Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid."

Transkript

1 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v. giver nye muligheder og rammer for planlægning af hverdagen for elever og lærere. Anvendelsen af lærernes arbejdstid skal ske, så det bedst muligt fremmer elevernes resultater, udvikling og trivsel. Det forudsætter, at folkeskolen er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udfolde deres faglighed og engagement og føler sig respekterede af kolleger, ledelse, elever og forældre. Tillid, forpligtende dialog, oplevelsen af retfærdighed og samarbejde bliver kerneforudsætninger i forhold til udvikling af det gode arbejdsmiljø og høj social kapital. De nye regler om arbejdstid skal give skolerne rammer for implementeringen af Folkeskolereformen. Det er en omfattende faglig omstilling og kulturændring, der vil kræve stor opmærksomhed. Lærernes arbejdstid skal tilrettelægges af skoles ledelse i dialog med den enkelte medarbejder og indenfor de mål og rammer, der er fastlagt af kommunen. Dialogen mellem medarbejder og leder om arbejdets tilrettelæggelse afløser den nuværende aftalebaserede fordeling af arbejdstid. Den lokale MED-organisation vil få en ny og øget betydning. Tilsvarende gælder den lokale TR og AMR. Folkeskolereformen indebærer ændrede opgaver for lærere og børnehaveklasseledere. En større del at arbejdstiden skal anvendes sammen med eleverne til undervisning og understøttende undervisning. Det betyder, at der skal ske en omlægning og udvikling af de øvrige opgaver, lærerne skal udføre. For at skabe transparens omkring udmøntning af arbejdstidsreglerne og folkeskolereformen samt vise den fælles kurs for Slagelses Kommunes skolevæsen er der enighed mellem Slagelse Kommune, Slagelse Lærerkreds og Skolelederforeningen i Slagelse Kommune om følgende udgangspunkt for implementering af Lov 409. Der er medtaget centrale dele af MED-aftalen og Lov 409, hvor det skønnes vigtigt at fremhæve aftale- og lovtekst i beskrivelsen af de fremtidige vilkår for samarbejde og arbejdstilrettelæggelse. Lov 409, Folkeskolereformen og MED-aftalen er med de forståelser, der følger af nedenstående rammen for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. De beskrevne forståelser er gældende for skoleåret 2014/ Leder- og medarbejderrollen Slagelse Kommune er en værdibaseret organisation, hvor værdierne modig, kompetent, tydelig og med glæde er grundlaget for medarbejderes og leders professionelle arbejde i folkeskolen i Slagelse Kommune.

2 2 Skolens ledelse har den overordnede pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed overfor skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Ledelsen er synlig for skolens medarbejdere og skal fremme et godt udviklende, fagligt og pædagogisk miljø samt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på medarbejdernes professionelle virke. Lederen har ansvar for at sætte mål og retning for lærernes arbejde og skal sammen med læreren løbende følge op på og på anmodning drøfte prioriteringer af den samlede arbejdsopgave. Lederen skal være tydelig omkring sine ledelsesbeslutninger og prioriteringer og skal sikre en forventningsafstemning med såvel medarbejdergruppen som den enkelte lærer. Lærerne har ansvaret for professionelt at løse undervisningsopgaven og andre opgaver i tilknytning til undervisningen og skolens virke i øvrigt. Lærerne skal, såvel individuelt som i teams, tilrettelægge, forberede, udføre, efterbehandle, evaluere og udvikle undervisningen og øvrige opgaver under hensyntagen til definerede mål, rammer og prioriteringer. Lærerne skal indgå i dialog med lederen om arbejdsopgavernes indhold, omfang og prioritering, Hvis der opstår problemer eller tvivl i forbindelse med udførelsen af opgaverne, skal læreren inddrage ledelsen i dette. 3. MED-udvalg og TR/AMR 3.1. MEDudvalg Med-aftalen er rammen for samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne. Samarbejdet er baseret på en forpligtende og anerkendende dialog. Der er en gensidig ret og pligt for ledelse og medarbejdere til information og drøftelse af alle forhold med betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. MED-udvalgets arbejde skal sikre, at alle med arbejdere på skolen får direkte og reel medindflydelse og/eller medbestemmelse på overordnede mål og rammer, arbejdsmiljø og på den daglige arbejdssituation. Udgangspunktet skal altid være, at den størst mulige kompetence uddelegeres til den enkelte medarbejder/gruppe af medarbejdere. Samarbejdet i MED-udvalget skal sikre, at effektiviteten og kvaliteten af skolens arbejde til stadighed styrkes, og at arbejdsglæden og den enkelte medarbejders behov for såvel tryghed som personlig og faglig udvikling tilgodeses gennem etablering af gode og udviklende arbejdsforhold.

3 3 Medindflydelse og medbestemmelse skal udmøntes gennem gensidig information og drøftelse, fastlæggelse af retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Formålet med information og drøftelse forud for ledelsesbeslutninger er at kvalificere beslutningsgrundlagene. Ved anmodning om at aftale retningslinjer for arbejdsforhold m.v. gælder en forhandlingspligt for begge parter, men der er ingen aftalepligt. Ledelsen tilkendegiver tydeligt, når der træffes ledelsesbeslutninger efter et forhandlingsforløb. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætte ønske herom, redegøre for, hvorledes man herefter vil forholde sig på det pågældende område. I forhold til arbejdstidsreglerne kan det være relevant bl.a. at sætte følgende til drøftelse i MED-udvalgene på skolerne: Principperne for fordeling af arbejdsopgaver, herunder budgetmæssige rammer, kvalitet m.v. Arbejdets organisering, klasselæreropgaven Planlægning af skoleåret, fordeling af årsnorm på arbejdsdage, årsplan for skolens aktiviteter herunder placering og fordeling af opgaver på elevdage og elev frie dage, blandt andet: skolehjemsamarbejde,, lejrskole, prøver/censorater, arrangementer udenfor normal arbejdstid, pædagogiske dage og årsplanlægning Mødetid/sluttid Afvikling af 6. ferieuge Fiks- og flekstid, omfang, opgørelse og udstrækning Varsling af ændring af justering/ændring af opgaveoversigter Nyansatte, support, vilkår m.v. Efter- og videreuddannelse Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. TR/AMR er en væsentlig samarbejds- og dialogpartner for ledelsen, ikke mindst i en omstillingstid. Relationen mellem ledelse og TR/AMR baseres på opsøgende og problemløsende dialog. Ledelsen påtager sig at vise åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ledelsesbeslutninger og sikre dialog og samarbejde i det daglige samspil med TR/AMR. Medarbejderne har mulighed for at søge råd og vejledning hos TR eller AMR i alle forhold, der ligger inden for TR og AMR s kompetence jfr. MED-aftalen Tillidsrepræsentanten

4 4 TR er organisationens stedlige repræsentant og skal medvirke til at der etableres et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. TR deltager ved ansættelser og afskedigelser. TR er generelt talsmand for medarbejderne, og kan overfor ledelsen fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne samt optage forhandling om lokale forhold Arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljørepræsentanten skal i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven og MEDaftalen systematisk arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det drejer sig bl.a. om at varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af medarbejderne og til forebyggelse af risici såvel vedrørende det psykiske som fysiske arbejdsmiljø, arbejdsstedets indretning samt instruktion af nyansatte. I arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen samarbejder elevrådsrepræsentanterne med arbejdsmiljøgruppen Tid tiltillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. Den enkelte skole skal stille den fornødne og tilstrækkelige tid til rådighed for TR og AMR til varetagelse af deres hverv, jfr. Lokal MED-aftale for Slagelse kommune 18 stk. 2. Arbejdet skal tilrettelægges, så den tillidsvalgte både kan udføre tillidshvervet og sit arbejde i den normale arbejdstid. TR s arbejdsplan tilrettelægges således, at onsdage kl friholdes for undervisning eller andre faste opgave, så der er mulighed for at deltage i møder med blandt andet Slagelse Lærerkreds. Ved fastlæggelse af den fornødne tid tages bl.a. hensyn til arbejdspladsens størrelse, lokale forhold og mindst mulig forstyrrelse af undervisningen og øvrige elevaktiviteter. 4. Arbejdstid For fuldtidsbeskæftigede udgør den normale arbejdstid gennemsnitligt 37 timer om ugen. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Nettoårsnormen udgør 1680 timer. Et skoleår regnes fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Arbejdstiden tilrettelægges, så der er overensstemmelse mellem arbejdstid og arbejdsopgaver. Det betyder bl.a., at når lærere tillægges særlige opgaver, skal dette afspejles i de resterende tilrettelagte opgaver. For deltidsansatte, lærere på seniorordning, organisationsvalgte og andre med særlige opgaver reduceres arbejdstiden i skoleåret i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Arbejdsopgaverne skal afspejle den reducerede arbejdstid.

5 5 I forbindelse med lærerens længerevarende efter- og videreuddannelse reduceres lærerens opgaver med udgangspunkt i uddannelsens ECTS-point. Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Dette gælder dog ikke medarbejder på Ungdomsskolen. I planlægningen af den enkelte lærers opgaver tages hensyn til, at der er tid til individuel dag til dag forberedelse samt spontan elev- og forældrekontakt. For at sikre, at der i det daglige arbejde er tilstrækkelig tid til at udføre samtlige opgaver med og omkring undervisningen forberedelse, efterbehandling, teamsamarbejde, øvrig mødevirksomhed, skole-hjemsamarbejdet osv., koncentreres lærernes arbejdstid fortrinsvis på skoledage. Årsnormen fordeles i skoleåret på op til 215 dage, hvoraf 200 dage udgør skoledage. Efter drøftelse mellem lærer og ledelse fastlægges placeringen af de resterende dage. I uger med skoledage tilstræbes det, at fuldtidsansatte planlægges med i gennemsnit 40 timer om ugen. Arbejdsdage, der ikke er skoledage, planlægges med minimum 5 timer pr. dag. 5. Arbejdssted Medarbejderne varetager som udgangspunkt deres arbejdsopgaver på skolen inden for arbejdstiden (fuld tilstedeværelse), bortset fra ved lejrskoler, ekskursioner, teaterture m.v. Efter initiativ fra medarbejder kan leder og medarbejder aftale, at medarbejderen lejlighedsvis kan løse opgaver andre steder end på skolen, hvis det er til fordel for opgaveløsningen. Eksempelvis indkøb, særlige forberedelsesopgaver og samarbejde på andre skoler. For at skabe mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af den enkelte læreres arbejdstid, kan der i MED-udvalget på den enkelte skole aftales en retningslinje om fix- og flekstid. Ved fix-tid forstås den tid på dagen, hvor læreren skal være til stede inden for et bestemt tidspunkt og flex-tid det tidsrum, hvor de øvrige arbejdstimer afvikles på skolen, med mindre andet aftales, ex. skolehjemsamarbejde, lejerskoler m.v. 6. Tidsregistering opgørelse af tid (redskab) Foregår i Tabulex/Trio. 7. Opgaveoversigt Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte har ansvaret for at løse i normperiode. Opgaveoversigten skal give den enkelte lærer et overblik over opgave- og ansvarsområder fra skoleårets start.

6 6 Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer og skal afstemme forventningerne til, om hvorledes lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Det er vigtigt, at der i planlægningen af lærerens samlede opgaveportefølje er fokus på den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Opgaveoversigten suppleres med en plan for den enkelte medarbejderes møde- og sluttider. Der forudsættes fleksibilitet i forhold til løbende ændringer fra såvel medarbejder som ledelsens side. Opgaveoversigten tager udgangspunkt i en nettoårsnorm på 1680 timer for en fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder. Nettoårsnormen for den enkelte justeres med følgende: Dage med ret til fravær med løn Eventuel indregning af 6. ferieuge Afspadsering fra tidligere normperiode Aldersreduktion Kombinationsbeskæftigelse Organisationsvalgtes frikøb Andet Den justerede nettoårsnorm angiver den enkelte lærers arbejdstid og er udgangspunkt for dialogen mellem medarbejder og leder om opgaveoversigten. 8. Ændringer af opgaver i løbet af skoleåret Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid i forhold til planlagte opgaver. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold og omfang af arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, vil lederen snarest muligt inddrage medarbejderen i dialog herom. Ændringer varsles tidligst muligt. Tilfældigt opståede vikartimer læses efter aftale mellem leder og medarbejder. Såfremt planlagte opgaver ikke kan aflyses, medtages vikartimerne i den samlede årsopgørelse. 9. Overarbejde og merarbejde (jfr. Lov 409) Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 %, eller med timeløn med et tillæg på 50%. Timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, godtgøres med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

7 7 Overarbejde eller merarbejde skal være pålagt eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af tjenesten. Overarbejde/merarbejde opgøres ved skoleårets afslutning. Afspadsering skal gives i den efterfølgende normperiode, og gives som nedsættelse af arbejdstiden eller afspadsering i hele dage. Kan afspadsering ikke gives i efterfølgende normperiode, skal der ydes overarbejdsbetaling. 10. Afvikling af ferie Afvikling af ferie på folkeskolerne i Slagelse Kommune aftales i Sektor-med. For skoleåret 2014/15 er det aftalt, at lærere og børnehaveklasseledere afvikler 4 ugers hovedferie i juli måned, 1 uges ferie i uge 42. Den ansatte vælger selv, om ferietimer udover 5 uger (6. ferieuge) helt eller delvis skal indregnes som en nedsættelse af årsnormen, afvikles, udbetales eller overføres. Optjening og afvikling følger bestemmelserne i 18 stk. 2 i Aftale om ferie for personaler ansat i kommuner. I forbindelse med skoleårets planlægning skal læreren meddele skolens ledelse, om 6. ferieuge ønskes indregnet, afviklet, udbetalt eller overført. Denne meddelelse skal gives på et af skolelederen fastsat dato. Har skolelederen ikke fastsat en dato skal meddelelsen give senest 1. maj. Den ansatte kan ønske, at hele eller dele af 6 ferieuge kan holdes på hele skoledage, men har ikke krav herpå. Såfremt ferietimerne afvikles på skoledage eller planlagte elevfrie dage, indgår timerne ikke i nedsættelsen af lærerens nettoårsnorm. 11. Evaluering Denne forståelse af implementeringen af arbejdstidsregler Lov 409 for lærerne og børnehaveklasseledere i folkeskolen i Slagelse Kommune drøftes mellem parterne inden udgangen af Der nedsættes en arbejdsgruppe, der, med ekstern bistand, udarbejder og planlægger spørgeskemaundersøgelse samt uddybende fokusgruppeinterviews. Evalueringen danner grundlag for videre drøftelse og eventuel revision af nærværende forståelsespapir. Lærerkredsen, Lederforeningen og Center for Skole mødes løbende (månedsvis) efter aftale frem til evalueringen foreligger og drøfter erfaringerne med implementering af lov 409.

8 8 Bilag 1 - Forslag til aftale om flekstidsordning fastlægges på den enkelte skole Formålet med flekstidsordningen er at tilgodese medarbejderens behov for individuel tilpasning af arbejdstiden i forbindelse med arbejdets tidsmæssige planlægning og placering. Det er ikke hensigten med flekstidsordningen, at eventuelle plustimer i flekstidsregnskabet skal anvendes som hverken halve eller hele fridage. Eventuelle plus- eller minustimer kan alene anvendes af medarbejderen som en mulighed for fleksibilitet i yderpositionerne af arbejdsdagen. Fikstiden er den del af mødetiden, hvor den tidsmæssige placering af arbejdet er beordret eller bestemt af andre forhold, som er udenfor lærerens indflydelse. Fikstiden er placeret indenfor arbejdsplanens rammer. Fikstiden kan være forskellig fra lærer til lærer og vil fremgå af den enkelte lærers opgaveoversigt. Der vil i den forbindelse blive taget hensyn til den enkelte lærers skema samt lærerens behov for mødeaktiviteter i teams og på skolen generelt. Flekstiden er den del af mødetiden, hvor den tidsmæssige placering af arbejdet kan fastlægges af den enkelte lærer. Flekstiden kan kun lægges i tidsrummet på hverdage. Læreren vil kun kunne flekse, hvor andre medarbejdere på skolen ikke er afhængig af lærerens fysiske tilstedeværelse. Der føres et løbende regnskab af læreren med angivelse af, hvor læreren har holdt fri i medfør af flekstidsordningen (minus-timer), og hvor læreren har arbejdet ud over arbejdsplanens rammer i medfør af flekstidsordningen (plus-timer). Regnskabet kan ved hver måneds udgang maksimalt udvise 10 minustimer henholdsvis maksimalt 10 plustimer. I tilfælde af sygdom ses bort fra maksimumtimetal. Plustimer i flekstidsregnskabet kan ikke vederlægges kontant. Den opsparede flekssaldo kan anvendes til individuel tilrettelæggelse af arbejdstiden indenfor flekstidens rammer. Fremgangsmåden for registrering af flekstidsregnskabet fastlægges på skolen. Det forudsættes, at registreringen skal være tilgængelig for ledelsen. Ledelsen kan suspendere flekstidsordningen på dage, hvor arbejdet kræver den ansattes tilstedeværelse i den samlede normale arbejdstid. Ved fratræden skal plustimer henholdsvis minustimer være udlignet senest 14 dage før fratræden. Hvis lærer og leder er enige om, at særlige forhold forhindrer en sådan udligning, udbetales eventuelle plustimer.

9 9

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere