Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Danfoss klar til fremtiden"

Transkript

1 Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

2 Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. en er delt op i to forretningssegmenter: Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions. Blandt nøglekompetencerne i Danfoss Climate & Energy er køling af fødevarer, aircondition, hastighedsregulering af elmotorer, opvarmning af bygninger samt komponenter inden for vedvarende energi som for eksempel sol- og vindenergi. I Danfoss Power Solutions er kernekompetencen hydrauliske systemer og komponenter til styring af mobile maskiner til landbrug, bygge- og anlægssektoren, materialehåndtering, samt specialmaskiner. Danfoss er en privatejet virksomhed og har opbygget sine kompetencer inden for energieffektive løsninger i løbet af de seneste 80 år. Danfoss sælger sine produkter i mere end 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere verden over. Danfoss Beskæftiger ca medarbejdere. Sælger produkter i mere end 100 lande. Top-5 markeder: USA, Tyskland, Kina, Rusland og Italien. en har 59 fabrikker i 18 lande og 58 salgsselskaber i 46 lande. Har hovedkontor i Nordborg. Find os på: Facebook: Twitter: Google+: YouTube: LinkedIn (Company Page): 2 Årsrapport 2013 I Danfoss en

3 INDHOLD KORT FORTALT BREV FRA DIREKTIONEN KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL CORE & CLEAR STATUS INNOVATION 2013 REGNSKABSBERETNING SEGMENTER FORVENTNINGER TIL 2014 CORPORATE GOVERNANCE BÆREDYGTIGHED RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE SELSKABSOVERSIGT LEDELSESBERETNING FOR DANFOSS A/S LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING REGNSKAB OG NOTER Årsrapport 2013 I Danfoss en 3

4 2013 kort fortalt FINANSIEL PERFORMANCE Danfoss har fastholdt omsætningen på et højt niveau. Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK mio. i Korrigeret for udsving i valutakurser steg omsætningen med 2 %. en har forbedret indtjeningen. Resultat af primær drift før andre driftsindtægter og omkostninger blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2012 svarende til en forbedring på 4 %. Danfoss fortsætter med at øge sin finansielle handlefrihed. Det frie cash flow blev på DKK mio. mod DKK mio. i Ved udgangen af 2013 udgjorde den nettorentebærende gæld DKK mio. svarende til 0,8 de seneste fire kvartalers EBITDA. Egenkapitalforrentningen var 18,2 % mod 17,8 % i Soliditetsgraden var 43,8 % mod 51,1 % i Omsætning og resultat før andre driftsindtægter og omkostninger, mia. DKK Cashflow, mia. DKK Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften Frit cash flow før M&A Frit cash flow 4 Årsrapport 2013 I Danfoss en

5 2013 KORT FORTALT CORE & CLEAR-STRATEGIEN Danfoss fastholdt i 2013 det stærke momentum i implementeringen af koncernstrategien, Core & Clear. Produktiviteten i koncernen er forbedret markant. Ligeledes er såvel koncernens evne til at levere til tiden og kvaliteten af produkterne forbedret. Danfoss løftede i 2013 investeringerne i innovation med DKK 113 mio. Investeringsniveauet i innovation lå i 2013 på 4,3 % af omsætningen svarende til DKK mio. Kundernes tilfredshed med Danfoss steg i Det er tredje år i træk med stigende kundetilfredshed Samtidig har medarbejdernes engagement aldrig før været højere. Målt på en skala fra 1 til 100 lå medarbejdernes engagement på 78 i 2013 mod udgangspunktet på 67 tilbage i undersøgelsen viste også, at stadig flere medarbejdere giver deres nærmeste leder den højest mulige score. CORPORATE CITIZENSHIP Danfoss fortsatte i 2013 indsatsen for at nedbringe koncernens energiforbrug, og der er blevet foretaget analyser med henblik på at reducere energiforbruget i de næste otte af koncernens 15 største fabrikker. Energiforbruget i Danfoss Power Solutions (tidligere Sauer-Danfoss) og Danfoss Turbocor Compressors blev i 2013 inkluderet i opgørelsen af Danfoss' udledning af CO2 fra koncernens forbrug af elektricitet og varme, hvilket er baggrunden for, at udledningen er steget markant til tons CO2 mod tons CO2 i Korrigeret for energiforbruget i Danfoss Power Solutions og Danfoss Turbocor Compressors var energiforbruget i koncernen i 2013 på samme niveau som i en har compliance-programmer på en række områder. I 2013 var der særlig fokus på at styrke programmerne vedrørende antikorruption og etik. Gennem året gennemførte medarbejdere og ledere, for hvem det vurderedes relevant, træningsprogrammer på etik-området. Også koncernens compliance-program på området konkurrenceret blev i 2013 styrket med en opdateret, global manual for Competition Compliance. FORVENTNINGER TIL 2014 Danfoss forventer, at den beskedne globale vækst og lave sigtbarhed, som prægede 2013, vil vare ved i 2014, og derfor vil væksten i koncernens markeder ligeledes ligge på et beskedent til moderat niveau. Bevægelser i valutakurser forventes ligeledes at have en effekt i særligt første halvdel af en forventer at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2014 i lokal valuta forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2014 forventes at vokse på linje med omsætningen. Årsrapport 2013 I Danfoss en 5

6 BREV FRA DIREKTIONEN Brev fra direktionen DANFOSS KLAR TIL FREMTIDEN 2013 var et rigtig godt år for Danfoss, hvor koncernen igen leverede stærke resultater. Forretningen er styrket og klar til vækst. Årsrapporten for 2013 viser, at Danfoss fortsætter den gode udvikling og står stærkt. Året var i det hele taget et rigtig godt år for koncernen, både hvad angår finansielle resultater og fremdrift i de strategiske tiltag under koncernstrategien, Core & Clear. Som det også var tilfældet i både 2011 og 2012, levede Danfoss i 2013 op til forventningerne. Det er en ganske imponerende og tilfredsstillende præstation. Særligt set i lyset af, at 2013 blev præget af fortsat lav global vækst og en for Danfoss negativ udvikling i valutakurserne, som udlignede en stor del af væksten i omsætningen på flere af koncernens største markeder. Stærk underliggende forretning Danfoss fastholdt i det forgangne år omsætningen og forbedrede indtjeningen sammenlignet med de stærke år i 2011 og Hertil kommer et fortsat stærkt frit cash flow og et højt investeringsniveau i forskning og udvikling. Resultaterne er så at sige blevet skabt indefra og i kraft af en stærk drift i den underliggende forretning. De solide finansielle resultater understreger robustheden i Danfoss forretningen, og at vores Core & Clear-strategi virker. Solar og fjernvarme som modpoler Efterspørgslen på Danfoss teknologier, der imødekommer det stigende behov for stabil fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger, var fortsat på et pænt niveau i En iøjnefaldende undtagelse var det europæiske marked for solceller, som praktisk talt kollapsede efter usikkerhed og ændringer i rammevilkårene. Omvendt kunne vi med tilfredshed konstatere, at vores power-elektronikforretning stod stærkt gennem året. Det samme var tilfældet med fjernvarmeforretningen, hvor perspektiverne for fremtiden ser spændende ud i særligt Kina og Rusland. Også markedet for avanceret mobil-hydraulik overraskede positivt, hvor især efterspørgslen på materialehåndterings- og landbrugsmaskiner var højere end forventet. BRIK-landene på historisk niveau Geografisk resulterede vores målrettede satsning på udbygningen af forretningen i de globale vækstøkonomier i, at BRIK-landene i 2013 udgjorde en historisk stor andel af den samlede omsætning. Både i Rusland og Brasilien havde vi året igennem tocifrede vækstrater, og i Kina var væksten også tilbage på et fornuftigt niveau. Samlet set udlignede væksten i nye markeder nedgangen på de traditionelle markeder i USA og Europa, der fortsat var præget af lavvækst. Topniveau i loyalitet og kundetilfredshed Danfoss succes i et svagt voksende globalt marked bunder i høj grad i en fortsat implementering af vores strategiplan, Core & Clear. Her spiller medarbejdernes forståelse og ejerskab en afgørende rolle og er stærkt medvirkende til en vellykket implementering. Det er derfor særlig glædeligt, at medar- 6 Årsrapport 2013 I Danfoss en

7 BREV FRA DIREKTIONEN bejdernes opbakning siden starten på Core & Clear-rejsen har været høj. I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2013 nåede dette engagement et nyt topniveau. Det samme gjorde sig gældende i forhold til kundetilfredsheden, der i 2013 nåede det højeste niveau, siden målingen blev indført, hvilket understreger effekten af et øget kundefokus skabt gennem Core & Clear. Højt investeringsniveau i innovation Målrettet innovation er også en del af fundamentet i Core & Clear. Vi har fastholdt et meget højt investeringsniveau i forskning og udvikling og har gjort kundeinvolvering til et omdrejningspunkt i vores produktinnovation. Det resulterede i årets løb i et historisk højt antal nye produktlanceringer, som alle tager udgangspunkt i den aktuelle markedssituation og i kundernes faktiske behov. Et stærkt fundament I 2013 nåede vi den foreløbige kulmination i Core & Clear-strategiens første fase, Get the basics right. I kraft af en målrettet indsats er det lykkedes at styrke de grundlæggende elementer i forretningen og skabe et meget stærkt fundament. Det arbejde, som alle medarbejdere leverer med implementeringen af Core & Clear, har betydet store forbedringer i produktiviteten, styringen af de faste omkostninger, nedbringelse af kompleksiteten, øget kvalitet og forbedringer i vores evne til at levere til tiden. Samtidig har vi investeret betydeligt i innovation, løftet kundetilfredsheden, og medarbejdernes engagement er steget. Alt sammen har været medvirkende til, at vi også i 2013 har haft en tilfredsstillende udvikling i virksomhedens lønsomhed, skabt solide resultater på bundlinjen og været i stand til at udbygge vores finansielle handlefrihed i form af et rekord-stort frit cash flow. Opkøb var årets højdepunkt Netop denne finansielle handlefrihed var medvirkende til, at vi i 2013 kunne gennemføre købet af de resterende, udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. og dermed opnå fuldt ejerskab af virksomheden. Uden tvivl årets højdepunkt og vel nok et af de vigtigste, strategiske opkøb i Danfoss i nyere tid. Med opkøbet har vi styrket vores globale position og kan nu få stor gavn af synergien på tværs af vores to forretningssegmenter Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions, som Sauer-Danfoss nu hedder. Danfoss sætter fokus på vækst Danfoss er godt rustet til fremtidens udfordringer. Fundamentet er på plads, og vi er klar til næste fase i strategien. Her vil fokus være på at udbygge Danfoss globale position og skabe profitabel vækst i kerneforretningen. Vi forventer fortsat en beskeden markedsvækst, men vil investere i områder som branding, marketing og salg, der kan hjælpe os til at vinde kampen om den begrænsede vækst. Vi vil investere i de vækstlommer, der er, som vi for eksempel allerede nu er i gang med i Tyrkiet. Vi er også parate til igen at udnytte Danfoss finansielle styrke til at købe nye teknologier eller virksomheder, hvis den rigtige mulighed viser sig. Vores fokus på vækst vil gå hånd i hånd med fortsatte forbedringer af produktiviteten, forsyningskæden og ikke mindst fortsat højt investeringsniveau i innovation til gavn for vores kunder. På vegne af direktionen. Niels B. Christiansen Fra venstre: Jesper V. Christensen, Niels B. Christiansen og Kim Fausing. Årsrapport 2013 I Danfoss en 7

8 HOVED- OG NØGLETAL 8 Årsrapport 2013 I Danfoss en

9 HOVED- OG NØGLETALS HOVED- OG NØGLETAL KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger, andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL Organisk omsætningsvækst (%) EBITDA margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 7,6 16,5 15,7 16,0 16,5 EBITDA margin (%) 5,6 16,0 17,5 16,9 15,7 EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) -0,2 10,8 10,8 11,0 11,5 EBIT margin (%) -5,9 10,3 12,5 11,1 10,8 RONA (%) -7,1 17,6 24,0 22,3 22,4 Egenkapitalens forrentning (%) -13,0 12,3 9,0 17,8 18,2 Soliditetsgrad (%) 35,1 39,2 44,8 51,1 43,8 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) (%) 92,5 62,2 36,8 19,0 36,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 6,8 1,3 0,8 0,5 0,8 Udbytte/resultat (pay-out ratio) (%) 0,0 7,5 25,0 17,1 35,0 Udbytte pr. 100 DKK aktie (%) 0,0 10,0 31,5 39,2 78,3 Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", udarbejdet i overensstemmelse hermed. Årsrapport 2013 I Danfoss en 9

10 CORE & CLEAR STATUS CORE & CLEAR STATUS Første fase i strategien er på plads Med en succesfuld implementering af den første fase i forretningsstrategien har Danfoss styrket produktkvaliteten, øget investeringerne i innovation, forbedret kundefokus, nedbragt kompleksiteten i forretningen og købt nye teknologier og virksomheder ind i koncernen. Core & Clear Free & Agile Customer & Innovation Passion & Performance Danfoss indtager i dag en stærk, global position inden for teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. Grundlaget og rammen for at udbygge Danfoss position som verdensførende er Core & Clear-strategien. Siden 2010 har Core & Clear været styrende for de beslutninger og valg, som bliver truffet i Danfoss for at styrke resultater og omdømme. Stærkt momentum en har med afsæt i Core & Clear opbygget et stærkt momentum på tværs af hele forretningen med solide resultater til følge. Trods en periode præget af global økonomisk afmatning, lav vækst og tilbageholdenhed er det lykkedes at fastholde et højt omsætningsniveau og skabe markante forbedringer i koncernens finansielle styrke og handlefrihed. Det er sket ved at styrke produktkvaliteten, øge investeringerne i innovation, forbedret kundefokus, nedbringe kompleksiteten i forretningen og købe nye teknologier og virksomheder ind i koncernen. Klar til vækst Dermed er brikkerne i første fase af strategien, hvor det har handlet om at styrke de grundlæggende elementer i forretningen, ved at være på plads. en er i udbredt grad trimmet og klar til vækst. I den kommende fase skal der bygges oven på det stærke fundament med tiltag, der kan medvirke til at skabe yderligere vækst i forretningen. Men fokus vil fortsat være skarpt på at fastholde lønsomheden, kvaliteten og effektiviteten i forretningen. Udviklingen i de fire kerneområder i Core & Clear-strategien Core & Clear: Stærkt fokus på kerneforretningen Udgangspunktet for Core & Clear-strategien er et stærkt fokus på optimering af kerneforretningerne. I de første år under Core & Clear var fokus primært rettet på målsætningen om at reducere kompleksiteten i forretningen, herunder frasalg af aktiviteter uden for kerneforretningen. Nu er fokus primært rettet på at optimere kerneforretningerne. I kraft af et løbende højt frit cash flow er Danfoss i stand til hurtigt at finansiere investeringer og opkøb, der kan styrke kerneforretningerne. Ved indgangen til 2013 overtog Danfoss det fulde ejerskab af joint-venture virksomheden Danfoss Turbocor Compressors. Opkøbet er med til at sikre den i forvejen stærke position inden for kompressorer med variabel hastighed var også året, hvor Danfoss gennemførte en af de største og vigtigste strategiske investeringer i koncernens historie, da de resterende udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. blev købt, og Danfoss opnåede fuldt ejerskab af virksomheden. Opkøbet til en værdi af DKK 3,9 mia. understreger den finansielle handlefrihed, som er skabt i Danfoss siden starten på Core & Clear-rejsen i Free & Agile: Produktionsapparat og forsyningskæde i verdensklasse Fra et i forvejen højt produktivitetsniveau opnåede Danfoss alene i løbet af 2013 forbedringer i produktiviteten på tocifrede 10 Årsrapport 2013 I Danfoss en

11 CORE & CLEAR STATUS Fra et i forvejen højt produktivitetsniveau opnåede Danfoss alene i løbet af 2013 forbedringer i produktiviteten på tocifrede procentsatser i alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy Årsrapport 2013 I Danfoss en 11

12 CORE & CLEAR STATUS procentsatser i alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy. Samtidig blev kompleksiteten yderligere nedbragt gennem fortsat reduktion i antallet af varenumre med øget gennemsigtighed på tværs af produktfamilier og forretningsområder til følge. På indkøbssiden har Danfoss fortsat reduktionen af antallet af leverandører med gevinster i forhold til mindre kompleksitet, hurtigere levering og bedre priser til følge. Alt sammen medvirkende til, at Danfoss nu står med et produktionsapparat og en forsyningskæde i verdensklasse. Arbejdet med at forbedre disse grundlæggende elementer i forretningen vil naturligvis fortsætte. Customer & Innovation: Topniveau i innovation og høj kundetilfredshed Danfoss formåede i 2013 for tredje år i træk at løfte kundetilfredsheden, hvilket understreger effekten af et øget kundefokus skabt gennem Core & Clear. Det er det højeste niveau, siden målingen blev indført, og det tredje år i træk med stigende tilfredshed blandt kunderne, hvilket understreger effekten af et øget kundefokus skabt gennem Core & Clear. I dette kundefokus er kvalitet og levering til tiden meget væsentlige elementer. Gennem 2013 har Danfoss via målrettet opfølgning løftet kvaliteten af produkterne yderligere. Samtidig er Danfoss evne til at levere til tiden ligeledes forbedret. En stor del af forbedringerne er opnået gennem Danfoss Business System, der sikrer implementering af systematiske metoder på tværs af koncernen. Målet er, at alle forretningsområder senest ved udgangen af 2015 efterlever en af verdens skrappeste kvalitetsstandarder; ISO/TS Implementeringen af de 25 processer, som skal sikre overensstemmelse med disse krav, følger planen, og i 2013 nåede yderligere fem Danfoss fabrikker målsætningen. Dermed lever 14 fabrikker nu fuldt ud op til de strenge krav. 12 Årsrapport 2013 I Danfoss en

13 CORE & CLEAR STATUS Målrettet innovation, er et andet væsentligt element i Danfoss Core & Clear-strategi, og Danfoss har via nøje udvalgte investeringer i færre, højpotentielle vækstområder udviklet nye teknologier på områder som eksempelvis flat stations til fjernevarmeløsninger, software til styring af mobile maskiner og avanceret varmestyring i boligen. Danfoss har i 2013 fastholdt et højt investeringsniveau i forskning og udvikling. Sammenlignet med konkurrenterne hører Danfoss derfor til blandt dem, der bruger flest ressourcer på innovation. Det høje investeringsniveau resulterede i et fortsat historisk set højt antal produktlanceringer i løbet af året. Inddragelsen af kunderne i udviklingen af nye produkter er helt afgørende for, at Danfoss kan levere de produkter, som gør en forskel for vores kunder. Derfor er kundefokus en uadskillelig del af innovation i Danfoss. I 2013 fortsatte arbejdet med at involvere kunder dybere i produktudviklingen. Gevinsten af det arbejde er, at Danfoss produkterne er endnu bedre tilpasset den enkelte kundes behov. Passion & Performance: Medarbejdernes engagement på det højeste niveau nogensinde Medarbejdernes forståelse af og opbakning til de forandringer, som Core & Clearstrategien fører med sig, er et konstant fokusområde i Danfoss. Den succesfulde implementering af de mange tiltag under Core & Clear hænger tæt sammen med et højt engagement blandt medarbejderne i forhold til den strategiske retning. Et engagement, der har været stigende siden Core & Clear blev iværksat i Siden 2007 har Danfoss gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser hvert andet år. I 2013 viste undersøgelsen det højeste engagement blandt medarbejderne, siden Danfoss første gang gennemførte undersøgelsen. Målt på en skala fra 1 til 100 er medarbejdernes engagement steget fra 67 i 2007 til 78 i Også i forhold til vurderingen af ledernes kompetencer var der i 2013 fremgang. Danfoss har igennem 2013 fastholdt den vedholdende indsats for at styrke kompetencerne blandt medarbejderne og fortsat udbredelsen af medarbejderudviklingssamtaler i koncernen. Ud over afdækning af behov for kompetenceudvikling tjener samtalerne også til en styrket indsats for at opstille klare mål for både medarbejdere og ledere. Core & Clear-strategien Danfoss arbejder efter strategien Core & Clear. Fundamentet i strategien er et stærkt fokus på kvalitet, levering til tiden og innovation. Fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger er i strategien udpeget som hovedtemaer i Danfoss forretningen. Strategien er bygget op omkring fire kerneelementer: Core & Clear: Danfoss er fokuseret på de kerneforretninger, hvor vi allerede indtager eller er på vej til at indtage en global førerposition. Danfoss skal sikre, at virksomheden inden for sin kerneforretning hele tiden differentierer sig markant fra sine konkurrenter. Free & Agile: Danfoss skal være i stand til hurtigt at tilpasse sig markedsudviklingen. Det kræver løbende forbedring af koncernens fleksibilitet og manøvredygtighed. Det opnår vi gennem fortsat optimering af forsyningskæden og de administrative processer, og ved at vi fastholder fokus på at styrke den finansielle handlefrihed gennem et højt frit cash flow. Customer & Innovation: Danfoss er den fleksible forretningspartner. Vi investerer i at gøre det enkelt og værdiskabende for vores kunder at handle med os. Vores produktinnovation tager udgangspunkt i kundens behov, og vi producerer kundetilpassede løsninger i højeste kvalitet. Passion & Performance: Danfoss skaber resultater gennem et højt engagement og vores evne til succesfuldt at implementere strategien. Vi har fokus på at kommunikere en tydelig, fælles retning, opstille klare, ambitiøse mål for både medarbejdere og ledere, følge op samt investere i kompetenceudvikling og evnen til at levere på ambitiøse målsætninger. Årsrapport 2013 I Danfoss en 13

14 INNOVATION Forskning og udvikling i Danfoss INNOVATION SOM ALDRIG FØR Store investeringer, kundeinvolvering og passionerede medarbejdere rykker grænserne i produktudviklingen i Danfoss. en investerede tæt på 1,5 mia. kroner i innovation i I Danfoss kan vi slet ikke lade være med at udvikle vores eksisterende produkter og forske i tilblivelsen af nye teknologier. Passionen for innovation er en del af Danfoss sjælen. Vores ingeniører brænder for at flytte grænserne for, hvad der er muligt inden for for eksempel energieffektivitet, kvalitet og performance. En stor investering Danfoss har over de seneste år styrket innovationskapaciteten og produktudviklingsprogrammer. Sammenlignet med konkurrenterne hører Danfoss til blandt dem, der i forhold til virksomhedens størrelse, investerer flest ressourcer i innovation. Danfoss investerede i 2013 over 100 mio. kroner mere i innovation end i Målt som procent af omsætningen steg investeringsniveauet til 4,3 % mod 3,9 % i Samlet set investerede Danfoss mio. kroner i innovation i Danfoss indgav i løbet af nye patentansøgninger, og koncernen fik i alt udstedt 208 patenter. Ved udgangen af 2013 var det samlede antal patenter i koncernen Kunderne er med fra start til slut De målrettede investeringer er en grundlæggende forudsætning. Men den største styrkelse af vores produktudvikling er kundeinvolveringen, som Danfoss har sat øget fokus på de senere år. Kunderne skal være involveret fra start til slut i udviklingen af et nyt produkt. På den måde kombinerer vi kundernes viden om den daglige brug af produktet, koncernens tekniske erfaring og vores ingeniørers passion for innovation. Den kombination sikrer, at produkterne er af højeste kvalitet, innovative og opfylder kundernes faktiske behov. Det er godt for Danfoss, fordi vi kan være sikre på, at vi udvikler et efterspurgt produkt. Og det er godt for kunderne, fordi de kan være sikre på, at de får et produkt, der lever op til deres forventninger. Et konkret eksempel på hvordan Danfoss tænker kunderne ind i produktudviklingen er etableringen af test-baner i Ames, USA, og Nordborg, Danmark. Her kan kunder teste Danfoss hydrauliksystemer og komponenter i egne mobile maskiner. 14 Årsrapport 2013 I Danfoss en

15 Innovation 2013 Lanceringer i 2013 Danfoss introducerede i løbet af 2013 et historisk set højt antal produkter. Her er et udpluk af lanceringerne: EvoFlat, flat station Flatstations er boligens komplette fjernvarmestyring. Denne nye, effektive udgave sikrer øjeblikkelig levering af varmt vand i fjernvarmesystemet, hvilket giver øget komfort til beboere i større boligkomplekser. Ved at integrere måleudstyr kan man på samme tid opnå energibesparelser og en mere effektiv energidistribution. VFM2-ventil + AMV/E 6xx-aktuator, motoriseret styreventilsløsning Ventilen er nem at montere og betjene, og har været en stor succes på fjernvarmemarkederne i Kina og Rusland. Styrken ved denne motoriserede styreventil er en høj kapacitet og fleksible muligheder for at tilføje flere funktioner. DHP-R ECO, varmepumper Ny serie af varmepumper. Serien omfatter vandvarmepumper i størrelsen kw. Varmepumperne indeholder den seneste teknologi fra Danfoss, inklusive kompressor, varmevekslere, elektronisk ekspansionsventil og sensorer. Effektiviteten er på den måde forbedret med op til 24 %. XGM032, HEX varmeveksler Varmevekslere er bindeled mellem det eksterne fjernvarmenet og boligens varmesystem. Denne model er både lettere og mere kompakt, så den kræver mindre plads hos forbrugeren. Modellen er den første i verden med en pakning, der anvender såkaldt mikropladeteknologi. TMTHW, hjulmotor En ny hjulmotor til kraftige skærehoveder til skovbrugsmaskiner og andre maskiner, der kræver højt moment og høj hastighed. Særlige egenskaber ved modellen er en ekstra bæreevne og en patenteret dobbelt akseltætningsring, som sikrer pålidelig drift uden lækager under selv de mest barske arbejdsforhold. Årsrapport 2013 I Danfoss en 15

16 INNOVATION OSPU, styreenhed Denne nye styreenhed er et omkostningseffektivt alternativ til såkaldt dobbelt fortrængningsstyring. Enheden anvendes i mobile maskiner, hvor der er behov for manuel nødstyring, for eksempel traktorer, rendegravere, teleskoplæssere og mejetærskere. PLUS+1 GUIDE 7.0 PLUS+1 GUIDE 7.0 er en software-opgradering af det veletablerede PLUS+1 styresystems-koncept på markedet, som digitalt får de hydrauliske komponenter på en maskine til at snakke sammen. GUIDE 7.0 tilbyder nye system-byggesten, som sikrer hurtig udviklingstid hos kunderne og samtidig overholdelse af sikkerhedsstandarder. H1 AC Eco Mode, kontrolenhed Den nye automatiske styreenhed giver en bedre kørekomfort i off-highway maskiner og medvirker samtidig til sænkning af både støj og brændstofforbrug. Automatisk aktivering på landevej reducerer motoromdrejningerne, samtidig med at køretøjets hastighed holdes. Shhark Quietteknologi (Turolla), tandhjulspumper Pumpen anvender den helt nye og støjdæmpende Shhark teknologi, der garanterer omkostningsbesparelser og gør, at pumpen forbliver støjsvag selv efter mange timers drift med hård belastning. Denne type tandhjulspumpe anvendes typisk i traktorer, entreprenørudstyr og landbrugsmaskiner og løfteudstyr. H1B250 Bent Axis-motor Denne nye motor er en motor med mobilhydraulikmarkedets stærkeste synkroniseringsaksel. Dens egenskaber gør den ideel til for eksempel gaffeltrucks til krævende terræn, mejetærskere og hjullæssere. AK-SM 800, styring af kølesystemer Systemstyringen i denne serie er en del af branchens bedste styringsløsning til kølesystemer i supermarkeder. Det nye system giver fordelene af nem opsætning, fjernadgang til systemdata, forbedret fødevaresikkerhed og lavere energiforbrug. Skueglas og forbedrede kugle- og kontraventiler, styring af CO2-køling Danfoss har forbedret udvalget af styringsløsninger til CO2- køling med en ny generation af skueglas og ventiler. De forbedrede komponenter er velegnede til CO2-køling og andre højtryksapplikationer. 16 Årsrapport 2013 I Danfoss en

17 Innovation V IP20 VLT frekvensomformere Serien gør det muligt at styre 690 V-motorer ned til 0,37 kw uden dyre overdimensionerede frekvensomformere eller nedtransformere. Frekvensomformerne, der er bygget på den effektive og pålidelige VLT -platform, er særligt anvendelige til installationer i den kemiske industri, minedrift, vand/ spildevandsindustrien og marineapplikationer. LLZ, Danfoss scrollkompressor til lavtemperaturkøling I 2013 udvidede Danfoss udvalget af såkaldte kølescrollkompressorer med denne LLZ. Modellen forbedrer energieffektiviteten og kølekapaciteten med over 20 %. Danfoss Solar Inverters FLX-inverterserien, strenginveretere Serien er den første af de såkaldte 2. generations trefasede transformerløse strenginvertere. Inverter-serien er kendetegnet ved fleksibilitet og den er nem at montere og giver et højt udbytte. FLX-invertere kan bruges i anlæg lige fra små solcelleanlæg i boliger til store kraftværker. APP og isave, højtrykspumper og energigenvindingsenheder To innovative højtrykspumper og energigenvindingsenheder til afsaltningssystemers produktion af ferskvand. Vandet kan efterfølgende anvendes til drikkevand eller vandingsformål. VLT AutomationDrive FC 360, frekvensomformer Frekvensomformeren er beregnet til effektiv styring af elmotorer i industrisegmentet og målrettet markedet i Asien. Frekvensomformere, styrer motorhastigheden og øger proceseffektiviteten og kvaliteten og sænker energiforbruget i en bred vifte af industrielle applikationer, såsom maskiner i tekstilindustrien. 40 ton Danfoss scrollkompressor til chillere og tagenheder SH485 Kompressoren indgår i systemer som for eksempel chillere og tagenheder. Den nye model giver kunderne mulighed for at tilbyde et produkt, der overholder selv de strengeste myndighedskrav og resulterer i betydelige energiog omkostningsbesparelser over den samlede levetid. Slutbrugerne får også fordel af store energibesparelser,lavt støjniveau, længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Årsrapport 2013 I Danfoss en 17

18 REGNSKABSBERETNING 18 Årsrapport 2013 I Danfoss en

19 REGNSKABSBERETNING REGNSKABSBERETNING Danfoss leverede i 2013 et stærkt resultat og et rekordhøjt frit cash flow. Resultaterne er skabt i kraft af en vedholdende, stærk performance i den underliggende kerneforretning, drevet frem af en målrettet og succesfuld implementering af Core & Clear-strategien. Resultatgennemgang Omsætningen blev med DKK mio. mod DKK mio. i 2012 fastholdt på et højt niveau. Korrigeret for effekten af udsving i valutakurser var omsætningen 2 % højere end det stærke Omsætningen lå dermed på niveau med det forventede, hvilket er tilfredsstillende blev som forventet præget af fortsat lav vækst i den globale økonomi. Den afventende økonomiske situation virkede også dæmpende på efterspørgslen på de klima- og energieffektive teknologier samt hydraulik-løsninger til de maskiner inden for landbrug og bygge- og anlægssektoren, som Danfoss producerer. Men Danfoss formåede gennem året at fastholde eller udbygge sine markedsandele på langt de fleste forretningsområder. Året begyndte afdæmpet, men gennem kvartalerne løftede koncernen som forventet omsætningen. Særligt i den sidste halvdel af året betød udviklingen i valutakurserne dog, at en stor del af væksten i toplinjen i samme periode blev udlignet af relativt markante fald i valutaerne på flere af Danfoss største markeder. en havde i 2013 succes med at udnytte de få vækstlommer i markedet. Den målrettede satsning på markederne i BRIK-landene bærer frugt, og de fire lande udgjorde ved udgangen af 2013 med 22% en historisk stor andel af den samlede omsætning. Især det brasilianske marked udviklede sig meget positivt gennem året og præsterede vækst på 30 % målt i lokal valuta. Også i Rusland, hvor Danfoss i en længere periode er vokset kraftigt, lå vækstraterne højt, dog med en let aftagende tendens i 2. halvår. Det kinesiske marked lå hele året stabilt på moderat vækst. Det samme var tilfældet i Indien, som fastholdt udviklingen fra året før. Samlet set fortsatte BRIK-landene de seneste års positive udvikling. Fremgangen i BRIK-landene udlignede den nedgang, som koncernen oplevede på de traditionelle markeder i USA og Europa. Det amerikanske marked oplevede nedgang i den første del af året, men udviklingen stabiliseredes i 2. halvår. Et voldsomt fald i efterspørgslen på det europæiske solcellemarked, der opstod efter ændringerne af de nationale tilskudsordninger i Tyskland og Danmark og usikkerhed om rammevilkårene for solceller i EU, var årsagen til, at Danfoss ikke voksede i Europa. Danfoss Climate & Energy-segmentet oplevede stabil udvikling gennem 2013 og fastholdt omsætningsniveauet fra Særligt forretningsområderne for fjernvarme og power-elektronik havde i 2013 et godt år. Korrigeret for effekten af udsving i valutakurser blev væksten på 2 %. Forretningssegmentet formåede dermed at kompensere for den faldende omsætning i Solar Inverter-forretningen. Omsætning og resultat før andre driftsindtægter og omkostninger, mia. DKK Omsætning 2013 (2012) Fordelt på regioner Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Nordamerika 23% (23%) Latinamerika 5% (5%) Øvrige Europa 11% (11%) EU 40% (40%) Afrika/Mellemøsten 2% (2%) Asien/Pacific 19% (19%) Omsætning Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Årsrapport 2013 I Danfoss en 19

20 REGNSKABSBERETNING Danfoss Power Solutions segmentet gik ind i 2013 med udsigten til et afdæmpet marked. Efter en svag start på året byggede forretningssegmentet et stærkt momentum op i den sidste halvdel af 2013, og omsætningen endte 3 % højere i 2013 end året før, målt i lokal valuta. Resultatet før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod mio. i 2012 svarende til en vækst på 4 %. De primære årsager til det forbedrede resultat er den succesfulde Core & Clear-strategi og de afledte forbedringer af driften i kerneforretningen på områder som indkøb, produktivitet og nedbringelse af kompleksitet kombineret med god styring af omkostningerne. Resultat af primær drift (EBIT) viste et overskud på DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for årets ekstraordinære engangsomkostninger på DKK 110 mio., forbundet med købet af de resterende udestående aktier i Sauer- Danfoss Inc., og efterfølgende re-branding fastholdt Danfoss indtjeningen. Resultat af primær drift lå dermed på niveau med det forventede ved årets begyndelse, hvilket er tilfredsstillende. Særligt i perioden midt på året, hvor Danfoss traditionelt har sin højsæson, var indtjeningen stærk, og korrigeret for de førnævnte ekstraordinære engangsomkostninger blev 3. kvartal 2013 det bedste kvartal i koncernens historie. De finansielle poster viste en omkostning på DKK 369 mio. mod en omkostning på DKK 421 mio. i Årets resultat udviklede sig med DKK mio. mod DKK mio. i 2012 som forventet. Primære årsager til det lidt lavere resultat var de tidligere nævnte ekstraordinære engangsomkostninger forbundet med opkøbet af de resterende udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. samt omkostninger forbundet med organisationstilpasninger. Balancegennemgang Egenkapitalen blev i 2013 påvirket, da Danfoss gennemførte opkøbet af de resterende udestående aktier i Sauer-Danfoss Inc. IFRS-bestemmelser betød i den forbindelse en regnskabsteknisk reduktion af egenkapitalen, da de tidligere minoritetsinteresser før var indregnet i koncernens egenkapital, og markedsværdien af disse samtidig var steget, siden de blev værdiansat i Ved udgangen af 2013 var egenkapitalen på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Egenkapitalforrentningen var 18,2 % mod 17,8 % i De samlede aktiver udgjorde ved årets afslutning DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Den nettorentebærende gæld var ved udgangen af 2013 DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Udviklingen skyldes ligeledes overtagelsen af det fulde ejerskab af Sauer-Danfoss Inc. Gældsniveauet svarer til 0,8 de seneste fire kvartalers EBITDA og ligger inden for det målsatte interval på 0 til 2 de seneste fire kvartalers EBITDA. ledelsen anser derfor gældsniveauet for tilfredsstillende. Af den rentebærende gæld var de DKK mio. (58 %) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. en rådede pr. 31. december 2013 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredit-tilsagn på DKK mio. mod DKK mio. året før. Hertil skal lægges likvider og almindelige driftskreditter. Pengestrømsanalyse Det i forvejen meget høje frie cash flow blev i 2013 rekord-højt drevet af en stærk 20 Årsrapport 2013 I Danfoss en

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere