Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune"

Transkript

1 Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1

2 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i daginstitutionerne i Varde Kommune. Dagplejen fremgår af en særskilt rapport. 194 medarbejdere har besvaret skemaet. Alle daginstitutioner er repræsenteret. Der kan trækkes rapporter på hver enkelt institution/område, såfremt det ønskes. Forvaltningen har foretaget analysen. Kommentarfelterne er redigeret således at der ikke fremgår gentagelser i rapporten og med respekt for at alle synspunkter medtages. Spørgeskemaet er en del af evalueringen af Varde Kommunes strategi for digitalisering af dagtilbud. Vision, mission og målsætninger er som følger: Det er en vision at Varde Kommune i 2014 er landskendt for at have gennemført et succesfuldt omfattende digitaliseringsprojekt på 0-6 års området. Det er en mission at alle børn i Varde Kommunes dagtilbud møder professionelle voksne der anvender digitale medier i et udviklings- og læringsperspektiv, som skaber sammenhæng mellem hjem, dagtilbud og skole. Det er et mål at kvalificere og effektivisere kommunikationen mellem forældre, dagtilbud og forvaltning ved hjælp af digitale medier. Dette først og fremmest ved at etablere et intranet for alle daginstitutioner og dagplejen, med mulighed for digital forældrekommunikation, intern personalekommunikation og kommunikation mellem forvaltning og dagtilbud. Det er et mål at digitale medier anvendes som pædagogisk redskab i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i det enkelte dagtilbud. Dette ved at øge de mediepædagogiske kompetencer hos medarbejderne i Varde Kommunes dagtilbud gennem et stort kompetenceudviklingsforløb, ved indkøb af digitale inspirationskasser og ved at sikre dagtilbuddene velfungerende internetforbindelse. Overordnet status for digitalisering af daginstitutionerne: Tabulex er implementeret i alle dagtilbud i foråret Der er implementeret digital afkrydsning og forældreintranet i alle institutioner. Der er etableret trådløst internet i alle institutioner. Alle medarbejdere har deltaget i digitalt kick-off arrangement i foråret Alle medarbejdere har gennemført 8 kompetenceudviklingsdage ved UC-syd/COK. 15 medarbejdere har taget et diplommodul i mediekultur. Der er indkøbt digitale inspirationskasser til hvert dagtilbud, med ipad, actionkamera og digitalt mikroskop. Mængden af digitalt udstyr i anvendelse i det pædagogiske arbejde er dog væsentlig større idet dagtilbuddene i høj grad har prioriteret digitalt indkøb særligt af ipads. Der gennemføres digitale-konsultationer efter behov i alle daginstitutioner a 2 ½ time i efteråret/vinteren Evalueringen sammenholdes løbende med resultaterne fra en landsdækkende kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet, foretaget af Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group. for Digitaliseringsstyrelsen, KL, UNI-C og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold -

3 Resumé 45% af personalet i daginstitutionerne har smartphones til rådighed og 98% har bærbare pc er. 91% har digitalkamera, mens TV og DVD, actionkamera og digitalt mikroskop er til rådighed for over halvdelen af medarbejderne. 65% har en projektor, mens 2% af medarbejderne har et smartboard i institutionen. Derudover er der et digitalt gulv, ipods, digitale bolde, trådløse højtalere, Smart-TV, børnecomputere, digitale billedrammer og walkietalkier i institutionerne. Grundet en fejl i spørgeskemaet fremgår det ikke, hvor mange medarbejdere der har ipads til rådighed i det pædagogiske arbejde, men idet 96% af medarbejderne et andet sted i skemaet svarer, at de anvender apps i det pædagogiske arbejde og 97% svarer at børnene anvender ipads i institutionen, må det vurderes at stort set alle medarbejdere har ipads til rådighed. Det er primært ipads, stationære computere, spillekonsoller, TV, DVD, digitalkamera, actionkamera og digitalt mikroskop som børnene har til rådighed og det er forskelligt fra institution til institution, hvorvidt eksempelvis ipads ligger fremme i rummet til rådighed for børnene, eller om de skal tages frem af personalet. 97% af medarbejderne har adgang til trådløst netværk i institutionen - 80% i alle rum og 17 % i dele af institutionen. Til sammenligning viser undersøgelsen på landsplan, at ca. 2/3 af dagtilbuddene har trådløst internet i alle lokaler. En femtedel af medarbejderne har adgang til 3G netværk på alle smartphones/ipads udendørs, mens halvdelen har 3G på enkelt udstyr. 18% har ikke 3G adgang. Halvdelen af medarbejderne angiver at de dagligt anvender digitale medier i det pædagogiske arbejde. 39% anvender digitale medier mindst én gang om ugen og kun 5% svarer, at det er sjældnere de anvender digitale medier. Det er i høj grad ipad og apps på ipad der anvendes. Hele 96% af medarbejderne, fordelt over alle institutioner, anvender apps. Her markerer Varde Kommune sig positivt i forhold til undersøgelsen på landsplan, hvor kun 40-50% af dagtilbuddene anvender apps sammen med børnene. Også web-portaler som YouTube og søgetjenester som Google anvendes af flertallet og i alle daginstitutioner i Varde Kommune. 40% af medarbejderne anvender computerspil, mens over en tredjedel bruger billedbehandlingsprogrammer og en fjerdel bruger lydbøger sammen med børnene. Der anvendes stort set ikke sociale medier, såsom Facebook, hvilket stemmer overens med at dagtilbuddene er anbefalet udelukkende at bruge Tabulex til deling af fotos mv. med forældrene, idet systemet sikrer en korrekt behandling af sikkerheden og rettigheder omkring billedmateriale. Målsætningen i Varde Kommune er, at alle børn møder professionelle voksne, der anvender digitale medier i et læringsperspektiv. 90 % af det pædagogiske personale angiver, at de anvender digitale medier i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Alle institutioner er repræsenterede. 4% svarer nej til spørgsmålet. Til sammenligning er andelen af dagtilbud på landsplan der anvender digitale medier i forbindelse med læring 75%. Her svarer 23% af dagtilbuddene, at de ikke anvender digitale medier til læring. Digitale læringsredskaber kan være med til at øge kvaliteten af personalets tid sammen med børnene. Det kan eksempelvis være en app der understøtter i en oplæsningssituation, i forbindelse med sprogstimulering eller en søgetjeneste, hvor den pædagogiske medarbejder her og nu kan søge på billeder eller viden som børnene er nysgerrige på. I alt 71% af personalet i institutionerne har denne oplevelse - at digitale medier, i en eller anden grad, er med til at øge kvaliteten af den tid de har sammen med børnene. Næsten en fjerdedel oplever det kun i mindre grad, eller slet ikke. Desuden fremgår det, at den gruppe af medarbejdere der hyppigst anvender digitale medier, i højere grad oplever at det øger kvaliteten i tiden 3

4 sammen med børnene. Der er således en sammenhæng mellem, hvor meget man anvender digitale redskaber og hvordan det påvirker tidsforbruget og kvaliteten af tiden - det opleves mindre tidskrævende jo mere man anvender det, og oplevelsen af at det øger kvaliteten i tiden sammen med børnene stiger, i takt med hvor ofte det anvendes. Hele 95% af medarbejderne svarer, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at børnene er meget nysgerrige i forhold til digitale redskaber og 90% oplever i større eller mindre grad, at børnene bruger digitale medier i sociale aktiviteter. 96% oplever at ledelsen i dagtilbuddet, i større eller mindre grad, har fokus på digitale medier i det pædagogiske arbejde. Andelen af medarbejdere der anvender digitale medier til kommunikation med deres ledelse er høj og stort set alle oplever, at de som personale er gode til at dele viden og ideer med hinanden. 25 % svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke anvender digitale medier til kommunikation med forældrene om praktiske ting i hverdagen. Til disse formål har institutionerne Tabulex. 43% af de ansatte i institutionerne anvender dagligt Tabulex til forældrekommunikation, mens 29 % anvender det ugentligt. Idet det ikke er nødvendigt at alle medarbejdere er i berøring med systemet dagligt, kan 43 % være tilfredsstillende. Når man ser på fordelingen ud over institutionerne fremgår det dog at man i nogle institutioner anvender Tabulex på ugentlig basis eller sjældnere, mens størstedelen af institutionerne har medarbejdere der anvender Tabulex på daglig basis. I alt 34% af medarbejderne oplever, i større eller mindre grad, at Tabulex har reduceret den tid de bruger på forældrekommunikation. 40% mener at tiden er den samme, mens 16% vurderer at de bruger mere tid ved at anvende Tabulex. Det kan være tidsmæssigt krævende at sætte sig ind i et nyt digitalt system, hvorfor det må forventes at den tid der anvendes vil være øget i implementeringsfasen øvelse gør mester. Daginstitutionerne har været koblet op på systemet siden foråret 2014 og der er gennemført opfølgning i september Hvad angår tidsforbrug, indikerer også den landsdækkende kortlægning ved Rambøll, at der ikke er en tidsbesparelse ved at anvende digitale dialogredskaber. Kortlægningen peger på, at digitale dialogredskaber ikke skaber en egentlig ressourcefrigørelse, men at det kvalificerer ansigt-til-ansigt-dialogen, fordi praktisk information flyttes til digitale kanaler. Dette underbygges af medarbejdernes kommentarer i Varde Kommunes undersøgelse. I alt vurderer 88% af medarbejderne at kompetenceudviklingsforløbet ved UC-syd/COK har øget deres kompetencer i forhold til at anvende digitale medier som redskab i arbejdet med læreplanstemaerne. 90% vurderer at forløbet, i forskellige grader, har øget deres kompetencer i forhold til at anvende digitale medier på en anden måde end de gjorde tidligere. Heraf oplever 43% at der i høj grad er sket en forandring. I alt 69% vurderer, at deres kompetencer er øget, i forhold til den digitale forældrekommunikation, mens 29& kun i mindre grad eller slet ikke har denne oplevelse. 78% mener at kompetenceudviklingsforløbet har gjort dem bedre til at anvende digitale medier som en del af dokumentation og evaluering og 81% mener at de er blevet bedre til at anvende digitale medier i pædagogisk planlægning. 86% vurderer at de i mindre eller større grad er blevet bedre til at vurdere den pædagogiske kvalitet i apps og programmer, gennem deres deltagelse i forløbet. 92% af det pædagogiske personale i institutionerne vurderer at deres tilgang til digitale medier har ændret sig gennem det sidste år. 57% vurderer at forandringen er markant. 5% vurderer at der ikke er sket en forandring.

5 1. Hvad er du ansat som? Ved en fejl har en medarbejder krydset sig af som dagplejer. 2. Hvilke digitale redskaber har det pædagogiske personale til rådighed? 5

6 ipads figurerer ikke på listen grundet en fejl i spørgeskemaet. Medarbejderne har tilføjet ipads i kommentarfeltet. 96% af medarbejderne svarer et andet sted i spørgeskemaet, at de anvender apps i det pædagogiske arbejde og 97% svarer at børnene anvender ipads i institutionen, hvorfor det må vurderes at stort set alle medarbejdere har ipads til rådighed. 45% af personalet har smartphones til rådighed og 98% har bærbare pc er til rådighed % af medarbejderne svarer at de har digital forældrekommunikation/digital afkrydsning til rådighed. Der er installeret digital afkrydsning i alle institutioner, ligesom alle institutioner er kørt på Tabulex forældreintra. 91% har digitalkamera i institutionen, mens TV og DVD er til rådighed for over halvdelen af medarbejderne. Over 50% af medarbejderne har actionkamera og digitalt mikroskop til rådighed. At det ikke er til rådighed for alle kan skyldes at den digitale inspirationskasse er uddelt til hvert dagtilbud. Nogle dagtilbud har valgt at indkøbe supplerende kasser, så redskaberne er til rådighed i alle institutioner, mens det andre steder kører på skift mellem institutionerne eller udelukkende anvendes i én institution. 65% har en projektor til rådighed, mens 2% af medarbejderne har et smartboard i institutionen. Derudover er følgende digitale redskaber registreret i kommentarfeltet flere af dem går igen: 62 medarbejdere har kommenteret på at de har ipads til rådighed Vidensbrønd til virtuelle spil på gulvet ipod Digital-bold Trådløse højtalere Smart tv Walkie talkie Et smart tv med computer. Her kan vore ipad også tilsluttes. Desuden har tv'et ekstra stærkt skærm, så børnene også kan bruge den. Digitale billedrammer Børnecomputer (stillet til rådighed af biblioteket) Vi har indhentet forskellige apps, som børnene kan benytte. Vi bruger også tv' et til f.eks. forældreaften hvor der er mange der skal se på. Tilbehør er bla. et stativ der kan hæve og sænke tv' et, desuden kan det også lægges ned, som et bord

7 2.A. Hvilke digitale redskaber har børnene til rådighed i hverdagen? ipads figurerer ikke på listen grundet en fejl i spørgeskemaet. Personalet har tilføjet ipads i kommentarfeltet. Det er primært ipads, stationære computere, spillekonsoller, TV, DVD, digitalkamera, actionkamera og digitalt mikroskop som børnene har til rådighed i institutionerne. Det er forskelligt fra institution til institution, hvorvidt eksempelvis ipads ligger fremme i rummet til rådighed for børnene eller om de skal tages frem af personalet. Derudover er følgende digitale medier registreret i kommentarfeltet: Vidensbrønd Digital bold For alle medier gælder det, at børnene har dem til rådighed i hverdagen når det giver pædagogisk mening. De er altså ikke frit tilgængelige. Smart tv Walkie Talkie Det er ofte noget som vi som personale finder frem, som alternativer. fx TV/film, ved dårligt vejrforhold. Ang. Tabulex, så ønsker vi det ikke betjent af børnene. Computer fra biblioteket 7

8 Vi har fire ipads i vuggestuen - det vil sige en til hver stue som børnene benytter. På min stue ligger den fremme så børnene selv tager den når de vil lege eller spille på den. Alle børn har en Ipad, som bruges som dagbog mellem hjem og børnehave om omvendt. Ipad er tilgængelig for børnene i voksenstyrrede aktiviteter - bliver brugt til digitale billeder og filmklip, forskellige lærringsspil, og indhentning af informationer på børnenes initiativ. Ipads (en til hver børnegruppe) Højtaler Tingene er kun tilrådighed når vi tager dem frem, evt på opfordring af børnene, ipads bruges dagligt, til information mellem hjem og børnehave, ofte læses den sammen med barnet. ipad har vi 3 af på stuen. Børne ipad

9 3. Trådløst internet Har du/i adgang til trådløst netværk indendørs? Hvis du har svaret nej: Hvilke lokaler er der ikke dækning i? Hytten Vi mangler i pakhuset og i den ene ende af børnehaven Vi mangler at det fungere, it kan ikke få det til at fungere endnu. Vores vuggestue har trådløse problemer pt. Der er ikke lige god dækning i alle vore lokaler. Dækning af skiftende karakter i tegneren og byggerum. Det er nogle gange svært i Olderfolkets rum. I et mødelokale i den ene ende af huset. Men det er ikke altid det er lige godt... I to huse/gruppe rum som ligger væk fra fælleshuset/børnehaven i vores grupperum har vi ikke trådløst net, men der arbejdes på sagen 97% af medarbejderne har adgang til trådløst netværk i institutionen - 80% i alle rum og 17 % i dele af institutionen. 1% af medarbejderne svarer nej. IT afdelingen laver løbende opfølgning på det trådløse netværk, der er etableret og der laves en særskilt rapport hvoraf det fremgår hvilke institutioner der ikke oplever fuld dækning, så IT afdelingen kan følge op. Til sammenligning viser undersøgelsen på landsplan at ca. 2/3 af dagtilbuddene har trådløst internet i alle lokaler. På landsplan er andelen af aldersintegrerede institutioner uden adgang til trådløst netværk eller udelukkende adgang til trådløst netværk på personalestuen 28%. For børnehaver er tallet 44%. Har du adgang til internet via 3G på ipads eller smartphones når I er udendørs eller på tur (mobildata)? En femtedel af medarbejderne har adgang til 3G netværk på alle smartphones/ipads udendørs, mens halvdelen af medarbejderne har 3G på enkelt udstyr. 18% har ikke 3G adgang. 9

10 4. Hvor ofte anvender du digitale medier i det pædagogiske arbejde med børnene? Krydset med: Hvad er du ansat som? Der skal ses bort fra den registrerede dagplejer, idet det er en fejl i indtastning. Halvdelen af medarbejderne i undersøgelsen anvender dagligt digitale medier i det pædagogiske arbejde. 39% anvender digitale medier mindst én gang om ugen. Kun 5% svarer, at det er sjældnere de anvender digitale medier. Der er ingen signifikant forskel på, hvilken personalekategori man tilhører. Følgende er uddrag af de eksempler der er givet i kommentarfeltet: Børnene dokumenterer hver dag med ipad og digitalkamera Til at tage billeder, lave film imovie, QR koder, forskellige lege fx gemmeleg, gæt en ting mm Til et løb Især bruger vi ipad. Vi undersøger/finder viden og billeder. Finder musik/sange. Spil, billeddokumentation, musik, filmklip, finde oplysninger på internettet om dagens emne. Bruger billeder -til dagbog på Tabulex Børn og voksne tager billeder som nogle gange laves til collager eller bruges på Tabulex Bruger ipad hver dag til at søge med, filme, tage billeder, finde film og musik, modtage mail, udskrive dagbog til forældre, udprinte billeder fra dagens gang. Til samling, hvor vi synger eller skal slå ting op. til historie spil Vi bruger projektor sammen med ipads og youtube til at vise eksempler på vores læring/ tema Optage små sekvenser af børnene, som fx anvendes til forældresamtaler, kollegial sparring - et refleksions redskab Anvender gode apps til sprogstimuleringstimer Piccollage til børnenes mapper samt til dokumentation til forældre af børnenes dag ipad bliver brugt til at lave teater med. Tegneprogrammer design egen bil/hus også brugt. Små bøger laves via ipad. Vi skriver tekst Musik Til at hente viden. Bruges til sprogundervisning. Til at underbygge lege ude og inde. Alt afhængig af den planlagte aktivitet og om den indeholder digitale hjælpemidler. Vi har eksempelvis fundet spps passende til alder og udvikling eller sange, vi vil lære hinanden. Næsten dagligt, hvor børnene spiller spil på ipads

11 Daglig Info til forældrene på Tabulex med tekst og billeder. Google efter materialer og undersøge ting sammen med børnene. Bruger også ipaden som opslagsbog f.eks hvis vi skal finde navn på et dyr eller plante. Vi bruger apps på ipaden der understøtter vores planlagte lærings aktiviteter med børnene. Feks. App med tegninger og fotos af dyr og dyrenes lyde - dem brugte vi i forbindelse med tema med fokus på sprog, hvor vi med de små børn havde valgt dyr og deres lyde som tema. Vi skriver dagbog på Tabulex Projekter og actionkameraet bruger vi ugentligt. 3 til 4 dage om ugen - det kan være spil, collage eller ting vi vil vide mere om Dokumentation af aktiviteter i dagligdagen, i børnenes dagbog på ipad en Til samling hvor vi får hjælp fra en app, som opslagsværk Puslespil og vendespil på ipad. Ved fødselsdage Vi bruger også en del at arbejde med apps omkring kommende skolestart. Og så har vi lige fået projekter som vi eksperimenterer med. Vi laver dagligt en beskrivelse af hvad barnet har lavet, og hvordan de har haft det, og evt beskeder til hjemmet. Det er den daglige kontakt med forældre. Skovgruppen Sprogleg Bruger den endvidere som motivation i aktiviteter, og til at spille udviklende spil. Min ipad bruger jeg hver dag til alt mulig pædagogisk arbejde -Tabulex, billeder, skriftligt arbejde Jeg bruger ipad sammen med børn der har brug for speciel opmærksomhed/læring inden for forskellige emner. Ipads kan være en god måde at få et barn til at åbne op og snakke. Gennem spil og snak herom kan man øge både sprogforståelse og ordforråd. Gennem vore snatur forløb, har vi hentet apps om naturen og undersøger emner ved hjælp af natures og gennem billeder. 11

12 5. Hvilke af følgende programmer bruger du sammen med børnene? Det pædagogiske personale anvender særligt applikationer apps på ipad sammen med børnene. Hele 96% af medarbejderne anvender apps. Web-portaler som YouTube og søgetjenester som Google anvendes af flertallet af medarbejdere. 40% anvender egentlige computerspil, mens over en tredjedel bruger billedbehandlingsprogrammer og en fjerdel bruger lydbøger sammen med børnene. At der stort set ikke anvendes sociale medier, såsom Facebook, stemmer godt overens med retningslinjer for området. Det er således anbefalet til dagtilbuddene udelukkende at bruge Tabulex til deling af fotos mv. med forældrene, idet systemet sikrer en korrekt behandling af sikkerheden og rettigheder omkring billedmateriale. I grafen på næste side er tallene sammenholdt med, hvilke institutioner medarbejderne kommer fra. Heraf fremgår det at der anvendes apps, Google, web-portaler og billedbehandlingsprogrammer i alle daginstitutioner i Varde Kommune. I undersøgelsen på landsplan scorer Google også højt, men Varde Kommunes daginstitutioner markerer sig positivt i forhold til anvendelsen af apps. På landsplan er det således kun 40-50% af dagtilbuddene der anvender apps sammen med børnene.

13 13

14 6. Hvilke af følgende digitale redskaber bruger børnene uden voksne? (vælg gerne flere) 97% svarer at børnene anvender ipads uden voksne. 29% svarer at børnene anvender stationær computer og 14% af de anvender spillekonsol. Herunder uddrag fra kommentarfeltet: Cd afspiller Walkie talkie Smart-tv Computer fra biblioteket Digitale bolde De mobiltelefoner som de valgte til børnevalget ved kommunalvalget bliver brugt flittigt Lege telefoner De kan godt, hvis vi har fundet det frem.

15 7. Anvender du digitale medier i arbejdet med de pædagogiske læreplaner? Målsætningen i Varde Kommune er, at alle børn møder professionelle voksne, der anvender digitale medier i et læringsperspektiv. 90 % af det pædagogiske personale anvender digitale medier i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 4% svarer nej til spørgsmålet. Af grafen på næste side fremgår det, at alle dagtilbud er repræsenterede. Der anvendes således digitale medier i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i alle daginstitutioner i Varde Kommune. Til sammenligning er andelen af daginstitutioner på landsplan der anvender digitale medier i forbindelse med læring 75% og 23% svarer her, at de ikke anvender digitale medier til læring. 15

16

17 Medarbejderne giver en hel del eksempler på hvordan. Nedenfor er der samlet et uddrag heraf: Børnene laver e-bøger for at dokumentere ny viden. Samarbejdsøvelser på ipad Sociale kompetencer - vente på tur Tager billeder med tekst som dokumentation for læreplanstema fokus. Skriver dagbog til forældrene, nogen gange sammen med børnene. Vi laver film, spiller teater (Puppet Pals m.m.), øver tal, ord m.m. og jeg udarbejder altid en pædagogisk beskrivelse ift. læreplans-temaet. Bruger meget tid på at finde relevante apps til det tema vi har. Da vi havde om Vadehavet fandt vi apps, fandt fugle billeder fra Vaden og lavede QR koder af fuglens lyde, så børnene lærte at hører fuglelyde. Prøver så vidt muligt at inddrage så mange læreplanstemaer som muligt via digitale medier. Jeg skriver læreplanerne på pc Jeg finder bl.a. Matematiske og alfabet-apps til førskolebørnene. Digitale medier er anført som et fast fokuspunkt i udarbejdelsen af det didaktiske planlægnings og evaluerings-redskab, der bruges i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Således planlægges på forhånd digitale aktiviteter, der understøtter læringsforløbet. Finde oplysninger om emnet Sange og musik til emnet Spil og legeideer Mad-,bage-, og syltetøjs opskrifter Dokumentation/ information til forældre, omkring hvilke temaer der er fokus på p.t. Jeg søger på Google i for at få inspiration til hvad vi skal lave med børnene. Jeg kobler enkelte apps på læreplanstemaer. Vi bruger desuden projekterne til at vise børnene forskellige ting fra ipad. Børnene bruger ipad til at tage billeder med i forhold til ting vi arbejder med. Vi tager ipad med i naturen som opslagsværk. Finder viden om kulturelle emner der har relevans. Musik til bevægelses lege Hjælp med at undersøge naturfænomener Når vi arbejder med projekter, tages billeder på ipad, som vi lægger op på Tabulex, så forældrene kan sidde hjemme med deres børn og kigge. Voksne optager video eller børnene optager og dette vises til resten af gruppen. Eks ved sprog hvor vi har rim og remser. Har brugt de digitale lydpuder til i en lille gruppe at lave en fælles historie. (Sociale kompetencer). Fotohuskespillet med relevante billeder bla. dansk mad og danske motiver Book creator til sammen med børnene at skabe bøger med børnenes udtryk Dvd til at se eventyr med efterfølgende opgaver om filmen I forbindelse med læreplanstemaet Krop og Bevægelse, fandt vi kopier til farvelæggelse. Små film til forældreaftner omkring børnenes arbejde med de pæd. læreplaner Sprogstimulering Søger eller skiver rim og remser ved vores sprog tema. Optager aktiviteter på video, og bruger det til dokumentation og refleksion. Natur og naturfænomener: Vi er i skoven og ved stranden, hvor vi tager billeder og video. Hjemme i børnehaven snakker vi om billederne og hvad vi oplevede/ fandt ud af Vi tager billeder af insekter og Googler hvad insekterne hedder. Udvikling af ordforråd m.m. Får succesoplevelsen når man har udført en opgave. Griner og udforsker spillene sammen. M.m. Bruges for at inddrage barnets perspektiv i form af billeder, video mm Vi laver smitte model på vores læringshjul og evalueringsskemaer Jeg har arbejdet med Puppet Pals, hvor nogle børn selv har været medskabere af en fortælling, hvor de også fysisk med billede og stemme har en rolle i fortællingen. Billeder fra fx eventyret "Prinsessen på ærten" er lavet som puslespil, hvor børnene på den måde kan arbejde med emnet på forskellig vis. Til at gøre det muligt for børnene at dele oplevelser gennem billeder og tekst, da mange af vores børn ikke har mulighed for verbalt at italesætte deres oplevelser. Dette er i forhold til arbejdet med de personlige og sociale kompetencer. Bruger apps hvor der er udvikling i, som er tilpasset det enkelte barn udviklingszone. Vi lavede en film på imovie, som fortalte om hvordan vi f.eks arbejder med sprog. Aktuelle apps sammen med børn der modtager 2-sprogsstimulering Til krop og bevægelse er der en god app : brug kroppen 17

18 8. Digitale læringsredskaber øger kvaliteten af den tid det pædagogiske personale har sammen med børnene Krydset med: Hvor ofte anvender du digitale medier i det pædagogiske arbejde med børnene? Digitale læringsredskaber kan i nogle tilfælde være med til at øge kvaliteten af personalets tid sammen med børnene. Det kan eksempelvis være en app der understøtter i en oplæsningssituation, i forbindelse med sprogstimulering eller en søgetjeneste, hvor den pædagogiske medarbejder her og nu kan søge på billeder eller viden som børnene er nysgerrige på. I alt 71% af personalet oplever, at digitale medier, i en eller anden grad, er med til at øge kvaliteten af den tid de har sammen med børnene. Næsten en fjerdedel oplever kun i mindre grad, eller slet ikke, at digitale medier øger kvaliteten i tiden sammen med børnene. I grafen er besvarelserne sammenholdt med, hvor ofte medarbejderne bruger digitale medier. Heraf fremgår det tydeligt, at den gruppe af medarbejdere der hyppigst anvender digitale medier, i højere grad oplever at det øger kvaliteten i tiden sammen med børnene, mens de medarbejdere der anvender digitale medier én gang om måneden eller sjældnere, i mindre grad eller slet ikke, oplever at det har en positiv indvirkning på kvaliteten af samværet. Rambølls undersøgelse på landsplan viser samme billede - at der er en sammenhæng mellem, hvor meget dagtilbuddene anvender digitale redskaber og hvordan det påvirker tidsforbruget og kvaliteten af den tid der bruges. Det opleves mindre tidskrævende jo mere man anvender det, og oplevelsen af at det øger kvaliteten i tiden sammen med børnene stiger, i takt med hvor ofte det anvendes.

19 9. Hvad kendetegner det pædagogiske personales brug af digitale medier og hvad kendetegner rammerne for at bruge digitale medier i daginstitutionerne? 19

20 I alt 74% anvender i højere eller mindre grad digitale medier på børnenes initiativ. I alt 91% anvender, i højere eller mindre grad, primært digitale medier i voksenstyrede aktiviteter, mens 7% slet ikke lader børnene sidde alene med eksempelvis ipad en - 26% gør det kun i mindre grad. 19% af medarbejderne svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad, anvender digitale medier i det pædagogiske arbejde. Hele 95% svarer, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at børnene er meget nysgerrige i forhold til digitale redskaber. 90% af medarbejderne oplever i større eller mindre grad, at børnene bruger digitale medier i sociale aktiviteter. 96% oplever at ledelsen i dagtilbuddet i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har fokus på digitale medier i det pædagogiske arbejde. Stort set alle medarbejdere oplever, at de som personale er gode til at dele viden og ideer med hinanden. 44 % svarer, at de slet ikke, eller kun i mindre grad, anvender digitale medier til dialog med forældrene om det enkelte barns udvikling og læring. Derudover svarer 25% at de kun i mindre grad eller slet ikke anvender digitale medier til kommunikation med forældrene om praktiske ting i hverdagen. Til disse formål har institutionerne Tabulex. Til gengæld er andelen af medarbejdere der i nogen grad, høj grad eller meget høj grad anvender digitale medier til kommunikation med deres ledelse høj.

21 10. Hvor ofte anvender du Tabulex/forældreintranettet til kommunikation med forældrene? 43% af de ansatte i institutionerne anvender dagligt Tabulex til forældrekommunikation, mens 29 % anvender det ugentligt. Idet det ikke er nødvendigt at alle medarbejdere er i berøring med systemet dagligt, kan 43 % være et tilfredsstillende resultat. Blandt de der har svaret at de kun anvender Tabulex én gang om måneden eller sjældnere, er der en overvægt af pædagogmedhjælpere og PAU-elever. I grafen på næste side er tallene sammenholdt med, hvilke institutioner medarbejderne kommer fra. Heraf fremgår det, at man i nogle institutioner anvender Tabulex ugentlig eller sjældnere, mens størstedelen af institutionerne har medarbejdere der anvender Tabulex på daglig basis. Der er gennemført opfølgningskurser i Tabulex for alle institutioner i september

22

23 11. I hvilken grad anvender du Tabulex (forældreintranettet) til følgende former for kommunikation og information? De informationstyper som medarbejderne i størst udstrækning formidler digitalt er 1) løbende information om pædagogiske forhold, fx aktiviteter og møder, 2) deling af fotos og videoer fra hverdagen og 3) løbende information om praktiske og administrative forhold, fx påklædning og ferie. Derimod er der færre der angiver at anvende Tabulex til dialog om generelle pædagogiske beslutninger, og få der angiver at bruge Tabulex til dialog om det enkelte barns trivsel og udvikling. I kommentarfeltet er der blandt andet tilføjet følgende: Daglig dokumentation fra os og til forældrene. Ikke erstatning for den gode kommunikation med forældrene. De notater som bliver lagt på forsiden af Tabulex er ofte vores daglig leder som lægger det ud Jeg noterer på Tabulex hver gang jeg lægger et barn til at sove og tager det op igen. Så forældrene kan følge med i om deres barn sover. Jeg har ikke fået gang i den store kommunikation endnu. Det er noget som jeg har nedprioriteret Vigtige dokumenter Vi forsøger stadig at gå i daglig dialog med forældrene, det er små vuggestuebørn og vi mener dialogen er MEGET vigtig, ikke alt kan /skal klares på Tabulex, vil gerne bevare den tætte og nære kontakt med forældrene. Bruger kun Tabulex til ind og udkrydsning af børn. Og sove tid. Bruger gerne Tabulex når det virker og det gør det ikke ret tit mere 23

24 12. Hvordan påvirker brugen af Tabulex (forældreintranettet) samlet set den tid du/i bruger på dialog med hjemmet? Krydset med: Hvor ofte anvender du Tabulex/forældreintranettet til kommunikation med forældrene? De to ovenstående grafer viser begge, hvordan det pædagogiske personale oplever at brugen af Tabulex påvirker den tid de bruger på dialog med hjemmet. Den nederste graf sammenholder svarene fra den øverste graf med, hvor ofte den enkelte medarbejder anvender systemet. I alt 34% af medarbejderne oplever, i større eller mindre grad, at Tabulex har reduceret den tid de bruger på forældrekommunikation. 40% mener at tiden er den samme, mens 16% vurderer at de bruger mere tid ved at anvende Tabulex.

25 Når man sammenholder tallene med hvor ofte den enkelte medarbejder anvender systemet (nederste graf) ser man, at andelen af medarbejdere der oplever at de bruger mere tid på kommunikationen efter indførelse af Tabulex, er størst blandt den gruppe der bruger Tabulex sjældnere end 1 gang om måneden. Der er dog også en andel af medarbejdere der anvender systemet ofte og ikke oplever det tidsbesparende. Hvad angår tidsforbrug, indikerer også den landsdækkende kortlægning ved Rambøll, at der ikke er en tidsbesparelse ved at anvende digitale dialogredskaber, idet størstedelen af dagtilbuddene i denne undersøgelse angiver, at de anvender samme tid på dialog med hjemmet som før. Kortlægningen peger på, at digitale dialogredskaber ikke skaber en egentlig ressourcefrigørelse, men at det kvalificerer ansigt - til-ansigt-dialogen, fordi praktisk information flyttes til digitale kanaler. Dette underbygges af en del af kommentarerne nedenfor. Det kan være tidsmæssigt krævende at sætte sig ind i et nyt digitalt system, hvorfor det må forventes at den tid der anvendes vil være øget i implementeringsfasen øvelse gør mester. Daginstitutionerne har været koblet op på systemet siden foråret 2014 og der er gennemført opfølgning i september Herunder et uddrag af kommentarerne fra kommentarfeltet: Synes det er ærgerligt at nogle af de forældre, som vi har brug for at tale med, kan "slippe uden om" personalet nu når de selv hjemmefra kan melde børn fri/syge. Alting er nyt i starten vi skal lige ind i det Vi har stadig brug for den tætte dialog med barnets forældre for at sikre barnets trivsel. Der er ikke så mange daglige telefon opkald fra forældrene. Vi bruger ikke tid på afkrydsning. Beskederne til forældrene er samlet et sted så det gør det overskueligt for alle. Vi bruger en hel del tid på at fange forældrene for at opretholde kontakten, hvilket gør at vi ikke kan fordybe os med de andre børn. Dialogen handler ikke om de mere praktiske Info som hvem henter hvornår? Hvor længe har barnet sovet? Mere dialog om trivsel og udvikling generelt. Samme tid som før men fokus er ikke så meget på praktiske ting som hente situation, søvn, "rød numse"= huske ting som alle gerne skal vide, da det kan skrives i Tabulex. Mere fokus på barnet og nuet Det er nemmere og hurtigere, så der bliver informeret mere Det tager længere tid at skrive den daglige information ang. dagens aktiviteter med billeder på Tabulex end almindelig håndskreven info, men det er hurtigere at ligge flere billeder ind i billedgalleriet på Tabulex. Kan give problemer, hvis Tabulex ikke altid virker optimalt Jeg er usikker på om alle forældre ser det jeg lægger ud på Tabulex, det er stadig nyt for os alle, men jeg tror på at vi efterhånden får alle med og på den måde får frigivet tid. Tabulex gør at der er færre opringninger med fridage og sygdom, men ellers har jeg den samme dialog med forældrene Dejligt at tabulex har gjort, at vi ikke får så mange telefon opkald mere Den daglige face to face kontakt skal jo stadig prioriteres. Vi øver og det skal lige have lov at falde på plads. Nem at gå til. Spare tid og forstyrrelser når forældre tidligere ringede barn syg eller fri. Systemet er ofte ude af drift og forældre giver beskeder verbalt 25

26 13. Har du deltaget i Varde Kommunes kursusdage med UCsyd/COK om digitale medier som pædagogisk redskab? 89% af de adspurgte medarbejdere har deltaget i kursusforløbet ved UC-syd/COK. De 11% kan skyldes sygdom og udskiftning i personalet mv. siden efteråret Vurder hvorvidt kursusdagene har øget dine kompetencer indenfor følgende områder: I alt 88% vurderer at kompetenceudviklingen i forskellige grader har øget deres kompetencer i forhold til at anvende digitale medier som redskab i arbejdet med læreplanstemaerne. 90% vurderer at forløbet i forskellige grader har øget deres kompetencer i forhold til at anvende digitale medier på en anden måde end de gjorde tidligere. Heraf oplever 43% at der i høj grad er sket en forandring. Dette resultat suppleres yderligere i figuren nedenfor. I alt 69% vurderer, at deres kompetencer er øget, i forhold til den digitale forældrekommunikation, mens 29& kun i mindre grad eller slet ikke har denne oplevelse. 78% mener at kompetenceudviklingsforløbet har gjort dem bedre til at anvende digitale medier som en del af dokumentation og evaluering og 81% mener at de er blevet bedre til at anvende digitale medier i pædagogisk planlægning. 86% vurderer at de i mindre eller større grad er blevet bedre til at vurdere den pædagogiske kvalitet i apps og programmer, gennem deres deltagelse i forløbet.

27 15. Vurderer du, at din måde at anvende digitale medier i det pædagogiske arbejde, har ændret sig indenfor det sidste år? 92% af det pædagogiske personale i institutionerne vurderer at deres tilgang til digitale medier har ændret sig gennem det sidste år. 57% vurderer at forandringen er markant. 5% vurderer at der ikke er sket en forandring. Følgende er uddrag fra kommentarfeltet: Syntes det er spændende at arbejde med og der er mange gode tiltag med digitale medier Kurset var dårligt planlagt. For lidt tid til at prøve ting af så man kan huske det. Bedre hvis man havde 2 timer til f.eks at øve med QR koder og så videre med noget nyt de næste 2 timer. Så er det nemmere at huske det man har lært Jeg har andet udstyr til rådighed og en anden accept fra ledelsen Det kommunale fokus gør det nødvendigt at den enkelte hele tiden forbedrer sine digitale kompetencer. Ustabile netværk er med til at de digitale medier bliver en tidsrøver og dermed en stressfaktor når det ikke fungere optimalt institutionens anvendelse har ændret sig, men ikke for mig personligt Jeg øver mig til stadighed. Ønsker at blive endnu bedre på dette felt. 27

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Digital daginstitution

Digital daginstitution Digital daginstitution Børne- og ungdomsforvaltningen København kommune Pædagogisk IT / Fagligt center Sadedin Jepsen 1 IT i institutionen Der har været stor efterspørgsel fra mange institutioner Institutionerne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Kreativ leg og læring med ipad

Kreativ leg og læring med ipad Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Samlet og bearbejdet af Lone Adamsen Lone Adamsen Kreativ leg og læring med ipad Ideer til aktiviteter for børn og forældre Udgiver:

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsloven 8 stk. 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Generelt om den daglige kommunikation: Den daglige kommunikation i Rønde Børnehus er med til at sikre, at dit barn får en god hverdag i institutionen. Du som forælder

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Spor 1 Kreativ og produktudvikling

Spor 1 Kreativ og produktudvikling Spor 1 Kreativ og produktudvikling Indhold: 1.1. Kunst 1.1.1 Børnenes eget kunstmuseum 1.1.2. Børnenes eget kunstmuseum med installationskunst 1.2. Fortælling på mange måder 1.2.1 Lav deres egen bog i

Læs mere