneforretning, drevet frem af en målrettet og succesfuld implementering af Core & Clear-strategien. Resultatgennemgang Omsætningen blev med DKK mio. mod DKK mio. i 2012 fastholdt på et højt niveau. Korrigeret for effekten af udsving i valutakurser var omsætningen 2 % højere end det stærke Omsætningen lå dermed på niveau med det forventede, hvilket er tilfredsstillende blev som forventet præget af fortsat lav vækst i den globale økonomi. Den afventende økonomiske situation virkede også dæmpende på efterspørgslen på de klima- og energieffektive teknologier samt hydraulik-løsninger til de maskiner inden for landbrug og bygge- og anlægssektoren, som Danfoss producerer. Men Danfoss formåede gennem året at fastholde eller udbygge sine markedsandele på langt de fleste forretningsområder. Året begyndte afdæmpet, men gennem kvartalerne løftede koncernen som forventet omsætningen. Særligt i den sidste halvdel af året betød udviklingen i valutakurserne dog, at en stor del af væksten i toplinjen i samme periode blev udlignet af relativt markante fald i valutaerne på flere af Danfoss største markeder. en havde i 2013 succes med at udnytte de få vækstlommer i markedet. Den målrettede satsning på markederne i BRIK-landene bærer frugt, og de fire lande udgjorde ved udgangen af 2013 med 22% en historisk stor andel af den samlede omsætning. Især det brasilianske marked udviklede sig meget positivt gennem året og præsterede vækst på 30 % målt i lokal valuta. Også i Rusland, hvor Danfoss i en længere periode er vokset kraftigt, lå vækstraterne højt, dog med en let aftagende tendens i 2. halvår. Det kinesiske marked lå hele året stabilt på moderat vækst. Det samme var tilfældet i Indien, som fastholdt udviklingen fra året før. Samlet set fortsatte BRIK-landene de seneste års positive udvikling. Fremgangen i BRIK-landene udlignede den nedgang, som koncernen oplevede på de traditionelle markeder i USA og Europa. Det amerikanske marked oplevede nedgang i den første del af året, men udviklingen stabiliseredes i 2. halvår. Et voldsomt fald i efterspørgslen på det europæiske solcellemarked, der opstod efter ændringerne af de nationale tilskudsordninger i Tyskland og Danmark og usikkerhed om rammevilkårene for solceller i EU, var årsagen til, at Danfoss ikke voksede i Europa. Danfoss Climate & Energy-segmentet oplevede stabil udvikling gennem 2013 og fastholdt omsætningsniveauet fra Særligt forretningsområderne for fjernvarme og power-elektronik havde i 2013 et godt år. Korrigeret for effekten af udsving i valutakurser blev væksten på 2 %. Forretningssegmentet formåede dermed at kompensere for den faldende omsætning i Solar Inverter-forretningen. Omsætning og resultat før andre driftsindtægter og omkostninger, mia. DKK Omsætning 2013 (2012) Fordelt på regioner Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Nordamerika 23% (23%) Latinamerika 5% (5%) Øvrige Europa 11% (11%) EU 40% (40%) Afrika/Mellemøsten 2% (2%) Asien/Pacific 19% (19%) Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Årsrapport 2013 I Danfoss en 19

20 REGNSKABSBERETNING Danfoss Power Solutions segmentet gik ind i 2013 med udsigten til et afdæmpet marked. Efter en svag start på året byggede forretningssegmentet et stærkt momentum op i den sidste halvdel af 2013, og omsætningen endte 3 % højere i 2013 end året før, målt i lokal valuta. Resultatet før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod mio. i 2012 svarende til en vækst på 4 %. De primære årsager til det forbedrede resultat er den succesfulde Core & Clear-strategi og de afledte forbedringer af driften i kerneforretningen på områder som indkøb, produktivitet og nedbringelse af kompleksitet kombineret med god styring af omkostningerne. Resultat af primær drift (EBIT) viste et overskud på DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for årets ekstraordinære engangsomkostninger på DKK 110 mio., forbundet med købet af de resterende udestående aktier i Sauer- Danfoss Inc., og efterfølgende re-branding fastholdt Danfoss indtjeningen. Resultat af primær drift lå dermed på niveau med det forventede ved årets begyndelse, hvilket er tilfredsstillende. Særligt i perioden midt på året, hvor Danfoss traditionelt har sin højsæson, var indtjeningen stærk, og korrigeret for de førnævnte ekstraordinære engangsomkostninger blev 3. kvartal 2013 det bedste kvartal i koncernens historie. De finansielle poster viste en omkostning på DKK 369 mio. mod en omkostning på DKK 421 mio. i Årets resultat udviklede sig med DKK mio. mod DKK mio. i 2012 som forventet. Primære årsager til det lidt lavere resultat var de tidligere nævnte ekstraordinære engangsomkostninger forbundet med opkøbet af de resterende udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. samt omkostninger forbundet med organisationstilpasninger. Balancegennemgang Egenkapitalen blev i 2013 påvirket, da Danfoss gennemførte opkøbet af de resterende udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. IFRS-bestemmelser betød i den forbindelse en regnskabsteknisk reduktion af egenkapitalen, da de tidligere minoritetsinteresser før var indregnet i koncernens egenkapital, og markedsværdien af disse samtidig var steget, siden de blev værdiansat i Ved udgangen af 2013 var egenkapitalen på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Egenkapitalforrentningen var 18,2 % mod 17,8 % i De samlede aktiver udgjorde ved årets afslutning DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Den nettorentebærende gæld var ved udgangen af 2013 DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Udviklingen skyldes ligeledes overtagelsen af det fulde ejerskab af Sauer-Danfoss Inc. Gældsniveauet svarer til 0,8 de seneste fire kvartalers EBITDA og ligger inden for det målsatte interval på 0 til 2 de seneste fire kvartalers EBITDA. ledelsen anser derfor gældsniveauet for tilfredsstillende. Af den rentebærende gæld var de DKK mio. (58 %) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. en rådede pr. 31. december 2013 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredit-tilsagn på DKK mio. mod DKK mio. året før. Hertil skal lægges likvider og almindelige driftskreditter. Pengestrømsanalyse Det i forvejen meget høje frie cash flow blev i 2013 rekord-højt drevet af en stærk 20 Årsrapport 2013 I Danfoss en

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Danfoss A/S 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning og Regnskab Hoved- og nøgletal DKK Hoved- og nøgletal EUR Beretning Ledelsens beretning Aktionærforhold Corporate

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere