2.g-opgaven i dansk og/eller historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.g-opgaven i dansk og/eller historie"

Transkript

1 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og vejleder s.2 5. Faser i opgaveskrivningen s.2 6. Sprog og skrivestil s.4 7. De forskellige dele af opgaven s.4 8. De forskellige analytiske niveauer s.5 9. Litteraturliste s Brugen af fodnoter s Revisionsfasen s.8 Bilag 1: Strukturen i de store opgaver i Gymnasiet s.9 Bilag 2: Idéfasen - Opgaveønsker s.10 Bilag 3: Idékatalog fra evalueringerne s.11 Bilag 4: Materialefasen - Problemstillingen s.12 Bilag 5: Arbejdsfasen - Den endelige problemformulering s.13 Bilag 6: Opgavens litteratur og disposition s.14 Bilag 7: Notater til læst materiale s.15 Bilag 8: Huskeliste til arbejdet med kilder s.15 Bilag 9: Retteark s Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie 2.g-opgaven i dansk og/eller historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil sige - Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. - Du skal lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder. - Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende og oplyse om kilder, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler. Det betyder konkret, at du gennem denne opgave skal lære at 1. finde og afgrænse et egnet emne 2. tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 3. formulere en brugbar problemformulering til en større opgave 4. finde, udvælge og dokumentere brug af litteratur 5. arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk) og historisk metode (historie) 6. bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter 7. lave en anvendelig litteraturliste 8. skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster

2 2 9. skrive klart, sammenhængende og læseværdigt 2. Tidsplan for historieopgaven Senest 22/11: Du vælger selv det/de fag, du ønsker at skrive opgaven i. Fra 22/11 til 1/12: Vejledningsfasen, hvor du og din/dine vejleder/e i fællesskab indkredser en problemformulering. Området for opgaven skal være forankret i undervisningen. Men væsentlige dele af opgaven skal ligge uden for det gennemgåede stof. Senest 1/12: Dit forslag til problemformulering skal godkendes af vejleder/e. Fra 7/12 til 11/12: Du skriver opgaven. Senest 1/2 07: Opgaven er rettet, og du får tildelt en karakter, der indgår i fastlæggelsen af årskarakteren. 3. Formalia Omfang: Skriftlig opgave på maksimalt ti sider eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skrift: Times New Roman, 12pkt, 1,5 linjeafstand. Sidetal: Starter med indholdsfortegnelsen og slutter med litteraturlisten. Arbejdsform: Skrives individuelt Evaluering: Skriftlig evaluering, hvor stærke og svage sider påpeges. Der gives én karakter. 4. Pligter og rettigheder for elev og vejleder Vejlederens rolle Din rolle 1. Give grønt lys eller afvise emner/problemstillinger 1. Tage initiativet til arbejdet med opgaven 2. Inspirator og igangsætter 2. Forberede dig til vejledningsmøderne 3. Sørge for de overordnede rammer 3. Lave en privat arbejdsplan og følge den 5. Faser i opgaveskrivningen Første fase: Idéfasen Krav til det gode emne (se bilag 2 og 3) Du skal finde et emne du synes er spændende og interessant inden for de emner vi har arbejdet med. Emnet kan problematiseres og er derfor afgrænset. Godt materiale (billeder, kilder eller litteratur) er tilgængeligt. Krav til den gode problemstilling og opgaveformulering (se bilag 4 og 5) Er fokuseret, tydeligt afgrænset og giver mulighed for at gå i dybden. Kommer ind på forskellige relevante faglige sammenhænge som kan undersøges. Anden fase: Indsamlingsfasen Find kilder/primærlitteratur og fremstillinger/sekundærlitteratur der kan bruges i behandlingen af emnet.

3 3 Du skal ende med at have et passende antal sider, så du kan nå at bearbejde stoffet. Skrives opgaven i historie som eneste fag, vil det sige sider sekundærlitteratur og 5-10 sider primære kilder. Skrives opgaven i dansk, gælder også sider sekundærlitteratur. Den primære tekst, som skal analyseres, er det svært at afstikke omfang for det afhænger af sværhedsgrad og måde at gribe analysen an på. Skrives opgaven i begge fag, gælder stadig samlet sider sekundærlitteratur, og et mindre omfang af primære kilder. Tekstmængden skal altså ikke fordobles, fordi man skriver i to fag, men have samme omfang som i ét fag! Husk at lave præcise henvisninger og at finde citater, så du kan finde materialet igen/angive hvor du fandt det og dokumentere dine påstande. Gule post-it sedler er praktiske til det formål. Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen Gode arbejdsmetoder Læs materiale ved hjælp af de metoder vi har arbejdet med tidligere i fagene, når vi har behandlet tekster og billeder. Har du brug for ekstra inspiration/en opfrisker (historie), se bilag 8. Husk at bruge tid på at gå i dybden med teksterne, snarere end at læse en frygtelig masse. Husk at samle dine notater, mindmaps mv. i en mappe. Så er de er nemt tilgængelige senere hen. Fjerde fase: Formidlingsfasen Krav til opgaven Du skriver til en historisk, litterært og almenkulturelt interesserede læser. Forklar derfor tydeligt hvad du mener. Gå ikke ud fra, at læseren kan gætte hvad du tænker. Skriv ikke indforstået. De fleste finder det lettest at begynde med hovedafsnittene. Skriv derefter indledning og konklusion (se bilag 1) Om hovedafsnittet: Skriv i store afsnit og giv disse afsnit en overskrift. Så er det lettere at orientere dig i opgaven. Skab sammenhæng i opgaven via en rød tråd (som din problemformulering spænder ud). Sådan holder du opgaven sammen fra indledning til konklusion. Coaching og respons Bruges gennem hele skriveprocessen - fra idéfase til revisionsfase - og hjælper en til at tænke bedre og til at være mere kreativ og præcis. Du kommer derfor til at skrive en bedre opgave hvis du bruger Coaching Betyder træning eller instruktion. I skriveopgaver er det et samarbejde om skriveprocessen. Bruges til at gøre en tekst eller et tekstudkast bedre ved at diskutere den/det. Coachen kan sagtens hjælpe, selv om han fagligt set ikke ved mere end du selv gør. Du kan også have brug for en faglig coach, fx din vejleder eller en bibliotekar. Din opgave er at formulere hvor du står i opgaven, hvor du ser problemer og hvordan du vil forsøge at løse disse problemer. Coachen skal lytte (evt. notere for at huske svar) og stille opklarende spørgsmål.

4 4 Coachen skal hjælpe opgaveskriveren med at komme videre. Respons Er en mere præcis form for coaching, hvor coachen tager stilling til præcist formulerede spørgsmål og giver positiv kritik på udkast, dele af eller hele opgaven. 6. Sprog og skrivestil Vær selv til stede i opgaven, men argumenter for din analyse, vurdering og perspektivering. Brug dine egne formuleringer i stedet for dine forlægs. Hold den røde tråd: Placer de enkelte afsnit i forbindelse med deres meningsindhold, så de kommer i en naturlig rækkefølge og bygger op til omdrejningspunkter i opgaven. Lad hvert afsnit munde ud i en delkonklusion, hvor du samler op omkring den røde tråd. Brug metasprog (skriv hvad du nu vil skrive og hvorfor) til at skabe overgange. Argumenterende og analyserende skrivning Skriv nuanceret og analytisk, dvs. søg at overbevise læseren med argumenter og undgå postulater. Argumentationskæder er bedre end referater og tekstnære redegørelser. Citater Du skal kunne drage slutninger samt begrunde og dokumentere dine påstande. Man ændrer ikke noget grundlæggende og er loyal over for forlægget. Citater bruges når man ikke vil svække gode formuleringer ved omformuleringer. (Kunne de være skrevet som en redegørelse?) eller til at skabe variation. Citater kursiveres og trækkes lidt ind. Udeladelser markeres med [ ] mens korte forklaringer til ord og vendinger indføjes i en meningsramme [ ] 7. De forskellige dele af opgaven I. Lav en forside med opgavens titel, oplysningen: 2.g opgaven i dansk og/eller historie, dit navn og klasse samt årstal. Bruges illustrationer skal de have en pointe, og illustrationen skal inddrages i opgaven. II. Lav en indholdsfortegnelse der angiver afsnit og underafsnit i opgaven med sidehenvisninger. III. Skriv en indledning hvor du 1. Gør emnet spændende og relevant. 2. Præsenterer problemformuleringen. Problemformuleringen er det overordnede spørgsmål - evt. med underspørgsmål - som du vil besvare i opgaven. Problemformuleringen skal være lysende klar og indgå i/være integreret i indledningen. 3. Præsenterer og begrunder den plan, du vil følge for at besvare problemformuleringen. Du skal derfor redegøre for opgavens disposition, fremhæve de centrale afsnit i opgaven og fra starten have en tydelig rød tråd i opgaven. Du skal herunder præsentere den/de metoder, du vil anvende i opgaven.

5 5 4. Du kan evt. afslutte med nogle overvejelser om det anvendte materiales relevans og om afgrænsningen af din opgave IV. Hovedafsnittet vil som regel indeholde 1. En redegørelse og/eller præsentation 2. En analyse og en fortolkning 3. En diskussion, perspektivering eller vurdering af problemstillingen. Her fremlægges og bearbejdes det materiale man har udvalgt. Husk at skrive argumenterende og med din egen vinkel på stoffet. Overskrifter bør antyde indholdet af og pointerne i afsnittet. Et alternativ er retoriske spørgsmål. V. Konklusionen er en afrunding og sammenfatning, hvor Pointer samles og præsenteres i en ny sammenfatning. Der demonstreres overblik, sammenhængsforståelse og progression i opgaven. Trådene fra hovedafsnittet samles, og du præcist besvarer opgavens problemformulering. Husk at problemformulering og konklusion skal kunne læses i forlængelse af hinanden. Kan de ikke det, er opgaven ikke god nok. VI. Litteraturliste Her angives den litteratur man har refereret til i opgaven. VII. Bilag Er centrale forlæg eller uddrag af disse, dvs. kilder, statistik, kort, grundplaner, billeder, båndoptagelser og svært tilgængelige artikler som er inddraget i besvarelsen af opgaven. Bilag bør være af god kvalitet og skal inddrages i opgaven, så de understøtter teksten. Vigtige kort og tabeller anbringes i opgaveteksten for at gøre den mere læsevenlig. VIII. Som afslutning skrives Navn, underskrift og dato. 8. De forskellige analytiske niveauer Redegørelse og præsentation "Sætter scenen" og præsenterer (aspekter ved) opgavens område. Er selvstændig og fri. Du benytter her relevante faglige begreber og teorier. Du er saglig og loyal over for forlægget og påviser og fremhæver centrale træk ved personer, begivenheder, fremgangsmåder osv. Slutter med en sammenfatning af de vigtigste resultater og/eller pointer. Analyse Du bruger dit eget sprog og bygger selvstændigt fremstillingen op med basis i solid dokumentation. Du sorterer materialet, karakteriserer og vurderer argumentation samt påpeger pointer og sammenhænge med relevans for opgaven ud fra centrale passager. Husk at inddrage din faglige viden og nuancér undersøgelsens resultat, hvis en entydig konklusion ikke kan opnås.

6 6 Slut med en sammenfatning af resultatet i en delkonklusion. Diskussion Strukturér besvarelsen ud fra problemformuleringen, så kilder taler med hinanden. Markér de problemstillinger du vil diskutere, evt. ved selv at stille spørgsmål. Markér hvornår du kommer med egne synspunkter og hvornår du refererer teksten. Diskutér vha. faglige argumenter, dvs. det materiale du bruger, tekstanalyse/historisk metode og sund fornuft. Argumentér både for og imod problemstillingen og slut med en sammenfatning af de vigtigste resultater, hvor stærke og svage sider pointeres. Vurdering Du tager her begrundet og selvstændigt stilling til en problemstilling med baggrund i diskussion eller en grundig argumentation. Husk at afveje argumenter og synspunkter. Om at bruge citater korrekt Citater kan ofte udgøre en væsentlig del af en opgave. Når du citerer, er det vigtigt at det klart fremgår vha. citationstegn, hvor citatet begynder og slutter. Når du citerer, skal det klart fremgå, hvem der er forfatter, og af fodnoten (som står nederst på hver side) skal det klart fremgå, fra hvilket værk du citerer, samt fra hvilken side citatet er taget (dette er dokumentation). Husk videre at citater skal integreres i fremstillingen, så dit sprog er flydende. Et citat skal derfor kommenteres, så det klart fremgår, hvorfor du har valgt at bringe det. Sørg også for at skelne skarpt mellem andres mening og din egen, så det er klart for læseren, hvem der er "ansvarlig" for meningen. Hvis man over en længere strækning bygger på bestemte synspunkter eller værker, bør man indlede afsnittet med at angive den kilde man øser af. At anvende kilder er meningen med opgaven, og det er derfor mistænkeligt, hvis du prøver at skjule, du har brugt en bestemt kilde. 9. Litteraturlisten Litteraturlisten skal indeholde alle de værker du refererer i opgaven. Opdel i en primærlitteratur / primære kilder (som der citeres fra og arbejdes med som opgavens hovedemne) og sekundærlitteratur / fremstillinger (som er det materiale der også behandler det emne, du arbejder med). Litteraturlisten ordnes inden for hver underafdeling alfabetisk efter forfatterens efternavn. Nedenfor følger eksempler på, hvordan man citerer forskellige typer litteratur. Primærlitteratur / primære kilder Skram, Amalie: Lucie, Gyldendal (1888) Her betyder det hævede tretal at den udgave der benyttes er tredje udgave, som er trykt i Tallet 1888 i parentesen betyder at førsteudgaven udkom i Kildeudgivelser: Adam af Bremens krønike. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund, Wormianum 2000 Garton, Janet (udg.): Elskede Amalie: Brevvekslingen mellem Amalie og Erik Skram. Bind 3: Årene , Norsk Gyldendal 2002 Her anføres et (udg.) efter udgiverens navn. Ved et flerbindsværk anføres det bind der er brugt.

7 7 Sekundærlitteratur / fremstillinger Monografier: Kristensen, Lene: Kvinden i den borgerlige kultur: En analyse af Amalie Skrams Constance Ring - med inddragelse af Lucie, Fru Inés og Forrådt, Aalborg Universitet 2001 Lund, Niels: Harald Blåtands død og hans begravelse i Roskilde?, Roskilde Museum 1997 Samleværker: Aasen Elisabeth og Bjerby, Pål (red.): Amalie Skram år: nye perspektiver på Amalie Skramforskningen, Senter for humanistisk kvinneforskning, Universitetet i Bergen 1997 Hultgård, Anders (red.): Uppsala och Adam av Bremen, Nya Doxa 1997 Ved redaktører af samleværker anføres et (red.) efter navn. Hvis der er to forfattere, redaktører eller udgivere anføres begge. Hvis der er tre eller flere anføres kun den der står først i alfabetet og i stedet for de resterende navne skrives blot m.fl. Avisartikler: Andersen Flemming, interview med Allan A. Lund: Danmark taget med tang: En skævvredet Danmarkshistorie, Aktuelt 9. januar 2001 Andersen, Jens: Sug om hjertet, Berlingske Tidende 11. august 2003 Her kursiveres avisen, men der angives ikke sektion eller sidetal Tidsskriftsartikler: Jørgensen, Olaf: Adams geografi, Skalk 5 (1968), s Nielsen, Jytte: Kvindekonflikter mellem arbejde og kærlighed omkring århundredeskiftet: Tre nordiske forfattere og deres romaner, Edda 1 (1986), s Her kursiveres tidsskrift, årgang og år. I modsætning til aviser anføres her sidetal. Internetartikler: Kramer, Mark: New Sources on the 1968 Soviet Invasion of Czeslovakia, d. 5/ Her kursiveres internet-adressen. Man anfører altså først forfatter og artiklens titel, dernæst netadressen og dernæst dato for sidste opdatering. Det er en god regel dernæst at skrive enkelte oplysninger om forfatteren (fx stilling, uddannelse, vigtige artikler eller bøger, han/hun har skrevet). De sider af artiklen, som man bruger i sin opgave, skal printes ud og vedlægges som bilag. 10. Brugen af fodnoter Hvad er og hvorfor - fodnoter Er uddybende forklaringer eller henvisninger til steder, hvorfra man har synspunkt e.l. Betaler din gæld af til forfatterne, som tak for lån af deres viden og synspunkter. Er din sikkerhed for at dine argumenter holder og styrker din bevisførelse. Hvornår henvises Altid ved citater, figurer og tabeller. Oftest ved kontroversielle oplysninger eller vigtige argumenter. Skrives et afsnit sammen ud fra flere forskellige kilder, bør det fremgå af noten.

8 8 Når der henvises til andre steder i opgaven (krydshenvisninger). Som en tommelfingerregel, bør der være én henvisning efter hvert afsnit, (4-5 per side) Hvordan henvises Første gang: forfatternavn (efternavn først), titel, forlag og trykkeår, og sidetal. Siden efternavn og kort titel, samt sidetal. Er værket det samme som i forrige note skrives Samme, sidetal. Artikler: Forfatter, titel, tidsskrift (navn, dato, årgang nr.), men ikke sidetal ved avisartikler. Ved artikler fra nettet vedlægges disse som bilag. 11. Revisionsfasen Når du (tror du) er færdig med opgaven, tag da stilling til følgende: Er noget ikke i orden, så ret det til - så bliver opgaven endnu bedre. Fokus og stof Får jeg sagt det jeg vil? Er mit fokus klart, eller er der for mange digressioner (udflugter)? Er mit fokus bredt/snævert nok til sammenhængen? Er der nogen løse ender? Er der tilstrækkeligt overbevisende argumentation og dokumentation? Er forholdet mellem det konkrete og det abstrakte niveau klart og passende? Struktur Har de vigtigste dele af problemstillingen fået den vægt der tilkommer dem? Er inddelingen i afsnit logisk og meningsfuld? Er den røde tråd gjort klar ved hjælp af overgange mellem afsnit, forbindelsessætninger, mellemrubrikker og andre signaler? Slutter og begynder opgaven hensigtsmæssigt? Sprog Er sproget klart og levende, eller er der fyldord, gentagelser og klichéer? Er sætninger klart afgrænsede, præcise og meningsfulde? Er sætningerne varierede (ordstilling og længde)? Er der slåfejl, og er tegnsætningen korrekt, varieret og udtryksfuld? Layout Er opgaven appetitlig og støtter den opgavens struktur og argumentation? Er der konsekvens mht.: skrifttype, linjeafstand, margen, notesystem mv.?

9 9

10 10 Bilag 2: Idekatalog over emner Ideer til Dansk - stikord Krigsjournalistik. Analyse af krigsreportager eller krigsbilleder. Historisk skildring af reporteren Multietnolekt/Unges sprog/ Rap/ Moderne digte Analyse af samtaler Analyse af rapdigte med særlig henblik på sproglige virkemidler Argumentationsanalyse af artikler om rap eller unges sprog Digtanalyse af modernistiske digte, f.eks. fokus på billedplaner Virkelighedstemaets i ny dansk realisme Ejrsbo, Helle Helle. Fortælleteknisk analyse Filmisk analyse Renæssancen/Barokken/ Selvbiografien Martin Luther Analyse af barokbilleder Kingos salmer Leonora Christina Ulfeldts selvbiografier Oplysningstiden/ Holberg/ Komedie Analyse af tekster som viser centrale tanker i oplysningstiden, Holberg som oplysningsmand (hans epistler) Holberg som komedieforfatter Holberg: Erasmus Montanus med særlig henblik på argumentation Imperialismen og første verdenskrig Englands civiliserende mission Oplevelsen af første verdenskrig Konsekvenserne af første verdenskrig Renæssance & Reformation Overgangen fra Middelalder til Renæssance Renæssancens menneskesyn Tro og viden i renæssancen De store opdagelser Den spanske erobring Ideer til historie stikord

11 11 Kulturmødet i Mesoamerika Processen i Valladolid Danmark Grundloven & De nye ideologier Levevilkår under industrialiseringen Provisoriekampen Korstogene Baggrunden for det første korstog De første korsfarerstater Religion og krig i middelalderen. Ideer til tværfaglige emner - stikord Sagaer og vikingetid Barok og enevælde Holberg og oplysningstid Middelalder og ridderviser Renæssancens verdensbilleder Reformationen Industrialisering i 1800-tallet i tekst og billede 1.verdenskrig og krigsreportagen

12 12 Bilag 3: Idéfasen - Opgaveønsket afleveres til lærerne 22/11 Navn: Fag: Overordnet emne: Overskrift: Foreløbig problemstilling: Hvilken litteratur har du orienteret dig i? Hvor har du problemer med at komme videre?

13 13 Bilag 4: Materialefasen - Problemstilling afleveres 1/12 Navn: Overordnet emne: Overskrift: Foreløbig problemstilling med præcise spørgeord: Disposition: Hvilken ny litteratur har du orienteret dig i? Hvor har du problemer med at komme videre?

14 14 Bilag 5: Dansk-Historieopgaven Endelig problemformulering afleveres 7/12 Navn Overskrift Endelig problemformulering Disposition: Udfyld bilag 6 (historie) Litteraturliste med opdeling i primære og sekundære kilder (historie) / primær og sekundær litteratur (dansk)

15 15 Bilag 6: Opgavens litteratur og disposition Centralt problem: Første underproblem: Andet underproblem: Tredje underproblem: Første afsnit: Andet afsnit Tredje afsnit Første afsnit: Andet afsnit Tredje afsnit: Første afsnit: Andet afsnit: Tredje afsnit: Litteratur Litteratur Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur:

16 16 Bilag 7: Notater til læst materiale Oplysninger om tekst/kilde (Dine oplysninger) Forfatter(e) Notater/ Gengivelse af tekst (Ren gengivelse) Bogens problemstilling Titel Forlag Trykkeår Udgave Egne kommentarer: Referat/resume af afsnittet s. Referat/resume af afsnittet s. Spørgsmål: Vurdering af argumentation Referat/resume af afsnittet s. Modargumenter: Referat/resume af afsnittet s. Krydshenvisninger Bogens konklusion Placering i dispositionen Bilag 8: Huskeliste til arbejdet med kilder Ophavssituationen: Tid: Vidneværdi: Kompetence: Tendens: Afhængighedsproblemet: Primær eller sekundær kilde Begreber til historisk metode Hvad man bør gå efter samtidige kilder foretrækkes for sene førstehåndskilder er at foretrække for andenhånds Hvad er forfatterens forudsætninger for at kunne udtale sig Ved stærk tendens svækkes kildeværdien Ved primære kilder kan oplysningerne ikke spores til andre kendte kilder

17 17 Bilag 9: Retteark Formelle krav Udmærket Middel Usikker Eventuel kommentar Titelblad Indholdsfortegnelse Henvisninger Citationsteknik Litteraturliste Form/ Layout Overskrifter Afsnit Letlæselighed Indhold Problemstilling - præcision i problemformulering - forfølgelsen af den i opgaven Disponering - logisk rækkefølge og sammenhæng mellem kapitler og afsnit Sproget - letforståeligt - præcise formuleringer - forklaring af vanskelige begreber og sammenhænge Faglige indhold - materialevalg - forståelse - overblik over emne og materiale - evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentlig i forhold til problemstilling - anvendelse af illustrationer Sværhedsgrad

18 18 Opgavens karakter Niveau - referat, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering, syntese Sammenfattende konklusion:

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Matematik i SRP (til elever)

Matematik i SRP (til elever) 1 Matematik i SRP (til elever) Matematik i SRP (til elever) INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. RAMMERNE 2 2. VALG AF FAG OG EMNE 3 3. FORBEREDELSESPERIODEN 4 4. OPGAVEFORMULERINGEN 5 5. SKRIVEPERIODEN 6 6. BEDØMMELSEN

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner Større Skriftlig Opgave DANSK A Eksempler på emner Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og

Læs mere

1g-opgaven i dansk. Råd og vink

1g-opgaven i dansk. Råd og vink 1g-opgaven i dansk 1.g opgave i dansk 2014 Råd og vink Præsentation 1g opgaven skal fungere som øvelse i metoder, der skal anvendes i senere opgaver. Derfor ligger der allerede i 1g opgaven bestemte krav

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere