2.g-opgaven i dansk og/eller historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.g-opgaven i dansk og/eller historie"

Transkript

1 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og vejleder s.2 5. Faser i opgaveskrivningen s.2 6. Sprog og skrivestil s.4 7. De forskellige dele af opgaven s.4 8. De forskellige analytiske niveauer s.5 9. Litteraturliste s Brugen af fodnoter s Revisionsfasen s.8 Bilag 1: Strukturen i de store opgaver i Gymnasiet s.9 Bilag 2: Idéfasen - Opgaveønsker s.10 Bilag 3: Idékatalog fra evalueringerne s.11 Bilag 4: Materialefasen - Problemstillingen s.12 Bilag 5: Arbejdsfasen - Den endelige problemformulering s.13 Bilag 6: Opgavens litteratur og disposition s.14 Bilag 7: Notater til læst materiale s.15 Bilag 8: Huskeliste til arbejdet med kilder s.15 Bilag 9: Retteark s Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie 2.g-opgaven i dansk og/eller historie er en øvelse i at skrive større opgaver og lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil sige - Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. - Du skal lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder. - Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende og oplyse om kilder, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler. Det betyder konkret, at du gennem denne opgave skal lære at 1. finde og afgrænse et egnet emne 2. tilrettelægge dit arbejde og disponere din tid 3. formulere en brugbar problemformulering til en større opgave 4. finde, udvælge og dokumentere brug af litteratur 5. arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af tekstanalyse (dansk) og historisk metode (historie) 6. bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter 7. lave en anvendelig litteraturliste 8. skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster

2 2 9. skrive klart, sammenhængende og læseværdigt 2. Tidsplan for historieopgaven Senest 22/11: Du vælger selv det/de fag, du ønsker at skrive opgaven i. Fra 22/11 til 1/12: Vejledningsfasen, hvor du og din/dine vejleder/e i fællesskab indkredser en problemformulering. Området for opgaven skal være forankret i undervisningen. Men væsentlige dele af opgaven skal ligge uden for det gennemgåede stof. Senest 1/12: Dit forslag til problemformulering skal godkendes af vejleder/e. Fra 7/12 til 11/12: Du skriver opgaven. Senest 1/2 07: Opgaven er rettet, og du får tildelt en karakter, der indgår i fastlæggelsen af årskarakteren. 3. Formalia Omfang: Skriftlig opgave på maksimalt ti sider eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skrift: Times New Roman, 12pkt, 1,5 linjeafstand. Sidetal: Starter med indholdsfortegnelsen og slutter med litteraturlisten. Arbejdsform: Skrives individuelt Evaluering: Skriftlig evaluering, hvor stærke og svage sider påpeges. Der gives én karakter. 4. Pligter og rettigheder for elev og vejleder Vejlederens rolle Din rolle 1. Give grønt lys eller afvise emner/problemstillinger 1. Tage initiativet til arbejdet med opgaven 2. Inspirator og igangsætter 2. Forberede dig til vejledningsmøderne 3. Sørge for de overordnede rammer 3. Lave en privat arbejdsplan og følge den 5. Faser i opgaveskrivningen Første fase: Idéfasen Krav til det gode emne (se bilag 2 og 3) Du skal finde et emne du synes er spændende og interessant inden for de emner vi har arbejdet med. Emnet kan problematiseres og er derfor afgrænset. Godt materiale (billeder, kilder eller litteratur) er tilgængeligt. Krav til den gode problemstilling og opgaveformulering (se bilag 4 og 5) Er fokuseret, tydeligt afgrænset og giver mulighed for at gå i dybden. Kommer ind på forskellige relevante faglige sammenhænge som kan undersøges. Anden fase: Indsamlingsfasen Find kilder/primærlitteratur og fremstillinger/sekundærlitteratur der kan bruges i behandlingen af emnet.

3 3 Du skal ende med at have et passende antal sider, så du kan nå at bearbejde stoffet. Skrives opgaven i historie som eneste fag, vil det sige sider sekundærlitteratur og 5-10 sider primære kilder. Skrives opgaven i dansk, gælder også sider sekundærlitteratur. Den primære tekst, som skal analyseres, er det svært at afstikke omfang for det afhænger af sværhedsgrad og måde at gribe analysen an på. Skrives opgaven i begge fag, gælder stadig samlet sider sekundærlitteratur, og et mindre omfang af primære kilder. Tekstmængden skal altså ikke fordobles, fordi man skriver i to fag, men have samme omfang som i ét fag! Husk at lave præcise henvisninger og at finde citater, så du kan finde materialet igen/angive hvor du fandt det og dokumentere dine påstande. Gule post-it sedler er praktiske til det formål. Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen Gode arbejdsmetoder Læs materiale ved hjælp af de metoder vi har arbejdet med tidligere i fagene, når vi har behandlet tekster og billeder. Har du brug for ekstra inspiration/en opfrisker (historie), se bilag 8. Husk at bruge tid på at gå i dybden med teksterne, snarere end at læse en frygtelig masse. Husk at samle dine notater, mindmaps mv. i en mappe. Så er de er nemt tilgængelige senere hen. Fjerde fase: Formidlingsfasen Krav til opgaven Du skriver til en historisk, litterært og almenkulturelt interesserede læser. Forklar derfor tydeligt hvad du mener. Gå ikke ud fra, at læseren kan gætte hvad du tænker. Skriv ikke indforstået. De fleste finder det lettest at begynde med hovedafsnittene. Skriv derefter indledning og konklusion (se bilag 1) Om hovedafsnittet: Skriv i store afsnit og giv disse afsnit en overskrift. Så er det lettere at orientere dig i opgaven. Skab sammenhæng i opgaven via en rød tråd (som din problemformulering spænder ud). Sådan holder du opgaven sammen fra indledning til konklusion. Coaching og respons Bruges gennem hele skriveprocessen - fra idéfase til revisionsfase - og hjælper en til at tænke bedre og til at være mere kreativ og præcis. Du kommer derfor til at skrive en bedre opgave hvis du bruger Coaching Betyder træning eller instruktion. I skriveopgaver er det et samarbejde om skriveprocessen. Bruges til at gøre en tekst eller et tekstudkast bedre ved at diskutere den/det. Coachen kan sagtens hjælpe, selv om han fagligt set ikke ved mere end du selv gør. Du kan også have brug for en faglig coach, fx din vejleder eller en bibliotekar. Din opgave er at formulere hvor du står i opgaven, hvor du ser problemer og hvordan du vil forsøge at løse disse problemer. Coachen skal lytte (evt. notere for at huske svar) og stille opklarende spørgsmål.

4 4 Coachen skal hjælpe opgaveskriveren med at komme videre. Respons Er en mere præcis form for coaching, hvor coachen tager stilling til præcist formulerede spørgsmål og giver positiv kritik på udkast, dele af eller hele opgaven. 6. Sprog og skrivestil Vær selv til stede i opgaven, men argumenter for din analyse, vurdering og perspektivering. Brug dine egne formuleringer i stedet for dine forlægs. Hold den røde tråd: Placer de enkelte afsnit i forbindelse med deres meningsindhold, så de kommer i en naturlig rækkefølge og bygger op til omdrejningspunkter i opgaven. Lad hvert afsnit munde ud i en delkonklusion, hvor du samler op omkring den røde tråd. Brug metasprog (skriv hvad du nu vil skrive og hvorfor) til at skabe overgange. Argumenterende og analyserende skrivning Skriv nuanceret og analytisk, dvs. søg at overbevise læseren med argumenter og undgå postulater. Argumentationskæder er bedre end referater og tekstnære redegørelser. Citater Du skal kunne drage slutninger samt begrunde og dokumentere dine påstande. Man ændrer ikke noget grundlæggende og er loyal over for forlægget. Citater bruges når man ikke vil svække gode formuleringer ved omformuleringer. (Kunne de være skrevet som en redegørelse?) eller til at skabe variation. Citater kursiveres og trækkes lidt ind. Udeladelser markeres med [ ] mens korte forklaringer til ord og vendinger indføjes i en meningsramme [ ] 7. De forskellige dele af opgaven I. Lav en forside med opgavens titel, oplysningen: 2.g opgaven i dansk og/eller historie, dit navn og klasse samt årstal. Bruges illustrationer skal de have en pointe, og illustrationen skal inddrages i opgaven. II. Lav en indholdsfortegnelse der angiver afsnit og underafsnit i opgaven med sidehenvisninger. III. Skriv en indledning hvor du 1. Gør emnet spændende og relevant. 2. Præsenterer problemformuleringen. Problemformuleringen er det overordnede spørgsmål - evt. med underspørgsmål - som du vil besvare i opgaven. Problemformuleringen skal være lysende klar og indgå i/være integreret i indledningen. 3. Præsenterer og begrunder den plan, du vil følge for at besvare problemformuleringen. Du skal derfor redegøre for opgavens disposition, fremhæve de centrale afsnit i opgaven og fra starten have en tydelig rød tråd i opgaven. Du skal herunder præsentere den/de metoder, du vil anvende i opgaven.

5 5 4. Du kan evt. afslutte med nogle overvejelser om det anvendte materiales relevans og om afgrænsningen af din opgave IV. Hovedafsnittet vil som regel indeholde 1. En redegørelse og/eller præsentation 2. En analyse og en fortolkning 3. En diskussion, perspektivering eller vurdering af problemstillingen. Her fremlægges og bearbejdes det materiale man har udvalgt. Husk at skrive argumenterende og med din egen vinkel på stoffet. Overskrifter bør antyde indholdet af og pointerne i afsnittet. Et alternativ er retoriske spørgsmål. V. Konklusionen er en afrunding og sammenfatning, hvor Pointer samles og præsenteres i en ny sammenfatning. Der demonstreres overblik, sammenhængsforståelse og progression i opgaven. Trådene fra hovedafsnittet samles, og du præcist besvarer opgavens problemformulering. Husk at problemformulering og konklusion skal kunne læses i forlængelse af hinanden. Kan de ikke det, er opgaven ikke god nok. VI. Litteraturliste Her angives den litteratur man har refereret til i opgaven. VII. Bilag Er centrale forlæg eller uddrag af disse, dvs. kilder, statistik, kort, grundplaner, billeder, båndoptagelser og svært tilgængelige artikler som er inddraget i besvarelsen af opgaven. Bilag bør være af god kvalitet og skal inddrages i opgaven, så de understøtter teksten. Vigtige kort og tabeller anbringes i opgaveteksten for at gøre den mere læsevenlig. VIII. Som afslutning skrives Navn, underskrift og dato. 8. De forskellige analytiske niveauer Redegørelse og præsentation "Sætter scenen" og præsenterer (aspekter ved) opgavens område. Er selvstændig og fri. Du benytter her relevante faglige begreber og teorier. Du er saglig og loyal over for forlægget og påviser og fremhæver centrale træk ved personer, begivenheder, fremgangsmåder osv. Slutter med en sammenfatning af de vigtigste resultater og/eller pointer. Analyse Du bruger dit eget sprog og bygger selvstændigt fremstillingen op med basis i solid dokumentation. Du sorterer materialet, karakteriserer og vurderer argumentation samt påpeger pointer og sammenhænge med relevans for opgaven ud fra centrale passager. Husk at inddrage din faglige viden og nuancér undersøgelsens resultat, hvis en entydig konklusion ikke kan opnås.

6 6 Slut med en sammenfatning af resultatet i en delkonklusion. Diskussion Strukturér besvarelsen ud fra problemformuleringen, så kilder taler med hinanden. Markér de problemstillinger du vil diskutere, evt. ved selv at stille spørgsmål. Markér hvornår du kommer med egne synspunkter og hvornår du refererer teksten. Diskutér vha. faglige argumenter, dvs. det materiale du bruger, tekstanalyse/historisk metode og sund fornuft. Argumentér både for og imod problemstillingen og slut med en sammenfatning af de vigtigste resultater, hvor stærke og svage sider pointeres. Vurdering Du tager her begrundet og selvstændigt stilling til en problemstilling med baggrund i diskussion eller en grundig argumentation. Husk at afveje argumenter og synspunkter. Om at bruge citater korrekt Citater kan ofte udgøre en væsentlig del af en opgave. Når du citerer, er det vigtigt at det klart fremgår vha. citationstegn, hvor citatet begynder og slutter. Når du citerer, skal det klart fremgå, hvem der er forfatter, og af fodnoten (som står nederst på hver side) skal det klart fremgå, fra hvilket værk du citerer, samt fra hvilken side citatet er taget (dette er dokumentation). Husk videre at citater skal integreres i fremstillingen, så dit sprog er flydende. Et citat skal derfor kommenteres, så det klart fremgår, hvorfor du har valgt at bringe det. Sørg også for at skelne skarpt mellem andres mening og din egen, så det er klart for læseren, hvem der er "ansvarlig" for meningen. Hvis man over en længere strækning bygger på bestemte synspunkter eller værker, bør man indlede afsnittet med at angive den kilde man øser af. At anvende kilder er meningen med opgaven, og det er derfor mistænkeligt, hvis du prøver at skjule, du har brugt en bestemt kilde. 9. Litteraturlisten Litteraturlisten skal indeholde alle de værker du refererer i opgaven. Opdel i en primærlitteratur / primære kilder (som der citeres fra og arbejdes med som opgavens hovedemne) og sekundærlitteratur / fremstillinger (som er det materiale der også behandler det emne, du arbejder med). Litteraturlisten ordnes inden for hver underafdeling alfabetisk efter forfatterens efternavn. Nedenfor følger eksempler på, hvordan man citerer forskellige typer litteratur. Primærlitteratur / primære kilder Skram, Amalie: Lucie, Gyldendal (1888) Her betyder det hævede tretal at den udgave der benyttes er tredje udgave, som er trykt i Tallet 1888 i parentesen betyder at førsteudgaven udkom i Kildeudgivelser: Adam af Bremens krønike. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund, Wormianum 2000 Garton, Janet (udg.): Elskede Amalie: Brevvekslingen mellem Amalie og Erik Skram. Bind 3: Årene , Norsk Gyldendal 2002 Her anføres et (udg.) efter udgiverens navn. Ved et flerbindsværk anføres det bind der er brugt.

7 7 Sekundærlitteratur / fremstillinger Monografier: Kristensen, Lene: Kvinden i den borgerlige kultur: En analyse af Amalie Skrams Constance Ring - med inddragelse af Lucie, Fru Inés og Forrådt, Aalborg Universitet 2001 Lund, Niels: Harald Blåtands død og hans begravelse i Roskilde?, Roskilde Museum 1997 Samleværker: Aasen Elisabeth og Bjerby, Pål (red.): Amalie Skram år: nye perspektiver på Amalie Skramforskningen, Senter for humanistisk kvinneforskning, Universitetet i Bergen 1997 Hultgård, Anders (red.): Uppsala och Adam av Bremen, Nya Doxa 1997 Ved redaktører af samleværker anføres et (red.) efter navn. Hvis der er to forfattere, redaktører eller udgivere anføres begge. Hvis der er tre eller flere anføres kun den der står først i alfabetet og i stedet for de resterende navne skrives blot m.fl. Avisartikler: Andersen Flemming, interview med Allan A. Lund: Danmark taget med tang: En skævvredet Danmarkshistorie, Aktuelt 9. januar 2001 Andersen, Jens: Sug om hjertet, Berlingske Tidende 11. august 2003 Her kursiveres avisen, men der angives ikke sektion eller sidetal Tidsskriftsartikler: Jørgensen, Olaf: Adams geografi, Skalk 5 (1968), s Nielsen, Jytte: Kvindekonflikter mellem arbejde og kærlighed omkring århundredeskiftet: Tre nordiske forfattere og deres romaner, Edda 1 (1986), s Her kursiveres tidsskrift, årgang og år. I modsætning til aviser anføres her sidetal. Internetartikler: Kramer, Mark: New Sources on the 1968 Soviet Invasion of Czeslovakia, d. 5/ Her kursiveres internet-adressen. Man anfører altså først forfatter og artiklens titel, dernæst netadressen og dernæst dato for sidste opdatering. Det er en god regel dernæst at skrive enkelte oplysninger om forfatteren (fx stilling, uddannelse, vigtige artikler eller bøger, han/hun har skrevet). De sider af artiklen, som man bruger i sin opgave, skal printes ud og vedlægges som bilag. 10. Brugen af fodnoter Hvad er og hvorfor - fodnoter Er uddybende forklaringer eller henvisninger til steder, hvorfra man har synspunkt e.l. Betaler din gæld af til forfatterne, som tak for lån af deres viden og synspunkter. Er din sikkerhed for at dine argumenter holder og styrker din bevisførelse. Hvornår henvises Altid ved citater, figurer og tabeller. Oftest ved kontroversielle oplysninger eller vigtige argumenter. Skrives et afsnit sammen ud fra flere forskellige kilder, bør det fremgå af noten.

8 8 Når der henvises til andre steder i opgaven (krydshenvisninger). Som en tommelfingerregel, bør der være én henvisning efter hvert afsnit, (4-5 per side) Hvordan henvises Første gang: forfatternavn (efternavn først), titel, forlag og trykkeår, og sidetal. Siden efternavn og kort titel, samt sidetal. Er værket det samme som i forrige note skrives Samme, sidetal. Artikler: Forfatter, titel, tidsskrift (navn, dato, årgang nr.), men ikke sidetal ved avisartikler. Ved artikler fra nettet vedlægges disse som bilag. 11. Revisionsfasen Når du (tror du) er færdig med opgaven, tag da stilling til følgende: Er noget ikke i orden, så ret det til - så bliver opgaven endnu bedre. Fokus og stof Får jeg sagt det jeg vil? Er mit fokus klart, eller er der for mange digressioner (udflugter)? Er mit fokus bredt/snævert nok til sammenhængen? Er der nogen løse ender? Er der tilstrækkeligt overbevisende argumentation og dokumentation? Er forholdet mellem det konkrete og det abstrakte niveau klart og passende? Struktur Har de vigtigste dele af problemstillingen fået den vægt der tilkommer dem? Er inddelingen i afsnit logisk og meningsfuld? Er den røde tråd gjort klar ved hjælp af overgange mellem afsnit, forbindelsessætninger, mellemrubrikker og andre signaler? Slutter og begynder opgaven hensigtsmæssigt? Sprog Er sproget klart og levende, eller er der fyldord, gentagelser og klichéer? Er sætninger klart afgrænsede, præcise og meningsfulde? Er sætningerne varierede (ordstilling og længde)? Er der slåfejl, og er tegnsætningen korrekt, varieret og udtryksfuld? Layout Er opgaven appetitlig og støtter den opgavens struktur og argumentation? Er der konsekvens mht.: skrifttype, linjeafstand, margen, notesystem mv.?

9 9

10 10 Bilag 2: Idekatalog over emner Ideer til Dansk - stikord Krigsjournalistik. Analyse af krigsreportager eller krigsbilleder. Historisk skildring af reporteren Multietnolekt/Unges sprog/ Rap/ Moderne digte Analyse af samtaler Analyse af rapdigte med særlig henblik på sproglige virkemidler Argumentationsanalyse af artikler om rap eller unges sprog Digtanalyse af modernistiske digte, f.eks. fokus på billedplaner Virkelighedstemaets i ny dansk realisme Ejrsbo, Helle Helle. Fortælleteknisk analyse Filmisk analyse Renæssancen/Barokken/ Selvbiografien Martin Luther Analyse af barokbilleder Kingos salmer Leonora Christina Ulfeldts selvbiografier Oplysningstiden/ Holberg/ Komedie Analyse af tekster som viser centrale tanker i oplysningstiden, Holberg som oplysningsmand (hans epistler) Holberg som komedieforfatter Holberg: Erasmus Montanus med særlig henblik på argumentation Imperialismen og første verdenskrig Englands civiliserende mission Oplevelsen af første verdenskrig Konsekvenserne af første verdenskrig Renæssance & Reformation Overgangen fra Middelalder til Renæssance Renæssancens menneskesyn Tro og viden i renæssancen De store opdagelser Den spanske erobring Ideer til historie stikord

11 11 Kulturmødet i Mesoamerika Processen i Valladolid Danmark Grundloven & De nye ideologier Levevilkår under industrialiseringen Provisoriekampen Korstogene Baggrunden for det første korstog De første korsfarerstater Religion og krig i middelalderen. Ideer til tværfaglige emner - stikord Sagaer og vikingetid Barok og enevælde Holberg og oplysningstid Middelalder og ridderviser Renæssancens verdensbilleder Reformationen Industrialisering i 1800-tallet i tekst og billede 1.verdenskrig og krigsreportagen

12 12 Bilag 3: Idéfasen - Opgaveønsket afleveres til lærerne 22/11 Navn: Fag: Overordnet emne: Overskrift: Foreløbig problemstilling: Hvilken litteratur har du orienteret dig i? Hvor har du problemer med at komme videre?

13 13 Bilag 4: Materialefasen - Problemstilling afleveres 1/12 Navn: Overordnet emne: Overskrift: Foreløbig problemstilling med præcise spørgeord: Disposition: Hvilken ny litteratur har du orienteret dig i? Hvor har du problemer med at komme videre?

14 14 Bilag 5: Dansk-Historieopgaven Endelig problemformulering afleveres 7/12 Navn Overskrift Endelig problemformulering Disposition: Udfyld bilag 6 (historie) Litteraturliste med opdeling i primære og sekundære kilder (historie) / primær og sekundær litteratur (dansk)

15 15 Bilag 6: Opgavens litteratur og disposition Centralt problem: Første underproblem: Andet underproblem: Tredje underproblem: Første afsnit: Andet afsnit Tredje afsnit Første afsnit: Andet afsnit Tredje afsnit: Første afsnit: Andet afsnit: Tredje afsnit: Litteratur Litteratur Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur: Litteratur:

16 16 Bilag 7: Notater til læst materiale Oplysninger om tekst/kilde (Dine oplysninger) Forfatter(e) Notater/ Gengivelse af tekst (Ren gengivelse) Bogens problemstilling Titel Forlag Trykkeår Udgave Egne kommentarer: Referat/resume af afsnittet s. Referat/resume af afsnittet s. Spørgsmål: Vurdering af argumentation Referat/resume af afsnittet s. Modargumenter: Referat/resume af afsnittet s. Krydshenvisninger Bogens konklusion Placering i dispositionen Bilag 8: Huskeliste til arbejdet med kilder Ophavssituationen: Tid: Vidneværdi: Kompetence: Tendens: Afhængighedsproblemet: Primær eller sekundær kilde Begreber til historisk metode Hvad man bør gå efter samtidige kilder foretrækkes for sene førstehåndskilder er at foretrække for andenhånds Hvad er forfatterens forudsætninger for at kunne udtale sig Ved stærk tendens svækkes kildeværdien Ved primære kilder kan oplysningerne ikke spores til andre kendte kilder

17 17 Bilag 9: Retteark Formelle krav Udmærket Middel Usikker Eventuel kommentar Titelblad Indholdsfortegnelse Henvisninger Citationsteknik Litteraturliste Form/ Layout Overskrifter Afsnit Letlæselighed Indhold Problemstilling - præcision i problemformulering - forfølgelsen af den i opgaven Disponering - logisk rækkefølge og sammenhæng mellem kapitler og afsnit Sproget - letforståeligt - præcise formuleringer - forklaring af vanskelige begreber og sammenhænge Faglige indhold - materialevalg - forståelse - overblik over emne og materiale - evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentlig i forhold til problemstilling - anvendelse af illustrationer Sværhedsgrad

18 18 Opgavens karakter Niveau - referat, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering, syntese Sammenfattende konklusion:

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g 2013-14

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g 2013-14 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium 1g 2013-14 1 Indhold HVAD ER EN DHO? 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO? 4 VEJLEDNING OG RESPONS FOREGÅR EFTER SKOLETID 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT 6 FORM OG STRUKTUR 8

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Sundhedsservicesekretær case opgave

Sundhedsservicesekretær case opgave 2012 Sundhedsservicesekretær case opgave Susanne Dimmock Aabenraa IBC Aabenraa Dr. Margrethesvej 6200 Aabenraa 10. februar 2012 Kære sundhedsservicesekretærer Så er tiden oprindet til den sidste og afsluttende

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Studieretningsprojektet. Nørre Gymnasium

Studieretningsprojektet. Nørre Gymnasium Vejledning til Studieretningsprojektet Nørre Gymnasium Indholdsfortegnelse GENERELT. Formalia At skrive opgave er at formidle et undersøgelsesresultat. 1 1 1 FASERNE I OPGAVEPROCESSEN Startfasen. Valg

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere