Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret"

Transkript

1 Marts 2016 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen og visionen om Suveræne Skoler. Denne lokalaftale er indgået mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune for at sikre nogle fælles aftalte rammer for lærernes arbejdstid. Aftalen bygger videre på lokalaftalen indgået for skoleåret I det følgende menes lærere og børnehaveklasseledere, når der skrives lærer. I Lejre Kommune er der fortsat fokus på at skabe forandring på fire felter: Elevernes faglige niveau skal øges. Hver elev skal blive så dygtig, som han eller hun kan. Der skal, som et led i at fokusere på kerneopgaverne, skabes et øget fokus på pædagogisk ledelse. Samarbejdet i lærergruppen om en given gruppe elever skal styrkes gennem selvstyrende team til gavn for den enkelte elevs læring. I Lejre Kommune prioriteres arbejdsmiljøet højt. Det betyder, at skolerne er arbejdspladser, hvor udvikling af den sociale kapital vægtes. Herigennem skal opnås større nærvær og mindre sygefravær blandt de ansatte. Målene skal nås igennem et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Eleverne og deres læring er kernen for samarbejdet. Målene blev evalueret i forbindelse med genforhandlingen af aftalen i januar/februar Evalueringen er lagt som et bilag til lokalaftalen for Konklusionen på evalueringen var, at lokalaftalen sammen med et øget fokus på at skabe en større social kapital på alle skoler, har haft en positiv indflydelse. Konklusionen danner baggrund for at fortsætte lokalaftalen med nogle ganske få tilrettelser/opdateringer. Da folkeskolereformen fortsat er under implementering er der fortsat meget stort fokus på Udvikling af skolen, hvorfor dette afsnit medtages uforandret i denne lokalaftale. Udvikling af skolen Med folkeskolereformen er der kommet nye elementer i hverdagen og i undervisningen. Det er en klar ambition, at det nye indhold udmønter sig i mere læring og bedre trivsel for den enkelte elev. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2016, med afsæt i kvalitetsrapporten, fastlagt effektmål for elevernes læring. I løbet af 2015 er der også fastsat mål for elevernes trivsel og for brugertilfredsheden. Udviklingen af den nye folkeskole sker ikke fra den ene dag til den anden. Skoleudvikling kræver nytænkning, kompetenceudvikling af ledere og lærere samt et godt samarbejde med bestyrelse og forældre om at realisere de fælles målsætninger.

2 Der skal fortsat henover de kommende år iværksættes en række udviklingsinitiativer. Det kan dreje sig om initiativer, der fremmer nytænkning af skoledagen og skoleåret, organiseringen af skolen og medarbejdernes arbejdsdag. Med fokus på elevernes læring, vil ny praksis i planlægningen og opfølgningen af elevernes læring, læringsmålstyret undervisning og forløb, være et væsentligt sted at fortsætte kompetenceudviklingen og nytænkningen. Der skal desuden fortsat afprøves og fremmes brugen af digitale læringsmidler og medier i den nye skole. Kommunalbestyrelsen har prioriteret elementerne i folkeskolereformen: skoledagens sammenhæng, bevægelse, IT, den åbne skole og faglig fordybelse. Elementerne rummer dybder og muligheder, som skal udforskes og afprøves. Parterne har aftalt, at vi sammen vil være nysgerrige og videns- og indsigtsindsamlende. Hvad har andre gjort og hvad lykkes? Det vil vi gerne lære af. Det vil vi gerne gøre sammen. Ledelse og samarbejde Det er afgørende, at der fortsat udvikles et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og forældre. Skoleledelsen har ret og pligt til at lede arbejdet, i en åben dialog og således at opgaverne løses af ledere og medarbejdere i fællesskab efter gensidig udveksling af synspunkter. Parterne indgår i en forpligtende dialog, som giver rum for professionel uenighed. Et samarbejdsmiljø, hvor der tages ansvar og genereres gode løsninger. Skoleledelsen har ansvaret for: At der er balance mellem ressourcerne, og de opgaver der skal løses på skolen, og at der på skolerne finder en drøftelse sted i LU omkring de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen med udgangspunkt i denne aftale. At lærere og børnehaveklasseledere har sammenhængende tid til planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, samarbejdet i team/selvstyrende team, forældrekontakt samt øvrige opgaver. At der er de fysiske rammer for, at arbejdet kan udføres på skolen i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser. At der følges tydeligt og hurtigt op på sygefravær med afsæt i kommunens sygefraværspolitik. Skolelederen må i den forbindelse forventes at være tydelig omkring sine prioriteringer, således at den enkelte medarbejder ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse (jfr. afsnittet om opgaveoversigten). Medarbejderne har et medansvar for, at de mål og opgaver, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, løses indenfor de rammer, der er til rådighed. Medarbejderne har også et medansvar for, at skoleåret og undervisningen planlægges på en måde, der sikrer, at lærerne er til stede i læringssituationerne. Forventningsafstemning mellem lærere og skoleledelse er et vigtigt element i samarbejdet. Lejre Kommune og Lejre Lærerforening er enige om, at der fortsat er behov for tid til de tillidsvalgte. Rammer for TR og AMR -arbejdet aftalt for skoleåret fortsættes. Rammerne er beskrevet i et bilag til denne aftale.

3 Der er fortsat behov for, at de tillidsvalgte deltager i faste møder med ledelsen, deltager i implementering af folkeskolereformen og løbende understøtter samarbejdet mellem skoleledelse og medarbejderne. Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er præget af gode relationer og hyppig problemløsende kommunikation. Opstår der på den enkelte skole uklarheder eller uenigheder om lokalaftalen, drøftes disse efter henvendelse fra TR eller SL mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune. Det fælles udgangspunkt Lokalaftalen supplerer arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne 2 (underbilag 2.1 til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, Lov nr. 409), og forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster pr. 1. april 2015 indenfor Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde mellem LC og KL herunder det i forliget udarbejdede bilag 4. Endelig tager lokalaftalen udgangspunkt i Lejre Kommunes personalepolitik og forståelse af, at et godt arbejdsmiljø forudsætter fokus på kerneopgaverne, tillid, samarbejde, og retfærdighed, dvs. en høj social kapital. Arbejdstid Årsnorm og planlægning af skoleåret Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. I Lejre Kommune er nettoårsnormen aftalt til at være 1680 timer hvert skoleår. Årsnormen fordeles på mindst 205 og højst 215 dage, hvoraf 200 arbejdsdage lægges på elevernes undervisningsdage. Ferien afholdes i uge 42 i 2016 og i ugerne 27, 28, 29 og 30 i Efter forudgående drøftelse i LU fastsætter skolens ledelse antallet af arbejdsdage i intervallet dage. Skolens ledelse udmelder placeringen af arbejdsdage i det kommende skoleår senest 15. maj. De 5-15 arbejdsdage, der ikke er skoledage for eleverne, kan placeres i første og sidste uge af elevernes sommerferie, på eventuelle hverdage i elevernes juleferie før 24. december og efter 1. januar, på de 3 første dage i påskeugen eller på fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. De øvrige hverdage ud over de arbejdsdage er ikke rådighedsdage. LU drøfter principperne for planlægningen af skoleåret. Den samlede arbejdstid planlægges således, at der planlægges med mindst 4 timer på alle arbejdsdage. En fuldtidsansat lærer tilrettelægges maksimalt med et gennemsnitligt lektionstimetal (understøttende og fagfaglig undervisning) pr. uge på 26 lektioner. Det samlede undervisningstimetal for en fuldtidsansat lærer

4 er maksimalt på 780 timer. Ud over de 780 timer kan der dog tillægges undervisningstimer, der vedrører undervisningsopgaver, der er omfattet af det udvidede undervisningsbegreb. Gennemsnittet beregnes som det samlede undervisningstimetal fratrukket det udvidede undervisningstimetal divideret med 40 uger, uanset at en medarbejder på grund af afholdelse af 6. ferieuge. Det maksimale gennemsnitlige lektionstimetal pr. uge og undervisningstimetallet kan undtagelsesvist fraviges efter drøftelse med den enkelte lærer, under hensyntagen til de øvrige arbejdsopgaver, som læreren varetager. TR inddrages i en drøftelse mellem lærer og leder om fravigelsen, før fravigelsen udmøntes. Nyuddannede lærere har i to år efter lærereksamen ret til en lektion færre end det maksimale lektionstimetal pr. uge Deltidsansatte lærere og lærere med andre større opgaver end undervisning for eksempel: TR-opgaver, AMR-opgaver, kompetenceudvikling, aldersreduktion og lignende skal i deres samlede opgaveportefølje have en - i forhold til reduktionen - rimelig fordeling mellem undervisning og andre opgaver. Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges samlet, og i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 06:00-17:00. Undtaget fra dette tidsrum kan være ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, videreuddannelse og lignende. Opgaveoversigten Forud for hvert skoleår (= normperiode) udarbejder ledelsen en skriftlig opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten udarbejdes og udleveres af lederen på baggrund af en dialog mellem leder og lærer inden afslutningen af det foregående skoleår. Skolelederen udarbejder efter drøftelse i LU en oversigt over de arbejdsopgaver, der skal løses på skolen. Denne oversigt over skolens arbejdsopgaver danner baggrund for skolelederens dialog med den enkelte lærer om den enkelte lærers opgaver. I dialogen mellem leder og lærer om opgaveoversigten indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver. Opgaveoversigten skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. Ved vurderingen inddrages blandt andet lærerens forudsætninger, erfaring med faget, uddannelse og efteruddannelse i faget, elevsammensætningen, særlige inklusionsopgaver, klassestørrelse, stort fagligt spænd, to -lærerordninger, teamsamarbejde, samarbejde med andre fagprofessionelle, samarbejde med forældre mv. Der skal i LU i forbindelse med skoleårets planlægning drøftes, hvordan man på skolen arbejder med bl.a. Arbejdstilrettelæggelsen Skolens procedurer vedr. flextid. Se afsnit herom Mål og rammer for teamsamarbejdet Forældrekontakt i form af besvarelse og telefonkontakt.

5 I løbet af skoleåret kan der være behov for justeringer/ændringer i den enkelte lærers arbejdsopgaver/ mødeplan. Ændringer og konsekvenserne af dem afklares mellem læreren og lederen. Ændringerne skal varsles snarest muligt normalt med et varsel på minimum en uge. Justeringen omhandler også en afklaring af, hvilke konsekvenser justeringen har på opgaveoversigten. I løbet af skoleåret kan der også opstå akutte behov for justeringer/tilpasninger/ændringer i den enkelte lærers arbejdsopgaver og/eller mødetid opstået på baggrund af fx sygdom, akutte forældrehenvendelser, tilfældige forlængelser. Sådanne ændringer afklares mellem skolelederen og medarbejderen. Ændringerne kan have konsekvenser for lærerens planlagte arbejde, det kan medføre behov for en aftale mellem lærer og leder, om hvordan de planlagte opgaver så skal prioriteres. Skoleledelsen og de enkelte lærere følger minimum 1 gang i løbet af skoleåret og efter behov - op på opgaveløsningen. Opgaveoversigtens indhold Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren har ansvaret for at løse i normperioden således, at den enkelte lærer får et overblik over sine opgavemæssige ansvarsområder ved skoleårets start. Parterne er enige om at prøveafholdelse og særligt udtræksprøverne kræver en særlig opmærksomhed i planlægningen. På den baggrund udarbejdes et bilag til herværende aftale med en beskrivelse af aflønning og håndtering af prøver i afgangsklasserne. Opgaveoversigten skal desuden indeholde en mødeplan, der angiver den tidsmæssige placering af lærerens fremmøde (møde- og sluttidspunkter) for hele arbejdstiden. Målet med opgaveoversigten er at skabe gennemsigtighed i forhold til lærerens individuelle arbejdsopgaver og de opgaver, som læreren forventes at løse i samarbejde med andre. Der skal i opgaveoversigten i forhold til den samlede mængde opgaver tages højde for følgende: Dage med ret til fravær med løn Nedsat tid Afspadsering fra tidligere normperiode Aldersreduktion Kombinationsbeskæftigelse Frikøb til organisationsarbejde Efter- og videreuddannelse. Opgaveoversigten angiver det planlagte antal timer, der udløser undervisningstillæg i forhold til det udvidede undervisningsbegreb i henhold til tolkningen af A05. Ved skoleårets afslutning opgøres lærerens arbejdstid jf. 7 i Lov 409. Der tages dog inden udlevering af Opgaveoversigten stilling til, om der er overarbejde, der skal udbetales eller afspadseres i kommende normperiode. Ved afspadsering i kommende normperiode tages der hensyn hertil i medarbejderens opgaveportefølje Teamsamarbejde

6 For at øge den sociale kapital, medarbejdernes tilfredshed med arbejdet og for at fremme målet om nærvær i læringssituationen samarbejder skolens medarbejdere i team. I teamene samarbejder medarbejderne om undervisningen således, at elevernes læring fremmes bedst muligt. Organiseringen, mål og indhold for teamenes arbejde beskrives på hver enkelt skole. Beskrivelsen drøftes i LU. Derudover indgås på den enkelte skole en konkret skriftlig aftale mellem SL og TR, om hvad lærere og børnehaveklasseledere er forpligtet i forhold til nedenstående rammer for selvstyrende team. Teamet der arbejder tæt sammen om en eller flere klasser arbejder som et selvstyrende team. Medarbejdernes professionelle råderum udvides og styrkes i kraft af det selvstyrende teamsamarbejde. I lærerens mødeplan planlægges med sammenhængende mødetid for teamet på minimum 60 minutter pr. uge. Teamet er ansvarlig for at indgå aktivt i planlægningen af vikardækning ved planlagt fravær. Det er skolens leder, der koordinerer lærernes seniordage, omsorgsdage, 6. ferieuge og lignende. Placeringen af dagene skal være forenelig med skolens drift. I det følgende er udarbejdet en overordnet kommunal ramme for det selvstyrende teams mål, opgaver og arbejdsform: Det selvstyrende team i Lejre Kommune Udvikler teamsamarbejdet relevant og professionelt. Samarbejder pædagogisk, metodisk og didaktisk om, at eleverne når fagenes mål og trivselsmål. Planlægger og gennemfører arbejdet med udvikling og opfølgning på elevernes lærings- og trivselsmål. Skaber de bedste muligheder for nærvær og god læring ved, at teamet planlægger og gennemfører vikardækningen ved planlagt fravær: Kurser, ekskursioner, seniordage, omsorgsdage, 6. ferieuge mm. Drøfter og beslutter, hvordan den bedst mulige mødestruktur for det enkelte team udformes under hensyntagen til de forskellige teams mangeartede opgaver. Udarbejder klassens/årgangens/afdelingens aktivitetskalender. Vurderer og tager løbende stilling til den mest hensigtsmæssige anvendelse af det enkelte teams samlede personalemæssige og økonomiske tildelte ressourcer. Planlægger og gennemfører skole-hjemsamarbejdet omkring eleverne i henhold til skolens beskrevne rammer for forældresamarbejdet. Kan aftale tilsyn med eleverne, således at eleverne oplever tryghed i skolen. Den enkelte skole udarbejder i henhold til den kommunale ramme en beskrivelse af de opgaver, der skal løses i det selvstyrende team på skolen. TR og skoleleder aftaler skriftligt beskrivelsen inden skoleårets afslutning.

7 I henhold til 5 stk. 15 i Overenskomst for lærere m.fl. er der er aftalt et funktionslønstillæg for selvstyrende team på kr. i niveau. Funktionslønstillægget er uafhængigt af beskæftigelsesgrad. Tilstedeværelse Tillid, dialog og samarbejde mellem ledelse og lærere, og mellem medarbejderne er grundlæggende for den gode skole. Samarbejdet forudsætter, at man kan mødes i fællesskaber på skolen. Udgangspunktet er, at arbejdet udføres ved tilstedeværelse på arbejdspladsen, men i lighed med den praksis, der er på andre arbejdspladser i Lejre Kommune, kan nogle opgaver udføres andre steder for eksempel hjemme, når det er relevant. Den enkelte lærer vil have forskellige behov for, hvor og hvornår, der kan arbejdes med forskellige typer opgaver. På den baggrund kan hver lærer vælge fra skoleårets start at have en pulje af timer, der kan placeres, hvor og hvornår medarbejderen ønsker det, under hensyntagen til fælles mødeaktivitet og samarbejder på skolen. Puljen er i gennemsnit på 4 timer pr. undervisningsuge, 160 timer pr. skoleår. Læreren vurderer hvilke opgaver fra opgaveoversigten, der løses af timer fra puljen, og hvilke der løses i tilstedeværelsestiden. Opgaveoversigten angiver hvilke opgaver, læreren skal løse. Denne tid giver således den enkelte lærer en fleksibilitet i planlægningen af arbejdstiden. For deltidsansatte nedsættes puljetiden forholdsmæssigt. Når puljetid bruges, skal det som hovedregel ligge indenfor arbejdstiden i hverdage mellem kl. 6:00-17:00. Såfremt læreren ønsker at bruge puljetiden derudover, skal det på forhånd aftales med lederen, således, at tillæg i henhold til 11 og 12 kan udbetales. Læreren skal løbende registrere forbruget af puljetid i det på skolens brugte IT-tidsregistreringssystem. Arbejdsopgaver kan i øvrigt i nogle tilfælde udføres på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på et museum, på et bibliotek, i forbindelse med en ekskursion, lejrskole, virksomhedsbesøg eller lignende. I planlægningen af lærerens arbejdstid, skal det sikres, at der er fastlagt passende sammenhængende tid og tid til fordybelse: forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet. I lærerens arbejdsdag på skolen er der indlagt pauser, hvor læreren er til rådighed for opgaver, men som hovedregel kan holde pause. Tidsregistrering Lederen udarbejder efter drøftelse i LU en mødeplan, hvor skolens rammer for arbejdstiden angives. Det skal heraf fremgå, hvornår det er muligt at bruge muligheden for at flexe uden at involvere lederen. Andre afvigelser i mødeplanen aftales med skoleledelsen. For at sikre den enkelte lærer mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til møde- og sluttidspunkt på arbejdsdagen, kan læreren, hvis der ikke på forhånd er aftalt undervisning eller møder på skolen, selv tage stilling til at komme før eller møde senere i forhold til den udmeldte mødeplan og flexmuligheden.

8 For deltidsansatte, samt ansatte på særlige vilkår og ansatte med aldersreduktion aftales muligheden for brug af flextid mellem den ansatte og lederen ud fra den ansattes mødeplan. Afvigelser i forhold til planen registreres i skolens IT-tidsregistreringssystem. Der opstår, når denne mulighed benyttes, mer- og mindre forbrug af tid, som løbende afvikles efter aftale mellem lærer og leder. Alle opgaver indgår, når det skal vurderes, hvordan flextid skal bringes i nul. Den enkelte medarbejder kan maksimalt have 20 timer for meget eller 20 timer for lidt på denne fleksible tidskonto. Den fleksible tidskonto opgøres en gang om måneden af medarbejderen. Kontoen skal, hvis ikke andet er aftalt mellem leder og medarbejder, gå i nul ved normperiodens afslutning og er i nul ved periodens start. Læreren er ansvarlig for at gøre lederen opmærksom på afvigelser ud over de 20 timer, som angivet ovenfor Hvis læreren ønsker at gøre brug af flexordningen, er det lærerens ansvar, at lederen løbende kan tage stilling til eventuelle afvigelser fra den oprindeligt udmeldte mødeplan.. Lederen er ansvarlig for at følge op på afvigelsen og i øvrigt forpligtet til løbende at følge op på lærernes indberetninger. Ulempe-tillæg for arbejde mellem 1700 og 0600 skal i henhold til OK 15 udbetales hver måned, hvorfor en månedlig opfølgning skal gennemføres. Ændringer i omfanget af arbejdsopgaver, der udføres på hverdage i tidsrummet 17:00-6:00 samt i weekender og på helligdage, sker efter forudgående aftale med skolelederen. Registreringen af ændringer foregår i IT-tidsregistreringssystemet. Dette af hensyn til udbetaling af de arbejdstidsbestemte tillæg, der udbetales månedligt.

9 Evaluering Med udgangspunkt i målene for denne aftale gennemfører parterne en fælles opfølgning og evaluering af aftalen. Evalueringen har bl.a. til formål at dele de gode og dårlige erfaringer og identificere og udbrede bedste praksis. Tillidsrepræsentanten og skolelederen drøfter, hvordan de forskellige elementer i aftalen har virket i forhold til at nå målene på den enkelte skole og indgår med disse refleksioner i de fælles kommunale drøftelser. Lokalaftalen evalueres af parterne hvert år i februar måned. Aftalen kan opsiges med minimum 3 måneders varsel, til udgangen af et skoleår Lejre den xx. april 2016 For Lejre Lærerforening For Lejre Kommune Marianne Lund Kredsformand Helle Dydensborg Skolechef

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 28. juni 2019 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2019-2020 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning 1 LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale - med grundlag i 'Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler' - er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/ /2021.

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/ /2021. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/2020 2020/2021. I Albertslund Kommune har vi en ambitiøs strategi for et fælles skolevæsen Skole for alle med et fælles

Læs mere

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune 2018-2019 Angiver grundlaget for fælles administration og forståelse af arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes (efterfølgende

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag A Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Emne Planlægning af skoleåret Hvad kan vi blive enige om, og hvilken betydning har det for arbejdet med implementering af reformen, kvaliteten

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet af Overenskomst for lærere med flere

Læs mere

Forståelsespapir. Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21.

Forståelsespapir. Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. Forståelsespapir Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. 1. Indledning og formål Forståelsespapiret er udarbejdet

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger.

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger. Fælles forståelse mellem Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerforening. Den kursive tekst er den konkrete lokale udmøntning af aftaleparternes punkter. Bilag 4 2016 Arbejdstid Parterne (Danmark Lærerforening

Læs mere

215 Planlægning og forældresamarbejde

215 Planlægning og forældresamarbejde Denne side indeholder en opsamling af spørgsmål og svar i relation til Aarhusaftalen pr. 1. august 2017. Parterne bag Aarhusaftalen er enige om svarene og om, at indholdet på denne side er bindende for

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Gribskov. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹. gældende fra den 1. august /6

Gribskov. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹. gældende fra den 1. august /6 Gribskov Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹ gældende fra den 1. august 2019 Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds er enige om at styrke samarbejdet ved indgåelse af denne

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 16. januar 2014 Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 1. Rammeaftale Nærværende aftale betragtes som en overgangsforanstaltning mellem A08 og Lov 409 i overensstemmelse med 2 i Lov 409. Formålet

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. Folkeskolereformen, Lov 409 om arbejdstidsregler og OK15 for lærere/børnehaveklasseledere

Læs mere

Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020

Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020 Struer, 18.02.2019 Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020 Aftaleparter: Vestjysk Lærerforening & Struer Kommune 1 Baggrund Med hjemme i Overenskomst

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Bilag til forståelsespapir

Bilag til forståelsespapir Bilag til forståelsespapir Indhold Samarbejde... 2 Erfa-møderne... 2 Erfa-møder i skoleåret 2018/19... 2 Møde mellem ledelse, TR og Praksisforum... 2 Administration... 3 Nettoårsnorm... 3 Ferieplacering...

Læs mere

Silkeborgaftalen - BUPL

Silkeborgaftalen - BUPL 30. april 2014 Silkeborgaftalen - BUPL 1. Rammeaftale om opgaver og arbejdstid for skolepædagoger m.fl. Silkeborg Kommune og BUPL Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale for pædagoger (jf. Pædagogoverenskomstens

Læs mere

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE Indhold Samarbejde.........................................................................................................3 Erfa-møderne...................................................................................................

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune

Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune Afgrænsning Aftale om planlægningsgrundlaget omfatter lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere Arbejdstidsaftale For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Målsætning En arbejdstidsaftale skal sikre en prioritering

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Vedtagelsen i Borgerrepræsentationen om forhandlinger vedrørende værnsregler skal ses i lyset af lovindgrebet i

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Vordingborg Kommune i skoleåret 2017/18

Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Vordingborg Kommune i skoleåret 2017/18 Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Vordingborg Kommune i skoleåret 2017/18 Formål Vordingborg Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg understreger med denne professionsaftale,

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere)

Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere) Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere) mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 2011-2013 Endelig 0. Aftalegrundlag Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Arbejdstidsaftale Nyborg Kommune

Arbejdstidsaftale Nyborg Kommune HR og Personale Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Lone Thomsen Telefon:6333 6804 Email: personaleafdelingen@nyborg.dk Send altid personfølsomme

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL. Aftalen skabet rammer for at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer på bedste vis Folkeskolereformen stiller krav til en mere varieret skoledag med en vekselvirkning mellem forskellige Ram m eaftal

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere SlliSSFn«AALBORG LÆRERFORENJNG Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere - udmøntning af bilag 4 til forhandiingsprotokollatet ved OK 15 1. Intiledning og skolens

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Du kan læse om Opgørelse

Læs mere

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Den 28. marts 2014 2013/0014135 Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Fælles forståelse mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 om: Opgaveløsning i Halsnæs Kommunes folkeskoler i skoleåret

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne skoleåret 2018-2019 Årsnorm 261 dage á 7,4 timer 1931,4 timer 9 helligdage á 7,4 timer 66,6 timer 25 feriedage á 7,4 timer 185,00 timer Årsnorm

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune Indhold Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Skolepædagoger:...

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

NEJ, NEJ og atter NEJ svarer forvaltningen til fælles aftaler

NEJ, NEJ og atter NEJ svarer forvaltningen til fælles aftaler NEJ, NEJ og atter NEJ svarer forvaltningen til fælles aftaler På grund af det store daglige arbejdspres, har Roskilde Lærerforening foreslået Skoleafdelingen et samarbejde om løsningen, på en række af

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Notat. Forståelsespapir ml. Vends Herreds Lærerkreds, Skolelederforeningen og Middelfart Kommune om lærernes arbejdstid

Notat. Forståelsespapir ml. Vends Herreds Lærerkreds, Skolelederforeningen og Middelfart Kommune om lærernes arbejdstid Læring, kultur og fritid Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 29. maj 2017 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5421 cvr.: 29189684 Heidi.Junker@middelfart.dk Notat Forståelsespapir

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret Samarbejdsgrundlag på skoleåret 2016-2017 Byrådet vedtog 25.02.14 samarbejdsgrundlaget for fremtidens folkeskole i Høje Taastrup kommune. Samarbejdsgrundlaget er en fælles ramme for fremtidens samarbejde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat mandag den 27. april 2015 Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Lokalaftale på Skoleområdet...2 27-04-2015 Side 1 1. ØU - Godkendelse af

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune HR Sagsnr. 310551 Brevid. 3160362 Ref. CHMO Dir. tlf. 4631 3191 christinamo@roskilde.dk Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune 14. maj 2019 Denne aftale er indgået mellem

Læs mere

ArbejdsUdsaftale for Lysbro Uddannelsescenter

ArbejdsUdsaftale for Lysbro Uddannelsescenter Silkeborg Kommune 29. juni 2017 ArbejdsUdsaftale for Lysbro Uddannelsescenter Indhoidsfortegnelse 1. Rammeaftale i 2. Ledelsesrollen i 3. Lærerrollen 2 4. Arbejdstid 2 5. Eksempler p arbejdsopgaver i tilstedeværelsestiden

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

Egedal Kommune Den 05. april Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale

Egedal Kommune Den 05. april Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale Egedal Kommune Den 05. april 2019 Vi skaber skole i fællesskab Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale 2019-2021 1 Det handler om børn I Egedal kommune samarbejder vi om at styrke elevernes

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Ringstedaftalen. Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune

Ringstedaftalen. Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune Ringstedaftalen Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune Indledning Nærværende aftale er indgået jf. 2 i arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne.

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 1a. Det er ledelsens ansvar ved opgavefordeling og udarbejdelsen af opgaveoversigten

Læs mere

Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid

Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid for hver opgave f.eks. Undervisning Understøttende

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for Selsmoseskolen

Samarbejdsgrundlag for Selsmoseskolen 1 af 7 Samarbejdsgrundlag for Selsmoseskolen 2016-2017 A) Årsnorm for arbejdstid Total 1.694,6 B) Opgaver og varsling af opgaveændringer Opgaveoversigten udarbejdes i dialog mellem leder og medarbejder

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 29266-16 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen

Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen Indledning Nærværende lokalaftale er indgået mellem Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune. Lokalaftalen skal

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Arbejdstidsaftale For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Indledning til arbejdstidsaftalen: Aftalen er indgået i henhold

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

Ny arbejdstidsaftale et overblik

Ny arbejdstidsaftale et overblik Ny arbejdstidsaftale 2016 - et overblik De væsentligste ændringer Nu: Fra 1/8 2016: Kun undervisningstiden opgøres og kendes. Læreren råder selv over den arbejdstid, som ligger i gummi-. Al arbejdstid

Læs mere